Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-МЕХАНИЗАТОР"

В сила от 13.08.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 623020 "Техник-механизатор" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление "Горско стопанство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 623020 "Техник-механизатор" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 6230201 "Механизация на горското стопанство".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 623020 "Техник-механизатор".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Техник-механизатор" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник-механизатор"


Професионално направление:
 
623 Горско стопанство
   
Наименование на професията:
 
623020 Техник-механизатор
Специалност: Степен на професионална квалификация:
   
6230201 Механизация на горското стопанство Трета
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Техник-механизатор", по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 1.


Таблица 1

Описание Предмети и Професионални компетенции
на средства на знания за: умения за: професионално-
трудовите труда     личностни качества
дейности        
(задачи)        
1 2 3 4 5
Специалност 6230201 "Механизация на горското стопанство''
1. Работи с машини, Машини, съоръжения и Характерните особености на Разработване, разчитане и Отговорност,
съоръжения и инструменти за горите в България; прилагане на различни старателност и
инструменти за предварителна подготовка Основните природни технологични схеми за: акуратност;
предварителна на площите и за фактори, характеризиращи изкореняване на пънове; Съобразителност;
подготовка на почвообработка: горскостопанските терасиране; основна и Самообладание;
площите и за Машини за изкореняване и площи-наклон на терена, допълнителна обработка на Последователност в
почвообработка. отстраняване на пънове: почвени и климатични почвата; действията;
  зъбни изкоренители; условия, форма и размер Комплектуване и Бърза и точна преценка
  плугови на площите, сезонен производствена и реакция;
  изкоренители-риголвачи; характер на процесите; експлоатация на Умения за работа в екип
  багерни зъбни Техническите машинно-тракторния парк и йерархическа
  изкоренители; ротационни характеристики на (определяне на подчиненост;
  машини за отстраняване на машините и съоръженията производителност, разходи Спазване на трудовата
  пънове. за предварителна на гориво и др.); и технологичната
  Машини за терасиране на подготовка на площите и за Организиране на дисциплина;
  наклонени почвообработка; производствения процес; Поемане на отговорност
  терени-универсални Устройството и принципа на Обучение и подготовка на за работата на други
  булдозери; терасири от работа на машините и работниците по дейности; лица.
  булдозерен тип; роторен съоръженията за Подготовка на машините за  
  терасир. предварителна подготовка работа;  
  Машини и съоръжения за на Присъединяване на при-  
  основна обработка на площите и за качните и навесните машини  
  площите-лемежни плугове; почвообработка; към тракторите;  
  навесни системи и навесни Условията, при които е Регулиране на машините и  
  плугове; разрохвачи. целесъобразно прилагането оръдията за работа;  
  Машини и съоръжения за на съответните машини, Организиране на  
  подравняване и оръдия и инструменти; техническата експлоатация  
  повърхностно разчистване Видовете механична на машинно-тракторния парк  
  на площите-култиватори; обработка на почвата; (техническо обслужване,  
  зъбни брани и влачки; Технологията на работа; ремонти, поддръжка);  
  дискови оръдия; Теглително съпротивление Приемане и предаване на  
  почвообработващи валяци; на машините; обекти;  
  почвообработващи фрези; Специфично съпротивление Опазване на околната  
  лехообразуватели. на почвата; среда;  
  Ръчни инструменти. Значението на Спазване на изискванията  
  Горива и смазочни изграждането на за здравословни и  
  материали. изкопно-насипни тераси; безопасни условия на труд;  
  Техническа и технологична Изискванията и правилата Оказване на долекарска  
  документация. за направа на тераси; помощ.  
  Специална работна Системите и организацията    
  екипировка. на техническата    
    експлоатация на    
    машинно-тракторния парк    
    (техническо обслужване,    
    ремонти, поддръжка);    
    Изискванията за    
    здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Системите за отчитане и    
    заплащане на труда.    
2. Работи с машини, Машини и съоръжения за: Значението на Комплектуване и Отговорност,
съоръжения и Събиране на плодове и семесъбирането; производствена старателност и
инструменти за семена; Сроковете и начините за експлоатация на акуратност;
бране и добиване Добиване на семена и добиване на семена от съоръженията и машините Съобразителност;
на горски семена, резници; иглолистни и широколистни за добиване на семена и Самообладание;
плодове и резници. Почистване и сортиране на видове; резници (определяне на Последователност в
  семена. Видовете машини и производителност, разходи действията;
  Инструменти и средства за: съоръжения и тяхното на гориво и др.); Бърза и точна преценка
  Изкачване и катерене; приложение; Организиране на и реакция;
  Бране и събиране на Устройството и принципа на производствения процес; Умения за работа в екип
  семена и плодове; работа на машините и Обучение и подготовка на и єерархическа
  Разделяне на семената по съоръженията за бране и работниците по дейности; подчиненост;
  размер; добиване на горски семена, Регулиране на машините и Спазване на трудовата
  Нарязване на резници. плодове и резници; съоръженията за работа; и технологичната
  Суровини и материали: Видовете и принципите на Използване на дисциплина;
  Плодове, семена и резници. действие на немеханизирани и Поемане на отговорност
  Техническа и технологична шишаркосушилните; механизирани средства за за работата на други
  документация; Процесите на изкачване; лица.
  Специална работна шишаркосушене; Организиране на  
  екипировка. Начините за разделяне на техническата експлоатация  
    семената от примесите; на съоръженията и  
    Средствата за разделяне машините за добиване на  
    на семената по размер; семена и  
    Системите и организацията резници-шишаркосушилни,  
    на техническата обезкрилителни апарати,  
    експлоатация на машини за почистване и  
    съоръженията и машините сортиране на семената,  
    за добиване на семена и резникорезачки и пр.  
    резници (техническо (техническо обслужване,  
    обслужване, ремонти, ремонти, поддръжка);  
    поддръжка); Приемане и предаване на  
    Изискванията за добитите материали  
    здравословни и безопасни съгласно съответните  
    условия на труд; изисквания;  
    Системите за отчитане и Опазване на околната  
    заплащане на труда. среда;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
3. Работи с машини Сеялки; Класификацията на Разработване, разчитане и Отговорност,
за сеене. Суровини и материали: сеялките; прилагане на различни старателност и
  Горива и смазочни Видовете посеви; технологични схеми за акуратност;
  материали; Изискванията към сеялките; посев; Съобразителност;
  Семена; Общото устройство на Комплектуване и Самообладание;
  Техническа и технологична сеялките; производствена Последователност в
  документация; Технологията на работа; експлоатация на действията;
  Специална работна Системите и организацията машинно-тракторния парк Бърза и точна преценка
  екипировка. на техническата (определяне на и реакция;
    експлоатация на производителност, разходи Умения за работа в екип
    машинно-тракторния парк на гориво и др.); и єерархическа
    (техническо обслужване, Организиране на подчиненост;
    ремонти, поддръжка); производствения процес; Спазване на трудовата
    Изискванията за Обучение и подготовка на и технологичната
    здравословни и безопасни работниците по дейности; дисциплина;
    условия на труд; Подготовка на сеялките за Поемане на отговорност
    Системите за отчитане и работа; за работата на други
    заплащане на труда. Регулиране на сеялките за лица.
      определена норма на посев;  
      Регулиране на машините и  
      оръдията за работа;  
      Организиране на  
      техническата експлоатация  
      на машинно-тракторния парк  
      (техническо обслужване,  
      ремонти, поддръжка);  
      Приемане и предаване на  
      обекти;  
      Опазване на околната  
      среда;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
4. Работи с машини, Машини и съоръжения: Класификацията и Разработване, разчитане и Отговорност,
съоръжения и Почвени свредели; изискванията към машините прилагане на различни старателност и
инструменти за Машини за изваждане на и съоръженията за садене и технологични карти и схеми акуратност;
изваждане на фиданки; изваждане на фиданките; за изваждане на фиданки и Съобразителност;
фиданки и за Горски садилни машини-за Видовете почвени за садене на фиданки и Самообладание;
садене на фиданки залесяване и за пикиране; свредели и тяхното резници; Последователност в
и резници. Ръчни инструменти; устройство; Комплектуване и действията;
  Суровини и материали: Общото устройство на производствена Бърза и точна преценка
  Горива и смазочни машините и съоръженията експлоатация на и реакция;
  материали; за садене и изваждане на машинно-тракторния парк Умения за работа в екип
  Фиданки; фиданките; (определяне на и єерархическа
  Техническа и технологична Технологията на работа; производителност, разходи подчиненост;
  документация; Системите и организацията на гориво и др.); Спазване на трудовата
  Специална работна на техническата Организиране на и технологичната
  екипировка. експлоатация на производствения процес; дисциплина;
    машинно-тракторния парк Обучение и подготовка на Поемане на отговорност
    (техническо обслужване, работниците по дейности; за работата на други
    ремонти, поддръжка); Агрегатиране на тракторните лица.
    Изискванията за свредели;  
    здравословни и безопасни Подготовка и начин на  
    условия на труд; работа на горските садилни  
    Системите за отчитане и машини;  
    заплащане на труда. Работа с машините и  
      съоръженията за пикиране;  
      Подготовка и начин на  
      работа на машините и  
      съоръженията за садене на  
      резници;  
      Работа с различните видове  
      машини и съоръжения за  
      изваждане на фиданки-за  
      изваждане на семенни  
      фиданки, на едроразмерни  
      фиданки и на дръвчета с  
      почва около корените;  
      Регулиране на работното  
      положение на скобите за  
      подкопаване на фиданките;  
      Регулиране на машините и  
      съоръженията за работа;  
      Организиране на  
      техническата експлоатация  
      на машинно-тракторния парк  
      (техническо обслужване,  
      ремонти, поддръжка);  
      Приемане и предаване на  
      обекти;  
      Опазване на околната  
      среда;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
5. Работи с машини Машини и апарати: Мерките за растителна Комплектуване и Отговорност,
и апарати за Пръскачки; защита-предпазни и производствена старателност и
растителна защита. Напрашвачки; изтребителни; експлоатация на машините и акуратност;
  Аерозолни апарати; Препаратите за растителна апаратите за растителна Съобразителност;
  Суровини и материали: защита; защита (определяне на Самообладание;
  Горива и смазочни Общото устройство на производителност, разходи Последователност в
  материали; машините и апаратите за на гориво и др.); действията;
  Препарати за растителна растителна защита; Организиране на Бърза и точна преценка
  защита. Предназначението и производствения процес; и реакция;
  Техническа и технологична класификацията на Обучение и подготовка на Умения за работа в екип
  документация. машините и апаратите за работниците по дейности; и єерархическа
  Предпазни средства и растителна защита; Работа с различни видове подчиненост;
  специална работна Технологията на работа; хербициди и отровни Спазване на трудовата
  екипировка. Системите и организацията вещества; и технологичната
    на техническата Образуване на аерозоли; дисциплина;
    експлоатация на машините Регулиране на машините и Поемане на отговорност
    и апаратите за растителна апаратите за определена за работата на други
    защита (техническо разходна норма-регулиране лица.
    обслужване, ремонти, на дебита и скоростта на  
    поддръжка); движение на машините;  
    Изискванията за Организиране на  
    здравословни и безопасни техническата експлоатация  
    условия на труд; на машините и апаратите за  
    Системите за отчитане и растителна защита  
    заплащане на труда. (техническо обслужване,  
      ремонти, поддръжка);  
      Опазване на околната  
      среда;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
6. Работи с машини Машини и инсталации: Класификацията и Разработване, разчитане и Отговорност,
и инсталации за Дъждовални машини; устройството на прилагане на различни старателност и
напояване. Дъждовални инсталации. дъждовалната техника; технологични схеми за акуратност;
  Техническа и технологична Видовете напояване; напояване; Съобразителност;
  документация. Технологията на работа; Комплектуване и Самообладание;
    Системите и организацията производствена Последователност в
    на техническата експлоатация на машините и действията;
    експлоатация на машините инсталациите за напояване Бърза и точна преценка
    и инсталациите за (определяне на и реакция;
    напояване (техническо производителност, Умения за работа в екип
    обслужване, ремонти, разходни норми и др.); и єерархическа
    поддръжка); Организиране на подчиненост;
    Изискванията за производствения процес; Спазване на трудовата
    здравословни и безопасни Обучение и подготовка на и технологичната
    условия на труд; работниците по дейности; дисциплина;
    Системите за отчитане и Регулиране на машините и Поемане на отговорност
    заплащане на труда. оръдията за работа; за работата на други
      Организиране на лица.
      техническата експлоатация  
      на машините и инсталациите  
      за напояване (техническо  
      обслужване, ремонти,  
      поддръжка);  
      Опазване на околната  
      среда;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
7. Извършва сеч и Инструменти: Процеса на рязане; Организиране на Отговорност,
първична обработка Брадви; Видовете рязане; производствения процес; старателност и
на дървените Цапини; Устройството и параметрите Обучение и подготовка на акуратност;
материали. Лостове-обръщачи; на елементарния резец; работниците по дейности; Съобразителност;
  Клещи; Силата, мощността и Разпознаване на Самообладание;
  Триони; специфичното дървесните видове; Последователност в
  Клинове; съпротивление при Разпознаване и измерване действията;
  Клупи; елементарното рязане; на недостатъците на Бърза и точна преценка
  Ролетки. Факторите, от които зависи дървесината; и реакция;
    специфичното Прилагане на различните Умения за работа в екип
    съпротивление при рязане; видове рязане в и єерархическа
    Стандартите за облите дърводобива; подчиненост;
    дървени материали и Кубиране и сортиментиране Спазване на трудовата
    дървата за огрев; на различните видове и технологичната
    Видовете триони; дървени материали; дисциплина;
    Дървесните видове, Експлоатация и техническо Поемане на отговорност
    подлежащи на белене; обслужване на за работата на други
    Цепенето на дървесината; инструментите; лица.
    Силовото рязане; Приемане и предаване на  
    Системите и организацията обекти;  
    на техническата Опазване на околната  
    експлоатация на среда;  
    инструментите; Спазване на изискванията  
    Изискванията за за здравословни и  
    здравословни и безопасни безопасни условия на труд;  
    условия на труд; Оказване на долекарска  
    Системите за отчитане и помощ.  
    заплащане на труда.    
8. Работи с Механизирани Видовете моторни Разработване, разчитане и Отговорност,
механизирани дърводобивни триони-предназначение, прилагане на различни старателност и
дърводобивни инструменти: класификация и основни технологични планове на акуратност;
инструменти. Моторни верижни триони; конструктивни особености; сеч; Съобразителност;
  Моторни дискови триони Устройството на моторните Производствена Самообладание;
  (храсторези). триони-двигател, експлоатация на Последователност в
  Инструменти, уреди, предавателен механизъм, механизираните действията;
  апарати и машини за: режещ апарат и техните дърводобивни инструменти; Бърза и точна преценка
  Заточване и изравняване основни части; Организация и и реакция;
  на зъбите; Обозначаването на предварителна подготовка Умения за работа в екип
  Изравняване на границите на сечището; на сечището; и єерархическа
  ограничителите на Техниката и технологията Организиране на подчиненост;
  подаването; за поваляне на стоящи производствения процес; Спазване на трудовата
  Контролно-измервателни дървета; Обучение и подготовка на и технологичната
  уреди. Технологията и правилата работниците по дейности; дисциплина;
  Спомагателни инструменти: за безопасна работа с Разпознаване на Поемане на отговорност
  Брадви; моторните триони; маркировката-гранични и за работата на други
  Цапини; Машините, апаратите и други знаци в лесосечния лица.
  Клинове; съоръженията за заточване фонд;  
  Лостове-обръщачи. на трионите; Разпределяне на сечищните  
  Суровини и материали: Контролно-измервателните ивици между секачните  
  Горива и смазочни уреди за определяне бригади;  
  материали. точността на извършените Разчитане на техническите  
  Техническа и технологична работи при подготовката на характеристики на  
  документация. режещите инструменти; моторните триони;  
  Специална работна Приложението на Подготовка на моторните  
  екипировка. спомагателните триони за работа;  
    инструменти; Регулиране на машините и  
    Системите и организацията оръдията за работа;  
    на техническата Използване на  
    експлоатация на спомагателните  
    механизираните инструменти;  
    дърводобивни инструменти Изпълнение на  
    (техническо обслужване, технологичните операции с  
    ремонти, поддръжка); моторни триони при стриктно  
    Изискванията за спазване на правилата за  
    здравословни и безопасни работа с тях;  
    условия на труд; Организиране на  
    Системите за отчитане и техническата експлоатация  
    заплащане на труда. на механизираните  
      дърводобивни инструменти  
      (техническо обслужване,  
      ремонти, поддръжка);  
      Приемане и предаване на  
      обекти;  
      Работа с моторни триони;  
      Опазване на околната  
      среда;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
9. Работи с Машини и съоръжения за Видовете агрегатни Производствена Отговорност,
дърводобивни първична обработка на дърводобивни машини; експлоатация на машините старателност и
машини и дървените материали: Видовете машини за за поваляне на дървета; акуратност;
съоръжения. Машини за поваляне на кастрене и тяхното Производствена Съобразителност;
  дървета-агрегатни приложение; експлоатация на машините и Самообладание;
  дърводобивни машини; Устройството и принципа на съоръженията за първична Последователност в
  Машини за кастрене; действие на машините за обработка на дървените действията;
  Машини за белене; кастрене-стационарни и материали (определяне на Бърза и точна преценка
  Машини за цепене. подвижни; производителност, разходи и реакция;
  Суровини и материали: Видовете машини за на гориво и др.); Умения за работа в екип
  Горива и смазочни белене и тяхното Организиране на и єерархическа
  материали. приложение; производствения процес; подчиненост;
  Техническа и технологична Устройството и принципа на Обучение и подготовка на Спазване на трудовата
  документация. действие на машините за работниците по дейности; и технологичната
  Специална работна белене; Работа с машини за дисциплина;
  екипировка. Видовете машини за кастрене; Поемане на отговорност
    цепене и тяхното Работа с машини за за работата на други
    приложение; белене-роторни и дискови лица.
    Устройството и принципа на коробелещи машини;  
    действие на машините за Работа с машини за цепене;  
    цепене; Регулиране на машините и  
    Технологията на работа; оръдията за работа;  
    Системите и организацията Организиране на  
    на техническата техническата експлоатация  
    експлоатация на машините на машините и  
    и съоръженията за съоръженията за първична  
    първична обработка на обработка на дървените  
    дървените материали материали (техническо  
    (техническо обслужване, обслужване, ремонт,  
    ремонти, поддръжка); поддръжка);  
    Изискванията за Приемане и предаване на  
    здравословни и безопасни обекти;  
    условия на труд; Опазване на околната  
    Системите за отчитане и среда;  
    заплащане на труда. Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
10. Работи с Машини и съоръжения за Предназначението и Разработване, разчитане и Отговорност,
дърводобивни извозване на дървените класификацията на прилагане на различни старателност и
машини и материали от сечищата до тракторите; технологични карти, акуратност;
съоръжения за горските складове: Видовете трактори за планове и схеми за Съобразителност;
извозване на Трактори за извозване на извозване на дървени извозване на дървените Самообладание;
дървените дървени материали; материали; материали; Последователност в
материали. Въжени линии и системи за Устройството, Определяне технологията на действията;
  извозване на дървени технологичното извозване; Бърза и точна преценка
  материали -стационарни и оборудване и видовете Организиране на и реакция;
  мобилни (тракторни). конструкции на трактори за производствения процес; Умения за работа в екип
  Суровини и материали: извозване на дървени Обучение и подготовка на и єерархическа
  Горива и смазочни материали; работниците по дейности; подчиненост;
  материали. Системите и организацията Комплектуване и Спазване на трудовата
  Техническа и технологична на техническата производствена и технологичната
  документация. експлоатация на машините експлоатация на тракторите; дисциплина;
  Специална работна и съоръженията за Организиране на Поемане на отговорност
  екипировка. извозване на дървените техническата експлоатация за работата на други
    материали (техническо на тракторите (техническо лица.
    обслужване, ремонти, обслужване, ремонти,  
    поддръжка); поддръжка);  
    Видовете въжени линии и Регулиране на тракторите за  
    системи за извозване на работа;  
    дървени материали и Управление и работа с  
    тяхното приложение; трактори;  
    Устройството и принципа на Транспортиране на  
    действие на въжените дървените материали с  
    линии и системи; трактори;  
    Обслужването на въжените Комплектуване и  
    линии и системи; производствена  
    Задвижващите устройства експлоатация на въжените  
    при въжените линии и линии (определяне на  
    системи; производителност,  
    Подвижния състав на разходни норми и др.);  
    въжените линии и системи; Разчитане на техническите  
    Технологията на работа; характеристики на въжените  
    Горскопътната мрежа; линии;  
    Изискванията за Разчитане на техническите  
    здравословни и безопасни характеристики на  
    условия на труд; лебедките;  
    Системите за отчитане и Разчитане на схемите на  
    заплащане на труда. въжените линии;  
      Построяване на въжените  
      линии на терена;  
      Организиране на  
      техническата експлоатация  
      на въжените линии  
      (техническо обслужване,  
      ремонти, поддръжка);  
      Определяне на  
      необходимия брой  
      работници за обслужване на  
      въжените линии;  
      Транспортиране на  
      дървените материали с  
      въжени линии;  
      Приемане и предаване на  
      обекти;  
      Опазване на горския фонд;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
11. Работи с машини Машини и съоръжения за Видовете кранове: Комплектуване и Отговорност,
и съоръжения за товарене, разтоварване и тракторни и автомобилни; производствена старателност и
товарене, рампиране на дървените Устройството и експлоатация на машините и акуратност;
разтоварване и материали: конструктивните особености съоръженията за товарене, Съобразителност;
рампиране на Кранове; на различните видове разтоварване и рампиране Самообладание;
дървените Челюстни товарачи; кранове; на дървените материали Последователност в
материали. Транспортьори. Принципа на действие и (определяне на действията;
  Суровини и материали: приложението на производителност, разходи Бърза и точна преценка
  Горива и смазочни различните видове на гориво и др.); и реакция;
  материали. кранове; Организиране на Умения за работа в екип
  Техническа и технологична Техническите производствения процес; и єерархическа
  документация. характеристики на Обучение и подготовка на подчиненост;
  Специална работна крановете; работниците по дейности; Спазване на трудовата
  екипировка. Видовете челюстни Разчитане на техническите и технологичната
    товарачи; характеристики на дисциплина;
    Устройството, принципа на машините и съоръженията Поемане на отговорност
    действие и приложението за товарене, разтоварване за работата на други
    на челюстните товарачи; и рампиране на дървените лица.
    Техническите материали;  
    характеристики на Организиране на  
    челюстните товарачи; техническата експлоатация  
    Видовете транспортьори; на машините и  
    Устройството, принципа на съоръженията за товарене,  
    действие и приложението разтоварване и рампиране  
    на транспортьорите; на дървените материали  
    Системите и организацията (техническо обслужване,  
    на техническата ремонти, поддръжка);  
    експлоатация на машините Регулиране на машините за  
    и съоръженията за работа;  
    товарене, разтоварване и Стабилизиране на машините  
    рампиране на дървените и съоръженията за  
    материали (техническо товарене, разтоварване и  
    обслужване, ремонти, рампиране на дървените  
    поддръжка); материали при работа и  
    Изискванията за проверка за тяхната  
    здравословни и безопасни устойчивост (стабилизиране  
    условия на труд; в зависимост от вида на  
    Системите за отчитане и машините и съоръженията  
    заплащане на труда. чрез: обтяжки, опорни  
      стабилизатори, шасито на  
      основния автомобил;  
      монтиране на различни  
      места върху трактора;  
      противотежести);  
      Работа с кранове;  
      Приемане и предаване на  
      обекти;  
      Опазване на околната  
      среда;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
12. Познава и Машини: Видовете, формата и Обучение и подготовка на Отговорност,
прилага правилата Трактори; интензивността на работниците по дейности; старателност и
за пожарна Булдозери; пожарите; Разпознаване характера на акуратност;
безопасност и Плугове; Тактиката, методите (преки пожара и неговите Съобразителност;
борба с пожарите. Триони. и косвени) и средствата за особености; Самообладание;
  Ръчни инструменти гасене на пожарите; Ориентиране в пожарната Последователност в
    Изискванията за ситуация; действията;
    здравословни и безопасни Организиране на хората при Бърза и точна преценка
    условия на труд; борба с пожарите; и реакция;
    Системите за отчитане и Прилагане на различните Умения за работа в екип
    заплащане на труда. методи и средства за и єерархическа
      гасене; подчиненост;
      Опазване на околната Спазване на трудовата
      среда; и технологичната
      Спазване на изискванията дисциплина;
      за здравословни и Поемане на отговорност
      безопасни условия на труд; за работата на други
      Оказване на долекарска лица.
      помощ.  

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Горско стопанство"
Опазването, възстановяването и увеличаването на горския фонд придобиват все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб. Ролята на заетите в професионално направление "Горско стопанство", както и изискванията към тях непрекъснато се увеличават поради съвременните екологични, икономически и социални проблеми и предизвикателства.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за развитие на горското стопанство съществува увеличаваща се потребност от квалифицирана работна ръка.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор", могат да се явят на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ткт при спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № 37 от 2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор", могат да се явят на изпити за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа с трактори и горска техника при спазване на изискванията на Наредба № 12 от 2009 г. на министъра на земеделието и храните за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 35 от 2009 г.).
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор", могат да упражняват частна лесовъдска практика и да извършват дейности в горите при условията на Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г., Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г. и Заповед № РД-01-1082 от 30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор", могат да заемат длъжностите 3115-3014 Техник-механик, механизация на горското стопанство, 6141-1001 Горски пазач, 6141-1002 Горски работник, 6141-1003 Горски работник, сезонен, 6141-1004 Дървар, 6141-1005 Залесител, 6141-1006 Извозвач, дървен материал, 6141-1007 Лесозащитник, 6141-1008 Маркировач, лесофонд и дървен материал, 6141-1009 Работник, обработка на трупи, 6141-1010 Работник, отглеждане на горски култури, 6141-1011 Резач, горски дървен материал, 6141-1012 Резач, греди и пръти, 6141-1013 Резач, траверси, 6141-1014 Секач, 6141-1015 Товарач, трупи и друг дървен материал, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор" обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на квалификация по друга професия от професионалното направление.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Техник-механизатор" - трета степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация по придобитата специалност в държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и дърводобивни фирми.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да поставя задачи и да обучава работниците по дейности, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; да разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, да съдейства и търси помощ от членовете на екипа, да се отнася отговорно при изпълнение на задачата, която му е възложена; да поема управленски отговорности за работата на други лица;
- разбира своята роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти; да ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- осъществява кратка комуникация на чужд език при изпълнение на служебните задължения.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Горско стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство (в т.ч. за стопанисване на горите, дърводобива и други ползвания от горите);
- познава и прилага изискванията и разпоредбите на Закона за горите, Правилника за прилагане на Закона за горите, Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и други нормативни документи, свързани със стопанисването и ползването на горите;
- познава и прилага системите за отчитане и заплащане на труда;
- познава, съхранява и борави с използваните в горското стопанство инструменти - в лесокултурната дейност, в дърводобива и др.;
- познава и прилага основните методи и средства за защита и опазване на горите (в т.ч. от болести, вредители и горски пожари);
- познава и прилага режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси;
- осъществява контрол върху работата на другите;
- познава и прилага методите за приемане и предаване на обекти;
- познава и прилага основните изисквания за опазване на околната среда при осъществяване на дейностите в горите.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Техник-механизатор" - трета степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено дейностите в горското стопанство, като:
- познава основните дървесни и храстови видове;
- познава и ползва по предназначение действащата документация за дърводобив, лесокултурна и други дейности в горите, лов и охрана на горите;
- познава и разграничава таксационните показатели на насажденията с оглед провеждане на сечите;
- познава недостатъците на дървесината за определяне на нейното качество и категория;
- познава, съхранява и борави с използваните инструменти, уреди, машини и съоръжения за механизация на горскостопанските дейности;
- познава и прилага методите за техническо обслужване на машините, използвани в горското стопанство и дърводобива;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с машините, съоръженията и инструментите за предварителна подготовка на площите и за почвообработка;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с машините, съоръженията и инструментите за бране и добиване на горски семена, плодове и резници;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с машините за сеене;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с машините, съоръженията и инструментите за изваждане на фиданки и за садене на фиданки и резници;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с машините и апаратите за растителна защита;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с машините и инсталациите за напояване;
- познава, съхранява и борави с инструментите за сеч и първична обработка на дървените материали;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с механизираните дърводобивни инструменти;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с дърводобивните машини и съоръжения за първична обработка на дървените материали;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с дърводобивните машини и съоръжения за близък транспорт и извозване на дървените материали;
- познава устройството и принципа на работа, съхранява и работи с машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали;
- познава и прилага методите и средствата за пожарна безопасност и борба с пожарите;
- познава и прилага технологията на работа с различните инструменти, уреди, машини и съоръжения за механизация на горско-стопанските дейности и правилата за безопасна работа с тях.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-механизатор".
Съдържанието на обучението по професията "Техник-механизатор" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.

Таблица 2

Съдържание на обучението
Професионални компетенции Тематични области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка-единна за всички
професионални направления
1. Да познава и използва личните Здравословни и безопасни условия на
предпазни средства, да знае и прилага труд;
основните правила за безопасна работа Пожарна и аварийна безопасност;
на работното място, да не замърсява с Долекарска помощ;
работата си околната среда. Опазване на околната среда.
2. Да умее да формулира проблеми; да Водене на разговор чрез различни
задава въпроси; да поставя задачи и средства за комуникация;
обучава работниците по дейности; да Представяне в писмен вид: молба, отчет,
прави отчет за извършената работа; да заявка;
познава организацията на фирмата и Устройство и организация на фирмата.
правомощията на длъжностните лица.  
3. Да познава системите за заплащане Социално осигуряване, данъчна система;
на труда и спецификациите на Заплащане на труда, трудови норми.
материалите и вложения труд.  
4. Да познава правата и задълженията Кодекс на труда;
си като участник в трудовия процес; да Длъжностна характеристика;
разбира договорните отношения между Икономическа и йерархическа
работодател и работник; да се отнася с обвързаност на дейностите във
чувство за отговорност при изпълнение фирмата.
на задачата, която му е възложена; да  
поема управленски отговорности за  
работата на други лица.  
5. Да разбира своята роля в Наредби, правилници, предписания за
производството и да съзнава задължителни безопасни условия на
необходимостта от повишаване на труд, противопожарна охрана (ЗБУТ,
квалификацията си. ППО), длъжностни характеристики,
  структура на фирмата.
6. Да познава основните правила за Общи правила за работа с компютър;
работа с компютър и да умее да ползва Въвеждане, съхраняване и намиране на
програмни продукти. информация;
  Работа с програмни продукти за
  създаване на документи.
7. Да осъществява кратка комуникация Най-често употребявана лексика-четене
на чужд език на работното място. на текстове (стандарти, нормативи,
  каталози, инструкции, указателни
  надписи и др.), участие в разговор,
  попълване на несложни информационни
  справки;
  Думи и изрази, свързани с
  професионалните задачи (инструкции,
  упътвания, параметри, схеми, описание
  на работното място и дейност)-говоримо
  и писмено;
  Думи и изрази (говоримо и писмено),
  свързани с условията за безопасност на
  труда и препоръки за използването на
  съответните машини, инструменти и
  съоръжения.
Отраслова задължителна професионална подготовка-единна за всички професии от професионално направление "Горско стопанство"
8. Да познава технологиите и методите, Основни понятия, величини и
прилагани в горското стопанство (в т.ч. зависимости за стопанисване на горите,
за стопанисване на горите, дърводобива и другите ползвания от
дърводобива и другите ползвания от горите;
горите). Основни принципи за извеждане на
  сечи;
  Разчитане на горски карти, работа с
  технологична документация;
  Същност на другите ползвания от
  горите.
9. Да познава и прилага разпоредбите Нормативни документи-български и на
на Закона за горите, Закона за Европейския съюз;
регистрация и контрол на земеделската Закон за горите и правилника за
и горската техника и другите прилагането му;
нормативни документи, регламентиращи Закон за регистрация и контрол на
дейностите в горите и опазването на земеделската и горската техника.
околната среда. Наредби, инструкции, правилници и
  други нормативни документи,
  регламентиращи дейностите в горите.
10. Да познава и прилага системите за Нормативни документи, регламентиращи
отчитане и заплащане на труда. системите за отчитане и заплащане на
  труда.
11. Да познава, съхранява и борави с Устройство, предназначение и начин на
използваните в горското стопанство работа с дърводобивните инструменти;
инструменти. Устройство, предназначение и начин на
  работа с инструменти в лесокултурната
  дейност.
12. Да познава и прилага основните Основни методи за борба с болестите и
методи и средства за защита и горските вредители;
опазване на горите (в т.ч. от болести, Горски пожари-основни понятия,
вредители и горски пожари). причини за възникване, видове, форма
  и интензивност на пожарите, тактика,
  методи и средства за гасене;
  Основни методи за борба с горските
  пожари;
  Средства за борба с горски пожари.
13. Да познава и прилага режимите на Технологии и машини за дърводобив;
стопанисване на горите и ползване на Лесоползване.
горските ресурси-при сечите,  
извозването и превоза на дървения  
материал и други ползвания от горите.  
Специфична за професията 623020 "Техник-механизатор" задължителна професионална подготовка
Специалност: 6230201 "Механизация на горското стопанство"
14. Да познава биологичните особености Дендрология;
и разпознава основните дървесни и Растеж и развитие на горско-дървесната
храстови видове в нашите гори; растителност;
15. Да има общи понятия за растежа и Горска таксация;
развитието на горско-дървесната Основи на лесовъдството;
растителност; Лесокултурни дейности;
16. Да познава и разграничава Лесоустройство;
таксационните показатели на Геодезия;
насажденията; Почвознание;
  Горски транспорт;
17. Да познава недостатъците на Машинни елементи: разглобяеми и
дървесината за определяне на нейното неразглобяеми съединения, валове и
качество и категория; оси, лагери, съединители, различни
18. Да познава и ползва по предавки (зъбни, червячни, ремъчни и
предназначение действащата верижни);
документация за дърводобив, Техническо чертане;
лесокултурна и други дейности и охрана Металознание;
на горите; Машинознание;
19. Да познава, съхранява и борави с Теглителни и транспортни машини;
използваните в горското стопанство Подемни машини;
инструменти, уреди, машини и Устройство, принцип на действие,
съоръжения за механизация на експлоатация, технология на работа и
горскостопанските дейности; техническо обслужване на:
20. Да познава устройството и начините - машините, съоръженията и
на експлоатация на тракторите и инструментите за предварителна
автомобилите, използвани в горското подготовка на площите и за
стопанство и дърводобива; почвообработка, за бране и добиване на
21. Да познава и прилага технологията горски семена, плодове и резници;
на работа с различните инструменти, - машините за сеене;
уреди, машини и съоръжения за - машините, съоръженията и
механизация на горскостопанските инструментите за изваждане на
дейности и правилата за безопасна фиданки и за садене на фиданки и
работа с тях; резници;
22. Да познава и прилага методите за - машините и апаратите за растителна
техническо обслужване на машините, защита;
използвани в горското стопанство и - машините и инсталациите за напояване;
дърводобива. - инструментите за сеч и първична
  обработка на дървените материали;
  - механизираните дърводобивни
  инструменти;
  - дърводобивните машини и
  съоръжения - за първична обработка на
  дървените материали, за близък
  транспорт и извоз на дървените
  материали; за товарене, разтоварване и
  рампиране на дървените материали;
  Правилно и безопасно управление на
  МПС и поведение при ПТП.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво (обучаващите формулират качествени и количествени критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 - Обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - Обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания.
Добър 4 - Обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации.
Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - Обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание по предварително дадени указания, не спазва правилата за безопасен труд.
Среден 3 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - Обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - Обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - Обучаваният умее да съставя план за работа; да изпълни поставена практическа задача, да оцени собствената си работа, спазвайки правилата за безопасен труд.
5.1.3. При оценяване на учебен предмет (модул) е необходимо предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
- формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
- критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
- тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
- тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.1.4. Инструменти за оценяване: тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др., които трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за системата на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-механизатор".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-механизатор" - трета степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Усвоени знания за различните знания за основните дървесни и храстови видове; 70
горскостопански и дърводобивни умения за разпознаване на таксационни показатели;  
дейности знания за влиянието на факторите на средата върху гората;  
  знания за видовете отгледни и възобновителни сечи;  
  знания за добиване, транспортиране и съхраняване на горски семена и плодове;  
  знания за използваните инструменти, уреди, машини и съоръжения за механизация на горскостопанските дейности;  
  знания за методите за техническо обслужване на машините, използвани в горското стопанство и дърводобива;  
  знания за стандарти за дървените материали;  
  описване на мероприятия в горския разсадник.  
2. Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната знания за предпазване на живота и здравето - своя и на околните; 15
професия и опазване на околната знания за безопасна работа на работното място;  
среда определяне на опасните ситуации в процеса на работа и своевременно реагиране;  
  знания за начините за оказване на долекарска помощ на пострадал при трудова злополука;  
  знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна задача;  
  знания за ефективно екологично използване на горските ресурси;  
  знания за пожарна безопасност и борба с пожарите.  
3. Икономически и трудовоправни знания и умения знания за спазване на общите принципи на трудовото законодателство; 5
  знания за основните принципи при формите и системите на заплащане на труда.  
4. Умения за използване на общи правила за работа с компютър; 5
компютър и програмни продукти използване на готови програмни продукти.  
5. Умения за разбиране или степен на владеене на чужд език; 5
формулиране на кратък текст на чужд език, свързан с изпълнение на горскостопански и дърводобивни дейности. използване на изрази и изречения на чужд език.  
  Общо 100
     

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви, предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия избиране и правилно използване на лични предпазни средства; 20
на труд и опазване на околната среда правилно употребяване на предметите и средствата на труда по безопасен начин;  
  разпознаване на опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефиниране и спазване на предписания за своевременна реакция;  
  описване на дейностите за опазване на околната среда, свързани с изпитната задача;  
  спазване на правилата за пожарна безопасност и борба с пожарите.  
2. Правилен подбор на технологично оборудване преценяване типа и вида на необходимото технологично оборудване за решаване на изпитната задача. 15
3. Спазване на технологичната последователност на операциите самостоятелно определяне на технологичната последователност за решаване на задачата; 10
според изпитната задача спазване на технологичната последователност в процеса на работа.  
4. Качество на изпълнение на изпитната задача съответствие на всяка завършена операция с изискванията на съответната технология; 50
  съответствие на крайния резултат със зададените параметри.  
5. Самостоятелен контрол и самопроверка на изпълнението на контрол на дейностите - при избор на инструменти и изпълнение на конкретни дейности; 5
изпитната задача контрол на техническите показатели - текущ и на крайния резултат;  
  оценка на резултатите, вземане на решение и отстраняване на грешки;  
  оптимален разчет на времето за изпълнение на задачата.  
  Общо 100
     

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети. Обучението по практика се провежда в учебни работилници, на оборудвани работни площадки, на учебни полигони или в горския фонд.
Нормативните изисквания към материалната база са в съответствие с дейностите, които ще се извършват, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и с методическите указания.
6.1. Учебен кабинет:
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане: учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
6.1.2. Учебни помагала: учебни табла, филми и диапозитиви.
6.1.3. Помощно оборудване: тебешир, моливи за чертане, инструменти, чертожни принадлежности, мостри, макети и др.;
6.2. Учебна работилница и машинен парк
В учебните работилници е необходимо оборудване, осигуряващо извършването на следните дейности: запознаване с устройството и принципите на действие на всички инструменти, уреди, съоръжения и машини, посочени в таблица 2; заточване на режещите инструменти; техническо обслужване на различните машини и съоръжения.
Машинният парк трябва да разполага с моторни верижни триони, трактори, набор технологично оборудване.
6.3. Горски фонд
Необходимо е да бъдат изготвяни точни графици за практическото обучение по всички теми по време и местоположение. Графиците се утвърждават от ръководителя на обучаващата институция и стриктно се спазва изпълнението им. При неподходящи метеорологични условия се допуска промяна в графика с изричното разрешение на ръководителя на обучаващата институция.
За правилното и безопасно протичане на обучението по учебна и производствена практика е необходимо да се осигурят:
- надежден и безопасен транспорт до съответния горски участък;
- вземане на необходимите мерки за правилно ориентиране на обучаваните в горския участък с цел да не се допусне загуба на ориентация;
- място за разполагане на инструментите и уредите по такъв начин, че работата с тях да изисква възможно най-малко движения;
- цялостен комплект техническа документация;
- обезпечаване на групата със средства и медикаменти за долекарска помощ;
- осигуряване на възможности за ефективна комуникация.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Техник-механизатор" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионално направление "Горско стопанство" от област на висше образование "Аграрни науки и ветеринарна медицина" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.
Преподавателите по практика, осигуряващи обучението за придобиване на правоспособност за управление и работа с трактори и горска техника, трябва да притежават свидетелство за правоспособност.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване "Техник-механизатор" - трета степен на професионална квалификация
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти