Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНАТА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ", ПОДДЪРЖАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Приета с ПМС № 194 от 08.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за достъпа на нотариусите до Националната база данни (НБД) "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 2. (1) Индивидуален достъп до данните от НБД "Население" имат само нотариусите и помощник-нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара.
(2) Лицата по ал. 1 ползват информация от НБД "Население" чрез предоставения им достъп единствено за служебни цели съобразно законоустановените си правомощия и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на наредбата.

Раздел II.
Взаимодействие между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и нотариусите


Чл. 3. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" предоставя на лицата по чл. 2, ал. 1 съответните данни от НБД "Население".
(2) От НБД "Население" могат да се предоставят следните данни:
1. ЕГН;
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. промени в имената;
4. пол;
5. гражданство;
6. месторождение;
7. акт за раждане (номер, дата и място на съставянето на акта);
8. постоянен и настоящ адрес (история на адресите);
9. документ за самоличност;
10. правни ограничения;
11. семейно положение;
12. акт за брак/съдебно решение за развод (номер, дата и място на съставяне на акта/постановяване на решението);
13. данни за смърт (дата на смъртта, номер, дата и място на съставянето на акта);
14. ЕГН, имена, гражданство и индикация дали са живи следните роднини:
а) съпруг/съпруга;
б) майка;
в) баща;
г) братя/сестри;
д) деца.
(3) Обхватът на предоставените данни се определя от целите, за които данните се ползват от лицата по чл. 2, ал. 1 при изпълнение на служебните им задължения.


Чл. 4. (1) Справките в НБД "Население" се предоставят на лицата по чл. 2, ал. 1 чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс.
(2) Предоставянето на данни по чл. 3 чрез справки през интернет се извършва по защитен канал с ползване на универсални електронни подписи, издадени в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Удостоверението за универсален електронен подпис трябва да съдържа ЕГН на лицето, което ще има достъп до НБД "Население".
(3) Лицата по чл. 2, ал. 1 съхраняват данни за извършените справки в НБД "Население" съгласно Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (обн., ДВ, бр. 12 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1997 г., бр. 152 от 1998 г., бр. 73 от 2003 г., бр. 24 и 31 от 2008 г., бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14409 на Върховния административен съд - бр. 29 от 2010 г.; доп., бр. 33 от 2010 г.) и по ред, определен от Съвета на нотариусите.


Чл. 5. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с лицата по чл. 2, ал. 1 изгражда защитения канал по чл. 4, ал. 2, организира режима за достъп и регистрира цифровите сертификати, отговарящи на условията за универсален електронен подпис.
(2) Всяко от лицата по чл. 2, ал. 1 осигурява техническите условия и средства за получаване на данните по чл. 3.


Чл. 6. (1) Нотариалната камара предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството актуални данни за лицата по чл. 2, ал. 1, които ще имат достъп до НБД "Население".
(2) Данните по ал. 1 се предоставят чрез попълнено заявление по образец съгласно приложението.
(3) Нотариусите предоставят и копие на удостоверението за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни.
(4) Нотариалната камара своевременно уведомява Министерството на регионалното развитие и благоустройството за настъпилите промени при лицата, които имат достъп до НБД "Население".


Чл. 7. (1) Когато лице по чл. 2, ал. 1 загуби правоспособността си, Нотариалната камара уведомява Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 3-дневен срок от настъпване на съответното основание за загубване на правоспособността.
(2) На нотариус, загубил правоспособността си съгласно чл. 35 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), се преустановява правото му за достъп до НБД "Население".
(3) На помощник-нотариус, загубил правоспособността си съгласно чл. 42 ЗННД, се преустановява правото му за достъп до НБД "Население".
(4) В случаите по ал. 2 се преустановява правото за достъп и на помощник-нотариуса.


Чл. 8. Достъпът до НБД "Население" на нотариус може да бъде възстановен, в случай че е възстановена правоспособността му съгласно чл. 39 ЗННД.


Чл. 9. Лицата по чл. 2, ал. 1 заплащат експлоатационни разходи за достъпа до НБД "Население", определени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно договор за експлоатация и поддръжка с обработващия лични данни.

Раздел III.
Осъществяване на контрол


Чл. 10. (1) Достъпът на лице по чл. 2, ал. 1 до НБД "Население" подлежи на контрол.
(2) Контролът за достъпа до НБД "Население" се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството въз основа на извадка, формирана периодично на случаен принцип, от всички лица, проверени от осъществяващия достъпа до НБД "Население".


Чл. 11. Лицата по чл. 2, ал. 1 в срок един месец от получаване на извадката по чл. 10, ал. 2 са длъжни да предоставят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация за основанието за осъществения достъп до личните данни на лицата от извадката.


Чл. 12. (1) При установено нарушение на чл. 2, ал. 2 и на чл. 11 Министерството на регионалното развитие и благоустройството е длъжно да уведоми Комисията за защита на личните данни и да преустанови достъпа на лицата по чл. 2, ал. 1, като уведоми Съвета на нотариусите.
(2) В случаите по ал. 1, когато е прекратен достъпът на нотариус, се преустановява правото за достъп и на неговия помощник-нотариус.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на наредбата нотариусите създават необходимата организация за прилагането й.
(2) В срока по ал. 1 Съветът на нотариусите предоставя списък с актуалните данни по чл. 6, взети от регистъра на Нотариалната камара, и заявление по образец съгласно приложението. Заявлението трябва да съдържа и данни, че на нотариуса е издаден цифров сертификат, отговарящ на условията за универсален електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.


Приложение към чл. 6, ал. 2


ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп до Националната база данни "Население"
 
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за достъпа на нотариусите до Националната база данни "Население" моля да бъде предоставен достъп на следните лица:
 
Име (собствено, бащино, фамилно) Идентификационен № ЕГН Район на действие Длъжност Телефон e-mail
             
             
             
             
 
На горепосочените лица е издаден цифров сертификат, отговарящ на условията за универсален електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.
 
Дата: ................ ................................
  ПОДПИС/ПЕЧАТ
  ............................................
  ИМЕ: собствено и фамилно
  (Председател на Съвета
  на нотариусите)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти