Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ЗАКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД

Обн. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г.


Проект: 002-01-6/11.01.2010 г.

Член единствен. Закрива се Социалноинвестиционният фонд - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Законът за Социалноинвестиционен фонд (обн., ДВ, бр. 32 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.) се отменя.


§ 2. Правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Социалноинвестиционния фонд е Министерството на труда и социалната политика.


§ 3. Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на Социалноинвестиционния фонд се прекратяват от датата на влизане в сила на закона.


§ 4. Министърът на труда и социалната политика в срок три месеца от влизането в сила на закона урежда правоотношенията, свързани със закриването на Социалноинвестиционния фонд.


§ 5. Трудовите правоотношения със служителите от закрития Социалноинвестиционен фонд се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.


§ 6. Разходите по закриването са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти