Logo Неделя, 1 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)

Приета с ПМС № 101 от 21.05.2010 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., доп. ДВ. бр.43 от 14 Май 2013г., доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г.


Чл. 1. С наредбата се определят процедурите, с които се извършва оценяване на съответствието на енергопотребяващите продукти с изискванията за екопроектиране, установени във:
1. член 4 на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим "в готовност" и режим "изключен" (ОВ, L 339/45 от 18.12.2008 г.);
2. член 5 на Регламент (ЕО) № 107/2009 на Комисията от 4 февруари 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за прости телевизионни приставки (ОВ, L 36/8 от 5.02.2009 г.);
3. член 4, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита (ОВ, L 76/3 от 24.03.2009 г.);
4. член 4 на Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 76/17 от 24.03.2009 г.);
5. член 4 на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията от 6 април 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим (ОВ, L 93/3 от 7.04.2009 г.);
6. член 4 на Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели (ОВ, L 191/26 от 23.07.2009 г.);
7. член 4 на Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи (ОВ, L 191/35 от 23.07.2009 г.);
8. член 4, алинея 1 на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (ОВ, L 191/42 от 23.07.2009 г.);
9. член 4, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди (ОВ, L 191/53 от 23.07.2009 г.);
10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.12.2011 г.) член 4, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни перални машини (ОВ, L 293/21 от 11.11.2010 г.);
11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.12.2011 г.) член 4, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машини (ОВ, L 293/31 от 11.11.2010 г.);
12. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.) член 4 на Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията от 30 март 2011 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от двигатели с входяща електрическа мощност между 125 W и
500 kW (ОВ, L 90/8 от 06.04.2011 г.);
13. (нова - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 206/2012 на Комисията от 6 март 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане (ОВ, L 72/7 от 10.03.2012 г.);
14. (нова - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) член 4 от Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията от 25 юни 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи (ОВ, L 165/28 от 26.06.2012 г.);
15. (нова - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ, L 278/1 от 12.10.2012 г.);
16. (нова - ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.) член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 14 декември 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответстващото оборудване (ОВ, L 342/1 от 14.12.2012 г.);
17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Член 6 от Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (ОВ, L 175/13 от 27.06.2013 г.).
18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 666/2013 на Комисията от 8 юли 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на прахосмукачки (ОВ, L 192/24 от 13.07.2013 г.).
19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници (ОВ, L 239/136 от 6.09.2013 г.).
20. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 814/2013 на Комисията от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода (ОВ, L 239/162 от 6.09.2013 г.).
Чл. 2. При оценяване на съответствието на енергопотребяващите продукти по чл. 1 с изискванията за екопроектиране производителят може да избира между процедурите:
1. "Вътрешен проектен контрол" съгласно приложение № 1;
2. "Управленска система за оценяване на съответствие" съгласно приложение № 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Наредбата въвежда приложение IV и приложение V на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 26а, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2005/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 ЮЛИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ЕНЕРГОЕМКИТЕ ПРОДУКТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 92/42/ЕИО НА СЪВЕТА И ДИРЕКТИВИ 96/57/ЕО И 2000/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)
§ 1. В заглавието и навсякъде в наредбата думите "Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета" се заменят с "Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2005/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 ЮЛИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ЕНЕРГОЕМКИТЕ ПРОДУКТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 92/42/ЕИО НА СЪВЕТА И ДИРЕКТИВИ 96/57/ЕО И 2000/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила, както следва:
1. за т. 10 и 11 - от 1 декември 2011 г.;
2. за т. 12 - от 1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 7 МАЙ 2013 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2013 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 16, която влиза в сила от 1 септември 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 29 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, т. 1
Процедура "Вътрешен проектен контрол"
1. Приложението съдържа описание на процедурата, с която производителят или негов упълномощен представител, който осъществява задълженията, определени в т. 2, гарантира и декларира, че продуктът отговаря на съответните изисквания на регламентите по чл. 1. Декларацията за съответствие може да се отнася за един или повече продукти и трябва да се съхранява от производителя.
2. Производителят трябва да състави досие с техническата документация на продукта, което дава възможност за оценяване на съответствието на продукта с изискванията на регламентите по чл. 1.
Документацията трябва да съдържа по-специално:
а) общо описание на продукта и предназначението му;
б) резултатите от съответните проучвания за екологично оценяване, направени от производителя, и/или позовавания на библиография за екологично оценяване или казуси, които могат да се използват от производителя за оценяване, документиране и определяне на решения за проектирането на продукта;
в) екологичния профил, когато се изисква от регламентите по чл. 1;
г) елементи от спецификацията за проектирането на продукта, свързани с екологичните аспекти при проектирането на продукта;
д) списък на хармонизирани стандарти, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, приети, за да се изпълнят изискванията на регламентите по чл. 1, когато не са приложени хармонизирани стандарти или когато тези хармонизирани стандарти не включват изцяло изискванията на регламентите по чл. 1;
е) копие на информацията относно екологичните аспекти при проектирането на продукта, предоставена в съответствие с изискванията, определени в чл. 26д, ал. 3, 5 и 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
ж) резултатите от измервания на изпълнените изисквания за екопроектиране, включително подробни данни за съответствието на измерванията с изискванията за екопроектиране, дадени в регламентите по чл. 1.
3. Производителят трябва да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че продуктът е произведен в съответствие със спецификациите за проектиране, посочени в т. 2, и с изискванията на регламента, който е приложим за него.

Приложение № 2 към чл. 2, т. 2
Процедура "Управленска система за оценяване на съответствие"
1. Приложението съдържа описание на процедурата, с която производителят, който осъществява задълженията, определени в т. 2, гарантира и декларира, че продуктът отговаря на съответните изисквания на регламентите по чл. 1. Декларацията за съответствие може да се отнася за един или повече продукти и трябва да се съхранява от производителя.
2. За оценяване на съответствието на продукта може да се използва управленска система, при условие че производителят изпълнява екологичните елементи, определени в т. 3.
3. Екологични елементи на управленската система.
В тази точка се определят елементите на управленската система и процедурите, с помощта на които производителят може да докаже, че продуктът съответства на изискванията на регламентите по чл. 1.
3.1. Политика за екологичното представяне на продукта.
Производителят трябва да е в състояние да докаже съответствие с изискванията на регламентите по чл. 1. Производителят трябва също да е в състояние да осигури рамка за определяне и преглед на целите и показателите на екологичното представяне на продукта с оглед на подобряването на цялостното екологично представяне на продукта.
Всички мерки, приети от производителя за подобряването на цялостното екологично представяне на продукта и за създаването на неговия екологичен профил, ако се изисква от регламентите по чл. 1, чрез проектиране и производство, трябва да се документират систематизирано и методично във формата на писани процедури и инструкции.
Процедурите и инструкциите трябва да съдържат по-специално съответстващо описание на:
а) списъка на документите, които трябва да се изготвят, за да се докаже съответствието на продукта, и при необходимост да се осигури достъп до него;
б) целите и показателите на екологичното представяне на продукта и организационната структура, отговорностите, правомощията на ръководството и разпределението на ресурсите за тяхното постигане и поддържане;
в) проверките и изпитванията, които трябва да се проведат, след като продуктът е произведен, за да се установи представянето на продукта в сравнение с показателите за екологично представяне;
г) процедурите за контролиране на изискваната документация и за гарантиране, че тя редовно се актуализира;
д) метода на верификация на изпълнението и ефективността на екологичните елементи на управленската система.
3.2. Планиране.
Производителят трябва да създаде и поддържа:
а) процедури за създаване на екологичния профил на продукта;
б) цели и показатели на екологичното представяне на продукта, които разглеждат технологичните възможности, като вземат под внимание техническите и икономическите изисквания;
в) програма за постигане на тези цели.
3.3. Изпълнение и документация.
3.3.1. Документацията относно управленската система трябва да отговаря по-специално на следното:
а) отговорностите и пълномощията трябва да бъдат определени и документирани, за да се осигури ефективно екологично представяне на продукта и отчитане на работата му с цел контрол и усъвършенстване;
б) документите трябва да са създадени, като посочват какви техники за контрол и верификация на проектирането и технологични и системни мерки са използвани при проектирането на продукта;
в) производителят трябва да създаде и поддържа информация, която прави описание на ключовите екологични елементи на управленската система и процедурите за контролиране на всички изисквани документи.
3.3.2. Документацията относно продукта трябва да съдържа по-специално:
а) общо описание на продукта и предназначението му;
б) резултатите от съответните проучвания за екологично оценяване, направени от производителя, и/или позовавания на библиография за екологично оценяване или казуси, които могат да се използват от производителя за оценяване, документиране и определяне на решения за проектирането на продукта;
в) екологичния профил, ако се изисква от регламентите по чл. 1;
г) документи, представящи резултатите от измервания на изпълнените изисквания за екопроектиране, включително подробни данни за съответствието на измерванията с изискванията за екопроектиране, дадени в регламентите по чл. 1;
д) производителят трябва да създаде спецификации, посочващи по-специално хармонизираните стандарти, които са използвани; когато не са приложени хармонизирани стандарти или когато те не включват изцяло изискванията на регламентите по чл. 1, се посочват средствата, използвани за осигуряване на съответствие;
е) копие на информацията относно екологичните аспекти на проектирането на продукта, предоставена в съответствие с изискванията, определени в чл. 26д, ал. 3, 5 и 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
3.4. Проверяващо и коригиращо действие
Производителят трябва:
а) да взема всички необходими мерки, за да гарантира, че продуктът е произведен в съответствие с неговата спецификация за проектиране и с изискванията на регламента по чл. 1, който се прилага към него;
б) да създава и поддържа процедури за разкриване и реагиране в случай на несъответствие и да внася промени в документираните процедури, произтичащи от коригиращо действие;
в) да извършва най-малко веднъж на три години пълен вътрешен одит на управленската система в частта й за екологичните елементи.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти