Logo Петък, 23 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 23.11.2010 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 3 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят критериите, условията и редът за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Основни цели на атестирането по ал. 1 са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика;
2. оценка на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещия чрез отчитане на постигнатите резултати;
3. определяне на необходимостта от кариерно развитие на всеки военнослужещ и повишаване на професионалната му квалификация;
4. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие;
5. подобряване дейността на военнослужещите за изграждане на необходимите способности на военните формирования;
6. подобряване на комуникацията между военнослужещите и техните командири (началници) или ръководители на съответните структури, както и оптимизиране на работата им в екип.

Чл. 2. (1) Атестирането на военнослужещите се извършва ежегодно, при което се отчитат:
1. професионалните компетентности като съвкупност от знания, умения и нагласи, необходими за качествено изпълнение на функционалните задължения;
2. изискванията към изпълнение на функционалните задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.
(2) Атестирането се извършва чрез оценяване на:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики, и на потенциала за развитие - за офицерите;
2. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики и възможностите за развитие - за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) На всеки военнослужещ се изготвя атестационен формуляр.
(4) Атестационният формуляр по ал. 3 се съхранява от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) във втори раздел на служебното дело на военнослужещия.
(5) (Новa - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Атестационният формуляр се подписва на всяка страница от атестирания и атестиращия.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) В процеса на атестиране участват:
1. атестираният военнослужещ;
2. атестиращият - непосредственият командир (началник) или ръководител в съответната структура на атестирания;
3. старшият атестиращ - непосредственият командир (началник) или ръководител в съответната структура на атестиращия.
4. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Министърът на отбраната може да оправомощи свой заместник да изпълнява функциите му на старши атестиращ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) За длъжностите, за които командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командирът на Бригада "Специални сили", ръководителите/началниците на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната са атестиращи, те изпълняват функциите и на старши атестиращи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командирът на Бригада "Специални сили" могат да оправомощят длъжностни лица, които да изпълняват функциите им на старши атестиращ на военнослужещите от пряко подчинените им формирования.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура със своя заповед организира провеждането на атестирането и контролира изпълнението му в сроковете по чл. 8 и .
(2) Министърът на отбраната със своя ежегодна заповед организира провеждането на атестирането на военнослужещите, които са дългосрочно командировани извън територията на страната в задгранично представителство на Република България, на функционален принцип и определя лицата, изпълняващи функциите на атестиращ и старши атестиращ.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Не се атестират:
1. офицерите, притежаващи висши офицерски звания;
2. военнослужещи, чиито договори за военна служба се прекратяват и се освобождават от военна служба;
3. обучаващите се в дневна форма на обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи;
4. обучаващите се в редовна форма на обучение във висшите военни училища и академии в страната и в чужбина, както и за придобиване на научно-образователна степен "доктор" или в курсове със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца;
5. военнослужещи, които специализират за придобиване на медицинска специалност и преминаващите стаж като "стажант-юристи" за придобиване на юридическа правоспособност;
6. военнослужещи, които са временно отстранени от длъжност при условията на чл. 158 и 158а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
7. военнослужещи, изпратени на подготовка и участващи в операции и мисии извън територията на страната за повече от шест месеца през атестационния период;
8. военнослужещите, които ползват и/или са ползвали за повече от шест месеца през атестационния период правото си на отпуск за временна неработоспособност, отпуск по чл. 203, ал. 1 и 3 и неплатен отпуск по чл. 205, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Военнослужещи, назначени на длъжности извън и на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи, както и в състава на многонационални формирования на територията на страната, се атестират по методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация. След атестирането същите изпращат оценъчния формуляр до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г., в сила от 03.04.2015 г.) При преназначаването на военнослужещите по ал. 1 на длъжности в страната се ползва атестацията по ал. 1, като оценките и констатациите се приравняват в съответствие с таблицата по приложение № 9.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната:
1. изготвя удостоверение за приравняване на оценките (приложение № 10);
2. регистрира удостоверението за приравняване на оценките;
3. въвежда данните (информацията) от удостоверението в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси;
4. изпраща оценъчния формуляр и екземпляр от удостоверението до структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), в която военнослужещият се води на отчет, за прилагането им в служебното дело на военнослужещия.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Процесът по атестирането на военнослужещите включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период от атестирания офицер, офицерски кандидат и сержант (старшина) и атестиращия, съобразно изискванията, определени в длъжностната характеристика;
2. съвместно определяне на конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия, които следва да се реализират от атестираните през атестационния период;
3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) провеждане на междинна среща:
а) за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им при необходимост от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант/старшина) и атестиращия;
б) при промяна на длъжностното лице - атестиращ или старши атестиращ, същата се отразява в полето за коментар на атестиращия в приложения № 1 - 5;
4. определяне на оценка от атестиращия на:
а) изпълнението на поставените цели, професионалните компетентности и личностни характеристики за офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини);
б) професионалните компетентности и личностни характеристики за войници (матроси);
5. определяне на самооценка от атестирания военнослужещ на:
а) изпълнението на поставените цели, професионалните компетентности и личностни характеристики за офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини);
б) професионалните компетентности и личностни характеристики за войници (матроси);
6. определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионално му развитие от атестиращия;
7. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) формиране на крайните оценки от старшия атестиращ;
8. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери от атестиращия и старшия атестиращ;
9. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) определяне на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия и старшия атестиращ;
10. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) запознаване на атестирания военнослужещ с резултатите от атестирането.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При промяна на атестиращия и/или старшия атестиращ на войниците се изготвя нов формуляр.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) При вакантна длъжност или отсъствие на военнослужещ, изпълняващ функциите на атестиращ и/или старши атестиращ (поради отпуск по болест, дългосрочен курс и др.), в атестационния формуляр на атестирания съгласно ал. 1, т. 3, буква "б" се отразява основанието и имената на военнослужещия, назначен да изпълнява съответната длъжност на основание чл. 215 и 216 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) При атестирането на военнослужещите, назначени временно да изпълняват длъжност на основание чл. 216 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, функциите на атестиращ и/или старши атестиращ се изпълняват съгласно чл. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При вакантни длъжности извън случаите на ал. 3 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите/началниците на съответни структури оправомощават длъжностни лица, които да изпълняват функциите на атестиращ и/или старши атестиращ както на атестирания военнослужещ, така и на оправомощените военнослужещи за атестационния период. В атестационния формуляр на атестирания съгласно ал. 1, т. 3, буква "б" се отразяват основанието и имената на военнослужещия, оправомощен да изпълнява съответната функция.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) (1) Атестирането на военнослужещите обхваща периода на изпълнение на длъжността от 1 януари до 31 декември на съответната година.
(2) Процесът по атестирането на военнослужещите включва следните последователни етапи и срокове за изпълнение:
1. съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия - от 1 януари до 31 януари на съответната година;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) провеждане на междинни срещи за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и атестиращия - от 1 март до 31 декември на съответната година;
3. нанасяне на оценките от длъжностните лица по чл. 15 - от 1 февруари до 31 декември на съответната година;
4. определяне на оценките от атестиращия и самооценките от атестирания - от 1 до 31 декември на съответната година;
5. определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионалното му развитие от атестиращия - от 1 до 31 декември на съответната година;
6. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) формиране на крайните оценки от старшия атестиращ, определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери от атестиращия и старшия атестиращ, определяне на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия и старшия атестиращ и запознаване на атестираните с резултатите - от 1 до 31 януари на следващата календарна година;
7. въвеждане на данните по чл. 12 - от 1 януари до 31 март на следващата календарна година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) След приключване на етапите по ал. 2, т. 1, 2 и 6 частта от атестационния формуляр се отпечатва, подписва се от атестирания и атестиращия и се съхранява в съответното военно формирование/структура.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Военнослужещите се атестират във военното формирование или съответната структура, в която са прослужили не по-малко от 6 месеца през атестационния период по чл. 8, в случаите при преназначаване на длъжност по чл. 32, т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България при сдаване на предходната заемана длъжност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случаите по ал. 1 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират процеса по атестирането извън сроковете по чл. 8 и предоставянето на данните от атестирането за въвеждане от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси до един месец след завършване на атестирането.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) При утвърждаване на промяна в изискванията за заемане на длъжност, свързана с удостояване с висше офицерско звание, министърът на отбраната организира атестиране на военнослужещи за номиниране за заемане на длъжността извън сроковете по чл. 8.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) При атестирането на военнослужещите се попълват атестационни формуляри, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) за офицерите от: Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, щабовете на Съвместното командване на силите на командванията на видовете въоръжени сили и на Бригада "Специални сили" - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) за офицерите във военните формирования от Сухопътните войски и Бригада "Специални сили" - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 2;
3. за офицерите във военните формирования от Военновъздушните сили - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 3;
4. за офицерите във военните формирования от Военноморските сили - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 4;
5. за офицерските кандидати и сержантите (старшините) - по образец съгласно приложение № 5;
6. за войниците (матросите) - по образец съгласно приложение № 6.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Поставянето на оценка 1 и оценка 5 съгласно чл. 13 и чл. 14, ал. 2, както и оценка 1 и оценка 10 съгласно чл. 14, ал. 1 от атестиращия, се консултира със старшия атестиращ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) В случите по ал. 2 старшият атестиращ отразява мнението си в коментара на раздел "Оценяване и отчитане на изпълнението" в съответния атестационен формуляр.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Атестационният формуляр се попълва от:
1. атестирания военнослужещ;
2. атестиращия;
3. старшия атестиращ;
4. длъжностни лица от структурата по управлението на човешките ресурси (по личния състав);
5. отговорниците по бойната подготовка във войсковото формирование.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Потенциалът за развитие на офицерите по чл. 7, ал. 1, т. 8 се определят въз основа на:
1. резултатите от изпълнените цели;
2. индивидуалните и груповите резултати от бойната подготовка;
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) демонстрираните професионални компетентности и личностни характеристики през атестационния период;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) заявените очаквания от атестирания офицер;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) препоръките на атестиращия офицер;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) справките и сравнителните оценки, изготвени от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав);
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) оценката на атестиращия за потенциала за развитие на офицерите.
(2) Определянето на потенциала по ал. 1 завършва със:
1. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) окончателна оценка на възможностите за кариерно развитие;
3. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение за кадрово развитие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При определянето на окончателните оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ може да потвърди оценката на атестиращия по ал. 1, т. 8 или да я понижи или повиши с една степен при условие, че е упражнил правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на приложения № 1 - 4.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 7, ал. 1, т. 9 се определят въз основа на:
1. резултатите от изпълнените цели - за офицерските кандидати, сержантите (старшините);
2. индивидуалните резултати от бойната подготовка;
3. груповите резултати от бойната подготовка - за офицерските кандидати и сержантите (старшините);
4. демонстрираните професионални компетентности и личностни характеристики през атестационния период;
5. заявените очаквания от атестирания;
6. препоръките на атестиращия;
7. справките и сравнителните оценки, изготвени от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав);
8. (нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България;
9. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) оценката на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия.
(2) Определянето на възможностите за развитие по ал. 1 завършва със:
1. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) окончателна оценка на възможността за повишаване във военно звание и развитие в длъжност;
3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При определянето на окончателните оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ може да потвърди оценката на атестиращия по ал. 1, т. 9 или да я понижи или повиши с една степен при условие, че е упражнил правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на приложение № 5 и раздел IV на приложение № 6.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират окомплектуването на атестационните формуляри и предоставянето на обобщените данни от атестирането за въвеждане от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" с изключение на служба "Военна информация" и служба "Военна полиция".


Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Степента на изпълнение на поставените цели по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 се оценява, както следва:
1. оценка 1 - когато атестираният е изпълнител под стандарта - в тежест на останалите;
2. оценка 2 - когато атестираният е под средния изпълнител - има нужда от усъвършенстване;
3. оценка 3 - когато атестираният е добър среден изпълнител - отговаря на очакванията;
4. оценка 4 - когато атестираният често надхвърля постиженията на други офицери (офицерски кандидати, сержанти) на същата длъжност;
5. оценка 5 - когато атестираният установява стандарта - винаги се справя по-добре от другите офицери (офицерски кандидати, сержанти) на същата длъжност.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Професионалните компетентности и личностни характеристики на атестирания офицер по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "а" се оценяват чрез определяне на степента на проявлението им по десетобални поведенчески скали по образец съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Професионалните компетентности и личностни характеристики на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "б" се оценяват, както следва:
1. оценка 1 - когато критерият не се изпълнява;
2. оценка 2 - когато критерият се изпълнява задоволително, резултатите не отговарят напълно на изискванията за изпълнение;
3. оценка 3 - когато критерият се изпълнява добре, резултатите отговарят на изискванията за изпълнение;
4. оценка 4 - когато критерият се изпълнява много добре, резултатите от дейността са над изискванията за изпълнение;
5. оценка 5 - когато критерият се изпълнява отлично, резултатите от дейността са много над изискванията за изпълнение.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Оценката и окончателната оценка на възможностите за кариерно развитие на офицерите е:
1. оценка 1 - "Препоръчително е да придобие допълнителен опит на заеманата длъжност";
2. оценка 2 - "Препоръчително е да се преназначи на длъжност за притежаваното военно звание";
3. оценка 3 - "Препоръчително е да се повиши в следващо военно звание".

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Оценката и окончателната оценка на възможностите за повишаване във военно звание и развитие в длъжност на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) е:
1. оценка 1 - "Препоръчително е да придобие допълнителен опит на заеманата длъжност";
2. оценка 2 - "Препоръчително е да се преназначи на длъжност за притежаваното военно звание";
3. оценка 3 - "Препоръчително е да се повиши в следващо военно звание";
4. оценка 4 - "Препоръчително е да се присвои военно звание от друга категория".

Чл. 15. (1) Индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия се нанасят в атестационния формуляр от отговорниците по бойната подготовка в съответното военно формирование.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.) Длъжностните лица от структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) нанасят в атестационния формуляр на атестирания военнослужещ оценката от участието му в мисия/операция извън територията на Република България от предходната календарна година, оценки от завършени курсове и обучения, както и броя на приложените поощрения и наложените дисциплинарни наказания въз основа на данните в служебния му картон за награди, отличия и наказания.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При необходимост преди изтичане на срока по чл. 8, т. 7 и чл. 8а, ал. 2 и в случаите по чл. 5, т. 3 - 8 се ползва последната изготвена атестация.

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Крайните оценки за изпълнението на всяка от поставените цели и степента на проявлението за всяка от определените професионални компетентности и личностни характеристики се изчисляват от старшия атестиращ със закръгляване до първия десетичен знак по формулата:

КО = 0,35 СО + 0,65 ОА,

където:
КО е крайната оценка;
СО - самооценката;
ОА - оценката на атестиращия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Когато разликата между оценката от атестиращия и самооценката на атестирания е две и повече единици при оценяване по чл. 13 и чл. 14, ал. 2 и три и повече единици при оценяване по чл. 14, ал. 1, оценката е спорна.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Атестационният формуляр се изпраща от атестиращия на старшия атестиращ.
(2) Старшият атестиращ се запознава с атестационния формуляр, като има право да изисква допълнителна информация и аргументация за оценките.
(3) Старшият атестиращ изчислява по реда на чл. 17 крайните оценки, които не са спорни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Старшият атестиращ може да коригира по собствена преценка до двадесет на сто от общия брой на оценките дори те да не са спорни.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При разглеждане на спорните оценки старшият атестиращ ги коригира по собствена преценка.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Решението на старшия атестиращ по оценките е окончателно.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Старшият атестиращ определя потенциала за развитие на атестирания офицер или възможностите за развитие на офицерския кандидат, сержант (старшина) или войник (матрос) и запознава атестиращия и атестирания с атестацията срещу подпис.
(8) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Отказът на атестирания да подпише атестационния си формуляр по ал. 7 се отразява от старшия атестиращ в полето за коментар и се удостоверява с имената и подписите на двама свидетели, с което атестацията за атестационния период се валидира.
(9) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Приключените атестационни формуляри по реда на чл. 19, ал. 7 или 8 се изпращат в структурата по чл. 2, ал. 4.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) Допуснати грешки от атестиран, атестиращ или старши атестиращ по време на атестирането се коригират само от старшия атестиращ въз основа на официални документи, удостоверяващи съответните факти, до един месец след изтичане на сроковете по чл. 8, ал. 2, т. 6 и чл. 8а, ал. 2.

Глава четвърта.
РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, СЪСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА АПЕЛАТИВНАТА КОМИСИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 157, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 2. За 2010 - 2011 г. атестационният период е 4 месеца и започва от 01.12.2010 г.


§ 3. В Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 30 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45, думите "Личностните характеристики и професионалните компетентности за длъжността" се заменят със "Значимите за длъжността професионални компетентности и личностни характеристики".
2. Раздел V на приложение № 5 към чл. 38, ал. 2 се изменя така:
"

V. Значими професионални
компетентности и личностни
характеристики:
Професионални компетентности и
личностни характеристики № ..........
от приложение № .... на Наредба № Н-28
от 5 ноември 2010 г. за критериите,
условията и редът за атестиране на
военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия.
"


§ 4. В Инструкция № И-3 от 2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 33 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 на приложение № 5 към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква "а" думите "други изисквания" се заменят със "значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика".
2. В приложение № 6 към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква "б" и чл. 22, ал. 3, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след колона "Длъжности, от които може да се заема" се създава нова колона: "Значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика";
б) в т. 2 след колона "Заемани длъжности извън страната" се създава нова колона: "Оценки по значимите професионални компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр".
3. В приложение № 9 към чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след колона "Заемана длъжност" се създава нова колона: "Оценки на професионалните компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр";
б) в т. 2 след колона "Заемана длъжност" се създава нова колона: "Оценки на професионалните компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр".


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 9 от 2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2011 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № Н-3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2013 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 Г.)

§ 24. За 2014 г. съвместното определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия по чл. 8, т. 1 се извършва от 15 февруари до 15 март.

§ 25. За 2014 г. провеждането на междинни срещи за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и атестиращия по чл. 8, т. 2 се извършва от 15 април до 30 септември.

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.09.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2015 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2016 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.02.2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.04.2017 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

 

Атестационен период от: до:

I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

1. АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

2. АТЕСТИРАЩ

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

II. КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Оценявани

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

компетентности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД

Основни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

 

Допълнителни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

 

Коментар на атестирания:

 

Коментар на атестиращия:

 

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ

Основни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

 

Допълнителни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

 

Коментар на атестирания:

 

 

Коментар на атестиращия:

 

 

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

III. ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Въз основа на чести наблюдения поставете оценката, която най-добре описва постиженията на атестирания офицер при изпълнение на целите.

 

5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите офицери на същата длъжност.

4 = Често надхвърля постиженията на други офицери на същата длъжност.

3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.

2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.

1 = Изпълнител под стандарта - в тежест на останалите.

 

 

Попълват се основните цели след

коригирането и прегледа на изпълнението

оценка

 

самооценка

 

ст. атест.

 

крайна оценка

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Попълват се допълнителните цели след

коригирането и прегледа на изпълнението

оценка

 

самооценка

 

ст. атест.

 

крайна оценка

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ - посочват се индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия, както и оценката от участието в мисия/операция извън територията на Република България

ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА

ОЦЕНКА

А/ ИНДИВИДУАЛНИ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Б/ ГРУПОВИ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Г/ ОЦЕНКА ОТ УЧАСТИЕ В МИСИЯ/ОПЕРАЦИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

3. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

Поощрения - код

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Поощрения - брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказания - код

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Наказания - брой

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

 

ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

 

1

Приоритизиране и разпределение на задачите

 

 

 

 

2

Планиране

 

 

 

 

3

Вземане на решения

 

 

 

 

4

Организация и осигуряване изпълнението на задачите

 

 

 

 

5

Лидерски способности и умения

 

 

 

 

6

Работа в екип

 

 

 

 

7

Комуникативност

 

 

 

 

8

Работа с обществени, държавни и международни организации

 

 

 

 

9

Познаване и работа с нормативни актове и други документи

 

 

 

 

10

Събиране, обработка и разпределение на информацията

 

 

 

 

11

Стандарти за работа

 

 

 

 

12

Взаимоотношения и войнска етика

 

 

 

 

13

Военни ценности и добродетели

 

 

 

 

14

Професионални знания и умения

 

 

 

 

15

Самообучение

 

 

 

 

КОМЕНТАРИ:

Коментар на атестирания:

 

Дата:

Подпис атестиран:

 

Коментар на атестиращия:

 

Дата:

Подпис атестиращ:

 

Коментар на старшия атестиращ:

 

Дата:

Подпис старши атестиращ:

 

ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:

Дата:

Подпис атестиран:

 

IV. ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ ОФИЦЕР

Близки цели (до 1 година)

 

Средносрочни (до 3 години)

 

Дългосрочни (до 5 години)

 

2. ПРЕПОРЪКИ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ ОФИЦЕР

Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

 

Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

 

Към личностните КАЧЕСТВА и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

 

                                                 

АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ.

 

1.1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

 

1 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ПРИДОБИЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ НА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ"

 

2 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

 

3 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАДРОВО РАЗВИТИЕ

 

ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА СПЕЦИАЛНОСТ

 

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО

 

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

ДЛЪЖ-НОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ПРЕКВАЛИ-

ФИКАЦИЯ

 

ВА

ВВУ

 

ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ ОТ СТАРШИЯ АТЕСТИРАЩ.

 

2.1. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

 

 

1 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ПРИДОБИЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ НА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ"

 

2 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

 

3 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАДРОВО РАЗВИТИЕ

 

ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА СПЕЦИАЛНОСТ

 

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО

 

НЕ Е НЕОБХО-

ДИМО ДОПЪЛНИ-

ТЕЛНО ОБУЧЕ-

НИЕ

 

ДЛЪЖ-

НОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ПРЕКВАЛИ-

ФИКАЦИЯ

 

ВА

ВВУ

 

ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар на старшия атестиращ:

(Попълва се задължително, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3,ако е променена оценката на атестиращия в т. 2.1!)

Дата:

Име, фамилия и подпис на старши атестиращ:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиращ:

Коментар на атестирания:

Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиран:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Забележки:

1. "Поощрения - код" - са описаните в чл. 126, т. 1 - 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

 

2. "Наказания - код" - са описаните в чл. 244, т. 1 - 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в сила към края на атестационния период.

 

Компетентност: № 1 "ПРИОРИТИЗИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ"

 

Определение :

Компетентност, оптимизираща взаимоотношението - време; човешки ресурси; спешност и важност на задачата.

 

Аспекти :

1. Приоритизиране на задачите по спешност и важност.

 

 

2. Разпределение на задачите.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.

9

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им.

8

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в пълен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от време за изпълнение на задачата.

7

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в пълен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.

6

Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората. Винаги спазва регламентираните и заповяданите срокове.

5

Степенува задачите по спешност и малка част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората, но се старае да спазва заповяданите и регламентираните срокове.

4

Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем, разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не винаги спазва заповяданите и регламентираните срокове.

3

Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Не успява да ги подреди по важност и спешност. Работи със сериозни затруднения при едновременно изпълнение на няколко задачи.

2

Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично.

1

Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован.

Компетентност № 2: "ПЛАНИРАНЕ"

 

Определение :

Компетентност, свързана с познаване на регламентиращите документи, обхвати на планирането, изготвяне на планиращите документи и координиране на звената.

 

Аспекти :

1. Познаване на регламентиращите документи и регулиране дейността на личния състав.

 

 

2. Обхват на планирането (хора, време, техника, информационни средства, мотивация).

 

 

3. Прецизност при изготвяне на планиращите документи.

 

 

4. Координираност на всички звена.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Работоспособността не се влияе от ръководителя (лидера). Познава регламентиращите документи, прави взаимовръзка между тях и останалите документи, определящи войсковия живот. Планира, съобразявайки се с всички фактори, хора, време, материални средства. Координира се на всички нива с международни и натовски стандарти. Перспектива.

9

Удовлетвореност от работата, съчетана с ясна визия за бъдещето. Мотивиран ръководител и мотивиран екип. Познава регламентиращите документи, съобразява ги с поставените задачи и възможностите на хората. Планира с използване на информационни средства за улесняване на процеса. Участва в екипи за разработване на регламентиращи документи. Оказва контрол и помощ. Търси начини за повишаване на квалификацията си.

8

Изграждане на чувство за пълноценност на всеки член от екипа. Разкрива широк спектър от възможности на хората, които ги прави взаимозаменяеми. Познава регламентиращите документи и ги съобразява с поставените задачи. Планира с използване на информационни средства. На базата на предварителен анализ точно и своевременно координира дейността в пълен обем.

7

Преструктуриране на личен състав в зависимост от качествата на хората. Работещ екип - осъзнаване възможностите на всеки. Познава регламентиращите документи, съобразява ги с възможностите на хората. Координира с органите по управление на човешките ресурси. Умее да планира, дава съвети на колеги при планирането.

6

Координира много добре дейности между отделните звена. Извършва планиране в зависимост от поставените задачи, отчитайки възможностите на екипа. Хора, време, техника в зависимост от задачата. Познава регламентиращите документи, прилага ги по предназначение. Планира правилно в обхвата на времето и наличните материални средства. Прецизира всички основни планиращи и отчетни документи.

5

Регулира взаимоотношенията в екипа чрез поощрения, наказания, личен пример. Координира добре дейността между отделните звена. Познава регламентиращите документи и ги прилага в работата си. Планира в необходимите срокове за сметка на изнервяне на личен състав. Допуска пропуски в изготвянето на планиращите и отчетни документи.

4

Изисква изпълнението на задачите в задължителен обем. Не познава в пълен обем регламентиращите документи, но тези, които познава, прилага в работата си. Планира всичко добре, без да се съобразява с времето. Изготвя планиращите документи, но те не отговарят на изискванията. Търси помощ от колегите си.

3

Запознаване с изискванията на работата и възможностите на хората. Използване на вътрешно-регулаторни механизми за утвърждаване на екипа. Не познава в пълен обем регламентиращите документи и ги прилага грешно. Планира без предварителен разчет. Изготвя част от планиращите документи. Не търси за координация никого.

2

Вграждане в екипа и изискванията към хората от екипа. Влиза в ролята на ръководител. Не познава в достатъчен обем регламентиращите документи. Планира и създава смут в работата. Изготвя с пропуски само един регламентиращ документ. Не се координира с никого.

1

Участва като изпълнител. Планира, без да се съобразява с факторите. Познава отчасти регламентиращите документи, работи с големи затруднения с тях. Не умее, но проявява слаб интерес към планирането. Умее да координира, но проявява слаб интерес.

Компетентност № 3: "ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ"

 

Определение :

Процес на избор на вариант за ефективно постигане на определена цел.

 

Аспекти :

1. Анализ.

 

 

2. Модели за работа.

 

 

3. Поемане на отговорност.

 

 

4. Аргументиране.

 

 

5. Стандарт и творчество.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Анализира тенденциите и перспективите за развитие в своята професионална област. Създава нови работещи модели с оглед предстоящи перспективи. Поема отговорност в рискови ситуации при дефицит от време. Умее да изтъква аргументи, които преобръщат ситуацията от губеща в печеливша. Притежава богат арсенал от модели, голям опит, талант, интуиция.

9

Умее да взема решения в нестандартни ситуации. Ефективни модели при вземане на решения, базирани на голям опит и рутина. Поема отговорност при рискови ситуации. Стреми се да проявява творчество.

8

Прави точни и конкретни анализи при ограничени данни и дефицит от време. Задълбочено и подробно аргументира вземането на решения. Поема отговорност в нестандартни ситуации. Представя неоспорими аргументи, които мотивират екипа за изпълнение на предложените решения.

7

Предлага повече от един вариант за успешно решение. Убедително представя взетите решения пред началниците. Има модели (изградени), акумулира чуждия опит и го използва при вземане на решението. Поема отговорност и отстоява своите решения в интерес на екипа.

6

Прави качествен анализ и предлага вариант на решение. Познава съществуващите модели за работа и ги прилага ефективно. Стои твърдо зад взетите решения и носи отговорност за действията си. Умее да представя взетите решения разбираемо.

5

Има изградени модели за вземане на решение на базата на собствения си опит. Поема отговорност в заповяданите срокове при вземане на решения. Спазва утвърдените стандарти при вземане на решения. Използва оптимално знанията си и уменията си при избор на най-подходящ модел. Умее да аргументира взетото решение съобразно със стандартите за работа в указаните срокове. Умее да поема необходимата отговорност.

4

Прави качествен анализ на ситуациите, но се затруднява при вземане на решение. Познава съществуващите модели за работа и ги прилага с несъществени пропуски. Понякога не успява да даде необходимия приоритет на аргументите. Спазва времевите срокове за вземане на решение за всяка конкретна ситуация. Взема решение с чужда подкрепа.

3

Прави качествен анализ на ситуациите при наличие на пълна информация. Познава съществуващите модели за работа но не ги прилага ефективно. Поема отговорност, но проявява колебания при вземане на решенията. Не умее да различава съществените от несъществените аргументи на своите решения. Необходимост от повече време. Прибързано или несвоевременно вземане на решение, неработещи модели.

2

Намира източници на информация, но се затруднява при изготвяне на анализ. Познава съществуващите модели за работа, но няма необходимите умения за тяхното прилагане. Неубедително представя взетото решение. Стреми се да прехвърли отговорността на някой друг.

1

Не умее да намира източници на информация при анализиране на ситуациите. Не умее да прави анализ на ситуациите. Липса на модел за вземане на решение. Не поема никаква отговорност. Не аргументира взетите решения.

Компетентност № 4: "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ"

 

Определение :

Дейност, свързана със създаване на оптимални условия за постигане на планираните дейности и адекватно разпределение на ресурсите.

 

Аспекти :

1. Познаване спецификата на задачите.

 

 

2. Приоритизиране на задачите.

 

 

3. Ресурсно осигуряване на задачите.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.

9

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им.

8

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от време за изпълнение на задачата.

7

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.

6

Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората. Спазва регламентираните и заповяданите срокове.

5

Степенува задачите по спешност и малка част по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората, но понякога не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава спецификата на изпълнението на задачите.

4

Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем, разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава част от спецификата на изпълнението на задачите.

3

Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Работи със сериозни затруднения при едновременно възлагане на няколко задачи. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя съобразно наличните ресурси. Познава част от спецификата на изпълнението на задачите.

2

Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично. Осигурява ресурсно част от задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.

1

Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован. Не осигурява ресурсно задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.

Компетентност № 5: "ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ"

 

Определение :

Многоаспектно понятие, отразяващо съвкупността от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите. Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.

 

Аспекти :

1. Влияние върху околните.

 

 

2. Умение да мотивира.

 

 

3. Умения за изграждане и управление на екип(и).

 

 

4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.

 

 

5. Умения за управление на конфликти.

 

 

6. Пластичност - умения за справяне в разнотипни ситуации.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в поведението си в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на задачите и постигане на целите. Ефективен - постига максимален резултат с минимални усилия. Използва критичните ситуации и грешките на другите за обогатяване на собствения опит. Вдъхновява и увлича околните в работата им, мотивира ги за саморазвитие. Често е търсен от други лидери за помощ при разрешаване на конфликти.

9

Умее да отстоява позицията и мненията си пред висшестоящите, да изгражда и обучава екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и действията на подчинените си в тях. Мотивира околните чрез личен пример.

8

Влияе на равностоящите при вземане на решения. Вариативност при вземане на решения и използване на потенциала на екипа за създаване на варианти на решения на поставените задачи. Влияе на събитията за постигане на поставените цели. Правилно оценява ситуациите и избира най-адекватното спрямо тях решение. Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и взаимоотношения. Насочва споровете и конфликтите към решение, без да засяга личното достойнство на включените в тях хора.

7

Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите. Поставените цели и задачи се постигат от екипа без постоянен контрол от негова страна. Правилно оценява ситуациите и вариативност на решенията. Мотивира личния състав, като се интересува от чувствата, нагласите и проблемите на всеки един от подчинените му.

6

Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира отговорностите на правилните хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване, обяснявайки смисъла на поставените задачи.

5

Желае и може да извършва необходимите промени. Организира екипа за постигане на максимални резултати. Оценява правилно ситуациите и взема адекватни решения. Мотивира чрез респект на подчинените към него. Не е необходимо постоянното му присъствие, за да ги контролира. Компетентен в конфликтни ситуации и оказва помощ на други лидери за разрешаване на конфликти.

4

Влияе на стандартно необходимото ниво, основно позовавайки се на документи и регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия от страна на изградения екип. Оценява правилно ситуациите, но не винаги действа. Основно използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни ситуации.

3

Успява да влияе на подчинените си, в степен те да изпълняват задачите си на минимално ниво. Разбира необходимостта от промени за посрещане на организационните нужди, но не може да ги реализира. Екипът му работи само при постоянен контрол от негова страна. Не преценява правилно различните аспекти на критични ситуации. Мотивира подчинените си по задължение за минимално изпълнение.

2

Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно подбира подходящите хора за изпълнение на постоянните задачи. Действа хаотично. Мотивира подчинените си само когато се оказва натиск върху него от висшестоящите.

1

Няма влияние върху подчинените си. Работи, без да подбира подходящи хора за различните задачи и не се интересува от крайните резултати. Губи самообладание в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира личния състав.

Компетентност № 6: "РАБОТА В ЕКИП"

 

Определение :

Компетентност, свързана с изграждане, ръководене, мотивиране и развитие на екипите и екипната съвместимост с цел постигане на максимален групов ефект.

 

Аспекти :

1. Изграждане.

 

 

2. Ръководене.

 

 

3. Мотивиране.

 

 

4. Развитие.

 

 

5. Екипна съвместимост.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Прогнозира и има визия за бъдещето на екипа. Запазване на екипната съвместимост при разнородна етническа среда. Предлага решение преди възникване на конфликт. Мотивира личния състав с всички формални и неформални средства. Създава и поддържа високи стандарти на екипност в работата.

9

Оказва методическа помощ при ръководене и мотивиране на екип. Насочва усилията на хората към ефективна съвместимост за постигане на цели. Подкрепя кариерното развитие на членовете на екипа. Подготвя екипа си за съвместна работа с други екипи, управлява времето и делегира отговорности на подчинените. Притежава (излъчва) лидерски авторитет. Обучава чрез личен пример и създава работещ модел на поведение.

8

Очертава перспектива пред членовете на екипа, умее да изгражда сигурност в екипа с цел постигане стабилност на мотивацията. Насочване усилията към личностните взаимоотношения за запазване на екипната съвместимост. Умее да определя (назначава) ръководители на екипи, задава дългосрочни цели. Дава личен пример и стимулира подчинените си и умее да защитава интересите на екипа пред висшестоящите. Развитието на екипа и екипната съвместимост са залог за успехи.

7

Ръководи екипа, мотивирайки подчинените си. Постоянно изучава и се съобразява с индивидуалните особености на подчинените си. Вписва се в екипа, повишава ефективността му. Повишава работоспособността си към ефективност при работа в екип.

6

Много добра способност за изграждане на колектив. Умее да планира, разпределя и контролира задачите, съобразявайки се възможностите на личния състав в групата (личностни и професионални), делегира правата си на ръководител и мотивира при отделни случаи с цел обучение.

5

Добра способност за изграждане на екип. Умее да планира, разпределя и контролира изпълнението на задачите на базата на наличните ресурси. Познава възможностите на подчинените си, успява да мотивира личния състав за справяне с текущи задачи. Полага усилия за изграждане на екипна съвместимост. Адекватно комуникира в екип. Работоспособен в екип.

4

Прилага индивидуален подход при разпределянето на задачите. Познава, но не винаги се съобразява с особеностите на личния състав. Има необходимите знания и опит за поддържане на екипна съвместимост, но допуска грешки. Приема екипа като даденост, без да мисли за развитието му. Правилно използва поощренията и наказанията. Не винаги успява да реши вътрешните проблеми и конфликти в екипа.

3

Има положителна нагласа и желание, но проявява нестабилност в процеса на изграждане на екипа. Проявява желание да ръководи, но се страхува от вземане на решения. Мотивира екипа за работа за отделни задачи. Има знания и опит за поддържане на екипна съвместимост, но често допуска грешки. Натоварва екипа, неизпълнявайки част от задълженията си. Екипната съвместимост не е цел.

2

Неработоспособен в екип, създава конфликтни ситуации в екипа. Поддържа добри неформални отношения с личния състав от екипа. Организира на елементарно ниво екипа. Не знае да поставя задачи по начин, който да мотивира личния състав. Има определени нагласи и качества за адаптиране и вградимост. В личната му мотивация преобладават външни мотиви.

1

Не притежава комуникативни способности, необходими за изграждане на колектив. Участва формално (по заповед) в работата на екипа. Редовно демонстрира липса на мотивация за свършване на работата, избягва противоречия и конфликти на всяка цена (нагаждач). Не знае и не умее да ръководи или умишлено спъва процеса на работа. Не се съобразява с индивидуалните особености на личния състав, изпитва затруднения при мотивиране на подчинените си. Няма нагласа за работа в екип, несъвместим, не полага усилия да се вгради в екипа.

Компетентност № 7: "КОМУНИКАТИВНОСТ"

 

Определение :

Базисна компетентност за опериране с информация при работа с хора. Познаване и ефективно използване на словесното и несловесното общуване. Добро ползване на съвременните средства за комуникация.

 

Аспекти :

1. Умение да изслушва и правилно да разбира информацията.

 

 

2. Търси, събира и анализира информация от другите.

 

 

3. Умение да води неформални беседи.

 

 

4. Умение да предава ясно и достъпно информацията.

 

 

5. Умение да разбира и предава писмена информация.

 

 

6. Умение за ползване на съвременните средства за комуникация.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Събира, анализира и използва ефективно информация с цел разкриване на нови ресурси. Правилно формулира и излага тезите (идеите) си по вертикала и хоризонтала. Ораторски умения. Познава и ползва отлично всички възможни комуникационни средства.

9

Анализира информация с цел разкриване на възможности, потенциал и ресурси, останали неизползвани в работата. Ясно и точно предава целите и задачите в перспектива. Ползва много добре всички основни комуникационни средства.

8

Използва неформални контакти с висшестоящите за постигане на цели в интерес на работата. Събира и анализира информация, необходима за ефективно изпълнение на предстоящите задачи. Убедително предава информацията и дава обратна връзка на подчинените и защитава тезите си аргументирано. Ползва добре всички основни комуникационни средства.

7

Използва неформални контакти за подобряване на взаимоотношенията между военнослужещите. Търси и получава обратна връзка за изпълнение на задачите. Изслушва с внимание говорещия. Предава информацията логично. Точно и убедително представя писмено и устно информацията.

6

Използва неформални контакти за получаване на максимално ефективни резултати. Добре представя смисъла и съдържанието на постигнатите резултати. Разбира и ефективно използва идеите на колегите и подчинените си. Ясно и уверено предава задачите. Точно и убедително представя информацията в писмен вид.

5

Използва неформални контакти с цел подобряване на работата. Търси и събира информация за подобряване на работата. Умее да изслушва и да разбира. Кратко, ясно и достъпно поставя задачите и дава допълнителни указания при необходимост. Точност и убедителност на писменото изложение. Умее да подготвя и представя мултимедийна презентация.

4

Използва неформални контакти в ежедневната си работа. Използва част от получената информация в ежедневната си работа. Умее да изслушва. Използва кратки и ясни, но непълни указания по поставените задачи. Представя в писмен вид документите, структурирано, точно и коректно. Умее да подготвя мултимедийна презентация.

3

Поддържа ограничен брой неформални контакти. Търси информация само по заповед. Слуша, но често прекъсва говорещия. Дава на подчинените минимално необходимата информация за изпълнение на задачите. Представя информацията в писмен вид структурирано, но неточно. Умее да ползва стационарен и мобилен телефон и радиостанция.

2

Ограничава се само с формални контакти (по служба). Използва в непълен обем получената информация. Не изслушва докрай и прекъсва говорещия. Предава информация с неясни и неразбираеми изрази. Представя информацията в писмен вид неструктурирано и хаотично.

1

Избягва неформални контакти с хората. Не умее да интерпретира получената информация. Проявява слаб интерес и неангажираност в разговора. Ниска речева култура. Трудно формулира тезите си и се изразява неясно. Представя информацията в писмен вид неточно, неясно и некоректно. Липсва му стил на писане.

Компетентност № 8: "РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНИ, ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

 

Определение :

Функции, имащи за цел подобряване на комуникацията, информацията, връзките, мястото на звеното от йерархична гледна точка и взаимоотношенията с аналогичните звена.

 

Аспекти :

1. Вътрешна среда (към началници и подчинени).

 

 

2. Външна среда (към регионални организации и институции).

 

 

3. Външна среда (към национални организации и институции).

 

 

4. Международна среда (НАТО, ЕС).

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Харизматичност, комуникативност, висок морал и военни ценности. Висока обща култура. Постоянна връзка с основните регионални организации и институции. Оказване на пълна взаимопомощ с органите и институциите. Адекватност на взаимодействията и постигане на ефективни резултати. Дипломатичност, толерантност, точност при работата с институции и организации. Отлична комуникация и активно участие в международни дейности и дипломатически мисии. Съвместимост с международни организации и общи ангажименти и задачи пред други международни организации.

9

Комуникативен и емоционално стабилен. Представителен външен вид. Използва неформалните си контакти за постигане на целите на взаимодействие на организациите. Осъществява регулярни връзки и контакти - по всяко време с органи и институции и съдейства активно при вземане на решение за преодоляване на регионални проблеми. Търсен като експерт за планиране и координиране на дейността на национални организации и институции. Отлична комуникация. Участва системно в периодични международни контакти.

8

Притежава много добра обща култура. Представителен външен вид. Търсен от началниците за експертно мнение при представителни мероприятия. Придържа се към моралните и военните ценности. При решаване на регионални спорове между институциите е търсен като арбитър. Предпочитан от командването да го представлява пред национални институции и организации и като експерт при организиране на взаимодействието между тях при проблеми от национален характер, отлична комуникация, периодични международни контакти.

7

Притежава добра обща култура. Изряден външен вид. Изглежда уравновесен. Свободно комуникира с всички по хоризонтала и вертикала, придържа се към моралните и военните ценности. Предпочитан от представителите на регионалните организации като експерт за разрешаване на регионални проблеми. Добра комуникативност с целия личен състав. Притежава ораторски способности. Владее няколко езика и свободно комуникира с представители от други международни организации.

6

Добра комуникативност с по-голяма част от личния състав. Активно поддържа връзки с регионални организации и дава ценни идеи при обсъждане на въпроси от взаимен интерес. Безпроблемно общува по хоризонтала с международни представители от неговия ранг. Добро физическо състояние, изряден външен вид.

5

Комуникира и общува с голяма част от личния състав. Съобразява се с изискванията на устава по отношение на външния вид. Периодично поддържа връзки с международни организации и предлага адекватни на ситуацията решения. Способност свободно да общува на чужд език. Има добри познания по международните документи за стандартизация на НАТО и международно хуманитарно право.

4

Комуникира и общува само с част от личния състав. Има пропуски във външния си вид. Създава връзки с регионалните организации само по заповед от висшестоящите. Минимални езикови познания. Среща затруднения в общуването си. Познава стандартите, но среща проблеми при прилагането им.

3

Комуникира формално с личния състав и то само когато го налагат обстоятелствата. Често е с неопрятен външен вид пред личния състав. Създава връзки с регионални организации само при извънредни случаи - бедствия, аварии и катастрофи. Осъществява контакт само при екстремални случаи.

2

Ниска комуникативност, осъществявана само в рамките на минималното за ежедневната си дейност. Недостатъчна представителност. Неинформиран е за връзките с националните институции и организации и не притежава необходимите качества за осъществяване на такива контакти. Не притежава необходимата представителност за осъществяване на връзки с международни институции.

1

Не се интересува от външния си вид. Не притежава необходимата представителност за осъществяване на връзки с международни институции. Не желае връзка с регионални органи и организации. Слаба комуникативност. Има проблеми във взаимодействието с национални институции и организации.

Компетентност № 9: "ПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ"

 

Определение :

Познаване, тълкуване, разбиране и прилагане на обема от информация, необходим за изпълнение на служебните задължения.

 

Аспекти :

1. Познаване и прилагане на нормативните актове.

 

 

2. Правилно разбиране и разпределяне на входящата информация.

 

 

3. Изготвяне на изходяща документация и контрол на воденето и.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация в съкратени срокове и ефективен контрол. Разбира в детайли цялата входяща информация на системата, правилно анализира и разпределя. Познава безупречно всички нормативни актове в системата и ги прилага.

9

Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация. Разбира в детайли по-голямата част от информацията на системата, правилно я анализира и разпределя. Познава по-голяма част от нормативните актове в системата и ги прилага.

8

Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, прилага ефективен контрол. Разбира в детайли основна част от информацията на системата, правилно я анализира и разпределя без пропуски. Познава нормативните актове в обем, по-голям от касаещия го, и ги прилага творчески.

7

Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, но не винаги прилага ефективен контрол. Разбира в детайли основната част от входящата информация на системата, но я разпределя с незначителни пропуски. Познава нормативните актове в обем, по-голям от касаещия го, и ги прилага.

6

Разбира и разпределя правилно изходящата информация и прилага ефективен контрол. Разбира и разпределя правилно входящата информация. Познава нормативните актове в касаещия го обем и ги прилага.

5

Правилно изготвя изходящи документи в касаещия го обем, но не винаги прилага ефективен контрол. Разбира входящата информация и я разпределя с незначителни пропуски. Познава основните нормативни актове и ги прилага.

4

Изготвя изходящи документи с незначителни пропуски. Разбира входящата информация, но я разпределя със затруднения. Познава основните нормативните актове и ги прилага с незначителни пропуски.

3

Изготвя изходящи документи, но допуска значителни пропуски. Разбира основната част от входящата информация, но я разпределя неправилно. Познава основните нормативните актове, но ги прилага с големи пропуски.

2

Притежава посредствени възможности за изготвяне на изходяща информация. Разбира основната част от входящата информация, но не може да я разпределя. Познава повърхностно основните нормативни актове, но не умее да ги прилага.

1

Не умее да изготвя изходяща информация. Не разбира и не умее да разпределя входяща информация. Не познава и не прилага нормативните актове.

Компетентност № 10: "СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ"

 

Определение :

Процес на събиране, обработка и предаване на информацията, касаеща непосредствените професионални умения и отговорности.

 

Аспекти :

1. Добиване и събиране на специализирана информация.

 

 

2. Разчитане и обработка на информацията.

 

 

3. Вземане на решения и даване на предложения.

 

 

4. Приоритизиране и предаване на информацията.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране на информацията, проявява гъвкавост. Търси и предлага нови методи за разчитане, обработване и анализиране на информацията. Разработва нови и нестандартни методи за вземане на решения.

9

Проявява гъвкавост при добиване и събиране на информацията. Самостоятелно разчита, обработва и допълва получената информация и прави анализ. Проявява творчество при вземане на решения. Умее самостоятелно и в пълен обем да приоритизира и предава информацията в екстремни условия и в срок.

8

Своевременност, пълнота, достоверност, инициативност и настойчивост при добиване и събиране на информацията. Самостоятелно разчита, обработва и допълва получената информация, предава опита си. Правилно анализира обстановката, взема точни решения и дава целесъобразни предложения в критични ситуации и продължителни натоварвания. Умее да предава опита си на подчинените при определяне на приоритетите и предаването на информацията.

7

Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране на информацията. Правилно разчита, обработва и допълва получената информация, предава опита си. Правилно анализира обстановката, взема точни решения и дава целесъобразни предложения. Приоритизира и предава информацията в съкратени срокове.

6

Своевременност, пълнота и достоверност при добиване и събиране на информацията. Правилно разчита и обработва информацията. Правилно анализира обстановката и взема целесъобразни решения. Приоритизира и предава информацията в регламентираните срокове.

5

Своевременност, достоверност, но не винаги пълна информация. Разчита и обработва информацията. Самостоятелно анализира обстановката и взема целесъобразни решения. Правилно предава информацията. Справя се със стандартни ситуации при предаване на информацията.

4

Своевременност и достоверност при добиване и събиране на информацията. Понякога допуска слабости при обработка и разчитане на информацията. Правилно анализира обстановката, но взема нецелесъобразни решения. Допуска грешки при приоритизиране на информацията. Умее правилно да я предава.

3

Умее да добива и събира информация. Допуска несъществени грешки при разчитане и обработка на информацията. Допуска пропуски при анализа на обстановката и вземането на решения. Със затруднение и в непълен обем предава информацията.

2

Добива и събира информация с големи пропуски. Допуска съществени грешки при разчитане и обработка на информацията. Необходима му е помощ при вземане на решения. Допуска съществени грешки и среща трудности при предаване на информацията.

1

Не умее да добива и събира информацията. Не умее да разчита и обработва информацията. Не умее да взема решения. Не умее да приоритизира и предава информацията.

Компетентност № 11: "СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА"

 

Определение:

Изискване за качество и количество, спазване на норми за ефективна и безопасна дейност.

 

Аспекти:

1. Спазва изискванията за качество, равнище на изпълнение и свързаност на задачите.

 

 

2. Спазва изискванията за количество. Брой планирани задачи и срокове на ден, седмица, месец на човек.

 

 

3. Изпълнява стандартите за ефективност (степен на постигане на цели и задачи, използване на наличните ресурси).

 

 

4. Изпълнява изискванията за безопасност (надеждност и осигуреност на техниката и здравето и живота на личния състав).

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Познава и следва напълно стандартите за качество. Предлага промени за подобрения в тях. Познава и спазва напълно стандартите за количество. Постига над очакваната ефективност. Изпълнява изискванията за безопасност и безаварийност. Контрол на външни влияния.

9

Много добре познава стандартите за качество и ги прилага. Познава и спазва стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху количеството. Постига висока ефективност по отношение на ресурси, материали и време. Изпълнява изискванията за безопасност с допускане на дребни компромиси, наложени от външни обстоятелства.

8

Много добре познава и спазва стандартите за качество при недостиг на време и ресурси. Много добре познава и спазва стандартите за количество и при непредвидени обстоятелства. Постигане на ефективност чрез умело разпределение на ресурси, материали и време.

7

Много добре успява да планира и организира дейностите за годината. Изпълнява оптимално стандартите за ефективност. Стреми се да надхвърли нивото на колегите си. Познава добре работната среда и взема конструктивни решения за подобряването и. Предприема превантивни мерки за съхраняване на здравето и живота на личния състав.

6

Познава и спазва стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху качеството. Успява да планира и организира дейностите за месеца. Постига ефективност с единични пропуски.

5

Познава и спазва стандартите в спектъра от дейност, които ръководи. Постига ефективност на минимално изискуемото от регламентиращите документи ниво.

4

Познава и спазва стандартите за работа в основната си дейност. Успява добре да планира и организира дейностите както за деня, така и за месеца. Постига средна ефективност при добра ресурсна осигуреност. Добре познава и изпълнява стандартите за безопасност с акцент на личната си сигурност.

3

Познава и спазва изискванията за качество с пропуски. Реализира възложените задачи с преразход на материални средства и човешки ресурси. Не познава, но изисква от подчинените си спазване на стандартите за безопасност.

2

Частично познава и спазва изискванията за качество. Успява частично да планира и организира дейностите, използвайки наличните за деня ресурси. Отчасти прилага стандартите и постига приемлива ефективност.

1

Не познава и не прилага стандартите на работа. Постига минимална ефективност. Не познава и не спазва изискванията за качество. Неангажиран към критериите за количество. Не познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Компетентност № 12: "ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВОЙНСКА ЕТИКА"

 

Определение :

Изграждане и поддържане на етични взаимоотношения с командири, колеги. Спазване правилата на войнска етика в организациите.

 

Аспекти :

1. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по вертикала.

 

 

2. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по хоризонтала.

 

 

3. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения извън организацията.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Умения за изграждане на етични отношения при работа с колеги и началници от други армии. Умее да създава модел за етични междуличностни взаимоотношения с колеги. Притежава умения за изграждане и развиване на етични взаимоотношения с международни организации.

9

Стремеж за усвояване и прилагане на нови ценности в междуличностни взаимоотношения с началниците и подчинените си. Поддържане на етични взаимоотношения с колеги от други армии.

8

Умее да изгражда и развива междуличностни взаимоотношения с началниците и подчинените си в необичайна обстановка. Служи за пример и мотивира към етични междуличностни взаимоотношения. Умее да работи за поддържане на етични взаимоотношения на неговата организация с други организации.

7

Поддържа и допринася с личния си пример за спазването на етичните норми. Служи за пример за етични междуличностни взаимоотношения.

6

Спазва етичните норми с началниците и подчинените с цел запазване на климата в организацията. Спазва етичните норми, дори и в критични ситуации.

5

Спазва етичните норми с началниците и подчинените си. Спазва етичните норми с колегите си. Смее да осъществява контакти извън организацията.

4

Спазва етичните норми в контактите с началниците, но не и с подчинените си. Стреми се да спазва етичните норми на взаимоотношения с колегите, но проявява избирателност спрямо тях. Умее да осъществява контакти извън организацията при необходимост.

3

Умее да контактува с подчинените и командирите, но е непостоянен в отношенията си спрямо тях. Умее да контактува, но провокира междуличностни конфликти. Осъществява контакти извън организацията само по заповед.

2

Не умее да контактува с командирите и подчинените си. Не умее да контактува с колегите си. Не умее да контактува извън организацията.

1

Действа деградивно на междуличностните взаимоотношения. Не желае да участва в поддържането на взаимоотношения извън организацията.

Компетентност № 13: "ВОЕННИ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ"

 

Определение :

Проследяване на прояви, характеризиращи чувства на дълг, чест, лоялност, почтеност, самоконтрол.

 

Аспекти :

1. Притежание на чувства на дълг и чест.

 

 

2. Притежание на качества надеждност, сигурност, искреност.

 

 

3. Уважение и самоконтрол.

 

Стандарти на изпълнение:

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Поставя службата над себе си. Говори открито. Служи за пример като човек с изградени чувства на дълг, чест и почтеност. Изпълнява професионални, правни и морални задължения. Верен и предан към ръководството и Конституцията.

9

Придържа се към ценностите на Българската армия (БА). Постъпва правилно - не лъже, мами или краде. Говори открито. Изисква от подчинените си толкова, колкото и от себе си. Подкрепя политиката на човешки ресурси.

8

Може да се разчита на него да постъпи правилно. Обикновено поставя службата над себе си. Стреми се да бъде верен и предан към ръководството и Конституцията. Работи за изграждане политика на човешките ресурси.

7

Стреми се към изпълнение на професионални, правни и морални задължения. Изгражда чувства за дълг, вярност и преданост към ръководството и Конституцията. Обикновено говори открито. Стреми се да се придържа към ценностите на БА.

6

Непрекъснато работи за изграждане чувства за вярност и преданост. Възпитава себе си и подчинените си на уважение към ценностите на Българската армия. Не употребява алкохол. Стреми се да бъде прям и откровен.

5

Работи системно за изграждане чувства за вярност и преданост. Стреми се да бъде честен, морален и искрен. Изисква от подчинените си повече отколкото от себе си. Употребява алкохол само при повод.

4

Проявява желание да изпълнява професионални, правни и морални задължения. Проявява желание за вярност и преданост към ръководството и Конституцията. Толерира измамата и лъжата. Рядко употребява алкохол.

3

С подчинените си не се държи честно и справедливо. Не подкрепя политиката на човешките ресурси. Не може да се разчита на него да постъпи правилно. Позволява си да лъже и мами. Не злоупотребява с алкохол.

2

Има изградени чувства за дълг и чест. Не е убеден в утвърдените ценности и морал на българския офицер. Поставя личния интерес над служебния. Допуска неадекватно поведение следствие употреба на алкохол.

1

Няма изградени чувства за дълг, чест и почтеност. Не проявява уважение към ценности и морал. Проявява тенденции към злоупотреба с алкохол.

Компетентност № 14: "ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ"

 

Определение :

Отлична теоретична подготовка, съчетана с натрупан практически опит, личностни способности за усвояване и изпълнение на служебните задължения, изисквани от длъжността.

 

Аспекти :

1. Теоретична подготовка.

 

 

2. Практически опит.

 

 

3. Умение за съчетание на теоретична подготовка и практически опит.

 

 

4. Личностни способности.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Разработва нови научни, теоретични методи в професионално направление. Много богат практически опит. Практическа компетентност в областта на другите бойни части. Висока съобразителност. Комбинативен ум. Дипломатичност и толерантност в отношенията.

9

Търси странични източници за повишаване на теоретичната подготовка. В практическите си действия взема нестандартни решения за подобряване на експлоатацията на материалната част.

8

Изисква в пълен обем от личния състав на теоретични знания за материалната част. Много богат практически опит. Изисква в пълен обем познаването и експлоатацията на материалната част от личния състав. Стремеж към самоусъвършенстване и повишаване на професионалната подготовка.

7

Познава в пълна степен документите, регламентиращи професионалната дейност. Много богат практически опит. Попълва регламентиращи документи без пропуски. Висока самокритичност. Взискателен към подчинените си. Адаптивен.

6

Притежава богата теоретична подготовка и знания. Следи теоретичната подготовка на личния състав. Много богат практически опит. Контролира практическата подготовка на личния състав. Ползва се с авторитет. Умее да работи в екип. При необходимост умее да формира екип. Гъвкав в отношенията с околните. Общителен.

5

Познава отлично материалната част и води без пропуски регламентиращите документи. Следи теоретичната подготовка на личния състав. Притежава необходимия практически опит за експлоатация на материално-техническата част. Събира, анализира и обработва получената информация. Умее да организира както личната, така и на подчинените работа. Умее да работи с хора. Общителен.

4

Притежава необходимите знания за изпълнение на задълженията си. Притежава минимално необходимия практически опит за работа. Притежава минимално необходимите умения за заеманата длъжност. Общителен.

3

Има съществени пропуски в теоретичната подготовка. Малък практически опит. Неточен в подходите при работа с подчинените и околните.

2

Теоретична некомпетентност. Липса на практически опит поради недостатъчно време за придобиването му. Не умее да работи с хора. Непостоянен в работата си. Неадаптивен.

1

Слабите теоретични познание не му позволяват да натрупа необходимия практически опит. Недостатъчна мотивация. Некомуникативен.

Компетентност № 15: "САМООБУЧЕНИЕ"

 

Определение :

Действия, чрез които личността повишава своите теоретични знания и практически умения.

 

Аспекти :

1. Класна специалност.

 

 

2. Мотивация, постоянство и систематичност.

 

 

3. Обучаемост.

 

 

4. Придобиване на знания за близки области до своята.

 

Стандарти на изпълнение :

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Търсен като експерт; консултант при дефиниране на изискванията за класна специалност. Докторат. Участва в научни форуми с разработки. Търсен е като експерт за мотивиране на самообучение. Много големи познания в близките специалности.

9

Разработва нормативи при осъвременяване на изискванията за класна специалност. Притежава по-висока класна специалност. Ерудиран, с широки знания в съседни области. Оказва помощ на колегите си за самообучение.

8

Интересува се от иновации, перспективи и тенденции в развитието на специалността. Работи по създаването на групова мотивация. Има широк кръгозор, ерудит. Притежава класна специалност.

7

Проявява интерес към близки и съпътстващи специалности. Мотивира колегите си за придобиване на знания чрез самообучение. Изучава и затвърдява знанията си в дадената област, интересува се от новостите и винаги е наясно с новите технологии. Има познания в близки специалности. Притежава класна специалност.

6

Притежава класна специалност и има стремеж за повишаването и. Стреми се да мотивира подчинените си към самообучение. Изучава в пълен обем материала, интересува се от самоусъвършенстване и затвърдяване на знанията. Обучава се по близки области до своята.

5

Притежава класна специалност според потребностите на длъжността си. Стреми се непрекъснато да повишава квалификацията си. Води самоподготовка на средно ниво, интересува се от новостите в професионален план. Избирателно самообучение за изпълнение на професионалните задължения. Интересува се от близки области до своята и се самоподготвя.

4

Не притежава класна специалност. Интересува се от придобиване на знания в касаещия го обем. Изучава материала и се самоподготвя по специалността. Има интерес към сходни области, но не изучава. Необходимост от външни фактори за мотивация.

3

Не притежава класна специалност. Има слаб интерес по придобиване на знания. Изучава материала в касаещия го обем, но няма интерес за самоподготовка. Проявява слаб интерес в области, близки до своята.

2

Не проявява интерес при придобиване на класна специалност. Ползва чужд опит от колега в областта на информационните технологии. Немотивиран да заучава предварително подготвена информация, касаеща го професионално. Изучава материала на касаещия го обем под контрол на командир или началник. Не се интересува от близки области.

1

Изпитва затруднение при придобиване на класна специалност. Пълна незаинтересованост към всякакво личностно развитие и самообучение. Не умее да се мотивира за придобиване на знания. Не се обучава по специалността. Не се интересува от близки области до своята.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

 

 

 

 

 

Атестационен период от:                                                до:

 

 

I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

 

 

1. АТЕСТИРАН

 

 

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

 

 

ВПН/Структура

Длъжност

 

 

2. АТЕСТИРАЩ

 

 

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

 

 

ВПН/Структура

Длъжност

 

 

3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ

 

 

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

 

 

ВПН/Структура

Длъжност

 

 

II. КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

 

Оценявани

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

компетентности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД

 

 

Основни:

 

 

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

7

 

 

 

Допълнителни:

 

 

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

3

 

 

 

Коментар на атестирания:

 

 

 

 

 

Коментар на атестиращия:

 

 

 

 

 

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

 

 

2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ

 

 

Основни:

 

 

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

7

 

 

 

Допълнителни:

 

 

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

3

 

 

 

Коментар на атестирания:

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар на атестиращия:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

 

 

III. ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 

 

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

 

Въз основа на чести наблюдения поставете оценката, която най-добре описва постиженията на атестирания офицер при изпълнение на целите.

 

5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите офицери

 

 

 

на същата длъжност.

 

 

 

4 = Често надхвърля постиженията на други офицери на същата

 

 

 

длъжност.

 

 

 

3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.

 

 

 

2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.

 

 

 

1 = Изпълнител под стандарта - в тежест на останалите.

 

 

 

Попълват се основните цели след

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

 

 

 

коригирането и прегледа на изпълнението

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Попълват се допълнителните цели след

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

 

 

 

коригирането и прегледа на изпълнението

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ - посочват се индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия, както и оценката от участието в мисия/операция извън територията на Република България

 

 

ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА

ОЦЕНКА

 

 

А/ ИНДИВИДУАЛНИ

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Б/ ГРУПОВИ

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г/ ОЦЕНКА ОТ УЧАСТИЕ В МИСИЯ/ОПЕРАЦИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

3. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

 

 

Поощрения - код

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

Поощрения - брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказания - код

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

Наказания - брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна

 

 

 

ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

оценка

 

 

1

Вземане на решения

 

 

 

 

 

 

2

Организация и осигуряване изпълнението на задачите

 

 

 

 

 

 

3

Лидерски способности и умения

 

 

 

 

 

 

4

Координиране дейността на различните формирования

 

 

 

 

 

 

5

Бойна подготовка

 

 

 

 

 

 

6

Обучение на личния състав

 

 

 

 

 

 

7

Решаване на текущи проблеми с личния състав

 

 

 

 

 

 

8

Контрол на войсковия ред

 

 

 

 

 

 

9

Прилагане на системата от награди и наказания

 

 

 

 

 

 

10

Работа с обществени, държавни и международни организации

 

 

 

 

 

 

11

Носене на наряди и дежурства

 

 

 

 

 

 

12

Справяне с рисково поведение

 

 

 

 

 

 

13

Заместване и съвместителство на длъжности

 

 

 

 

 

 

14

Заповедоизпълнение

 

 

 

 

 

 

15

Използване и поддръжка на техниката

 

 

 

 

 

 

16

Познаване и работа с нормативни актове и други документи

 

 

 

 

 

 

17

Събиране, обработка и разпространение на информация

 

 

 

 

 

 

18

Логистика

 

 

 

 

 

 

19

Взаимоотношения и войнска етика

 

 

 

 

 

 

20

Самообучение

 

 

 

 

 

 

КОМЕНТАРИ:

 

 

Коментар на атестирания:

 

 

 

 

 

Дата:

Подпис атестиран:

 

 

 

Коментар на атестиращия:

 

 

 

 

 

Дата:

Подпис атестиращ:

 

 

 

Коментар на старшия атестиращ:

 

 

 

 

 

Дата:

Подпис старши атестиращ:

 

 

 

ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:

 

 

Дата:

Подпис атестиран:

 

 

 

IV. ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

 

1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ ОФИЦЕР

 

 

Близки цели (до 1 година)

 

 

 

 

 

Средносрочни (до 3 години)

 

 

 

 

 

Дългосрочни (до 5 години)

 

 

 

 

 

2. ПРЕПОРЪКИ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ ОФИЦЕР

 

 

Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

 

 

 

 

 

Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

 

 

 

 

 

Към личностните КАЧЕСТВА и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

 

 

 

 

 

 

АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ.

 

1.1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

 

1 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ПРИДОБИЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ НА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ"

 

2 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

 

3 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАДРОВО РАЗВИТИЕ

 

ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА СПЕЦИАЛНОСТ

 

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО

 

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

ДЛЪЖ-НОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ПРЕКВАЛИ-

ФИКАЦИЯ

 

ВА

ВВУ

 

ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ ОТ СТАРШИЯ АТЕСТИРАЩ.

 

2.1. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

 

 

1 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ПРИДОБИЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ НА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ"

 

2 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

 

3 - "ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАДРОВО РАЗВИТИЕ

 

ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА СПЕЦИАЛНОСТ

 

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО

 

НЕ Е НЕОБХО-

ДИМО ДОПЪЛНИ-

ТЕЛНО ОБУЧЕ-

НИЕ

 

ДЛЪЖ-

НОСТНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ПРЕКВАЛИ-

ФИКАЦИЯ

 

ВА

ВВУ

 

ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар на старшия атестиращ:

(Попълва се задължително, съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 3, ако е променена оценката на атестиращия в т. 2.1!)

Дата:

Име, фамилия и подпис на старши атестиращ:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиращ:

Коментар на атестирания:

Дата:

Име, фамилия и подпис на атестиран:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1. "Поощрения - код" - са описаните в чл. 126, т. 1 - 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

 

 

2. "Наказания - код" - са описаните в чл. 244, т. 1 - 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в сила към края на атестационния период.

 

 

Компетентност № 1: "ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ"

 

 

Определение :

Процес на избор на вариант и неговите изпълнители за ефективно изпълнение на поставените задачи.

 

 

Аспекти :

1. Анализ и оценка на обстановката.

 

 

 

2. Избор на варианти на работа.

 

 

 

3. Поемане и разпределение на отговорности, аргументиране.

 

 

 

4. Целесъобразност на взетите решения.

 

 

Стандарти на изпълнение :

 

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

 

 

10

Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката в кратки срокове в екстремни условия. Оказва помощ. Използва нестандартни методи. Проявява творчество в определяне на вариантите, нови методи и виждания. Усет към детайлите. Възможност за предаване на опита си. Успява да разпределя отговорностите в условия на нестандартни ситуации. Убедително аргументира нестандартните решения. Взема нестандартни решения в екстремални условия, способност да ги аргументира и устоява. Търси и намира нови и нестандартни решения.

 

 

9

Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката в кратки срокове. Намира най-целесъобразни варианти в екстремни условия. Предава опита си. Степенува и правилно разпределя отговорностите. Аргументира се задълбочено. Оказва помощ при разпределението. Готовност да поеме и чужда отговорност. Взема целесъобразни (правилни) решения в екстремални условия.

 

 

8

Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката. Избира добри и целесъобразни варианти, които съставя в кратки срокове. Предава опита си. Степенува и правилно разпределя отговорностите. Аргументира се задълбочено. Оказва помощ при разпределението. Взема целесъобразни (правилни) и многовариантни решения.

 

 

7

Прави задълбочени анализи и оценява всички аспекти на обстановката. Има добри и целесъобразни варианти. Предава опита си. Степенува и правилно разпределя отговорностите. Аргументира се задълбочено. Взема целесъобразни (правилни) решения. Правилно се аргументира. Оказва методическа помощ.

 

 

6

Прави задълбочени анализи и оценява обстановката. Има добри варианти. Поема отговорности и правилно ги разпределя, добре се аргументира. Взема целесъобразни (правилни) решения. Правилно се аргументира.

 

 

5

Анализира и оценява обстановката правилно. Има варианти. Поема и разпределя отговорност и умее да се аргументира. Взема целесъобразни (правилни) решения.

 

 

4

Анализира и оценява обстановката с чужда помощ. Намира варианти, но се нуждае от помощ. Поема и разпределя отговорност, но недостатъчно добре се аргументира. Нуждае се от помощ при вземане на целесъобразни решения.

 

 

3

Анализира обстановката със съществени пропуски и трудно я оценява. Трудно намира варианти. Поема отговорност, трудно се аргументира, не умее да я разпределя. Не винаги взема целесъобразни решения.

 

 

2

Анализира и оценява обстановката с големи пропуски. Има варианти, но са неуместни. Не поема отговорност, нецелесъобразно разпределя отговорност. Не умее да се аргументира. Не умее да взема целесъобразни решения.

 

 

1

Не умее да анализира и оценява обстановката. Липса на варианти за работа. Не поема отговорност и не умее да ги разпределя. Не умее да се аргументира. Не умее да взема решения.

 

 

Компетентност № 2: "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ"

 

 

Определение :

Дейност, свързана със създаване на оптимални условия за постигане на планираните дейности и адекватно разпределение на ресурсите.

 

 

Аспекти :

1. Познаване спецификата на задачите.

 

 

 

2. Приоритизиране на задачите.

 

 

 

3. Ресурсно осигуряване на задачите.

 

 

Стандарти на изпълнение :

 

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

 

 

1

2

 

 

10

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.

 

 

9

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им.

 

 

8

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от време за изпълнение на задачата.

 

 

7

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.

 

 

6

Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората. Спазва регламентираните и заповяданите срокове.

 

 

5

Степенува задачите по спешност и малка част по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората, но понякога не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава спецификата на изпълнението на задачите.

 

 

4

Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем, разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава част от спецификата на изпълнението на задачите.

 

 

3

Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Работи със сериозни затруднения при едновременно възлагане на няколко задачи. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя съобразно наличните ресурси. Познава част от спецификата на изпълнението на задачите.

 

 

2

Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично. Осигурява ресурсно част от задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.

 

 

1

Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован. Не осигурява ресурсно задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.

 

 

Компетентност № 3: "ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ"

 

 

Определение :

Многоаспектно понятие, отразяващо съвкупността от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите. Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.

 

 

Аспекти :

1. Влияние върху околните.

 

 

 

2. Умение да мотивира.

 

 

 

3. Умения за изграждане и управление на екип(и).

 

 

 

4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.

 

 

 

5. Умения за управление на конфликти.

 

 

 

6. Пластичност - умения за справяне в разнотипни ситуации.

 

 

Стандарти на изпълнение :

 

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

 

 

1

2

 

 

10

Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в поведението си в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на задачите и постигане на целите. Ефективен - постига максимален резултат с минимални усилия. Използва критичните ситуации и грешките на другите за

обогатяване на собствения опит. Вдъхновява и увлича околните в работата им, мотивира ги за саморазвитие. Често е търсен от други лидери за помощ при разрешаване на конфликти.

 

 

9

Умее да отстоява позицията и мненията си пред висшестоящите, да изгражда и обучава екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и действията на подчинените си в тях. Мотивира околните чрез личен пример.

 

 

8

Влияе на равностоящите при вземане на решения. Вариативност при вземане на решения и използване на потенциала на екипа за създаване на варианти на решения на поставените задачи. Влияе на събитията за постигане на поставените цели. Правилно оценява ситуациите и избира най-адекватното спрямо тях решение. Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и взаимоотношения. Насочва споровете и конфликтите към решение, без да засяга личното достойнство на включените в тях хора.

 

 

7

Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите. Поставените цели и задачи се постигат от екипа без постоянен контрол от негова страна. Правилно оценява ситуациите и вариативност на решенията. Мотивира личния състав, като се интересува от чувствата, нагласите и проблемите на всеки един от подчинените му.

 

 

6

Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира отговорностите на правилните хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване, обяснявайки смисъла на поставените задачи.

 

 

5

Желае и може да извършва необходимите промени. Организира екипа за постигане на максимални резултати. Оценява правилно ситуациите и взема адекватни решения. Мотивира чрез респект на подчинените към него. Не е необходимо постоянното му присъствие, за да ги контролира. Компетентен в конфликтни ситуации и оказва помощ на други лидери за разрешаване на конфликти.

 

 

4

Влияе на стандартно необходимото ниво, основно позовавайки се на документи и регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия от страна на изградения екип. Оценява правилно ситуациите, но не винаги действа. Основно използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни ситуации.

 

 

3

Успява да влияе на подчинените си в степен те да изпълняват задачите си на минимално ниво. Разбира необходимостта от промени за посрещане на организационните нужди, но не може да ги реализира. Екипът му работи само при постоянен контрол от негова страна. Не преценява правилно различните аспекти на критични ситуации. Мотивира подчинените си по задължение за минимално изпълнение.

 

 

2

Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно подбира подходящите хора за изпълнение на постоянните задачи. Действа хаотично. Мотивира подчинените си само когато се оказва натиск върху него от висшестоящите.

 

 

1

Няма влияние върху подчинените си. Работи, без да подбира подходящи хора за различните задачи, и не се интересува от крайните резултати. Губи самообладание в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира личния състав.

 

 

Компетентност № 4: "КООРДИНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ"

 

 

Определение:

Процес на сработване на формированията по време, място и задачи за постигане на определен ефект.

 

 

Аспекти:

1. Планиране и организиране дейността на различните формирования (време, хора, ресурси и резултати).

 

 

 

2. Управление на дейностите и контрол на изпълнението.

 

 

 

3. Резултати и обратна връзка.

 

 

Стандарти на изпълнение :

 

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

 

 

10

Използва нестандартни методи и решения при планиране и организиране на дейността, постигайки поставените цели. Оказва помощ. Творчески и всеобхватно управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции, оказва помощ, проявява самоконтрол. Умее да съгласува дейността на различни по вид, род и принадлежност структури в екстремни условия, близки до бойните, и в нестандартни ситуации.

 

 

9

Успява да планира и организира в екстремни ситуации и без пропуски и грешки. Всеобхватно управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции, оказва помощ. Умее да съгласува дейността на различни по вид, род и принадлежност структури в нестандартни ситуации.

 

 

8

Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните формирования, съобразявайки се с наличните ресурси. Оказва помощ на колегите си. Управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции, оказва помощ. Умее да съгласува дейността на различни формирования в стандартни условия.

 

 

7

Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните формирования, съобразявайки се с наличните ресурси. Оказва помощ на колегите си. Добре управлява и контролира, анализира пропуските, оказва помощ. Умее да анализира и съгласува дейността на еднакви по род формирования.

 

 

6

Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните формирования, поставя реални срокове за изпълнение. Добре управлява и контролира, оказва помощ. Умее да анализира и съгласува дейността на различните формирования.

 

 

5

Добре планира и организира дейността на различните формирования, като степенува по важност и спешност, отчитайки възможностите на подчинените си. Добре управлява и контролира. Умее да съгласува.

 

 

4

Добре планира, степенува задачите по важност и спешност. Управлява и контролира, като му се оказва помощ. Съгласува с помощ.

 

 

3

Планира и организира, допускайки несъществени грешки, не степенува по важност и спешност. Управлява и контролира със затруднение. Трудно съгласува.

 

 

2

Планира и организира, допускайки съществени грешки. Управлява, но не упражнява контрол. Среща съществени трудности при съгласуване.

 

 

1

Не познава структурата и задачите на формированието, не умее да планира и организира. Не умее да управлява и контролира. Не умее да съгласува.

 

 

Компетентност № 5: "БОЙНА ПОДГОТОВКА"

 

 

Определение :

Процес на планиране, организиране, провеждане, контрол и анализ на бойната подготовка.

 

 

Аспекти :

1. Базови познания по специалността, планиране.

 

 

 

2. Ръководене, мотивация, личен пример.

 

 

 

3. Методически познания и умения.

 

 

 

4. Контрол, анализ и отчитане.

 

 

Стандарти на изпълнение :

 

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

 

 

10

Има отлични професионални познания. Разработва прогнози, като отчита миналото и настоящето, формулира целите. Разработва контролни процедури. Творчески и в пълен обем разработва планове и разчети за бойната подготовка и прилага нови методи за тяхната обработка. Дава предложения за нови методики на ръководство. Проявява творчество при мотивацията, заразява с примера си. Търси и прилага нови форми и методи на ръководене. Отчита, ефективно контролира, анализира пропуските. Оказва помощ. Дава насоки за повишаване ефективността на бойната подготовка. Разработва и установява нови норми за отчитане и контрол.

 

 

9

Има много добри професионални познания, умее ефективно да планира в условията на ограничени ресурси и екстремални условия, притежава методически умения. Оказва ефективна методическа помощ. Формулира целите и разработва конкретни действия. Прилага новаторски методи и способи при ръководенето и мотивацията. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва методическа помощ. Постоянно повишава собствената си подготовка. Експериментира нови методи. Отчита, ефективно контролира, анализира пропуските. Оказва помощ. Дава насоки за повишаване ефективността на бойната подготовка.

 

 

8

Има много добри професионални познания, умее ефективно да планира в условията на ограничени ресурси, притежава методически умения. Оказва ефективна методическа помощ. Търси нови методи за ръководене, мотивира, дава положителен личен пример. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва методическа помощ. Постоянно повишава собствената си подготовка. Осъществява ефективен контрол, като обхваща всички мероприятия. Прави задълбочен анализ на резултатите.

 

 

7

Има много добри професионални познания, умее детайлно да планира, притежава методически умения. Оказва помощ на колегите си при планирането. Ефективно ръководи, умее да мотивира, дава положителен личен пример. Оказва помощ на други. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва методическа помощ. Осъществява ефективен контрол, като дава личен пример, прави задълбочен анализ на резултатите.

 

 

6

Има много добри познания по специалността, умее да планира, притежава методически умения. Ефективно ръководи, умее да мотивира, дава положителен личен пример. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Осъществява ефективен контрол, прави задълбочен анализ на резултатите.

 

 

5

Ръководи, мотивира, дава положителен личен пример. Притежава методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее да ги прилага при нейното ръководство. Осъществява контрол, анализира резултатите. Отчита и контролира БП.

 

 

4

Има базови познания по специалността, добре планира, има нужда от помощ. Развива методическите си умения. Ръководи, не достатъчно мотивира подчинените с личния си пример. Притежава методически познания по ръководство на бойната подготовка, но не винаги ги прилага. Не винаги осъществява контрол, анализира с пропуски.

 

 

3

Има базови познания, но неефективно планира, притежава минимални методически умения. Ръководи, не мотивира, не дава положителен личен пример. Притежава недостатъчни методически познания по ръководство на бойната подготовка. Неуверено я ръководи. Осъществява контрол под въздействия, анализира със съществени пропуски.

 

 

2

Притежава минимални базови познания. Допуска съществени грешки при планиране и липсват методически умения, познава нормативната база в непълен обем. Ръководи формално, не мотивира, не дава положителен личен пример. Притежава повърхностни методически познания по ръководство на бойната подготовка и слаби умения. Формално осъществява контрол, не анализира.

 

 

1

Няма базови познания и липсват методически умения, не познава нормативната база, не умее да планира. Не ръководи, не мотивира, не дава положителен личен пример. Не притежава методически познания и умения по ръководство на бойната подготовка. Не отчита и не контролира, не умее да анализира бойната подготовка.

 

 

Компетентност № 6: "ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ"

 

 

Определение :

Двустранен процес за планиране, реализиране и контрол на резултатите от обучението. Компетентност за взаимодействие с цел предаване и усвояване на знания, умения и навици.

 

 

Аспекти :

1. Планиране процеса на обучение.

 

 

 

2. Провеждане на учебния процес.

 

 

 

3. Резултати от обучението.

 

 

 

4. Контрол върху процеса на обучение.

 

 

Стандарти на изпълнение :

 

 

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ