Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО" ОТ 2010 Г.

В сила от 25.05.2010 г.
Приет с ПМС № 54 от 01.04.2010 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., отм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 132 от 27 май 2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към министъра на отбраната, наричана по-нататък "агенцията", както и взаимоотношенията й с другите държавни органи, ведомства и организации.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Агенцията е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за административно обслужване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на външни лица във връзка с управлението и дейността на военните клубове в страната, управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в тях, осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители с цел подобряване качеството на техния професионален, личен и семеен живот и пълноценното използване на отпуските и свободното им време.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Дейностите и услугите по ал. 1 са
1. осъществяване на военно-патриотично възпитание, социална, информационна и културно-художествена дейност във военните клубове в страната;
2. осигуряване на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия чрез организиране и изпълнение на групови и индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията; организиране и изпълнение на обмена на почиващи по линия на международното сътрудничество в рамките на "CLIMS" или въз основа на международен договор за безвалутен обмен;
3. осъществяване на туристическа и туроператорска дейност;
4. управление на военно-почивните домове, хотелите, военните клубове и други имоти, предоставени на агенцията за изпълнение на функциите й;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) настаняване под наем на военнослужещи и цивилни служители в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната; организиране на управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от фонда и на движимите вещи в тях.


Чл. 3. Агенцията е юридическо лице със седалище София, бул. Цар Освободител 7.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.


Чл. 5. Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.


Чл. 6. Приходите от собствена дейност на агенцията се набират от:
1. туристически и туроператорски дейности;
2. рехабилитационни услуги;
3. транспортна дейност;
4. екскурзии в страната и в чужбина;
5. отдаване под наем на недвижими имоти и имущество;
6. дарения и помощи;
7. приходи от международни проекти и програми;
8. други приходи от дейността на агенцията.


Чл. 7. Приходите от собствената дейност и бюджетната субсидия се разходват за покриване на одобрените разходи за:
1. издръжка на агенцията;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) основни и текущи ремонти на почивните домове, хотелите, военните клубове, имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и другите имоти, управлявани от агенцията;
3. част от фактическата издръжка на леглови ден за осигуряване отдиха на личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, пенсионираните военнослужещи, ветераните и военноинвалидите;
4. застраховане на почивните домове, хотелите, военните клубове и другите имоти, управлявани от агенцията.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Чл. 8. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на отбраната съгласувано с министър-председателя.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от трима заместник изпълнителни директори.
(2) Трудовите договори със заместник изпълнителните директори се сключват, изменят и прекратяват от изпълнителния директор съгласувано с министъра на отбраната.
(3) Със заповед изпълнителният директор може да определя функции и да делегира правомощия на заместник изпълнителните директори.
(4) При отсъствие на изпълнителния директор поради командировка извън страната или ползване на законоустановен отпуск функциите му се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник изпълнителен директор.


Чл. 10. Изпълнителният директор на агенцията:
1. ръководи и представлява агенцията и отговаря за нейната дейност;
2. представя на министъра на отбраната ежегоден доклад за дейността на агенцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на бюджет на агенцията;
4. представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;
5. представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на годишна програма за капиталови разходи на агенцията;
6. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностно разписание на агенцията;
7. назначава и освобождава главния секретар и държавните служители в агенцията;
8. назначава и освобождава служителите по трудово правоотношение в агенцията;
9. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите в рамките на средната месечна брутна работна заплата на агенцията за съответния период;
10. определя ценовата политика на агенцията съгласувано с министъра на отбраната;
11. сключва договори, необходими за дейността на агенцията и нейната администрация, съобразно своите правомощия;
12. утвърждава създадената в агенцията организация на счетоводството за задължително прилагане на двустранното счетоводно записване съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводната политика на агенцията;
13. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;
14. утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на пряко подчинените му държавни служители;
15. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и с международни организации и институции;
16. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г.) награждава с отличия и с награди служителите от агенцията за образцово изпълнение на служебните им задължения по реда на действащото законодателство.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 11. (1) Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация според дейностите, които извършва.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Общата численост на служителите в агенцията е 409 щатни бройки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Разпределението на числеността на служителите в административните звена на агенцията е посочено в приложение № 1.


Чл. 12. Министърът на отбраната възлага конкретни задачи при изпълнението на функциите и дейностите на агенцията по чл. 2.


Чл. 13. Изпълнителният директор на агенцията в рамките на своята компетентност дава задължителни указания за осигуряване изпълнението на актовете и разпорежданията на министъра на отбраната по отношение на дейностите, свързани с военните клубове и военно-почивното дело.


Чл. 14. Непосредственото ръководство на дирекциите в агенцията се осъществява от техните директори, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на своите функции.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на законите и разпорежданията на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира административните звена на агенцията за точното спазване на нормативните актове и разпорежданията на изпълнителния директор, като:
1. ръководи, координира и контролира документооборота;
2. ръководи отчета и контрола по изготвянето на заповеди и разпореждания на изпълнителния директор на агенцията;
3. утвърждава разходите за управление на агенцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) изготвя проекта на бюджет на агенцията в частта й относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността на агенцията;
5. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
6. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
7. отговаря за планирането и отчетността на ежегодните и месечните цели на агенцията;
8. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя пред изпълнителния директор;
9. организира и контролира пропускателния и охранителния режим в агенцията;
10. организира и контролира използването на служебните моторни превозни средства на агенцията;
11. организира и провежда дейностите и задачите по отбранително-мобилизационната подготовка;
12. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор.

Раздел III.
Звено по сигурността на информацията


Чл. 16. (1) Звеното по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор и отговаря за изпълнението на всички изисквания на Закона за защита на класифицираната информация, нормативните актове по прилагането му и международните договори в тази област.
(2) Звеното по ал. 1 докладва директно на изпълнителния директор.
(3) Звеното по сигурността на информацията:
1. организира и отговаря за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и другите нормативни актове;
2. разработва правила относно видовете защита на класифицираната информация и отговаря за тяхното спазване;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация и отговаря за неговото изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
5. организира и осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
6. отговаря за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в агенцията;
7. разработва и поддържа план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
8. организира и провежда обучението на служителите в агенцията в областта на защитата на класифицираната информация;
9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация, или възложени му от изпълнителния директор.

Раздел IV.
Звено "Вътрешен одит"


Чл. 17. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на изпълнителния директор и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на изпълнителния директор.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор; годишният план се координира с годишния план на Звеното за вътрешен одит на Министерството на отбраната;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството; вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор, като дава съвети, мнение, обучение и други във връзка с подобряване процесите на управление на риска и контрола;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол; подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който изпраща на министъра на отбраната, в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. предлага на изпълнителния директор план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел V.
Финансови контрольори


Чл. 18. (1) Предварителният контрол за законосъобразност в агенцията се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра на финансите по ред, определен с вътрешни правила.
(2) Финансовите контрольори упражняват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност в агенцията.
(3) Финансовите контрольори осъществяват дейността си чрез конкретни проверки и произнасяне с актове преди вземането на решението или извършването на действието, свързани с финансовата дейност на агенцията.

Раздел VI.
Обща администрация


Чл. 19. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор, създава условия за дейността на специализираната администрация и обезпечава технически дейностите по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Общата администрация е организирана в три дирекции:
1. дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси";
2. дирекция "Финанси";
3. дирекция "Управление на собствеността".


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси":
1. изготвя становища за законосъобразност на проектите на актове на изпълнителния директор и на главния секретар;
2. изготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на агенцията;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията;
4. дава становища по проекти на нормативни актове;
5. подготвя и съгласува проекти на административни актове;
6. участва със свои представители в работата на комисиите, назначени по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост и др.;
7. изготвя длъжностното и поименното разписание на служителите в агенцията;
8. подготвя заповедите за назначаване на държавните служители и трудовите договори с работещите в агенцията; оформя прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
9. образува, води и съхранява досиетата на служителите в агенцията;
10. разработва стратегията на агенцията за обучение на служителите, организира провеждането на квалификационни курсове и следи за тяхната ефикасност;
11. организира и координира дейностите по управление на човешките ресурси;
12. организира и осъществява дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
13. организира и осъществява деловодната дейност, осигурява опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;
14. участва в разработването на годишните, както и на месечните планове и отчети за основните задачи и мероприятия на агенцията;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира и осъществява програмна и техническа поддръжка на компютърната техника, АИС - документооборота и локалната мрежа, и осигурява интегрирането на информационната система на агенцията с информационните системи на другите звена на държавната администрация;
16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) отговаря за изграждането и поддържането на информационните фондове на агенцията;
17. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) разработва и поддържа страницата на агенцията в интернет и актуализира информацията в нея;
18. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира транспортното обслужване и поддръжката на моторните превозни средства на агенцията;
19. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) осигурява в правно отношение дейността по управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и движимите вещи в тях.

Чл. 21. Дирекция "Финанси":
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) осигурява функциите на изпълнителния директор като второстепенен разпоредител с бюджет по изпълнението на бюджета и извършване на плащанията и администратор на бюджетните приходи съгласно Закона за публичните финанси;
2. организира и осъществява разходването на финансовите ресурси по бюджета на агенцията, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на ежедневната й дейност в съответствие с приоритетите на провежданата социална политика;
3. осъществява счетоводната политика в Министерството на отбраната, като организира вътрешноведомствената финансова дейност и счетоводната отчетност, свързана с нейното документиране, съгласно действащите нормативни разпоредби, приложими за бюджетните предприятия;
4. изпълнява указания на Министерството на отбраната за правилното прилагане на данъчното законодателство и следи за разчитането на дължимите данъци и такси;
5. организира финансово-счетоводното обслужване на агенцията и дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване;
6. контролира дейността по извършването на годишни инвентаризации на имуществото на агенцията;
7. ръководи методически финансовите звена в агенцията;
8. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) осигурява функциите на изпълнителния директор като второстепенен разпоредител с бюджет по управлението на процесите във връзка с планирането, програмирането и отчитането на бюджетните средства;
9. ръководи методически планиращите звена в агенцията;
10. разработва средносрочни бюджетни прогнози, проектобюджет и бюджет на агенцията в съответствие със закона и указанията на министъра на финансите;
11. изготвя проект на Единен финансов план за материално-техническо осигуряване на агенцията и Единен поименен списък за строителство и строителни услуги;
12. координира, коригира и утвърждава разходите и плащанията;
13. контролира лимитите за разход и съгласува финансовите параметри на решения за откриване на процедури и изготвяне проекти на договори по тях;
14. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване на дейностите по управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и движимите вещи в тях.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Дирекция "Управление на собствеността":
1. осигурява дейността по възлагане на обществени поръчки; планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;
2. осигурява изпращането в нормативноустановените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки, до Агенцията по обществени поръчки;
3. поддържа регистър на сключените договори за обществени поръчки в агенцията;
4. участва със свои представители в работата на комисиите, назначени по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост и др.;
5. осъществява контрол по изпълнение на договорите, сключени по реда на Закона за обществените поръчки;
6. изготвя технически задания и количествени сметки;
7. образува, води и съхранява административни, технически и наемни досиета за всеки от имотите, предоставени за управление от агенцията;
8. осигурява дейността по провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от агенцията; планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за отдаване под наем;
9. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
13. участва в разработването на годишните, както и на месечните планове и отчети за основните задачи и мероприятия на агенцията
14. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира осъществяването на дейността по управлението и експлоатацията на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в тях;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) осъществява настаняването на военнослужещи и цивилни служители в имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната;
16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира извършването на ремонт и обзавеждане на жилищата от жилищния фонд на Министерството на отбраната;
17. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) изготвя и представя за обявяване от министъра на отбраната списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
18. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) поддържа регистър на сключените договори с наематели на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната;
19. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) поддържа регистър на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и регистър на имотите извън жилищния фонд, предоставени за управление на агенцията;
20. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира дейността по разпореждане с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия;
21. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) осигурява дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната.

Раздел VII.
Специализирана администрация


Чл. 22. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор, свързани с неговата компетентност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Специализираната администрация е организирана в две дирекции:
1. дирекция "Военни клубове и военно-патриотично възпитание";
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) дирекция "Почивно дело".

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Дирекция "Военни клубове и военно-патриотично възпитание":
1. планира, организира, координира и контролира дейностите, осъществявани във военните клубове в страната, в съответствие с методическите указания на дирекция "Социална политика" на Министерството на отбраната;
2. разработва, организира, координира и контролира дейностите в агенцията по националните програми на Министерството на отбраната по военно-патриотичното възпитание и културно-информационната дейност;
3. работи за разширяване на партньорството с гражданските организации на офицерите и сержантите от запаса и резерва, военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от войните и други военно-патриотични съюзи;
4. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) организира, координира и контролира функционирането на социалните кухни към Министерството на отбраната;
7. организира, методически подпомага и контролира дейността на детските градини към Министерството на отбраната;
8. осигурява дейността на домове за ветерани и военноинвалиди и домове за пенсионирани военнослужещи;
9. участва в разработването на годишните, както и на месечните планове и отчети за основните задачи и мероприятия на агенцията;
10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) планира, организира, координира и контролира дейностите, осъществявани в местата за настаняване във военните клубове в страната.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Дирекция "Почивно дело":
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) планира, организира, координира и контролира експлоатацията на военно-почивните домове, хотелите и другите имоти, предоставени за управление на агенцията и използвани за предоставяне на основни и допълнителни туристически услуги, в съответствие с методическите указания на дирекция "Социална политика" на Министерството на отбраната;
2. осигурява дейността по категоризиране на туристическите обекти;
3. планира и организира туристическата и туроператорската дейност, осъществявана от агенцията;
4. осъществява организацията на хотелиерската и ресторантьорската дейност на агенцията в съответствие с изискванията на нормативните актове;
5. организира отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на лицата, които по силата на нормативен акт или международен договор имат право да ползват почивната база на Министерството на отбраната;
6. организира ползването на военно-почивните домове и хотелите за провеждане на мероприятия по линия на международното сътрудничество от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
7. осигурява чрез реализация на карти ползването на почивки за летен и зимен отдих във военно-почивните домове и хотелите на агенцията; безвалутен обмен на почиващи; групови и индивидуални почивки в страната и в чужбина, в т.ч. по програма "CLIMS"; мероприятия, организирани от Министерството на отбраната, както и безплатни почивки за военнослужещите, участвали в международни операции и мисии извън територията на страната, и за членовете на техните семейства;
8. изгражда и поддържа единна резервационна система от база данни за всички военно-почивни домове и хотели, управлявани от агенцията;
9. планира и организира развитието на социалния туризъм, като предлага на изпълнителния директор решения за ефективното използване на военно-почивните домове и хотелите;
10. участва в разработването на годишните, както и на месечните планове и отчети за основните задачи и мероприятия на агенцията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА


Чл. 25. (1) Работното време на служителите в агенцията е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч., без това да влияе на непрекъснатостта на работния процес и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
(2) На отделни служители в структурни звена може да се определя работно време, различно от работното време по ал. 1.


Чл. 26. (1) Административните звена в агенцията осъществяват функциите си по компетентност чрез интегрирана експертиза, хоризонтална координация и пряк обмен на информация помежду си.
(2) При необходимост ръководителите на административни звена организират създаването на работни групи за решаване на възникналите проблеми.


Чл. 27. (1) Документите, изпратени до агенцията, се завеждат във входящ регистър, в който се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, въз основа на които се образува служебна преписка.


Чл. 28. (1) Служебните преписки се разпределят съобразно съдържанието им с резолюция на изпълнителния директор до съответния ръководител на административно звено. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията на изпълнителния директор съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.
(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на съответен служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.
(4) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им в агенцията.


Чл. 29. Изходящите от агенцията материали се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписите на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.


Чл. 30. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за тяхното точно и срочно изпълнение съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 31. (1) Предложенията и сигналите, подадени до агенцията, се разглеждат по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или по електронна поща.
(3) Подадените предложения и сигнали се регистрират от определен със заповед на изпълнителния директор служител в дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси".
(4) При необходимост предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания служителят дава на подателя съответни разяснения.
(5) Анонимни предложения или сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се регистрират.
(6) Предложенията и сигналите, които не са от компетентността на изпълнителния директор на агенцията, се препращат в 7-дневен срок на компетентния орган. За препращането се уведомява подателят на предложението или сигнала.


Чл. 32. Изпълнителният директор се произнася с решение по предложението или сигнала в сроковете по чл. 118 и 121 от Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33. Приемното време на изпълнителния директор за изслушване на предложения или сигнали на граждани и представители на организации се оповестява на общодостъпно място и на страницата на агенцията в интернет.


Чл. 34. Пропускателният режим на агенцията се организира и контролира в съответствие с нормативните актове и вътрешните правила, утвърдени от изпълнителния директор.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Устройственият правилник се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.11.2012 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 21 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2014 Г.)

§ 10. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда, а в случаите на намаляване числеността на персонала - в съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните служители от реорганизираните организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с чл. 87а от Закона за държавния служител, в случаите на съкращаване на длъжности - в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, а при закриване на администрацията, в която е назначен държавният служител - в съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите от реорганизираните организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...


§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 27 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2014 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 15 МАЙ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


Приложение № 1 към чл. 11, ал. 3

(Предишно приложение към чл. 11, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)


Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена в агенцията - 409 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителен директор

3

Главен секретар

1

Звено по сигурност на информацията

2

Финансов контрольор

2

Звено за вътрешен одит

2

Обща администрация

116

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

33

дирекция "Финанси"

29

дирекция "Управление на собствеността"

54

Специализирана администрация

282

в т.ч.:

 

дирекция "Управление на военни клубове и военно-патриотично възпитание"

95

дирекция "Почивно дело"

187
Приложение № 2 към чл. 24, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти