Logo Четвъртък, 26 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНАТА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ", ПОДДЪРЖАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Приета с ПМС № 194 от 08.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за достъпа на нотариусите до Националната база данни (НБД) "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 2. (1) Индивидуален достъп до данните от НБД "Население" имат само нотариусите и помощник-нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара.
(2) Лицата по ал. 1 ползват информация от НБД "Население" чрез предоставения им достъп единствено за служебни цели съобразно законоустановените си правомощия и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на наредбата.

Раздел II.
Взаимодействие между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и нотариусите


Чл. 3. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" предоставя на лицата по чл. 2, ал. 1 съответните данни от НБД "Население".
(2) От НБД "Население" могат да се предоставят следните данни:
1. ЕГН;
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. промени в имената;
4. пол;
5. гражданство;
6. месторождение;
7. акт за раждане (номер, дата и място на съставянето на акта);
8. постоянен и настоящ адрес (история на адресите);
9. документ за самоличност;
10. правни ограничения;
11. семейно положение;
12. акт за брак/съдебно решение за развод (номер, дата и място на съставяне на акта/постановяване на решението);
13. данни за смърт (дата на смъртта, номер, дата и място на съставянето на акта);
14. ЕГН, имена, гражданство и индикация дали са живи следните роднини:
а) съпруг/съпруга;
б) майка;
в) баща;
г) братя/сестри;
д) деца.
(3) Обхватът на предоставените данни се определя от целите, за които данните се ползват от лицата по чл. 2, ал. 1 при изпълнение на служебните им задължения.


Чл. 4. (1) Справките в НБД "Население" се предоставят на лицата по чл. 2, ал. 1 чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс.
(2) Предоставянето на данни по чл. 3 чрез справки през интернет се извършва по защитен канал с ползване на универсални електронни подписи, издадени в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Удостоверението за универсален електронен подпис трябва да съдържа ЕГН на лицето, което ще има достъп до НБД "Население".
(3) Лицата по чл. 2, ал. 1 съхраняват данни за извършените справки в НБД "Население" съгласно Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (обн., ДВ, бр. 12 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1997 г., бр. 152 от 1998 г., бр. 73 от 2003 г., бр. 24 и 31 от 2008 г., бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14409 на Върховния административен съд - бр. 29 от 2010 г.; доп., бр. 33 от 2010 г.) и по ред, определен от Съвета на нотариусите.


Чл. 5. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с лицата по чл. 2, ал. 1 изгражда защитения канал по чл. 4, ал. 2, организира режима за достъп и регистрира цифровите сертификати, отговарящи на условията за универсален електронен подпис.
(2) Всяко от лицата по чл. 2, ал. 1 осигурява техническите условия и средства за получаване на данните по чл. 3.


Чл. 6. (1) Нотариалната камара предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството актуални данни за лицата по чл. 2, ал. 1, които ще имат достъп до НБД "Население".
(2) Данните по ал. 1 се предоставят чрез попълнено заявление по образец съгласно приложението.
(3) Нотариусите предоставят и копие на удостоверението за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни.
(4) Нотариалната камара своевременно уведомява Министерството на регионалното развитие и благоустройството за настъпилите промени при лицата, които имат достъп до НБД "Население".


Чл. 7. (1) Когато лице по чл. 2, ал. 1 загуби правоспособността си, Нотариалната камара уведомява Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 3-дневен срок от настъпване на съответното основание за загубване на правоспособността.
(2) На нотариус, загубил правоспособността си съгласно чл. 35 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), се преустановява правото му за достъп до НБД "Население".
(3) На помощник-нотариус, загубил правоспособността си съгласно чл. 42 ЗННД, се преустановява правото му за достъп до НБД "Население".
(4) В случаите по ал. 2 се преустановява правото за достъп и на помощник-нотариуса.


Чл. 8. Достъпът до НБД "Население" на нотариус може да бъде възстановен, в случай че е възстановена правоспособността му съгласно чл. 39 ЗННД.


Чл. 9. Лицата по чл. 2, ал. 1 заплащат експлоатационни разходи за достъпа до НБД "Население", определени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно договор за експлоатация и поддръжка с обработващия лични данни.

Раздел III.
Осъществяване на контрол


Чл. 10. (1) Достъпът на лице по чл. 2, ал. 1 до НБД "Население" подлежи на контрол.
(2) Контролът за достъпа до НБД "Население" се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството въз основа на извадка, формирана периодично на случаен принцип, от всички лица, проверени от осъществяващия достъпа до НБД "Население".


Чл. 11. Лицата по чл. 2, ал. 1 в срок един месец от получаване на извадката по чл. 10, ал. 2 са длъжни да предоставят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация за основанието за осъществения достъп до личните данни на лицата от извадката.


Чл. 12. (1) При установено нарушение на чл. 2, ал. 2 и на чл. 11 Министерството на регионалното развитие и благоустройството е длъжно да уведоми Комисията за защита на личните данни и да преустанови достъпа на лицата по чл. 2, ал. 1, като уведоми Съвета на нотариусите.
(2) В случаите по ал. 1, когато е прекратен достъпът на нотариус, се преустановява правото за достъп и на неговия помощник-нотариус.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на наредбата нотариусите създават необходимата организация за прилагането й.
(2) В срока по ал. 1 Съветът на нотариусите предоставя списък с актуалните данни по чл. 6, взети от регистъра на Нотариалната камара, и заявление по образец съгласно приложението. Заявлението трябва да съдържа и данни, че на нотариуса е издаден цифров сертификат, отговарящ на условията за универсален електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.


Приложение към чл. 6, ал. 2


ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп до Националната база данни "Население"
 
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за достъпа на нотариусите до Националната база данни "Население" моля да бъде предоставен достъп на следните лица:
 
Име (собствено, бащино, фамилно) Идентификационен № ЕГН Район на действие Длъжност Телефон e-mail
             
             
             
             
 
На горепосочените лица е издаден цифров сертификат, отговарящ на условията за универсален електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.
 
Дата: ................ ................................
  ПОДПИС/ПЕЧАТ
  ............................................
  ИМЕ: собствено и фамилно
  (Председател на Съвета
  на нотариусите)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти