Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ВОЕННИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

В сила от 02.07.2010 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства (ВС) в Република България, категориите военни въздухоплавателни средства, изискванията за разработване, въвеждане и актуализиране на нормите за летателна годност на военните ВС във връзка с осигуряване дейността по сертифицирането на летателната годност на военните ВС.
(2) Изискванията по наредбата не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 200 кг.

Чл. 2. (1) Военните ВС, вписани в Регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България, изпълняват полети, ако притежават сертификат за летателна годност и валидно удостоверение за преглед на летателната годност, издадени по реда на тази наредба.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за военно ВС, извършващо изпитателен или контролен полет с цел издаване на сертификат за летателна годност или продължаване срока на валидността му, както и за метеорологичен пилотируем балон (използван изключително за метеорологични цели), безпилотен свободен балон без товар, привързан балон и хвърчило.


Чл. 3. (1) Сертификатите за летателна годност и удостоверенията за преглед на летателната годност на военните ВС, вписани в Регистъра на военните ВС на Република България, се издават от Института по отбрана.
(3) Институтът по отбрана създава Регистър за вписване на издадените сертификати за летателна годност на военните ВС с гриф на сигурност и ниво на класификация "Поверително". Всички издадени сертификати за летателна годност се вписват в регистъра.


Чл. 4. Сертификатът за летателна годност и удостоверението за преглед на летателната годност на транспортните и учебно-тренировъчните военни ВС се съхраняват на борда им, когато са в полет. За всички останали военни ВС те се съхраняват към индивидуалната пономерна документация.


Чл. 5. Промени или записи в сертификатите за типа и в сертификатите за летателна годност се правят само от Института по отбрана.

Раздел II.
Категории на военните въздухоплавателни средства


Чл. 6. Според своето предназначение и изпълняваните задачи военните ВС се класифицират в следните категории:
1. бойни;
2. учебно-бойни;
3. транспортни;
4. учебно-тренировъчни;
5. специални.


Чл. 7. Категорията на военните ВС се вписва в сертификата за летателна годност.


Чл. 8. При промяна в предназначението на дадено военно ВС или даване на разрешение за категория "специални" съответното авиационно формирование връща съществуващия сертификат в Института по отбрана за анулиране и подава заявка за промяна на категорията му и издаване на нов сертификат за летателна годност по реда на тази наредба.

Раздел III.
Норми за летателна годност


Чл. 9. (1) Министърът на отбраната по предложение на директора на Института по отбрана определя нормите за летателна годност на отделните категории и видове военни ВС. Нормите за летателна годност са задължителни за всички военни ВС, вписани в Регистъра на военните ВС на Република България.
(2) Съответствието с нормите за летателна годност се включва като изискване при подготовката и изпълнението на проекти за придобиване или модернизация на военно ВС.


Чл. 10. Норми за летателна годност на военни ВС на други държави могат да се прилагат спрямо българските военни ВС, ако са предвидени в международни актове, страна по които е Република България.


Чл. 11. Когато за съответното военно ВС няма типов норматив, издаден от компетентен държавен орган на съответния производител, министърът на отбраната по предложение на директора на Института по отбрана определя реда за създаване на типов норматив за оценка на съответствието на типа военно ВС с нормите за летателна годност на военните ВС.

Раздел IV.
Издаване на сертификат за типа и индивидуален сертификат за летателна годност на военни въздухоплавателни средства, проектирани и построени в Република България


Чл. 12. (1) На всеки тип военно ВС, проектирано и построено в Република България, се издава сертификат за типа за съответствие с изискванията на нормите за летателна годност.
(2) Сертификатът за типа се издава от Института по отбрана въз основа на заявка.


Чл. 13. (1) Заявката за издаване на сертификат за типа се подава от конструктора или конструкторското бюро (по-нататък конструктора) в процеса на проектиране на военното ВС до директора на Института по отбрана.
(2) В двуседмичен срок от завеждане на заявката директорът на Института по отбрана назначава сертификационна комисия (комисията) за определяне съответствието на типа военно ВС с нормите за летателна годност. Комисията се състои от нечетен брой членове.


Чл. 14. (1) Конструкторът представя на комисията за проверка и одобрение всички разчети, чертежи, технологии, модели и макети на военното ВС.
(2) Конструкторът изготвя и представя на комисията и проект на техническа документация на военното ВС. Техническата документация на военното ВС трябва да позволява внасянето на изменения и допълнения чрез замяна или добавяне на листове.
(3) Конструкторът построява най-малко един опитен образец на военното ВС и предлага на комисията програми за наземни и летателни изпитвания. Програмите за наземни и летателни изпитвания на опитния образец се утвърждават от директора на Института по отбрана по предложение на комисията.
(4) Опитният образец се вписва в Регистъра на военните ВС на Република България, като върху него се нанасят съответните национален и регистрационни знаци. Вписването на опитния образец в регистъра се извършва, без той да има сертификат за типа и сертификат за летателна годност.


Чл. 15. (1) Комисията на базата на резултатите от аеродинамичните и якостните разчети, лабораторните и стендовите изследвания, наземните и летателните изпитвания на прототипа изготвя справка за съответствието на типа военно ВС с нормите за летателна годност. Справката се изготвя в съответствие с реда за оценка на съответствието.
(2) След приключване на работата си комисията изготвя доклад до директора на Института по отбрана, към който се прилага справката за съответствие. Директорът на Института по отбрана утвърждава доклада и разпорежда издаването на сертификат за типа.


Чл. 16. (1) Сертификат за типа се издава, когато всички изисквания, произтичащи от нормите за летателна годност на военни ВС, са удовлетворени и отразени в справката за съответствие.
(2) Сертификатът за типа на военното ВС се подписва от директора на Института по отбрана в двуседмичен срок от завеждане на доклада в деловодството на Института по отбрана и се подпечатва с печата на Института по отбрана.
(3) Получаването на сертификат за типа, за съответния тип военно ВС, може да се извърши в друга държава по преценка на министъра на отбраната при направено предложение от директора на Института по отбрана, ако съответните норми за летателна годност на военни ВС са по-високи или равни от действащите в Република България.
(4) В случаите по ал. 3 не се прилагат изискванията на чл. 14, ал. 3 за утвърждаване на програмите за наземни и летателни изпитвания.


Чл. 17. При издаването на сертификат за типа Институтът по отбрана изготвя сертификационна таблица, неразделна част от сертификата за типа. В сертификационната таблица се вписват сертификационните данни (характеристични данни и параметри) на типа военно ВС.


Чл. 18. (1) Всички разчети, чертежи, технологии, спецификации на материали и техническата документация, по които е построен опитният образец, се подпечатват с печата на Института по отбрана при издаването на сертификат за типа и не подлежат на унищожаване.
(2) Изменения в разчетите, чертежите, технологиите, спецификациите на материалите и техническата документация се допускат само с предварително писмено разрешение на Института по отбрана.


Чл. 19. Сертификатът за типа заедно със сертификационната таблица се съхраняват от конструктора и могат да се унищожават само с разрешение на директора на Института по отбрана.


Чл. 20. В случаите, когато конструкторът няма намерение да строи (произвежда) други серийни военни ВС от този тип, а опитният образец се явява единственото военно ВС от този тип, този факт се декларира в заявката. В тези случаи Институтът по отбрана след сертификата за типа издава и сертификат за летателна годност на конкретното военно ВС.


Чл. 21. (1) В случаите, когато конструкторът проектира и построи друго военно ВС, подобно на това, за което е издаден сертификат за типа, но някои от данните му се различават от тези, посочени в сертификационната таблица, то това военно ВС се счита за друг тип и за него се прилагат разпоредбите за издаване на сертификат за типа по този раздел.
(2) Промени във военните ВС, чиито данни остават същите като посочените в сертификационната таблица, се считат за модификации и спрямо тях не се прилага процедурата за издаване на сертификат за типа.


Чл. 22. (1) За всяко произведено серийно военно ВС се издава индивидуален сертификат за летателна годност на базата на заявка от производителя и декларация на производителя за качество и съответствие.
(2) Декларацията за качество и съответствие удостоверява, че серийното военно ВС е произведено по одобрената от Института по отбрана документация на опитния образец.
(3) На базата на заявка от производителя и декларация за качество и съответствие Институтът по отбрана издава експортен сертификат за летателна годност, когато военното ВС е предназначено за износ в чужбина.
(4) Сертификатите за летателна годност се издават в двуседмичен срок след завеждане на заявките по ал. 1 и 3 в деловодството на Института по отбрана.

Раздел V.
Издаване на сертификат за летателна годност на доставени от внос военни ВС


Чл. 23. (1) Издаването на сертификат за летателна годност (приложение № 1) на внесените от друга държава военни ВС се извършва от Института по отбрана след подаване на заявка от авиационното формирование, където се числи военното ВС.
(2) Заявката се подава до директора на Института по отбрана по образец (приложение № 2) не по-малко от 30 дни преди датата на основния преглед от представителите на Института по отбрана по реда на чл. 24, ал. 1.
(3) В заявката за издаване на сертификат за летателна годност се посочват заводският (сериен) номер на военното ВС, регистрационните знаци и категорията му. Наред със заявката авиационното формирование представя пред Института по отбрана:
1. копие на сертификат за типа заедно със сертификационната таблица, издадени от упълномощения орган на страната на производителя, ако досега такъв тип военно ВС не е бил вписван в регистъра;
2. експортен сертификат за летателна годност на военното ВС в случаите, когато ВС се внася от държава, с която не се прилагат единни норми за летателна годност на военни ВС;
3. декларация за качество и съответствие в случаите, когато военното ВС е ново и се внася от държава, с която се прилагат единни норми за летателна годност на военните ВС;
4. сертификат за летателна годност в случаите, когато военното ВС е използвано и се внася от държава, с която се прилагат единни норми за летателна годност на военни ВС; сертификатът трябва да е с валиден срок и да е заверен от упълномощения орган на тази страна.


Чл. 24. (1) Авиационното формирование, където се числи военното ВС, го предоставя на разположение на представителите на Института по отбрана за основен преглед. Времето и мястото на прегледа се уговарят предварително между авиационното формирование, където се числи военното ВС, и Института по отбрана.
(2) Авиационното формирование осигурява оборудване, допуснат до работа по авиационната техника инженерно-технически персонал и екипаж за извършване на необходимите проверки, огледи и контролен полет.


Чл. 25. (1) Авиационното формирование, където се числи военното ВС, представя на Института по отбрана наличните:
1. копие от ръководството за летателна експлоатация;
2. копие от всички ръководства на производителя за техническо обслужване, ремонт, илюстровани каталози;
3. копие от издаден/съгласуван от производителя регламент за техническо обслужване;
4. списък на издадените експлоатационни бюлетини от производителя, както и директиви по летателна годност, издадени от съответните авиационни власти, които се отнасят за даденото военно ВС;
5. списък на максимално допустимите откази;
6. писмено споразумение с производителя за изпращане в Института по отбрана на всички изменения в ръководствата, посочени по-горе, както и на експлоатационните бюлетини, издавани от производителя;
7. ресурсна инструкция (документи, регламентиращи ресурса);
8. програма за техническо обслужване;
9. програма за наземни изпитвания за приемане на военните ВС;
10. програма за летателните изпитвания на военните ВС.
(2) Авиационното формирование представя на представителите на Института по отбрана справка за конкретното военно ВС, утвърдена от командира на авиационното формирование. Справката съдържа следната информация:
1. наработка на планера, на основната(-ите) и на спомагателната силова установка от началото на експлоатация, от последния ремонт и от последното периодично техническо обслужване (в календарен срок, в летателни часове, в брой кацания или в цикли) и съответния остатъчен ресурс;
2. списък на всички ресурсни агрегати и съответния остатъчен ресурс;
3. списък на бутилките за високо налягане и дата на следваща проверка;
4. състояние на аварийно-спасителното оборудване и остатъчния му ресурс;
5. списък на изпълнените експлоатационни бюлетини;
6. документ за масата и центровката на военното ВС;
7. списък на модификациите, модернизациите и усъвършенстванията, одобрени от съответните авиационни власти;
8. дата и място на последното периодично (базово) техническо обслужване;
9. информация за инциденти, извънредни проверки и ремонти.
(3) Наред с военното ВС на представителите на Института по отбрана се предоставят за проучване и:
1. формулярите на военното ВС, на основната(ите) и на спомагателната силова установка;
2. паспортите на компонентите (еквивалентен документ).


Чл. 26. (1) Прегледът по чл. 24, ал. 1 има за цел да установи дали:
1. военното ВС е проектирано, построено и преминало изпитвания по нормите за летателна годност, посочени в заявката и вписани в типовия му сертификат за летателна годност;
2. военното ВС може да бъде класифицирано в категорията, посочена в заявката;
3. комплектът експлоатационно-техническа документация е пълен и се отнася за същия тип военно ВС;
4. за военно ВС, което е било на експлоатация в някоя друга държава - в експлоатационно-техническата документация са внесени всички изменения и допълнения към тях, издадени от страната на производителя;
5. има договор с производителя за получаване на всички бюлетини и изменения и допълнения на/към експлоатационно-техническата документация.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 не се прилага, ако между Република България и съответната държава е в сила договореност за взаимно признаване на нормите за летателна годност на военните ВС.
(3) Изискването по ал. 1, т. 3 не се прилага, когато авиационното формирование експлоатира военно ВС от същия тип, на което вече е издаден индивидуален сертификат за летателна годност.


Чл. 27. (1) В 7-дневен срок след приключване на прегледа на военното ВС представителите на Института по отбрана изготвят доклад за резултатите от прегледа, в който посочват дали са удовлетворени изискванията по чл. 26, ал. 1, и правят предложение за издаване или не на сертификат за летателна годност. Докладът се утвърждава от заместник-министъра на отбраната в 7-дневен срок от изготвянето му. Копие от доклада се изпраща на авиационното формирование.
(2) В случай че представителите на Института по отбрана констатират несъответствия с изискванията по чл. 26, ал. 1, те изготвят писмени предписания и определят срок за отстраняването им. След отстраняване на несъответствията авиационното формирование информира директора на Института по отбрана и се извършва нов преглед на военното ВС.
(3) Институтът по отбрана издава сертификат за летателна годност на съответното военно ВС в 14-дневен срок от датата на утвърждаване на доклада. Сертификатът за летателна годност се подписва от директора на Института по отбрана и се подпечатва с печат на Института по отбрана. Експортният сертификат за летателна годност или декларацията за качество и съответствие остава в Института по отбрана.
(4) Сертификатът за летателна годност се предава на авиационното формирование.
(5) Всички текстове в сертификата за летателна годност се изписват на български и английски език.

Раздел VI.
Срок на валидност на сертификата за летателна годност и удостоверение за преглед на летателната годност


Чл. 28. (1) Срокът на валидност на сертификата за летателна годност се определя с удостоверение за преглед на летателната годност (приложение № 3). Удостоверението се издава заедно със сертификата за летателна годност и се прилага като неразделна част към него.
(2) Срокът на валидността на удостоверението за преглед на летателната годност е до две години в случаите, когато военното ВС се експлоатира предимно от летища в Република България, и до една година в случаите, когато се експлоатира предимно от летища в друга държава. Срокът на валидност се вписва в удостоверението за преглед на летателната годност.
(3) Командирът на авиационното формирование е отговорен за поддържането на летателната годност на военното ВС съобразно изискванията на експлоатационната документация.
(4) Всяко военно ВС, на което е издаден сертификат за летателна годност, се предоставя за проверки от представителите на Института по отбрана при поискване по съответния ред в БА. Целта на проверката е да се установи дали: военното ВС съответства на посочената в сертификата за летателна годност категория; експлоатацията е съгласно изискванията на регламентиращите документи; не са настъпили недопустими изменения в състоянието на военното ВС; летателните характеристики и техническите параметри на военното ВС, двигателите и системите му не се различават от тези, посочени в ръководствата по летателна и техническа експлоатация.
(5) В 7-дневен срок след приключване на прегледа на военното ВС представителите на Института по отбрана изготвят доклад за резултатите от проверката, в който посочват дали се спазват изискванията на документите, регламентиращи неговата експлоатация, и правят предложение да продължи или да се прекрати експлоатацията му. Докладът се утвърждава от директора на Института по отбрана в 7-дневен срок от изготвянето му. Копие от доклада се изпраща на авиационното формирование.
(6) В случай че представителите на Института по отбрана констатират несъответствия с изискванията на документите, регламентиращи експлоатацията на военното ВС, те изготвят писмени предписания и определят срок за отстраняването им. След отстраняване на несъответствията авиационното формирование информира Института по отбрана и се извършва нова проверка на военното ВС.
(7) Сертификатът за летателна годност се отнема от представителите на Института по отбрана, ако при проверките се установи, че не се спазват изискванията на документите, регламентиращи неговата експлоатация.


Чл. 29. Авиационното формирование, където се числи военното ВС, подава заявка (приложение № 4) до директора на Института по отбрана за издаване на удостоверение за преглед на летателната годност на военното ВС не по-малко от 45 дни преди крайния срок на валидност на действащото.


Чл. 30. Заедно със заявката авиационното формирование, където се числи военното ВС, представя в Института по отбрана справка за военното ВС, утвърдена от командира на авиационното формирование. Справката съдържа данните по чл. 25, ал. 2.


Чл. 31. (1) Удостоверението за преглед на летателната годност се издава след извършване на основен преглед по реда на чл. 24.
(2) Авиационното формирование, където се числи военното ВС, предоставя на представителите на Института по отбрана за преглед и:
1. формулярите на военното ВС, на основната(ите) и на спомагателната силова установка;
2. паспортите на компонентите (еквивалентен документ);
3. резултатите от последния полет по данни на екипажа и средствата за обективен контрол.
(3) Авиационното формирование предоставя на представителите на Института по отбрана издадения сертификат за летателна годност и удостоверението за преглед на летателната годност (ако е издадено такова).


Чл. 32. (1) Инспекцията на военното ВС за издаване на удостоверение за преглед на летателната годност има за цел да установи дали:
1. не са настъпили недопустими изменения в състоянието на военното ВС;
2. летателните характеристики и техническите параметри на ВС, двигателите и системите му не се различават от тези, посочени в ръководството по летателна експлоатация;
3. техническото обслужване на военното ВС е извършвано (от издаването на сертификата за летателна годност, респективно от предшестващо продължаване на валидността му до момента) по периодичност и обем в пълно съответствие с регламента за техническо обслужване;
4. всички задължителни бюлетини и указания (директиви) за летателна годност са изпълнени и съответно вписани във формулярите, респективно паспортите;
5. въздухоплавателното средство, основната (ите) и спомагателната силова установка, въоръжението и компонентите на военното ВС не надвишават съответно междуремонтния и техническия ресурс;
6. поддържането на летателната годност на военното ВС е извършвано от авиационното формирование или от оторизирани организации за техническо обслужване.
(2) В 7-дневен срок след приключване на инспекцията на военното ВС, представителите на Института по отбрана изготвят доклад за резултатите от инспекцията на военното ВС за издаване на удостоверение за преглед на летателната годност. Докладът се утвърждава от директора на Института по отбрана в 7-дневен срок от изготвянето му. Копие от доклада се изпраща на авиационното формирование.
(3) В случай че представителите на Института по отбрана констатират несъответствия с изискванията по ал. 1, те изготвят писмени предписания и определят срок за отстраняването им. След отстраняване на несъответствията авиационното формирование информира Института по отбрана и се извършва нова инспекция на военното ВС.
(4) Институтът по отбрана издава Удостоверение за преглед на летателната годност на съответното военно ВС в 14-дневен срок от датата на утвърждаване на доклада. Удостоверението за преглед на летателната годност се подписва от директора на Института по отбрана и се подпечатва с печата на Института по отбрана.
(5) Всички текстове в удостоверението за преглед се изписват на български и английски език.
(6) Удостоверението за преглед на летателната годност се предава на командира на авиационното формирование, където се числи военното ВС.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 22.11.2013 г.) (1) В случай че при извършване на инспекцията на военното ВС представителите на Института по отбрана констатират несъответствие с изискването по чл. 32, ал. 1, т. 5, но при наличие на изискванията по чл. 32, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6, то за осигуряване на летателната годност може да се извърши експертна оценка за изменение на съответните ресурси.
(2) Експертната оценка може да се извърши по един от следните начини:
1. от представители на съответното авиационно формирование, командването на вида въоръжени сили и Института по отбрана по начин и ред, определени в съвместна заповед на командира на вида въоръжена сила, в чието управление е военното ВС, и директора на Института по отбрана;
2. чрез възлагането й на трето лице от командира на вида въоръжена сила, в чието управление е съответното военно ВС, по реда на Закона за обществените поръчки.
(3) При наличие на експертна оценка за изменение на съответните ресурси по чл. 32, ал. 1, т. 5 на военното ВС се издава удостоверение за преглед на летателната годност по реда на чл. 32.

Раздел VII.
Временно преустановяване валидността на сертификата за летателна годност


Чл. 33. Когато военното ВС бъде предадено за ремонт на външна организация, авиационното формирование, където се числи военното ВС, в 10-дневен срок предава в Института по отбрана сертификата за летателна годност и издаденото удостоверение за преглед на летателната годност.


Чл. 34. (1) Представителите на авиационното формирование приемат военното ВС от ремонт след извършване на проверка и контролен полет.
(2) Отговорност за подготовките за контролните полети, контролните полети, подготовката за прелитане и прелитането на военното ВС до авиационното формирование, където се числи, носи организацията, извършваща ремонта.
(3) След прелитането на военното ВС до авиационното формирование командирът му подава заявка до Института по отбрана за издаване на удостоверение за преглед на летателната годност при условията и по реда на чл. 31 и 32.
(4) Сертификатът за летателна годност и удостоверението за преглед на летателната годност се предават на авиационното формирование, където се числи военното ВС.


Чл. 35. В случаите, когато дадено военно ВС претърпи повреда, отстраняването на която не може да се осъществи чрез прилагане на типова технология, а изисква значителни ремонтно-възстановителни работи, авиационното формирование, където се числи военното ВС, е длъжно в 10-дневен срок да върне сертификата за летателната годност и удостоверението за преглед на летателната годност (ако е издадено такова) в Института по отбрана.


Чл. 36. При предаване на военното ВС на ремонтна организация за отстраняване на повредата се прилага редът, предвиден в чл. 33 и 34.


Чл. 37. (1) Когато авиационното формирование, където се числи военното ВС, реши само да извърши ремонтно-възстановителните работи, то разработва необходимата документация за целта. Програмата за контролния полет (ако се налага такъв) се съгласува с Института по отбрана. Документацията и програмата за контролния полет се утвърждават по команден ред и се представят пред представителите на Института по отбрана при прегледа на военното ВС.
(2) Авиационното формирование може да разработи чертежите, схемите, технологиите и др. за ремонтно-възстановителните работи и програмата за контролния полет в сътрудничество с конструктора (производителя) или ремонтна организация.


Чл. 38. Преди завършване на ремонтно-възстановителните работи авиационното формирование, където се числи военното ВС, уведомява Института по отбрана за назначаване на основен преглед.


Чл. 39. (1) По време на основния преглед определените представители на Института по отбрана установяват дали всички посочени изисквания в разработените документация и програма за контролния полет са удовлетворени.
(2) При положителни резултати се издава удостоверение за преглед на летателната годност при условията и по реда на чл. 32.
(3) Сертификатът за летателна годност и удостоверението за преглед на летателната годност се предават на авиационното формирование, където се числи военното ВС.


Чл. 40. (1) В случаите, когато дадено военно ВС бъде предадено на външна организация, включително и на производителя, за изпълнението на проект за модернизация, авиационното формирование, където се числи военното ВС, е длъжно в 10-дневен срок да върне сертификата за летателната годност и удостоверението за преглед на летателната годност (ако е издадено такова) в Института по отбрана.
(2) Удостоверение за преглед на летателната годност след изпълнението на дейностите по модернизацията, които не водят до изменение на данни от сертификационната таблица към сертификата за типа, се издава по реда на чл. 38 и 39.
(3) В случай че модернизацията води до изменение на данни от сертификационната таблица, се прилага чл. 21, ал. 1.

Раздел VIII.
Издаване на експортен сертификат за летателна годност


Чл. 41. Издаването на експортен сертификат за летателна годност на военно ВС (приложение № 5), което ще се експортира от Република България и ще се впише в чужд регистър, се извършва от Института по отбрана.


Чл. 42. (1) За издаване на експортен сертификат за летателна годност на военно ВС, което ще се експортира от Република България, се подава заявка от новия собственик или владелец на военното ВС.
(2) Заявката се подава до Института по отбрана по образец (приложение № 6) не по-малко от 30 дни преди желаната от заявителя дата на извършване на огледи и проверки от представителите на Института по отбрана по реда на чл. 24, ал. 1.
(3) За издаване на експортен сертификат за летателна годност се прилагат съответно чл. 31 - 32, без да се издава удостоверение за преглед на летателната годност.


Чл. 43. (1) Институтът по отбрана издава експортен сертификат за летателна годност, ако представеното военно ВС отговаря на изискванията на нормите за летателна годност на военните ВС. Експортният сертификат за летателна годност се подписва от директора на Института по отбрана и се подпечатва с печат на Института по отбрана.
(2) Експортният сертификат за летателна годност се предава на новия собственик или владелец след сключването на договор.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Авиационно формирование" е съставна структура от Българската армия, експлоатираща въздухоплавателно средство, вписано в Регистъра на военните въздухоплавателни средства.
2. "Летателна годност" е способността на въздухоплавателното средство да работи на земята и във въздуха без съществена опасност за екипажа, наземния персонал, пътниците (ако има такива) и населението, над което прелита.
3. "Компонент на въздухоплавателно средство" е която и да е част от въздухоплавателното средство, включително силова установка или спомагателно/аварийно оборудване на въздухоплавателното средство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До определянето на национални норми за летателна годност за военните ВС при заявяване за вписване в Регистъра на военните ВС на Република България на нов тип военно ВС Институтът по отбрана преценява заявката, като се ръководи и взема под внимание:
1. нормите за летателна годност, по които е конструирано и сертифицирано военното ВС;
2. типовия сертификат за летателна годност и сертификационната таблица към него, ако са налични;
3. инструкциите за летателна и техническа експлоатация и бюлетините на конструктора и производителя;
4. директивите за летателна годност, определени от авиационните власти на страната на производителя.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 26, т. 20 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 4. Издадените сертификати за летателна годност на военните ВС в съответствие с изискванията на Наредба № 14 от 2007 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства (обн., ДВ, бр. 107 от 2007 г.; изм., бр. 84 от 2008 г.) от Инспекцията по авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и дирекция "Политика по въоръженията" са валидни до посочения срок в тях. След изтичане срока на валидност на издадените сертификати за летателна годност се изпълняват разпоредбите на раздели V и VI на тази наредба.


§ 5. Наредбата отменя Наредба № 14 от 2007 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства.


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ВОЕННИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.11.2013 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 23, ал. 1Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2


ДО
ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
 
ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
 
Тази заявка трябва да бъде подадена (изпратена) в Института по отбрана не по-малко от 30 дни преди желаната дата за извършване на инспекция от Института по отбрана, посочена в част IX.
 
Част I ЗАЯВИТЕЛ
 
Име и адрес на  
заявителя  
 
Част II ОПИСАНИЕ НА ВОЕННОТО ВС
 
Име и адрес на производителя  
Място и дата на производство  
Държава производител  
Тип на ВС и серия  
Заводски номер  
Ново или използвано  
ВС е сертифицирано по норми за летателна годност  
Номер на типовия сертификат (удостоверение) за летателна годност и сертификационната таблица  
Държава, издала типовия сертификат (удостоверение) за летателна годност  
Максимална излетна маса на ВС  
Брой места (включително на екипажа)  
Регистрационен знак  
 
Част III ОПИСАНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ/ИТЕ
 
Име и адрес на производителя  
Място и дата на производство  
Държава производител  
Тип на двигателя/ите  
Брой на двигателите  
Заводски номера  
Нов/и или използван/и  
Максимална мощност/тяга  
 
Част IV ОПИСАНИЕ НА ВИТЛОТО/АТА
 
Име и адрес на производителя  
Място и дата на производство  
Държава производител  
Тип на витлото/ата  
     
Заводски номера    
Ново/и или използвано/и  
 
Част V КАТЕГОРИЯ
 
Бойни Учебно-бойни Транспортна
0 0 0
Учебно-тренировъчни Специална
0 0
 
Част VI ДОКУМЕНТИ, ПОТВЪРЖДАВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВОЕННОТО ВС С ТИПОВИЯ СЕРТИФИКАТ (УДОСТОВЕРЕНИЕ) ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ
 
Отбележете с "X" случая, който се отнася за Вас, и приложете съответния документ.
НОВО ИЗПОЛЗВАНО
Произведено в Р. България в Р. България
0 0
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕ Предишен сертификат за летателна годност, издаден от български авиационни власти
Номер и дата на издаване Номер и дата на издаване
   
 
ВНОСНО
 
НОВО ИЗПОЛЗВАНО
0 0
0 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕ, издадена от одобрен производител Валиден сертификат за летателна годност, издаден от упълномощения орган на страната, от която се внася
Производител, издал представената декларация за качество и съответствие Държава, издала представения сертификат за летателна годност
   
Номер и дата на издаване Номер и дата на издаване
   
 
ЕКСПОРТЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
 
Държава, издала представения експортен сертификат за летателна годност  
Номер и дата на издаване  
 
Част VII СЪПЪТСТВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
Посочете с "X" кога ще бъдат представени следните документи:
  Приложени При инспекцията на ВС Не се отнася
Копие от ръководството за летателна експлоатация 0 0 0
Копие от всички ръководства на производителя за техническо обслужване, ремонт, илюстровани каталози 0 0 0
Регламент за техническо обслужване 0 0 0
Списък на експлоатационните бюлетини и директиви по летателна годност 0 0 0
Списък на максимално допустимите откази 0 0 0
Ресурсна инструкция 0 0 0
Програма за техническо обслужване 0 0 0
Програма за наземни изпитвания 0 0 0
Програма за летателни изпитвания 0 0 0
 
Част VIII СПРАВКА ЗА ВОЕННОТО ВС
 
Посочете с "X" кога ще бъдат представени следните документи:    
  Приложени При инспекцията на ВС
Наработка на планера, двигателите и ВСУ от началото на експлоатация, от последния ремонт и последното периодично техническо обслужване (в календарен срок, часове, кацания и т. н.) и съответния остатъчен ресурс 0 0
Списък на всички ресурсни агрегати и съответния остатъчен ресурс 0 0
Списък на изпълнените експлоатационни бюлетини и директиви по летателна годност 0 0
Документ за масата и центровката на военното ВС 0 0
Списък на извършените модификации, модернизации, усъвършенствания и изпълнени ремонти 0 0
Информация за инциденти, извънредни проверки и ремонти 0 0
 
Част IХ ИНСПЕКЦИЯ
 
Име и адрес на организацията/специалистите, които ще представят ВС за проверка
 
ВС и съпътстващата документация ще бъдат на разположение за инспекция на:
Място за инспекция   От дата:  
       
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Системи, устройства и оборудване на ВС.
  2. Както са посочени в част VI, VII, VIII.
   
Дата: Подпис
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ЗАЯВКАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
 
СИСТЕМИ, УСТРОЙСТВА И ОБОРУДВАНЕ НА ВС
При подаване на заявка за първоначално издаване на сертификат за летателна годност заявителят трябва да попълни точките, посочени в приложението.
 
Всички точки трябва да бъдат попълнени точно, а в случаите, когато не се отнася за конкретното ВС, се вписва "Не се отнася".
Име на заявителя:
 
Тип на ВС: Серия: Заводски номер: Регистрационни знаци (текущи или желани): Предишни регистрационни знаци (ако е имало):
         
 
ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ, УСТРОЙСТВАТА ИЛИ ОБОРУДВАНЕТО НА ВС
 
1. Система за херметизация  
2. Системи за автоматично управление на полета  
3. Система за записване на разговорите в пилотската кабина  
4. Генератори на електрическа енергия:  
а) за постоянен ток  
б) за променлив ток, честотен диапазон  
5. Основни акумулаторни батерии:  
а) никел-кадмиеви  
б) оловни  
в) брой поставени на ВС  
6. Кислородна система:  
а) стационарна:  
б) преносима:  
7. Система за откриване на пожар в двигателите  
8. Преносими пожарогасители  
9. Система за аварийна сигнализация и откриване на срив  
10. Система за отчитане на количеството на горивото  
11. Система за защита от обледеняване и дъжд  
12. Система за регистриране на полетните данни  
13. Система за аварийно осветление  
14. Светлини за предотвратяване на сблъскване:  
а) въртящ се маяк  
б) импулсен маяк  
15. Система за откриване на опасно сближение:  
а) с друго ВС  
б) със земята  
16. Автоматична навигационна система  
17. Системи за въоръжението  
18. Система за аварийна сигнализация при ниски обороти на носещия винт (само за хеликоптери)  
 
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
 
19. Обезпечено ли е поставянето на предпазни колани на:
а) седалките на екипажа?  
б) седалките за пътници?  
20. Предвидено ли е окачване на външни товари?  
   
21. Предвидено ли е буксиране на планери?  
22. Да се посочи пълната вместимост на горивните резервоари  
23. Да се посочи отговаря ли ВС на изискванията за изпълнение на полети във:
а) BRNAV пространство  
б) RVSM пространство  
в) друго пространство (да се посочи)  
24. Опишете подробно оборудването на ВС с изключение на посоченото в т. 1 до 18, което е било поставено в резултат на извършени модификации, модернизации или усъвършенствания (посочете производителя и типа)
25. Опишете подробно измененията (ако има такива), внесени в Ръководството за летателна експлоатация в резултат на извършените модификации, модернизации или усъвършенствания
 


Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
MINISTRY OF DEFENCE
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE
 
УПЛГ към: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ARC reference: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
На основание Наредба № 21 от 2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства, която в момента е в сила, Институтът по отбрана с настоящото удостоверява, че следното въздухоплавателно средство:
Pursuant to Regulation No 21 of 2010 on the conditions and the order for airworthiness certification of military aircraft, for the time being in force, the Defence Institute hereby certifies that the following aircraft:
 
Производител на въздухоплавателното средство:
Aircraft manufacturer:
 
Наименование на въздухоплавателното средство:
Manufacturer's designation:
 
Регистрационен знак на въздухоплавателното средство:
Aircraft registration: XYZ
 
Сериен номер на въздухоплавателното средство:
Aircraft serial number: 000000000
 
се счита за летателно годно по време на прегледа.
is considered airworthy at the time of the review.
 
Този сертификат е валиден за периода, указан долу
This Certificate is valid for the period specified below
 
от до
from 00.00.0000 to 00.00.0000
 
Дата на издаване: ДИРЕКТОР
Date of issue: 00.00.0000 НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
    DIRECTOR OF THE DEFENCE INSTITUTE
  Печат Подпис:
  Stamp Signature: ..............................................
     


Приложение № 4 към чл. 29


  ДО
  ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
   

ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ВОЕННО ВС

 
Тази заявка трябва да бъде подадена (изпратена) в Института по отбрана не по-малко от 45 дни преди последния срок на валидност на сертификата, посочен в част II.
 
Част I ЗАЯВИТЕЛ
 
Име и адрес на заявителя  
 
Част II ОПИСАНИЕ НА ВОЕННОТО ВС
 
         
Регистрационен знак на ВС     Сертификатът за летателна годност е валиден до  
         
         
         
         
         
ПРОИЗВОДИТЕЛ ТИП на ВС
   
Заводски номер Наработка от началото на експлоатацията Наработка след последния ремонт
  ч. к. ч. к.
         
 
Част III ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Максимално разрешена излетна маса на военното ВС  
Програма за техническо обслужване на военното ВС  
Име и адрес на одобрената организация/специалистите, притежаващи свидетелство за правоспособност по техническо обслужване, които ще представят ВС за проверка  
Опишете подробно оборудването на ВС, което е било поставено в резултат на извършени модификации, модернизации или усъвършенствания (посочете производителя и типа), след последната заверка на сертификата за летателна годност  
Опишете подробно измененията (ако има такива), внесени в Ръководството за летателна експлоатация в резултат на извършените модификации, модернизации или усъвършенствания  
Да се посочи отговаря ли ВС на изискванията за изпълнение на полети във:  
а) BRNAV пространство  
б) RVSM пространство  
в) друго пространство (посочете)  
 
Част IV СПРАВКА ЗА ВОЕННОТО ВС
 
Посочете с "Х" кога ще бъдат представени следните документи:
  Приложени При инспекцията на ВС
Наработка на планера, двигателите и ВСУ от началото на експлоатация, от последния ремонт и последното периодично техническо обслужване (в календарен срок, часове, кацания и т.н.) и съответния остатъчен ресурс 0 0
Списък на всички ресурсни агрегати и съответния остатъчен ресурс 0 0
Списък на бутилките за високо налягане и дата на следваща проверка 0 0
Състояние на аварийно-спасителното оборудване и остатък ресурс 0 0
Списък на изпълнените експлоатационни бюлетини и директиви по летателна годност 0 0
Документ за масата и центровката на ВС 0 0
Списък на извършените модификации, модернизации, усъвършенствания и изпълнени ремонти 0 0
Информация за инциденти, извънредни проверки и ремонти 0 0
Дата и място на последното ПТО 0 0
Формулярите на ВС, на основната(ите) и на вспомагателната силова установка 0 0
Паспортите на компонентите (еквивалентен документ) 0 0
 
Част V ИНСПЕКЦИЯ
 
ВС и съпътстващата документация ще бъдат на разположение за инспекция на:
Място за инспекция   От дата  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: Както са посочени в част IV.
 
Дата: ........... Подпис


Приложение № 5 към чл. 41