Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-30 ОТ 23 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., отм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.


Отменена с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-12 от 16 май 2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите - ДВ, бр. 48 от 8 юни 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.

Глава
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Чл. 2. (1) Служебната карта удостоверява служебния статус на военнослужещите при изпълнение на служебните им задължения.
(2) Служебната карта не може да замества документите за самоличност, издадени по законоустановения ред.


Чл. 3. Служебната карта на военнослужещите (приложение № 1) съдържа:
1. трите имена на военнослужещия;
2. мястото на раждане;
3. единния граждански номер;
4. кръвната група;
5. снимка;
6. военното звание;
7. правото да носи служебно оръжие;
8. мястото на изпълнение на военната служба;
9. подпис на притежателя;
10. номер на картата;
11. дата на издаване;
12. дата на изтичане на валидността;
13. подпис на командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура, издаващ служебната карта;
14. гербов печат.

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ КАРТИ


Чл. 4. (1) Дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, заявява, получава и завежда на първоначален отчет бланките за служебните карти на военнослужещите.
(2) Ежегодно след годишното разместване и при необходимост командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на съответните структури по команден ред заявяват пред дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, необходимите им бланки за служебни карти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.) Дирекция "Управление на човешките ресурси" предоставя бланките по ал. 1 на военните формирования/структурите чрез протокол за предаване и приемане, подписан между определените за това отговорни лица в дирекцията и в структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав). Във военните формирования/структурите бланките се описват под брой в складова разписка и се завеждат като материални средства по ред, определен от министъра на отбраната.


Чл. 5. Издадените служебни карти се завеждат в регистър за отчет на служебните карти (приложение № 4). Регистърът и бланките за служебните карти се съхраняват в структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав).


Чл. 6. (1) Служебните карти се издават:
1. за военнослужещите от Министерството на отбраната - от дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО;
2. за военнослужещите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - от структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на съответната структура;
3. за военнослужещите от командването (щабовете) и формированията от Българската армия, притежаващи гербов печат - от съответните структури по управление на човешките ресурси (по личния състав);
4. за командващите/командирите/началниците на командването (щабовете), военните формирования от Българската армия, притежаващи гербов печат и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - от структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на старшата инстанция.
(2) Служебните карти се подписват от командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на съответните структури и са валидни за срока на действие на договора за военна служба, респективно на активно изпълнение на договора за служба в постоянния резерв.


Чл. 7. (1) Служебната карта се издава след подадено писмено заявление от военнослужещия (приложение № 2) до командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура.
(2) Служебната карта се издава в следните случаи:
1. приемане на военна служба;
2. промяна на местослуженето;
3. изтичане срока на валидност;
4. изгубване, кражба, унищожаване или повреждане;
5. промяна на някои от посочените в нея данни за военнослужещия;
6. започване на активното изпълнение на договора за служба в постоянния резерв.
(3) При необходимост от повторно издаване на служебна карта новата се издава в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 2, т. 3 заявлението по ал. 1 се подава до 30 дни преди изтичане срока на валидност.


Чл. 8. Структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) проверяват верността на данните в подаденото заявление и актуалността на снимката и издават служебната карта на военнослужещия.


Чл. 9. (1) Структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав):
1. актуализира данните за военнослужещия в автоматизираната система за управление на човешките ресурси;
2. изготвя служебната карта на военнослужещия и я отразява в автоматизираната система за управление на човешките ресурси;
3. изготвя протокол за връчване в два екземпляра (приложение № 3);
4. връчва служебната карта на военнослужещия лично срещу подпис на два екземпляра от протокола за връчване, като първият екземпляр се завежда в регистратурата, а вторият се прилага в служебното дело на военнослужещия;
5. завежда служебната карта в регистъра за отчет на служебните карти (приложение № 4).
(2) Когато военнослужещ е преместен от едно военно формирование/съответна структура в друго/друга, структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав):
1. завежда служебната карта в регистъра за отчет;
2. изготвя протокол за заприходяване на служебна карта в три екземпляра (приложение № 5);
3. връща единия екземпляр на протокола по т. 2 в структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), връчила служебната карта, втория - завежда в регистратурата, а третия - прилага в служебното дело на военнослужещия.


Чл. 10. (1) Служебните карти се попълват при спазване на следните изисквания:
1. служебната карта се попълва чрез автоматизираната система за управление на човешките ресурси или друг утвърден и приложен софтуер;
2. военните звания се попълват без съкращения;
3. званието, името, презимето и фамилията на военнослужещия се изписват с главни букви;
4. началото на званието, името, презимето, фамилията и ЕГН се подреждат във вертикална линия;
5. мястото на изпълнение на военната служба се изписва с абревиатурата на военното формирование/структурата или с военнопощенския номер;
6. за място на раждане се изписва само населеното място и страната;
7. отбелязване дали военнослужещият има/няма право да носи служебно оръжие;
8. служебната карта се подписва със син химикал;
9. служебната карта се подпечатва с гербовия печат на военното формирование/съответната структура.
(2) Наименованието на данните по ал. 1, т. 2 - 6 се изписват на български и на английски език.


Чл. 11. Випускниците на военни училища получават служебни карти от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) на военното формирование/структурата, където се назначават на длъжност.


Чл. 12. (1) Военнослужещите, които се обучават редовна форма на обучение, получават служебна карта от съответните висши военни училища.
(2) Военнослужещите, които са изпратени на обучение без освобождаване от длъжност, запазват издадената им служебна карта.
(3) Военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната, получават служебната карта от съответното военно формирование/структура, където се водят на работа и доволствие за срока на престой в съответния щат.


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Офицерите от висшия команден състав и генералите (адмиралите) получават служебните си карти от дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Когато служебните дела на военнослужещите по ал. 1 се съхраняват в структури на пряко подчинение на министъра на отбраната или във военни формирования от Българската армия, съответната структура по личния състав:
1. завежда служебната карта в регистъра за отчет на основание писмото, с което е уведомена, и протокола за връчване на служебна карта (приложение № 3);
2. прилага протокола (приложение № 3) в служебното дело на военнослужещия;
3. изготвя протокол за заприходяване на служебната карта (приложение № 5) в три екземпляра; единият екземпляр се изпраща в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, вторият се завежда в регистратурата, а третият се прилага в служебното дело на военнослужещия.

Глава трета.
ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ


Чл. 14. (1) Служебните карти се водят на автоматизиран и ръчен отчет.
(2) Ръчният отчет се води на електронен или хартиен регистър за отчитане на служебните карти.
(3) Автоматизираният отчет се води в автоматизираната система за управление на човешките ресурси.


Чл. 15. (1) Регистърът за отчитане на служебните карти се води общо по раздели за категории военнослужещи.
(2) Регистърът за отчитане на служебните карти се завежда в регистратурата на военното формирование/съответната структура.


Чл. 16. (1) Във всяко военно формирование/структура се води регистър за отчет на служебните карти.
(2) В регистъра за отчет се отразяват:
1. номерът на служебната карта и военното формирование/структурата, където е издадена;
2. номерът на заповедта и наименованието на военното формирование/структурата, където е назначен/преназначен военнослужещият;
3. номерът на служебната карта (за военнослужещи, преназначени от друго военно формирование/структура);
4. номерът на протокола за унищожаване на служебната карта.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.)


Чл. 17. Военнослужещият носи лична отговорност за съхранението и опазването на служебната си карта, която може да носи:
1. завързана с конец и безопасна игла за джоба на ризата или връхната дреха;
2. на врата в кожен калъф (бадж);
3. в личната чанта.


Чл. 18. (1) При изгубване (кражба) на служебната карта военнослужещите са длъжни незабавно да уведомят писмено непосредствения си командир (началник) или ръководител, като подадат рапорт, в който да посочат обстоятелствата, при които е настъпило събитието.
(2) Въз основа на рапорта по ал. 1 командирът/началникът/ръководителят назначава комисия, която извършва административно разследване на обстоятелствата по изгубването (кражбата) и на степента на вината на военнослужещия.
(3) При кражба към рапорта си военнослужещият задължително прилага протокол, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи или на служба "Военна полиция".
(4) При установяване на вина за изгубването (кражбата) на служебната карта на военнослужещия се налага дисциплинарно наказание.


Чл. 19. (1) Изгубената (открадната) служебна карта се заплаща от военнослужещия във финансовата служба на военното формирование/структурата, в която служи.
(2) Стойността на служебните карти се определя със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 20. Изгубена (открадната) служебна карта се обявява за невалидна и се снема от отчет със заповед на министъра на отбраната след представяне в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, на следните документи:
1. рапорт, изпратен по команден ред;
2. протокол от административното разследване;
3. копие (заверен препис) от заповедта за дисциплинарно наказание (в случаите на установена вина);
4. копие от документа за заплащане на служебната карта.

Глава четвърта.
РЕД ЗА СДАВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ КАРТИ


Чл. 21. (1) Служебните карти се сдават на структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) срещу подпис от приемащия в обходния лист на военнослужещия и в регистъра за отчитане при:
1. освобождаване от военна служба;
2. завършване на активното изпълнение на договора за служба в постоянния резерв;
3. издаване на нова служебна карта.
(2) Контролът по сдаване на служебните карти се осъществява лично от командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) отразява сдаването на служебната карта по ал. 1 в автоматизираната система за управление на човешките ресурси.
(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При смърт на военнослужещия и невъзможност за сдаване на служебната карта същата се обявява за невалидна и се снема от отчет въз основа на смъртния акт.


Чл. 22. (1) Служебните карти се снемат от отчет и се унищожават от комисия, назначена със заповед на командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура, която изготвя протокол (приложение № 6) и изпраща копие от него до дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, един път в годината.
(2) Служебната карта се снема от материален отчет на основание:
1. протокол за връчване на служебна карта и завеждане в нов регистър;
2. протокол за заприходяване на служебна карта;
3. протокол (препис извлечение) за унищожаване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Ръководител на съответна структура" е министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице - за администрацията на Министерството на отбраната, както и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 ЗОВСРБ - за ръководените от тях структури.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 189, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. В двумесечен срок от влизане в сила на наредбата командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на съответните структури изпращат заявки за служебните карти до дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО.


§ 4. Изготвянето и връчването на служебните карти на военнослужещите се завършва в шестмесечен срок след годишното разместване през 2011 г.


§ 5. Издадените по досегашния ред служебни карти се сдават и унищожават по реда на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-30 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2012 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-30 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 3Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1


 
ПРЕДИ ДА ПОПЪЛНИТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА
 
Рег. № ___/___.___.20___ г.
ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА) НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ
(РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНАТА СТРУКТУРА)
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на служебна карта на военнослужещ
от
 
      Звание:
_______________________________________________________________________________________________________________
      Rank:
_______________________________________________________________________________________________________________
  Снимка     (попълва се от структурата по управление на
        човешките ресурси (по личния състав)
  3,5 х 4,5   Фамилия:
_______________________________________________________________________________________________________________
      Sirname:
_______________________________________________________________________________________________________________
      Име:
_______________________________________________________________________________________________________________
      Name
_______________________________________________________________________________________________________________
      Презиме
__________________________________________________________________________________________________________________
      Father's name
_______________________________________________________________________________________________________________
      ЕГН:
_______________________________________________________________________________________________________________
      Длъжност:
_______________________________________________________________________________________________________________
  подпис на лицето     (попълва се от структурата по управление на
        човешките ресурси (по личния състав)
Причина за издаване на картата: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата и място на раждане: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ден, месец, година, държава, област, община, населено място)
Date and Place of birth: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(dd,mm,yyyy, city name, country)
Кръвна група: ____ Rh ___
Местослужене / Place of duty: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(попълва се от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)
Прилагам следните документи:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
_________
_____________________________________________________________
дата: подпис на заявителя
Приел и регистрирал заявлението: ___________________________________  
(звание, подпис, фамилия)  
   

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва печатно или четливо на ръка с печатни букви.
2. Имената се изписват без съкращения – по начина, по който са изписани в представените официални документи при подаване на заявлението. Съставните фамилни имена се изписват с тире помежду им, като се препоръчва за първото от тях да се посочи по-често използваното име.
3. Всички дати се посочват с арабски цифри в реда "ден, месец, година" (ДД.ММ.ГГГГ).
4. "ЕГН" – Единен граждански номер.
5. Снимката на военнослужещия се залепва върху заявлението в негово присъствие от длъжностното лице по отчета в структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) във военното формирование/съответната структура. Същата да отговаря на изискванията за изготвяне на българските документи за самоличност.
6. Подписът на военнослужещия под снимката в заявлението се полага от него пред длъжностното лице по отчета на личния състав във военното формирование/съответната структура.
7. При полагане на подписа от военнослужещия в заявлението и при подаване на същото се представя личната карта за самоличност.
8. Заявлението се подава до командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура.
Ако заявлението не съдържа достатъчно място за попълване на всички данни, допълнителните данни да се изписват на отделен лист с формат А4. Листът да се прилага към заявлението и да се записва към приложенията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ
1. Снимките да са актуални, направени непосредствено преди датата на подаване на заявлението, която да съответства на изискванията по чл. 22 от Закона за българските лични документи.
2. На снимката офицерите, офицерските кандидати, сержантите (старшините за ВМС) са с всекидневна зимна униформа, тип Б (с куртка), а войниците са с всекидневна зимна униформа, тип А (с камуфлажна шуба).
3. Снимките да са цветни и изготвени по класическата негативно-позитивна фотографска технология и на магнитен носител.


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
военното формирование/структурата, която издава служебната карта
Рег. № ____________________/___.___.20__г.
(на военното формирование/структурата, която издава служебната карта)
Екз. № ____
 
ПРОТОКОЛ
за връчване на служебна карта
 
Отразен в регистъра за отчета на служебните карти под пореден № _______ и в АСУ на ЧР
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(дата) (звание, подпис и фамилия на длъжностното лице от структурата по управление на човешки ресурси (по личния състав) на военното формирование/структурата, която издава служебната карта)
 
Долуподписаният: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(звание, име, презиме и фамилия на получателя)

получих служебна карта № _____________________________, издадена от ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(дата)

(подпис на получателя)

Отразен в регистъра за отчета на служебните карти под пореден № ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(дата) (звание, подпис и фамилия на длъжностното лице от структурата по управление на човешки ресурси (поличния състав) на военното формирование/структурата, която издава служебната карта)
   


Приложение № 4 към чл. 5 и чл. 9, ал. 1, т. 5


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(условно или действително наименование на военното формирование/структурата )
 
УИ№ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(уникален идентификационен № на регистратурата)
___________________________

(ниво на класификация)

Ном. № __________________________
(№ на регистъра от номенклатурния списък на отчетните документи)
 
 
РЕГИСТЪР
 
ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
 
 
Рег. № ___________
(Пореден № на регистриране в регистър на отчетни и/или сборове от документи)
 
Начални страници на регистъра
 
Раздадени бланки за служебни карти на военнослужещи   Получени бланки за служебни карти на военнослужещи
№ и дата на Формирование/ служебни карти   № и дата на Формирование/ служебни карти
по ред складовата разписка структура, на което са дадени служебните карти серия от № до № брой   по ред складовата разписка структура, от което са получени служебните карти серия от № до № брой
                         
                         
 
Основни страници на регистъра
№ по ред звание, име, презиме и фамилия на, получил служебната карта местослужене (ВПН на поделение) № на служебна карта дата на издаване в кое формирование/ структура е изпратена служебната карта. рег. № на документа длъжност, звание и фамилия на получилия обратно служебната карта ля дата и саморъчен подпис на получилия обратно служебната карта в кое формирование/ структура и с чия заповед е назначен военнослужещия № и дата на заповедта. № и дата на протокола за унищожаване на служебната карта № на МЗ за обявяване за невалидност и снемане от отчет забе- лежка
                       
                       
 
Последни страници на регистъра - рекапитулация
№ по ред Основание за промяна приход разход наличност
1. бланки за служебни карти, получени със складова разписка №_________ от ______________      
2. служебни карти на военнослужещи, изпратени в други военни формирования/структури      
3. служебни карти на военнослужещи, получени от други военни формирования/структури      
4. служебни карти и бланки за тях унищожени с протокол № ___________      
         


Приложение № 5 към чл. 9, ал. 2, т. 2


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
структурата, която получава и заприходява служебната карта
Рег. № ____________________/___.___.20__г.
(на структурата, която заприходява служебната карта)
Екз. № ____
 
ПРОТОКОЛ
за заприходяване на служебна карта
 
Долуподписаният: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(звание, подпис и фамилия на длъжностното лице от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) на военното формирование/структурата, която получава и заприходява служебната карта)
 
получих служебна карта № _____________________________, издадена от ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(дата)

(подпис на получателя)

 
Отразен в регистъра за отчета на служебните карти в поделение .............. под пореден № ______________________________________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(дата) (звание, подпис и фамилия на длъжностното лице от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) на военното формирование/структурата, където е преместен военнослужещият)
   


Приложение № 6 към чл. 22, ал. 1


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
структурата, която унищожава служебната карта
 
 
Рег. № ..............
Екз ...................
 
УТВЪРЖДАВАМ
...................................................
...................................................
................. 20...... г.
 
ПРОТОКОЛ
за унищожаване на служебни карти на военнослужещи
 
Днес, ......... 2010 г., комисия, назначена със заповед на ................................. в състав:
Председател: ........................................
и членове: 1. ........................................
2. ........................................
всичките от ..........................., се събра в пълен състав, извърши проверка по регистър ".........................." с номер по описа ..................... г. и отдели за унищожаване ........................, както следва:
№ по ред
№ на .....................................................................
№ страница в регистъра Забележка
       
       
       
       
       
       
       
КОМИСИЯ:  
Председател:  
Членове: 1.  
2.  
Описаните ....................... след утвърждаването на протокола се унищожиха чрез раздробяване от членовете на комисията на ............05.2010 г.
КОМИСИЯ:  
Председател:  
Членове: 1.  
2.  
ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ:  
....................................................................................................  
....................................................................................................  
....... ........ 2010 г.  
Отпечатано в Екз. ..........  
Екз. № ..........  
Екз. № ..........  
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти