Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-19 ОТ 25 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ, КАКТО И ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА РЕЗЕРВИСТИТЕ В КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2013 Г. (*))

В сила от 01.09.2010 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2013г., доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) (1) (*) С тази наредба се уреждат условията и редът за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията.
(2) Обучението по ал. 1 се извършва във военните академии, висшите военни училища, професионалните колежи и в учебните центрове.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Придобиването на квалификация е обучение на военнослужещи, резервисти и цивилни служители по професия или част от професия, включващо съвкупността от професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.
(2) Професионалните компетенции се формират на основата на придобити знания и умения, които способстват за проявяване на инициативност, за работа в екип и за качествено упражняване на определена професия според държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Повишаването на квалификацията е обучение за поддържане и усъвършенстване на професионалните знания и умения на военнослужещите, резервистите и цивилните служители през целия период на тяхната служба в съответствие с длъжностната им характеристика, сегашните и бъдещите задачи на въоръжените сили, постиженията на военната наука и развитието на въоръжението и бойната техника.
(4) Квалификацията е критерий за степента на овладяване на знания, умения и професионални качества, необходими за изпълнение на функции и трудова (служебна) дейност, определени в длъжностната характеристика за конкретната длъжност.


Чл. 3. Квалификацията се придобива, повишава и усъвършенства чрез обучение в длъжностна и допълнителна квалификация и преквалификация.


Чл. 4. (1) Длъжностната квалификация е обучение за овладяване на знания и умения, необходими за заемане на конкретни длъжности.
(2) Придобиването на съответната по-висока длъжностна квалификация е условие за повишаване на военнослужещите във военно звание и/или длъжност.


Чл. 5. (1) Допълнителната квалификация е обучение за усвояване на допълнителни знания и умения, необходими в процеса на професионалната дейност.
(2) Допълнителната квалификация включва целева квалификация и езикова квалификация:
1. целевата квалификация е предварителна подготовка за своевременно и ефективно изучаване и усвояване на предстоящи за въвеждане бойна техника и въоръжение; за придобиване на по-висока квалификация по специалности, по които не се подготвят специалисти във висшите военни училища, за изучаване и усвояване на изчислителна, организационна и друга техника и дейности в зависимост от функционалните задължения и щатните (длъжностни) потребности;
2. езиковата квалификация е обучение за придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови знания и умения.
(3) За допълнителна квалификация се смята участието в семинари, конгреси, конференции и симпозиуми, от които се получава сертификат за участие.


Чл. 6. Преквалификацията е придобиване на нови знания и умения по различна специалност за изпълнение на дейности, свързани с преназначаването на друга длъжност или при заемане на длъжности, за които се изисква специфична подготовка.


Чл. 7. При провеждане на целева квалификация за изучаване на бойна техника и въоръжение може да се организира практическо обучение в различни форми в щабовете и военните формирования на Българската армия.


Чл. 8. Повишаването на квалификацията на военно-медицинските специалисти се извършва по реда и при условията на правилника за устройството и дейността на Военномедицинска академия.


Чл. 9. (1) Повишаването на квалификацията на служителите от служба "Военна полиция" се провежда по реда и при условията на тази наредба и/или в Академията на МВР.
(2) Повишаването на квалификацията на служителите от служба "Военна информация" се организира от ръководителя на службата по реда и при условията на тази наредба.


Чл. 10. Обучението на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се провежда по реда и при условията на тази наредба и в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и за преквалификация се провежда при условията и по реда на тази наредба и в съответствие с разпоредбите на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане.


Чл. 11. (1) Курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията, провеждани във висшите военни училища и професионалните колежи, се обявяват в Регистър на курсовете.
(2) По предложение на началника на отбраната с решение на министъра на отбраната могат да се организират и допълнителни национални и международни курсове.


Чл. 12. Формите на обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и за преквалификация могат да бъдат редовна, задочна и дистанционна.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА


Чл. 13. Създаването на нов курс или промяна на съществуващ курс включва следните етапи:
1. определяне на целта и квалификационната характеристика на курса;
2. предложение за създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс;
3. назначаване на отговорник и помощник-отговорник за курса;
4. разработване на учебни планове и програми и план за вътрешна оценка на курса;
5. провеждане на пилотен курс;
6. утвърждаване на курса;
7. включване в Регистъра на курсовете.


Чл. 14. (1) Създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс се извършва при въвеждане на нови концептуални процедури или при констатирани пропуски в обучението и подготовката по предложение на:
1. потребителите на курсове, които ги заявяват по команден ред до министъра на отбраната;
2. обучаващите организации;
3. участвали в мисии и обучение в чужбина чрез структурите по т. 1 и 2.
(2) Предложението по ал. 1 съдържа две части. Първата част се подготвя от структурата, която предлага създаването на нов курс или промяна на съществуващ курс, а втората част се разработва от обучаващата организация, която ще провежда курса, съвместно с потребителя на курса.
(3) Първата част на предложението за създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс включва цел на курса и квалификационните му характеристики. В квалификационните характеристики се определят обемът от знания и практическите умения и навици, които се придобиват по време на обучението.
(4) Когато структурата, която предлага създаването на нов курс или промяна на съществуващ курс не е потребителят на курса, първата част на предложението за създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс се съгласува с потребителя на курса. Когато за даден курс има повече от един потребител, изискванията за знанията и уменията, които трябва да се придобият в курса, се определят от основния потребител.


Чл. 15. (1) Съдържанието на обучението се отразява в учебен план и учебна програма.
(2) Учебният план определя целите, задачите, структурата на курса, формата и срока на обучение, хорариума от часове и наименованието на изучаваните дисциплини, формата на проверката и оценката на знанията.
(3) Учебната програма съдържа учебните дисциплини, включени в учебния план. За всяка учебна дисциплина в учебната програма се определят учебните занятия, целите, съдържанието, методите и ресурсите.
(4) Учебните планове и програми отговарят на достиженията и тенденциите в развитието на въоръжените сили, бойната техника и въоръженията и на изискванията на стандартите на НАТО. Те допълват учебното съдържание на учебните планове и програми за придобиване на образователно-квалификационни степени по военно дело или програмите за военно професионална подготовка във висшите военни училища и професионалните колежи.
(5) Изискването по ал. 4 не се отнася за учебните планове и програми за специалностите, за които не се подготвят специалисти във висшите военни училища и професионалните колежи.
(6) Учебните планове и програми се разработват от обучаващата организация, определена да провежда курса, съгласувани със структурата, която предлага създаването на нов курс или промяна на съществуващ курс, и отговорника за курса.
(7) Учебните планове и програми се съгласуват с потребителя на курса.


Чл. 16. (1) Пилотен курс се провежда след разработването и утвърждаването на учебния план и учебната програма.
(2) Пилотният курс се оценява за:
1. постигането на целите на курса;
2. ефективността на провеждане на курса;
3. съответствието му с вътрешноведомствената уредба и поставените цели на обучението;
4. достоверността на изготвения разчет на материалните и финансовите разходи за провеждането на курса.


Чл. 17. (1) След успешно приключване на процедурата по чл. 13, т. 1 - 5 курсовете се предлагат за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице и се включват в Регистър на курсовете.
(2) Регистърът се утвърждава ежегодно от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 18. За всеки курс се подготвят административна и учебна документация, които включват:
1. удостоверение за съгласуване на курс (приложение № 1);
2. предложение за създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс (приложение № 2);
3. учебен план (приложение № 3);
4. учебна програма (приложение № 4).


Чл. 19. Удостоверението за съгласуване на курс въвежда съгласувателен режим, който осигурява изпълнението на всички етапи за създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс, като гарантира качеството на курса, изпълнението на изискванията на потребителя на курса и осигуряването на ресурсите за неговото провеждане.


Чл. 20. Дейностите при разработването и утвърждаването на курсове за квалификация и преквалификация в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия са:
1. структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната, когато потребителите на курсове са от Министерството на отбраната и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната:
а) потвърждава създаването на нов курс или промяната на съществуващ курс;
б) разпорежда изготвянето на учебна документация и План за вътрешна оценка от обучаващата организация, която ще провежда курса;
в) одобрява учебната документация за курса и разпорежда провеждането на пилотен курс;
г) предлага курсовете по чл. 17 за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице;
д) изготвя Регистър на курсовете;
е) организира и участва в провеждането на външна оценка на курсовете;
2. структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната, когато потребителите на курсове са от Българската армия:
а) съгласува административната документация за курса;
б) предлага курса за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице;
3. обучаващата организация:
а) подготвя част 2 от приложение № 2, съгласувано с потребителя на курса и го изпраща по команден ред в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната;
б) изготвя учебната документация за курса и План за вътрешна оценка, като ги изпраща по команден ред в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за утвърждаване;
в) провежда пилотен курс, отразява настъпилите промени и изпраща учебната документация по команден ред в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за утвърждаване;
г) провежда курсовете, включени в Регистъра на курсовете;
4. потребителят на курса:
а) изготвя част 1 от приложение № 2, когато предлага нов курс или промяна на съществуващ курс, съгласува го с обучаващата организация и го представя по команден ред за утвърждаване в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната;
б) потвърждава целта, квалификационната характеристика и планираните обучаеми за календарна година, когато курсовете не се предлагат от потребителя;
в) предлага отговорник за курса;
г) докладва по команден ред в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за съответствието на постигнатите резултати с целта и квалификационната характеристика на курса;
5. структурата по чл. 14, ал. 1 в случаите, в които не е потребител на курса:
а) изготвя приложение № 1;
б) изготвя част 1 от приложение № 2 и го съгласува с обучаващата организация и с потребителя на курса.


Чл. 21. (1) Началникът (ръководителят) на обучаващата организация назначава за всеки един курс отговорник по предложение на потребителя на курса и помощник-отговорник.
(2) Отговорникът на курса:
1. съдейства на обучаващата организация при подготовката на структурата и съдържанието на курса;
2. координира дейностите при подготовката и провеждането на курса между обучаващата организация и потребителите на курса;
3. подпомага обучаващата организация с актуална информация и предлага привличането на външни експерти и специалисти в съответните области;
4. подпомага извършването на външна оценка на курса.
(3) Помощник-отговорникът на курса:
1. координира дейностите при подготовката и провеждането на курса между обучаващата организация и отговорника на курса;
2. участва в разработването на учебната документация;
3. съдейства за привличането на експерти от обучаващата организация.


Чл. 22. (1) Оценяването на курсовете се извършва чрез вътрешна и външна оценка.
(2) Вътрешната оценка на курса се извършва от обучаващата организация и включва всички елементи на процеса на обучение. За всеки курс се разработва План за вътрешна оценка (приложение № 5).
(3) Външната оценка на курса се извършва от потребителя на курса за установяване на съответствието между придобитите знания и умения, изискванията на длъжностните характеристики и изпълнението на вътрешноведомствената уредба.

Глава трета.
РЪКОВОДСТВО, ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КУРСОВЕТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА


Чл. 23. (1) Общото ръководство на придобиването и повишаването на квалификацията и преквалификацията се осъществява от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната подпомага министъра на отбраната, като:
1. разработва нормативни актове, регламентиращи придобиването и повишаването на квалификацията и преквалификацията;
2. изготвя и/или актуализира Регистър на курсовете;
3. обобщава заявките за курсовете от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) изготвя годишни планове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите, резервистите и цивилните служители и ги предлага за утвърждаване от министъра на отбраната;
5. предлага за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице учебните планове на курсовете, чиито потребители са от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
6. координира дейностите по придобиване и повишаване на квалификацията между Министерството на отбраната и обучаващите организации;
7. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) изготвя заповедите за организиране на обучението на военнослужещите, резервистите и цивилните служители във военните академии, висшите военни училища и професионалните колежи;
8. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) изготвя заповедите за организиране на обучението на военнослужещите, резервистите и цивилните служители в граждански висши училища и обучаващи организации;
9. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) планира финансовите средства за обучение в курсове за квалификация и преквалификация на военнослужещите, резервистите и цивилните служители в граждански висши училища и обучаващи организации;
10. осъществява контрол и организира извършването на външна оценка на курсовете;
11. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) осъществява контрол по поддържане на базата от данни на Информационната система за оценка и поддържане на качеството на обучение във Военна академия и висшите военни училища за отчетността на курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещи, резервисти и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
12. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) води на отчет преминалите обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификация и преквалификация военнослужещи, резервисти и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.


Чл. 24. Заявителите на курсове:
1. участват в разработването на актове на министъра на отбраната, касаещи придобиването и повишаването на квалификация и преквалификация;
2. обобщават заявките за курсове в страната от подчинените им структури и ги изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната;
3. участват в провеждането на външна оценка на курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) водят поименен отчет на преминалите обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификация и преквалификация военнослужещи, резервисти и цивилни служители.


Чл. 25. Началниците (ръководителите) на обучаващите организации чрез основните структури и подчинените им звена за управление на учебната дейност:
1. ръководят планирането на учебния процес, разработването на учебните планове и програми, изготвянето на разчетите за необходимите материални и финансови средства, разработването на плана за вътрешна оценка на курса и изготвянето на ежегодни графици на учебния процес;
2. утвърждават учебните програми на курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията;
3. организират провеждането на пилотен курс и отразяването при необходимост на промени в учебната документация;
4. организират провеждането на учебния процес в курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията;
5. ръководят учебно-методическата дейност, контрола и отчета на учебния процес и дейността на помощник-отговорника за курса;
6. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) поддържат Информационната система за оценка и поддържане на качеството на обучение във Военна академия и висшите военни училища за отчетността на курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите, резервистите и цивилните служители.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Планирането на потребностите от обучение на военнослужещите, резервистите и цивилните служители за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията се осъществява от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от структурите по личния състав на видовете въоръжени сили и военните формирования.


Чл. 27. Планирането на потребностите от обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията се извършва въз основа на:
1. резултатите от атестирането на военнослужещите и цивилните служители по служебни правоотношения;
2. изискванията, посочени в длъжностните характеристики за конкретната длъжност;
3. въвеждане в експлоатация на нова бойна техника и въоръжение;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) необходимостта от придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите, резервистите и цивилните служители;
5. друга необходимост, възникнала в резултат на поставени специфични задачи.


Чл. 28. Ежегодно до 20 февруари министърът на отбраната със своя заповед по предложение на структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната издава Регистър на курсовете през следващата календарна година.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) До 20 март на текущата година потребителите на курсове от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия изпращат до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната заявки предложения, съгласувани с програмните ръководители за броя на военнослужещите, резервистите и цивилните служители, предвидени за обучение в курсове за следващата календарна година.


Чл. 30. (1) До 20 април структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната обобщава заявките и изготвя проект на План за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията и го изпраща за съгласуване с обучаващите организации.
(2) В проекта на Плана за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията се отразяват видът и кодът на курса, продължителността на обучението, заявеният брой обучаеми и структурата, от която се предлагат. Периодът на обучение допълнително се попълва от обучаващата организация, провеждаща курса.
(3) До 20 май обучаващите организации изпращат до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната своите предложения за началото и края на курсовете през следващата календарна година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) До 30 юли структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната обобщава предложенията на обучаващите организации и представя за утвърждаване от министъра на отбраната План за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите, резервистите и цивилните служители през следващата календарна година в рамките на планираните средства.
(5) До 20 август след утвърждаването на плана структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изпраща препис-извлечения до обучаващите организации.
(6) До 20 септември структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изпраща препис-извлечения от плана до заявителите на курсовете.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) До 5-о число на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда курсът, на основание на потвърдените в плана места заявителите на курсове изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната поименен списък на планираните за обучение в курсове военнослужещи, резервисти и цивилни служители. В поименните списъци се посочват наименование на курса, период на провеждане, звание, име, презиме и фамилия, длъжност, военно формирование (структура) и ЕГН. При изискване към обучаемите за даден курс се посочва и номер, ниво и валидност на удостоверението за достъп за класифицирана информация.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Включването на военнослужещи, резервисти и цивилни служители за обучение в курсове, провеждани във Военна академия и висшите военни училища, се извършва със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице, а за обучение в учебните центрове на видовете въоръжени сили - със заповед на началниците на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Копия (препис-извлечения) от заповедта по ал. 1 се изпращат до обучаващите организации и потребителите на курсове за изпълнение. На основание на получените копия (препис-извлечения) командирите (ръководителите или началниците) осигуряват явяването на военнослужещите, резервистите и цивилните служители за участие в курса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Ръководителите на обучаващите организации със своя заповед зачисляват явилите се военнослужещи, резервисти и цивилни служители в курсовете, организират учебния процес, а за курсовете по езикова квалификация определят реда за провеждане на входящи тестове (изпити). До три дни след началото на всеки курс писмено уведомяват структурата по личния състав, изготвила заповедта по ал. 1, за неявилите се лица.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Военнослужещите, резервистите и цивилните служители се отчисляват от курс в следните случаи:
1. при неявяване или при отсъствие от занятията повече от 10 % от учебното време за курсовете с продължителност до 12 учебни седмици или повече от 20 % от учебното време за курсовете с продължителност, по-голяма от 12 учебни седмици;
2. при подаден рапорт от военнослужещ (заявление от цивилен служител) до заявителя на курса и положителна резолюция на съответния командир (началник или ръководител); писмото за отчисляване се изпраща до структурата по личния състав, изготвила заповедта по чл. 31, ал. 1, а копие от него - до обучаващата организация;
3. при непокриване на минималните изисквания на входящ тест (изпит) за участие в курса;
4. при показан слаб успех по време или в края на обучението или при непокриване на изискванията на тестовете или другите форми за провеждане на изпитите;
5. при допускане на груби нарушения на дисциплината и вътрешния ред, установени в обучаващата организация.
(2) В случаите, посочени в ал. 1, след получаване на уведомителни писма от обучаващата организация длъжностните лица по чл. 31, ал. 1 отдават заповед за отчисляване от курс.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ И ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) За придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите, резервистите и цивилните служители се организират и провеждат курсове съгласно Регистъра за курсовете.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) За войници (матроси) обучението за придобиване и повишаване на военно-професионалната квалификация се провежда в учебни центрове на войници (матроси).


Чл. 34. Курсовете за преквалификация при приемане на граждани на военна служба за придобиване на първо офицерско звание и за заемане на първа офицерска длъжност и курсовете за придобиване на нова военноотчетна специалност от военнослужещи се организират в обучаващите организации.


Чл. 35. За всеки курс за длъжностна и допълнителна квалификация и преквалификация се определя код на курса (приложение № 6), който се вписва в Регистъра на курсовете.


Чл. 36. (1) Военнослужещи се предлагат за обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификация от съответните командири (ръководители или началници) след извършване на подбор на кандидатите на основание утвърдените места за съответната структура, индивидуалната прогноза за длъжностното им развитие, резултатите и оценките от годишното им атестиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Военнослужещите, резервистите и цивилните служители не могат да се обучават в повече от един курс за длъжностна или езикова квалификация в рамките на една календарна година при продължителност на курсовете повече от един месец.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Военнослужещите, резервистите и цивилните служители не могат повторно да се обучават в един и същи курс за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията.


Чл. 37. (1) Специализантите са длъжни да се явят в определеното време на датата за започване на курса, като представят при явяването си копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен или образование, здравна книжка (здравноосигурителна книжка). Според изискванията за даден курс допълнително се представят и копие на удостоверение за достъп до класифицирана информация или свидетелство за управление на МПС.
(2) По време на обучението си военнослужещите специализанти носят военната си униформа.
(3) За времето на обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията обучаващата организация осигурява настаняване в общежитие за специализантите от военните формирования (структурите), намиращи се извън гарнизона, на чиято територия се провежда обучението.
(4) За времето на обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията специализантите не получават командировъчни пари и не се зачисляват на храна.
(5) При временна неработоспособност по време на курса специализантите представят болничния лист във военното формирование (структурата) по местослужене и копие от него във обучаващата организация.

Глава четвърта "а".
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАНДИДАТИ, СЕРЖАНТИТЕ (СТАРШИНИТЕ) И ВОЙНИЦИТЕ (МАТРОСИТЕ) В КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО (НОВА - ДВ, БР. 25 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2018 Г.)


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 116б от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България могат да се обучават в курс във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация по военно дело, ако отговарят на следните условия:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър" по гражданска специалност, аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища в професионални направления, определени от академичните съвети и публикувани на сайтовете им;
2. не са по-възрастни от 39 години - за войниците (матросите), и не по-възрастни от 45 години - за офицерските кандидати и сержантите (старшините), към 31 декември в годината на кандидатстване;
3. към момента на кандидатстването са на действителна военна служба и имат прослужени не по-малко от 3 години във въоръжените сили;
4. не изтърпяват дисциплинарно наказание "мъмрене" и по-тежко съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно училище съгласно изискванията на действащите медицински стандарти;
6. притежават препоръки за присвояване на военно звание от друга категория и за обучение във висше военно училище за придобиване на професионална квалификация по военно дело от последната атестация;
7. притежават положително обосновано становище от съответните командири/началници/ръководители за необходимостта от обучението във висше военно училище.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок до 10 март.
(2) В рапорта се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността, която заемат, военнопощенският номер на военното формирование (структурата) и гарнизона, в който служат, и специализацията, по която ще кандидатстват за придобиване на професионална квалификация.
(3) Към рапорта се прилагат следните документи:
1. кадрова справка;
2. копие на дипломата за висше образование, заверено от кадровия орган на военното формирование (структурата) - 2 броя;
3. копие на последния атестационен формуляр, заверено от кадровия орган;
4. протокол от последния годишен профилактичен медицински преглед с отразени последващи експертни решения за годността за военна служба (ако има такива);
5. свидетелства за придобити квалификации, включително езикова (при наличие);
6. удостоверение от областния център за психично здраве за липса на психични заболявания - оригинал и копие;
7. обосновано становище за необходимостта от обучението във висше военно училище от съответните командири/началници/ръководители.
(4) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите), притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво не по-ниско от "Секретно", прилагат и копие на съответния документ, заверено от кадровия орган.
(5) За подготовка на обоснованите становища по чл. 37а, т. 8 съответните командири/началници/ръководители отчитат следните критерии:
1. професионална реализация;
2. лидерски качества и войскови умения;
3. опит от участие в операции и/или мисии извън територията на страната;
4. ниво на чуждоезикова подготовка;
5. умения за работа с Microsoft office.

Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) (1) До 30 март назначените в Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната комисии за допускане изпращат във висшите военни училища списък на кандидатите с приложени копия на дипломи за придобитата от тях образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър" за установяване на съответствието с гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища. В списъка се посочват и модулите, по които кандидатите желаят да се обучават.
(2) До 5 май началниците на висшите военни училища изпращат в Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната препис-извлечение на протоколите от заседание на Академичния съвет с решение за съответствие на специалността на кандидатите съгласно чл. 37а, т. 1.

Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Комисиите по чл. 37в, ал. 1, след получаване на препис-извлечение на протоколите от заседание на Академичния съвет по чл. 37в, ал. 2, изготвят протоколи за допускане на кандидатите за обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат от комисиите по чл. 37в, ал. 1 с писмо, в което се посочват мотивите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Протоколите се изпращат на хартиен и на електронен носител в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в срок до 30 май, като данните на кандидатите се попълват по образец съгласно приложение № 7.

Чл. 37д. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) До 10 юни структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на допуснатите кандидати за обучение.
(2) В тридневен срок дирекция "Връзки с обществеността" - МО, публикува заповедта по ал. 1 в интернет страницата на Министерството на отбраната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Копие на заповедта се изпраща до административните звена на Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Съвместното командване на специалните операции, заявили обучаеми за придобиване на професионална квалификация по военно дело, и до началниците на висшите военни училища.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) До 20 юни органите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на структурите по ал. 3 уведомяват допуснатите със заповед на министъра на отбраната кандидати за обучение във висшите военни училища и изпращат документите им до висшите военни училища, в които са кандидатствали.

Чл. 37е. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) (1) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите), кандидати за придобиване на професионална квалификация по военно дело, полагат:
1. писмен общообразователен тест;
2. тест за физическа годност;
3. писмен тест по английски или френски език.
(2) Информирането на кандидатите относно датата и часа за явяването им във висшето военно училище за извършване на инструктаж и провеждане на тестове се организира от началника на училището.
(3) Началниците на висшите военни училища осигуряват настаняване в общежитие на кандидатите - военнослужещи, от други гарнизони за времето на провеждане на тестовете.

Чл. 37ж. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) (1) Ежегодно началниците на висшите военни училища утвърждават минимум до три варианта на писмените общообразователни и езикови тестове.
(2) Провеждането на тестовете се извършва по предварително обявен график от комисии, назначени със заповед на началника на висшето военно училище.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Началниците на висшите военни училища издават ежегодна заповед за организацията, провеждането на тестовете с кандидатите, реда за формиране на състезателния бал и условията, по които се извършва класирането, и реда за проверка на съответствието на придобитата специалност от гражданско висше училище по реда на чл. 37а, т. 1 от тази наредба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Заповедта по ал. 3 се издава до 1 март и се публикува на интернет страницата на висшето военно училище при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Началниците на висшите военни училища решават окончателно всички въпроси по приемането на обучаеми в съответствие с правилниците за устройството и дейността на училището и тази наредба.

Чл. 37з. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) (1) В срок от три дни след приключването на тестовете висшите военни училища извършват класирането на кандидатите по модули и квоти.
(2) На незаетите места след класирането на кандидатите по ал. 1 се класират кандидати, които не са от съответната квота, ако има такива.
(3) Класирането се обявява със заповед на началника на висшето военно училище и се публикува на интернет страницата на висшето военно училище.

Чл. 37и. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) В срок от три дни след обявяване на резултатите от тестовете началниците на висшите военни училища изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната класирането на кандидатите по модули и квоти.

Чл. 37к. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) (1) В срок от две седмици след получаване на класирането структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя проект на заповед на министъра на отбраната за организиране на обучението на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело.
(2) След обявяването на заповедта на министъра на отбраната по ал. 1 началниците на висшите военни училища организират изпращането на документите по чл. 40 от Закона за защита на класифицираната информация във връзка с чл. 148 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация до Държавна агенция "Национална сигурност" на приетите за обучение офицерски кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) с искане за започване на процедура за проучване за тези, които нямат необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация.

Чл. 37л. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) Със заповедта по чл. 37к се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна служба с приетите за обучение в курс за професионална квалификация по военно дело, и се обявява образец на допълнителното споразумение.

Чл. 37м. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) До 3 дни след издаването на заповедта по чл. 37к, ал. 1 директорът на дирекция "Връзки с обществеността" - МО, организира нейното публикуване на интернет страницата на Министерството на отбраната при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 37н. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) Ежегодно не по-късно от три месеца преди завършване на обучението съответният командващ/командир/началник/ръководител, заявител на местата за обучение планира и изпраща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната списък с длъжности, на които да бъдат назначени обучаемите офицерски кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси) в съответствие с придобитата професионална квалификация на длъжности, изискващи военно звание "лейтенант".

Чл. 37о. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) След завършването офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) се назначават на длъжност във военното формирование или съответната структура, по която квота са приети за обучение.

Глава пета.
ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕТО И ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА


Чл. 38. (1) Ежегодно до 5 януари началниците (ръководителите) на обучаващите организации изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната Разчет за необходимите финансови средства за издръжка на един специализант (от и извън гарнизона) за всички курсове, предложени за обявяване в Регистър за курсовете за следващата година.
(2) Ежегодно до 30 януари комисия, назначена от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, разглежда и утвърждава предложените от началниците (ръководителите) на обучаващите организации Разчети за необходимите финансови средства за издръжка на един специализант за курсовете, включени в Регистъра за курсовете за следващата година.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) След утвърждаване на финансовите средства с бюджета на Министерството на отбраната за съответната финансова година структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната при необходимост извършва актуализиране на Плана за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите, резервистите и цивилните служители и го съгласува с потребителите на курсове.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Разходите за извършено обучение по Плана за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите, резервистите и цивилните служители се осигуряват в рамките на програмата, ръководена от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(2) Финансовите разходи за извършено обучение, квалификация и военна подготовка на служители от други министерства и ведомства и граждани са за сметка на съответните министерства, ведомства и граждани.
(3) Обучаващите организации могат да кандидатстват и участват в процедури за възлагане на обществени поръчки за извършване на образователна услуга за повишаване на квалификацията и преквалификацията на граждани, организации и юридически лица.
(4) Финансовите средства за организираното обучение по ал. 3 се заприходяват като собствени приходи за извършена услуга при условията на чл. 90, ал. 3 от Закона за висшето образование и чл. 59, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) За реално извършените разходи за обучение в курсове съгласно утвърдения от министъра на отбраната План за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите, резервистите и цивилните служители, началниците (ръководителите) на обучаващите организации изготвят в съответствие с нормативните изисквания разходни документи. Същите се представят за съгласуване от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната и изплащат от съответния разпоредител с бюджетни кредити, по чийто бюджет/бюджетна сметка са планирани разходите.

Глава шеста.
ОТЧЕТ НА ПРИДОБИВАНЕТО И ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Актовете за зачисляване на военнослужещите, резервистите и цивилните служители в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията се въвеждат в подсистемата "Квалификация" от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" от структурите по личния състав.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Структурите по личния състав водят на отчет военнослужещите, резервистите и цивилните служители, преминали обучение за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията.
(2) Всички данни за проведеното обучение се въвеждат в база данни на подсистемата "Квалификация" от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси", а за цивилните служители по служебно правоотношение - в база данни на системата "Омекс".


Чл. 44. (1) До 5 дни след приключване на курса структурите по личния състав въвеждат в базата данни на подсистемата "Квалификация" от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" кода и наименованието на курса, формата на обучение и средния успех от изпитите за всеки специализант.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Когато специализантът е отчислен по време на квалификационния курс на основание чл. 32, ал. 1, т. 3, 4 и 5, командирите (ръководителите, началниците), изпратили военнослужещия (резервиста, цивилния служител), предприемат действия по търсене на дисциплинарна отговорност при наличие на законноустановените изисквания. При показан слаб успех в края на обучението, при непокриване на изискванията на финалните тестове по английски език, както и при отчисляване по време на квалификационния курс на основание чл. 32, ал. 1, т. 3, 4 и 5 специализантът заплаща направените разходи за неговото обучение.


Чл. 45. (1) Ежегодно до 1 октомври обучаващите организации изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната отчет за дейността по придобиването и повишаването на квалификацията и преквалификацията за изминалата учебна година и предложения за подобряване на работата през следващата учебна година.
(2) Обучаващите организации водят ежедневен отчет за постигнатите резултати на специализантите в Информационна система за оценка и поддържане на качеството на обучението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) "Обучаващи организации" са военните академии, висшите военни училища, професионалните колежи, учебните центрове, които провеждат обучението на специализантите в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията.
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) "Потребител" на курсове е военното формирование (структурата), от състава на което военнослужещи, резервисти и цивилни служители се обучават в курсове за придобиването и повишаването на квалификацията и преквалификацията.
3. "Заявител" на курсове е военното формирование (структурата), което предлага създаване на нови курсове и промяна на съществуващи курсове.
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) "Специализант" е военнослужещ, резервист или цивилен служител, който се обучава в курс за придобиване и повишаване квалификацията или преквалификацията.


§ 1a. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 22.12.2011 г.) Предварителната и непосредствена подготовка на войниците от военните формирования за участие в операции и мисии извън територията на страната, назначени на длъжност "Автоматчик", да се счита за преминат курс за преквалификация за длъжността за конкретната операция или мисия. След успешното сертифициране на подразделенията командирът на военното формирование, чиято отговорност е подготовката на формированието, да издава удостоверение за преминат от войника курс за преквалификация.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 117, ал. 2 и чл. 123 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и влиза в сила от 1 септември 2010 г.


§ 3. Наредба № 15 от 16.12.2005 г. за придобиване и повишаване на квалификацията във военните училища на кадровите военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия се отменя считано от 1 септември 2010 г.


§ 4. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността" до десет дни след обнародването на наредбата в "Държавен вестник" да организира публикуването и в интернет страницата на Министерството на отбраната (www.mod.bg) и в АИС на ръководния състав на Българската армия.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, КАКТО И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2011 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, КАКТО И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, КАКТО И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2013 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Бел. ред. Сиела Норма

(Бел. ред. Сиела Норма) Замяната на "военнослужещите и цивилните служители" с "военнослужещите, резервистите и цивилните служители", оказана в § 4 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия за обучение в тях, обн. в ДВ, бр. 4 от 2013 г., не е направена поради изрично изменение на текста.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ, КАКТО И ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА РЕЗЕРВИСТИТЕ В КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ, КАКТО И ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА РЕЗЕРВИСТИТЕ В КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 11.02.2020 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 18, т. 1


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА КУРСА
Наименование на курса Код
1. Структурата, предлагаща създаването на нов курс или 2. Обучаваща организация
промяна на съществуващ курс Потвърждавам възможността за организиране
Заявявам необходимостта от организиране на курс .....................................................................................................................
на курс ..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
съгласно изискванията на квалификационната характеристика
в ...........................................................................................................................................................................
на курса.
(обучаваща организация) Прилагам разработения от военното училище Документ ІІ - част 2.
Прилагам необходимите документи за разкриване на  
процедурата (Документ I и Документ ІІ - част 1).
Военно училище ..........................................................................................................................................................................
Заявител .................................................................................................................................................................
Подпис Дата
(структура /формирование)  
Подпис Дата  
3. Потребителите на курсове 4. Структурата по управление на човешките ресурси към
Потвърждавам целта, квалификационната характеристика и министъра на отбраната
планираните обучаеми за учебна година. Потвърждавам създаването на нов/промяна на съществуващ
Потребител ..................................................................................................................................................................
курс
(структура /формирование)
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(наименование на курса)
Подпис Дата
...........................................................................................................................................................................................
Потребител ..................................................................................................................................................................
(обучаваща организация)
(структура /формирование) да изготви учебен план, учебна програма и план за вътрешна
...........................................................................................................................................................................
оценка на курса.
Подпис Дата Подпис Дата
5. Обучаваща организация 6. Структурата по управление на човешките ресурси към
Учебният план, учебната програма и планът за вътрешна оценка министъра на отбраната
на курса са разработени съгласно изискванията на курса. Учебната документация е съгласувана.
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(обучаваща организация)
Подпис Дата да организира и проведе пилотен курс.
  Подпис Дата
7. Обучаваща организация 8. Заявителя - Структурата, предлагаща курса или промяна на
Пилотният курс е проведен. Произтеклите промени са отразени. съществуващ курс
Изпращам учебната документация за утвърждаване до Учебната документация е готова. Изпращам в
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
за утвърждаване комплект документи на курс
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Подпис Дата (наименование на курса)
 
...........................................................................................................................................................................................
  (обучаваща организация)
  и включване в регистъра на курсовете.
  Подпис Дата
9. Министерството на отбраната (Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната) -
Предлагам курс:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на курса)
да бъде включен в регистъра на курсовете.
Подпис Дата


Приложение № 2 към чл. 18, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.)


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ КУРС ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КУРС
 
Стр. от
Наименование на курса Код
Част 1. Структурата, предлагаща създаването на нов курс или промяна на съществуващ курс
1. Необходимост от създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс (описват се условията, от които произтича необходимостта за създаване или промяна на курса).
2. Цел на курса.
3. Квалификационна характеристика на курса:
а) области на приложение на придобитите знания и умения;
б) нивото на квалификация след преминатото обучение (какво да знае и какво да умее).
4. Ниво на достъп до класифицирана информация.
5. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Категория обучаеми (военнослужещи/резервисти/цивилни служители - звание и род войска).
6. Предполагаем брой специализанти (курсисти) на година.
7. Отговорник за курса (структура и длъжност).
Част 2. Обучаваща организация, определена да провежда курса
1. Изисквания към обучаемите:
а) образователен ценз и квалификация;
б) ниво на владеене на езика;
в) компютърни умения;
г) брой обучаемите в курса (минимален и максимален брой обучаеми).
2. Информация за курса:
а) актуалност на курса (указания след какъв период от време да бъде опреснен или изключен от регистъра);
б) продължителност на курса (базирана на учебни дни по 6 учебни часа занятия, проведени в клас или в извънкласни форми);
в) валидност на придобитата квалификация (период, след който обучаемите губят придобитата квалификация съгласно нормативните документи);
г) ресурси и ограничения (разчет за необходимите за провеждането на курса материални и финансови ресурси (разходи за един обучаем) към момента на предлагане на курса и възможни затруднения).
3. Изисквания към обучаващите:
а) образователно-квалификационни и научни степени (не по-ниски от тези на обучаемите в курса);
б) професионални изисквания (професионален опит, предишни заемани длъжности - не по-ниски от тези на обучаемите);
в) участващи в провеждането на курса (щатни преподаватели (инструктори) или наети на хонорар от други институции).
4. Определяне на помощник-отговорник на курса.
5. Експертен съвет (Решение на Академичен съвет) - дава предварителна оценка за валидността и необходимостта от курса.


Приложение № 3 към чл. 18, т. 3


УЧЕБЕН ПЛАН
 
Стр. от
Наименование на курса Код
1. Цели
(Ясно поставени цели за необходимите знания и умения, оперативните и функционалните стандарти, към които е насочен курсът).
2. Основни задачи
(Основните задачи трябва да са насочени към знанията и уменията, които обучаемите трябва да придобият в края на всяка учебна дисциплина или модул. Задачите трябва да бъдат поставени за всяка учебна дисциплина или модул, като поне две от тях трябва да определят основните цели.)
3. Структура:
а) разчет на календарното и учебното време;
б) учебни дисциплини и модули;
в) коефициент на тежест на отделните учебни дисциплини и модули за оценка на знанията;
г) продължителност (разпределение на времето по форми на обучение).
4. Оценяване на обучаемите:
а) вид и показатели на оценяването;
б) критерии за успешно или неуспешно покриване на изпита.
5. Организация и администриране на курса:
а) организационни структури (факултет, департамент, център и др.), които са отговорни за провеждането на курса, и местата, където ще се провежда курсът;
б) организационно-методически указания и форма на обучение;
в) изисквания към цялостната организация по провеждането на курса.


Приложение № 4 към чл. 18, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.)


УЧЕБНА ПРОГРАМА
Наименование на курса Код:
Въведение:  
Учебна дисциплина   Учебни часове
Основна цел    
Начин на оценяване    
Литература    
 
Съдържание на учебната дисциплина
 
Занятие № по ред Вид на занятието Часове Наименование на занятието Катедра/ ръководител Място за провеждане
Модул          
1          
2          
3          
         
Модул          
1          
2          
         
Учебна дисциплина         Учебни часове
Основна цел          
Начин на оценяване          
Литература          
 
Съдържание на учебната дисциплина
 
Занятие № по ред Вид на занятието Часове Наименование на занятието Катедра/ ръководител Място за провеждане
Модул          
1 лекция        
2 лекция        
3 практическо        
...          
           


Приложение № 5 към чл. 22, ал. 2


УТВЪРЖДАВАМ:
Началник на ....................................................................................
............................................................................................

(обучаваща организация)

................................................................................................

(военно звание) (име, фамилия)

 
ПЛАН ЗА ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА
на курс ...........................................................
1. Цели на оценката.
2. Обект на оценката.
- план за обучение;
- методика;
- налични ресурси;
- обучаващи (как те прилагат методиката и различните похвати и как използват наличните ресурси);
- резултати (като сравнение между очакваните и действителните резултати);
- пречки, които са затруднили провеждането на курса.
3. Критерии за оценка на всеки един от обектите, подлежащи на оценка.
4. Източници, използвани за оценка (индивиди и/или документи, осигуряващи необходимата информация за вътрешна оценка, обучаеми, обучаващи, доклади и др.).
5. Методика, използвана при оценяването, процедурите, методите и инструментите за събиране и анализ на данните:
- процедурите трябва да включват всички стъпки, необходими в процеса на оценяване;
- начини за събиране на данни (например наблюдение, интервю, попълване на анкети и т.н.), като се споменават и свързаните с тях инструменти за приложение; събираните данни трябва да бъдат обработени в съответствие с целта на оценяването (анализ на съдържанието, насочен към качествените показатели, а количественият анализ разглежда количествените аспекти).
6. Посочва се точният момент на оценка (в кой момент по време на курса ще бъде събрана информацията за оценяване).
7. Екип за оценяване.
 
  Ръководител на
 
..........................................................................................................................
 

(основно звено, началник на център)

 
...........................................................................................................................
 

(военно и научно звание) (име, фамилия)Приложение № 6 към чл. 35

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.)


ТАБЛИЦА
с кодовете на курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията
Индекс на Индекс на вида Индекс на Индекс на Индекси на курсовете
вида на курса категорията званията на военните училища
квалификация   военнослужещи   ВА НВУ ВВМУ (700-999)
        (001-199) (200-699)  
1 2 3 4 5 6 7
Длъжностна Висш команден 1 Офицери мл. л-т - 1 001 - 009    
квалификация Висш щабен 2 О л-т - 2 010 - 019    
А Стратегически 3   ст. л-т - 3 020 - 029    
  Командни 4   к-н/к-н л-т - 4 030 - 079 200 - 209 (по 700 - 709
      майор/кап. ІІІ   родове и спец. 710 - 719
      ранг - 5   войски) ………..
      подп. /кап. ІІ   210 - 219 …...- 739
      ранг - 6   220 - 229  
      полк./кап. I   230 - 239  
      ранг - 7   ………  
      бриг. г-л/ бриг.   - 299  
  Щабни 5   адм. - Г8 080 - 109 400-409 410-419 800 - 809
      ген. м-р/контра-   -499 …..- 849
  Специализирани 6   адм. -Г9 110 - 139 500 - 509 850 - 899
      ген. л-т   510 - 519 …….- 899
      /вицеадм. - Г10   …………  
      генерал/ адми-   ..….. - 599  
      рал - Г11      
  Пример А-1-О7-010
  Придобиване на военна Сержанти мл. с-т/ст. 2 ст- 1   300-319 740-749
  квалификация "сержант" (старшини) с-т /о-на 1 ст- 2      
  - 1,2,3 модул - (1, 2, 3) С ст.с-т/ гл.с-на - 3      
  Заместник-командири на   с-на /м-н - 4   320-339 750-759
  взводове и приравнени 4   оф. к-т - 5      
  Старшини на роти 4       340-359 760-769
  Командири на взводове 4       360-379 770-779
  Специализирани 6       380-399 780-799
  Пример А-4-C4-300
  Обучение за придобиване на Войници р-к/м-с - 1  
  военноотчетна специалност и К ефр-/ст.м-с -2  
  квалификация      
  Пример А-9-К1
Допълнителна Целева квалификация - 8 Военнослужещи, резервисти и цивилни 140-169 600-659 900-959
квалификация Езикова квалификация - 9 служители 170-199 660-699 960-999
Д 1. Език - "индекс"        
  английски - А, френски - Ф, немски - Н,        
  турски - Т, гръцки - Г, румънски - Р,        
  руски - Рус, арабски - Ар,        
  сръбски - С, български - Б        
  2. Ниво "индекс"        
  - първо ниво - 1        
  - второ ниво - 2        
  - трето ниво - 3        
  - четвърто ниво - 4        
  - специализиран - Сп        
  - поддържащ - П        
  Пример Д-9А2-610
Преквалифика- Преквалификация - 10 Военнослужещи, резервисти и 1000-1049 1050-1099 1100-1149
ция П   цивилни служители      


Приложение № 7 към чл. 37г, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.)

Образец за попълване данните на кандидатите

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

Длъжност

Военно формирование

Военно формирование на подчинение на вид ВС или на МО

Навършени години към 31.12.

Окончателна оценка на възможностите за повишаване във военно звание и развитие в длъжност

Окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение за професионална квалификация по военно дело във ВВУ

Висше образование/специалност

Ниво на разрешение за достъп до КИ

Наказания

STANAG

1

желание

2

желание

редник

Иван

Петров

Иванов

8008150000

шофьор

24620-

Свобода

СВ

37

Препоръчително е да се присвои военно звание от друга категория

ДА

НВУ, ОКС "бакалавър", Национална и регионална сигурност

няма

няма

няма

мотопехота и танкови войски

разузнава не

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ФАЙЛЪТ ДА СЕ ИЗГОТВИ НА MICROSOFT EXCEL

 

 

 

 

 

 

 

 

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти