Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 24 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ОТ СПИСЪК II КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 2 И СПИСЪК III КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2015 Г.)

В сила от 17.09.2010 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) изискванията и условията за извършване на производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 и списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите ( ЗКНВП), когато те се използват за ветеринарномедицински цели;
2. изискванията към сградите и помещенията, в които се извършват дейности по т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) изискванията към ветеринарномедицинските заведения (клиника, амбулатория) за съхранение и отчетност на ветеринарномедицински продукти (ВМП), съдържащи наркотични вещества;
4. мерките за контрол за спазване изискванията на наредбата.

Чл. 2. (1) Дейностите по чл. 1, т. 1 могат да се извършват от физически и юридически лица, получили лицензия, издадена от министъра на земеделието и храните по реда на чл. 36 ЗКНВП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Дейностите по чл. 1, т. 1 с наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 и списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 ЗКНВП и ВМП, съдържащи наркотични вещества от тези списъци, се извършват под ръководството на ветеринарен лекар, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в ЗКНВП и в лицензията.
(3) Задълженията за изпълнение на мерките по ал. 2 се уреждат с договор, сключен между ветеринарния лекар и притежателя на лиценза за производство, за търговия на едро или на дребно с ВМП.
(4) Когато притежателят на лицензията по чл. 35, ал. 1 ЗКНВП е ветеринарен лекар, той може да изпълнява мерките по ал. 2. В този случай не е необходим договор по ал. 3 ЗКНВП.


Чл. 3. (1) Издадените лицензии се вписват в регистъра по чл. 36е ЗКНВП и се номерират по възходящ ред по датата на издаването им.
(2) Всеки номер на лицензия е уникален и не се предоставя на друг заявител и в случаите, когато лицензията е отнета, прекратена или не е подновена.
(3) При подновяване на лицензията се запазва първоначалният й номер и се вписва датата на подновяването.

Раздел II.
Изисквания към сградите и помещенията за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро и търговия на дребно с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

Раздел II.
Изисквания към сградите и помещенията за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро и търговия на дребно с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


Чл. 4. Производството, преработването и съхраняването на наркотични вещества се извършват в масивни нежилищни сгради с железобетонни конструкции и осигурена денонощна охрана.


Чл. 5. В складовете за активни субстанции на производствените предприятия се обособяват помещения за съхраняване на наркотични вещества, които трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с един вход, без прозорци, с минимална площ 6 кв. м и с височина не по-малка от 2,30 м;
2. с бетонни стени, под и таван с леснопочистващи се повърхности;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) с блиндирана врата, заключваща се с кодов секрет - при съхраняване на наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗКНВП, или с метална врата със секретно заключване - при съхраняване на наркотични вещества от списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 ЗКНВП;
4. с осигурена изкуствена вентилация и пожароизвестителна система;
5. свързани със сигнално-охранителна техника и видеокамери.


Чл. 6. (1) В сградите за производство и преработване на наркотични вещества, помещенията за съхраняване на наркотични вещества и междинни продукти, съдържащи наркотични вещества, трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с минимална площ 6 кв. м и с височина не по-малка от 2,30 м;
2. със стени, под и таван с леснопочистващи се повърхности;
3. с врати със секретно заключване;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) с метална каса - за съхранение на наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗКНВП, или с метален шкаф със секретно заключване - за съхранение на наркотични вещества от списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 ЗКНВП;
5. свързани със сигнално-охранителна, пожароизвестителна система и с видеокамери.
(2) Помещенията, в които се извършват производство и преработване на наркотични вещества, трябва да бъдат:
1. с врати със секретно заключване;
2. свързани със сигнално-охранителна, пожароизвестителна система и с видеокамери.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Помещенията за производство и съхранение на ВМП при стерилни и асептични условия се осигуряват само с външна сигнално-охранителна система.
(4) Опаковъчните материали се съхраняват в самостоятелно помещение със секретно заключване.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В предприятията за производство и преработване на наркотични вещества помещенията за съхранение на ветеринарномедицински продукти (ВМП), съдържащи наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 и списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 ЗКНВП, трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с отделен вход, без прозорци, с минимална площ 6 кв. м;
2. със стени, под и таван с леснопочистващи се повърхности;
3. с метална врата със секретно заключване;
4. с осигурена изкуствена вентилация и пожароизвестителна система;
5. свързани със сигнално-охранителна техника и с видеокамери.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) За съхранение на ВМП по чл. 5 ЗКНВП в складовете за готова продукция се обособява отделна зона, обозначена с надпис "ВМП, съдържащи наркотични вещества в комбинация".


Чл. 8. Обектите, в които се извършва търговия на едро с ВМП, съдържащи наркотични вещества, се разполагат в масивни нежилищни сгради, свързани със сигнално-охранителна техника или с осигурена денонощна охрана.


Чл. 9. (1) Помещенията за съхранение на ВМП, съдържащи наркотични вещества, в обектите за търговия на едро с ВМП трябва да бъдат:
1. самостоятелни, с един вход, без прозорци, с минимална площ 6 кв. м и с височина не по-малка от 2,30 м;
2. със стени, под и таван с леснопочистващи се повърхности;
3. с блиндирана или метална врата със секретно заключване;
4. с осигурена изкуствена вентилация и пожароизвестителна система;
5. свързани със сигнално-охранителна техника;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) снабдени с метална каса или метален шкаф за съхранение на ВМП, съдържащи наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗКНВП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) За съхранение на ВМП по чл. 5 ЗКНВП в обектите за търговия на едро се обособява отделна зона, обозначена с надпис "ВМП, съдържащи наркотични вещества в комбинация".


Чл. 10. (1) Помещенията в обектите за търговия на дребно с ВМП, където се съхраняват ВМП, които съдържат наркотични вещества, трябва да бъдат:
1. с врати и прозорци, укрепени с метални решетки или метални ролетки;
2. свързани със сигнално-охранителна система;
3. снабдени с метална каса, неподвижно закрепена и свързана със сигнално-охранителната система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В металната каса се съхраняват ВМП, които съдържат наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗКНВП.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) ВМП, съдържащи наркотични вещества от списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 ЗКНВП, се съхраняват в шкаф със секретно заключване.

Раздел III.
Изисквания при производството, преработването, съхраняването, търговията на едро, търговията на дребно, пренасянето и превозването на наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества


Чл. 11. (1) При подаване на заявление за получаване на лицензия за производство и преработване на наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, заявителят прилага заповед, с която определя лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Със заповедта по ал. 1 се определят и длъжностните лица, които съхраняват ключовете от касите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Достъпът на външни лица до помещенията за производство, преработване и съхранение на наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, в предприятията се контролира от лицата, определени със заповедта по ал. 1.


Чл. 12. (1) В складовете за активни субстанции в производствените предприятия наркотичните вещества се приемат в оригинална опаковка на производителя, придружени от аналитичен сертификат за качество и/или сертификат за произход, копие от фактурата за продажба и копие от митническата декларация при внос.
(2) Помещението за съхранение на наркотични вещества трябва да е оборудвано с апаратура и инструментариум за претегляне на наркотичните вещества.
(3) Претеглянето на наркотичните вещества се извършва от ръководителя на склада или в негово присъствие на основание на производствена лимитна карта при спазване на изискванията за лична безопасност - използване на аспиратор, предпазни маски и ръкавици.


Чл. 13. (1) В складове за съхраняване на активни вещества и междинни продукти по чл. 6 наркотичните вещества се приемат и съхраняват в количества, необходими за един работен ден.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Наркотичните вещества за ветеринарномедицински цели се приемат добре опаковани, като върху етикета освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 ЗКНВП. За ВМП, съдържащи упойващи вещества, опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за ВМП, съдържащи психотропни вещества - с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.

Чл. 14. (1) Помещенията за производство и преработване на наркотични вещества се оборудват с апаратура и инструментариум за претегляне на наркотичните вещества.
(2) Претеглянето на наркотичните вещества се извършва от технолог на основание на производствена лимитна карта за всяка партида при спазване на изискванията за лична безопасност - използване на аспиратор, предпазни маски и ръкавици.
(3) Незавършената продукция, съдържаща наркотични вещества (гранули, таблетни смеси, таблети, блистери, ампули, флакони, сиропи, супозитории и др.), се съхранява в складове за съхранение на наркотични вещества и междинни продукти, отговарящи на изискванията на чл. 6.


Чл. 15. (1) При подаване на заявление за получаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, заявителят прилага заповед, с която определя лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и длъжностното лице, което съхранява ключовете от касата и от помещението за съхранение на наркотични вещества и техните препарати.
(3) Достъпът на външни лица до помещенията за съхранение на наркотични вещества, и ВМП, съдържащи наркотични вещества, в обектите за търговия на едро се контролира от лицата, определени със заповедта по ал. 1.


Чл. 16. (1) В обектите за търговия на едро наркотичните вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, се приемат лично от отговорника на обекта, определен със заповедта по чл. 15.
(2) При продажба в обекта за търговия на едро на наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, лицето, отговарящо за тяхното съхранение, е длъжно да провери цялата документация, съответствието на количествата със съпровождащите ги документи, както и броя на опаковките и тяхната цялост.


Чл. 17. (1) Производителите и търговците на едро са длъжни в края на всяко тримесечие и на всяка календарна година да извършват баланс на получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, съгласно чл. 64 ЗКНВП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от списъци ІІ и ІІІ и ВМП, съдържащи наркотични вещества, съгласно чл. 65 ЗКНВП.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на едро представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването отчет за получените, доставените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от списъци ІІ и ІІІ и ВМП, съдържащи наркотични вещества, съгласно чл. 65а ЗКНВП.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти представят на съответната областна дирекция по безопасност на храните отчет за получените, продадените и наличните ВМП, съдържащи наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗКНВП, съгласно чл. 65б, ал. 3 ЗКНВП.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие областните дирекции по безопасност на храните обобщават отчетите по ал. 4 и чл. 30, ал. 2 и представят отчет в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 65б, ал. 4 ЗКНВП.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Производителите и търговците на едро с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия, съгласно чл. 66 ЗКНВП.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Когато се установят несъответствия при отчета по чл. 17 и чл. 30, ал. 2, получени вследствие на загуба, кражба, пожар или природни бедствия, се уведомява незабавно БАБХ и специализираната администрация при Министерството на здравеопазването.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Изпълнителният директор на БАБХ определя със заповед инспектори и/или експерти, които извършват проверка на място и съставят протокол.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) При установяване на кражба или необосновани загуби инспекторите и/или експертите от БАБХ уведомяват и специализираните служби по наркотичните вещества към Министерството на вътрешните работи.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В обектите за търговия на дребно ВМП, съдържащи наркотични вещества, се получават лично от управителя на обекта, който проверява съответствието на количествата със съпровождащите ги документи и осигурява правилното им съхраняване.
(2) Ключовете от касата и шкафа се съхраняват от управителя на обекта за търговия на дребно.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) До 31 януари всяка година притежателят на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества представя в БАБХ и съответната ОДБХ декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1 ЗКНВП.


Чл. 21. Заявителят за лицензия за дейностите по чл. 1, т. 1 е длъжен да утвърди вътрешни правила за работа с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, за всеки вид дейност.


Чл. 22. (1) Наркотичните вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, се пренасят и превозват в транспортни опаковки, които ги предпазват от външни влияния и гарантират целостта им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Наркотичните вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗКНВП и ВМП, съдържащи такива вещества, се превозват в метални контейнери, гарантиращи тяхната сигурност и обществената безопасност.
(3) На транспортната опаковка се означават имената и адресите на производителя, вносителя или износителя, на крайния получател, както и на спедитора и превозвача в случаите, когато е сключен договор за извършване на такъв вид дейност.


Чл. 23. Едноличният търговец или лицето, което управлява дружеството, кандидатстващо за лицензия, определя със заповед лицата, които отговарят за транспортирането и пренасянето на наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, се бракуват и унищожават съгласно чл. 97 ЗКНВП.

Раздел IV.
Задължения на ветеринарния лекар по чл. 2, ал. 2, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в ЗКНВП и в лицензията


Чл. 25. Ветеринарните лекари по чл. 2, ал. 2 в производствените предприятия, обектите за търговия на едро и обектите за търговия на дребно са длъжни:
1. да следят за цялостната организация на дейностите с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества;
2. да осъществяват вътрешен контрол върху дейностите с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества;
3. да осъществяват контрол върху воденето на формулярите и регистрите по чл. 62 ЗКНВП;
4. да изготвят балансите и отчетите по глава пета, раздел V ЗКНВП;
5. да планират количествата наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, които ще се произвеждат, внасят и изнасят през следващата календарна година.


Чл. 26. Ветеринарните лекари и другите длъжностни лица, които отговарят за прякото изпълнение и контрола на дейностите с наркотични вещества, подлежат на ежегоден медицински преглед, удостоверяващ, че не злоупотребяват и не са зависими от наркотични вещества.

Раздел V.
Изисквания към ветеринарномедицинските заведения (клиника, амбулатория) за съхранение и отчетност на ВМП, съдържащи наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

Раздел V.
Изисквания към ветеринарните лечебни заведения (клиника, амбулатория) за съхранение и отчетност на ВМП, съдържащи наркотични вещества


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Ветеринарномедицинските заведения (клиника, амбулатория), които не разполагат с обект за търговия на дребно, лицензиран съгласно чл. 35, ал. 1 ЗКНВП, могат да съхраняват ВМП, съдържащи наркотични вещества, при условията на чл. 10.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Ветеринарномедицинските продукти, съдържащи наркотични вещества, се получават лично от управителя на ветеринарномедицинското заведение, който проверява съответствието на количествата със съпровождащите ги документи и осигурява правилното им съхраняване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Ключовете от касата и шкафа се съхраняват от управителя на ветеринарномедицинското заведение.


Чл. 29. Ветеринарномедицинските продукти, съдържащи наркотични вещества, се пренасят и превозват съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и 2.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Управителят на ветеринарномедицинското заведение е длъжен да утвърди вътрешни правила за работа с ВМП, съдържащи наркотични вещества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие управителят на ветеринарномедицинското заведение представя на съответната областна дирекция по безопасност на храните отчет за получените, разходваните и наличните ВМП, съдържащи наркотични вещества от списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗКНВП.
(3) Придобитите и съхраняваните ВМП, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, се бракуват и унищожават съгласно чл. 97 ЗКНВП.

Раздел VI.
Контрол върху сградите, помещенията и дейностите с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

Раздел VI.
Контрол върху сградите, помещенията и дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


Чл. 31. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Контролът за спазване изискванията на наредбата се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните и от инспекторите и/или експертите от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Контролът върху дейността на инспекторите и/или експертите от ОДБХ се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 32. За осъществяване на контролните си правомощия органите по чл. 31 имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) да проверяват по всяко време сградите и помещенията, в които се осъществяват дейности с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества;
2. да получават достъп до всички документи и данни върху електронен носител, свързани с извършваните в обекта дейности;
3. да вземат проби (мостри) от наркотичните вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества, за лабораторни изследвания;
4. да дават задължителни предписания за предотвратяване на нарушения, свързани с дейности с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества.


Чл. 33. При осъществяване на правомощията си по чл. 32 контролните органи са длъжни:
1. да се легитимират;
2. да не разгласяват данните, станали им известни при извършването на проверките, извън случаите, изрично предвидени в закон;
3. да съставят протоколи за всички действия, извършени във връзка с осъществяването на контрола.


Чл. 34. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) При необходимост специализираните служби по наркотичните вещества към Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на инспекторите и/или експертите за осъществяване на контрола на дейностите с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 И 3 КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 И 3 КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2015 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти