Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 2.4. "МЕРКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "АКВАКУЛТУРА, РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 01.06.2010 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4. "Мерки, насочени към опазване здравето на животните" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223), Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006, Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26.06.1990 г. относно разходите във ветеринарната област (ОВ, 18.08.1990, L 224, стр. 19), Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25.05.2009 г. относно разходите във ветеринарната област (кодифицирана версия) (ОВ, 18.06.2009, L 155, стр. 30 - 45) и Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).


Чл. 3. Подпомагат се проекти, насочени към опазване здравето на животните за постигане на целта на мярката: ликвидиране на неекзотичните болести по аквакултурите, изброени в Приложение I към Решение 2009/470/ЕО - вирусна хеморагична септицемия (VHS), инфекциозна хемопоетична некроза (IHN), инфекция с Koi herpes вирус (KHV), инфекциозна анемия по сьомгата (ISA), инфекция с Marteilia refringens, инфекция с Bonamia ostreae при двучерупчестите мекотели и ихтиофтириус по ракообразните, чрез провеждане на програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на болестите по животните и зоонозите.


Чл. 4. (1) Бенефициент по реда на тази наредба е Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) в качеството на официална компетентна служба за управление, осъществяване и контрол на ветеринарномедицинската дейност в Република България съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(2) Кандидатът по ал. 1 се подпомага, при условие че:
1. няма изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
2. няма изискуеми и ликвидни задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности по прилагане на програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотичните болести по аквакултурата, изброени в чл. 3, определени и извършвани от НВМС в стопанства за отглеждане на аквакултури:
1. дейности, свързани с принудително умъртвяване и унищожаване на аквакултурите от възприемчиви видове;
2. дейности, свързани с почистване, дезинфекция и дезинсекция на засегнатите стопанства;
3. дейности по извършване на ваксинация, в случай че е взето такова решение, при спазване на процедурите и мерките по чл. 46, 47 и 49 от Наредба № 17 от 2008 г.;
4. дейности по извършване на лабораторни анализи;
5. дейности по обезщетение на собствениците.
(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейностите по наблюдение и контрол от програмите за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотичните болести, изброени в чл. 3, които целят да докажат, че дадена болест не съществува, за да се получи официално признат статут на територия и/или страна, свободна от болест.
(3) Програмите за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотичните болести по аквакултурата, изброени в чл. 3, се изготвят от НВМС и одобряват от Европейската комисия (ЕК) в съответствие с чл. 49, ал. 5 от Наредба № 17 от 2008 г. Участието на ЕФР във финансирането на дейностите по изпълнение на тези програми трябва да бъде заявено преди представянето им на Европейската комисия съгласно Решение 2008/425/ЕО на Комисията от 25.04.2008 г. (ОВ 18/06/2008, L 159, стр. 0001 - 0045).
(4) Програмите за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотичните болести по аквакултурата трябва да съдържат най-малко следните параметри:
1. описание на епизоотичната обстановка на болестта преди датата на започване на програмата;
2. описание и разграничение на географските и административните зони, в които програмата трябва да се прилага;
3. приблизителна продължителност на програмата, мерките, които трябва да се прилагат, и целта, която трябва да се постигне до крайната дата на програмата;
4. анализ на изчислените прогнозни разходи и очакваните ползи от програмата.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя в съответствие с одобрените от ЕК програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични заболявания с описаните в тях финансови параметри.
(2) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя само в случаи на възникване на неекзотични болести по аквакултурата, изброени в чл. 3, в рамките на програмния период.


Чл. 7. (1) Бюджетът по тази мярка се определя с решение на Комитета за наблюдение на ОПРСР след обявяване от НВМС на заболяване по чл. 3, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период е в размер 1 000 000 евро.
(2) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.


Чл. 8. Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от размера на одобрените и реално извършените разходи, от които 75 на сто са от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.


Чл. 9. (1) Броят на проектите по мярка 2.4 се определя в зависимост от броя на обявените заболявания, изброени в чл. 3, за срока на действие на ОПРСР.
(2) Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за всеки един одобрен проект до изчерпване на бюджета на мярката.


Чл. 10. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същата дейност е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програма/и на Европейската общност.

Раздел III.
Допустимост на разходите


Чл. 11. (1) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява на база на критериите за допустимост на разходите за изпълнение на одобрените от ЕК програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотичните болести по аквакултурата, изброени в чл. 3, съгласно Решение на Комисията № 2008/425/ЕС.
(2) Допустими за финансиране са следните разходи по видове дейности:
1. разходи, свързани с принудително умъртвяване и унищожаване на водни животни от възприемчиви видове, които са засегнати или за които има съмнение, че са засегнати или заразени:
а) разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за дейностите по т. 1;
б) разходи за консумативи и специфично оборудване, използвани за изпълнение на дейностите по т. 1;
в) разходи за услуги или наемане на транспорт за извозване до екарисаж или друго предприятие за преработка на странични животински продукти съгласно Регламент 1774/2002/ЕС и преработка на принудително умъртвените и умрелите водни животни в екарисаж;
г) разходи за услуги, консумативи или наемане на транспорт и оборудване за загробване на принудително умъртвените водни животни;
2. разходи, свързани с почистване, дезинфекция и дезинсекция на засегнатите стопанства:
а) разходи за консумативи, необходими за почистване, дезинфекция и дезинсекция;
б) разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за извършване на дейностите по т. 2;
3. разходи по извършване на ваксинации в случай, че е взето такова решение, при спазване на процедурите и мерките по чл. 46, 47 и 57 от Наредба № 17 от 2008 г.:
а) разходи за закупуване на ваксини;
б) разходи за възнаграждения на допълнителен персонал, специално нает за извършване на дейностите по т. 3;
4. разходи за извършване на лабораторни анализи:
а) разходи за закупуване на лабораторни тестове;
б) разходи за събиране на проби;
в) разходи за лабораторния анализ;
5. разходи за обезщетение на собствениците:
а) разходи за обезщетение за умрели, принудително умъртвени и унищожени стопански водни животни;
б) разходи за обезщетение за унищожени фураж и инвентар, неподлежащи на дезинфекция.


Чл. 12. (1) Допустими за финансиране са разходите, които отговарят на следните условия:
1. да са извършени за изпълнение на дейностите съгласно чл. 5, ал. 1;
2. да са извършени при спазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 г.) и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на НВМС;
3. да са установени с необходимите оригинални разходооправдателни документи съгласно приложимото национално и европейско законодателство;
4. да са извършени от НВМС в качеството на официална компетентна служба за осъществяване на контрол по здравеопазването на животните в Република България;
5. да са извършени след одобрението на програмата за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по аквакултурата от Европейската комисия.
(2) Разходите за дейности, които не са обект на обществена поръчка или не изискват провеждането на процедура за възлагането на такава, се изпълняват при спазване на Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на НВМС.
(3) Разходите за обезщетение на собствениците трябва да бъдат изплатени съгласно Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове, приета с ПМС № 181 от 2006 г. (ДВ, бр. 62 от 2006 г.).


Чл. 13. Недопустими за финансиране са разходите за:
1. възстановими данъци, с изключение на невъзстановим данък добавена стойност (ДДС); невъзстановим ДДС е недопустим разход във случаите, когато кандидатът попада в хипотезата на чл. 3, т. 5 от Закона за ДДС;
2. възнаграждения на служители, назначени по служебно правоотношение и определени със заповед на генералния директор на НВМС, с изключение на изброените в чл. 11, ал. 2, т. 1, буква "а", т. 2, буква "б" и т. 3, буква "б";
3. закупуване и поддръжка на транспортни средства;
4. обезщетения на собственици за извършено незадължително умъртвяване;
5. обезщетение, свързано с разрушаването или възстановяването на стопанства за аквакултури, разходи за инфраструктура и разходи, свързани с финансови загуби или безработица, породени от наличието на заболяване или забраната за повторно зареждане;
6. специфични дейности за доказване или възстановяване на статут "територия/ страна, свободна от заболяване" съгласно изискванията на глава шеста, раздел II и глава седма от Наредба № 17 от 2008 г.;
7. закупуване на оборудване втора употреба;
8. дейности от програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по аквакултурата, различни от изброените в чл. 3;
9. дейности от програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по аквакултурата, изброени в чл. 3, които не са предварително одобрени от Европейската комисия.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 14. (1) Съобразно заявеното финансиране от ЕФР и при наличие на одобрена от ЕК програма за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по аквакултурата ИАРА и НВМС сключват Рамково споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4 от ОПРСР.
(2) В споразумението по ал. 1 страните уговарят извършването на дейностите по одобрената програма в случай на възникване на заболяване по чл. 3, като допустимите разходи и обезщетенията на собствениците следва да бъдат изплатени от НВМС преди подаването на заявлението за кандидатстване.
(3) Към споразумението по ал. 1 се прилагат програмата за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотични болести по аквакултурата и копие от решението на ЕК за одобрение на програмата.
(4) Въз основа на споразумението по ал. 1 и при одобрение на конкретен проект от страна на ИАРА се сключват отделни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 15. (1) Мерките за ликвидиране на заболяванията по чл. 3 се налагат със заповед на генералния директор на НВМС след извършване на съответните епизоотологичи проучвания и лабораторни анализи.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща незабавно в ИАРА - София.


Чл. 16. (1) Решение за определяне на бюджет по мярката се взема от Комитета за наблюдение на ОПРСР след получаване на заповедта по чл. 15, ал. 1.
(2) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА след приемане на решението по ал. 1.
(3) Заповедта по ал. 2 се обявява на електронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА - София, и се изпраща на генералния директор на НВМС.


Чл. 17. (1) Националната ветеринарномедицинска служба подава заявление за кандидатстване, придружено с проектна обосновка, съгласно приложение № 1 в ИАРА - София, придружено от:
1. подробна справка за извършените разходи по чл. 11, ал. 2, т. 1 - 4;
2. таблица за изплатените обезщетения на собствениците на стопанства за аквакултури, изчислени съгласно наредбата по чл. 12, ал. 3;
3. всички относими документи, удостоверяващи изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1, т. 2;
4. заповед на генералния директор на НВМС за прекратяване на наложените мерки за ликвидиране на заболяването.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава от генералния директор на НВМС или от оправомощено от него длъжностно лице, което представя заповедта за оправомощаване.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от служител на НВМС, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ИАРА в присъствието на лицето по ал. 2 се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) При непълнота на документите, заявлението за кандидатстване се връща на НВМС за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако генералният директор на НВМС писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ номер.


Чл. 18. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване в ИАРА - София, се:
1. извършват административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване, и при необходимост се извършват проверки на място;
2. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието му със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) определения бюджет съгласно чл. 7, ал. 1.
(2) В случай на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти НВМС се уведомява писмено, като в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана заповед за отказ, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.
(5) Допустимите проекти се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3.
(9) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 19. (1) Заявлението за кандидатстване получава пълен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти, установени при проверките по чл. 18, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 18, ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 18, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер по чл. 7, ал. 2;
6. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 - 5 НВМС има право да кандидатства отново със същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 20. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява НВМС.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението за одобрение на проекта генералният директор на НВМС или оправомощено от него лице се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора се представят актуални удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ наличието на банкова бюджетна "транзитна сметка" на името на НВМС.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и от кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок НВМС губи право на получаване на безмъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново със същия проект по реда на тази наредба.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 21. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след подписване на договора по чл. 20, ал. 2.


Чл. 22. (1) Бенефициентът (НВМС) подава заявка за плащане в ДФЗ - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) София, и прилага документите съгласно приложение № 2.
(2) Заявката за плащане се подава след подписване на договора по чл. 20, ал. 2, но не по-късно от 15 работни дни.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от служител на НВМС. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се предоставят за преглед от служителите на РА.
(4) Разплащателната агенция извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на генералния директор на НВМС или оправомощеното от него лице.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РА връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите или нередовността.
(7) След отстраняване на нередовността бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 23. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълнението на дейностите, посочени в договора по чл. 20, ал. 2, РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовност, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, извън посочените, съгласно приложение № 2.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените разходи и дейности;
3. бенефициентът не отстрани нередовността, непълнотите и/или пропуските в срока по чл. 23, ал. 2.
(2) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване пред министъра на земеделието и храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 25. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
КОНТРОЛ


Чл. 26. (1) Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно Рамковото споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Общността.
(2) В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 27. (1) Бенефициентът трябва да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва за период от 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът осигурява както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се е изпълнил проектът.


Чл. 28. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период от 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2.


Чл. 29. При неспазване на условията по чл. 26 - 28 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 30. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на дейностите по проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 31. С цел осигуряване на публичност и прозрачност на електронната страница на ОПРСР от ИАРА се публикува следната информация за всеки проект:
1. наименование на проекта, одобрените за подпомагане дейности, наименованието и местонахождението на стопанствата за аквакултура, чиито собственици са получили компенсация;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Бенефициент" е Националната ветеринарномедицинска служба в качеството си на страна по конкретен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и краен получател на безвъзмездната финансова помощ.
6. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупността от дейностите от програмата за ликвидиране, контрол и наблюдение на неекзотичните заболявания, заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
7. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
8. "Аквакултура" са водни стопански животни, отглеждани, развъждани или култивирани с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда със стопанска цел и предназначени за пускане на пазара. Пускане на пазара е притежание с цел продажба, включително предлагането за продажба, или всяка друга форма на прехвърляне, независимо дали срещу заплащане или не, както и самата продажба, дистрибуция и другите форми на прехвърляне на аквакултурите.
9."Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
10. "Стопанско водно животно" е риба, принадлежаща към надклас Agnatha и към класовете Chondrichthyes и Osteichthyes, молюска от разред Mollusca и ракообразно водно животно от разред Crustacea.
11. "Неекзотична болест" за Европейската общност е всяка болест, която:
- някои държави членки или региони в някои държави членки са свободни от специфичната болест;
- има потенциал за значително икономическо влияние, ако е въведена в държава членка, свободна от болестта, или чрез производствени загуби и годишни разходи, свързани с болестта и нейния контрол, надвишаващи 5 на сто от стойността на производството на възприемчиви видове стопански водни животни в региона, или чрез ограничаване възможностите за международна търговия със стопански водни животни и продукти от тях;
- има вредно въздействие върху околната среда, след като е въведена в държава членка, свободна от болестта, за популации диви видове водни животни, защитени от законодателството на ЕО или международни разпоредби;
- трудно се контролира и задържа на ниво стопанство за аквакултури без строги мерки и търговски ограничения;
- може да бъде контролирана на ниво държава членка в зоната или компартмента, свободни от болестта, ако опитът показва, че това поддържане е изгодно от гледна точка на разходите;
- по време на пускане на пазара на стопански водни животни съществува риск, че болестта може да се установи в област, която преди това не е била заразена;
- съществуват надеждни и достъпни тестове за доказване на заразени водни животни; тестовете трябва да бъдат специфични и чувствителни, а методът за тестване - хармонизиран на ниво общност.
12. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
13. "Обезщетение на собствениците" е вид финансова помощ, предоставяна на собственици на ферми за аквакултури под формата на еднократна компенсация за всяко едно избухнало заболяване, посочено в чл. 3.
14. "Принудително умъртвяване" е задължителна мярка с цел ликвидиране на заразени или съмнително заразени водни животни и оползотворяване на добитите странични животински продукти.
15. "Стопанство" е предприятие за производство и отглеждане на аквакултури.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".


§ 4. Наредбата влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 17, ал. 1