Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

Приета с ПМС № 91 от 12.05.2010 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 7 Април 2015г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г., отм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2016г.


Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 251 от 27 септември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, наричана по-нататък "схема "Училищен плод".
(2) Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се прилага за постигане на следните цели:
1. подобряване на хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при спазване на здравните изисквания;
2. подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести;
3. повишаване информираността на децата, учениците и техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене;
4. стимулиране производството на плодове и зеленчуци в Общността.
(3) Прилагането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) национална помощ съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) национално съфинансиране в размер минимум 10 на сто от общото финансиране съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ, L 346 от 20.12.2013 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) С националната помощ по ал. 3, т. 1 се възстановяват и допустимите разходи за данък добавена стойност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) Националното съфинансиране по ал. 3, т. 2 се предоставя от одобрените разходи за национално съфинансиране по план-сметката на Държавен фонд "Земеделие".
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Разходите за финансиране на съпътстващи мерки не могат да надхвърлят 15 на сто от годишното финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и съответното национално съфинансиране съгласно ал. 3, т. 2.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на земеделието и храните съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Държавен фонд "Земеделие" ежегодно в срок до 31 януари изготвят национална стратегия за прилагане на схемата "Училищен плод", която включва:
1. бюджета на схемата, включително националното финансиране и допустимите разходи;
2. периода на прилагане;
3. целевата група и другите участници в схемата;
4. допустимите за разпределение продукти;
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) съпътстващите мерки.
(2) Националната стратегия за прилагане на схемата "Училищен плод" се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията от 7 април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата (ОВ, L 94 от 2009 г.) и в тясно сътрудничество с неправителствените организации, работещи в областта на градинарството, образованието и здравеопазването.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


Чл. 3. (1) При прилагане на схемата "Училищен плод" Министерството на земеделието и храните:
1. осъществява координация на дейностите, свързани с прилагането на схемата;
2. нотифицира пред Европейската комисия националната стратегия по чл. 2 и промените в нея;
3. заявява средствата, необходими за национално финансиране на схемата;
4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) При прилагане на схемата "Училищен плод" Министерството на образованието и науката:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) съдейства за прилагането на съпътстващи мерки;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) организира и провежда съвместно с Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването обучение на учителите и служителите в учебните заведения, които са ангажирани с прилагането на схемата, включително за прилагане на съпътстващите мерки;
3. информира училищата за целите на схемата "Училищен плод" и за условията и реда за участие в нея, включително чрез предоставяне на печатни материали и указания;
4. организира популяризиране на схемата сред родителите.
(3) При прилагане на схемата "Училищен плод" Министерството на здравеопазването:
1. изготвя указание за прилагане на специфични здравни изисквания при разпределянето на плодовете и зеленчуците в учебните заведения;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) участва в разработването на здравно-информационни материали.
(4) При прилагане на схемата "Училищен плод" Държавен фонд "Земеделие":
1. одобрява, временно прекратява и оттегля одобрението на заявителите по схемата;
2. изготвя образци на заявление за одобрение на заявители и заявка за плащане на помощта;
3. изплаща помощта в срок до 3 месеца от подаването на заявка за плащане, когато са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 288/2009;
4. извършва административни проверки и проверки на място на подадените заявки за плащане на помощта;
5. провежда информационна кампания за популяризиране на схемата;
6. извършва ежегоден мониторинг на прилагането на схемата въз основа на данните, получени за нейното прилагане;
7. ежегодно нотифицира пред Европейската комисия резултатите от мониторинга, проверките на място и направените констатации;
8. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) изготвя и нотифицира пред Европейската комисия оценка на прилагането на схемата.
(5) Директорите на учебните заведения, които участват в схемата "Училищен плод":
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) осигуряват прилагането на съпътстващи мерки;
2. организират приемането и проверката на плодовете и зеленчуците, които им се предоставят по схемата;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) осигуряват участието на учителите и служителите в раздаването на продуктите;
4. изготвят съвместно със заявителите по схемата графици за доставка на плодовете и зеленчуците.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на образованието и науката и Държавен фонд "Земеделие" сключват споразумение за сътрудничество при прилагане на схемата "Училищен плод".
(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата плодове и зеленчуци. Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд "Земеделие" сключват споразумение за сътрудничество при извършването на контрола на разпределяните плодове и зеленчуци.


Чл. 4. Общините могат да участват в прилагането на схема "Училищен плод", като:
1. заявители - от името на учебните заведения на тяхната територия;
2. предоставят информация за прилагането на схемата на тяхната територия чрез попълване на формуляри, предоставени от Държавен фонд "Земеделие";
3. предоставят допълнително финансиране за прилагане на схемата на тяхната територия.

Глава трета.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) Схемата "Училищен плод" се прилага през учебната година и включва периода от 15 септември до 31 май. Доставките на плодовете и зеленчуците по схемата се извършват след изтичане на срока по чл. 12, ал. 1.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Прилагането на схемата "Училищен плод" се съпътства от прилагането на съпътстващи мерки, включени в Националната стратегия за прилагане на схемата "Училищен плод". Всяко учебно заведение, включено в схемата, прилага поне една съпътстваща мярка през всеки отчетен период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Съпътстващите мерки могат да бъдат насочени към придобиване на знания за:
1. производството на плодове и зеленчуци, техните характеристики и начини на ползване;
2. значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето и здравословното хранене;
3. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) борбата с разхищението на храни;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) запознаване на децата и учениците със селското стопанство и неговите екологични аспекти.

Чл. 7. Плодовете и зеленчуците по схемата "Училищен плод" се предоставят на следните групи учащи се, посещаващи редовно учебни заведения:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) децата от I до подготвителна група включително в държавните, общинските и частните детски градини;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително в държавните, общинските и частните училища.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) По схемата "Училищен плод" се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1. Осигуряването на учебните заведения с плодове и зеленчуци, които се разпределят по схемата, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, става чрез местни покупки и/или от местните пазари.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Разпределяните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно Регламент (ЕО) на Комисията № 543/2011 и на изискванията за безопасност съгласно Закона за храните и нормативните актове по прилагането му.
(5) Забранява се разпределянето в учебните заведения на генетично модифицирани плодове и зеленчуци.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Плодовете и зеленчуците се съхраняват, подготвят и предоставят на децата и учениците в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, L 139 от 30 април 2004 г.), на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г.).
(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Плодовете и зеленчуците се разпределят под формата на порции с минимално тегло съгласно приложение № 3. Те се предоставят на децата и учениците, почистени и опаковани, във вид, посочен в приложение № 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) По схемата "Училищен плод" се разпределят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.


Чл. 9. (1) Плодовете и зеленчуците по тази схема се раздават в деня на доставката, отделно от основните хранения и не могат да се използват за приготвяне на ястия.
(2) Учебните заведения, в които се прилага схемата "Училищен плод", информират родителите за значението на плодовете и зеленчуците при изграждане на навици за здравословно хранене на техните деца.
(3) Учебните заведения, в които се прилага схемата "Училищен плод", поставят на добре видимо място около главния вход плакат, който включва текст, посочващ финансовото участие на Европейската общност, и европейското знаме.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Раздел I.
Одобряване на заявителите


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Заявители по схемата "Училищен плод" могат да бъдат:
1. учебните заведения;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по схемата, включително организации на производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно чл. 43 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
3. общините - за учебните заведения, които се намират на тяхната територия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Учебните заведения могат да участват в схемата и само чрез един заявител по ал. 1, т. 2 или 3.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Заявителите по схемата подават заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, в срок от 5 до 30 септември в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", по тяхното седалище. Министърът на земеделието и храните може със заповед да определи допълнителни срокове за подаване на заявления за участие в схемата през втория учебен срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Заявителите по чл. 10, т. 1 подават декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, с която поемат писмено следните задължения:
1. да върнат всяка помощ, която е изплатена неправомерно за съответните количества, ако се установи, че не изпълняват задълженията си по схемата, в срок до 10 дни от получаването на уведомление от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
2. да водят отделна счетоводна отчетност за дейностите по прилагане на схемата и да съхраняват всички документи, свързани с прилагането на схемата "Училищен плод", за срок минимум 3 години считано от годината, следваща тази на издаването им;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) да изискват всяка от доставките да отговаря на изискванията за качество съгласно Регламент (ЕО) на Комисията № 543/2011 и на изискванията за безопасност на храните;
4. при поискване от служители на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да предоставят допълнителни документи, свързани с прилагането на схемата;
5. да осигурят достъп за проверки от служители на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, които имат за цел преглед на отчетността, както и за физически проверки;
6. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) при поискване от служители на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да предоставят в срок информацията, която е необходима за мониторинг на прилагането на схемата;
7. да не използват продуктите, които се доставят по схемата, за друго освен за консумация от децата или учениците в учебното заведение или в заведенията, за които са подали заявки за помощ;
8. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) да раздават плодовете и зеленчуците по схемата отделно от другите храни, в деня на доставката, в подходящо време между основните хранения съгласно изискванията на чл. 8, ал. 7 и 8;
9. всяко дете или ученик да получи полагащото му се количество плодове и зеленчуци съгласно размера на порциите плодове и зеленчуци, определени в приложение № 3;
10. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) да предоставят плодовете и зеленчуците по схемата само на включени в групата деца или в класа ученици, които отговарят на изискванията на чл. 7; когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци се разпределят между присъстващите в групата деца или в класа ученици;
11. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) да осигуряват регулярни доставки на плодове и зеленчуци в учебното заведение съгласно изготвен график; при промяна на дати на доставка в графика се уведомява Държавен фонд "Земеделие" чрез подаване на нов график до 26-о число на месеца, предхождащ месеците, за които се отнася промяната; графикът може да включва доставка на ден на не повече от един вид от продуктите по приложение № 1 и не повече от 10 доставки на месец;
12. да предоставят плодовете и зеленчуците на децата и учениците съгласно изискванията на чл. 8, ал. 6;
13. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.)
14. да поставят на добре видимо място - около главния вход на учебното заведение, плакат по чл. 9, ал. 3;
15. да информират родителите за значението на плодовете и зеленчуците при изграждане на навици за здравословно хранене на техните деца;
16. (нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) да осигуряват доставката в учебното заведение на минимум 4 различни продукта месечно от включените в приложение № 1;
17. (нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) да прилагат поне една съпътстваща мярка съгласно чл. 6;
18. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) да доставят в учебните заведения плодове и зеленчуци, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, чрез местни покупки или от местни пазари.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Заявителите по чл. 10, т. 2 и 3 подават декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с която поемат писмено следните задължения:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) задълженията по ал. 2, т. 1 - 6, 11, 12, 16 и 18;
2. да водят отчет на имената и адресите на учебните заведения, за които разпределят плодове и зеленчуци;
3. да водят отчет на продуктите и количествата, доставени на тези учебни заведения;
4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) да изискват прилагането на поне една съпътстваща мярка съгласно чл. 6;
5. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) да доставят в учебните заведения пресни плодове и зеленчуци, които са достатъчни за прилагане на чл. 8, ал. 7;
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) плодовете и зеленчуците, които се доставят в учебните заведения, да са подготвени и/или пакетирани в обект за производство или търговия с храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за група храни - плодове и зеленчуци.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Заявителите по чл. 10, т. 1 прилагат към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. копие от документ за самоличност на директора на учебното заведение;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) заповед или нотариално заверено пълномощно от заявителя за лицето, упълномощено да подаде документите;
4. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.)
5. декларация по ал. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) график за доставка на плодовете и зеленчуците, подписан и подпечатан от директора на учебното заведение, включващ датите, на които ще се доставят продуктите, и общия брой на доставките; графикът може да включва доставка на ден на не повече от един вид от продуктите по приложение № 1 и не повече от 10 доставки на месец; при промяна на дата на доставка в графика се уведомява Държавен фонд "Земеделие" чрез подаване на нов график до 26-о число на месеца, предхождащ месеците, за които се отнася промяната;
7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка от банкова сметка с печат и подпис на банков служител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Заявителите по чл. 10, т. 2 и 3 прилагат към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. копие от документ за самоличност на законния представител;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) нотариално заверено пълномощно от заявители по чл. 10, т. 2 или заповед на заявители по чл. 10, т. 3 за лицето, упълномощено да подаде документите;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) график за доставка на плодове и зеленчуци, съгласуван с всяко учебно заведение, подписан и подпечатан от заявителя и от директора на учебното заведение, включващ наименованията на учебните заведения, видовете продукти, дните, през които ще се доставят продуктите, и броя на доставките; графикът може да включва доставка на ден на не повече от един вид от продуктите по приложение № 1 и не повече от 10 доставки на месец; при промяна на дата на доставка в графика се уведомява Държавен фонд "Земеделие" чрез подаване на нов график до 26-о число на месеца, предхождащ месеците, за които се отнася промяната;
5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) декларация по ал. 3 и декларация от всяко учебно заведение, което представлява, за изпълнение на задълженията по ал. 2, т. 4 - 17;
6. (нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка от банкова сметка с печат и подпис на банков служител;
8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) когато не разполагат с обект по ал. 3, т. 7 - договор с лице, което разполага с такъв обект за почистване и опаковане на плодовете и зеленчуците, сключен за периода на прилагане на схемата.
(6) (Изм - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Заявителите са длъжни при подаване на документите да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като заявителят напише "Вярно с оригинала", подпише се и постави печат.
(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените данни, Държавен фонд "Земеделие" уведомява заявителя с уведомителното писмо, което се изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомителното писмо може да отстрани констатираните нередности и/или непълноти, включително чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи. Ако заявителят не отстрани нередностите или непълнотите в този срок, заявлението не се разглежда.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" издава акт за одобрение, с който заявителите, които отговарят на критериите за допустимост по схемата и са поели задълженията по чл. 11, ал. 2 или 3, се одобряват като изпълнители по схема "Училищен плод" за срок една година. В срок до 31 октомври на страницата на Държавен фонд "Земеделие" се публикува списък с получилите одобрение или отказ заявители. До заявителите се изпраща уведомително писмо по пощата с обратна разписка, което съдържа номер на одобрение от акта за одобрение - за одобрените заявители, и отказ на одобрение - за неодобрените заявители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) Когато министърът на земеделието и храните издаде заповед по чл. 11, ал. 1 за допълнително подаване на заявления за участие в схемата през втория учебен срок, в нея се определя срокът, в който изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" издава акт за одобрение по ал. 1. Одобрението се издава за срок до края на учебната година.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) Заявителите по чл. 10, които не са одобрени, могат да кандидатстват отново за участие в схемата през следващата година или през следващия учебен срок, когато министърът на земеделието и храните издаде заповед по чл. 11, ал. 1.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" може да възложи по реда на Закона за обществените поръчки изпълнението на обществени поръчки за подготовката и/или прилагането на съпътстващи мерки и за размножаването и/или разпространението на материали, свързани с тяхното прилагане на национално ниво.
(2) Обществените поръчки по ал. 1 могат да включват:
1. подготовката на съпътстващи мерки, които се предоставят за ползване от всички учебни заведения, участващи в схемата;
2. прилагането на съпътстващи мерки във всички или в част от учебните заведения, участващи в схемата;
3. отпечатване, размножаване и/или разпространение на материали за учебните заведения, участващи в схемата.

Раздел II.
Допустими разходи


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) Одобрените заявители могат да искат възстановяване на разходите за доставка на плодове и зеленчуци, отговарящи на изискванията на чл. 8, и на разходите за съпътстващи мерки, включени в приложение № 4.
(2) (Изм - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) Разходите по ал. 1 се възстановяват до размера, изчислен по методика, одобрена от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в рамките на определената годишна сума за дете за доставка на плодове и зеленчуци и за финансиране на съпътстващи мерки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) Разходите по ал. 1 не се възстановяват, когато заявителят не е изпълнил свое задължение по чл. 11, ал. 2 или 3 и когато не е отстранил констатираните нередовности и/или непълноти в срока по чл. 14, ал. 6. Не се възстановяват разходи за съпътстващи мерки, посочени в приложение № 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) Възстановяват се разходите за прилагане на три съпътстващи мерки годишно по раздел І на приложение № 4 и на една съпътстваща мярка годишно по раздел ІІ на същото приложение. Възстановяват се разходите за прилагането на съпътстващи мерки по приложение № 4, което е приключило до 31 май на съответната учебна година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) Разходите за прилагане на съпътстващи мерки по раздел ІІ на приложение № 4 се възстановяват, когато тяхното прилагане е съчетано с прилагането на съпътстваща мярка по раздел І на приложение № 4 или са заявени за плащане след прилагане на такава мярка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) При недостиг на средства поради надвишаване на броя деца, попадащи в целевата група, Държавен фонд "Земеделие" може да извърши намаление на определената годишна сума за дете за доставка на плодове и зеленчуци и за финансиране на съпътстващи мерки. Намалението на годишната сума за дете за доставка на плодове и зеленчуци може да се извърши чрез намаляване на стойността на порция или на броя доставки за съответната учебна година до размер, при който не се надвишават средствата, предвидени за закупуване на плодове и зеленчуци.

Раздел III.
Процедура за разглеждане на заявките за плащане на финансовата помощ


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Одобрените заявители по схемата подават в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", по тяхното седалище заявки за плащане на хартиен и електронен носител от 1-во до 10-о число на месеца, следващ отчетния период. Отчетният период не трябва да е по-малък от един месец и не трябва да надхвърля три месеца. Не се налагат санкции, когато заявките за плащане са подадени от 1-во до 10-о число на третия месец след изтичане на отчетния период.
(2) Заявките за плащане са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и включват следната информация:
1. име, адрес и уникален регистрационен номер на одобрения изпълнител;
2. доставените в учебните заведения количества плодове и зеленчуци;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) приложените съпътстващи мерки;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) пазарите, от които са закупени, или местата, от които са доставени плодовете и зеленчуците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Към заявката за плащане заявителите по схемата прилагат в оригинал или заверено копие следните документи:
1. заповед или нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подаде документите;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) първични счетоводни, разходооправдателни документи, доказващи закупуването и мястото, от което са закупени или доставени плодовете и зеленчуците, през периода, за които се иска плащането, а за производителите - сертификат за съответствие на качеството; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език;
3. първични счетоводни, разходооправдателни документи, издадени от заявители по чл. 10, т. 2 на всяко учебно заведение, което представляват;
4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) копие на справка от счетоводните записи - удостоверяващо заприходяването на фактурите за закупени плодове и зеленчуци;
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) заверено копие на извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания по банков път, или копие на фискален касов бон, удостоверяващ плащане в брой; при закупуване на плодове и зеленчуци от страна - членка на ЕС, се прилага националното данъчно законодателство, а при внос - митническото законодателство;
6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) приемо-предавателен протокол за действително доставени количества за всеки от месеците от отчетния период на заявката за плащане, подписан от директора на учебното заведение и доставчика, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие";
7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) декларация от директора на всяко учебно заведение за общия брой деца и ученици по чл. 7, които са били записани в учебното заведение през отчетния период на заявката за плащане;
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) описание по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", на приложените съпътстващи мерки за всяко учебно заведение, включено в схемата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) Към заявката за плащане на разходи за прилагане на съпътстващи мерки, включени в приложение № 4, се прилагат оригиналите или заверени копия на следните документи:
1. фактури или други разходооправдателни документи за закупени стоки и/или извършени услуги, издадени на заявителя;
2. предавателно-приемателни протоколи между заявителя и доставчика или изпълнителя на съпътстващи мерки - за всяка доставена стока и извършена услуга по прилагането им;
3. фактури или други разходооправдателни документи, издадени на името на учебно заведение, от заявителя по чл. 10, т. 2;
4. предавателно-приемателни протоколи между учебните заведения и заявителите по чл. 10, т. 2;
5. граждански договори, сметки за изплатени суми, фискални бонове и извлечения от банкови сметки, доказващи извършено плащане от страна на заявителите;
6. копия на справки от счетоводните записи, удостоверяващи заприходяването на фактури, или други разходооправдателни документи;
7. програми на обучения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Заявителите са длъжни при подаване на документите да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като заявителят напише "Вярно с оригинала" и се подпише и да постави и печат.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените данни, Държавен фонд "Земеделие" уведомява заявителя с уведомителното писмо, което се изпраща по пощата с обратна разписка. Заявителят в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомителното писмо може да отстрани констатираните нередности и/или непълноти чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) Държавен фонд "Земеделие" може да извърши проверка на място на заявката за плащане. Въз основа на извършените проверки Държавен фонд "Земеделие" одобрява или отхвърля, изцяло или частично, заявката за плащане, за което уведомява заявителя с уведомителното писмо, което се изпраща по пощата с обратна разписка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" изплаща одобрените суми на заявителя в срок до три месеца от подаване на заявката. В случаите по чл. 14, ал. 6 срокът се удължава с толкова работни дни, колкото са били нужни за отстраняване на констатираните нередности и/или непълноти.

Глава пета.
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


Чл. 16. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва ежегоден мониторинг на прилагането на схемата въз основа на данните, получени:
1. при управление на схемата;
2. при прилагане на чл. 11;
3. при прилагане на чл. 15.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.) Одобрените заявители по схемата в изпълнение на задължението си по чл. 11, ал. 2, т. 6 предоставят на Държавен фонд "Земеделие" информация за дейностите по прилагане на схемата чрез попълване на формуляр, утвърден от изпълнителния директор на фонда. Формулярът за предоставяне на информация включва:
1. участващите учебни заведения;
2. брой на участващите деца и ученици и процент от общия брой на децата и учениците по чл. 7;
3. брой на децата и учениците по възрастови групи (групи и класове);
4. честотата на предоставяне на плодовете и зеленчуците на учащите се (за седмица);
5. средна консумация на дете или ученик (количество или порция);
6. продължителност на предоставяне на плодовете и зеленчуците;
7. време и начин на предоставяне на плодовете и зеленчуците;
8. видове плодове и зеленчуци и разпределени количества от всеки вид;
9. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.)
10. прилагане на изискванията на чл. 9, ал. 3;
11. съпътстващи мерки и начин на тяхното прилагане;
12. възникнали проблеми при прилагане на схемата.
(3) Информацията по ал. 2 може да бъде предоставена и от:
1. общините по чл. 4 въз основа на споразумение за сътрудничество при прилагане на схемата, сключено между Държавен фонд "Земеделие" и Националното сдружение на общините в Република България;
2. неправителствени организации.
(4) Държавен фонд "Земеделие" ежегодно до 30 ноември нотифицира пред Европейската комисия резултатите от мониторинга за предходната учебна година, проверките на място по чл. 15, ал. 1 и направените констатации.


Чл. 17. (1) Държавен фонд "Земеделие" изготвя оценка на прилагането на схемата и на нейната ефективност за периода 1 август 2010 - 31 юли 2011 г. През следващите периоди на прилагане на схемата Държавен фонд "Земеделие" изготвя оценка на всеки 5 години.
(2) Оценката по ал. 1 обхваща цялостното прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения съгласно националната стратегия по чл. 2. Тя е насочена към учебните заведения, родителите и децата и включва данни за тяхното участие в схемата, формирането на хранителни навици и повишаването на тяхната информираност.
(3) Държавен фонд "Земеделие" възлага извършването на дейности, свързани с изготвянето на оценката по ал. 1, чрез обществени поръчки, които се финансират по реда на чл. 5, § 1, буква "б", т. 2 от Регламент (ЕО) № 288/2009.
(4) Държавен фонд "Земеделие" нотифицира пред Европейската комисия резултатите от оценките по ал. 1 в срок до 29 февруари 2012 г. и на всеки 5 години, считано от тази дата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) "Съпътстващи мерки" са мерки, които подкрепят разпределението на плодовете и зеленчуците и допринасят за увеличаване на краткосрочната и дългосрочната консумация на плодове и зеленчуци и за формирането на навици за здравословно хранене. Те включват посещения в земеделски стопанства, отглеждане от учащите се на плодове и/или зеленчуци, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници, игри, викторини, изложби и др.
2. "Проверки на място" са физически проверки, извършени чрез инспекции на място, включващи контрол на отчетността и контрол за използването на субсидираните продукти.
3. "Учебни заведения" са държавните, общинските и частните детски градини и училища съгласно Закона за народната просвета.
4. "Генетично модифицирани плодове и зеленчуци" са плодове и зеленчуци, чийто генетичен материал е бил променен по начин, който не настъпва естествено при естествена рекомбинация.
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) "Местни покупки" са тези, при които плодовете и зеленчуците се доставят от същата или от съседна административна област, включително от търговци на едро и от обекти за търговия на едро.
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.) "Местни пазари" са пазари за преки продажби, включително стоковите тържища и пазарите на производителите по Закона за стоковите борси и тържищата, както и обекти за търговия с плодове и зеленчуци, които се намират в същата или в съседна административна област.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 47а от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и храните и на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 26 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 30 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.08.2011 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от 15 август 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 62. В Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод", приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2010 г. и бр. 70 и 102 от 2011 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 30 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2015 Г.)

§ 17. Навсякъде в наредбата думите "педагогическа/и" и "отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" се заличават.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 30 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2015 Г.)

§ 18. Параграф 5, т. 1, § 7, т. 1, буква "в", § 9, 10, § 11, т. 1 и 3, § 13, т. 2, § 15 и 16 се прилагат от учебната 2015/2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2016 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.)


СПИСЪК
на плодовете и зеленчуците, които могат да се предоставят по схемата "Училищен плод"
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ
Ябълки
Круши
Праскови
Сливи
Череши
Грозде
Банани
Мандарини
Портокали
Грейпфрути
Киви
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Домати
Краставици
Моркови


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г.)


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 7

(Предишно Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2, т. 9, изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.)

Порции плодове и зеленчуци за едно дете или ученик

№ по ред

Плод/

зеленчук

Минимално тегло (кг) в една порция

Вид на предлагане (цели, нарязани)

1.

Ябълки

0,125

цели

2.

Круши

0,100

цели

3.

Грозде

0,150

цели

4.

Праскови

0,150

цели

5.

Сливи

0,120

цели

6.

Банани

0,150

цели

7.

Портокали

0,150

цели

8.

Мандарини

0,140

цели

9.

Грейпфрут

0,150

белен

10.

Киви

0,090

белено

11.

Череши

0,150

цели

12.

Домати

0,100

цели

13.

Краставици/корнишони

0,100

нарязани

14.

Моркови

0,100

белени и нарязани


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

Съпътстващи мерки, за които се възстановяват разходите за прилагане
Раздел І. Разходи за съпътстващи мерки:
А) Посещения на стопанства, произвеждащи плодове и/или зеленчуци, овощни градини/организации на производители, складове за сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и пазари.
1. Разходи за транспорт на учениците и учителите до мястото на дейността и за посещението в стопанството - за допуск или билети. Транспортът включва застраховката.
2. Разходи за транспорт и достъп за лица, различни от ученици и учители - родители и водач на транспортното средство, които не надвишават 10 на сто от разходите за всички ученици и учители, участващи в посещението.
3. Разходи за плодове и зеленчуци във връзка с посещението, ако не са включени в цената на допуск или билета.
Б) Създаване и поддържане на градини. Трябва да има ясна връзка на тези разходи с целите на схемата. Всички разходи трябва да са пропорционални на мащаба на градината. Употребата на закупените материали трябва да е ограничена единствено до дейности, свързани със схемата.
1. Закупуване на разсад и семена, овощни дръвчета и храсти.
2. Наемане или закупуване на специални градински инструменти и безмоторно оборудване (лопата, мотика, маркуч, лейка, саксии и други материали).
3. Листовки и други информационни материали по градинарство - за разходите по буква "Д".
4. Закупуване на почва, торф, торове, биологични материали за контрол на вредители и плевели, оборудване за компостиране.
5. Оранжерии за класната стая, хоби оранжерия на открито.
6. Превоз на материалите по предходните точки, пощенски разходи и доставка.
7. Наемане на външен експерт или квалифициран персонал за създаване и предоставяне на насоки и обучение на учениците и учителите за поддръжката на градината. Външният изпълнител трябва да е нает с договор за всички предоставени услуги и спецификация на разходите.
В) Организиране и провеждане на курсове по дегустация и готварство с плодове и зеленчуци.
1. Осигуряване на професионална подкрепа от диетолози, готвачи или други професионалисти. Наемат се с подробен договор и спецификация за разходите.
2. Закупуване на инструменти и прибори, необходими за извършване на дейността.
3. Закупуване на плодове и зеленчуци и на други допълнителни съставки.
4. Информационни материали по дегустация и готварство за ученици и родители - за разходите по буква "Д".
Г) Запознаване на децата със земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда.
1. Информационни материали за земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда за ученици и родители - за разходите по буква "Д".
2. Планове на занимания и работни листове за учениците.
3. Представления извън класната стая от лица, различни от учителите, като театър, изложби и други събития - за разходите по буква "А".
Раздел ІІ. Допълнителни разходи:
Д) Информационни материали и награди за децата и материали за обучение на учители и родители.
1. Информационни материали, свързани със схемата: брошури, дипляни, книжки с рецепти, информационни DVD и филми, информационни материали за насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци - брошури, плакати и други материали, с които училищата подпомагат планирането и изпълнението на мерки за обучение по хранене (оформление, печат, доставка).
2. Наемане на основно оборудване за информационни цели, свързани със схемата - екрани и дъски.
3. Разходи, свързани с обучението на учители и училищен персонал (готвачи) във връзка с насърчаване консумацията на плодове и зеленчуци и здравословното хранене, проведено от външни експерти, включващи хонорар и транспортни разходи за лектора.
4. Малки забавни награди за децата, като несесери, цветни моливи, стикери, кутии за единични плодове и др.
Е) Състезания и игри.
1. Информационни материали и награди от буква "Д" за участие в състезания и игри, свързани с плодовете и зеленчуците.
Ж) Промотиране и интернет страница.
1. Актуализиране и поддържане на интернет страница, свързани с постигане на целите на схемата.
2. Промотиране на плодове и зеленчуци от съответния регион.
3. Промотиране на други земеделски продукти.


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

Съпътстващи мерки, за които не се възстановяват разходите за прилагане
А) При посещения на стопанства, произвеждащи плодове и/или зеленчуци, овощни градини/организации на производители, складове за сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и пазари.
1. Разходи за заплата и допълнително заплащане на учител, като лектор или водач.
2. Подаръци, компенсации или заплати за приемащия домакин, фермер или за шофьора.
3. Застраховка на децата.
4. Разходи за обяд или закуска.
5. Закупуване на продукти, книги и други във връзка с посещенията, различни от образователните материали.
6. Разходи за фермера или за трето лице, като лектор или водач, освен ако тази дейност е възложена на външен изпълнител.
Б) Създаване и поддържане на градини.
1. Поддръжка на зелените площи около училището (тревни площи, цветни лехи).
2. Покупка на моторно градинско оборудване, като косачка, култиватор, напоителни системи.
3. Покупка на работно облекло и обувки за децата, на работни маси и пейки.
4. Разходи за учители и родители.
5. Разходи за ангажиране на широкоразпознаваемо лице (знаменитост).
В) Организиране и провеждане на курсове по дегустация и готварство с плодове и зеленчуци.
1. Разходи за обучение за диетолози или специалисти по хранене.
2. Закупуване на съдове за готвене и прибори за многократна употреба.
Г) Запознаване на децата със земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда.
1. Театрални и други представления, които не се отнасят до или не включват дегустация на плодове и зеленчуци.
2. Раздаване на плодове и зеленчуци за семействата.
3. Разходи за съпътстващи мерки, които дублират части от учебната програма.
Д) Информационни материали и награди за децата и материали за обучение на учители и родители.
1. Хартия, картон, маркери и други материали за рисуване.
2. Заплащане за лектор или учител.
3. Закупуване на сокоизстисквачка или сушилня за плодове.
4. Организиране на информационни събития за деца, родители и учители.
5. Електронни награди, като електронни плейстейшъни, айподи и др.
Е) Състезания и игри.
1. Игри и състезания (като спортни игри, рисуване), които не са свързани с плодове и зеленчуци и с целите на схемата, освен когато са придружени от дегустация на продукт.
2. Електронно оборудване, като фотокамери и др.
3. Спортно оборудване за състезания.
4. Разходи за персонал за организиране на състезанието и за снимки.
5. Разходи за участие на разпознаваемо лице (знаменитост).
Ж) Промотиране и интернет страница.
1. База данни на експерти и събиране на информация за храните и хранителния състав, сайт за храненето в училище.
2. Медийни кампании за здравословно хранене, конференции по схемата за широката публика.
3. Участия в панаири и изложения.
4. Изработване на постери и билбордове, изложби и декориране на столова, класни стаи и информационни табла.
5. Разходи за принтиране, разпространение, медии, филмиране и дизайн.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти