Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 12 ОТ 1 МАРТ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА"

В сила от 16.03.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.21 от 16 Март 2010г., отм. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" - ДВ, бр. 15 от 19 февруари 2019 г., в сила от 19.02.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 762010 "Посредник на трудовата борса" от област на образование "Социални услуги" и професионално направление 762 "Социална работа и консултиране" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 762010 "Посредник на трудовата борса" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 7620101 "Посредник на трудовата борса".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 762010 "Посредник на трудовата борса".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса"


Професионално направление
762 Социална работа и консултиране
Наименование на професията
762010 Посредник на трудовата борса
Специалност Степен на професионална
  квалификация
7620101 Посредник на Трета
  трудовата борса  


1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Посредник на трудовата борса", по която желае да се обучава, не му е противопоказана.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 1.

Таблица 1

Описание на Предмети и Професионални компетенции
трудовите средства на знания за: умения за: професионално-
дейности труда     личностни
(задачи)       качества
Специалност 7620101 Посредник на трудовата борса
1 2 3 4 5
1. Проучва офиси; провеждане на маркетингови инициативност;
обявените свободни офисоборудване; маркетингово проучвания на логическо мислене;
работни места, телефони; проучване за пазара на труда и комбинативност;
класифицира ги по факсове; потребностите и на свободните съобразителност и
специалности и компютри; състоянието на пазара работни места; гъвкавост;
професионални принтери; на труда; класифициране; търпение и
направления и копирни машини; систематизация на оформяне на упоритост;
подробно описва програмни различен тип документи; самоконтрол;
общите и продукти; документи работа с компютър отговорност;
специфичните бази данни; (на хартиен, магнитен   готовност за работа
изисквания към интернет и електронни   в екип;
професиите   носители)   издръжливост на
        работа при
        еднообразна
        дейност
2. Изготвя обобщена компютри; начини и възможности обобщения; умения за оформяне
"динамична карта" принтери; за обобщения в изготвяне на на документи;
за свободните копирни машини; различни форми; документи с интелектуални
работни места, програмни схематично възможности за способности;
съдържаща продукти; изобразяване на перманентно търпение и
информация за стативи; информация и данни; актуализиране; упоритост;
специфичните хартия; систематизиране, съставяне на самоконтрол;
изисквания към интернет връзка представяне на схеми, таблици и отговорност;
отделните   обобщени данни програми, в които инициативност;
професии, с     да се вкарва готовност за работа
включена     информация в екип;
възможност за       комбинативност
своевременно        
актуализиране        
3. Съставя каталог с компютри; създаване, азбучно и умения за оформяне
информация от принтери; подреждане и отраслово на документи;
фирми и копирни машини; поддържане на подреждане на интелектуални
работодатели, които програмни каталози за фирми и информация под способности;
обявяват и/или имат продукти; работодатели, формата на логическо мислене;
капацитет за хартия обявяващи свободни каталози за комбинативност
обявяване на   работни места обявените  
свободни работни     свободни работни  
места     места  
4. Изготвя каталог с компютри; създаване на подреждане на умения за оформяне
информация за принтери; каталози с подробна информация, на документи;
лица, търсещи копирни машини; информация за лица, азбучно и по отговорност;
подходяща работа програмни търсещи работа компетенции, за инициативност;
по съответна продукти;   търсещите работа готовност за работа
професия, който стативи;   лица; в екип;
включва подробни хартия   организиране на логическо мислене;
описания на     информацията под комбинативност;
компетенциите им     формата на интелектуални
(знания, умения,     каталог умения.
квалификация,        
професионален        
опит)        
5. Изготвя компютри, изготвяне на синтезиране на умения за оформяне
индивидуална принтери; индивидуални индивидуалната на документи;
"пътна карта" за копирни машини; профили или "пътни информация на отговорност;
намиране на работа програмни карти", включващи търсещите работа инициативност;
  продукти; персоналните лица и готовност за работа
  хартия компетенции на организирането й в екип;
    кандидатите за в документ, даващ логическо мислене;
    работа и възможните насоки за комбинативност;
    им реализации ориентация към интелектуални
      подходящи места умения.
6. Изготвя анализи компютри; анализи за изготвяне аналитично умения за оформяне
за състоянието и принтери; на документи, мислене и правене на документи;
тенденциите в копирни машини; обобщаващи на обобщения, интелектуални
развитието на програмни състоянието и свързани със умения;
пазара на труда в продукти; промените в състоянието и логическо мислене и
регионален, хартия; изискванията към промените в комбинативност;
национален и международни отделните професии; изискванията към самоконтрол;
международен системи за трудово отделните отговорност;
аспект информиране законодателство; професии инициативност;
    начини за събиране,   готовност за работа
    обработване,   в екип;
    съхраняване и   концентрация на
    предоставяне на   вниманието и
    информация   наблюдателност;
        умения за писмено
        изразяване;
        дисциплинираност;
        предприемчивост;
        настойчивост;
        гъвкавост;
        способност за
        откриване и
        разпознаване
7. Осъществява телефони; рекламна дейност и реклама на интелектуални
публичност чрез рекламни рекламиране на свободни работни способности;
рекламиране на материали; свободни работни места; логическо мислене;
свободни работни компютри; места; рекламиране и комбинативност;
места и на принтери; осъществяване на PR съставяне на генериране на идеи
изискванията за тях, копирни машини; кампании на рекламни и нестандартни
както и чрез програмни работодатели, продукти, решения;
рекламиране на продукти; свързани със свързани с търсене пространствена
индивидуални пътни видеокасети и свободни работни и предлагане на представа и
карти на лица с дискове места; работни места; въображение;
определени   създаване на изграждане усет за форма и
компетенции,   публичен имидж положителен пространство;
търсещи подходяща   (образ) на отделни образ на умения за
работа   лица кандидатстващи оформяне;
      за работа лица и хрумвания и
      на работодатели импровизации;
        умения за
        убеждаване;
        инициативност;
        умения за устно
        изразяване;
        съобразителност и
        гъвкавост
8. Информира и офиси; изискванията за консултиране за умения за работа с
консултира клиенти офисоборудване; отделните професии; условията за хора;
за същността и телефони; консултиране за заемане на умения за
изискванията на факсове; изискванията към определена убеждаване;
отделните професии компютри; съответните работни длъжност; коректност и такт;
и за състоянието на принтери; места и за моментното успешен избор; обноски и външен
пазара на труда копирни машини; състояние на пазара вземане на вид;
  програмни на труда; решения за търпение и
  продукти, правене на избор; конкретна работа. упоритост
  информационни вземане на решения    
  материали;      
  правилници;      
  инструкции      
9. Информира и офиси; професионално извършване на умения за работа с
консултира офисоборудване; консултиране и консултантска хора;
клиентите за телефони; ориентиране в дейност, свързана търпение и
нормативните факсове; нормативните със заемането на упоритост;
изисквания за компютри; документи, свързани с определени умения за
заемането на принтери; работните изисквания; длъжности; убеждаване;
определените копирни машини; конкретни нормативни работа с коректност и такт;
длъжности програмни изисквания и нормативни обноски и външен
  продукти; тълкувания на документи вид
  Закон за нормативни    
  насърчаване документи;    
  на заетостта необходими    
  (ЗНЗ) и документи при    
  правилник за кандидатстване за    
  прилагането му работа;    
  (ДВ, бр. 58 от международни    
  2003 г.); системи за    
  Кодекс на труда информиране при    
  (КТ); кандидатстване за    
  Закон за работа    
  интеграция      
  на хората с      
  увреждания      
  (ЗИХУ)      
10. Набира и компютри; събиране, съхранение събиране и способност за
актуализира офис и работа с актуализиране на разпознаване;
информация за оборудване; информация и информация по умения за
професиите, информационни информационни професии; оформяне;
свързана с материали; пакети проучване и издръжливост на
изменение на Закон за   систематизиране интензивна работа
характера и насърчаване на   на потребностите и стрес;
съдържанието на заетостта и   от повишаване на готовност за работа
труда и с правилник за   квалификация; в екип;
потребностите от прилагането му;   провеждане на търпение и
квалификационно Кодекс на труда;   консултации за упоритост;
обучение други   възможностите за отговорност;
  нормативни   допълнителна самоконтрол.
  актове   квалификация  
11. Консултира за компютри; консултиране относно професионално умения за устно
придобиване на офис възможностите за ориентиране и изразяване;
начална или оборудване; допълнителна консултиране умения за
допълнителна телефон квалификация;   убеждаване;
професионална   организация на   съобразителност и
квалификация   квалификационни и   гъвкавост;
    преквалификационни   умения за работа с
    курсове и семинари   хора;
        хрумвания и
        импровизации.
12. Организира офиси; учебни курсове за организиране на организиране на
участието в групово офисоборудване; преквалификация; индивидуално или индивидуална и
или индивидуално телефони; видове обучение - групово обучение; колективна дейност;
обучение на факсове; индивидуално или подбор на умения за работа с
желаещи за компютри; групово курсисти и хора;
обучение или принтери,   преподаватели планиране и
преквалификация копирни машини;     организиране на
  програмни     дейности
  продукти      
13. Наблюдава офиси; продължителност, наблюдение и упражняване на
протичането на офисоборудване; съдържание и цялостен контрол контрол и
учебния процес в телефони; методика на върху оценяване на
квалификационните факсове; квалификационните квалификационните дейността на други
курсове съобразно компютри; курсове; курсове хора;
одобрени оферти и принтери; ДОИ за придобиване   умения за справяне
сключен договор с копирни машини; на професионална   в критични
учебното звено програмни квалификация по   ситуации;
  продукти професията   вземане на
        решение
14. Участва в нормативни правни изисквания подготовка и съобразителност;
сключване на документи; при сключване на сключване на гъвкавост;
договор (или видове различни видове договори за усет за оформяне;
сключва договор) за договори; договори услуги, свързани с умения за устно и
търсене на работа с електронни   наемане на работа писмено
желаещи да бъдат носители; книги;   и/или с участие в изразяване;
наети или с справочници;   обучителни умения за работа с
работодатели, както закони,   курсове хора;
и с учебно звено за правилници     умения за вземане
преквалификация       на решения;
        коректност и такт
15. Подпомага офиси; видове носители на използване на умения за работа с
клиентите за работа офисоборудване; информация и начини различни носители хора;
с всички възможни телефони; за работа с тях на информация и умения за устно
носители на факсове;   работа с тях; изразяване;
информация компютри;   оказване на умения за вземане
  принтери;   професионална на решения;
  копирни машини;   помощ и готовност за работа
  програмни   консултиране за в екип;
  продукти;   боравене с обноски и външен
  електронни   информация вид
  носители; книги      
16. Помага при офиси; видове документи, попълване на умения за работа с
създаването и офисоборудване; които се изискват при различен тип хора;
попълването на телефони; кандидатстване за документи, умения за
различни изисквани факсове; работа свързани с пренагласа;
документи - компютри;   кандидатстване за усет за форма и
въпросници, принтери,   работа пространство;
препоръки, форми копирни машини;     технически усет и
за кандидатстване, програмни     способности;
CV и др. продукти;     коректност и такт;
  формуляри;     гъвкавост;
  въпросници;     обноски и външен
  бланки     вид.
17. Провежда инструкции за интервюиране и същност на оценяване на
предварителни провеждане на начини за интервю за работа; дейността на други
интервюта и интервюта; провеждане на методи и начини хора;
предварителен тестове и анкети интервю за работа; за извършване на способност за
подбор за провеждане подбор на кандидати подбор на откриване и
  на според компетенциите кандидати според разпознаване;
  предварителен им и според компетенциите им умения за работа с
  подбор; изискванията за и според хора;
  офиси; заеманата длъжност изискванията за търпение и
  офисоборудване;   заеманата упоритост;
  телефони;   длъжност отговорност;
  факсове;     обноски и външен
  компютри;     вид.
  принтери      
18. Оценява офисоборудване; оценяване; правене на оценки; оценяване на
уменията и телефони; консултиране; консултиране и дейността на други
потенциала на факсове; преценки; ориентиране към хора;
клиентите, компютри; избор за конкретна определени способност за
консултира и принтери; работа длъжности откриване и
насочва към избор копирни машини;     разпознаване;
на длъжност програмни     умения за работа с
  продукти;     хора;
  инструкции за     отговорност;
  оценяване     обноски и външен
        вид
19. Насочва офиси; професионално ориентиране в умения за работа с
кандидатите към офисоборудване; ориентиране; особеностите и хора;
подходящи работни телефони; координиране на изискванията на съобразителност и
места факсове; дейности, свързани с пазара на труда и гъвкавост;
  компютри; работодатели насочване на умения за
  принтери;   кандидатите към убеждаване;
  копирни машини;   конкретна работа. умения за поемане
  програмни     на риск.
  продукти      
20. Препоръчва пред офиси; предвидени осъществяване на умения за устно
конкретни офисоборудване; преференции по контакти с изразяване;
работодатели телефони; Закона за работодатели с умения за
подходящи лица за факсове; насърчаване на цел реална убеждаване;
наемане; компютри; заетостта (ЗНЗ), преценка на умения за работа с
информира и принтери; правилника за потребностите от хора;
консултира копирни машини; прилагането му и кадри; съобразителност и
работодатели за програмни начините за прилагане на ЗНЗ гъвкавост;
възможностите за продукти; ползването им относно конкретни настойчивост;
ползване на Закон за   преференции при инициативност;
преференции и насърчаване на   наемането на гъвкавост;
стимули при наемане заетостта (ЗНЗ) и   работа обноски и външен
на безработни лица правилник за     вид;
  прилагането му;     лоялност;
  Кодекс на труда     умения за
  (КТ);     пренагласа
  Закон за      
  интеграция на      
  хората с      
  увреждания      
21. Осъществява офиси; видове емпирични съставяне на интелектуални
обратна връзка с офисоборудване; изследователски въпросник за умения;
работодатели и с телефони; методи: интервю, обратна връзка; умения за писмено
наети лица факсове; анкетни проучвания и осъществяване на изразяване;
  компютри; пр.; обратна връзка с оценяване и контрол
  принтери; осъществяване на работодатели и на дейността на
  копирни машини; обратна връзка с наети лица други хора;
  програмни работодатели и наети   отговорност;
  продукти лица   самоконтрол;
        гъвкавост;
        обноски и външен
        вид
22. Участва в офисоборудване; анализ и обобщения в анализ и способност за
разработването на телефони; областта на обобщения; откриване и
отчети, анализи, програмни посредническата подготвяне на разпознаване;
справки и други продукти; дейност на пазара на справки за логическо мислене;
отчетни документи, интернет връзка труда извършената комбинативност;
използвани при     работа прогностично
осъществяване на       мислене;
посредническа       усет за форма и
дейност       пространство;
        усет за числа и
        математически
        способности;
        умения за писмено
        изразяване;
        отговорност

2.2. Възможности за професионална реализация
Перспективите за намиране на работа на завършващите са свързани с наемането им в специализирани трудови борси (агенции или бюра) за посредничество при търсене и наемане на работа, със създаването на агенции за посредничество при търсенето и наемането на работа, с организиране и участие в обучението на посредници на трудовата борса.
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742/27.12.2005 г., Заповед № 884/07.11.2006 г., Заповед № 969/28.12.2007 г., Заповед № РД-01-1114/30.12.2008 г. и Заповед № РД-01-1082/30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика - лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Посредник на трудовата борса", могат да заемат длъжностите от единична група 3423 "Трудови посредници", както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
2.3. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Повишаването на професионалната квалификация се свързва с възможност за продължаване на обучението в бакалавърска степен в рамките на професионалното направление "Социални дейности" от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления - специалност "Социални дейности", в държавни или частни висши училища, както и в новосъздадени специални бакалавърски или магистърски програми.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението е придобиването на специализирани знания и умения за посредническа дейност в търсенето и предлагането на подходящи работни места в страната и други държави, на специалисти с конкретна квалификация, желаещи да бъдат наети на подходяща за тях работа, както и на работодатели, желаещи да наемат подходящи лица.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията "Посредник на трудовата борса" - трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:
- прилага правилата за безопасна работа с офистехниката на работното място;
- използва специфични предпазни средства за здравословно упражняване на професията - защитени екрани и пр.;
- опазва околната среда от вредни замърсители и упражнява конкретни екологични навици, свързани с естеството на посредническата дейност;
- упражнява общи и специфични права и задължения като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда: системи на организация на труда, на неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установени форми и срокове за водене на оперативна статистическа и друга дейност; договорни отношения между работодател и работник;
- реализира успешно комуникационно поведение в осъществяване на социалната дейност;
- прилага принципите на деловото общуване и успешното невербално поведение;
- прилага трудовоправни знания и умения, свързани с консултирането и успешното реализиране на посредническа дейност при търсенето и намирането на работа и работници;
- осъществява успешни междуличностни комуникации в процеса на посредническата дейност, работи ефективно в екип, оказва помощ и търси съдействие при проблемни ситуации;
- притежава навици за повишаване на компетентностите и квалификацията - своята и на клиентите;
- прилага задълбочени знания и умения за работа с програмни продукти, с интернет и др.;
- осъществява успешна чуждоезикова комуникация.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Социална работа и консултиране"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да:
- прилага на практика изискванията, правилата и нормативните актове, които касаят професионалното направление и конкретната специалност "Посредник на трудовата борса";
- прилага специализираната терминология в българската и международната практика;
- реализира специфичните характеристики на изпълняваните роли при осъществяване на посредническата си дейност (усвоява едновременно няколко професионални роли - на изследовател, консултант, организатор и пр.);
- проявява психологически усет за работа с различни категории клиенти, включително и такива с увреждания;
- проявява организационна компетентност, познавайки ефективните системи на организация на труда;
- упражнява правата и задълженията си като участник в трудовия процес;
- прилага базисни знания от областта на социологията на труда, индустриалната социология, икономиката и гражданското и трудовото право;
- демонстрира практически умения за конкретна изследователска и маркетингова дейност в социалната сфера;
- проявява компетентност при консултирането и професионалното ориентиране на своите клиенти;
- прилага съвременните теории и практики на социалната работа и политиката на трудовата заетост;
- прилага нормативната документация, регламентираща социалната дейност;
- спазва етичния кодекс (норми) на социалната работа;
- съставя и анализира статистически пакети за социалната политика като цяло и в частност за конкретни случаи и категории;
- осъществява координационна дейност и да оценява качествата на осъществяваните практики в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността - точност, целесъобразност, функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата;
- оказва помощ на колегите си при разрешаване на комплексни проблеми; търси помощ, когато се налага, в процеса на работата.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Посредник на трудовата борса" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава специализираните понятия в областта на социалните дейности и конкретно в областта на посредническата дейност на трудовата борса;
- познава и използва нормативните актове, свързани с трудовото и социалното законодателство;
- осъществява успешна посредническа дейност;
- умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по посредничество на трудовата борса, като:
• проучва свободни работни места в агенции, бюра по труда и други организации, занимаващи се с предлагане на свободни работни места;
• класифицира свободните места по специалности и професионални направления;
• описва подробно общите и специфичните изисквания за конкретните работни места и професии;
• изготвя обобщена динамична карта за свободните работни места, включваща възможност за своевременно актуализиране;
• съставя каталог с информация от фирми и работодатели, както обявяват, или с капацитет за обявяване на свободни работни места;
• изготвя каталог с информация за лица, търсещи подходяща работа по съответна професия, който включва подробни описания на компетенциите им (знания, умения, квалификация, професионален опит);
• изготвя индивидуална пътна карта за намиране на работа;
• изготвя анализи за състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда в национален и международен аспект;
• информира клиентите за нормативните изисквания за заемането на определени длъжности;
• консултира по въпроси, свързани с нормативната уредба и със специфични изисквания;
• подпомага при попълването и оформянето на изискуеми документи - апликационни форми, CV и пр., за кандидатстване и постъпване на работа;
• провежда предварителни интервюта и предварителен подбор на кандидати за работа;
• прави оценка и консултира за ориентиране на клиентите и потребителите към дадена длъжност и към подходящ избор;
• консултира за придобиване на определена професионална квалификация;
• насочва кандидатите към подходящи работни места;
• координира насочването на кандидатите с работодателите;
• рекламира свободните работни места и изискванията за тях;
• рекламира индивидуални "пътни карти" на лица с определени компетенции, търсещи подходяща работа;
• препоръчва пред конкретни работодатели подходящи лица за наемане;
• осъществява обратна връзка с работодателите за удовлетвореността им от наетите лица;
• осъществява обратна връзка с наетите лица за удовлетвореността им от получената работа.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса".
Съдържанието на обучението по професията "Посредник на трудовата борса" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.

Таблица 2

Професионални компетенции Тематични области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички
професионални направления
1. Да познава правилата за правила и инструкции за безопасна работа;
безопасна работа и да противопожарна охрана
използва лични предпазни  
средства, като прилага на  
практика основните правила  
за безопасна работа с  
офистехника на работното  
място  
2. Да разбира своята роля в социални роли;
трудовата дейност и да потребности и способности на личността за
създава предпоставки за саморазвитие;
по-висока квалификация; психология
да анализира поведението на  
хората, с които общува при  
осъществяване на трудовите  
си задължения  
3. Да умее да формулира организационно поведение;
проблеми, да задава въпроси, принципи на деловото общуване
да прави отчет за извършена  
работа  
4. Да разбира целите и работа в екип;
задачите на работа в екип, да професионални екипи;
осъзнава мястото си в екипа, бизнес етика;
да разбира и съдейства за социална психология
разрешаване на конфликти  
5. Да познава правата и трудово законодателство;
задълженията си като трудовоправни отношения
участник в трудовия процес  
съгласно КТ;  
да разбира договорните  
отношения между  
работодател и работник  
(служител)  
6. Да познава правилата за компютри и нови комуникационни технологии;
работа с компютър и да устройства за събиране, въвеждане и
ползва програмни продукти; съхраняване на данни;
да използва възможностите програмни продукти;
на интернет и новите системи и локални и глобални мрежи
технологии  
7. Да използва основната комуникативна компетентност;
професионална терминология езикова компетентност;
в комуникация на чужд език, чуждоезикова компетентност
ниво А2 от европейската рамка  
за владеене на чужди езици  
8. Да познава същността на икономически процеси, явления и отношения;
процесите и явленията в стопанско устройство на страната
икономиката, стопанското  
устройство на обществото,  
стопанските отношения и  
интереси, видовете пазари  
9. Да разбира същността на икономически процеси, явления и отношения;
икономическите кризи и стопанско устройство на страната
факторите, които ги пораждат;  
да познава отраслите на  
националната икономика и  
разбира тяхното значение  
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички
професии oт професионалното направление "Социална работа и
консултиране"
10. Да знае и прилага на социална политика;
практика изискванията, Кодекс на труда
правилата и нормативните  
актове, които касаят  
професионалното отношение  
към социалната работа  
11. Да проявява организационно поведение;
организационна компетентност социология на труда;
при работа с хора и приложна социална психология
институции и спазва  
технологията за изпълнение  
на отделните социални  
дейности и операции  
12. Да прилага на практика приложна социология;
конкретна изследователска и изследователски методи
маркетингова компетентност в  
социалната сфера  
13. Да показва висока организационно поведение;
компетентност в процеса на социално консултиране;
консултирането и консултативна психология
професионалното ориентиране  
на своите клиенти  
14. Да умее да съставя и статистика на социалната сфера;
анализира статистически социология на труда
пакети за конкретни състояния  
в социалната сфера  
15. Да показва умения за организационно поведение;
координационна дейност и за социална психология
оценка на качествата на  
осъществяваните социални  
практики  
16. Да познава организацията организационно поведение
на звената и правомощията на  
длъжностните лица  
17. Да познава функциите и трудов процес;
структурата на държавните организационно-управленско устройство на
институции и стопанските звена и институции;
субекти - министерства, социално дело;
ведомства и др. социални аспекти на здравеопазването;
  международни отношения в трудовата сфера;
  икономика на социалната сфера;
  наказателно и административноправни
  аспекти на социалната работа
Специфична за професията "Посредник на трудовата борса" задължителна
професионална подготовка
Специалност 7620101 "Посредник на трудовата борса"
18. Да извършва проучвания маркетинг на свободни работни места;
за свободните работни места, системно-аналитични процеси
да класифицира  
информацията по  
специалности и по  
професионални направления;  
да описва общите и  
специфичните изисквания към  
професиите  
19. Да изготвя обобщена системно-аналитични процеси
динамична карта за  
свободните работни места с  
възможност за своевременно  
актуализиране  
20. Да съставя: приложна социология;
- каталози - за фирми и приложна иконометрия;
работодатели, обявяващи статистика;
свободни места и с капацитет психология
за обявяване на свободни  
работни места; за лица,  
търсещи подходяща работа по  
съответна професия, който  
включва подробни описания  
на компетенциите им (знания,  
умения, квалификация,  
професионален опит);  
- "пътни карти" - за намиране  
на работа  
21. Да изготвя анализи за документационен анализ на пазара на труда
състоянието и тенденциите в  
развитието на пазара на  
труда в национален и  
международен аспект  
22. Да информира клиентите нормативна дейност;
за нормативните изисквания информационна дейност
за заемането на определените  
длъжности  
23. Да консултира по въпроси, нормативни изисквания за търсене и наемане
свързани с нормативната на работа;
уредба и специфичните информационна дейност
изисквания; да подпомага с  
попълването и оформянето на  
нужните документи - форми за  
кандидатстване, CV и др.  
24. Да провежда организационно поведение;
предварителни интервюта и приложна социология - методи за
предварителен подбор; да интервюиране;
оценява и консултира за приложна социална психология
ориентиране на клиентите и  
потребителите към дадена  
длъжност и към подходящ  
избор  
25. Да консултира за организационно поведение;
възможностите за професионално ориентиране;
придобиване на консултативна психология
професионална квалификация  
26. Да насочва кандидатите PR дейност за насочване на кандидатите към
към подходящи работни места подходяща работа
и да координира това с  
работодателите  
27. Да подготвя за реклама и рекламиране в сферата на трудови отношения
да рекламира свободните и процеси
работни места и изискванията  
за тях;  
да рекламира индивидуални  
'пътни карти" на лица с  
определени компетенции,  
търсещи подходяща работа;  
да препоръчва подходящи  
лица за наемане пред  
конкретни работодатели  
28. Да осъществява обратна приложна социология - изследване и анализ
връзка с работодателите и с на обратна връзка
наетите лица  

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основни понятия, свързани с изпълняването на посредническа дейност, не познава основните функции на посредника, не посочва основните изисквания за изпълнението на посредническа дейност;
Среден 3 - обучаваният знае по-голямата част от основните понятия, дефинира функциите, които изпълняват посредниците, посочва някои основни изисквания за изпълнението на дейността;
Добър 4 - обучаваният знае основни понятия, разбира същността им, изяснява особеностите и спецификата на повечето основни функции, които изпълняват посредниците, познава голяма част от изискванията за изпълнението на дейността;
Много добър 5 - обучаваният разбира и аргументира функционалните особености на посредническите дейности, може да свързва повечето от получените знания с практическото им приложение;
Отличен 6 - обучаваният изяснява пълно, точно и логично функционалните особености на посредническата дейност, на нормативните документи, свързва изцяло получените знания с практическото им приложение, изготвя становища и предложения, разбира и може да дава инструкции за изпълнение на задачи на условно работно място.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не прилага усвоените знания при изпълнение на поставена практическа задача, не познава видовете офис техника и правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаваният прилага в практиката само отделни елементи от усвоения материал, не умее да изпълнява ролята на посредник;
Добър 4 - обучаваният прилага усвоените знания за решаване на стандартни задачи, без да отчита спецификата на ситуацията;
Много добър 5 - обучаваният прилага правилно усвоените знания за различни ситуации, откроява основни и второстепенни задачи, но допуска неточности в степенуването по важност и срочност;
Отличен 6 - обучаваният прилага творчески усвоените знания, предлага алтернативи за решаване на една задача и критично оценява своята дейност.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - устно изпитване, практическо задание, ролева игра, тест и др., се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и др. се съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3. "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса".
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3 "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Познаване на познава основни понятия и общите 40
посредническата и специфичните изисквания към  
дейност посредническата дейност,  
  характеризира и класифицира  
  обектите и субектите на  
  посредническата дейност;  
  познава организацията на  
  посредническата дейност;  
  оценява и консултира при недостиг  
  на компетентност;  
  подготвя кандидати за интервю;  
  консултира за кариерно развитие  
2. Рекламиране на познава рекламната дейност и 20
обекти при връзките с обществеността,  
посредническата свързани с посредничеството при  
дейност и търсене и наемане на работа;  
създаване на познава начините за намиране на  
имидж подходяща работа;  
  използва стратегии за намиране  
  на специфични работни места  
3. Осъществяване познава теорията и практиката за 20
на обратна връзка осъществяване на обратна връзка;  
с работодатели и проявява прецизност,  
наети лица съобразителност и творчески  
  подход при осъществяване на  
  обратната връзка  
4. Познаване и познава и използва нормативните 20
прилагане на документи, регламентиращи  
нормативната трудовоправните отношения;  
уредба, познава и използва нормативните  
регулираща документи, регламентиращи и  
трудовоправните регулиращи посредническата  
отношения и дейност;  
посредническата спазва и прилага нормативните  
дейност изисквания в двете горепосочени  
  области  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Изпълнение на прилага усвоените теоретични 70
посредническа знания в конкретни практически  
дейност в дейности;  
съответствие с умее да избира и ползва  
нормативните необходимите нормативни  
изисквания документи;  
  умее да прави преценка на  
  свършена работа  
2. Организация на умее правилно да разпределя и 5
работното време планира работното време при  
  изпълнение на дадена задача  
3. Знания и умения умее да работи с компютър; 25
за информационна познава и умее да използва  
техника и устройствата за въвеждане,  
технологии съхранение и извеждане на  
  информация;  
  умее да работи с програмни  
  продукти;  
  умее да работи с локални и  
  глобални мрежи;  
  познава нови информационни  
  технологии;  
  умее да намира конкретна и  
  необходима информация за и от  
  пазара на труда, ползвайки  
  специализирани бази данни и  
  публични източници на  
  информация  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебни кабинети
Учебните занятия по теория на професията се осъществяват в учебни кабинети.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане - работна маса (чин) и стол за всеки обучаван; оборудвано работно място (бюро или маса, стол) на обучаващия; учебна дъска с пишещи помагала и изтривалки; оборудвано място за окачване на нагледни материали; платно за прожектиране; прожекционен апарат; катедра или подвижен статив за лекционния материал.
Учебни помагала: учебни видеофилми; макети; образци; програмни продукти.
6.1.2. Учебни помагала - видеокасети; аудиокасети; дискове; слайдове.
6.2. Специализирани кабинети
6.2.1. В специализирани кабинети се провежда обучението по практика на професията. Предназначението на тези кабинети е да осигурят условия за получаване на практически умения на обучаваните.
6.2.2. Основно оборудване и обзавеждане - офисоборудване - работни маси; компютри; интернет-връзка; телевизор; диктофон; прожекционен апарат; видеотехника (DVD).
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Посредник на трудовата борса" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности от професионално направление "Социални дейности" от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и съответстващи на учебните предмети (модули) от професионалната подготовка.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост и промяна на нормативната база.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти