Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-24 ОТ 17 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И РАЗМЕРИТЕ НА СТИПЕНДИИТЕ НА ДЕЦАТА НА ЗАГИНАЛИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

В сила от 07.09.2010 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.70 от 7 Септември 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и размерът на стипендиите на децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи.
(2) На децата по ал. 1 се отпускат стипендии за времето на обучението им в основни, средни училища и в редовна форма на обучение във висшите училища в страната до навършване на 26-годишна възраст.

Чл. 2. На децата по чл. 1, ал. 1 се отпускат месечни стипендии, както следва:
1. за учениците от 1-ви до 8-и клас - в размер 30 лв.;
2. за учениците от 9-и до 12-и клас - в размер 50 лв.;
3. за обучаващите се в редовна форма на обучение във висше училище в страната - в размер 70 лв.

Раздел II.
Условия и ред за отпускане на стипендиите


Чл. 3. (1) Стипендиите по чл. 2 се отпускат въз основа на писмено заявление (свободен текст) до командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура по местослужене на загиналия военнослужещ.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава от пълнолетното дете на загиналия военнослужещ или от преживелия родител (законен представител), ако детето е непълнолетно.


Чл. 4. Към заявлението по чл. 3 се прилагат следните документи:
1. служебна бележка (уверение) от основното, средното или висшето училище, в което учи детето;
2. копие от удостоверението за раждане на детето;
3. копие от акта за смърт на военнослужещия;
4. документ, удостоверяващ, че военнослужещият е загинал при или по повод изпълнение на службата;
5. копие от документ за банкова сметка за превеждане на стипендията по банков път;
6. други документи при необходимост.


Чл. 5. (1) Стипендиите се отпускат от началото на месеца, през който започва първата година на обучение, или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.
(2) Стипендиите се изплащат за всички месеци до началото на месеца, през който започва следващата учебна година (семестър).
(3) Правото за получаване на стипендия се удостоверява в началото на всяка учебна година (семестър) с документите по чл. 4, т. 1.


Чл. 6. Стипендиите се изплащат от финансовия орган на военното формирование (съответната структура), където е служил загиналият родител - военнослужещ, след представяне на документите по чл. 4 въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура.


Чл. 7. Стипендиите се превеждат по посочената банкова сметка по чл. 4, т. 5, както следва:
1. за пълнолетните деца (навършилите 18 години) - разкрита на името на детето;
2. за непълнолетните деца (от 14 години до навършване на 18 години) - разкрита на името на детето със съгласието на неговия родител (законен представител);
3. за малолетните деца (ненавършилите 14 години) - разкрита на името на преживелия родител (законен представител).


Чл. 8. Стипендиите се изплащат през месеца, следващ месеца, за който се полагат.


Чл. 9. (1) Изплащането на стипендиите на децата по чл. 1 се прекратява, когато:
1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър (срок) с изключение на:
а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
2. навършване на 26-годишна възраст.
(2) Прекъсването на обучението се удостоверява в 7-дневен срок с декларация от пълнолетните деца, а за непълнолетните и малолетните деца - от родител (законен представител) на детето.


Чл. 10. Финансовите средства за стипендиите се планират и осигуряват по бюджета/бюджетната сметка на военното формирование или съответната структура и се отчитат по съответния параграф от Схемата на приходите и разходите по Единна бюджетна класификация по бюджета на Министерството на отбраната.


Чл. 11. В отдел "Социални дейности" в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО, се съставя и води поименен регистър на децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи, който до края на всяка бюджетна година се предоставя на дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" за планиране на необходимите финансови средства за следващата бюджетна година.

Заключителни разпоредби


§ 1. Подалите документи с невярно съдържание по чл. 4 и чл. 9, ал. 2 се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 226и, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти