Logo Четвъртък, 26 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА И НЯКОИ ДРУГИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

В сила от 09.11.2010 г.
Приета с ПМС № 256 от 01.11.2010 г.

Обн. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се установяват стандартите за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители с оглед постигане на добро химично състояние на повърхностните води в съответствие с разпоредбите и целите на глава десета, раздел ІІІ от Закона за водите (ЗВ).
(2) Стандартите за качество на околната среда по ал. 1 са определени за веществата от списъка по приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Списъкът по ал. 2 съдържа и новоидентифицирани вещества, които са обозначени с № 34 - 45.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) За веществата от списъка по ал. 2 са определени СКОС съгласно приложение № 2, част А.

Раздел II.
Стандарти за качество на околната среда

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) В съответствие с чл. 1, ал. 1 се прилагат СКОС, определени в приложение № 2, част А, при спазване на изискванията, посочени в приложение № 2, част Б.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)


Чл. 3. (1) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) За веществата с № 2, 5, 15, 20, 22, 23 и 28 в приложение № 2, част А се прилагат преразгледани СКОС съгласно приложение № 2, част А съобразно § 3б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) За новоидентифицираните вещества с № 34 - 45 в приложение № 2, част А се прилагат СКОС съгласно приложение № 2, част А съобразно § 3в, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби.
(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) По отношение на веществата по ал. 5 и 6 се прилагат чл. 156в - 156ж ЗВ.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) За веществата с № 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 в приложение № 2, част А се прилагат СКОС за биота, определени в приложение № 2, част А.
(2) За веществата, различни от посочените в ал. 1, се прилагат СКОС за вода, определени в приложение № 2, част А.


Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) За една или повече категории повърхностни води Изпълнителната агенция по околна среда, а когато е приложимо - Институтът по океанология (ИО) към Българската академия на науките, съвместно с басейновите дирекции могат да изберат да приложат СКОС за матрица, различна от посочените в чл. 3а, или според случая - СКОС за биота-таксон, различен от посочените в приложение № 2, част А. Прилагането на тези СКОС следва да се основава на резултати от научни разработки и/или технически ръководства.
(2) В случаите по ал. 1 се прилага съответният СКОС, определен в приложение № 2, част А, или ако няма включен стандарт за матрицата или биота-таксона, се определя стандарт за качество на околната среда, който предлага най-малко същото ниво на защита като СКОС, съгласно приложение № 2, част А.
(3) Алинея 1 се прилага само когато методът за анализ, използван за избраната матрица или биота-таксон, изпълнява минималните критерии съгласно чл. 84 от Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 и 44 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
(4) Когато минималните критерии по ал. 3 не са изпълнени по отношение на нито една матрица, ИАОС/ИО гарантира, че мониторингът се провежда при използването на най-добрите налични техники, които не водят до прекомерни разходи, и че методът за анализ работи поне толкова добре, колкото наличният метод за матрицата по чл. 3а за съответното вещество.

Чл. 3в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Когато като резултат от измерени или прогнозни концентрации или емисии е идентифициран потенциален риск от силно излагане на вредни въздействия за водната среда или чрез нея при прилагане на СКОС за биота или седимент ИАОС/ИО съвместно с басейновите дирекции осигуряват извършването и на мониторинг на повърхностните води и прилагат стандартите за максимално допустима концентрация (МДК - СКОС) съгласно приложение № 2, част А, където такива стандарти са установени.

Чл. 3г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Когато изчислената средна стойност съгласно чл. 85 от Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите от измерване, проведено посредством най-добрата налична техника, която не води до прекомерни разходи, е определена като "по-ниска от прага на количествено определяне", а прагът на количествено определяне на тази техника е над СКОС, резултатът за веществото, което се изследва, не се взема предвид при оценяването на общото химично състояние на съответното водно тяло.

Чл. 3д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) За веществата, за които се прилага СКОС за седимент и/или биота, мониторингът на веществото в съответната матрица се извършва поне веднъж годишно, освен ако техническите знания и експертната преценка оправдават друг интервал.

Чл. 3е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) При актуализиране на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) съгласно чл. 159, ал. 1 ЗВ басейновите дирекции включват следната информация:
1. таблица, представяща границите на количествено определяне на прилаганите методи за анализ и информация за изпълнението на тези методи във връзка с минималните критерии съгласно чл. 84 от Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите;
2. за веществата, за които се прилага чл. 3б:
а) причините и основанията за прилагането на чл. 3б;
б) където е приложимо - установените алтернативни СКОС; доказателства, че тези СКОС предоставят поне същото равнище на защита като СКОС, определени в приложение № 2, част А, включително данните и методиката, използвани за извеждането на тези СКОС, и категориите повърхностни води, за които се прилагат;
в) за сравнение с информацията, посочена в т. 1 - границите на количествено определяне на аналитичните методи за матриците, определени в част А от приложение № 2, включително информация за изпълнението на тези методи във връзка с минималните критерии, съгласно чл. 84 от Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите;
3. обосновка за честотата на провеждания мониторинг в съответствие с чл. 3д - в случай че интервалите са по-големи от една година;
4. информацията по т. 1 и т. 2, буква "в" се осигурява от ИАОС/ИО.
(2) Министерството на околната среда и водите предприема необходимите мерки, за да гарантира, че актуализираните ПУРБ, изготвени в съответствие с чл. 159, ал. 1 ЗВ, съдържащи резултатите и въздействието от мерките, предприети за предотвратяване на химическото замърсяване на повърхностните води, както и междинният доклад за напредъка в прилагането на планираните програми от мерки в съответствие с § 2б, ал. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗВ са публично достъпни в електронна форма на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 3ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) Басейновите дирекции подготвят анализ на дългосрочните тенденции на концентрациите на приоритетните вещества, изброени в приложение № 2, част А, които са склонни към натрупване в седимент и/или биота, обръщайки специално внимание на веществата с № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 и 44 от приложение № 2, част А.
(2) Анализът по ал. 1 се извършва въз основа на мониторинг на състоянието на повърхностните води, извършван в съответствие с чл. 169а и 169в ЗВ и § 136 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗВ (ДВ, бр. 65 от 2006 г.), както и с изискванията, посочени в Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите.
(3) Басейновите дирекции вземат мерки с цел да се гарантира при условията на глава десета, раздел III от ЗВ, че концентрациите по ал. 1 не се повишават в значителна степен в седимента и/или в съответната биота.
(4) Басейновите дирекции определят честотата на мониторинга на седимент и/или биота, така че да осигурят достатъчно данни за надежден анализ на дългосрочните тенденции. Мониторингът се извършва на всеки три години, освен ако техническите знания и експертната преценка не оправдаят друг интервал.

Раздел III.
Зони на смесване


Чл. 4. (1) Басейновите дирекции могат да определят зони за смесване, прилежащи към точките на заустване.
(2) Концентрациите на едно или повече вещества по приложение № 2, част А могат да превишават съответните СКОС в зоните за смесване по ал. 1, ако не засягат съответствието на останалата част от повърхностното водно тяло с тези стандарти.
(3) В случай че съответната басейнова дирекция определи зони за смесване, в плана за управление на речния басейн по чл. 149 ЗВ задължително се включва описание на:
1. подходите и методологиите, приложени за определянето на зоните за смесване, и
2. мерките за намаляване обхвата на зоните за смесване, които включват:
а) преустановяване на замърсяването от приоритетни и приоритетно опасни вещества;
б) прогресивно намаляване на замърсяването от други вещества;
в) контрол на точковите източници на замърсяване чрез разрешителен режим и регулиране в съответствие с изискванията на глава осма от ЗВ;
г) периодичен преглед и, при необходимост, изменение, прекратяване и/или отнемане на разрешителните.


Чл. 5. (1) Зоните за смесване по чл. 4, ал. 1 се определят от съответната басейнова дирекция при спазване на следните задължителни изисквания:
1. обхватът на всяка такава зона е ограничен в непосредствена близост до точката на заустване;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) обхватът на всяка такава зона е пропорционален, като се имат предвид концентрациите на замърсители в точката на заустване и условията за емисии на замърсители, посочени в разрешителните за заустване по ЗВ или в комплексните разрешителни по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и всяко друго приложимо законодателство, в съответствие с прилагането на най-добрите налични техники и на комбинирания подход и по-специално след преразглеждане на разрешителните и нормативните актове, свързани с тях;
3. да не се засяга съответствието със СКОС, определени по чл. 1, на останалата част от водното тяло;
4. в плана за управление на речния басейн да бъдат включени мерките за намаляване обхвата на определените зони за смесване.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)

Раздел IV.
Инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите


Чл. 6. (1) Басейновите дирекции съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и съответната регионална инспекция по околната среда и водите изготвят инвентаризация, включително карти, ако са на разположение, на емисиите, заустванията и загубите на всички приоритетни вещества и замърсители по приложение № 2, част А за всеки район на речен басейн или участък от речен басейн, намиращ се в рамките на тяхната територия, включително, ако е необходимо, техните концентрации в седиментите и във флората и фауната.
(2) Инвентаризацията по ал. 1 се изготвя въз основа на информацията, събрана в съответствие с изискванията на глава десета, раздели ІV и VІІІ от ЗВ и с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директива 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (OB, бр. L 33/1 от 4 февруари 2006 г.) и други налични данни.
(3) Референтният период за оценка на стойностите на замърсяване, който се вписва в инвентаризацията по ал. 1, е една година, определена между 2008 и 2010 г.
(4) За приоритетните вещества и замърсители по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) данните могат да се изчисляват като средна стойност за 2008, 2009 и 2010 г.
(5) Министърът на околната среда и водите утвърждава методика за инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите.


Чл. 7. (1) Инвентаризациите по чл. 6, ал. 1, включително съответните референтни периоди като част от съответния план за управление на речен басейн, се предоставят на Европейската комисия в съответствие с изискванията на § 2б от допълнителните разпоредби на ЗВ.
(2) Инвентаризациите по чл. 6, ал. 1 се актуализират в рамките на прегледа на анализите по чл. 156л ЗВ.
(3) Референтният период за определяне на стойностите в актуализираните инвентаризации е годината, предхождаща завършването на анализа. За приоритетни вещества или замърсители по чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗЗР данните могат да се изчисляват като средна стойност от трите години преди завършването на анализа.


Чл. 8. (1) Басейновите дирекции публикуват актуализираните инвентаризации и карти в съответните актуализирани планове за управление на речните басейни съгласно чл. 159 ЗВ.
(2) Актуализираните инвентаризации се публикуват и на страницата на ИАОС в интернет.

Раздел V.
Трансгранично замърсяване


Чл. 9. Изискванията на наредбата не се нарушават в резултат на превишаването на определен СКОС, когато съответната басейнова дирекция докаже, че:
1. превишаването се дължи на източник на замърсяване, намиращ се извън юрисдикцията на Република България;
2. вследствие замърсяването по т. 1 не е могла да предприеме ефективни мерки за придържане към съответния СКОС;
3. са приложени механизмите по чл. 148а ЗВ и ако е необходимо, са били приложени разпоредбите на чл. 156в - 156д ЗВ за тези водни тела, засегнати от трансгранично замърсяване.


Чл. 10. Необходимата информация за случаите по чл. 9 и резюме на мерките, предприети във връзка с трансграничното замърсяване, в рамките на плана за управление на съответния речен басейн се предоставят на ЕК в съответствие с изискванията на § 2б от допълнителните разпоредби на ЗВ.

Раздел VI.
Списък за наблюдение (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)


Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Европейската комисия (ЕК) създава и актуализира на всеки 24 месеца списък за наблюдение на вещества, за които се събират данни от мониторинг на територията на целия Европейски съюз. Тези данни допълват данните от анализите и прегледите по глава десета, раздел IV от ЗВ и програмите за мониторинг по глава десета, раздел VІІІ от ЗВ.

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) Изпълнителната агенция по околна среда извършва или възлага извършването на мониторинг на всяко вещество от списъка за наблюдение в избрани представителни пунктове за мониторинг за период най-малко 12 месеца.
(2) По първия списък за наблюдение периодът на мониторинг започва до 20 септември 2015 г.
(3) Мониторингът на всяко вещество, включено в последващите (актуализирани) списъци, започва в срок 6 месеца от включването му в списъка.
(4) Изпълнителната агенция по околна среда съвместно с басейновите дирекции избира броя на представителните пунктове за мониторинг въз основа на следния механизъм: поне един пункт за мониторинг плюс още един, ако има повече от един милион жители в страната, плюс броя пунктове, получен, като се раздели географската площ на държавата в квадратни километри на 60 000 (закръглява се до най-близкото цяло число), плюс броя пунктове, получен, като се раздели броят на населението на пет милиона (закръглява се до най-близкото цяло число).
(5) При избора на представителните пунктове, честотата и времето за извършване на мониторинга за всяко вещество ИАОС и басейновите дирекции вземат под внимание практиките за употреба и възможната поява на веществото. Честотата на извършване на мониторинга е не по-малка от веднъж годишно.
(6) Когато ИАОС и басейновите дирекции осигурят достатъчни, сравними, представителни и актуални данни от мониторинга на конкретно вещество, получени от съществуващи програми за мониторинг или проучвания, те могат да решат да не се предприема допълнителен мониторинг на това вещество по механизма на списъка за наблюдение, при условие че мониторингът на въпросното вещество е проведен по методология, отговаряща на изискванията на техническите насоки, разработени от ЕК.

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Изпълнителната агенция по околна среда докладва на ЕК резултатите от извършения мониторинг по чл. 12 в съответствие с разпоредбите на § 3г от преходните и заключителните разпоредби. Докладът включва информация за представителността на пунктовете и стратегията за мониторинг.

Раздел VII.
Координация (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)


Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) Европейската комисия оценява в доклад дали мерките, предприети на национално ниво, са достатъчни за постигане на СКОС за приоритетни вещества и за постигане на целта за пълно или поетапно елиминиране на заустванията, емисиите и уврежданията от приоритетни опасни вещества относно приоритетните вещества като част от редовния преглед по Приложение Х съгласно чл. 16, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ, L 327, 22.12.2000 г.) и попадащи в обхвата на:
1. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разширяването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и на директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕИО и 2000/21/ЕИО на Комисията (ОВ, L 396, 30.12.2006 г.);
2. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309, 24.11.2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2009";
3. Регламент (ЕО) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 26.6.2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 528/2012", или
4. глава седма, раздел ІІ от ЗООС.
(2) Когато резултатите от докладването по ал. 1 покажат, че може да се наложи предприемане на допълнителни мерки на равнище Европейски съюз или в Република България, за да се осигури спазването на ЗВ по отношение на конкретно вещество, одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 или Регламент (ЕС) № 528/2012, компетентните органи по изпълнение на регламентите прилагат чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1107/2009/ЕС или чл. 48 от Регламент № 528/2012/ЕС към въпросното вещество или към продуктите, съдържащи това вещество.
(3) При прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009, Регламент (ЕС) № 528/2012 и Регламент (ЕО) № 1907/2006 компетентните органи по изпълнение на регламентите вземат под внимание оценките на риска и анализите на социално-икономическите фактори и на икономическата ефективност, които се изискват съгласно тези регламенти, включително възможността за алтернативни решения.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Значителна степен на повишаване на концентрацията" е устойчива тенденция за повишаване концентрацията на замърсители, групи замърсители или индикатори на замърсяване, откриваеми в повърхностни водни тела или групи повърхностни водни тела, които при оценяване тенденциите на екологичното състояние биха довели до влошаване на състоянието във времето или водят до нарастващо несъответствие със стандарт или цел, определени за зона за защита на водите.
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) За целите на наредбата се прилагат определенията от § 1 на допълнителните разпоредби на ЗВ и тези, установени в Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите.
3. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) "Матрица" е компонент на водната среда: вода, седимент или биота.
4. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) "Седимент" е материята, отложена на дъното на водното тяло вследствие на процес на утаяване на твърди частици под въздействие на гравитационните сили.
5. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) "Биота-таксон" е конкретен воден таксон в рамките на таксономичната категория "подтип", "клас" или техен еквивалент.
6. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) "Повишаване в значителна степен" по смисъла на чл. 3ж, ал. 3 се установява чрез статистически метод за оценка на тенденцията с ниво на значимост, определено в национален подход.

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, бр. L 348/84 от 24 декември 2008 г.) и Директива 2013/39/ЕС за изменение на Директива 2000/60/ЕО и Директива 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите (ОВ, бр. L 226/1 от 24 август 2013 г.).


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Първият списък за наблюдение е създаден с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията от 20 март 2015 г. за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, бр. L 78/40 от 24 март 2015 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. До 22 декември 2012 г. мониторингът и докладването по директивите, посочени в член 12, параграф 1 от Директива 2008/105/ЕО, се осъществяват в съответствие с § 2б от допълнителните разпоредби на ЗВ.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Постигането на добро химично състояние на повърхностните води до крайния срок 22 декември 2015 г., установен в § 142 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗВ (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2007 г. и бр. 95 от 2009 г.), се основава на веществата и на СКОС, определени в приложение № 1 и приложение № 2, част А, в редакцията им, обнародвана в "Държавен вестник", бр. 88 от 2010 г.

§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) За веществата с № 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 в приложение № 2, част А преразгледаните СКОС влизат в сила от 22.12.2015 г. с цел постигане на добро химично състояние на повърхностни води по отношение на тези вещества до 22 декември 2021 г. посредством програми от мерки.
(2) Програмите от мерки по ал. 1 се включват в актуализираните през 2015 г. ПУРБ, изготвени при спазване изискванията на чл. 159, ал. 1 ЗВ и § 138, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗВ.

§ 3в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) За новоидентифицираните вещества с № 34 - 45 в приложение № 2, част А СКОС влизат в сила от 22 декември 2018 г. с цел постигане на добро химично състояние на повърхностните води по отношение на тези вещества до 22 декември 2027 г. и предотвратяването на влошаването на химичното състояние на повърхностните водни тела по отношение на тези вещества.
(2) До 22 декември 2018 г. басейновите дирекции изготвят и представят на ЕК допълнителна програма за мониторинг и предварителна програма от мерки, предназначени за веществата по ал. 1. До 22 декември 2021 г. за тези вещества се изготвя окончателна програма от мерки в съответствие с глава десета, раздел V от ЗВ. Нейното прилагане започва възможно най-скоро след тази дата, но не по-късно от 22 декември 2024 г.

§ 3г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) (1) Докладът за резултатите от мониторинга на веществата по първия списък за наблюдение се представя на ЕК в срок 21 месеца от изготвянето на този списък и на всеки 12 месеца след това, докато веществото е в списъка.
(2) За всяко вещество, включено в последващите списъци, ИАОС докладва на ЕК резултатите от мониторинга в срок 21 месеца от включването на веществото в списъка за наблюдение и на всеки 12 месеца след това, докато веществото е в списъка.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 135, ал. 1, т. 17 ЗВ.


§ 5. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на околната среда и водите.


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА И НЯКОИ ДРУГИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.10.2013 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА И НЯКОИ ДРУГИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2015 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)


Списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите

Номер

Номер по CAS (1)

ЕС номер (2)

Наименование на приоритетното вещество (3)

Определено като приоритетно опасно вещество

(1)

15972-60-8

240-110-8

Алахлор

Alachlor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Антрацен

Anthracene

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Атразин

Atrazine

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Бензен

Benzene

 

(5)

не се прилага

не се прилага

Бромирани дифенилетери

Brominated diphenylethers

X (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Кадмий и неговите съединения

Cadmium and its compounds

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Хлороалкани, C10-13

Chloroalkanes, C10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Хлорфенвинфос

Chlorfenvinphos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Хлорпирифос (хлорпирифос-етил)

Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-дихлороетан

1,2-dichloroethane

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Дихлорометан

Dichloromethane

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Ди-(2-етилхексил)-фталат (DEHP)

Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

Диурон

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Ендосулфан

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Флуорантен

Fluoranthene

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Хексахлоробензен

Hexachlorobenzene

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Хексахлоробутадиен

Hexachlorobutadiene

X

(18)

608-73-1

210-168-9

Хексахлороциклохексан

Hexachlorocyclohexane

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Изопротурон

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Олово и неговите съединения

Lead and its compounds

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Живак и неговите съединения

Mercury and its compounds

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Нафталин

Naphthalene

 

(23)

7440-02-0

231-111-4

Никел и неговите съединения

Nickel and its compounds

 

(24)

не се прилага

не се прилага

Нонилфеноли

Nonylphenols

X (5)

(25)

не се прилага

не се прилага

Октилфеноли (6)

Octylphenols (6)

 

(26)

608-93-5

210-172-0

Пентахлоробензен

Pentachlorobenzene

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Пентахлорофенол

Pentachlorophenol

 

(28)

не се прилага

не се прилага

Полиароматни въглеводороди (PAH) (7)

Polyaromatic hydrocarbons (PAH) (7)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Симазин

Simazine

 

(30)

не се прилага

не се прилага

Трибутилкалаени съединения

Tributyltin compounds

X (8)

(31)

12002-48-1

234-413-4

Трихлоробензени

Trichlorobenzenes

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Трихлорометан (хлороформ)

Trichloromethane (chloroform)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Трифлуралин

Trifluralin

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Дикофол

Dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните производни (PFOS)

Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives (PFOS)

X

(36)

124495-18-7

не се прилага

Киноксифен

Quinoxyfen

X

(37)

не се прилага

не се прилага

Диоксини и диоксиноподобни съединения

Dioxins and dioxin-like compounds

X (9)

(38)

74070-46-5

277-704-1

Аклонифен

Aclonifen

 

(39)

42576-02-3

255-894-7

Бифенокс

Bifenox

 

(40)

28159-98-0

248-872-3

Цибутрин

Cybutryne

 

(41)

52315-07-8

257-842-9

Циперметрин (10)

Cypermethrin (10)

 

(42)

62-73-7

200-547-7

Дихлорвос

Dichlorvos

 

(43)

не се прилага

не се прилага

Хексабромоциклододекани (HBCDD)

Hexabromocyclododecanes (HBCDD)

X (11)

(44)

76-44-8/

1024-57-3

200-962-3/

213-831-0

Хептахлор и хептахлор епоксид

Heptachlor and heptachlor epoxide

X

(45)

886-50-0

212-950-5

Тербутрин

Terbutryn

 

(1)   CAS: Служба за химични индекси.

(2)   ЕС номер: Европейски инвентаризационен списък на съществуващи търговски химични вещества (EINECS) или Европейски списък на нотифицираните химични вещества (ELINCS).

(3)   Когато са избрани групи вещества, освен ако изрично е отбелязано друго, типичните представители на групата са определени в контекста на установяването на стандартите за качество на околната среда.

(4)   Само тетра-, пента-, хекса- и хептабромодифенилетер (номера по CAS, съответно 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).

(5)    Нонилфенол (CAS 25154-52-3, ЕС 246-672-0), включващ изомери 4-нонилфенол (CAS 104-40-5, ЕС 203-199-4) и 4-нонилфенол (разклонен) (CAS 84852-15-3, ЕС 284-325-5).

(6)   Октилфенол (CAS 1806-26-4, ЕС 217-302-5), включващ изомер 4-(1,1’,3,3’-тетраметилбутил)-фенол (CAS 140-66-9, ЕС 205-426-2).

(7)   Включващ бензо(a)пирен (CAS 50-32-8, ЕС 200-028-5), бензо(b)флуорантен (CAS 205-99-2, ЕС 205-911-9), бензо(g,h,i)перилен (CAS 191-24-2, ЕС 205-883-8), бензо(k)флуорантен (CAS 207-08-9, ЕС 205-916-6), индено (1,2,3-cd)пирен (CAS 193-39-5, ЕС 205-893-2) и без антрацен, флуорантен и нафталин, които са посочени отделно.

(8)   Включващ трибутилкалаен катион (CAS 36643-28-4).

(9)   Това се отнася за следните съединения:

       7 полихлорирани дибензо-р-диоксини (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

       10 полихлорирани дибензофурани (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

       12 диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

(10)  CAS 52315-07-8 се отнася за изомерна смес от циперметрин, алфа циперметрин (CAS 67375-30-8), бета циперметрин (CAS 65731-84-2), тета циперметрин (CAS 71697-59-1) и зета циперметрин (52315-07-8).

(11) Това се отнася за 1,3,5,7,9,11-хексабромоциклододекан (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- хексабромоциклододекан (CAS 3194-55-6), ?-хексабромоциклододекан (CAS 134237-50-6), ?-хексабромоциклододекан (CAS 134237-51-7) и ?-хексабромоциклододекан (CAS 134237-52-8).


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)

Стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и за определени други замърсители (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)

Част А: Стандарти за качество на околната среда (СКОС) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)

СГС: средна годишна стойност;

МДК: максимално допустима концентрация.

Единица мярка: [µg/l] за колони от (4) до (7)

                    [µg/kg мокро тегло] за колона (8)

Наименование

на веществото

Номер

по CAS (1)

СГС –

СКОС (2)

вътрешни

повърхностни води (3)

СГС –

СКОС (2)

други

повърхностни води

МДК –

СКОС (4)

вътрешни

повърхностни води (3)

МДК –

СКОС (4)

други

повърхностни води

СКОС

биота (12)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

Алахлор

Alachlor

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

 

(2)

Антрацен

Anthracene (*)

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

 

(3)

Атразин

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

 

(4)

Бензен

Benzene

71-43-2

10

8

50

50

 

(5)

Бромирани дифенилетери (5)

Brominated

diphenylethers (5) (*)

32534-81-9

 

 

0,14

0,014

0,0085

(6)

Кадмий и неговите съединения (в зависимост от класовете твърдост на водата) (6)

Cadmium and its compounds (depending on water hardness classes) (6)

7440-43-9

? 0,08 (клас 1) 0,08 (клас 2)

0,09 (клас 3)

0,15 (клас 4)

0,25 (клас 5)

0,2

? 0,45 (клас 1) 0,45 (клас 2)

0,6 (клас 3)

0,9 (клас 4)

1,5 (клас 5)

? 0,45 (клас 1) 0,45 (клас 2)

0,6 (клас 3)

0,9 (клас 4)

1,5 (клас 5)

 

(6а)

Тетрахлоро-метан (7)

Carbon-tetrachloride (7)

56-23-5

12

12

не се прилага

не се прилага

 

(7)

C10-13 хлоро-алкани (8)

C10-13 Chloroalkanes (8)

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

 

(8)

Хлорфенвинфос

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

 

(9)

Хлорпирифос

(Хлорпирифос-

етил)

Chlorpyrifos

(Chlorpyrifos-

ethyl)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

 

(9а)

Циклодиенови пестициди:

Алдрин (7)

Диелдрин (7)

Ендрин (7)

Изодрин (7)

Cyclodiene pesticides:

Aldrin (7)

Dieldrin (7)

Endrin (7)

Isodrin (7)

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

? = 0,01

? = 0,005

не се прилага

не се прилага

 

(9б)

общо ДДТ (7), (9)

DDT total (7), (9)

не се прилага

0,025

0,025

не се прилага

не се прилага

 

Пара-пара-ДДТ (7)

para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

не се прилага

не се прилага

 

(10)

1,2-дихлороетан

1,2-Dichloroethane

107-06-2

10

10

не се прилага

не се прилага

 

(11)

Дихлорометан

Dichloromethane

75-09-2

20

20

не се прилага

не се прилага

 

(12)

Ди (2-етил-

хексил)-фталат

Di(2-ethylhexyl)-

Phthalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

не се прилага

не се прилага

 

(13)

Диурон

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

 

(14)

Ендосулфан

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

 

(15)

Флуорантен

Fluoranthene (*)

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

Хексахлоро-бензен

Hexachloro-benzene

118-74-1

 

 

0,05

0,05

10

(17)

Хексахлоробутадиен

Hexachloro-

butadiene

87-68-3

 

 

0,6

0,6

55

(18)

Хексахлороцик-

лохексан

Hexachloro-

cyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

 

(19)

Изопротурон

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

 

(20)

Олово и неговите съединения

Lead and its compounds (*)

7439-92-1

1,2 (13)

1,3

14

14

 

(21)

Живак и неговите съединения

Mercury and its compounds

7439-97-6

 

 

0,07

0,07

20

(22)

Нафталин

Naphthalene (*)

91-20-3

2

2

130

130

 

(23)

Никел и неговите съединения

Nickel and its compounds (*)

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34

 

(24)

Нонилфеноли

(4-нонилфенол)

Nonylphenols

(4-Nonylphenol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

 

(25)

Октилфеноли (4-(1,1',3,3'-тетраметил-бутил)-
фенол)

Octylphenols (4-(1, 1',3,3'- tetramethyl-

butyl)-phenol)

140-66-9

0,1

0,01

не се прилага

не се прилага

 

(26)

Пентахлоро-бензен

Pentachloro-benzene

608-93-5

0,007

0,0007

не се прилага

не се прилага

 

(27)

Пентахлоро-фенол

Pentachloro-phenol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

 

(28)

Полиароматни въглеводороди (PAH) (11)

Polyaromatic hydrocarbons (PAH) (11) (*)

не се прилага

не се прилага

не се прилага

не се прилага

не се прилага

 

Бензо(a)пирен

Benzo(a)pyrene (*)

50-32-8

1,7 x 10-4

1,7 x 10-4

0,27

0,027

5

Бензо(b) флуорантен

Benzo(b) fluoranthene (*)

205-99-2

вж. бележка под линия 11

вж. бележка под линия 11

0,017

0,017

вж. бележка под линия 11

Бензо(k)

флуорантен

Benzo(k) fluoranthene (*)

207-08-9

вж. бележка под линия 11

вж. бележка под линия 11

0,017

0,017

вж. бележка под линия 11

Бензо(g,h,i) перилен

Benzo(g,h,i)-perylene (*)

191-24-2

вж. бележка под линия 11

вж. бележка под линия 11

8,2 x 10-3

8,2 x 10-4

вж. бележка под линия 11

Индено(1,2,3-

cd)-пирен

Indeno(1,2,3-

cd)-pyrene (*)

193-39-5

вж. бележка под линия 11

вж. бележка под линия 11

не се прилага

не се прилага

вж. бележка под линия 11

(29)

Симазин

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

 

(29a)

Тетрахлороетилен (7)

Tetrachloro- ethylene (7)

127-18-4

10

10

не се прилага

не се прилага

 

(29b)

Трихлороетилен (7)

Trichloro-ethylene (7)

79-01-6

10

10

не се прилага

не се прилага

 

(30)

Трибутилкалаени съединения

(трибутилкалаен

катион)

Tributyltin compounds (Tributyltin-

cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

 

(31)

Трихлоро-бензени

Trichloro-benzenes

12002-48-1

0,4

0,4

не се прилага

не се прилага

 

(32)

Трихлорометан

Trichloromethane

67-66-3

2,5

2,5

не се прилага

не се прилага

 

(33)

Трифлуралин

Trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

не се прилага

не се прилага

 

(34)

Дикофол

Dicofol (*)

115-32-2

1,3 x 10-3

3,2 x 10-5

не се прилага (10)

не се прилага (10)

33

(35)

Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните

производни (PFOS)

Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives (PFOS) (*)

1763-23-1

6,5 x 10-4

1,3 x 10-4

36

7,2

9,1

(36)

Киноксифен

Quinoxyfen (*)

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

 

(37)

Диоксини и диоксиноподобни съединения

Dioxins and dioxin-like compounds (*)

вж. бележка под линия 9 в приложение № 1

 

 

не се прилага

не се прилага

сборът от

PCDD + PCDF + РСВ-DL

0,0065 µg.kg-1 токсични еквиваленти

TEQ (14)

(38)

Аклонифен

Aclonifen (*)

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

 

(39)

Бифенокс

Bifenox (*)

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

 

(40)

Цибутрин

Cybutryne (*)

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

 

(41)

Циперметрин

Cypermethrin (*)

52315-07-8

8 x 10-5

8 x 10-6

6 x 10-4

6 x 10-5

 

(42)

Дихлорвос

Dichlorvos (*)

62-73-7

6 x 10-4

6 x 10-5

7 x 10-4

7 x 10-5

 

(43)

Хексабромоцик-

лододекан

(HBCDD)

Hexabromo-

cyclododecane

(HBCDD) (*)

вж. бележка под линия 11 в приложение № 1

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

Хептахлор и хептахлор епоксид

Heptachlor and heptachlor epoxide (*)

76-44-8/

1024-57-3

2 x 10-7

1 x 10-8

3 x 10-4

3 x 10-5

6,7 x 10-3

(45)

Тербутрин

Terbutryn (*)

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

 

(1)   CAS: Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества - Chemical Abstracts Service.

(2)   Този показател е изразеният като средна годишна стойност СКОС (СГС - СКОС). Ако не е посочено друго, той се прилага за общата концентрация на всички изомери.

(3)    Вътрешните повърхностни води обхващат реки, езера и подобни изкуствени или силно модифицирани водни тела.

(4)   Този показател е СКОС, изразен като максимално допустима концентрация (МДК - СКОС). Когато за МДК - СКОС е обозначено "не се прилага", стойностите за СГС - СКОС се считат за защитни срещу краткосрочни големи замърсявания при непрекъснати зауствания, тъй като те са значително по-ниски от стойностите, получени на база остра токсичност.

(5)  За групата приоритетни вещества, обхванати от "бромирани дифенилетери" (№ 5), СКОС се отнася за сумата от концентрациите на еднородни вещества, обозначени с № 28, 47, 99, 100, 153 и 154.

(6)   За кадмий и неговите съединения (№ 6) стойностите на СКОС варират в зависимост от твърдостта на водата, определена в пет класа (клас 1: < 40 mg СаСОз/l, клас 2: от 40 до < 50 mg СаСОз/l, клас 3: от 50 до < 100 mg СаСОз/l, клас 4: 100 до < 200 mg СаСОз/l, клас 5: > 200 mg СаСО3/l).

(7)   Това вещество не е приоритетно, а е един от другите замърсители, за които СКОС са идентични с предвидените в законодателството, прилагано преди 13 януари 2009 г.

(8)   За тази група вещества не е предвиден индикативен показател. Индикативният/ите показател/и трябва да бъде/бъдат определен/и чрез аналитичния метод.

(9)   Общо дихлоро-дифенил-трихлоретан (ДДТ) включва сбора от изомери 1,1,1-трихлоро-2,2 bis (р-хлорофенил) етан CAS № 50-29-3; ЕС № 200-024-3); 1,1,1- трихлоро-2 (о-хлорофенил)-2-(р-хлорофенил) етан CAS № 789-02-6; ЕС № 212-332-5); 1,1-дихлоро-2,2 bis (р-хлорофенил) етилен CAS № 72-55-9; ЕС № 200-784-6); и 1,1-дихлоро 2,2 bis (р-хлорофенил) етан CAS № 72-54-8; ЕС № 200-783-0).

(10)  Наличната информация е недостатъчна за определяне на МДК - СКОС за тези вещества.

(11)  За групата приоритетни вещества от полиароматни въглеводороди (PAH) (№ 28) СКОС за биотата и съответните средни годишни стойности (СГС - СКОС) за водата се отнасят за концентрацията на бензо(а)пирен, на чиято токсичност се базират. Бензо(а)пиренът може да се смята за маркер за другите PAH, следователно само бензо(а)пиренът е необходимо да бъде мониториран за сравнение със СКОС за биота или съответните СГС - СКОС за вода.

(12)  Освен ако изрично не е посочено друго, СКОС за биота се отнасят за рибата. Може да се извършва мониторинг на алтернативен биота-таксон или на друга матрица, стига прилаганият СКОС да предоставя равностойно ниво на защита. При веществата, обозначени с № 15 (флуорантен) и № 28 (полиароматни въглеводороди (PAH), СКОС за биота се отнася за ракообразни и мекотели. За нуждите на оценката на химичното състояние не е целесъобразно да се извършва мониторинг на съдържанието на флуорантен и полиароматни въглеводороди в рибата. За веществото, обозначено с № 37 (диоксини и диоксиноподобни съединения), СКОС за биота се отнася за риба, ракообразни и мекотели; в съответствие с раздел 5.3 от приложението към Регламент (ЕС) № 1259/2011 от 2 декември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества диоксини, диоксиноподобни полихлорирани дифенили (РСВ) и недиоксиноподобни РСВ в храни (ОВ, бр. L 320/18 от 3 декември 2011 г.).

(13)  Тези СКОС се отнасят до бионалични концентрации на веществата.

(14)    РСDD: полихлорирани дибензо-р-диоксини; РСDF: полихлорирани дибензофурани; РСВ-DL: диоксиноподобни полихлорирани бифенили; TEQ: токсични еквиваленти в съответствие с коефициентите на токсична еквивалентност от 2005 г. на Световната здравна организация.

Част Б: Прилагане на СКОС, установени в част А
1. Колони 4 и 5 от таблицата: за всяко дадено повърхностно водно тяло прилагане на СГС - СКОС означава, че за всеки представителен пункт за мониторинг в рамките на водното тяло средноаритметичната стойност на концентрациите, измерени през различни периоди на годината, не превишава стойността, установена в стандарта.
Изчисляването на средноаритметичната стойност, използваният аналитичен метод и когато не съществува подходящ аналитичен метод, който да отговаря на минималните критерии за резултати, методът за прилагане на СКОС трябва да е в съответствие с актове за прилагане за приемане на технически спецификации за химически мониторинг и качество на аналитичните резултати в съответствие с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 21 ЗВ.
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Колони 6 и 7 от таблицата: За дадено повърхностно водно тяло прилагането на МДК - СКОС означава, че измерената концентрация в който и да е представителен пункт за мониторинг в границите на водното тяло не надвишава стандарта.
В съответствие с чл. 11 от Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите могат да се въведат статистически методи, като например изчисляване на персентила, за да осигурят приемливо ниво на надеждност и точност при определяне на съответствието с МДК - СКОС. В такъв случай тези статистически методи трябва да отговарят на подробни правила, установени в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в чл. 9, параграф 2 от Директива 2013/39/ЕС.
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Стандартите за качество на околната среда за вода, установени в това приложение, се изразяват като общи концентрации в цялата водна проба.
В случаите на кадмий, олово, живак и никел (наричани по-нататък "метали") СКОС за вода се отнасят за концентрацията на разтворените вещества, т.е. разтворената фаза на водната проба, получена чрез филтриране през филтър с диаметър на порите 0,45 µm или чрез всяка друга еквивалентна предварителна обработка, или когато специално е посочено - за бионаличната концентрация.
При оценка на резултатите от мониторинга спрямо съответните СКОС басейновите дирекции могат да вземат предвид:
а) естествените фонови концентрации на металите и техните съединения, ако тези концентрации пречат за постигането на съответствие със стойностите на съответните СКОС;
б) твърдостта, pH, разтворения органичен въглерод или други параметри за качество на водата, които оказват влияние върху бионаличността на металите, при което бионаличните концентрации се определят с помощта на подходящо моделиране.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти