Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОЕННИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 02.07.2010 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за вписване и отписване на военни въздухоплавателни средства (военни ВС) в регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България и за определяне и нанасяне на национален и регистрационни знаци върху военни ВС, както и други символи, надписи и емблеми, свързани с вписването.

Чл. 2. (1) На военното ВС се поставят национален и регистрационен знак, които осигуряват неговата уникална идентичност и служат за:
1. удостоверяване на съответствието на индивидуалното ВС с изпълнявания полет;
2. идентификация в полет;
3. управление и контрол на конфигурацията на ВС;
4. документиране на дейностите в експлоатацията на ВС.
(2) Всички военни ВС с излетна маса, по-голяма от 200 кг, подлежат на регистрация в регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България. Необходимите условия за регистрация на военно ВС са:
1. да е способно да изпълни управляем полет;
2. да е предназначено да изпълнява многократни полети.


Чл. 3. (1) Военно ВС не може да изпълнява полети във въздушното пространство на Република България и във въздушното пространство на която и да е друга страна, ако няма сертификат за регистрация, не носи националния и регистрационния знак или те не съответстват на посочените в сертификата за регистрация.
(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася за безпилотен свободен балон без товар, привързан балон и метеорологичен балон (пилотируем или безпилотен), използван изключително за метеорологични цели.


Чл. 4. (1) Воденето на регистъра, вписването на военните ВС в него, издаването на сертификат и отписването на военните ВС от регистъра се извършва от Института по отбрана.
(2) Сертификатите за регистрация на военните ВС, вписани в регистъра на военните ВС на Република България, се подписват от директора на Института по отбрана и се подпечатват с печата на Института по отбрана.


Чл. 5. (1) Военно въздухоплавателно средство може да бъде вписано в регистъра само на една страна.
(2) Военно въздухоплавателно средство, вписано в чужд регистър, може да бъде вписано в регистъра на военните ВС на Република България, след като бъде отписано от чуждия.
(3) Българско военно ВС се вписва в чужд регистър след отписване от регистъра на военните ВС на Република България по реда на тази наредба.

Раздел II.
Национални и регистрационни знаци, символи, надписи и емблеми на военните въздухоплавателни средства


Чл. 6. (1) Националният знак на военните ВС, вписани в регистъра на военните ВС на Република България, е кръг, състоящ се от три концентрични кръга и външен кант със следните цветове и максимални размери:
1. вътрешен - бял цвят с диаметър 240 мм;
2. среден - зелен цвят с външен диаметър 480 мм;
3. външен - червен цвят с външен диаметър 720 мм;
4. външен кант - бял цвят с широчина 10 мм.
(2) Допуска се отклонение в размерите на кръговете с не повече от 20 % от указаните при спазване на съотношение на съответните външни диаметри 1:2:3.
(3) Цветовете на националния знак съответстват на цветовете, указани в приложение № 2 на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България.
(4) В случай че на военното ВС обективно няма възможност да се постави национален знак с размерите, указани в ал. 1 или 2, се поставя национален знак с размери, възможно най-близки до указаните, позволяващи ВС да може да бъде идентифицирано директно, като се спазват съотношенията на съответните външни диаметри 1:2:3.


Чл. 7. (1) Регистрационният знак на военните ВС е серия от няколко (две, три или повече) арабски цифри без орнаменти със следните максимални размери:
1. височина на цифрите 600 мм;
2. широчина на цифрите 300 мм, като за цифрата "1" тя съвпада с широчината на контура й;
3. широчина на контура на цифрите 80 мм;
4. разстояние между две цифри 80 мм.
(2) Допуска се отклонение в размерите на цифрите с не повече от 20 % от указаните, като се спазва съотношението на широчината към височината 1:2.
(3) В случай че на военното ВС обективно няма възможност да се постави регистрационен знак с размерите, указани в ал. 1 или 2, се поставя регистрационен знак с размери на цифрите, възможно най-близки до указаните, позволяващи ВС да може да бъде идентифицирано директно, като се спазват съотношенията на широчината към височината 1:2.
(4) На опитните образци на военни ВС пред регистрационния знак се поставя главна буква "Х".


Чл. 8. (1) Регистрационният знак на военно ВС не се променя, докато същото не бъде отписано от регистъра.
(2) Когато военно ВС бъде отписано от регистъра и по-късно отново бъде вписано в него, регистрационният знак, определен при първоначалната му регистрация, може да се запази.
(3) Регистрационният знак на военно ВС, което е отписано от регистъра, не се предоставя на друго ВС.


Чл. 9. (1) Националният и регистрационният знак, символите, знаците и емблемите се нанасят върху военните ВС с боя или се закрепват по друг начин, осигуряващ еквивалентна степен на трайност. Знаците се поддържат чисти и видими, за да позволяват идентификация в полет.
(2) Контурът на цифрите и концентричните кръгове на националните знаци са плътни и с цвят, ярко контрастиращ на фона на военното ВС.


Чл. 10. (1) Националните и регистрационните знаци на ВС, по-леки от въздуха, се разполагат, както следва:
1. върху дирижабли знаците се нанасят или върху тялото, или върху хоризонталния и вертикалния стабилизатор; върху тялото знаците се разполагат по дължина върху всяка страна на тялото над линията на симетрия; върху стабилизаторите знаците се разполагат и върху хоризонталния, и върху вертикалния стабилизатор; на хоризонталния стабилизатор се нанасят върху горната повърхност на дясната му половина и върху долната повърхност на лявата му половина, като върховете на цифрите са в посока на атакуващия ръб; на вертикалния стабилизатор знаците се нанасят върху долната половина на всяка страна на стабилизатора, като цифрите се разполагат хоризонтално;
2. върху сферични балони (с изключение на безпилотни свободни балони) знаците се разполагат на две места, диаметрално противоположни едно на друго и в близост до максималното хоризонтално сечение на балона;
3. върху несферични балони (с изключение на безпилотни свободни балони) знаците се разполагат върху всяка страна на балона в близост до максималното сечение, непосредствено над подвесната лента или над точките за окачване на въжетата на коша;
4. върху безпилотни свободни балони знаците се нанасят върху идентификационна плоча, която се закрепва на видно място отвън на товара; плочата се изготвя от огнеупорен метал или друг материал с еквивалентни физически свойства.
(2) Знаците, нанесени отстрани на ВС, по-леко от въздуха (с изключение на безпилотни свободни балони), трябва да бъдат видими както от въздуха, така и от земята.


Чл. 11. (1) Националният знак на военно ВС, по-тежко от въздуха, се разполага по начин, позволяващ то да бъде идентифицирано директно от въздуха и от земята, както следва:
1. на крилото върху долните повърхности на двете полукрила;
2. на двете страни на тялото между полукрилата и хоризонталните опашни плоскости;
3. на двете страни на вертикалната опашна плоскост, като при две вертикални опашни плоскости се разполагат на външните им страни;
4. на двете страни и отдолу на тялото на военните вертолети;
5. ако военното ВС няма части, съответстващи на посочените в т. 1, 2, 3 и 4, националният знак трябва да бъде разположен по начин, позволяващ ВС да бъде идентифицирано директно от въздуха и от земята.
(2) Регистрационният знак на военното ВС се разполага по начин, позволяващ военното ВС да бъде идентифицирано директно от въздуха и от земята.
(3) Допуска се поставяне на националния и регистрационния знак с размери, представляващи комбинация между тези, посочени в чл. 4 и 5.


Чл. 12. (1) Освен националния и регистрационния знак на военните ВС може да се нанасят и други символи, надписи и емблеми.
(2) Предложения за символите, надписите, емблемите и ескиз с тяхното разположение се разработват от авиационното формирование в Българската армия, в което се води на отчет ВС. Те се предлагат от командира на авиационното формирование на Института по отбрана за съгласуване, след което се утвърждават от началника на съответния вид въоръжени сили.
(3) Ескизът се изготвя на лист с формат минимум А4 отделно за всеки тип военно ВС и представлява изображение на военното ВС от всяка страна, на която се нанасят символи, надписи и емблеми с точно указване на местоположението им.
(4) Промени на символите, надписите и емблемите върху военните ВС се извършват по реда на ал. 2 и 3 след представяне на нов ескиз.

Раздел III.
Вписване на военно въздухоплавателно средство в регистъра и издаване на сертификат за регистрация


Чл. 13. Институтът по отбрана създава и поддържа регистър на военните ВС на Република България съгласно приложение № 1. Регистърът и данните в него са с ниво на класификация за сигурност и гриф за сигурност "Поверително" след попълване.


Чл. 14. Редът за съхранение и достъпът до регистъра се определят от министъра на отбраната по предложение на директора на Института по отбрана съгласувано по определения ред.


Чл. 15. (1) Вписването в регистъра на военно ВС и издаването на сертификат за регистрация се извършва въз основа на заявка съгласно приложение № 2, подадена от авиационното формирование в Българската армия, в което е зачислено военното ВС. Заявката се подава не по-малко от 30 дни преди датата за оглед на военното ВС от представители на Института по отбрана.
(2) В заявката за вписване в регистъра за регистрация на военно ВС и за издаване на сертификат за регистрация се посочват:
1. желаният регистрационен знак на военното ВС, съгласуван с Института по отбрана;
2. името и адресът на производителя на военното ВС;
3. мястото и датата на производство;
4. наименованието (типът) на военното ВС;
5. серийният (заводският) номер на военното ВС;
6. максималната излетна маса на военното ВС;
7. номерът, датата и мястото на сключване на договор (друг акт, който има прехвърлително действие);
8. дали ВС е ново или използвано;
9. държавата на последна регистрация;
10. текущият регистрационен знак;
11. дали ВС е сертифицирано по норми за летателна годност;
12. номерът на типовото удостоверение за летателна годност и/или сертификационната таблица;
13. държавата, издала типовото удостоверение за летателна годност и/или сертификационната таблица.


Чл. 16. (1) Авиационното формирование, където военното ВС ще се експлоатира, осигурява по съответния ред достъп до цялата документация за летателна и техническа експлоатация и до военното ВС за осъществяване на оглед от представителите на Института по отбрана.
(2) Авиационното формирование осигурява авиационен персонал за извършване на необходимия преглед на документацията и оглед на военното ВС от представителите на Института по отбрана.


Чл. 17. (1) Представителите на Института по отбрана се запознават с типа на конструкцията на военното ВС и с индивидуалното удостоверение за летателна годност на военното въздухоплавателно средство.
(2) Представителите на Института по отбрана извършват проверка дали поставените на военното ВС национален и регистрационен знак отговарят на изискванията по чл. 6 - 12.


Чл. 18. (1) В случай че военното ВС отговаря на изискванията на тази наредба, участващите в проверките представители на Института по отбрана изготвят констативен протокол съгласно приложение № 3, като към него се прилага копие от индивидуалното удостоверение за летателна годност на военното ВС. Протоколът се подписва и от командира на авиационното формирование.
(2) Протоколът по ал. 1 се утвърждава от директора на Института по отбрана, като копие от него се изпраща в авиационното формирование в Българската армия, в което е зачислено военното ВС.
(3) Сертификатът за регистрация на военното ВС (приложение № 4) се издава в 5-дневен срок от датата на протокола по ал. 1.


Чл. 19. (1) В сертификата за регистрация се вписват:
1. номер на сертификата за регистрация;
2. регистрационен знак на военното ВС;
3. производител и наименование (тип) на военното ВС;
4. сериен (заводски) номер на военното ВС;
5. максимална излетна маса на военното ВС;
6. организационна структура в Българската армия, в която ще се осъществява летателната и техническата експлоатация на военното ВС;
7. дата на издаване на сертификата за регистрация.
(2) Сертификатът за регистрация на военно ВС се изготвя в един екземпляр, който се предава на авиационното формирование в Българската армия, в което е зачислено военното ВС.
(3) Всички текстове в сертификата за регистрация се изписват на български и английски език, подписват се от директора на Института по отбрана и се подпечатват с печата на Института по отбрана.


Чл. 20. Представителите на Института по отбрана вписват военно ВС, на което е издаден сертификат за регистрация, в регистъра. В регистъра се вписват всички данни, които се съдържат в сертификата.


Чл. 21. (1) Когато военното ВС извършва полети от основното летище на базиране на територията на Република България, сертификатът за регистрация се съхранява в авиационното формирование, в което се осъществява летателната и техническата експлоатация на военното ВС.
(2) Когато военното ВС основно извършва полети от летище на територията на друга държава и се намира там по силата на международно споразумение, страна по което се явява Република България, сертификатът за регистрация се съхранява в екипа от специалисти, осигуряващи техническото обслужване на военното ВС на територията на тази държава.
(3) Сертификатът за регистрация се съхранява в комплекта бордни документи на военните транспортни ВС.


Чл. 22. Вписването в регистъра на опитни образци на ВС се извършва без удостоверение за летателна годност.


Чл. 23. Когато Институтът по отбрана впише нов тип ВС, уведомява за това авиационните власти на страната на производителя и на конструктора в случаите, когато военното ВС е произведено в друга държава, или само конструктора, ако е произведено в Република България.

Раздел IV.
Отписване на военно въздухоплавателно средство от регистъра и анулиране на регистрацията му


Чл. 24. Военно ВС се отписва от регистъра, когато:
1. правото на собственост или на ползване на военното ВС бъде прехвърлено на физическо или юридическо лице;
2. военното ВС бъде снето от употреба.


Чл. 25. (1) В случаите по чл. 24, т. 1 и 2 авиационното формирование, в което е зачислено военното ВС, подава заявка (приложение № 5) до Института по отбрана за отписване на военното ВС от регистъра и издаване на свидетелство за анулиране на регистрация. Към заявката се прилага документ, който дава основание за отписване на ВС и сертификата за регистрация.
(2) Заявката се подава не по-малко от 30 дни преди датата за огледа на военното ВС от представители на Института по отбрана.
(3) Заличаването на националния и регистрационния знак върху военното ВС се извършва от авиационното формирование по време на огледа по ал. 2.


Чл. 26. (1) В случаите по чл. 24, т. 1 и 2 авиационното формирование предоставя достъп за оглед на военното ВС на представители на Института по отбрана.
(2) След заличаването на националните и регистрационните знаци върху военното ВС, представителите на Института по отбрана съставят констативен протокол (приложение № 6), като към него се прилага копие от документа, който удостоверява основание за отписване на ВС. Протоколът се подписва от представителите на Института по отбрана и командира на авиационното формирование.
(3) Протоколът по ал. 2 се утвърждава от директора на Института по отбрана.
(4) Институтът по отбрана отписва военното ВС от регистъра, като в него се посочват датата и основанието за отписване, анулира сертификата за регистрация и издава свидетелство за анулиране на регистрация на военно ВС (приложение № 7), което заедно с копие от констативния протокол по ал. 2 се предава на авиационното формирование в случаите на снемане от употреба или на авиационното формирование и новия собственик в случаите на смяна на собствеността или правото на ползване.
(5) Всички текстове в свидетелството за анулиране на регистрация на военното ВС по ал. 4 се изписват на български и английски език. Свидетелството се подписва от директора на Института по отбрана и се подпечатва с печата на Института по отбрана.
(6) Сертификатът за регистрация на държавното ВС се анулира чрез перфорация в полетата на печата, заводския номер и регистрационния знак и се съхранява в Института по отбрана за срок 5 години след датата на отписване от регистъра на военното ВС.
(7) Институтът по отбрана отписва от регистъра, без да извършва оглед на военното ВС, когато същото се заявява от авиационното формирование поради безследно изчезване. Към заявката се прилагат доказателства за безследното изчезване. Институтът по отбрана издава свидетелство по ал. 4 и го предава на авиационното формирование.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Въздухоплавателно средство" е всяко средство, поддържано във въздуха в резултат на реакцията на въздуха, с изключение на реакцията на въздуха със земната повърхност.
2. "Военно въздухоплавателно средство" е всяко въздухоплавателно средство, което е собственост, взето под наем или на лизинг от Министерството на отбраната на Република България.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 26, т. 21 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. Издадените сертификати за регистрация на военни ВС в съответствие с изискванията на Наредба № Н-7 от 2004 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България (обн., ДВ, бр. 48 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2005 г., бр. 60 от 2007 г. и бр. 84 от 2008 г.) от дирекция "Национално кодификационно бюро", дирекция "Военна стандартизация, качество и кодификация", Инспекция по авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и дирекция "Политика по въоръженията" са валидни.


§ 4. Наредбата отменя Наредба № Н-7 от 2004 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България.


§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 13


ПОВЕРИТЕЛНО
(след попълване)
 
РЕГИСТЪР
на военните въздухоплавателни средства на Република България
 
№ по ред Вписване на военните въздухоплавателни средства Отписване на военните ВС
  № на серти- фиката регистра- ционен знак произво- дител и тип сериен № органи- зационна структура на БА дата на изда- ване на серти- фиката подпис на длъжно- стното лице, извършило вписването дата осно- вание подпис на длъжно- стното лице, извършило отписването
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     


Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1
ДО

ДИРЕКТОРА

НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

 
ЗАЯВКА
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОЕННО ВС
 
Военнопощенски номер на заявителя  
Адрес на заявителя  
Име и адрес на собственика  
Номер, дата и място на сключване на договор (друг акт, който има прехвърлително действие)  
Име и адрес на производителя  
Място и дата на производство  
Наименование (тип) на ВС и серия  
Заводски номер  
Ново или използвано  
Максимална излетна маса на ВС  
Държава на последна регистрация  
Текущ регистрационен знак  
Желан регистрационен знак  
ВС е сертифицирано по норми за летателна годност  
Номер на типовото удостоверение за летателна годност и сертификационна таблица  
Държава, издала типовото удостоверение за летателна годност  
ОГЛЕД  
Желано място и дата за извършване на огледи и проверки по процедурата за регистрация от представители на Института по отбрана
ВП номер и адрес, където   От дата:  
ще се извършва огледът      
     
__________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
(длъжност) (подпис) (име, фамилия)
  печат  
____ .____ . 20__ г.    
     
Забележка. При липса на данни по някоя от точките на заявката на съответното място се попълва "не са известни".
 


Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1


УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР

НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНАТА

..............................................................

(подпис, фамилия, печат)

.....................................

(дата, месец, година)

 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 

Днес, .................................................., представител(и) на Института по отбрана

(дата)

..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия - длъжност)

на основание заявка за регистрация с изх. № .................................................... посети(ха)

.................................................................. и провери(ха) съответствието на военното ВС

(авиационно формирование)

с изискванията на Наредба № 20 от 2010 г. за регистрация на военните ВС в Република България, възможността за регистриране на военното ВС и

 
КОНСТАТИРА:
 
Въздухоплавателното средство (самолет/вертолет) .................................................................................................................................................................................
(тип)
с регистрационен знак ..............................................., със заводски № ..........................................................................................................................................
и произведено от ............................................................................................................................................................................................................
(производител на военното ВС)

през ................................ г. отговаря на изискванията на Наредба № 20 от 2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България и може да бъде издаден сертификат за регистрация и вписан в регистъра на военните ВС на Република България.

 

Приложение: копие от индивидуалното удостоверение за летателна годност на военното ВС.

Представител(и) на Института по отбрана
...............................................
...............................................
(звание, подпис, фамилия)
.....................................
(дата, месец, година)
Командир на авиационното
формирование
..............................................
(звание, подпис, фамилия)
....................................
(дата, месец, година)
 


Приложение № 4 към чл. 18, ал. 3Приложение № 5 към чл. 25, ал. 1


ДО

ДИРЕКТОРА

НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

 
ЗАЯВКА
ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ВОЕННО ВС
И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АНУЛИРАНЕ
НА РЕГИСТРАЦИЯ
 
Военнопощенски номер на заявителя  
Адрес на заявителя  
Име и адрес на собственика  
Номер, дата и място на сключване на договор (друг акт), който има прехвърлително действие, или документа, удостоверяващ снемането от употреба  
Име и адрес на производителя  
Място и дата на производство  
Наименование (тип) на ВС и серия  
Заводски номер  
Държава на последна регистрация  
Регистрационен знак  
ОГЛЕД  
Желано място и дата за извършване на огледа по процедурата за отписване и анулиране на регистрация на военно ВС от представители на Института по отбрана
ВП номер и адрес, където   От дата:  
ще се извършва огледът      
     
__________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
(длъжност) (подпис) (име, фамилия)
  печат  
____ .____ . 20__ г.    
     
Забележка. При липса на данни по някоя от точките на заявката на съответното място се попълва "не са известни".
 


Приложение № 6 към чл. 26, ал. 2


УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР

НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНАТА

..............................................................

(подпис, фамилия, печат)

.....................................

(дата, месец, година)

 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 

Днес, .................................................., представител(и) на Института по отбрана

(дата)

..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия - длъжност)

на основание заявка за отписване от Регистъра на военните ВС и издаване на свидетелство за анулиране на регистрация с изх. № .................. посети(ха)

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

(название на авиационното формирование)

с цел да провери(ят) съответствието на военно въздухоплавателно средство (ВС) с изискванията на Раздел ІV ("Отписване на военно въздухоплавателно средство от регистъра и анулиране на регистрацията му") от Наредба № 20 от 2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България, при което

 
КОНСТАТИРА:
 

Военното ВС (самолет/вертолет) ................................ с регистрационен знак .........................................................................................................................................

(тип)
и заводски № .................................., произведено от ...........................................................................................................................................................
(производител на държавното ВС)

на ................................ г., отговаря на изискванията на чл. 24, т. 1 (или т. 2) и чл.25, ал. 3 от Раздел ІV на Наредба № 20 от 2010 г., като:

1. .......................................................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................................................
(посочват се: причината за отписване на ВС съгласно чл. 24, т. 1 или т. 2 и документите, доказващи това)
3. Националният и регистрационният знак бяха заличени по време на огледа със .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Има основание военното ВС ..................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
(тип и заводски номер на военното ВС)

да бъде отписано от регистъра на военните ВС на Република България, анулиран сертификатът за регистрация с № ........... от ................ г. и му бъде издадено Свидетелство за анулиране на регистрация на военно въздухоплавателно средство.

 

Приложения:

1. .........................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................
(прилагат се копия на документите, доказващи причината за отписване)
 
Представител(и) на Института по отбрана
...............................................
...............................................
(звание, подпис, фамилия)
.....................................
(дата, месец, година)
Командир на авиационното
формирование
..............................................
(звание, подпис, фамилия)
....................................
(дата, месец, година)
 


Приложение № 7 към чл. 26, ал. 4