Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОЗЕЛЕНИТЕЛ"

В сила от 03.08.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.60 от 3 Август 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 622020 "Озеленител" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление "Градинарство (паркове и градини)" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 622020 "Озеленител" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 6220201 "Цветарство" и 6220202 "Парково строителство и озеленяване".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 622020 "Озеленител".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Озеленител" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Озеленител"

Професионално направление:
 
622 Градинарство (паркове и градини)
   
Наименование на професията:
 
622020 Озеленител
Специалности: Степен на професионална квалификация:
   
6220201 Цветарство Втора
6220202 Парково строителство и озеленяване Втора
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Озеленител" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Озеленител" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Озеленител" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.
Ако за обучение по професията "Озеленител" с придобиване на втора степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в озеленяването", обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответната професия.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията "Озеленител", може да засажда и полага грижи за дървесна, храстова и цветна растителност на открито или в оранжерии, да подготвя посадъчен материал и да извършва размножаване на растенията, да аранжира композиции от цветя, да изгражда и да поддържа паркова архитектура.
Озеленителят има възможност да работи в държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, кооперативни съюзи, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафтната архитектура).
В своята работа озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; за оформяне и поддържане на зелени площи; за напояване и др.
При изпълнение на някои дейности озеленителят може да работи с вредни химически препарати - торове, препарати за растителна защита и др.
За да изпълнява част от дейностите, озеленителят трябва да може да разчита проекти и работни чертежи.
Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
Работното време на озеленителя е стандартно, възможна е сезонност в работата, понякога се налага да се работи и в почивните дни.
За работа с машини и съоръжения лицата с втора степен на професионална квалификация по професията "Озеленител" трябва да притежават свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника съгласно Наредбата за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (Наредба № 12/22.04.2009 г., обн. ДВ, бр.35/12.05.2009 г.).
За управление на трактор и други селскостопански машини обучаваните трябва да положат изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС категории "Ткт", "Твк" и "В" според изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.) и Наредба № 12 от 22.04.2009 г. на министъра на земеделието и храните за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 35 от 2009 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия "Озеленител" обучаваният има право да продължи обучението си по професия "Техник-озеленител" със специалности "Цветарство" и "Парково строителство и озеленяване" за получаване на трета степен на професионална квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г.; Заповед № 884 от 07.11.2006 г.; Заповед № 969 от 28.12.2007 г.; Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г.; Заповед № РД-01/1082 от 30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика - лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Озеленител", могат да заемат длъжностите 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021 Фиданкопроизводител, 6113-1022 Цветопроизводител, 5220-2005 Продавач-консултант в цветарски магазин и др., както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да опазва околната среда;
· познава съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с производството на цветя и декоративни растения в страната;
· познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
· участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
· осъществява ефективни комуникации с колеги, клиенти и прекия си ръководител;
· разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
· умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;
· ползва техническа и технологична документация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Градинарство (паркове и градини)"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в цветопроизводното стопанство, парковото строителство и опазването на околната среда;
· познава и прилага технологиите и методите, прилагани в цветопроизводството и парковото строителство;
· познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите и цветопроизводствените дейности и парковото строителство;
· познава екологичните и биологичните особености и изисквания на дървесните, храстовите, цветните и тревистите видове;
· познава и прилага основните методи и средства за защита на парковата растителност;
· полага грижи за зелените площи и парковата архитектура;
· разчита и намира информация в техническа и технологична документация.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Озеленител" задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност "Цветарство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и прилага технологиите за размножаване и отглеждане на цветя;
· познава и прилага технологиите за създаване на цветопроизводствено стопанство;
· познава и прилага методите за създаване и оформяне на цветни лехи;
· познава и прилага технологиите за украса и интериорно озеленяване;
· познава и прилага техники на аранжиране и композиция на букети, венци и гирлянди.
3.3.2. Специалност "Парково строителство и озеленяване"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане;
· познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната поддръжка;
· познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи;
· познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство;
· познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси;
· познава и прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.

4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
 
Общи за професията "Озеленител"
 
1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение 1.1. Описва вредното въздействие на средствата за растителна защита, торовете и други химически вещества върху човешкия организъм
на служебните си задължения 1.2. Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работа с машини или при отравяния
  1.3. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения
  1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
  1.5. Работи правилно и безопасно с машини и съоръжения
  1.6. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
  1.7. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
  1.8. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
  1.9. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
2. Подготвя почвата за 2.1. Разпознава основните почвени типове
засаждане 2.2. Описва целта и последователността за извършване на основните обработки на почвата
  2.3. Описва устройството и принципа на работа на машини, съоръжения и инструменти за предварителна подготовка на площите и почвообработка
  2.4. Почиства, подравнява, профилира и окопава почвата ръчно и с малогабаритна градинска техника
  2.5. Прави дренаж по схема
  2.6. Почиства и съхранява машините и съоръженията в съответствие с изискванията към всяка машина
  2.7. Разпознава видовете торове и описва тяхното въздействие
  2.8. Описва правилата за разхвърляне на торовете
  2.9. Наторява почвата при спазване на инструкция, дадена от специалист
  2.10. Обработва почвата с хербициди по указания на специалист по растителна защита
3. Засажда и поддържа дървесна, храстова и цветна 3.1. Разпознава основните дървесни, храстови, цветни и тревисти видове
растителност 3.2. Описва факторите, от които зависят растежът, развитието и възпроизводството на дървесната, храстовата, цветната и тревната растителност
  3.3. Описва периодите на цъфтеж, семеносене и плодоносене
  3.4. Затревява и поддържа тревни площи - поливане, плевене, валиране, грапене, коситба
  3.5. Описва посадъчните материали
  3.6. Засажда дървета и храсти
  3.7. Засажда и поддържа цветя в паркове и градини
  3.8. Полива и оросява новосъздадена и съществуващата дървесна, храстова, цветна и тревна растителност както ръчно, така и с машини и инсталации
  3.9. Познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с машини и съоръжения за: бране и добиване на семена, плодове и резници; изваждане и садене на фиданки; сеитба, садене и разсаждане
  3.10. Описва технологията за вегетативно и семенно размножаване
  3.11. Събира репродуктивни материали
4. Извършва размножаване на цветята 4.1. Описва различните начини за размножаване на растенията
  4.2. Описва техниката за семенно размножаване
  4.3. Демонстрира размножаване чрез семена:
  · Прави избор на семена и тяхното окачествяване;
  · Подготвя семената за посев - събира, почиства, разпределя
  4.4. Познава и прилага методите и нормите за засяване на семената (в цветарник, парник, на открито, на постояно място)
  4.5. Извършва вегетативно размножаване
  4.6. Подготвя посадъчен материал за клиенти, включително почистване, сортиране, опаковане, етикетиране, съхраняване
5. Провежда растителнозащитни 5.1. Описва повредите, болестите и вредителите по парковата растителност
мероприятия на парковата растителност 5.2. Изброява начините за борба срещу вредителите
  5.3. Познава препаратите за растителна защита и тяхното въздействие
  5.4. Съхранява и борави с машини и апарати за растителна защита
  5.5. Приготвя препарати и ги ползва под ръководството на специалист по растителна защита
6. Полага грижи за растения в декоративни разсадници 6.1. Описва организацията на работа в декоративните разсадници
  6.2. Изброява схемите за засаждане
  6.3. Засажда и се грижи за растения в разсадниците
7. Намира информация, 7.1. Разчита идейни проекти
необходима за изграждане и поддържане на 7.2. Нанася граници на терена и обозначения на карта
цветопроизводното стопанство и парковото строителство, в 7.3. Измерва количеството на извършената работа
техническа и технологична документация 7.4. Подготвя отчети за извършената работа - на ръка и с компютър
  7.5. Намира актуална информация, свързана със съвременни тенденции, технологии, препарати, машини и инструменти в цветопроизводството и в парковото строителство в специализирани издания, интернет сайтове, както и чрез посещения на изложения, обучения и др.
 
Специфични за специалност 6220201 "Цветарство"
 
Отглежда цветя на открито и в оранжерии
8. Участва в отглеждането на цветя на открито или в 8.1. Разпознава листно-декоративните и цъфтящите видове цветя
оранжерии 8.2. Обяснява основните екологични изисквания при отглеждане на цветните култури
  8.3. Полага грижи за цветята, включително посеви, поници и разсади
  8.4. Извършва торене според нормите за отделните култури при отчитане на почвените запаси от хранителни вещества
  8.5. Спазва сроковете и технологията при подхранване с органични и минерални торове
  8.6. Разпознава основните групи рози
  8.7. Полага грижи за розите (резитби, зазимяване, откриване и др.)
  8.8. Отглежда цветен разсад, като спазва изискванията при извършване на отделните операции
  8.9. Разпознава и описва инвентара в оранжериите
  8.10. Описва видовете и особеностите в устройството на парници и оранжерии
  8.11. Поддържа оптимален микроклимат при отглеждане на цветя в оранжериите
  8.12. Описва основните компоненти за изготвяне на почвени смески
  8.13. Изготвя почвени смески по инструкция
  8.14. Извършва агротехнически мероприятия и транспорт с помощта на трактор
9. Подготвя рязан цвят за клиенти 9.1. Реже/бере цветовете в рамките на определения за беритбата период при спазване на изискванията на технологията
  9.2. Съхранява рязания цвят при спазване на изискванията в зависимост от вида на растението
10. Създава, оформя и поддържа цветни лехи 10.1. Познава и описва различните видове цветя, използвани в озеленяването
  10.2. Зацветява с едногодишни, двугодишни, многогодишни цветя
  10.3. Извършва прашене (разрохкване) на цветни лехи
  10.4. Оформя цветен кът на определено място в съчетание с тревна площ, алея, съществуваща дървесно-храстова растителност
11. Оформя и поддържа цветя за украса и интериорно озеленяване 11.1. Групира цветята за вътрешна украса по качества, време на цъфтеж, изисквания към светлина и други фактори
  11.2. Описва характеристиките на основните видове цветя за интериорно озеленяване - цъфтящи, листно-декоративни, саксийни, рязан цвят и сухи цветя
  11.3. Подрежда саксийна растителност в обществени обекти по даден проект
  11.4. Полага грижи за саксийна растителност (почиства, полива, наторява и др.)
Работи в цветарски магазин
12. Полага грижи за цветята в цветарски магазин 12.1. Изброява изискванията към инвентара в цветарски магазин
  12.2. Описва изискванията при съхраняването на цветя в цветарския магазин (температура, влажност, вода и др.)
  12.3. Осигурява подходящи условия за запазване на цветята в добро състояние
13. Аранжира букети, венци, гирлянди, цветя във ваза 13.1. Описва основните правила при композиране на букети, венци и аранжировки от зеленина и цветя, от сухи цветове
  13.2. Познава различните видове съдове, помощни материали и инструменти, използвани при оформяне на цветни композиции
  13.3. Демонстрира различни техники за изпълнение на икебана
  13.4. Осъществява фитодизайн с рязан цвят
  13.5. Изработва гирлянди от клонки
  13.6. Избира и комбинира цветя според очакваната издръжливост на всяко цвете, дължина и др.
  13.7. Оформя букети и венци с различно предназначение, като се съобразява с изискванията на клиента
  13.8. Аранжира композиции от сухи цветя, хартия, копринени или изкуствени цветя и плодове и други материали и изделия
  13.9. Декорира църкви и различни видове зали за специални събития по предварителен проект - за концерти, тържества и др.
14. Консултира клиентите относно грижите, които трябва да полагат за цветята 14.1. Обяснява предназначението и начина на употреба на препаратите за торене и борба с вредителите
(поливане, торене, необходими условия за отглеждане, борба с вредителите) 14.2. Описва условията, при които трябва да се отглеждат цветята в домашни условия - светлина, влажност, температура, поливане
  14.3. Консултира клиентите при закупуване на цветя/букети - съобразно повода, цената и др.
  14.4. Издава (попълва) документи за покупки - фактури/касови бележки
  14.5. Приема плащания в брой, с кредитни, дебитни карти и др.
 
Специфични за специалност 6220202 "Парково строителство и озеленяване"
 
Засажда, отглежда и поддържа растенията в паркове и градини
15. Засажда и отглежда различни иглолистни и 15.1. Описва технологията за засаждане и отглеждане на дървета и храсти
широколистни дървесни и храстови видове 15.2. Знае и спазва периодите и нормите на засаждане на дървета и храсти
  15.3. Описва технологията за контейнерно отглеждане на растения
  15.4. Засажда храсти - единично, в групи и за живи плетове
  15.5. Засажда дървета на алеи, поединично или на групи
  15.6. Извършва различни видове резитба - според вида на растението, сезона, предназначението на резитбата
  15.7. Поддържа формата на живи плетове
  15.8. Полага грижи за растенията - според сезона и спецификата на растението
  15.9. Засажда и поддържа рози
16. Създава и поддържа тревни площи 16.1. Описва технологичната последователност и нормативните изисквания за създаване на тревни площи
  16.2. Изброява различните видове тревни смески, торове за изграждане на тревни площи, чим, почви
  16.3. Изгражда тревни площи чрез засяване и чрез зачимяване
  16.4. Поддържа тревни площи от различен тип, като спазва нормите за презатревяване, поливане, торене с органични и минерални торове и др.
  16.5. Засажда и поддържа цветя в тревните площи
17. Създава и поддържа вертикално озеленяване на 17.1. Описва основните композиционни принципи при вертикалното озеленяване
сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси 17.2. Изброява различните видове конструкции за поддържане на вертикално озеленяване - в зелени площи, на фасади, балкони и тераси
  17.3. Разпознава най-често използваните за вертикално озеленяване растения
  17.4. Засажда и полага грижи за поддържане на растителността при вертикално озеленяване
Изгражда и поддържа паркова архитектура
18. Оформя терена и го подготвя за предстоящо засаждане на растения или изграждане на паркова 18.1. Описва предназначението и принципа на работа на геодезични измервателни и помощни инструменти - нивелир, лата, ролетка, жалони и др.
архитектура 18.2. Обяснява реда на работа при трасиране на права, ъгъл и равнина
  18.3. Измерва дължини
  18.4. Изчислява площи
  18.5. Извършва измервания с нивелир
  18.6. Разчита планове на части от земната повърхност
19. Изгражда и поддържа декоративни настилки 19.1. Разпознава различните видове декоративни настилки и строителните материали за тяхното изграждане
  19.2. Подготвя земната основа за настилка и изпълнява дренажен пласт
  19.3. Изпълнява различни видове настилки - от бетонни плочи, павета, плочи от естествени материали, насипни материали и др.
20. Изгражда и поддържа паркова архитектура в кътове за отдих 20.1. Описва предназначението, нормативните показатели, изискванията за избор на място и обзавеждането на различните видове площадки/алеи за отдих - детски, спортни и др.
  20.2. Разчита работни чертежи на паркова архитектура
  20.3. Разпознава строителните материали, използвани за изграждане на парково обзавеждане
  20.4. Обяснява технологичната последователност при изпълнение на строителни работи - изкопи, насипи, кофраж, армировка, полагане и грижи за бетона, замазки и др.
  20.5. Извършва вертикална планировка на терена
  20.6. Монтира паркова архитектура за обзавеждане на площадките за отдих по предварителен проект (схема) - скулптури, декоративни вази, пейки, трейажки, перголи, подпорни стени и др.
  20.7. Изгражда, поддържа и ремонтира съоръжения за детски и спортни площадки
21. Изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи 21.1. Описва основните изисквания за съчетаване на растения, за избор на място и за изграждане на скални кътове, алпинеуми, водни потоци, водопадчета и езерца в зелените площи
  21.2. Разпознава основните и спомагателните материали за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи
  21.3. Изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи
   

5. Изисквания към материалната база
Обучаващата институция трябва да осигури:
· сбирки от различни материали - дървесно-храстови, цветни и тревни видове, почви, семена;
· специализирани кабинети за обучение по геодезия, оборудвани с нивелир, лата и др.;
· кабинет за компютърно обучение, оборудван с компютър за всеки обучаван, със софтуер за текст, таблица, графика;
· трактор със съответния набор технологично оборудване за обучението за управление на трактор и работа с прикачна техника (или да сключи договор с институция, която притежава съответната техника).
Практическото обучение се провежда в оранжерия, градински център, цветарски магазин, ботаническа градина, декоративен разсадник, горско стопанство, на зелените площи на училището или общината, в частни или държавни (общински) паркове и градини.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Озеленител" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионални направления "Растениевъдство" и "Растителна защита" от област на висше образование "Аграрни науки и ветеринарна медицина" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти