Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 28 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

В сила от 24.08.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010г., отм. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 22 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" - ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 762020 "Сътрудник социални дейности" от област на образование "Социални услуги" и професионално направление 762 "Социална работа и консултиране" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 762020 "Сътрудник социални дейности" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите 7620201 "Социална работа с деца и семейства в риск" и 7620202 "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 762020 "Сътрудник социални дейности".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник социални дейности"


Професионално направление:
762 Социална работа и консултиране
Наименование на професията:
762020 Сътрудник социални дейности
Специалност: Степен на професионална
  квалификация:
7620201 Социална работа с Трета
  деца и семейства  
  в риск  
7620202 Социална работа с Трета
  деца и възрастни с  
  увреждания и  
  хронични  
  заболявания  

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД 09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД 09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД 09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД 09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД 09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД 09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД 09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД 09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 г., е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Сътрудник социални дейности", по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции:
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 1.

Таблица 1

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда знания за: умения за: професионално-
дейности       личностни
(задачи)       качества
1 2 3 4 5
Специалност 7620201 "Социална работа с деца и семейства в риск"
1. Подпомага Оборудване: Организация и управление Организира, Емпатия;
социалния работник Компютър, телефон, на социалната работа; протоколира срещи със Съпричастност;
в предприемане на факс; Същност, видове и форми специалисти и клиенти; Социална
мерки по закрила. Материали: на социалната работа; Комуникация с експерти компетентност;
  Канцеларски материали Типове семейства, връзки и от различни институции, Толерантност;
  и пособия; отношения в семейството; свързани с работата по Тактичност;
  Нормативни актове,   случая на детето или Убедителност;
  свързани с работата с деца:   семейството; Емоционална стабилност;
  Закон за закрила на Психологически особености   Комуникативност;
  детето; в развитието на детето; Комуникация с деца и Дискретност.
  Правилник за прилагане Техники за вербална и възрастни;  
  на Закона за закрила невербална комуникация; Подрежда и архивира  
  на детето (ДВ, бр. 66 от 2003 г.). Специализирани институции документацията;  
    за отглеждане и възпитание Поддържане на  
    на деца; различни видове  
    Заведения, предоставящи регистри на децата, с  
    социални услуги - видове, които институцията  
    функции; работи;  
    Нормативни актове, Оформяне и  
    регламентиращи социалната подреждане на досиета  
    работа с деца и семейства; на децата;  
    Оформяне, архивиране и Въвеждане, намиране и  
    съхраняване на документи; съхраняване на данни в  
    Възможности на софтуера компютъра;  
    за обработване на текст и Попълване на отчети,  
    таблица. ведомости и други  
      формуляри;  
      Оформяне на доклади,  
      писма, справки.  
2. Организира Оборудване: Психологически особености Организиране на срещи Съпричастност;
работата с Компютър, телефон, в развитието на детето и с кандидатите и техните Социална
кандидатите за факс; неговата адаптация в препоръчители; компетентност;
приемни семейства. Материали: променена социална среда; Информиране за Толерантност;
  Канцеларски материали Особености в развитието и условията и подбора на Тактичност;
  и пособия; поведението на децата с кандидатите за Убедителност;
  Информационни увреждания; "Приемна грижа" и за Емоционална
  материали; Специфика на децата с осиновяване; стабилност;
  Документация: отклоняващо се поведение; Поддържане и Обективност;
  Закон за закрила на Типове семейства, оформяне на Конфиденциалност.
  детето и Правилника за взаимоотношения и връзки необходимите  
  прилагане на Закона за в семейството; документи;  
  закрила на детето (ДВ, Стратегии за разрешаване Делово общуване;  
  бр. 66 от 2003 г.); на конфликти; Комуникация с деца и  
  Семеен кодекс. Нормативни актове. възрастни;  
      Работа с компютър,  
      факс, телефон.  
3. Участва в работа Оборудване: Психологически особености Поддържане на Емпатия;
по превенция на Компютър, телефон, в развитието на детето и контакти и Съпричастност към
изоставянето на факс; неговата адаптация; организиране на срещи проблемите на
детето от майката и Материали: Последици от изоставянето със специалисти и с клиента;
реинтеграцията му Канцеларски материали върху развитието на детето; клиенти; Загриженост;
в семейна среда. и пособия; Превантивна социална Комуникативни умения; Наблюдателност;
  Информационни работа; Ефективно общуване с Тактичност;
  материали. Типове специализирани деца; Толерантност;
  Нормативни актове, институции за работа с Попълване на формуляр Обективност;
  свързани с работата с деца; и подготвяне на Убедителност;
  деца: Нормативни актове; документи; Устойчивост на
  Закон за закрила на Работа с офис тех-ника; Умения за работа с стрес;
  детето; Делова кореспон- нормативните Емоционална
  Правилник за прилагане денция. документи. стабилност;
  на Закона за закрила     Конфиденциалност.
  на детето (ДВ, бр. 66 от 2003 г.);      
  Наредба за условията и      
  реда за осъществяване      
  на мерки за      
  предотвратяване на      
  изоставянето на деца и      
  настаняването им в      
  институции, както и за      
  тяхната реинтеграция      
  (ДВ, бр. 74 от 2003 г.).      
4. Подпомага Оборудване: Особености на развитието Организиране на срещи Съпричастност към
взаимодействието Компютър, телефон, на децата в различните с представители на проблемите на
между институции факс; възрастови периоди; различни институции, клиента;
и звена, работещи Материали: Влияние на групите и имащи отношение към Загриженост;
с деца. Канцеларски материали групова динамика; случая; Наблюдателност;
  и пособия; Възпитателни и Делово общуване и Тактичност;
  Документация: педагогически аспекти при поддържане на Обективност;
  Закон за закрила на отглеждането и обучението документооборот; Убедителност;
  детето; на деца; Подготвяне на справки Устойчивост на
  Правилник за прилагане Особености на девиантното от институциите; стрес;
  на Закона за закрила поведение в детска и Работа с компютър, Емоционална
  на детето(ДВ, бр. 66 от юношеска възраст; факс, телефон. стабилност;
  2003 г.); Видове институции, които   Дискретност.
  Закон за народната имат отношение към    
  просвета и Правилника отглеждането, обучението,    
  за неговото прилагане възпитанието и    
  (ДВ, бр. 68 от 1999 г.). безопасността на децата.    
5. Информира Оборудване: Същност, видове и форми Попълване на Убедителност;
клиентите за Компютър, телефон, на социалната работа; формуляри при Наблюдателност;
възможностите за факс; Социалнопсихологическите кандидатстване за Загриженост;
социално Материали: проблеми на семейството; социално подпомагане; Съпричастност.
подпомагане. Канцеларски материали Видове социално Водене на  
  и пособия; подпомагане; документооборот;  
  Информационни Нормативни документи и Общуване с различни  
  материали; условията за прилагането категории клиенти;  
  Документация: им; Работа с компютър,  
  Закон за закрила на Работа с различни факс, телефон;  
  детето и Правилник за формуляри и Прилагане на  
  прилагане на Закона за текстообработващи нормативните  
  закрила на детето (ДВ, програми. документи.  
  бр. 66 от 2003 г.);      
  Закон за социално      
  подпомагане и      
  правилника за      
  прилагането му (ДВ, бр.      
  133 от 1998 г.);      
  Закон за семейните      
  помощи за деца и      
  правилника за      
  прилагането му (ДВ, бр.      
  67 от 2002 г.).      
6. Осъществява Оборудване: Етнокултурни и Работа в Убедителност;
подкрепа при Компютър, телефон, психологически особености мултидисциплинарен Наблюдателност;
работа с децата на факс; на различните етнически екип; Емпатия;
улицата (просещи, Материали: общности; Комуникативни умения Дискретност;
проституиращи, Канцеларски материали Методи за социална работа за работа с деца в риск; Съпричастност.
бездомни). и пособия; с групи и общности; Умения за достъпно  
  Документация:   поднасяне на ин-  
  Закон за закрила на Влияние на групите и формация пред деца,  
  детето; групова динамика; отнасяща се до  
  Правилник за прилагане Техники за общуване с деца правилата за спазване  
  на Закона за закрила в риск; на лична хигиена;  
  на детето; Права и задължения на Оформяне и  
  Семеен кодекс. родителите, както и поддържане на  
    санкции, предвидени в различни видове  
    нормативната уредба; документи - регистри,  
    Хигиена на детската и формуляри и др.  
    юношеската възраст;    
    Здравно образование и    
    възпитание на деца и    
    юноши.    
Специалност 7620202 "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания"
1. Информира Оборудване: Психологически Комуникативни Наблюдателност;
клиентите за Компютър, телефон, особености на децата и умения; Тактичност;
техните права, факс; възрастните с Активно слушане; Социална
видовете социални Материали: увреждания; Оформяне на документи компетентност;
услуги и ги насочва Канцеларски материали Специфични потребности за отпускане на целева, Съпричастност към
към подходяща и пособия; на хората с увреждания; месечна и еднократна проблемите на
институция. Документация: Видовете и степените на помощ; клиента;
  Закон за социално намалена Поддържане и Загриженост.
  подпомагане; работоспособност; подреждане на  
  Правилник за прилагане Степени на възможност документация;  
  на Закона за социално за социална адаптация Взаимодействие с  
  подпомагане (ДВ, бр. 133 от при децата; институции, имащи  
  1998 г.); Техники за вербална и отношение към хората с  
  Закон за интеграция на невербална комуникация; увреждания;  
  хората с увреждания и Устройство и дейност на Прилагане на  
  Правилника за ТЕЛК; нормативните  
  прилагане на Закона за Нормативна уредба; документи;  
  интеграция на хората с Видове социални услуги Работа с готов соф-  
  увреждания (ДВ, бр. за възрастни хора и хора туерен продукт, факс,  
  115 от 2004 г.); с увреждания (домашен телефон.  
  Приложение № 7 към чл. социален патронаж и    
  40, ал. 1 ППЗИХУ за личен асистент).    
  видовете помощни      
  средства, приспособления и      
  съоръжения за хора с      
  увреждания;      
  Закон за народната просвета;      
  Закон за професионалното      
  образование и обучение;      
  Правилник за прилагане на      
  Закона за народната просвета      
  (ДВ, бр. 68 от 1999 г.).      
2. Информира Оборудване: Специфични потребности Комуникативни умения; Социална
възрастните хора Компютър, телефон, на възрастни хора и хора Умение за изслушване; компетентност;
относно условията и факс; с увреждания; Поддържане и Съпричастност към
реда за постъпване Материали: Проблеми на социалната подреждане на проблемите на
в социални Канцеларски материали адаптация на документация; клиента;
заведения. и пособия; възрастните; Взаимодействие с Загриженост;
  Документация: Техники за вербална и институции, имащи Емпатия;
  Правилник за прилагане невербална комуникация; отношение към гри- Наблюдателност;
  на Закона за социално Видове социални и жите за възрастните Тактичност.
  подпомагане медико-социални хора и хората с  
  (ДВ, бр. 133 от 1998 г.). заведения; увреждания;  
    Видове социални услуги Умения за прилагане на  
    за възрастни хора и хора нормативните  
    с увреждания. документи.  
3. Информира Оборудване: Психологични особености Комуникативни умения; Социална
родителите на деца Компютър, телефон, на децата с хронични Умение за изслушване; компетентност;
с увреждания факс; заболявания и с Умения за подбор, Съпричастност към
относно видовете Материали: увреждания; синтезиране и проблемите на
услуги, които могат Канцеларски материали Възможности и условия представяне на клиента;
да ползват. и пособия; за социална адаптация информация; Подкрепящо
  Документация: на децата; Умения за комуникация поведение;
  Закон за закрила на Условия и ред за с деца с увреждания; Загриженост;
  детето и правилника за предоставяне на Поддържане и Обгрижване;
  неговото прилагане социални услуги; подреждане на Наблюдателност;
  (ДВ, бр. 66 Социална работа с деца - документация; Тактичност.
  от 2003 г.); особености и специфика; Умения за работа с  
  Закон за интеграция на Техники за вербална и офис техника.  
  хората с увреждания; невербална комуникация;    
  Закон за социалното Условия и ред за прием в    
  подпомагане; специалните училища и    
  Закон за народната интегрирано обучение;    
  просвета; Видове социални услуги    
  Правилник за прилагане за деца с увреждания.    
  на Закона за народната      
  просвета (ДВ, бр. 68 от      
  1999 г.); Проекти и      
  програми на неправителствени      
  организации.      
4. Осъществява Оборудване: Психологични особености Умения за общуване; Организираност;
подкрепа на Компютър, телефон, на възрастните хора и Умения за слушане; Социална
възрастни хора и на факс; хората с увреждания; Умения за поддържане компетентност;
хора с увреждания Материали: Специфични потребности на домакинство и Тактичност;
при решаване на Канцеларски материали на възрастните хора и на оказване на подкрепа; Съпричастност;
проблеми от личен и и пособия; хората с увреждания; Умения за организиране Емпатия;
битов характер. Документация: Техники за вербална и на ежедневието и Дискретност;
  Закон за социално невербална комуникация; свободното време на Подкрепящо
  подпомагане и Видове социални услуги; възрастните хора; поведение.
  Правилник за прилагане Видове институции и Поддържане и  
  на Закона за социално неправителствени подреждане на  
  подпомагане (ДВ, бр. организации, имащи документация;  
  133 от 1998 г.); отношение към хората с Работа с различни  
  Закон за интеграция на увреждания; видове формуляри;  
  хората с увреждания; Знания за нормативната Работа с офис техника.  
  Правилник за прилагане уредба в социалната    
  на Закона за работа.    
  интеграция на хората с      
  увреждания (ДВ, бр.      
  115 от 2004 г.);      
  Приложение № 7 към чл.      
  40, ал. 1 ППЗИХУ за      
  видовете помощни      
  средства, приспособления и      
  съоръжения за хора с      
  увреждания.      
5. Подпомага Оборудване: Правилата за работа в Комуникативни умения и Социална
взаимодей-ствието Компютър, телефон, екип; делово общуване; компетентност;
между институции и факс; Работа в мрежа; Умения за работа в Увереност;
звена, работещи с Материали: Техниките за вербална и екип; Дискретност;
възрастни хора и Канцеларски материали невербална комуникация Изработване на работни Професионална
хора с увреждания. и пособия; и делово общуване; планове; етичност;
  Документация: Организацията на Умения за управление Точност.
  Програми на социалните дейности; на времето;  
  Министерството на Видове и дейности на Организация на работни  
  труда и социалната институции и срещи;  
  политика (МТСП), неправителствени Намиране на актуална  
  реализирани от организации, насочени информация, свързана с  
  Агенцията за социално към подпомагане на програмите на  
  подпомагане, Агенцията хората с увреждания; институциите, имащи  
  по заетостта и Нормативни актове; отношение към хората в  
  Агенцията за хората с Програми на държавни, неравностойно  
  увреждания; общински и положение;  
  Програми на: неправителствени Умения за работа с  
  Националния организации в областта компютър, факс,  
  осигурителен институт на социалната работа; телефон;  
  (НОИ), Националната Видове институции, Умения за прилагане на  
  здравноосигурителна ангажирани с хора в нормативните  
  каса и Министерството неравностойно документи.  
  на здравеопазването; положение.    
  Програми на неправителствени      
  организации.      

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление.
Държавната политика на страната в областта на социалните дейности и по-специално в социалното подпомагане е насочена към изграждане и развитие на принципно нова система за социална защита с акцент върху превенцията и риска; определяне на конкретните бенефициенти на системата; определяне на максимално точни критерии за формиране на достъпа до социални помощи; осъществяване на конкретна професионална помощ; създаване на нормативни условия за раздържавяване на социалните услуги и привличане на общините, неправителствените организации (НПО) и частния бизнес; разработване на единни минимални стандарти и изисквания за качество, количество и достатъчност на социалните услуги; провеждане на широк обществен диалог по въпросите на цялостната социална защита на хората.
Широкият спектър от социални услуги и необходимостта от тяхното адекватно изпълнение и подобряване на тяхното качество изисква да се спазват и усъвършенстват стандартите и критериите, отнасящи се до местоположението на материалната база; храненето, здравните грижи, образователните услуги и информацията, организацията на свободното време и личните контакти на клиентите; числеността и квалификацията на обслужващия персонал.
Развитието на професионалното направление изисква квалифицирани специалисти както за държавните и социалните институции, така и за неправителствените организации и частните фирми.
2.3. Възможности за професионална реализация.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" могат да изпълняват определен кръг от задачи в различните сектори на социалната мрежа; да подпомагат работата на социалния работник при проучване на положението на лицата, които са обект на социални помощи и на социални услуги; да подпомагат взаимодействието между институциите при настаняването на деца в семейна среда или близка до нея и настаняването им в подходящи специализирани институции; работят в неправителствени организации по осъществяване социална защита на маргиналните групи лица.
Сътрудник социални дейности работи "на терен", т.е. там, където е клиентът му, и там, където има нужда от неговата помощ - в дома, в семейството, в дирекцията за социално подпомагане, в домашния социален патронаж, в социалната институция (заведение) или в другите форми на социално обслужване. Сътрудникът работи и в кабинет (канцелария), където приема клиентите, участва в провеждането на срещи и разговори и където се съхранява необходимата работна документация.
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 7.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г., Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г. и Заповед № РД-01-1082 от 30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика - лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности", могат да заемат длъжностите от единична група 3460 Приложни специалисти по социални дейности: 3460-3002 Стажант-сътрудник, социални дейности, 3460-3003 Сътрудник, социален случай, 3460-3004 Сътрудник, социален случай (деца), 3460-3005 Сътрудник, социален случай (парично подпомагане), 3460-3006 Сътрудник, социален случай (подпомагане в натура), 3460-3007 Сътрудник, социален случай (семейство), 3460-3008 Сътрудник, социални дейности, 3460-3009 Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение), 3460-3010 Сътрудник, социални дейности (лица с умствени и психически увреждания), 3460-3011 Сътрудник, социални дейности (лица с физически недъзи), 3460-3012 Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления), 3460-3013 Сътрудник, социални дейности (община), 3460-3014 Сътрудник, социални дейности (предприятие), 3460-3015 Сътрудник, социални дейности (семейно планиране), както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" по дадена специалност, могат да се обучават по другата специалност от професията или по друга професия от професионално направление 762 "Социални дейности", като обучението им по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление, се зачита.
В контекста на ученето през целия живот социалният работник (сътрудник) участва в обучения, семинари, конференции съвместно с държавни, общински институции и неправителствени организации.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Сътрудник социални дейности" - трета степен на професионална квалификация, е усвояване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества, необходими за реализация в областта на социалната работа.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
- разпознава рисковите ситуации в своята работа и прилага адекватни поведенчески модели;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - да умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
- разбира договорните отношения между работодател и работник;
- разбира своята роля в трудовия процес и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- справя се с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Социална работа и консултиране".
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното осигуряване; обучението и образованието на деца със специални образователни потребности; социалното подпомагане; закрилата на детето; работата с инвалиди; насърчаването на заетостта;
- познава спецификата на посредническата дейност за осъществяване на контакт между безработни лица и работодатели и обратно с оглед удовлетворяване на взаимните интереси;
- улеснява посредничеството между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции;
- осъществява социално застъпничество пред институции и организации от името на клиентите си, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си;
- познава и ползва документацията, задължителна за институцията, към която се числи изпълняваната професия;
- познава и ползва стандартите и критериите за извършване на изпълняваната социална дейност;
- информира и насочва клиентите за техните права, както и за видовете социални услуги, които могат да получат;
- запознава клиентите с типовете институции за социална работа и техните функции;
- познава и спазва професионалната етика в социалната работа.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Сътрудник социални дейности" задължителна професионална подготовка:
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и прилага стандартите и критериите за социална работа;
- осъществява посредничество между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции;
- попълва работната документация - анкетни карти, формуляри, дневници и други, за извършените от него работи.
3.3.1. Специалност 7620201 "Социална работа с деца и семейства в риск".
След завършване на обучението по професията обученият трябва да умее да обслужва лица и семейства в риск, като:
- познава и ползва документацията и реда за настаняване на деца в семейства на роднини или близки, приемни семейства, специализирана институция;
- спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
- съдейства за настаняване на хора, останали без подслон или обект на насилие в семейната среда, в специализирана институция;
- при необходимост работи в екип с медицинско лице, психолог, педагог, юрист с оглед решаване проблемите на лицата и семействата в риск, като подпомага организацията на работата на екипа и срещите с клиентите;
- бързо и адекватно оценява конкретните ситуации в работата и съобразно с тях извършва непосредствената си дейност, изпълнява трудовите си задължения, като спазва нормативните изисквания;
- попълва работна документация - анкетни карти, формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности;
- спазва критериите и стандартите за социална работа за деца и семейства в риск.
3.3.2. Специалност 7620202 "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания".
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да извършва широк спектър от социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, като:
- информира децата и техните родители, както и възрастните с хронични заболявания и увреждания относно техните права и помощта, която може да им бъде оказана;
- подпомага взаимодействието между институциите;
- оказва подкрепа и всякакъв вид битови и административни услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
- при необходимост работи в екип с медицинско лице, психолог и юрист с оглед решаване проблемите на клиента;
- насочва и придружава своите клиенти пред медицински, социални, съдебни и други институции с оглед удовлетворяване на техните индивидуални потребности;
- попълва работната документация - анкетни карти, формуляри, дневници и др., за извършените от него работи;
- спазва стандартите и критериите за социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник социални дейности".
Съдържанието на обучението по професията "Сътрудник социални дейности" - трета степен на професионална квалификация, е представено в таблица 2.

Таблица 2

Професионални Тематични области
компетенции  
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички
професионални направления
1. Разпознава рисковите Здравословни и безопасни условия на труд;
ситуации в своята работа и Пожарна и аварийна безопасност;
прилага адекватни Долекарска помощ.
поведенчески модели.  
2. Познава правата и Трудовоправно законодателство;
задълженията си като Трудовоправни отношения в социалните служби
участник в трудовия процес и в неправителствени организации.
съгласно Кодекса на труда,  
разбира договорните  
отношения между  
работодател и работник.  
3. Разбира своята роля в Индивидуално трудово поведение;
процеса на социалната Групово трудово поведение;
работа и съзнава Мотивация и мотивационни процеси.
необходимостта от  
повишаване на  
квалификацията си.  
4. Осъществява ефективни Водене на разговор чрез различни
комуникации при комуникационни средства;
изпълнение на трудовата си Представяне в писмен вид на: молба, отчет,
дейност в работен екип - заявка, попълване на формуляри и водене на
умее да формулира документация;
проблеми, да задава Методи за вербална и невербална комуникация.
въпроси, да прави отчет за  
извършената работа.  
5. Познава пазарните Социално осигуряване;
отношения, мястото и ролята Заплащане на труда;
в тях на отделните лица, Трудово договаряне.
фирмите, институциите и  
държавата.  
6. Познава общите правила Конфигурация на компютъра;
за работа с компютър, умее Устройства за въвеждане и съхраняване на
да ползва програмни данни;
продукти за изпълнение на Съхраняване и намиране на информация;
технически задачи от Работа с програмни продукти за създаване на
професионалната му област. документи.
7. Справя се със задачи на Най-често употребявана лексика - четене на
работното място, изискващи текстове и участие в разговор;
комуникация на чужд език - Работа с базови документи и кореспонденция на
ниво А2, според общата чужд език;
европейска рамка за Чуждестранна специализирана литература.
владеене на чужд език.  
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички
професии от професионалното направление "Социална работа и
консултиране"
8. Познава същността и Основи на социалната работа; психология на
формите за социална междуличностните отношения, психология на
работа с деца и семейства, развитието, организация и управление на
възрастни в риск и с социалните дейности.
различни увреждания.  
9. Познава основните Психология на общуването;
проблеми и подходи за Социална психология;
комуникация при социална Психология на развитието;
работа с лица и групи. Социална хигиена.
10. Познава особеностите на Дидактика, социална и специална педагогика;
обучението и възпитанието Методика на обучението и възпитанието на деца
на деца. със специални образователни потребности;
  Законова и подзаконова нормативна база в
  областта на народната просвета,
  професионалното образование и обучение.
11. Познава теорията, Теория на възпитанието, социална педагогика;
особеностите и правилата Теория на здравната и психологическата
за извършване на профилактика.
превантивна социална  
дейност.  
12. Извършва трудовата си Социално законодателство;
дейност в съответствие с Вътрешнонормативни документи, свързани с
вътрешнонормативната изпълнението на съответната дейност;
документация и при Стандарти и критерии за определяне качеството
спазване на зададените на изпълняваната дейност.
критерии и стандарти.  
Специфична за професията 762020 "Сътрудник социални дейности"
задължителна професионална подготовка
Специалност 7620201 "Социална работа с деца и семейства в риск"
13. Познава условията и Основи на социалната работа;
реда при предприемане на Социална педагогика;
мерки за закрила при деца. Семейна педагогика;
  Психология на общуването;
  Семейно право;
  Закон за закрила на детето и правилник за
  неговото прилагане;
  Наредба за условията и реда за осъществяване
  на мерки за предотвратяване на изоставянето
  на деца и настаняването им в институции, както и
  за тяхната реинтеграция (ДВ, бр. 74 от 2003 г.);
  Указания на Министерство на труда и
  социалната политика (МТСП) за прилагане на
  нормативните документи.
14. Участва в работата по Психология на развитието;
превенция на изоставянето Социална педагогика;
на деца и настаняването им Разрешаване на конфликти;
в специализирана Социална хигиена;
институция, както и за Закон за закрила на детето;
тяхната реинтеграция. Правилник за прилагане на Закона за закрила
  на детето;
  Наредба за условията и реда за осъществяване
  на мерки за предотвратяване на изоставянето на
  деца и настаняването им в институции, както и
  за тяхната реинтеграция;
  Указания на МТСП за прилагане на
  нормативните документи.
15. Осъществява подкрепа в Психология на развитието;
дейностите при работа с Социална педагогика;
деца на улицата (просещи, Социална хигиена;
проституиращи, бездомни). Социална работа с различни етнически
  общности;
  Закон за закрила на детето и правилник за
  неговото прилагане.
16. Познава социалната Организация на социалните дейности;
работа със семейства в риск Управление на социалните услуги;
и ползва конкретни модели Решаване на конфликти;
и подходи. Техники на общуване с различни категории деца
  и семейства в риск;
  Групи и групова динамика.
17. Работи с различни Разрешаване на конф-ликти;
институции относно Кореспонденция и делово общуване;
решаване на социалните Функции и дейности на Агенцията за социално
проблеми на деца и подпомагане, Държавната агенция за закрила
семейства в риск. на
  детето, социални домове, домове за възрастни
  хора, домове за безпризорни, неправителствени
  организации.
Специалност: 7620202 "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и
хронични заболявания"
18. Информира хора с Организация и управление на социалните
хронични заболявания и дейности;
увреждания относно Видове социални услуги;
техните права, места на Институции, предоставящи социални услуги;
настаняване и обхват на Техники за общуване с хора с увреждания;
социалните услуги. Закон за интеграцията на хората с увреждания;
  Видове помощни средства, приспособления и
  съоръжения, ред и условия за предоставянето
  им, както и възможности за отпускане на целеви
  помощи за покупката им.
19. Насочва клиента към Закон за интеграция на хората с увреждания;
съответната институция или Правилник за прилагане на Закона за
неправителствена интеграцията на хората с увреждания;
организация съобразно Видове помощни средства, приспособления и
неговите потребности съоръжения, ред и условия за предоставянето
  им, както и възможности за отпускане на целеви
  помощи за покупката им;
  Работа с интернет, набиране информация за
  институции, работещи в помощ на хората с
  увреждания;
  Дейност и функции на: Дом за временно
  настаняване, Дом за временно настаняване на
  безпризорни хора, Дом за стари хора, Хоспис,
  Дневен център за рехабилитация, болница за
  долекуване, санаториум.
20. Работи в Организация на екипната работа;
мултидисциплинарен екип Групова динамика и разрешаване на конфликти;
при решаване проблемите Организация и управление на социалните
на клиента. дейности;
  Кореспонденция и делово общуване.
21. Участва в предоставяне Методи на социалната работа;
на социални услуги чрез Социална хигиена;
домашен социален Организация на социалните услуги; Работа с
патронаж. текстообработващи програми;
  Работа с формуляри съгласно нормативните
  документи.

5. Система за оценяване и удостоверяване.
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво:
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да дефинира проблемни области и не познава основни факти и процеси от социалната сфера.
Среден 3 - обучаваният е усвоил важни елементи от учебното съдържание, но е неуверен и допуска съществени грешки.
Добър 4 - обучаваният е усвоил основното от учебното съдържание, разбира и умее да обяснява факти и процеси, но без необходимата систематичност и задълбоченост.
Много добър 5 - обучаваният притежава задълбочени и системни знания от учебното съдържание, прилага ги в познати ситуации, но допуска незначителни грешки.
Отличен 6 - обучаваният притежава задълбочени и системни знания от учебното съдържание, прилага ги в непознати ситуации, прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления и технологии.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не може да изпълнява основни дейности при работа с потребителя на социалната услуга (клиента) и/или не спазва (нарушава) правилата за безопасен труд.
Среден 3 - обучаваният умее да изпълнява отделни дейности в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаваният изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания с помощта на обучаващия, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическа задача в непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при които обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент за тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - устно изпитване, писмено изпитване, тестове (специализирани по предмети и модули), изпитни практически задания и др., се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. се съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3. "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода.
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник социални дейности".
5.2.1. Изпит по теория.
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Знания за Разпознава рискови ситуации, 5
здравословно и които могат да възникнат в  
безопасно процеса на изпълнение на  
упражняване на трудова дейност, и спазва  
изучаваната предписанията за  
професия при своевременна реакция.  
изпълнение на    
конкретната    
дейност.    
2. Икономически и Описва точно общите 5
трудовоправни принципи на трудовото  
знания. законодателство;  
  Познава правата и  
  задълженията си като  
  участник в трудовия процес  
  съгласно Кодекса на труда и  
  договорните отношения  
  между работодател и  
  работник;  
  Познава мястото и ролята на  
  институциите и фирмите в  
  пазарните отношения.  
3. Базисни знания Познава и описва вярно 45
от професионално основните понятия и термини  
направление от социалната сфера -  
"Социални социално осигуряване,  
дейности”. социално подпомагане,  
  заетост, закрила на детето,  
  образование,  
  здравеопазване;  
  Познава законовата и  
  подзаконовата нормативна  
  база в областта на  
  социалното осигуряване,  
  социалното подпомагане,  
  закрилата на детето,  
  Семейния кодекс, социалните  
  помощи за деца,  
  насърчаването на заетостта,  
  здравето и описва вярно  
  начина за нейното ползване;  
  Познава и обяснява вярно  
  възможностите на различните  
  институции да предоставят  
  социални услуги;  
  Познава и обяснява вярно  
  вида и предназначението на  
  документацията,  
  задължителна за  
  институцията, към която се  
  числи изпълняваната  
  професия;  
  Познава и обяснява вярно  
  стандартите и критериите за  
  извършване на социална  
  работа.  
4. Знания, Познава и обяснява 45
специфични за принципите и мерките за  
съответната закрила на детето и правата  
специалност. на детето и на хората с  
  увреждания;  
  Познава и обяснява  
  структурата и функциите на  
  органите за закрила на  
  детето и на хората с  
  увреждания;  
  Познава и обяснява вярно  
  условията и начините за  
  закрила на детето във и  
  извън семейната среда;  
  Познава и обяснява вярно  
  начините за настаняване на  
  хора, останали без подслон  
  или обект на насилие в  
  семейна среда, в  
  специализирана институция,  
  както и на хората с  
  увреждания;  
  Познава и обяснява вярно  
  критериите и стандартите за  
  социална работа с деца и  
  семейства в риск и с хора с  
  увреждания;  
  Познава и обяснява вярно  
  специфичната работна  
  документация - анкетни карти,  
  социални доклади,  
  формуляри, дневници и др.,  
  за социална работа с деца и  
  семейства в риск и с хора с  
  увреждания.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика.
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви, предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Спазване на правилата Разпознава опасни ситуации, които 15
за здравословни и могат да възникнат в процеса на  
безопасни условия на труд изпълнение на задачата, и спазва  
и за опазване на околната предписанията за своевременна  
среда. реакция.  
2. Спазване изискванията Спазва изискванията на законите, 25
на закони, наредби, правилниците, наредбите,  
правилници, програми и програмите и предписанията,  
предписания. свързани с изпитното задание;  
  Използва правилно инструкции,  
  каталози, проспекти и др.,  
  включително на чужд език;  
  Ползва адекватно документацията и  
  реда на настаняване на деца в  
  семейства на роднини или близки,  
  приемни семейства, специализирана  
  институция.  
3. Спазване Прилага специфичен подход към 35
последователността на всеки конкретен случай;  
дейностите при изпълнение Умения за общуване и даване на  
на изпитното задание. информация;  
  Попълва работна документация -  
  анкетни карти, формуляри, дневници  
  и др., за извършените от него  
  дейности;  
  Умения за работа с компютър,  
  специализиран софтуер и офис  
  техника.  
4. Професионално-личностни Проявява отговорност и самоконтрол; 15
качества. Познава факторите, влияещи  
  позитивно върху взаимоотношенията  
  Владее вербални и невербални  
  техники за недопускане на  
  конфликти в процеса на общуване;  
  Умения и навици за планиране на  
  задачи с останалите членове на  
  екипа за достигане на цели, поемане  
  на отговорност за изпълнението и  
  готовност за оказване на помощ или  
  търсене на такава.  
5. Чуждоезикови знания и Познава и владее необходимия 10
умения. граматически и лексически минимум  
  на чужд език, който позволява  
  професионално общуване;  
  Работи с базови документи и  
  кореспонденция на чужд език.  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение.
Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебен кабинет - в учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:
Учебният кабинет е оборудван с работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
Компютърен кабинет с компютър за всеки обучаван със специализирани софтуерни продукти.
Кабинет за изучаване на чужд език - работни маси за обучаемите, аудио- и визуална техника, дидактични материали, свързани с усвояването на езика.
6.1.2. Учебни помагала и пособия: демонстрационни макети и модели, реални образци, постери, учебни видеофилми, програмни продукти; работни тетрадки за всеки курсист с базови текстове, таблици и специфични данни за всеки от изучаваните модули; комплект от нормативни и поднормативни документи, свързани с упражняване на професията "Сътрудник социални дейности".
6.2. Обучение по практика.
Обучението по практика на професията се извършва в спални и дневни помещения на социални заведения, дневни центрове, стационари, хосписи, болнични стаи, както и в офиси.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане: дневно помещение, оборудвано с оглед на работата с хора с увреждания; офис, оборудван с офис техника; офис, оборудван за извършване на консултантски дейности; спални помещения; болнични стаи със съответното болнично оборудване.
6.2.2. Учебни помагала: видеофилми за работата на социалните работници, комплект документи с указания и правилници за дейността на различните видове социални и болнични заведения, сборник длъжностни характеристики на лекар, медицинска сестра, рехабилитатор и т.н.
7. Изисквания към обучаващите.
Професионалната подготовка по професията "Сътрудник социални дейности" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от областите на висше образование "Социални, стопански и правни науки" и "Здравеопазване и спорт" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост и промяна на нормативната база.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти