Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.2. "ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 08.06.2010 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. "Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката: приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпните ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот.


Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223), публикуван на български език в Специално издание 2007 г. на Официален вестник, глава 04 - Рибарство, том 09, стр. 224, на Регламент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и Регламент на Съвета (ЕО) № 2371/2002, относно трайното опазване и експлоатацията на рибните ресурси в рамките на Общата политика по рибарство на ЕС (OВ, 27.08.2002, C 203 E).


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" се кандидатства с отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателното плащане по предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя във вид на премии по проекти за компенсиране загуби на доходи вследствие на действието на временни забрани за извършване на риболов на собственици на риболовни кораби и рибари, членове на екипаж по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1:
1. Сектор 01: Временно прекратяване на риболовни дейности за срок 12 месеца, който може да бъде удължен с още 12 месеца в случаите на план на Съвета на Европейския съюз за възстановяване на запаси, чийто обем е извън сигурните биологични граници.
2. Сектор 02: Временно прекратяване на риболовни дейности за срок 3 месеца по инициатива на Република България, в случай че в резултат от риболовни дейности съществуват доказателства за сериозна и непредвидима заплаха за опазването на живите водни ресурси или за морските екосистеми и всякакво закъснение води до риск от причиняване на трудно поправими щети.
3. Сектор 03: Временно прекратяване на риболовни дейности за срок 6 месеца по инициатива на Европейската комисия или на Република България в случай на доказателства за наличието на сериозна заплаха за съхранението на живите водни ресурси или за морските екосистеми, произтичащи от риболовните дейности и изискващи незабавна реакция.
4. Сектор 04: Временно прекратяване на риболовни дейности за срок 6 месеца, който може да бъде удължен с още 6 месеца в резултат на неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета държава или чувствително намаляване на риболовните възможности в резултат на международни или други споразумения.
5. Сектор 05: Временно прекратяване на риболовни дейности за срок 8 месеца съобразно планове на Съвета на Европейския съюз за поддържане на запасите в сигурни биологични граници за риболовните полета, в които се експлоатират запаси, чийто обем е в разумните биологични граници или е близък до тези граници, както и на плановете за управление, приети на национално ниво, когато те предвиждат постепенно намаляване на риболовното усилие.
6. Сектор 06: Временно прекратяване на риболовни дейности за срок 6 месеца в случаите на природно бедствие, закриване на риболов по решение на компетентен орган в Република България поради здравни причини или други извънредни събития, които не са в резултат на мерките по опазване на ресурсите.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) За безвъзмездна финансова помощ, отпускана в случай на планове за приспособяване на риболовното усилие, когато те са част от планове за възстановяване на запасите, 85 на сто от размера на премията са принос от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.


Чл. 8. (1) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на собственика на риболовния кораб, обект на временното прекратяване на риболовни дейности.
(2) Определянето на премията за собственика на риболовния кораб се установява в зависимост от дължината на риболовния кораб и вида риба, за който е в действие забрана или ограничение за улов.
(3) Определянето на премията за членовете на екипажа се установява, като се използва размерът на ставките за минимална работна заплата за страната, валидни за периода, за който се изплаща премията.
(4) Премията по ал. 3 се изплаща на собственика на риболовния кораб, който я е изплатил на членовете на екипажа преди подаване на Заявката за плащане, което се доказва със съответните документи.


Чл. 9. (1) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно методиката, указана в приложение № 2.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 30.


Чл. 10. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за един риболовен кораб за периода на действие на забраната


Чл. 11. Финансовият принос на ЕФР за Сектори 01 - 05 за Програмния период 2007 - 2013 г. не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро.


Чл. 12. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същата компенсация е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програма/и на Общността.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността;
2. да притежават валидно разрешително за стопански риболов.
(3) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност;
2. нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
3. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
4. членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
5. не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);
6. юридическите лица и ЕТ са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
7. притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените случаи.


Чл. 14. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени, при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация;
3. са извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през последните три години към датата на кандидатстване, установен с влязло в сила наказателно постановление.


Чл. 15. За всеки проект кандидатите представят заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 16. Подпомагат се проекти, които допринасят за изпълнение на целта на мярката по чл. 2.


Чл. 17. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на собственици на риболовни кораби и членове на екипаж, засегнати от плановете за приспособяване на риболовното усилие, когато те са в резултат на:
1. планове за възстановяване на запасите съгласно чл. 5 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
2. неотложни мерки съгласно чл. 7 и 8 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
3. неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета държава или чувствително намаляване на риболовните възможности в резултат на международни или други споразумения;
4. планове за управление съгласно чл. 6 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
5. мерки съгласно чл. 9 и 10 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
6. национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби от флота като част от задълженията, залегнали в чл. 11 - 16 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002 относно приспособяване капацитета на риболовния флот на Общността.
(2) Безвъзмездната финансова помощ за временно прекратяване на риболовни дейности в случаите на природно бедствие, закриване на риболов по решение на държавите членки поради здравни причини или други извънредни събития, които не са в резултат на мерките по опазване на ресурсите.
(3) Мерките за временно прекратяване на риболовни дейности се прилагат съгласно условията, посочени в ал. 1 и 2, и/или в рамките на план (планове) за приспособяване на риболовно усилие и последващо приемане на консервационни мерки по отношение на запасите от риба в Черно море (цаца, калкан и други).


Чл. 18. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изготвя план (планове) за приспособяване на риболовното усилие, който/които се одобрява/т от министъра на земеделието и храните.


Чл. 19. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя по:
1. проекти, свързани с риболовни кораби, регистрирани като действащи такива повече от 2 години към датата на кандидатстване;
2. проекти за предоставяне на премии за рибари, извършвали поне 2 години към датата на кандидатстване риболовна дейност на кораба, обект на временното прекратяване на риболовни дейности.


Чл. 20. (1) За да бъде изплатена премия на собственика на риболовен кораб, оригиналът на разрешителното за стопански риболов на риболовния кораб трябва да бъде предадено в съответното териториално звено на ИАРА преди началото на временното прекратяване на риболовни дейности.
(2) Разрешителното за стопански риболов по ал. 1 се връща на собственика на риболовния кораб при изтичане на периода на временното прекратяване на риболовни дейности.
(3) Риболовният кораб, обект на временното прекратяване на риболовни дейности, не трябва да напуска мястото на домуване през периода на забраната.


Чл. 21. За да бъде изплатена премия на членовете на екипажа на риболовния кораб, те не трябва да извършват риболовна дейност за целия период на временното прекратяване на риболовни дейности.


Чл. 22. Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.

Раздел V.
Допустими премии


Чл. 23. (1) Допустими за финансиране са премии по секторите, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1, за разходи, извършени след подписването на договора по чл. 29, ал. 2.
(2) Премиите по ал. 1 се отпускат при стриктно изпълнение на условията, посочени в договора по чл. 29, ал. 2.
(3) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, които са в съответствие с политиките и приоритетите на Общата политика по рибарство на ЕС.


Чл. 24. Периодичното сезонно прекъсване на риболова (годишната сезонна забрана за риболов в Черно море) не се взема предвид при отпускането на премии.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 25. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа конкретните условия и срокове, които трябва да се спазват за получаването на премия.
(3) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.


Чл. 26. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на риболовния кораб.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, от законния представител на кандидата и/или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал и/или нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) При непълнота на документите заявлението за кандидатстване се връща на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.


Чл. 27. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА - София:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана заповед за отказ, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.
(5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и премията, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3.
(9) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 28. (1) Заявлението за кандидатстване получава пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 27, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 27, ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 27, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 - 4 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.


Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля с мотивирана заповед заявленията за кандидатстване по проекти, за което писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът представя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора и декларациите в определения срок кандидатът губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 30. Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите премии, одобрени по проекти, надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 31. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изтичане на срока на забраната по чл. 25, ал. 2.


Чл. 32. (1) Бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ - Разплащателна агенция (РА), по място на регистрация на кораба и прилага документите съгласно приложение № 3.
(2) Заявката за плащане се подава до 15 работни дни след изтичане на срока на забраната по чл. 25 ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се предоставят за преглед от служителите на РА.
(4) В РРА - РА, се извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или негов пълномощник.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.
(7) След отстраняване на нередовността бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 33. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълнението на проекта, РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. извършва проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените премии и изпълнението на проекта;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовност, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените в заявката за плащане по приложение № 3.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, отказва изплащането на част или на цялата премия, когато:
1. се установи при проверките по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. бенефициентът не е изпълнил условията на договора по чл. 29, ал. 2;
3. бенефициентът не отстрани нередовността, непълнотите и пропуските в срока по чл. 33, ал. 2.
(2) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.


Чл. 35. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 36. Одобреният проект се изпълнява в съответствие със сроковете, посочени в заповедта по чл. 25, ал. 2.


Чл. 37. (1) Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Общността.
(2) За периода на временното прекратяване на риболовни дейности съгласно срока на забраната по чл. 25, ал. 2 ИАРА извършва проверка на място за установяване на фактическото съответствие на заявените в заявлението за кандидатстване и договора по чл. 29, ал. 2 данни и целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 38. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до изпълнението на одобрения проект.


Чл. 39. В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 40. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 39.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място, целия набор от изискана документация и информация, свързана с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на институциите, посочени в ал. 1.


Чл. 41. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 29, ал. 2.


Чл. 42. При неспазване на условията по чл. 37 - 41 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 43. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 39.
(2) Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проекта, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 44. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на проекта и риболовния кораб, за който е отпусната премията;
2. приоритетна ос, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за получаване на безвъзмездната финансова помощ.
7. "Бенефициент" е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на публичната помощ.
8. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
9. "Премия" и "публична помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на еднократна субсидия.
10. "Безвъзмездна финансова помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на премия.
11. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, допустими за финансиране от ОПРСР.
12. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
13. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
14. "Рибар" или "член на екипаж" е всяко лице, занимаващо се с професионален риболов на борда на активен риболовен кораб, регистриран в Регистъра на риболовните кораби. Членовете на екипажа на риболовен кораб се считат за рибари по смисъла на тази точка.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

Определяне размера на премията за собственика на риболовния кораб

Първа стъпка:
Таблица № 1 Определяне на среден дневен нетен доход на собственик на риболовен кораб, извършващ риболов в Черно море


  Калкан Цаца
  лв./ден лв./ден
Кораби до 12 м 18,80 2,90
Кораби над 12 м 9,00 7,50

Втора стъпка:
Изчислението на окончателния размер на премията се извършва по формула (1):

(1) Pf = Wn * Dc,

където:
Pf е размерът на премията за собственик на риболовен кораб, извършващ риболов в Черно море, лв.;
Wn - средният нетен дневен доход на собственик на риболовен кораб, определен по таблица № 1 в зависимост от дължината на кораба и вида на рибата, за който се отнася забраната или ограничението, лв./ден;
Dc - броят дни за действие на забраната или ограничението за риболов в Черно море, дни.

При определяне на стойностите на в таблица № 1 са използвани данни от Регистъра за документи за първа продажба на ИАРА и изчисленията са направени на база официално декларирани количества и цени на улови от Черно море за 2007 г.
Изчислените стойности по таблица № 1 се приемат за базови и ще бъдат актуализирани в началото на всяка календарна година с годишен темп на нарастване от 10 процента.

Определяне на премията за членовете на екипажа

При изчисляване на компенсацията за членове на екипажа на риболовния кораб ще се използват ставките за минимална работна заплата за страната, валидни за периода, за който се изплаща компенсацията, като се използва формула (2). Това се дължи на факта, че изчислените ниски стойности за среден дневен доход на риболовен кораб ще намалят размера на премията за членове на екипажа под прага на минимална работна заплата за страната.

(2) Pm = Wm * Dc,

където:
Pm е размерът на премията за член на екипажа на риболовен кораб, лв.;
Wm - дневната ставка за минимална работна заплата за страната, валидна за периода, за който се изплаща компенсацията, лв./ден;
Dc - брой дни за действие на забраната или ограничението, дни.


Приложение № 3 към чл. 32, ал. 1  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти