Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АПРИЛ 1988 Г. ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ НА КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА НА СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ

Издадена от Министерство на икономиката и планирането и Българска народна банка

Обн. ДВ. бр.28 от 12 Април 1988г.


Чл. 1. С тази наредба се определя редът, по който Сдружението "Валутни търгове", наричано "сдружението" провежда чрез търг продажба в конвертируема валута на стокопроизводители за допълнително разширяване и разнообразяване на производството и предлагането на търсени стоки и услуги за народно и за производствено потребление.

Чл. 2. Сдружението, по своя преценка, провежда търгове с тайно наддаване за продажба на конвертируема валута на заинтересувани стокопроизводители, както следва:
1. търг за продажба на конвертируема валута за производство на стоки и услуги за народно потребление, наричан "Търг "Стоки за народно потребление";
2. търг за продажба на конвертируема валута за стоки и услуги за производствено потребление, наричан "Търг "Стоки за производствено потребление".


Чл. 3. На валутните търгове се предлага за продажба конвертируема валута от:
1. заинтересувани стокопроизводители и банки за сметка на собствена валута в определени от тях размери;
2. Българската външнотърговска банка (БВБ) за сметка на държавната валута в размер, определен от министъра на икономиката и планирането и председателя на Българската народна банка (БНБ).


Чл. 4. Валутата, която стокопроизводителите и банките предоставят на търг за продажба, трябва да бъде депозирана предварително по сметка на сдружението в БВБ.


Чл. 5. (1) Сдружението обявява условията на търговете, като съобщава чрез търговските банки и клоновете на БНБ сумите на предоставената за продажба конвертируема валута, групирани по позиции в зависимост от вида на конвертируемата валута и предложения начален курс.
(2) Началният курс на предоставената от държавата конвертируема валута към лева предварително се определя от министъра на икономиката и планирането и председателя на БНБ.
(3) Стокопроизводителите и банките, предоставящи конвертируема валута за продажба, определят сами началния курс на тяхната валута към лева.


Чл. 6. (1) Стокопроизводител, желаещ да участвува в обявен търг като купувач на конвертируема валута, в срок, определен от сдружението, представя в писмен вид по установения от сдружението образец своите условия за закупуване:
1. заявената сума конвертируема валута за купуване от съответната позиция на конкретния търг;
2. курса към лева, по който е съгласен да купи заявената сума конвертируема валута.
(2) Условията за купуване на конвертируема валута се запечатват предварително от подателя в плик, на който се надписват наименованието и адресът на стокопроизводителя - участник в търга като купувач, заедно с платежно нареждане за депозиране по сметка на сдружението в БВБ на 5 на сто от левовата равностойност на заявената сума конвертируема валута за купуване по определения от него курс. Депозит се внася за всяка позиция, за която се прави заявка.
(3) Запечатаният плик по ал. 2 с условията и платежното нареждане за депозита предварително се поставя от стокопроизводителя, участник в търга като купувач, в друг плик заедно с попълнената от стокопроизводителя писмена декларация по установен образец.
(4) С декларацията по ал. 3 стокопроизводителят поема задължение, че при спечелване на търга със закупената валута ще осигури производството или предлагането на търсели стоки и услуги за народно или за друго потребление, съответно по Търг "Стоки за народно потребление" или по Търг "Стоки за производствено потребление" на стойност минимум платената от стокопроизводителя левова равностойност за покупката на валутата.


Чл. 7. (1) Търгът се печели по позиции от стокопроизводителите, които в условията си за участие като купувачи на валута от съответната позиция са предложили най-високите курсове, но не по-малки от обявения от сдружението начален курс, до изчерпване на валутата, предложена за продажба по позицията, съответно до изчерпване на участващите купувачи.
(2) Когато повече от един купувач се състезават по една и съща позиция с еднакъв предложен от тях курс, предимство има купувачът, който е представил и регистрирал по-рано предложението си в сдружението.
(3) Когато заявената сума за покупка от поредния в класацията участник в търга по определена позиция е по-голяма от остатъка на валута по позицията, тази валута може да се продаде на същия участник или последователно на следващите в класацията по позицията при тяхно съгласие. При несъгласие внесеният депозит се връща.
(4) Когато по дадена позиция остане непродадена сума валута, тя се връща съответно на най-късно представилите и регистриралите в сдружението предложенията си продавачи.


Чл. 8. (1) Комисията по търговете съобразно резултатите от всеки търг обявява:
1. общата сума на продадената валута;
2. стокопроизводителите, спечелили търга, сумите и курсовете на купуваната от всеки от тях валута;
3. броя на участниците в търга;
4. общата сума, заявена за купуване;
5. минималния и максималния курс, предлаган за покупка.
(2) Комисията по ал. 1 е в състав: директорът на сдружението, който е председател на комисията, и членове - по един представител на Министерството на икономиката и планирането и на Министерството на външноикономическите връзки.


Чл. 9. (1) Разплащанията между сдружението и стокопроизводителите, спечели търга като купувачи, се извършват до пет дни от обявяването на резултатите от търга.
(2) Стокопроизводителите, закупили определен вид конвертируема валута от търга, могат да поискат превръщането й в други валути при пазарни условия.
(3) Депозитът в левове на стокопроизводител, спечелил търга като купувач, който не е закупил валутата в срока, определен по ал. 2, остава в полза на сдружението. В този случай валутата се предлага за закупуване на първите купувачи при подреждането им по низходящ курс за покупка, обявен от тях, които не са спечелили търга по тази позиция.


Чл. 10. Стокопроизводителите, които участвуват в търговете за конвертируема валута като купувачи, осигуряват левовата равностойност на купуваната от тях валута.


Чл. 11. Когато стокопроизводителят не е сред се спечелилите търга, сумата на депозита в лева му се възстановява. Когато стокопроизводителят е от спечелилите търга, депозитът в лева се приспада от общата сума на подлежащата на заплащане левова равностойност на купуваната валута.


Чл. 12. Разходите на стокопроизводителите, спечелили търга като купувачи, за покупка на стоки и услуги с валутата от търга се отчитат в левове по фактически приложения курс на покупката на валутата при търга.


Чл. 13. Постъпленията в левове от продадена валута на търга се отнасят от стокопроизводителя-продавач в частта им, съответствуваща на курса на БНБ с премия, по фонда му "РТУ", а останалата част формира постъпления на общо основание.


Чл. 14. Сдружението внася в приход на държавния бюджет левовата равностойност на държавната валута, подадена в търга, по фактическия курс на продажбата й.


Чл. 15. Стокопроизводител, който виновно не изпълни свои задължения по чл. 6, ал. 4, дължи на БНБ петорния размер на стойността в левове на закупената валута, съответствуваща на неизпълнението. Стойността в левове на закупената валута се определя по фактическия курс на покупката. Дължимата сума се събира от банката по безакцептен ред съгласно чл. 40, ал. 1, 2 и 5 от Наредбата за стопанските договори (обн., ДВ, бр. 19 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 3 и 5 от 1988 г.).


Чл. 16. Стокопроизводителите и банките-продавачи и стокопроизводителите - спечелили търг като купувачи, плащат на сдружението комисиона в лева в размер 0,5 на сто върху левовата равностойност на продадената, съответно купената валута по фактическия курс на продажбата (покупката).


Чл. 17. Сдружението осигурява пълна тайна за участниците - купувачи в търговете, и за техните условия до обявяването на резултатите от търга.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за стопанската дейност.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти