Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 30 ЮНИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът за извършване на:
1. проверки за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания;
2. констатации за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания.
(2) Проверките и констатациите по ал. 1 се извършват по реда на Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (L 316/65/2.12.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1122/2009), доколкото в тази наредба не е предвидено друго.

Чл. 2. (1) Проверките и констатациите за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания се извършват от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (Разплащателна агенция).
(2) Разплащателната агенция извършва проверките и констатациите за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания чрез интегрираната система за контрол съгласно чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ


Чл. 3. (1) Служителите на Разплащателната агенция извършват административни проверки за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания чрез интегрираната информационна система, като съпоставят данните от заявленията за подпомагане с данните в регистрите.
(2) Служителите на Разплащателната агенция извършват проверки на място за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания едновременно с проверката на място за спазване на изискванията по схемите и мерките за подпомагане, финансирани от европейските земеделски фондове.


Чл. 4. (1) Общият брой проверки на място за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания, извършвани всяка година, трябва да обхваща най-малко 3 % от всички земеделски стопани, кандидатстващи по всяка от схемите.
(2) Проверките на място за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания за животни обхващат най-малко 5 % от всички животни, за които се кандидатства по всяка схема.
(3) Проверяваните на място земеделски стопани се определят въз основа на анализ на риска и формиране на контролна извадка съгласно Регламент (ЕО) № 1122/2009.


Чл. 5. Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията по схемата за национални доплащания за тютюн чрез административни проверки в електронните бази данни за изкупения и премиран тютюн, създадени и поддържани от Фонд "Тютюн".


Чл. 6. (1) При проверка на идентификацията на животните по схемите за национални доплащания за животни Разплащателната агенция проверява дали са:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) регистрирани в животновъден обект, собствен или нает от кандидата за подпомагане;
2. идентифицирани с ушни марки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) При проверка на място за спазване на изискванията на схемите за национални доплащания за животни Разплащателната агенция проверява дали наличните в стопанството животни са допустими за подпомагане по съответната схема като "крави по схемата за крави с бозаещи телета", "юници по схемата за крави с бозаещи телета", "овце майки" или "кози майки" съгласно Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (Наредба № 2 от 2011 г.).


Чл. 7. (1) При прилагане на схемата за национални доплащания за клане на говеда в частта за клане на бици, волове, крави и юници на възраст над осем месеца Разплащателната агенция проверява дали:
1. животните са заклани в кланица, която е включена в базата данни на Министерството на земеделието и храните по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм., бр. 48 от 2010 г.);
2. представените протоколи за клане са съставени от правоспособни класификатори.
(2) При прилагане на схемата за национални доплащания за клане на говеда в частта за клане на телета Разплащателната агенция проверява:
1. дали животните са заклани в кланица, която е одобрена от Националната ветеринарномедицинска служба по реда на чл. 12 от Закона за храните;
2. ветеринарномедицинското свидетелство за транспортиране на животни;
3. дали предадените за клане телета са били с максимално живо тегло 300 килограма или с максимално кланично тегло 185 килограма; максималното тегло на телетата за клане се установява въз основа на документ, издаден от кланицата, който съдържа:
а) живото или кланичното тегло на телето и номера на неговата ушна марка;
б) идентификационен номер на кланицата;
в) подпис и печат.
(3) При прилагане на схемата за национални доплащания за клане на говеда в частта за износ на говеда в трети страни Разплащателната агенция проверява представената митническа декларация за износ или контролно копие Т 5.
(4) При прилагане на схемата за национални доплащания за клане на говеда Разплащателната агенция проверява спазването на изискването земеделският стопанин да е отглеждал възрастните говеда в продължение най-малко на осем месеца преди датата на клането или износа или да е отглеждал телетата в продължение най-малко на три месеца преди клането или износа въз основа на данните, отразени в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(5) При прилагане на схемата за национални доплащания за клане на говеда чл. 43 и 44 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 не се прилагат.

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСТАТАЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ


Чл. 8. (1) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за тютюн кандидати за подпомагане, които:
1. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
2. не са отглеждали тютюн през референтния период 2007 - 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
(2) Отказът на подпомагане по ал. 1 не води до налагането на други санкции на кандидата за подпомагане.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, земеделски стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали по-малко от 10 говеда, когато кандидатстват за подпомагане за говеда или 10 биволи, когато кандидатстват за подпомагане за биволи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Кандидатите за подпомагане по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, които са кандидатствали и през 2009 г. и са отглеждали към 28 февруари 2009 г. 10 или повече говеда, получават подпомагане въз основа на броя говеда, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28.02.2009 г.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Броят на говедата и/или биволите, за които получават подпомагане кандидатите по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, които кандидатстват по нея за първи път, се определя чрез извършване на административна проверка от Разплащателната агенция в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Когато кандидатът за подпомагане по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, е заявил за подпомагане по-голям брой говеда и/или биволи от тези, които е отглеждал към 28 февруари 2009 г., плащането се определя от броя на говедата и/или биволите, които е отглеждал към тази дата, отразени в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.
(5) Отказът на подпомагане по ал. 1 и частичният отказ на подпомагане по ал. 4 не водят до налагането на други санкции на кандидата за подпомагане.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета земеделските стопани, които притежават индивидуална млечна квота преди 30 ноември на годината на кандидатстване.
(2) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета земеделските стопани, които са декларирали или се установи, че отглеждат по-малко от 5 крави и юници, които подлежат на подпомагане по тази схема.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета земеделски стопани, които в срок до 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, не продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените крави и/или юници.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Отказът на подпомагане по предходните алинеи не води до налагането на други санкции на кандидата за подпомагане.


Чл. 11. (1) Животни с нередности по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета са крави и/или юници, които:
1. не са идентифицирани с поне една ушна марка;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) не са регистрирани в животновъден обект, собствен или нает от кандидата за подпомагане;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) са различни от посочените в заявлението за подпомагане, което е установено чрез проверка на ушните марки, и замяната не е извършена при условията и в сроковете по чл. 16, ал. 6 от Наредба № 2 от 2011 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Когато при проверка на стопанството, извършена до 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, Разплащателната агенция установи, че броят на заявените за подпомагане крави и/или юници по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета е по-голям от броя на кравите и/или юниците, които реално се отглеждат в него, или че част от тях са с нередности:
1. намалява броя на кравите и юниците в стопанството с броя на тези, които са с нередности, с което установява броя на допустимите за подпомагане животни;
2. разделя общия брой на липсващите и на животните с нередности на броя на допустимите за подпомагане животни, с което установява процента на несъответствие.
(3) В зависимост от установения процент на несъответствие Разплащателната агенция определя размер на подпомагане на земеделския стопанин по следния начин:
1. ако броят на липсващите и на животните с нередности е до 3 или процентът на несъответствие е до 10 % - подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с размера на подпомагането за липсващите и за животните с нередности;
2. ако процентът на несъответствие е до 20 % - подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с удвоения размер на подпомагането за липсващите и за животните с нередности;
3. ако процентът на несъответствие е над 20 % - не се подпомага за съответната година.


Чл. 12. (1) Размерът на подпомагането по схемата за национални доплащания за клане на говеда се определя според броя на говедата, за които Разплащателната агенция установи, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) са заклани или са реално изнесени в трета държава в срок до 5 декември 2011 г.;
2. земеделският стопанин е отглеждал бици, волове, крави и юници на възраст над осем месеца в продължение най-малко на осем месеца преди датата на клането или износа или е отглеждал телетата в продължение най-малко на три месеца преди клането или износа.
(2) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за клане на говеда кандидатите за подпомагане, които са заявили или за които е установено по ал. 1, че са предали за клане или за износ по-малко от 5 говеда.
(3) Кандидатите за подпомагане по схемата за национални доплащания за клане на говеда не получават подпомагане за говедата, за които се установи несъответствие между заявените със заявката за плащане номера на ушни марки и номерата на ушните марки във:
1. документите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3;
2. Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.
(4) Отказът на подпомагане по ал. 2 и частичният отказ на подпомагане по ал. 1 и 3 не водят до налагането на други санкции на кандидата за подпомагане.


Чл. 13. (1) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки земеделските стопани, които са декларирали или се установи, че отглеждат по-малко от 50 овце майки и кози майки, които подлежат на подпомагане по тази схема.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Не се подпомагат по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки земеделските стопани, които в срок до 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, не продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и кози майки.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Отказът на подпомагане по ал. 1 и ал. 2 не води до налагането на други санкции на кандидата за подпомагане.


Чл. 14. (1) Животни с нередности по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки са овце майки и кози майки, които:
1. не са идентифицирани с поне една ушна марка;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) не са регистрирани в животновъден обект, собствен или нает от кандидата за подпомагане;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) не са овце майки или кози майки съгласно определенията на т. 1 или 2 на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 2011 г.;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) са различни от посочените в заявлението за подпомагане, което е установено чрез проверка на ушните марки, и замяната не е извършена при условията и в сроковете по чл. 16, ал. 6 от Наредба № 2 от 2011 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Когато при проверка на стопанството, извършена до 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, Разплащателната агенция установи, че броят на заявените за подпомагане овце майки и кози майки по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки е по-голям от броя на овцете майки и козите майки, които реално се отглеждат в него, или че част от тях са с нередности:
1. намалява броя на овцете майки и козите майки в стопанството с броя на тези, които са с нередности, с което установява броя на допустимите за подпомагане животни;
2. разделя общия брой на липсващите и на животните с нередности на броя на допустимите за подпомагане животни, с което установява процента на несъответствие.
(3) В зависимост от установения процент на несъответствие Разплащателната агенция определя размер на подпомагане на земеделския стопанин по следния начин:
1. ако процентът на несъответствие е до 10 % - подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с размера на подпомагането за липсващите и за животните с нередности;
2. ако процентът на несъответствие е до 20 % - подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с удвоения размер на подпомагането за липсващите и за животните с нередности;
3. ако процентът на несъответствие е над 20 % - не се подпомага за съответната година.


Чл. 15. (1) Разплащателната агенция не прилага намаленията на плащанията по чл. 11, ал. 3 и по чл. 14, ал. 3, когато липсата на животни или наличието на животни с нередности се дължат на форсмажорно обстоятелство.
(2) Кандидатът за подпомагане уведомява Разплащателната агенция за наличието на форсмажорни обстоятелства в срок до 10 работни дни от крайната дата на фактическото събитие. Кандидатът попълва формуляр по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", съдържащ декларация, с която кандидатът се задължава да представи доказателствен документ за причините за смъртта на животните, издаден от оторизираната за това институция, в срок до 15 октомври.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Трета държава" е всяка държава, която не е член на Европейския съюз.
2. "Ветеринарномедицинското свидетелство за транспортиране на животни" е ветеринарномедицинското свидетелство по чл. 139, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
3. "Протоколи за клане" са протоколи по чл. 58в, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
4. "Овца майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
5. "Коза майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на земеделския стопанин;
б) трайна професионална нетрудоспособност на земеделския стопанин;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно земеделската земя и/или животните в стопанството;
г) случайно унищожение на постройките за животни в стопанството;
д) епизоотична ситуация, засегнала частично или изцяло селскостопанските животни на земеделския стопанин.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 47, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СХЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г.)

§ 10. Параграф 1, т. 1, § 4, т. 2, § 5, т. 1, буква "а" и т. 2, § 7, т. 1, § 8, т. 1, буква "а" и т. 2 и § 9 се прилагат по отношение на заявления за подпомагане, подадени през 2012 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти