Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 12 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.5. "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФЛОТА" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 04.06.2010 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5 "Социално-икономически компенсации за управлението на флота" на Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. (1) Безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5 "Социално-икономически компенсации за управлението на флота" се предоставя във вид на премии за рибари и собственици на риболовни кораби.
(2) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:
1. повишаване на професионалните умения, по-специално за млади рибари;
2. придобиване за първи път на право на собственост върху част или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.


Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" се кандидатства с отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателното плащане по предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя във вид на премии по проекти на рибари и собственици на риболовни кораби по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1:
1. сектор 01 - компенсации за времето на обучение за придобиване и повишаване на професионалните умения;
2. сектор 02 - придобиване за първи път на право на собственост върху част или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно реда и условията, указани в приложение № 2.
(3) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 21.


Чл. 8. Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 02 се предоставя еднократно за целия програмен период.


Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програми на Общността.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите по сектор 01 трябва да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността.
(3) Кандидатите по сектор 02 трябва през последните 5 години към датата на кандидатстване да са работили като рибари или да имат еквивалентно професионално обучение и да придобиват за първи път право на собственост върху част или върху цял кораб с дължина под 24 метра, който кораб да е оборудван за риболов в морето и да е на възраст между 5 и 30 години.
(4) По сектор 02 могат да кандидатстват само еднолични търговци.
(5) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
2. да нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд "Земеделие" (ДФ "Земеделие");
3. едноличните търговци, търговските управители и членовете на управителните органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, освен ако не са реабилитирани, както и да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
4. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);
6. да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
7. да притежават валидно разрешително за стопански риболов по Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) - по сектор 01;
8. да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за годината на кандидатстване, в предвидените случаи - по сектор 01;
9. да нямат навършени 40 години към датата на кандидатстване - по сектор 02.
(6) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 11. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, които са в съответствие с политиките и приоритетите на Общата политика по рибарство на ЕС.


Чл. 12. (1) Дейностите по проект по реда на тази наредба се отнасят за риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА.
(2) Изключение по ал. 1 се допуска при кандидатстване по сектор 02, в случай че кандидатът е осигурил риболовен капацитет за регистрация на кораба.


Чл. 13. (1) За всеки проект кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1.
(2) За проекти по сектор 01, които се отнасят за обучение на членовете на екипаж, проектът се подава от собственика на риболовния кораб.

Раздел V.
Допустими премии


Чл. 14. (1) Допустими за финансиране са премии по секторите, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1, за разходи, извършени след подписването на договора по чл. 20, ал. 2.
(2) Премиите по ал. 1 се отпускат при стриктно изпълнение на условията, посочени в договора по чл. 20, ал. 2.
(3) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за постигане на целите по чл. 2, както следва:
1. по сектор 01 - премии за компенсиране на загуба на доходи за времето за участие в обучения за придобиване и повишаване на професионалните умения на собствениците и членовете на екипажите на риболовните кораби;
2. по сектор 02 - премии за придобиване за първи път на право на собственост върху част или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.


Чл. 15. По сектор 01 са допустими следните обучения за собственици и членове на екипаж на риболовни кораби с габаритна дължина над 12 метра или риболовни кораби с габаритна дължина под 12 метра, съоръжени с влачещ риболовен уред, като посочените в приложение № 3:
1. по безопасност за млади рибари, с продължителност на обучението не повече от 10 дни;
2. по извършване на отговорен риболов, с продължителност на обучението не повече от 10 дни;
3. по използване на нови технологии и методи за риболов, с продължителност на обучението не повече от 10 дни.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 16. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.


Чл. 17. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на риболовния кораб.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи, техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) При непълнота на документите заявлението за кандидатстване се връща на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.


Чл. 18. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА - София:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба и критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 4), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана заповед за отказ, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.
(5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и премията, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3.
(9) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 19. (1) Заявлението за кандидатстване получава пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти, установени при проверките по чл. 18, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 18, ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 18, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 - 4 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.


Чл. 20. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля с мотивирана заповед заявленията за кандидатстване по проекти, за което писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът представя актуално удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.
(3) Към договора по ал. 2 за сектор 01 се прилага програма на обучението, изготвена от обучаващата институция.
(4) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(5) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 и 3 или неподписване на договора и декларациите в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 21. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират в съответствие с критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет съгласно приложение № 4 и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране в съответствие с датата на регистриране на заявленията за кандидатстване.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 22. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 20, ал. 2.


Чл. 23. (1) Бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ - Разплащателна агенция (РА), по място на регистрация на кораба и прилага документите съгласно приложение № 5.
(2) Заявката за плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора по чл. 20, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се предоставят за преглед от служителите на РА.
(4) В РРА - РА, се извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или негов пълномощник.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.
(7) След отстраняване на нередовността бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 24. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълнението на дейностите, посочени в договора по чл. 20, ал. 2, РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. извършва проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените разходи и дейности;
3. бенефициентът не отстрани нередовността, непълнотите и пропуските в срока по чл. 24, ал. 2.
(2) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.


Чл. 26. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 27. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок 12 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора по чл. 20, ал. 2.
(3) За периода на времето за обучение по сектор 01 ИАРА извършва проверка на място за установяване на фактическото съответствие на заявените в заявлението за кандидатстване и договора по чл. 20, ал. 2 обучения и целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 28. (1) Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.
(2) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 20, ал. 2 бенефициентът е длъжен да използва придобития въз основа на одобрения проект риболовен кораб по предназначение, да не го продава, дарява, преотстъпва под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон.


Чл. 29. (1) Най-късно до края на изпълнението на проект по сектор 02 бенефициентът трябва да придобие разрешително за стопански риболов за риболовния кораб, предмет на подпомагане, Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година, както и да осигури съответствието му с всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до експлоатацията му.
(2) В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 30. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 29, ал. 2.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.


Чл. 31. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.


Чл. 32. При неспазване на условията по чл. 28 - 31 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 33. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на дейностите по проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 34. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на проекта и риболовния кораб, за който е отпусната премията;
2. приоритетна ос, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за получаване на безвъзмездната финансова помощ.
7. "Бенефициент" е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.
8. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
9. "Премия" и "публична помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на еднократна субсидия.
10. "Безвъзмездна финансова помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на премия.
11. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
12. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
13. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
14. "Рибар" или "член на екипаж" е всяко лице, занимаващо се с професионален риболов на борда на активен риболовен кораб, регистриран в Регистъра на риболовните кораби. Членовете на екипажа на риболовен кораб се считат за рибари по смисъла на настоящата точка.
15. "Отговорен риболов" е система от правила, които регламентират методите и средствата за улов на риба и други водни организми и изискванията за тяхното ползване, с цел запазване на устойчивото им развитие.
16. "Млад рибар" е всяко лице под 40 години, занимаващо се с професионален риболов на борда на активен риболовен кораб, регистриран в Регистъра на риболовните кораби.
17. "Еквивалентно професионално обучение" е средно или висше образование в областта на морското и речното корабоплаване, както и придобита професионална квалификация в лицензирани центрове за професионално обучение в същата област.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2

Ред и условия за определяне размера на премиите по мярка 1.5. "Социално-икономически компенсации за управлението на флота" на Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот", установени с Документа за определяне на премиите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013)

1. Изчислението на размера на премията за сектор 01 "Компенсации за времето на обучение за придобиване и повишаване на професионалните умения".
1.1. Изчисляването на премиите за собствениците на риболовни кораби.
Първа стъпка:
Размерът на индивидуалната премия за кораб, която се предоставя на корабособственика, се определя съобразно таблица № 1 в зависимост от дължината на риболовния кораб и вида риба, за който е в действие забрана или ограничение за улов.
Таблица № 1: Определяне на среден дневен нетен доход на собственик на риболовен кораб, извършващ риболов в Черно море.

  Калкан Цаца
  лв./ден лв./ден
Кораби до 12 м 18,80 2,90
Кораби над 12 м 9,00 7,50
Втора стъпка:
Окончателното изчисление на размера на премията, използва се формула (1).

(1) РE= Wna*DE,

където:
РE е размерът на премията за времето на обучение, лв.;
Wna - средната стойност на Wn за двата вида риби по таблица № 1 в зависимост от дължината на риболовния кораб, лв./ден;
Wna за 2007 г. е, както следва:
- за риболовни кораби с дължина до 12 метра - 10,85 лв./ден;
- за риболовни кораби с дължина над 12 метра - 8,25 лв./ден;
DE - продължителността на обучението, дни;
Wn - средният нетен дневен доход на собственик на риболовен кораб, определен по таблица № 1 в зависимост от дължината на кораба и вида на рибата, за който се отнася забраната или ограничението, лв./ден.
При определяне на стойностите на Wn в таблица № 1 са използвани данни от Регистъра за документи за първа продажба на ИАРА и изчисленията са направени на база официално декларирани количества и цени на улови от Черно море за 2007 г.
Изчислените стойности по таблица № 1 се приемат за базови и се актуализират за всяка следваща календарна година с 10 процента.
1.2. Изчисляването на премиите за членовете на екипажа на риболовни кораби.
При изчисляване на компенсацията за членове на екипажа на риболовния кораб се използват ставките за минимална работна заплата за страната, валидни за периода, за който се изплаща компенсацията, като се използва формула (2).

(2) Рem = Wm * Dem,

където:
Рem е размерът на премията за член на екипажа на риболовен кораб за времето на обучение, лв.;
Wm - дневната ставка за минимална работна заплата за страната, валидна за периода, за който се изплаща компенсацията, лв./ден;
Dem - продължителността на обучението, дни.
2. Изчислението на размера на премията за сектор 02 "Придобиване за първи път на част или на пълна собственост върху кораб от рибари, по-млади от 40 години".
Размерът на премията е 15 % от стойността на придобитата собственост, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро и се изчислява по формула (3):

(3) РYF = 0,15 * WFB,

където:
РYF е размерът на премията, лв.;
WFB - стойността на придобитата собственост в лв.


Приложение № 3 към чл. 15


Списък на влачещи/теглени риболовни уреди
 
Категория съоръжение Вид съоръжение Код
Заграждащи мрежи    
  гъргъри без плъзгач (лампари) LA
Мрежи грибове SB
  датски грибове SDN
  шотландски грибове SSN
  грибове между два кораба SPR
Тралове бимтрал TBB
  дънни тралове ОТB
  дънни тралове, теглени от два кораба PTB
  пелагични тралове OTM
  пелагични тралове, теглени от два кораба PTM
  близнецови тралове OTT
Драги драги с влекач DRB
  ръчни драги, използвани на борда на кораба DRH
  механични драги (включително засмукващите драги) HMD
Повдигнати мрежи повдигащи се мрежи, манипулирани от кораба LNB
  повдигащи се мрежи, манипулирани от брега LNS
Въдици и стръв    
  чепарета въдичарски уреди и въдици (механизирани) LHM
     
     


Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1, т. 2, буква "а"


Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност:
1. Проектите ще имат приоритет, както следва:
1.1. Придобиване на частична или пълна собственост на риболовен кораб от млади рибари.
1.2. Невъзобновима компенсация на членове на екипажа, чийто кораб е станал обект на постоянно прекратяване на риболовни дейности.
1.3. Разнообразяване на дейностите с цел създаване на многостранна заетост на рибарите и схеми за привличане на рибарите в дейности извън риболова.
1.4. Схеми за преквалификация.
1.5. Ранно напускане на риболовния сектор, включително ранно пенсиониране.
 


Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти