Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 23.11.2010 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 3 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят критериите, условията и редът за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Основни цели на атестирането по ал. 1 са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика;
2. оценка на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещия чрез отчитане на постигнатите резултати;
3. определяне на необходимостта от кариерно развитие на всеки военнослужещ и повишаване на професионалната му квалификация;
4. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие;
5. подобряване дейността на военнослужещите за изграждане на необходимите способности на военните формирования;
6. подобряване на комуникацията между военнослужещите и техните командири (началници) или ръководители на съответните структури, както и оптимизиране на работата им в екип.

Чл. 2. (1) Атестирането на военнослужещите се извършва ежегодно, при което се отчитат:
1. професионалните компетентности като съвкупност от знания, умения и нагласи, необходими за качествено изпълнение на функционалните задължения;
2. изискванията към изпълнение на функционалните задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.
(2) Атестирането се извършва чрез оценяване на:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики, и на потенциала за развитие - за офицерите;
2. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики и възможностите за развитие - за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) На всеки военнослужещ се изготвя атестационен формуляр.
(4) Атестационният формуляр по ал. 3 се съхранява от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) във втори раздел на служебното дело на военнослужещия.
(5) (Новa - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Атестационният формуляр се подписва на всяка страница от атестирания и атестиращия.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) В процеса на атестиране участват:
1. атестираният военнослужещ;
2. атестиращият - непосредственият командир (началник) или ръководител в съответната структура на атестирания;
3. старшият атестиращ - непосредственият командир (началник) или ръководител в съответната структура на атестиращия.
4. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Министърът на отбраната може да оправомощи свой заместник да изпълнява функциите му на старши атестиращ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За длъжностите, за които командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командирът на Съвместното командване на специалните операции, ръководителите/началниците на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната са атестиращи, те изпълняват функциите и на старши атестиращи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командирът на Съвместното командване на специалните операции могат да оправомощят длъжностни лица, които да изпълняват функциите им на старши атестиращ на военнослужещите от пряко подчинените им формирования.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура със своя заповед организира провеждането на атестирането и контролира изпълнението му в сроковете по по чл. 8, и 22.
(2) Министърът на отбраната със своя ежегодна заповед организира провеждането на атестирането на военнослужещите, които са дългосрочно командировани извън територията на страната в задгранично представителство на Република България, на функционален принцип и определя лицата, изпълняващи функциите на атестиращ и старши атестиращ.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Не се атестират:
1. офицерите, притежаващи висши офицерски звания;
2. военнослужещи, чиито договори за военна служба се прекратяват и се освобождават от военна служба;
3. обучаващите се в дневна форма на обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи;
4. обучаващите се в редовна форма на обучение във висшите военни училища и академии в страната и в чужбина, както и за придобиване на научно-образователна степен "доктор" или в курсове със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца;
5. военнослужещи, които специализират за придобиване на медицинска специалност и преминаващите стаж като "стажант-юристи" за придобиване на юридическа правоспособност;
6. военнослужещи, които са временно отстранени от длъжност при условията на чл. 158 и 158а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
7. военнослужещи, изпратени на подготовка и участващи в операции и мисии извън територията на страната за повече от шест месеца през атестационния период;
8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) военнослужещите, които ползват и/или са ползвали за повече от шест месеца през атестационния период правото си на отпуск за временна неработоспособност, отпуск по чл. 187, ал. 3 и 4, чл. 203, ал. 1 и 3, чл. 205, ал. 2, чл. 205а и 206 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Военнослужещи, назначени на длъжности извън и на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи, както и в състава на многонационални формирования на територията на страната, се атестират по методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация. След атестирането същите изпращат оценъчния формуляр до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г., в сила от 03.04.2015 г.) При преназначаването на военнослужещите по ал. 1 на длъжности в страната се ползва атестацията по ал. 1, като оценките и констатациите се приравняват в съответствие с таблицата по приложение № 9.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната:
1. изготвя удостоверение за приравняване на оценките (приложение № 10);
2. регистрира удостоверението за приравняване на оценките;
3. въвежда данните (информацията) от удостоверението в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси;
4. изпраща оценъчния формуляр и екземпляр от удостоверението до структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), в която военнослужещият се води на отчет, за прилагането им в служебното дело на военнослужещия.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Процесът по атестирането на военнослужещите включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период от атестирания офицер, офицерски кандидат и сержант (старшина) и атестиращия, съобразно изискванията, определени в длъжностната характеристика;
2. съвместно определяне на конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия, които следва да се реализират от атестираните през атестационния период;
3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) провеждане на междинна среща:
а) за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им при необходимост от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант/старшина) и атестиращия;
б) при промяна на длъжностното лице - атестиращ или старши атестиращ, същата се отразява в полето за коментар на атестиращия в приложения № 1 - 5;
4. определяне на оценка от атестиращия на:
а) изпълнението на поставените цели, професионалните компетентности и личностни характеристики за офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини);
б) професионалните компетентности и личностни характеристики за войници (матроси);
5. определяне на самооценка от атестирания военнослужещ на:
а) изпълнението на поставените цели, професионалните компетентности и личностни характеристики за офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини);
б) професионалните компетентности и личностни характеристики за войници (матроси);
6. определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионално му развитие от атестиращия;
7. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) формиране на крайните оценки от старшия атестиращ;
8. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери от атестиращия и старшия атестиращ;
9. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) определяне на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия и старшия атестиращ;
10. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) запознаване на атестирания военнослужещ с резултатите от атестирането.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При промяна на атестиращия и/или старшия атестиращ на войниците се изготвя нов формуляр.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) При вакантна длъжност или отсъствие на военнослужещ, изпълняващ функциите на атестиращ и/или старши атестиращ (поради отпуск по болест, дългосрочен курс и др.), в атестационния формуляр на атестирания съгласно ал. 1, т. 3, буква "б" се отразява основанието и имената на военнослужещия, назначен да изпълнява съответната длъжност на основание чл. 215 и 216 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) При атестирането на военнослужещите, назначени временно да изпълняват длъжност на основание чл. 216 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, функциите на атестиращ и/или старши атестиращ се изпълняват съгласно чл. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При вакантни длъжности извън случаите на ал. 3 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите/началниците на съответни структури оправомощават длъжностни лица, които да изпълняват функциите на атестиращ и/или старши атестиращ както на атестирания военнослужещ, така и на оправомощените военнослужещи за атестационния период до назначаване на титуляри. В атестационния формуляр на атестирания съгласно ал. 1, т. 3, буква "б" се отразяват основанието и имената на военнослужещия, оправомощен да изпълнява съответната функция.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) (1) Атестирането на военнослужещите обхваща периода на изпълнение на длъжността от 1 януари до 31 декември на съответната година.
(2) Процесът по атестирането на военнослужещите включва следните последователни етапи и срокове за изпълнение:
1. съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия - от 1 януари до 31 януари на съответната година;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) провеждане на междинни срещи за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и атестиращия - от 1 март до 31 декември на съответната година;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) нанасяне на оценките по чл. 15 - от 1 февруари до 31 декември на съответната година;
4. определяне на оценките от атестиращия и самооценките от атестирания - от 1 до 31 декември на съответната година;
5. определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионалното му развитие от атестиращия - от 1 до 31 декември на съответната година;
6. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) формиране на крайните оценки от старшия атестиращ, определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери от атестиращия и старшия атестиращ, определяне на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия и старшия атестиращ и запознаване на атестираните с резултатите - от 1 до 31 януари на следващата календарна година;
7. въвеждане на данните по чл. 12 - от 1 януари до 31 март на следващата календарна година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) След приключване на етапите по ал. 2, т. 1, 2 и 6 частта от атестационния формуляр се отпечатва, подписва се от атестирания и атестиращия и се съхранява в съответното военно формирование/структура.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При освобождаване от заеманата длъжност по реда на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военнослужещият задължително се атестира за изпълнението на длъжността във военното формирование или структура, ако има прослужени най-малко 6 месеца през атестационния период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по ал. 1 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират процеса по атестирането извън сроковете по чл. 8 и изпращането на атестационните формуляри по електронната поща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за въвеждане в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси в срок до един месец след приключване на етапа по чл. 8, ал. 2, т. 6.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) При утвърждаване на промяна в изискванията за заемане на длъжност, свързана с удостояване с висше офицерско звание, министърът на отбраната организира атестиране на военнослужещи за номиниране за заемане на длъжността извън сроковете по чл. 8.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Военнослужещ, който е атестиран при освобождаването от заеманата длъжност, не се атестира в друго военно формирование или структура втори път в рамките на същия атестационен период.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) При атестирането на военнослужещите се попълват атестационни формуляри, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за офицерите във: Министерството на отбраната, щабовете/управленията на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили и на Съвместното командване на специалните операции - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за офицерите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от състава на: Съвместното командване на силите, Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 2;
3. за офицерите във военните формирования от Военновъздушните сили - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 3;
4. за офицерите във военните формирования от Военноморските сили - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 4;
5. за офицерските кандидати и сержантите (старшините) - по образец съгласно приложение № 5;
6. за войниците (матросите) - по образец съгласно приложение № 6.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Поставянето на оценка 1 и оценка 5 съгласно чл. 13 и чл. 14, ал. 2, както и оценка 1 и оценка 10 съгласно чл. 14, ал. 1 от атестиращия, се консултира със старшия атестиращ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) В случите по ал. 2 старшият атестиращ отразява мнението си в коментара на раздел "Оценяване и отчитане на изпълнението" в съответния атестационен формуляр.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Атестационният формуляр се попълва от:
1. атестирания военнослужещ;
2. атестиращия;
3. старшия атестиращ;
4. длъжностни лица от структурата по управлението на човешките ресурси (по личния състав);
5. отговорниците по бойната подготовка във войсковото формирование.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Потенциалът за развитие на офицерите по чл. 7, ал. 1, т. 8 се определят въз основа на:
1. резултатите от изпълнените цели;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) оценки от подготовката - индивидуални и колективни (само за офицери, в чието подчинение са структурни звена: отделение, взвод, рота, батальон, полк и приравнените им);
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) демонстрираните професионални компетентности и личностни характеристики през атестационния период;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) заявените очаквания от атестирания офицер;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) препоръките на атестиращия офицер;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) справките и сравнителните оценки, изготвени от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав);
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) оценката на атестиращия за потенциала за развитие на офицерите.
(2) Определянето на потенциала по ал. 1 завършва със:
1. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) окончателна оценка на възможностите за кариерно развитие;
3. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение за кадрово развитие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При определянето на окончателните оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ може да потвърди оценката на атестиращия по ал. 1, т. 8 или да я понижи или повиши с една степен при условие, че е упражнил правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на приложения № 1 - 4.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 7, ал. 1, т. 9 се определят въз основа на:
1. резултатите от изпълнените цели - за офицерските кандидати, сержантите (старшините);
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) индивидуалните оценки от подготовката - за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите);
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) колективните оценки от подготовката (само за офицерски кандидати, сержанти (старшини), в чието подчинение са структурни звена: отделение, взвод и приравнените им);
4. демонстрираните професионални компетентности и личностни характеристики през атестационния период;
5. заявените очаквания от атестирания;
6. препоръките на атестиращия;
7. справките и сравнителните оценки, изготвени от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав);
8. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България;
9. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) оценката на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия.
(2) Определянето на възможностите за развитие по ал. 1 завършва със:
1. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) окончателна оценка на възможността за повишаване във военно звание и развитие в длъжност;
3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При определянето на окончателните оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ може да потвърди оценката на атестиращия по ал. 1, т. 9 или да я понижи или повиши с една степен при условие, че е упражнил правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на приложение № 5 и раздел IV на приложение № 6.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират окомплектуването на атестационните формуляри и предоставянето на обобщените данни от атестирането за въвеждане от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" с изключение на служба "Военна информация" и служба "Военна полиция".


Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Степента на изпълнение на поставените цели по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 се оценява, както следва:
1. оценка 1 - когато атестираният е изпълнител под стандарта - в тежест на останалите;
2. оценка 2 - когато атестираният е под средния изпълнител - има нужда от усъвършенстване;
3. оценка 3 - когато атестираният е добър среден изпълнител - отговаря на очакванията;
4. оценка 4 - когато атестираният често надхвърля постиженията на други офицери (офицерски кандидати, сержанти) на същата длъжност;
5. оценка 5 - когато атестираният установява стандарта - винаги се справя по-добре от другите офицери (офицерски кандидати, сержанти) на същата длъжност.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Професионалните компетентности и личностни характеристики на атестирания офицер по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "а" се оценяват чрез определяне на степента на проявлението им по десетобални поведенчески скали по образец съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Професионалните компетентности и личностни характеристики на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "б" се оценяват, както следва:
1. оценка 1 - когато критерият не се изпълнява;
2. оценка 2 - когато критерият се изпълнява задоволително, резултатите не отговарят напълно на изискванията за изпълнение;
3. оценка 3 - когато критерият се изпълнява добре, резултатите отговарят на изискванията за изпълнение;
4. оценка 4 - когато критерият се изпълнява много добре, резултатите от дейността са над изискванията за изпълнение;
5. оценка 5 - когато критерият се изпълнява отлично, резултатите от дейността са много над изискванията за изпълнение.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Оценката и окончателната оценка на възможностите за кариерно развитие на офицерите е:
1. оценка 1 - "Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание";
2. оценка 2 - "Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или по-високо длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание";
3. оценка 3 - "Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и/или да се повиши в следващо военно звание".

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Оценката и окончателната оценка на възможностите за повишаване във военно звание и развитие в длъжност на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) е:
1. оценка 1 - "Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание в съответната категория";
2. оценка 2 - "Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или по-високо длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание";
3. оценка 3 - "Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и/или да се повиши в следващо военно звание в съответната категория";
4. оценка 4 - "Препоръчително е да се присвои военно звание от друга категория".

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура организира процеса по предоставяне на атестиращите за нанасяне в атестационните формуляри на:
1. индивидуални оценки от постигнати текущи резултати и/или от проведени изпити от подготовката (въз основа на протоколите от тях);
2. колективни оценки от постигнати резултати от подготовката съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 3;
3. оценки от завършени курсове и обучения;
4. оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България от предходната календарна година;
5. приложени поощрения и наложени дисциплинарни наказания.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При необходимост преди изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, т. 7, чл. 8а, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 и в случаите по чл. 5, т. 3 - 8 се ползва последната изготвена атестация.

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Крайните оценки за изпълнението на всяка от поставените цели и степента на проявлението за всяка от определените професионални компетентности и личностни характеристики се изчисляват от старшия атестиращ със закръгляване до първия десетичен знак по формулата:

КО = 0,35 СО + 0,65 ОА,

където:
КО е крайната оценка;
СО - самооценката;
ОА - оценката на атестиращия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Когато разликата между оценката от атестиращия и самооценката на атестирания е две и повече единици при оценяване по чл. 13 и чл. 14, ал. 2 и три и повече единици при оценяване по чл. 14, ал. 1, оценката е спорна.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Атестационният формуляр се изпраща от атестиращия на старшия атестиращ.
(2) Старшият атестиращ се запознава с атестационния формуляр, като има право да изисква допълнителна информация и аргументация за оценките.
(3) Старшият атестиращ изчислява по реда на чл. 17 крайните оценки, които не са спорни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Старшият атестиращ може да коригира по собствена преценка до двадесет на сто от общия брой на оценките дори те да не са спорни.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При разглеждане на спорните оценки старшият атестиращ ги коригира по собствена преценка.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Решението на старшия атестиращ по оценките е окончателно.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Старшият атестиращ определя потенциала за развитие на атестирания офицер или възможностите за развитие на офицерския кандидат, сержант (старшина) или войник (матрос) и запознава атестиращия и атестирания с атестацията срещу подпис.
(8) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Отказът на атестирания да подпише атестационния си формуляр по ал. 7 се отразява от старшия атестиращ в полето за коментар и се удостоверява с имената и подписите на двама свидетели, с което атестацията за атестационния период се валидира.
(9) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Приключените атестационни формуляри по реда на чл. 19, ал. 7 или 8 се изпращат в структурата по чл. 2, ал. 4.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Допуснати грешки от атестиран, атестиращ или старши атестиращ по време на атестирането се коригират само от старшия атестиращ въз основа на официални документи, удостоверяващи съответните факти, до един месец след изтичане на сроковете по чл. 8, ал. 2, т. 6 и чл. 8а, ал. 2.
(2) Командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират изпращането на атестационните формуляри по електронната поща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за въвеждане в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси в срока по ал. 1.

Глава четвърта.
РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, СЪСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА АПЕЛАТИВНАТА КОМИСИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 157, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 2. За 2010 - 2011 г. атестационният период е 4 месеца и започва от 01.12.2010 г.


§ 3. В Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 30 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45, думите "Личностните характеристики и професионалните компетентности за длъжността" се заменят със "Значимите за длъжността професионални компетентности и личностни характеристики".
2. Раздел V на приложение № 5 към чл. 38, ал. 2 се изменя така:
"

V. Значими професионални
компетентности и личностни
характеристики:
Професионални компетентности и
личностни характеристики № ..........
от приложение № .... на Наредба № Н-28
от 5 ноември 2010 г. за критериите,
условията и редът за атестиране на
военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия.
"


§ 4. В Инструкция № И-3 от 2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 33 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 на приложение № 5 към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква "а" думите "други изисквания" се заменят със "значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика".
2. В приложение № 6 към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква "б" и чл. 22, ал. 3, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след колона "Длъжности, от които може да се заема" се създава нова колона: "Значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика";
б) в т. 2 след колона "Заемани длъжности извън страната" се създава нова колона: "Оценки по значимите професионални компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр".
3. В приложение № 9 към чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след колона "Заемана длъжност" се създава нова колона: "Оценки на професионалните компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр";
б) в т. 2 след колона "Заемана длъжност" се създава нова колона: "Оценки на професионалните компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр".


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 9 от 2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2011 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № Н-3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2013 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)

§ 24. За 2014 г. съвместното определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия по чл. 8, т. 1 се извършва от 15 февруари до 15 март.

§ 25. За 2014 г. провеждането на междинни срещи за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и атестиращия по чл. 8, т. 2 се извършва от 15 април до 30 септември.

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.09.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2015 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2016 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.02.2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.04.2017 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)

§ 22. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

 


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)