Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА КООРДИНАТОРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СПИСЪКА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

В сила от 17.12.2010 г.
Приета с ПМС № 299 от 13.12.2010 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП) и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите.

Чл. 2. (1) Информационната система на вътрешния пазар е електронна многоезична система, разработена и поддържана от Европейската комисия, предназначена за обмен на информация между компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(2) В системата по ал. 1 се регистрират следните потребители:
1. национален координатор;
2. делегиран координатор в сферата на услугите;
3. компетентни органи;
4. длъжностни лица, работещи под контрола на лицата по т. 1 - 3 и излъчени от тях.

Глава втора.
РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА КООРДИНАТОРИТЕ В ИСВП


Чл. 3. (1) С решение на Министерския съвет се определя орган на изпълнителната власт, който ще изпълнява функциите на:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) национален координатор по ИСВП - с доклад на министъра на икономиката по предложение на главния секретар на Министерския съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) делегиран координатор в сферата на услугите на вътрешния пазар по ИСВП - по предложение на министъра на икономиката.
(2) Органите, определени с решението по ал. 1, в едномесечен срок възлагат със заповед своите функции на длъжностни лица от съответната администрация.
(3) Националният координатор изпраща на Европейската комисия следните данни за контакт на координаторите по ИСВП: трите имена и длъжност на лицата по ал. 2, пощенски адрес, електронен адрес, телефон и факс.


Чл. 4. Националният координатор отговаря за използването и управлението на ИСВП на национално ниво, като изпълнява следните функции:
1. проверява идентичността и правомощията на компетентните органи (КО), на които следва да се осигури достъп до системата;
2. регистрира делегираните координатори (ДК) и КО в ИСВП;
3. утвърждава достъпа и определя правомощията и отговорностите на ДК и КО при работа с ИСВП в сферата на услугите;
4. потвърждава и управлява данните на ДК и КО, регистрирани в ИСВП;
5. наблюдава изходящите и входящите запитвания за информация от КО и следи за навременното изпращане на отговорите;
6. действа като КО за получаване и отговор по запитвания за информация;
7. оказва съдействие на КО за идентифициране на КО от друга държава членка за изпращане на запитвания;
8. осъществява контакт между Европейската комисия, координаторите на другите държави членки и националните потребители, регистрирани в системата;
9. оказва съдействие на координаторите от други държави членки при определяне на КО за контакт по конкретни искания за информация;
10. предоставя мотивиран отказ на постъпили запитвания за информация от други държави членки;
11. организира и провежда обучения за работа с ИСВП и предоставя информация при наличие на нововъведения в системата;
12. оказва съдействие и подпомага регистрираните в системата потребители при необходимост;
13. контактува със звеното за помощ на ИСВП при Европейската комисия при технически проблем със системата, който не може да бъде решен на ниво КО;
14. информира Европейската комисия, когато компетентен орган от друга държава членка не изпълнява задължението си за оказване на взаимна помощ.


Чл. 5. Делегираният координатор осъществява функциите на националния координатор в законодателната област, за която е избран, и изпълнява задачи, които са свързани с управление на компетентните органи в ИСВП в сферата на услугите.


Чл. 6. Делегираният координатор в сферата на услугите изпълнява функцията на координатор по предупрежденията в ИСВП, като:
1. изпраща предупреждения, когато са изпълнени условията, определени в чл. 34, ал. 3 и чл. 37 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги;
2. изпраща искания за допълнителна информация;
3. оттегля предупреждения, които не отговарят на условията по т. 1;
4. коригира съдържащата се в предупрежденията информация;
5. изпраща предложения за преустановяване на предупреждения;
6. отхвърля предложения за преустановяване на предупреждения;
7. преустановява предупреждения при прекратяване на условията по т. 1.

Глава трета.
РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ИСВП


Чл. 7. В ИСВП се регистрират всички национални компетентни органи, които принадлежат към системата на изпълнителната власт и/или са оправомощени по силата на нормативен акт да регулират или да осъществяват контрол върху достъпа до услуги или упражняването на дейности по предоставяне на услуги.


Чл. 8. (1) Органите по чл. 7 определят длъжностно лице за вписване в ИСВП.
(2) Лицето по ал. 1:
1. съобщава на делегирания координатор в сферата на услугите следните данни: трите имена, длъжност, служебен електронен адрес, служебен телефонен номер и номер на факс;
2. регистрира други длъжностни лица, определени от неговия КО за потребители в ИСВП;
3. управлява данните за регистрираните в системата лица, определени от неговия КО.


Чл. 9. Длъжностните лица по чл. 8 участват в обмяната на информация в ИСВП от името на компетентния орган, от който са излъчени, като:
1. приемат постъпили в системата заявки за информация към КО;
2. отговарят на заявките за информация от името на КО във възможно най-кратък срок;
3. изпращат заявки за информация към други КО в ИСВП;
4. пренасочват заявки за информация към координаторите в ИСВП, когато не могат да предоставят исканата информация или когато са неправилно адресирани;
5. изпращат допълнителни запитвания към други КО;
6. информират координаторите в ИСВП при липса на отговор или при получаване на непълна информация от друг КО.

Глава четвърта.
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ИСВП


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Списъкът на компетентните органи в Република България, подлежащи на регистрация в ИСВП съгласно чл. 7, наричан по-нататък "списъка", се приема и актуализира с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Предложението до Министерския съвет за включване и/или изключване на компетентни органи от списъка се изготвя от Министерството на икономиката и се съгласува със заинтересуваните страни.


Чл. 11. Списъкът съдържа:
1. официалното наименование на компетентния орган;
2. област/области на компетентност на органа в ИСВП.


Чл. 12. Списъкът се актуализира при:
1. промяна на наименованието на компетентен орган от списъка;
2. промяна на правомощията на компетентен орган;
3. промяна на нормативната уредба;
4. отпадане, замяна или възникване на необходимост от вписване на нов компетентен орган.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Списъкът е публичен. Достъпът до информацията, въведена в списъка, се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на икономиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министърът на икономиката определя длъжностните лица, които отговарят за поддържането и актуализирането на списъка.

Глава пета.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 14. Регистрираните в системата ИСВП национални потребители обработват лични данни на субекти на данните за целите на обмена на информация между държавите членки в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения.


Чл. 15. (1) Личните данни на субекти на данните се съхраняват в системата за срок 6 месеца от датата на окончателното приключване на обмена на информация в системата по конкретна заявка, след което се изтриват автоматично.
(2) При изрично мотивирано искане от страна на КО делегираният координатор изпраща заявка до Европейската комисия за заличаване на лични данни на субекти на данните от ИСВП преди изтичането на срока по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Потребител в ИСВП" е всяко лице съгласно чл. 2, ал. 2, което е регистрирано в системата.
2. "Субект на данните" е всяко физическо и/или юридическо лице, за което потребителите на ИСВП обменят информация.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти