Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за медицинското обслужване на лишените от свобода в затворите, поправителните домове и арестите.

Чл. 2. (1) Медицинското обслужване на лишените от свобода се осъществява в медицински центрове и в специализирани болници, разкрити в местата за лишаване от свобода, по реда на чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) При необходимост медицинското обслужване на лишените от свобода може да се осъществи и в други лечебни заведения.


Чл. 3. Лечебните заведения в местата за лишаване от свобода са част от националната система за здравеопазване и извършват дейността си в съответствие с Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството на правосъдието (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 1 от 2005 г.).


Чл. 4. Методическото ръководство и контрол на медицинската дейност на лечебните заведения, създадени към Министерството на правосъдието, се осъществява от министъра на здравеопазването.


Чл. 5. (1) При осъществяване на медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода се спазват правата на пациента и Кодексът на професионалната етика.
(2) Качеството на медицинската помощ, оказвана в лечебните заведения в местата за лишаване от свобода, съответства на медицинските стандарти и на правилата за добра медицинска практика, утвърдени от министъра на здравеопазването.
(3) Предписанията на медицинските специалисти имат задължителен характер за началниците на затворите, поправителните домове и арестите. Медицинското решение се взема единствено в интерес на здравето на лишения от свобода.


Чл. 6. (1) Всеки служител, който при изпълнение на служебните си задължения има непосредствен контакт с лишените от свобода, е отговорен за тяхното здраве.
(2) В учебните програми за начална подготовка на служителите се включват лекции на медицинска тематика относно:
1. външни признаци на спешни състояния и действия на служителите при необходимост от спешна помощ;
2. признаци на абстинентни състояния при алкохолна и/или наркотична зависимост и първоначални действия за тяхното овладяване;
3. характерни белези на психични разстройства, суицидни нагласи и начини за предотвратяване на самоувреждания;
4. участие на немедицински специалисти при изготвяне на програми за лица със зависимости (алкохолна и/или наркотична).


Чл. 7. (1) По предложение на директора на болницата или на медицинския център лишените от свобода могат да бъдат назначавани за помощен персонал към лечебните заведения.
(2) На лишени от свобода, които имат медицинско образование, ако не са лишени от правото да упражняват професията си, може да бъде възлагана работа по специалността им под непосредствения контрол и ръководство на директора на болницата или на медицинския център или на упълномощен от тях медицински специалист.


Чл. 8. (1) За подпомагане на медицинското обслужване на лишените от свобода могат да бъдат привличани консултанти от други лечебни заведения.
(2) За консултация по конкретен повод предложението се прави от директора на болницата или на медицинския център и се утвърждава от началника на затвора, поправителния дом или ареста.


Чл. 9. (1) При несъгласие с определената диагноза или назначеното лечение лишеният от свобода може да поиска консултация със специалисти от други лечебни заведения за своя сметка. В този случай се осигурява достъп до молителя.
(2) Директорът на болницата или на медицинския център е длъжен да запознае съответния специалист с медицинската документация по случая.
(3) Мнението на специалиста по ал. 1 има само консултативен характер. Той не може да определя мястото, където ще се проведе лечението.

Глава втора.
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Раздел I.
Медицинско обслужване в приемно отделение


Чл. 10. (1) Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвор, поправителен дом или арест незабавно се подлага на първичен медицински преглед за оценка на общото му здравословно състояние и санитарна обработка.
(2) При констатирани следи от насилие лицето се освидетелства и се предприемат мерки за оказване на медицинска помощ, като незабавно се уведомява съответният началник.


Чл. 11. (1) При постъпването в затвор или поправителен дом лишените от свобода се настаняват в приемно отделение за срок от 14 денонощия до един месец, а за непълнолетните се осигурява и наблюдение от възпитател, лекар и психолог.
(2) След първичния медицински преглед лицата по ал. 1 се консултират от психиатър и психолог, които задължително дават становище относно:
1. психическото състояние на лишения от свобода и неговите особености, като склонност към суициди, самоувреждания и агресивни посегателства;
2. симптомите на наркотична и/или алкохолна зависимост и мерките, които трябва да се предприемат по време на изтърпяване на наказанието.
(3) Оценката на соматичния и психиатричния статус на лишения от свобода се вписва в медицинско досие, което се съхранява в медицинския център.
(4) Лишените от свобода се разпределят по групи и работни обекти след издаването на медицинска справка за здравословното им състояние и работоспособност.

Раздел II.
Амбулаторен прием


Чл. 12. (1) Приемът в медицинския център се извършва по график, утвърден от началника на затвора или поправителния дом.
(2) Лишените от свобода, които желаят да посетят медицински специалист, се записват в специален дневник, който се съхранява при постовия надзирател. Прегледът се осъществява от медицинския специалист в срок до 24 часа от вписването.


Чл. 13. (1) Амбулаторният прием се извършва от медицински специалист в медицинския център, като при необходимост може да присъства и служител от надзорно-охранителния състав.
(2) Амбулаторният преглед се регистрира в амбулаторна книга, в която се записват имената на пациента, диагнозата с латинското наименование на заболяването и предписаното лечение.
(3) При необходимост се определя дата за повторно явяване, дават се препоръки за освобождаване от работа, за амбулаторно или стационарно лечение и други медицински препоръки.
(4) Диспансеризацията на хронично болните се извършва по ред, определен от министъра на здравеопазването.


Чл. 14. Болните с температура или съмнения за инфекциозно заболяване, с травми, отравяния или други спешни състояния се приемат незабавно и по всяко време.


Чл. 15. (1) Осигуряването на спешна медицинска помощ в местата за лишаване от свобода в извънработно време на медицинския център се урежда със заповед на началника на съответното място за лишаване от свобода по предложение на директора на медицинския център. Изпълнението на заповедта се възлага на дежурните главни надзиратели или съответстващите на тях длъжностни лица в затворническите общежития.
(2) При сутрешните инструктажи на надзорно-охранителния състав задължително се разяснява редът за оказване на спешна медицинска помощ на лишените от свобода, които са изведени на външни работни обекти.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 дежурният главен надзирател или съответното длъжностно лице в затворническото общежития се обръща към най-близко разположения център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение или сигнализира чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.


Чл. 16. (1) Лишените от свобода, изолирани в наказателна килия, се посещават не по-малко от един път седмично от медицински специалист. На същите се извършва медицински преглед на място, освен ако случаят налага друго.
(2) При поискване от изолирания лишен от свобода прегледът се осъществява незабавно.
(3) Когато изолацията в наказателна килия застрашава живота на лишения от свобода, той се настанява в лечебно заведение по предложение на медицинския специалист.

Раздел III.
Медицинска експертиза на работоспособността на лишените от свобода и контрол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Чл. 17. Медицинската експертиза за установяване на работоспособността на лишените от свобода се извършва при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.


Чл. 18. (1) В случаите по чл. 17 лишените от свобода се насочват към лекарска консултативна комисия (ЛКК) на специализираните болници за активно лечение на лишени от свобода (СБАЛЛС) в София или Ловеч с талон за ЛКК.
(2) Началникът на съответното място за лишаване от свобода е длъжен да осигури транспортирането и конвоирането на лицето до съответната ЛКК, както и до ТЕЛК и НЕЛК.
(3) Когато транспортирането на лишен от свобода до съответната СБАЛЛС може да доведе до влошаване на здравословното му състояние, ЛКК може да бъде сформирана в медицинския център на затвора или поправителния дом със заповед на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).


Чл. 19. Дейностите, свързани с превенция и защита от професионалните рискове за работещите лишени от свобода, се организират от медицинските специалисти в съответното място за лишаване от свобода съвместно с назначените от работодателя длъжностни лица или служба по трудова медицина.


Чл. 20. (1) Медицинските специалисти в местата за лишаване от свобода извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съвместно с комитетите и групите по условия на труд.
(2) В случаи на сериозна или специфична опасност за здравето и живота на работещите лишени от свобода или при вероятност от възникване на такава медицинските специалисти дават предписания за отстраняването й, задължителни за началника на съответното място за лишаване от свобода, и вземат мерки за недопускане възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността.
(3) За работещите лишени от свобода на външни обекти се договарят условия на труд, отговарящи на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


Чл. 21. Медицинската помощ в затворническите общежития и работните обекти извън района на затвора се осъществява, както следва:
1. в затворническите общежития, които не разполагат с медицински специалист на щат, се осигуряват посещения от медицински специалист на медицинския център на затвора по график, утвърден от началника на затвора;
2. на всички работни обекти извън района на затвора се осигурява чанта със средства за оказване на първа помощ;
3. спешна медицинска помощ на лишени от свобода на външни обекти се оказва в най-близкото лечебно заведение.


Чл. 22. Медицинските специалисти в лечебните заведения в местата за лишаване от свобода провеждат изследвания или периодични и целеви прегледи на лишените от свобода съобразно установените нормативни изисквания за работещи в предприятия със специфичен характер и организация на труда.


Чл. 23. Установяването, разследването и регистрирането на всяка трудова злополука и/или случай на професионална болест на лишен от свобода се извършват от работодателя със задължителното участие на съответния началник на мястото за лишаване от свобода, както и на специалист от медицинския център.


Чл. 24. Директорът на медицинския център уведомява началника на съответното място за лишаване от свобода за констатирани трудови или битови травми на лишен от свобода.

Раздел IV.
Ред за оказване на дентална помощ


Чл. 25. (1) Денталната медицинска помощ на лишените от свобода се осъществява от лекар по дентална медицина от медицинския център в мястото за лишаване от свобода.
(2) Денталната помощ се извършва по график, утвърден от началника на съответния затвор, поправителен дом или затворническо общежитие.
(3) Нуждаещите се от спешна дентална помощ се обслужват с предимство.


Чл. 26. Прегледаните пациенти се записват в амбулаторна книга, в която се отбелязват диагнозата и направените манипулации.


Чл. 27. Консултации и лечение с лекари по дентална медицина извън местата за лишаване от свобода се извършват по реда на глава четвърта.


Чл. 28. Протетично лечение на лишените от свобода се предоставя срещу заплащане.


Чл. 29. Лекарят по дентална медицина изготвя:
1. медицински справки;
2. епикризи след болничен престой;
3. заявки за лекарства и медицински изделия;
4. друга документация.

Раздел V.
Оказване на психиатрична помощ


Чл. 30. (1) При съмнение за психично разстройство на лишен от свобода инспектор-психологът съвместно с психиатъра към медицинския център провеждат клинично-психологически и психиатрични изследвания за уточняване на диагнозата.
(2) Лишените от свобода с алкохолна и/или наркотична зависимост или суицидни прояви се вземат под наблюдение от психиатъра, който заедно с инспектор-психолога и инспектора по социални дейности и възпитателна работа изготвя програма за тяхното третиране.


Чл. 31. (1) Осъдените на лишаване от свобода, за които съдът е постановил принудително лечение поради алкохолна и/или наркотична зависимост, се превеждат в затвора в Ловеч и се настаняват за лечение в СБАЛЛС.
(2) Лишените от свобода с алкохолна и/или наркотична зависимост, за които не е постановено принудително лечение, могат да бъдат преведени за лечение в СБАЛЛС - Ловеч, по тяхно изрично искане съгласно установения ред.


Чл. 32. Лишените от свобода с психични разстройства, които се нуждаят от болнично лечение, се превеждат в СБАЛЛС - Ловеч, по установения ред. До изпращането им на лечение те се настаняват в изолирано помещение на съответния медицински център.


Чл. 33. (1) При съмнение за психично разстройство, водещо до невменяемост, психиатърът чрез началника на затвора или поправителния дом изготвя предложение до съответния прокурор за назначаване на съдебнопсихиатрична експертиза.
(2) При установено психично разстройство, водещо до невменяемост, се предлага прекъсване на изпълнението на наказанието или промяна на мярката за неотклонение и се урежда настаняването за лечение в специализирано психиатрично заведение.

Раздел VI.
Профилактична дейност и други въпроси, свързани с медицинското обслужване на лишените от свобода


Чл. 34. (1) На всеки лишен от свобода най-малко веднъж годишно се извършват профилактичен преглед, флуорографски или рентгенови и лабораторни изследвания.
(2) При постъпване в затвора на всеки лишен от свобода се предлага изследване за ХИВ.
(3) По време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода се извършва скринингово изследване за ХИВ на:
1. бременни и родилки;
2. болни от туберкулоза;
3. лица със сексуално предавани инфекции;
4. лица, злоупотребяващи с наркотични вещества;
5. участници в инциденти с открити наранявания;
6. лица с множество сексуални партньори;
7. лицата, които са убедени, че са ХИВ инфектирани.
(4) По време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода изследване за ХИВ с диагностична цел се извършва:
1. на лица с наличие на симптоми на остра или хронична ХИВ инфекция;
2. на лица със заболявания, индикаторни за синдрома на придобитата имунна недостатъчност;
3. при клинични или лабораторни данни за имунен дефицит и имуносупресия;
4. с диференциално-диагностична цел.
(5) Изследванията по ал. 2, 3 и 4 се провеждат при спазване на принципите на доброволност, конфиденциалност и изразяване на информирано съгласие. Лишеният от свобода има право да откаже изследване за ХИВ.
(6) За всички лишени от свобода се осигуряват условия за доброволно, анонимно или конфиденциално консултиране и изследване за ХИВ.
(7) При съобщаване на положителен резултат за ХИВ се провежда следтестово консултиране.
(8) За ХИВ позитивните лишени от свобода се осигурява:
1. конфиденциалност на данните за техния ХИВ статус;
2. текущо медицинско наблюдение, специализирани лабораторни изследвания и антиретровирусно лечение съвместно със специализираните лечебни заведения за лечение на ХИВ инфекции.


Чл. 35. (1) При постъпване в затвора или поправителния дом на всеки лишен от свобода заедно с общия медицински преглед по чл. 10, ал. 1 се провежда и анкета за скрининг на риска от туберкулоза с оглед ранно откриване на туберкулозата във всичките й форми и локализации.
(2) При съмнение за туберкулоза лекарят взема храчка за микроскопско и културелно изследване за туберкулоза, извършва кожен туберкулинов тест на Манту с 5 ТЕ ППД туберкулин и рентгенография на гръден кош.
(3) В случай на диагностицирана туберкулоза болните се настаняват за лечение в СБАЛЛС - Ловеч.
(4) Лечебното заведение в затвора или поправителния дом определя, обработва, профилактира и води регистър на пациентите с туберкулоза и контактните с тях лица от мястото за лишаване от свобода.


Чл. 36. (1) Задължително микроскопско и културелно изследване на храчка се провежда и на лишени от свобода:
1. преболедували от туберкулоза;
2. с установено носителство на вируса на ХИВ;
3. употребяващи наркотици интравенозно;
4. с психични отклонения;
5. със захарен диабет (особено от инсулинозависим тип).
(2) Микробиологичните изследвания по ал. 1 са задължителни и по отношение на определените като контактни лица по чл. 35, ал. 4.


Чл. 37. (1) Лишените от свобода, болни от заразни болести и заразоносители, подлежат на регистрация, задължително съобщаване и отчет по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.
(2) До превеждането им за лечение в специализирани лечебни заведения болните се настаняват в изолирани помещения в медицинския център.


Чл. 38. (1) При констатиране на следи от насилие по време на медицински преглед незабавно писмено се уведомява началникът на съответното място за лишаване от свобода.
(2) При поискване от лишения от свобода се издава медицинска справка, в която подробно се описват установените увреждания.


Чл. 39. (1) Ако в деня на освобождаването му лицето се намира в лечебно заведение в място за лишаване от свобода и здравословното му състояние налага лечението да продължи, ръководството на мястото, напускано от лицето, му осигурява настаняване в болнично заведение извън тези в местата за лишаване от свобода.
(2) В случаите по ал. 1, когато здравословното състояние на пациента не позволява да бъде преместен, лечението му може да продължи в лечебното заведение в мястото за лишаване от свобода с негово съгласие. За това се уведомяват ГДИН, съответният прокурор и близките на болния.


Чл. 40. Храненето на лишените от свобода се определя и контролира от медицински специалист.


Чл. 41. Дейностите по промоция на здравето на лишените от свобода се организират и ръководят от директорите на лечебните заведения към Министерството на правосъдието.


Чл. 42. (1) Лишените от свобода бременни жени се наблюдават през цялата бременност от лекар с призната специалност по акушерство и гинекология. При необходимост се провеждат допълнителни консултации с други специалисти.
(2) Прекъсването на бременността по желание или по медицински показания се осъществява по реда, определен от министъра на здравеопазването.
(3) Родилна помощ на жени, лишени от свобода, се оказва в лечебни заведения извън местата за лишаване от свобода.


Чл. 43. Задължителните планови имунизации и реимунизации, включени в Националния имунизационен календар на Република България, се извършват при спазване на условията, реда и сроковете, определени от министъра на здравеопазването.

Раздел VII.
Медицински мерки при проблемни ситуации в местата за лишаване от свобода


Чл. 44. (1) Принудително се прилагат медицински мерки спрямо лишен от свобода с цел да се предотврати посегателство върху собствения му живот и здраве, живота и здравето на останалите лишени от свобода и тези на служителите.
(2) За необходимостта от принудително прилагане на медицинска мярка спрямо лишен от свобода незабавно се уведомява съответният прокурор, упражняващ надзор за законност.


Чл. 45. (1) При отказ да приема храна обявилият гладна стачка се посещава от медицински специалист и му се разясняват последиците за неговото здраве. С участието на инспектор по социални дейности и възпитателна работа психиатърът или психологът изяснява причините за протеста му и му се посочват законовите средства за постигане на желания резултат.
(2) Ако обявилият гладна стачка не се откаже от гладуването, при възникване на опасност за здравето му той се настанява в стационара и се поставя под наблюдението на медицински специалист.
(3) При възникване на опасност за живота на лишения от свобода се предприема съответна терапия по предписание на медицински специалист до отпадане на опасността за живота му.


Чл. 46. (1) В случаите на употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие лекарят е длъжен да окаже незабавна медицинска помощ на пострадалото лице и подробно да регистрира причинените увреждания, ако има такива.
(2) При използване на помощни средства спрямо лишен от свобода състоянието му се наблюдава от медицински специалист. По негово предписание прилагането на такива средства може да бъде преустановено, ако възникне опасност за живота или здравето на лишения от свобода.


Чл. 47. При самонаранявания или суицидни опити на лишените от свобода незабавно се оказва необходимата медицинска помощ.


Чл. 48. При извършване на личен обиск на лишен от свобода прегледът на телесните му кухини се извършва от медицински специалист.


Чл. 49. Когато са налице причини от здравословен характер, директорът на лечебното заведение предлага на началника на затвора или поправителния дом да отмени или отложи изпълнението на наложеното дисциплинарно наказание, да удължи престоя на открито или лишеният от свобода да се освободи от възложената работа.

Раздел VIII.
Прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода по здравословни причини


Чл. 50. (1) Предложението за прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода по здравословни причини се прави от началника на затвора или поправителния дом и се придружава от становище на директора на медицинския център или на СБАЛЛС.
(2) В случаите по ал. 1 по изричното искане на съответната прокуратура лишеният от свобода се насочва към ЛКК на СБАЛЛС - София, или СБАЛЛС - Ловеч.
(3) Продължаване на прекъсването може да бъде предложено след контролен преглед в съответното лечебно заведение на местата за лишаване от свобода по реда на ал. 1 и 2.


Чл. 51. Началникът на затвора или поправителния дом възлага на определено от него длъжностно лице извършването на периодични проверки дали прекъсването на изпълнението на наказанието лишаване от свобода по здравословни причини се използва по предназначение. При констатирани нарушения се предлага преустановяване на прекъсването.


Чл. 52. (1) Когато се налага изменение на мярката за неотклонение задържане под стража по здравословни причини, ЛКК дава становище за това, дали те са основателни от медицинска гледна точка.
(2) Предложението за замяна на мярката за неотклонение задържане под стража по здравословни причини се отправя до прокурора, упражняващ ръководство и надзор на наказателното производство.

Раздел IX.
Медицинско обслужване в арестите


Чл. 53. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и относно медицинското обслужване на лишени от свобода, настанени в арестите.
(2) Материално-битовото обезпечаване, оборудването с медицинска техника и снабдяването с лекарства се организират от началниците на областните служби "Изпълнение на наказанията".


Чл. 54. Медицинското обслужване на лицата, настанени в арестите, се извършва от медицински специалист към ареста.


Чл. 55. (1) При необходимост от болнично лечение задържаните в арестите лица се настаняват в лечебно заведение за болнична помощ, за което незабавно се уведомяват разследващият орган, съответният прокурор или съд.
(2) При спешни случаи настаняването за болнично лечение в СБАЛЛС се извършва със заповед на главния директор на ГДИН, за което се уведомява съответният прокурор или съд.

Глава трета.
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА


Чл. 56. (1) В СБАЛЛС - София, и СБАЛЛС - Ловеч, се приемат за лечение лишени от свобода от цялата страна.
(2) Лишените от свобода от затвора в София и от затвора в Ловеч се настаняват за лечение в съответната болница по предложение на директора на медицинския център със заповед на началника на затвора.
(3) Лишените от свобода от другите затвори и поправителни домове се настаняват за лечение в специализираните болници по ал. 1 със заповед на главния директор на ГДИН по предложение на началника на Сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН.


Чл. 57. При приемане, лечение и изписване на лишен от свобода от СБАЛЛС се води медицинска документация, утвърдена от министъра на здравеопазването за лечебните заведения за болнична помощ.


Чл. 58. (1) Пациентът се уведомява за предлагания обем медицинска помощ.
(2) Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие на пациента.
(3) Всяка допълнителна медицинска услуга извън предлагания обем медицинска помощ по ал. 1 може да му бъде осигурена по негово искане и за негова сметка по цени, определени от съответното лечебно заведение.


Чл. 59. В СБАЛЛС се води и съхранява медицинска, финансово-отчетна и статистическа документация.

Глава четвърта.
ИЗПРАЩАНЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ИЗВЪН МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА


Чл. 60. (1) Лишените от свобода се изпращат в държавни или общински лечебни заведения, когато:
1. в лечебните заведения в местата за лишаване от свобода няма условия за провеждане на необходимото лечение;
2. се налага лечение на инфекциозни заболявания;
3. са необходими консултативни прегледи или специализирани изследвания.
(2) Необходимостта от изпращане в друго лечебно заведение се определя от директора на СБАЛЛС или на медицинския център. Той издава медицинско направление, в което задължително се отбелязват: диагнозата, началото и протичането на заболяването, направените изследвания и резултатите, моментното състояние на болния, къде е проведено и какъв е резултатът от назначеното лечение, както и конкретното искане.
(3) Директорът на СБАЛЛС или на медицинския център уговаря консултацията, изследването или лечението и подготвя необходимите за това документи.
(4) Изпращането в лечебно заведение по ал. 1 се извършва със заповед на началника на съответното място за лишаване от свобода.


Чл. 61. (1) Необходимостта от охрана при провеждане на лечение в лечебни заведения извън местата за лишаване от свобода се преценява от началниците на местата за лишаване от свобода.
(2) Обвиняемите и подсъдимите могат да бъдат лекувани в лечебни заведения извън местата за лишаване от свобода само с охрана.
(3) Охраната се осъществява от служители на надзорно-охранителния състав на съответния затвор, поправителен дом или арест.

Глава пета.
ЛЕКАРСТВОСНАБДЯВАНЕ


Чл. 62. (1) Цялостната дейност по снабдяването с лекарства се ръководи и контролира от директорите на лечебните заведения.
(2) В зависимост от потребностите от лекарства и медицински изделия директорите на лечебните заведения представят писмени заявки до началника на съответното място за лишаване от свобода.
(3) Получаването, съхраняването и разпределението на лекарствата се организират от директора на съответното лечебно заведение.
(4) Медицинските специалисти към медицинските центрове в местата за лишаване от свобода могат да съхраняват лекарствени продукти по списък, определен от министъра на здравеопазването.


Чл. 63. Аптеките в СБАЛЛС - София, и СБАЛЛС - Ловеч, осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на законодателството и по ред, установен от министъра на здравеопазването.


Чл. 64. (1) Изразходването на лекарства и медицински изделия се регистрира в амбулаторната книга, като се отбелязват техният вид и количество.
(2) Директорът на лечебното заведение изготвя ежемесечни отчети за разходите по ал. 1, които се предават в счетоводството.


Чл. 65. (1) На лишените от свобода се осигуряват необходимите лекарства. Тяхното получаване се удостоверява чрез подпис на лишения от свобода в амбулаторната книга.
(2) Лекарствата с упойващо или наркотично действие се предоставят на нуждаещите се само в рамките на предписаната дневна доза.
(3) При необходимост от лечение със скъпи лекарства по реда на Закона за здравното осигуряване директорът на медицинския център съдейства за осигуряването на необходимите документи.
(4) При предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които НЗОК напълно или частично заплаща, директорът на медицинския център уведомява директора на РЗОК и обосновава нуждата от тях.
(5) Директорът на медицинския център попълва рецептурна книжка на хронично болен.
(6) Лишените от свобода могат да получават лекарства отвън само със знанието и под контрола на лекаря от лечебното заведение в местата за лишаване от свобода. Тези лекарства се съхраняват в лечебното заведение и се предоставят за ползване по реда на тази наредба.

Глава шеста.
ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА ДЕЙНОСТ


Чл. 66. На територията на местата за лишаване от свобода се извършва систематичен и насочен здравен контрол за спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение към местата за лишаване от свобода.


Чл. 67. (1) Здравният контрол в местата за лишаване от свобода се упражнява от служителите на Сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН.
(2) Директорът на лечебното заведение организира, координира и контролира всички дейности по спазване на санитарно-хигиенния и противоепидемичния режим с цел недопускане възникването и разпространението на заразни болести и епидемични взривове.


Чл. 68. (1) Здравният контрол се възлага на медицинските специалисти към местата за лишаване от свобода, които изпълняват задълженията на здравни инспектори.
(2) Здравните инспектори в местата за лишаване от свобода проверяват и при необходимост предписват мерки относно:
1. количеството и качеството на храната и качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
2. годността и чистотата на дрехите и спалните принадлежности;
3. санитарно-хигиенното състояние на помещенията и личната хигиена на настанените в тях;
4. състоянието на осветлението, отоплението, канализацията и вентилацията на спалните и работните помещения.
(3) Здравните инспектори осъществяват контрол:
1. за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на лишените от свобода и възлагане на работа в съответствие с тяхното здравословно състояние;
2. за спазването на установената продължителност на работния ден на работещите в предприятия със специфичен характер и организация на труда.
(4) При установяване на санитарно-хигиенни нарушения здравните инспектори:
1. издават предписания с определен срок за изпълнение за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в обектите на местата за лишаване от свобода;
2. предлагат на началника на съответното място за лишаване от свобода да наложи дисциплинарни наказания на виновните лица.


Чл. 69. Здравните инспектори осъществяват и контрол по спазване на противоепидемичния режим на работа в лечебните заведения в местата за лишаване от свобода по ред, установен от министъра на здравеопазването:
1. контролират спазването на хигиенните норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика;
2. контролират процеса на дезинфекция в лечебните заведения - начини и средства;
3. контролират организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции;
4. контролират спазването на реда за регистриране, съобщаване и отчитане на заразните болести;
5. контролират процеса на извършване на задължителните имунизации и реимунизации на подлежащите контингенти по Националния имунизационен календар на страната.


Чл. 70. Всички лишени от свобода, работещи в хранителни обекти, в помещения, свързани с водоснабдяването, в перални, бани и бръснарници, се подлагат на първичен и периодични медицински прегледи и изследвания за заразоносителство по ред, определен от министъра на здравеопазването.


Чл. 71. При раздаване на готова храна се спазват следните изисквания:
1. храната се раздава в срок не по-късно от два часа от приготвянето й;
2. дежурният главен надзирател разрешава консумацията на храната след проверка на вкусовите й качества, вписване на заключението в книгата за контрол и оставяне на проби от всяко ястие за 48-часово съхранение.


Чл. 72. Здравните инспектори участват в извършването на епидемиологични проучвания на хранителни заболявания и епидемични взривове, предприемат мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране и контролират изпълнението им.


Чл. 73. (1) На лишените от свобода се осигуряват условия за:
1. поддържане на косата и бръснене;
2. хигиена на ръцете и краката;
3. изкъпване, като след всяко ползване на баня помещенията се почистват и дезинфекцират;
4. задължителна смяна на личното и постелъчното бельо най-малко веднъж седмично.
(2) Ежемесечно се извършва почистване на жилищните помещения с измиване на пода, прозорците, вратите и леглата, изтупване и проветряване на одеяла, чаршафи, възглавници и последваща дезинфекция.
(3) Постелъчното и личното бельо се изпират след предварително накисване в горещ сапунен разтвор или прах за пране. Одеялата се изпират един път на 3 месеца.
(4) Ежемесечно здравните инспектори извършват текущи проверки за спазване на здравните изисквания по ал. 1 - 3 и на хигиенния и противоепидемичния режим.


Чл. 74. (1) Началниците на местата за лишаване от свобода отговарят за хигиенното състояние на комунално-битовите и производствените помещения, хранителните блокове, района, складовите помещения, транспорта и преработката на хранителните продукти, за изправността и работата на баните и пералните помещения, за осигуряването на питейна вода, отговаряща на изискванията, определени от министъра на здравеопазването.
(2) При използване на собствен водоизточник за централно питейно-битово водоснабдяване началникът и медицинският специалист на съответното място за лишаване от свобода организират провеждането на мониторинг на качествата на питейната вода с периодичност и в обем съгласно изискванията, определени от министъра на здравеопазването.

Глава седма.
МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 75. (1) Медико-статистическата информация за дейността на лечебните заведения в местата за лишаване от свобода се води по реда и формите, утвърдени от министъра на здравеопазването.
(2) Директорът на медицинския център води и съхранява в амбулаторията документацията за извънболничната медицинска и дентална помощ, която включва първични медицински документи и финансово-отчетни документи.
(3) Сведенията за здравословното състояние, прекараните заболявания, проведените изследвания и лечение и необходимостта от диетично хранене се прилагат към личното здравно досие на лишения от свобода, което се съхранява в лечебното заведение.


Чл. 76. (1) За всеки лишен от свобода се завежда личен здравен картон, който се съхранява в лечебното заведение и се изпраща на съответното място в случаите на превеждане на лицето в друго място за лишаване от свобода.
(2) При освобождаване или при настъпила смърт здравният картон се прилага към досието.


Чл. 77. Случаите с ХИВ/СПИН и случаите с туберкулоза се съобщават на Националния регистър по ХИВ/СПИН и Националния регистър по туберкулоза.


Чл. 78. (1) Началникът на Сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН в края на всяка календарна година обобщава статистическата информация относно:
1. изведените на лечение в лечебно заведение извън мястото за лишаване от свобода, пуснатите в прекъсване или помилваните по здравословни причини;
2. смъртните случаи в местата за лишаване от свобода;
3. отказите от храна, самонараняванията и трудовите злополуки с причинена инвалидност;
4. броя на лишените от свобода, на които е оказано специализирано лечение за наркомания, алкохолизъм, психически заболявания, туберкулоза, СПИН;
5. броя на жалбите на лишените от свобода или на техните близки, недоволни от медицинското обслужване, и колко от тях са основателни.
(2) Началникът на Сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" внася за обсъждане в ГДИН годишен анализ за дейността по медицинското обслужване на лишените от свобода през предходната година.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "лишени от свобода" са осъдените на доживотен затвор, на доживотен затвор без замяна, на лишаване от свобода, както и лицата, задържани под стража по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и отменя Наредба № 12 за медицинското обслужване на лишените от свобода (ДВ, бр. 4 от 2007 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти