Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ И НА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Приета с ПМС № 231 от 11.10.2010 г.

Обн. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (ЗПБ).
(2) Конкурсите и търговете се провеждат при спазване на принципите за:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност на всички кандидати и участници в процедурата и недопускане на дискриминация.

Чл. 2. (1) "Конкурс" е процедура, при която въз основа на предварително определени критерии всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде заявление при условията и по реда на ЗПБ и на наредбата за допускане до участие. Допуснатите до участие в конкурса кандидати се класират чрез оценка на подадените от тях предложения.
(2) Според начина на провеждането им конкурсите са:
1. присъствен (открит) конкурс, при който разглеждането на подадените предложения се провежда на открити заседания на конкурсната комисия, на които присъстващите участници могат да дават пояснения по подадените оферти;
2. неприсъствен (закрит) конкурс, при който на закрити заседания на конкурсната комисия подадените предложения се разглеждат в отсъствие на участниците в конкурса.


Чл. 3. (1) "Търг" е процедура, при която всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде заявление за допускане до участие. Класирането на предложенията на допуснатите до участие се извършва в резултат на наддаване по един критерий - предложена най-висока цена (ценово предложение) на правото да се търси и/или проучва - при разрешения за търсене и/или проучване, съответно на минималното концесионно плащане - при концесии за добив.
(2) Според начина на провеждането им търговете са:
1. търг с явно наддаване, при който наддаването се извършва в открито заседание, като присъстващите участници наддават с ценови предложения чрез явно изразено съгласие с обявени последователно нива (наддавателна стъпка) над предварително определената първоначална цена;
2. търг с тайно наддаване се провежда на едно закрито заседание на комисията, на което се отварят предварително направените ценови предложения.
(3) За спечелил търга участник се определя този, който е предложил най-високата цена над предварително определената първоначална цена.


Чл. 4. (1) Конкурс се провежда задължително за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства, както следва:
1. за нефт и природен газ;
2. за подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона;
3. за непредоставени площи с установени открития и находища;
4. когато в срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ е постъпило заявление от друг кандидат за същата площ и за същата група подземно богатство съгласно обявата.
(2) Конкурс се провежда задължително за предоставяне на концесии за находища на подземни богатства със заведени в Националния баланс запаси и ресурси, за които няма предявени права по чл. 29 ЗПБ.


Чл. 5. (1) Търг се провежда задължително за:
1. издаване на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства за площи, включващи и непредоставено установено находище по смисъла на чл. 2, ал. 3 ЗПБ;
2. за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства от установени находища по чл. 2, ал. 3 ЗПБ.
(2) Наличието на установено находище се удостоверява със списъка по чл. 2, ал. 4 ЗПБ.

Глава втора.
ПОДГОТОВКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРСНА ИЛИ ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА


Чл. 6. (1) Процедурите за провеждане на търг или конкурс за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване се откриват по заявление от заинтересувано лице в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗПБ или по служебна инициатива на компетентния орган - в случаите по чл. 42, ал. 1, т. 1 - 3 ЗПБ.
(2) Процедурите за провеждане на конкурс или търг за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства се откриват по заявление от заинтересувано лице или по служебна инициатива на компетентния орган.


Чл. 7. (1) Производство за предоставяне на права за търсене и/или проучване или на концесия за добив на подземни богатства чрез провеждане на търг или конкурс се открива след преценка за законосъобразност и целесъобразност в съответствие с изискванията на чл. 56 ЗПБ.
(2) Производство по ал. 1 се открива след предварително съгласуване на площта за търсене и/или проучване или на концесионната площ, както и на групата или вида подземни богатства, за които се предоставят правата. Съгласуването се извършва по реда на чл. 26, ал. 2 и 3 ЗПБ със:
1. специализираните карти и регистри по ЗПБ и с компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии, обекти и културни ценности;
2. останалите компетентни органи по чл. 7 ЗПБ с цел установяване наличието или липсата на:
а) заявление за откриване или на открито производство за издаване на разрешение за търсене и/или проучване;
б) заявление за откриване или открито производство за предоставяне на концесия за добив;
3. кмета на съответната община, на чиято територия е разположена съгласуваната площ, за удостоверяване наличието или липсата на обстоятелство по чл. 56, ал. 1, т. 5 ЗПБ.


Чл. 8. Въз основа на получените съгласувателни становища компетентният орган:
1. издава заповедта по чл. 43, ал. 3 ЗПБ, съответно изготвя предложението до Министерския съвет по чл. 44, ал. 2 ЗПБ, за провеждане на конкурс или търг за издаване на разрешение за търсене и/или проучване, или
2. възлага изготвянето и приемането на концесионните анализи, след което изготвя предложението по чл. 45, ал. 2 ЗПБ, или
3. издава мотивирана заповед за отказ по чл. 43, ал. 2 във връзка с чл. 56 ЗПБ.

Глава трета.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


Чл. 9. (1) Конкурсната или тръжната процедура се провежда от комисия, назначена със заповед на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ.
(2) При спор за компетентност Министерският съвет с решение определя компетентния орган по чл. 7 ЗПБ, който да проведе конкурса или търга.
(3) Комисията по ал. 1 се състои от нечетен брой членове и включва представители на органите по чл. 7 ЗПБ съобразно тяхната компетентност, на министъра на финансите и на администрацията на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде сформирано от представители на един орган или ведомство.
(4) В заповедта за назначаване на комисията се посочва резервен член за всеки от назначените титуляри. Титулярят от определено ведомство се замества само от резервен член от същото ведомство. Резервният член встъпва в правата на титуляря при невъзможност на последния да участва в заседание на комисията или при освобождаването му по реда на ал. 7.
(5) Не може да участва като член на комисията или като резервен член лице, което:
1. има материален интерес от предоставянето на разрешението за търсене и/или проучване или на концесията;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат или участник в процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване или на концесия, а в случаите, когато кандидатът или участникът е юридическо лице - и с член на неговия управителен или контролен орган.
(6) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок:
1. от получаване на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за материален интерес от предоставяното разрешение за търсене и/или проучване или от предоставяната концесия;
2. от узнаване на обстоятелството, че в процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване или предоставяне на концесия участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.
(7) Органът, издал заповедта за назначаване на комисията, освобождава член на комисията при:
1. деклариране на материален интерес;
2. подадено искане за освобождаване от състава на комисията;
3. наличие на други случаи, при които по обективни причини членът на комисията не може да изпълнява задълженията си.


Чл. 10. (1) Членовете на комисията, служителите, които осъществяват техническото и обслужване, и привлечените консултанти са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на процедурата информация, за което подписват декларация.
(2) По време на процедурата за определяне на титуляр на права или концесионер лицата по ал. 1 не могат да правят изявления за средствата за масово осведомяване, свързани с провеждането на процедурата.


Чл. 11. Комисията заседава при кворум минимум две трети от състава, като приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.


Чл. 12. (1) Комисията:
1. изготвя и представя за одобряване от компетентния орган по чл. 7 ЗПБ проект на конкурсни или тръжни книжа;
2. заедно с проекта по т. 1 предлага на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ проект на акт по чл. 43, ал. 3 или по чл. 44, ал. 3, или по чл. 45, ал. 3 ЗПБ за откриване на конкурсната или тръжната процедура;
3. организира съхраняването на заявленията и на офертите или на ценовите предложения;
4. допуска до или отстранява от участие кандидатите в конкурса или търга;
5. дава разяснения по конкурсните или тръжните книжа и предоставя допълнителна информация или документи;
6. разглежда и оценява офертите или ценовите предложения или провежда наддаването, въз основа на което класира участниците в конкурса или търга;
7. при необходимост може да изисква по служебен път документи за достоверността на представената от кандидатите информация;
8. приема правила за работата си.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) В конкурсните/тръжните книжа се определят минималните изисквания за управленски, технически и финансови възможности на кандидатите.
(3) Решенията на комисията се мотивират и заедно с извършените от нея действия се отразяват в съответния протокол по чл. 13, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Председателят на комисията може да привлича като консултанти служители или външни експерти. Консултантите се назначават със заповед на министъра на енергетиката по предложение на председателя на комисията. Разпоредбите на чл. 9, ал. 5 - 7 се прилагат съответно и за консултантите.
(5) На членовете на комисията и на привлечените консултанти се изплаща възнаграждение в размер, определен със заповедта за тяхното назначаване.
(6) Средствата за възнаграждения на членовете на конкурсните и тръжните комисии за предоставяне на права за търсене и/или проучване, както и на привлечените към тях консултанти (служители и външни експерти) се осигуряват от постъпленията от годишните такси за площ по предоставените разрешения от органите по чл. 7 ЗПБ по реда на чл. 62, ал. 3 ЗПБ.
(7) Средствата за възнаграждения на членовете на конкурсните и тръжните комисии за предоставяне на концесии за добив, както и на привлечените към тях консултанти (служители и външни експерти) се осигуряват по реда на чл. 103, ал. 2, т. 4 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.; попр., бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г. и бр. 3 от 2010 г.).


Чл. 13. (1) За всяко заседание на комисията се изготвя протокол.
(2) Протоколът се подписва в два екземпляра от всички присъствали на заседанието членове на комисията. Подписването с особено мнение на член от комисията се отбелязва в протокола, към който се прилагат писмените мотиви за особеното мнение.


Чл. 14. Предвиденото в наредбата уведомяване на кандидатите и участниците в конкурса или търга се извършва от комисията писмено срещу подпис на кандидата/участника или на негов упълномощен представител или с изпращане на писмо с обратна разписка, или по факс. Уведомяването може да се извършва и чрез изпращане на решение или уведомление чрез електронната поща, посочена при закупуване на документацията за участие, съответно в заявлението за участие. При изпращане чрез електронна поща решението/уведомлението се смята за връчено с постъпването му в посочената информационна система и се удостоверява с копие от електронния запис за това.


Чл. 15. (1) Комисията приключва работата си с изготвяне на:
1. протокол за класиране на участниците в проведения конкурс или търг с тайно наддаване, или
2. протокол за обявяване крайните суми на участниците в проведения търг с явно наддаване, или
3. протокол за липсата на допуснат до участие в процедурата кандидат.
(2) Протоколите по ал. 1 се изготвят в два екземпляра, единият от които се прилага към досието на процедурата. В срок до 3 работни дни от изготвянето вторият екземпляр се представя на органа по чл. 7 за предприемане на действията по чл. 49, ал. 2 или 3 ЗПБ. Протоколите се подписват от всички членове на комисията, участвали в заседанието за класиране на участниците, а протоколът по ал. 1, т. 2 се подписва и от явилите се на наддаването участници.
(3) До приключване на процедурата документацията, събрана в хода и, се съхранява от председателя на комисията.
(4) В срок до 3 работни дни от приключване работата на комисията председателят и предава на директора на функционално компетентната дирекция документацията по ал. 3 за архивиране.

Глава четвърта.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

Раздел I.
Откриване на конкурсната процедура


Чл. 16. (1) Конкурсната процедура се открива с издаване на заповедта по чл. 43, ал. 3 или с приемане на решението на Министерския съвет по чл. 44, ал. 3 или по чл. 45, ал. 3 ЗПБ.
(2) С акта по ал. 1 се определят:
1. обектът на разрешението или концесията;
2. срокът на концесията - при конкурс за предоставяне на концесия;
3. срокът за провеждане на конкурса, който не може да е по-кратък от 45 дни и по-дълъг от 90 дни от датата на обнародване на заповедта, съответно на решението;
4. срокът за закупуване на конкурсните книжа, който при конкурс за издаване на разрешение за търсене и/или проучване на нефт и/или газ и/или за проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона не може да бъде по-кратък от 120 и по-дълъг от 180 дни от обнародването на решението на Министерския съвет по чл. 44, ал. 3 ЗПБ;
5. мястото и срокът, в който се приемат документите за участие (заявлението за участие) в конкурса;
6. размерът на депозита и срокът, в който трябва да бъде внесен;
7. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)
8. други условия на конкурса.
(3) Заповедта по чл. 43, ал. 3 ЗПБ се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ.
(4) Решението на Министерския съвет по чл. 44, ал. 3 ЗПБ се обнародва в "Държавен вестник", на интернет страницата на Министерския съвет и в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(5) Решението на Министерския съвет по чл. 45, ал. 3 ЗПБ се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на Министерския съвет.


Чл. 17. (1) Конкурсните книжа съдържат най-малко:
1. копие от заповедта по чл. 43, ал. 3, съответно от решението по чл. 44, ал. 3 или по чл. 45, ал. 3 ЗПБ;
2. геоложка информация за площта за търсене и/или проучване или на концесията за добив и карта (схема) на площта в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки и техните координати в система "1970 г.";
3. изискванията относно представянето на заявлението и документите по чл. 46, ал. 2 ЗПБ, както и образци на документи;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) минималните изисквания за управленски, технически и финансови възможности на кандидатите;
5. конкурсните условия, включително изискванията към разработките по отделните критерии за оценка на офертите и документите, с които се доказват, в случаите, когато такива са необходими;
6. правилата за провеждане на конкурса, включително сроковете за подаване на искания за разяснения по конкурсните книжа;
7. методиката за оценка на офертите.
(2) Към конкурсните книжа се прилагат:
1. проект на договор за търсене и/или проучване или на концесия за добив;
2. образци на декларацията за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсните книжа, както и на всички други декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелства, препятстващи възможността за участие в конкурса;
3. образци на заявление и на оферта;
4. други документи и образци, които по преценка на конкурсната комисия следва да бъдат включени в конкурсните книжа.

Раздел II.
Допускане до участие


Чл. 18. Заявление за участие в процедурата може да подаде всяко закупило конкурсните книжа заинтересувано лице, регистрирано като търговец, отговарящо на изискванията на чл. 23, ал. 1 ЗПБ, за което не е налице някое от обстоятелствата по чл. 19.


Чл. 19. (1) В конкурсната процедура не се допуска до участие юридическо лице:
1. което не е търговец;
2. което има просрочени парични задължения към българската държава или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. на което управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба или за подкуп, както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
4. което не е дало съгласие за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсните книжа;
5. което не е дало съгласие с предварително обявените условия на конкурса и правилата за неговото провеждане.
(2) В процедурата не се допуска до участие физическо лице:
1. за което е налице обстоятелство по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5;
2. което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по ал. 1, т. 3;
3. което е лишено от правото да осъществява търговска дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Не се допуска до участие в процедурата лице, което не е представило в съответствие с изискванията в конкурсните книжа доказателства за удостоверяване наличието на минималните изисквания за управленски, технически и финансови възможности.
(4) Не се допуска до участие в конкурса и лице, което не е закупило конкурсните книжа, не е внесло определения депозит и не е заплатило таксата за участие.


Чл. 20. (1) Заявлението се изготвя на български език в съответствие с приложения към конкурсните книжа образец и се подписва от лице с представителна власт.
(2) Към заявлението освен посочените в чл. 46, ал. 2 ЗПБ документи се прилагат и:
1. нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;
2. декларация, подписана от лице с представителна власт, за удостоверяване на банка, банков клон и банкова сметка, по която да бъде възстановен внесеният от кандидата депозит за участие в процедурата;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) доказателства за удостоверяване наличието на минималните управленски, технически и финансови възможности.
(3) Когато кандидатът е чуждестранно лице, той удостоверява липсата на просрочени задължения за публични вземания към държавата, в която е установен в съответствие със законодателството на държавата, в което е установено, определено в съответствие с Кодекса за международното частно право.


Чл. 21. (1) Заявлението и приложенията към него се подават на мястото и в срока, определени в акта по чл. 16, ал. 1.
(2) Не се приемат заявления, които са подадени след определения срок.
(3) Заявлението и приложенията към него се подават в запечатан плик, обозначен с надпис "Заявление за участие в конкурс", с посочване на предмета на конкурса.
(4) Подадените заявления се завеждат в деловодството на съответния орган по чл. 7 ЗПБ. Върху плика длъжностното лице от деловодството, което го приема, отбелязва поредния номер, датата и часа на приемането, след което го предава срещу подпис на член на конкурсната комисия. Комисията води регистър, в който се описват заявленията за участие по поредността на подаването им съобразно входящия номер на деловодството.


Чл. 22. (1) Подадените заявления за участие с приложените към тях документи се отварят и разглеждат от комисията в срок до 7 дни от изтичането на срока за подаване.
(2) Комисията се произнася по спазването на определените с книжата изисквания или по необходимостта от даване на срок за отстраняване на допуснати нередовности или непълноти, като посочва точно техния вид.
(3) При наличие на нередовности или непълноти комисията изготвя и изпраща уведомление до съответния заявител, което съдържа точни указания и срок за отстраняването им.


Чл. 23. (1) Комисията приема решение за допускане до участие в конкурса или за отказ. Кандидатите се уведомяват за приетите решения по реда на чл. 14.
(2) Комисията не допуска до участие в процедурата кандидат:
1. за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 19, или
2. който не е представил документ, посочен в чл. 46, ал. 2 ЗПБ или в чл. 20, или
3. който е представил невярна информация и това е удостоверено със съответен документ.
(3) Конкурсът се провежда и когато до участие в процедурата е допуснат само един кандидат.
(4) Ако няма допуснат до участие в процедурата кандидат, конкурсът се прекратява с мотивирана заповед на органа по чл. 7 ЗПБ.

Раздел III.
Оферта. Класиране на участниците


Чл. 24. (1) Офертата съдържа:
1. разработки по критериите, формиращи комплексната оценка на офертата;
2. други разработки в изпълнение на условията, ако са посочени в книжата за участие;
3. предложение за работна програма за търсенето и/или проучването или за добива в съответствие с разработките по т. 1 и 2.
(2) Към офертата се прилагат:
1. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. документи, удостоверяващи изпълнението на критериите, формиращи комплексната оценка;
3. декларация за конфиденциалност за част от информацията в офертата, представляваща търговска или техническа тайна на участника, защитена по съответния ред;
4. други документи, посочени в конкурсните книжа;
5. опис на приложенията към офертата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) При конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или проучване или на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море кандидатът следва да докаже технически и финансови възможности с оглед:
1. изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Наредбата за опазване на околната среда в морските води и създаването на последователни и представителни мрежи на морски защитени територии като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 за защитени зони;
2. рисковете, опасностите и всяка друга относима информация за площта за търсене и проучване/за проучване/концесионната площ и конкретния етап на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства, включително разходите, свързани с увреждането на морската среда;
3. обезпечаването на финансови ресурси за незабавното въвеждане и непрекъснатото поддържане на всички мерки, необходими за ефективното аварийно реагиране и последващото отстраняване на щетите, включително финансово обезпечение за покриване на отговорността, която може да възникне от дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив;
4. наличната информация за кандидата по отношение на резултатите във връзка с безопасността и околната среда и констатирани нарушения на изискванията за опазване на околната среда, включително относно големи аварии, като предписанията на компетентните органи са изпълнени, във връзка с дейностите, за които се кандидатства.


Чл. 25. (1) В обявения в заповедта/решението за провеждане на конкурса срок комисията отваря офертите на допуснатите до участие кандидати.
(2) Комисията отваря офертите по реда на приемането им и проверява съответствието им с приложения опис и изискванията по чл. 23. Констатирано несъответствие се отразява в протокола на комисията за отваряне на офертите. Комисията може да поиска отстраняването му в определен срок.


Чл. 26. След отварянето на офертите членовете на комисията за провеждане на конкурса се запознават с тяхното съдържание преди провеждане на заседанията за разглеждането и оценяването им.


Чл. 27. (1) При присъствен (открит) конкурс по преценка на комисията се провежда открито заседание, на което:
1. всички участници, подали оферти, могат да присъстват и да дават пояснения по подадените оферти пред останалите участници, или
2. допуснатите до участие кандидати се изслушват от комисията един по един.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 участниците се изслушват по предварително определен от комисията график, за който се уведомяват.
(3) Неявяването на участник или на негов упълномощен представител не е пречка за провеждането на конкурса. В тези случаи офертата се оценява без изслушване на участника.
(4) В деня на провеждане на конкурса участниците по реда на подаване на офертите или съобразно графика по ал. 2 представят устно пред комисията своите писмени предложения в офертата относно конкурсните изисквания при определен от комисията регламент за време на изложението. Участникът представя резюме на офертата си, без да променя качествените и количествените и параметри.
(5) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към участниците по време на устното им изложение. Разясненията на участниците не могат да представляват допълнения или изменения на подадените оферти и на обвързващото предложение.
(6) След изслушване на всички явили се участници комисията пристъпва към обсъждане и оценяване на офертите по съдържащата се в конкурсните книжа методика за оценка.
(7) Комисията изготвя формуляри за оценка по отделните критерии за оценка на офертите и за обща оценка от всеки член на комисията на всяка от подадените оферти. Всеки член на конкурсната комисия попълва индивидуално формуляр за оценка. Класирането на участниците се извършва въз основа на индивидуалните оценки на членовете на комисията. Попълнените формуляри се прилагат към протокола от заседанието на комисията.


Чл. 28. При провеждане на неприсъствен (закрит) конкурс комисията осъществява своята дейност на закрити заседания без присъствие и изслушване на участниците, като уведомяването за взетите от комисията решения се извършва по реда на чл. 14. Разпоредбите за провеждане на присъствен конкурс се прилагат съответно.


Чл. 29. (1) При разглеждане на офертите комисията може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез официално запитване до компетентни органи;
2. да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, или отстраняване на технически несъответствия.
(2) В случаите по ал. 1 участниците или компетентните органи предоставят поисканата от комисията информация в срок до 3 дни от получаване на искането.
(3) Отстранените технически несъответствия и представените допълнителни доказателства стават неразделна част от офертата, като не могат да изменят или допълват офертата относно разработките по отделните критерии за оценка на офертите.


Чл. 30. (1) Разглеждането и оценяването на офертите на участниците се извършва от комисията на заседание, проведено в срок до 14 дни от изтичането на срока за подаване на офертите, определен със заповедта по чл. 43, ал. 3, съответно с решението по чл. 44, ал. 3 или по чл. 45, ал. 3 ЗПБ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Офертите се разглеждат и оценяват в съответствие с конкурсните изисквания и методиката за оценка на офертите, включително изискванията по чл. 24, ал. 3 относно конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или проучване или на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.


Чл. 31. Въз основа на извършеното оценяване комисията изготвя протокол за класиране на участниците, съдържащ:
1. датата на проведените заседания;
2. списък на допуснатите до участие в конкурса кандидати, подали оферти;
3. отстранените от участие кандидати в конкурса и мотиви за отстраняването им;
4. участника, класиран на първо място в съответствие с приетата методика за оценка;
5. класираните на второ и следващо място участници и общите им оценки;
6. мотивите за класирането, изготвени въз основа на разгледаните оферти.


Чл. 32. (1) Протоколът по чл. 31 се изпраща в срок до 3 работни дни на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ за утвърждаване на класирането, направено от комисията.
(2) Ако в конкурсните книжа не е предвидено друго, депозитите на всички кандидати и участници в процедурата се възстановяват в 15-дневен срок от влизането в сила на разрешението за търсене и/или проучване или на решението за предоставяне на концесия.
(3) Депозитът не се възстановява на участник, определен за титуляр или концесионер, който откаже да сключи договор или да сключи договор при условията и параметрите на подадената от него оферта.

Глава пета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

Раздел I.
Откриване на процедурата


Чл. 33. (1) Тръжната процедура се открива със заповедта по чл. 43, ал. 3 или с решението на Министерския съвет по чл. 44, ал. 3 или по чл. 45, ал. 3 ЗПБ.
(2) С акта по ал. 1 се определят:
1. обектът на разрешението или концесията;
2. срокът на концесията - при търг за предоставяне на концесия;
3. срокът за провеждане на търга, който не може да е по-кратък от 45 дни и по-дълъг от 90 дни от датата на обнародване на заповедта, съответно на решението;
4. срокът за закупуване на тръжните книжа, който при търг за издаване на разрешение за търсене и/или проучване на нефт и/или газ и/или за проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона не може да бъде по-кратък от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от обнародването на решението на Министерския съвет по чл. 44, ал. 3 ЗПБ;
5. мястото и срокът, в който се приемат документите за участие в търга;
6. размерът на депозита и срокът, в който трябва да бъде внесен;
7. първоначалната цена на правото да се търси и/или проучва, съответно на минималното концесионно плащане;
8. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)
9. други условия на търга.
(3) Заповедта по чл. 43, ал. 3 ЗПБ се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ.
(4) Решението на Министерския съвет по чл. 44, ал. 3 ЗПБ се обнародва в "Държавен вестник", на интернет страницата на Министерския съвет и в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(5) Решението на Министерския съвет по чл. 45, ал. 3 ЗПБ се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на Министерския съвет.


Чл. 34. (1) Първоначалната цена на правото да се търси и/или проучва се определя в зависимост от конкретните особености на площта и разположеното в границите на нейната територия установено находище, очакваните приходи от бъдещ добив, както и от направените фактически разходи на държавата за извършени геоложки изследвания и за установяване на запасите и/или ресурсите в находището.
(2) Определената минимална цена в процедури за предоставяне на концесия за добив е равна на минималното концесионно плащане, изчислено съгласно Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на ЗПБ, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.), и изготвените за целта концесионни анализи.
(3) При провеждане на търг с явно наддаване стъпката на наддаване, определена с тръжните книжа, не може да бъде по-малка от 5 на сто и повече от 10 на сто от първоначалната цена.


Чл. 35. (1) Тръжните книжа задължително съдържат:
1. копие от заповедта по чл. 43, ал. 3, съответно от решението по чл. 44, ал. 3 или чл. 45, ал. 3 ЗПБ;
2. карта (схема) в подходящ мащаб с обозначена номерация и координати на характерните гранични точки на площта за търсене и/или проучване или на концесията за добив;
3. предварително изготвена и задължителна за изпълнение от титуляря на правата или от концесионера минимална работна програма, одобрена със заповедта по чл. 43, ал. 3, съответно с решението по чл. 44, ал. 3 или по чл. 45, ал. 3 ЗПБ, която съдържа:
а) минимален обем на дейностите по предоставеното разрешение за търсене и/или проучване или по концесията за добив;
б) геолого-икономическа оценка на площта - при провеждане на търг за издаване на разрешение за търсене и/или проучване;
в) протокол за наличните ресурси и запаси - при провеждане на търг за предоставяне на концесия за добив;
4. правила за провеждане на търга.
(2) Към тръжните книжа се прилагат:
1. проект на договор за търсене и/или проучване или на концесия за добив;
2. образец на заявление за участие в търга;
3. образци на декларацията за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тръжните книжа, както и на всички други декларации, които удостоверяват липсата на обстоятелствата, препятстващи участието в търга;
4. образец на ценово предложение при търг с тайно наддаване;
5. други документи и образци, които по преценка на комисията следва да бъдат включени в тръжните книжа.

Раздел II.
Допускане до участие в тръжната процедура


Чл. 36. За подаването на заявления и ценови предложения, разглеждането на подадените заявления за участие в търга, допускането и отказа за допускане до участие в процедурата на кандидат, подал заявление, се прилагат съответно изискванията на глава четвърта, раздел ІІ.

Раздел III.
Търг с явно наддаване


Чл. 37. (1) На датата и в часа, определени за провеждане на търга с явно наддаване и съобщени по реда на чл. 14 с покана до допуснатите участници, комисията проверява кои от тях са се явили за участие в процедурата. Участниците или упълномощените им представители се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност, а за упълномощените представители - и пълномощно.
(2) Председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която започва наддаването, както и стъпката на наддаване, предварително определени в тръжните книжа.
(3) Председателят на комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички допуснати участници да потвърдят устно определената минимална цена.
(4) Когато някой от допуснатите участници откаже да потвърди минималната цена, комисията не го допуска да продължи участието си в процедурата, а внесеният депозит за участие се задържа.
(5) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над минималната цена, разграничени с изрично отбелязване от председателя на комисията. Всяко увеличение на цената е равно на стъпката на наддаване.


Чл. 38. (1) Ако при повече от един допуснат участник присъства само един, търгът се провежда в определения час на следващия работен ден. Неявилите се участници се уведомяват по реда на чл. 14.
(2) Когато на обявената допълнителна дата отново се яви само един участник и той потвърди минималната цена, като откаже да наддава, наддаването приключва и това обстоятелство се отразява в протокола.
(3) В случай че се явят повече участници и потвърдят минималната цена, без да обявяват следваща по-висока, търгът се прекратява, а внесените депозити се задържат.


Чл. 39. (1) Наддаването при провеждане на търга приключва със съставяне на протокол за обявяване на крайните суми от участниците в проведения търг.
(2) Протоколът по ал. 1 съдържа:
1. присъствалите членове на комисията;
2. списък на присъствалите участници;
3. предложените цени;
4. стъпката на наддаване;
5. крайните суми на участниците.
(3) Протоколът се съставя в деня на явното наддаване и се подписва от всички присъствали членове на комисията и от участниците в наддаването.


Чл. 40. (1) Протоколът по чл. 39 се изпраща в срок до 3 работни дни на компетентния орган по чл. 7 ЗПБ за утвърждаване на класирането.
(2) Ако в тръжните книжа не е посочено друго, депозитите на всички кандидати и участници в процедурата се възстановяват в 15-дневен срок от влизането в сила на разрешението за търсене и/или проучване или на решението за предоставяне на концесия.
(3) Депозитът не се възстановява на участник, определен за титуляр или концесионер, който откаже да сключи договор или да сключи договор на предложената от него цена.

Раздел IV.
Търг с тайно наддаване


Чл. 41. (1) В деня на провеждане на търг с тайно наддаване комисията разпечатва подадените пликове с ценови предложения по реда на постъпването им. Участниците в търга или техни упълномощени представители имат право да присъстват при отваряне на ценовите предложения от комисията.
(2) Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на комисията - представители на различни ведомства.
(3) Редовно подадените ценови предложения са класират в низходящ ред според размера на предложената цена.
(4) В деня на отваряне на ценовите предложения се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове на комисията.
(5) При провеждане на търг с тайно наддаване се прилагат съответно разпоредбите на чл. 39, ал. 2 и чл. 40.


Чл. 42. (1) Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждане на явен търг между тях.
(2) Председателят на комисията уведомява по реда на чл. 14 участниците, предложили еднаква най-висока цена, за деня и часа на провеждане на явния търг. Явният търг се провежда по реда на раздел ІІІ, като наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена със стъпка на наддаване, определена в тръжните книжа, съгласно изискванията по чл. 34, ал. 3.
(3) В деня и часа, определени за провеждане на явен търг, лицата по ал. 1 или техни упълномощени представители се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност, а за упълномощените представители - и пълномощно.
(4) Когато в деня и часа, определени за провеждане на явния търг, не се яви някое от лицата по ал. 1 или негов упълномощен представител, комисията отстранява от участие неявилия се, а внесеният от него депозит се задържа. Търгът се провежда между останалите явили се участници, а ако явилият се участник е само един, той се определя за спечелил търга.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 48, ал. 3 от Закона за подземните богатства.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ ПРИ ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ПРОУЧВАНЕ, ИЛИ ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, КОНТИНЕНТАЛНИЯ ШЕЛФ И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти