Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.20 от 12 Март 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.30 от 9 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.34 от 23 Април 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (В сила от 31.03.2010 г.) С тази наредба се уреждат:
1. търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;
2. категориите овощен посадъчен материал и овощни растения;
3. контролът на овощния посадъчен материал и овощните растения от официалните органи с цел сертификация и контролът на САС (стандартния) материал;
4. изискванията за пространствена изолация, автентичност, сортова чистота, качество и здравно състояние на овощния материал;
5. изискванията към производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения;
6. условията, при които овощният материал се предлага на пазара;
7. вносът на овощен материал от трети страни;
8. контролът на предлагания на пазара овощен материал.
(2) (В сила от 30.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Наредбата се прилага за овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от сортове на овощните родове и видове, посочени в приложение № 1, включително и хибриди.
(3) (В сила от 30.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Подложките и другите части на овощните растения от други родове или видове или техни хибриди, извън посочените в приложение № 1, също са обект на тази наредба, ако материалът от един или повече родове или видове или техни хибриди, посочени в приложение № 1, е присаден или се предвижда да бъде присаден върху тях.
(4) (В сила от 30.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Наредбата се прилага, като е съобразена с фитосанитарните изисквания, установени с Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).

Чл. 2. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) Наредбата не се прилага за овощен материал - посадъчен материал или овощни растения, предназначени за производство на плодове, предназначен за износ в трети страни, при условие че материалът е идентифициран и обозначен като такъв и се съхранява отделно.
(2) Условията за прилагане на ал. 1 относно идентифицирането и съхранението на материала отделно се приемат с акт на Европейската комисия (ЕК).

Глава втора.
КАТЕГОРИИ ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ


Чл. 3. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) Овощен материал за размножаване с цел производство на посадъчен материал са: цели растения като размножителен материал, резници, подложки, калеми и семена.
(2) Овощният материал по ал. 1 включва и овощните растения, предназначени за производство на плодове.
(3) Овощните растения по ал. 2, предлагани на пазара, са предназначени за засаждане или презасаждане на постоянно място.


Чл. 4. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) Овощният посадъчен материал и овощните растения се произвеждат съответно от категориите по ал. 2 - 5.
(2) Предбазов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:
1. произведен в съответствие с общоприети методи и схеми за поддържане автентичността (идентичността) на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;
2. предназначен за производство на базов материал или сертифициран материал, различен от овощните растения, предназначени за производство на плодове;
3. който съответства на изискванията за предбазов материал, установени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2;
4. за който след проведени официални инспекции от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 3.
(3) Базов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:
1. произведен директно или по установените схеми за поддържане на сорта (от определен брой етапи или фази) от предбазов материал по вегетативен начин в съответствие с общоприетите методи и схеми за поддържане автентичността (идентичността) на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;
2. предназначен за производството на сертифициран материал;
3. който съответства на изискванията за базов материал, установени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2;
4. за който след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 3.
(4) Сертифициран овощен материал е:
1. посадъчен материал:
а) произведен директно от базов материал или предбазов материал по вегетативен начин или ако е предназначен да се използва за производството на подложки, и от сертифицирани семена от базов или сертифициран материал от подложки;
б) предназначен за производство на овощни растения;
в) който съответства на изискванията за сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 (с изключение на буква "б") и ал. 2;
г) за който след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 2;
2. овощни растения:
а) произведени директно от сертифициран, базов или предбазов посадъчен материал;
б) предназначени за производство на плодове;
в) които съответстват на изискванията за сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 (с изключение на буква "б") и ал. 2;
г) за които след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.
(5) САС (стандартен) овощен материал е посадъчен материал, включително овощни растения, предназначени за производство на плодове, който:
1. притежава сортова идентичност (автентичност) и подходяща сортова чистота;
2. е предназначен за:
а) производство на посадъчен материал, включително овощни растения; и/или
б) производство на овощни растения, предназначени за производство на плодове;
3. съответства на изискванията за CAC (стандартен) материал, установени в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Посадъчен материал, който отговаря на изискванията за дадена категория, не се смесва с посадъчен материал от друга категория.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Посадъчният материал, различен от майчини растения и от подложки, които не принадлежат към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като предбазов материал, ако отговаря на следните изисквания:
1. размножен е директно от майчино растение съгласно чл. 4ж;
2. съответства на описанието на своя сорт съгласно чл. 4д;
3. съхранява се съгласно чл. 4е;
4. изпълнява фитосанитарните изисквания по чл. 5б;
5. когато съгласно чл. 4е, ал 5 Европейската комисия е разрешила дерогация за отглеждане на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми, почвата отговаря на изискванията на чл. 7а;
6. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 5 и 7 относно дефектите.
(2) Майчиното растение по ал. 1, т. 1 е прието в съответствие с чл. 4в или е получено чрез вегетативно размножаване или микроразмножаване съгласно чл. 4ж.
(3) Когато дадено предбазово майчино растение или предбазов материал не отговаря на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, производителят го отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал. Отстраненото майчино растение може да се използва като базов, сертифициран или САС материал, при условие че отговаря на изискванията на тази наредба относно съответните категории.
(4) Производителят може да предприеме мерки, за да гарантира, че майчиното растение по ал. 3 отговаря на изискванията. В този случай майчиното растение не се отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като предбазов материал, ако е пряко размножена с вегетативно или полово размножаване от майчино растение (при полово размножаване опрашващите дървета (опрашители) са пряко произведени чрез вегетативно размножаване от майчино растение), съответства на описанието на своя вид и отговаря на изискванията на чл. 4а, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
(2) Майчиното растение по ал. 1 е прието в съответствие с чл. 4г или е получено чрез вегетативно размножаване или микроразмножаване съгласно чл. 4ж.
(3) Когато дадена подложка, която е предбазово майчино растение или предбазов материал, не отговаря на изискванията на чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, производителят я отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал. Отстранената подложка може да се използва като базов, сертифициран или САС материал, при условие че отговаря на изискванията на тази наредба относно съответните категории.
(4) Производителят може да предприеме мерки, за да гарантира, че подложката по ал. 3 отговаря на изискванията. В този случай подложката не се отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал.

Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол приема дадено растение за предбазово майчино растение, ако то отговаря на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а и ако съответствието му с описанието на сорта е съгласно ал. 3, 4 и 5.
(2) Приемането по ал. 1 се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването, документацията и процедурите по чл. 5, ал. 3 - 5.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол установява съответствието на предбазовото майчино растение с описанието на сорта му чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Наблюдението се основава на един от следните елементи:
1. официалното описание на сортовете, регистрирани в който и да е от националните регистри, както и за сортовете с правна закрила;
2. описанието по т. 14 от заявката съгласно приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2016 г.), наричана по-нататък "Наредба № 7 от 2013 г.";
3. описанието, придружаващо заявлението за сортове, които са предмет на заявление за правна закрила върху сортовете растения;
4. официално признатото описание, ако сортът, предмет на това описание, е регистриран в национален регистър.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 предбазовото майчино растение се приема само когато е придружено от окончателен доклад от техническото изпитване за РХС, изготвен от ИАСАС или друг официален отговорен орган в ЕС или трета държава, който показва, че съответният сорт е различим, хомогенен и стабилен. До регистрацията на сорта съответното майчино растение и произведеният от него материал могат да се използват само за производство на базов или сертифициран материал и не се предлагат на пазара като предбазов, базов или сертифициран материал.
(5) Когато установяването на съответствието с описанието на сорта е възможно само въз основа на характеристиките на плодното растение, наблюдението на проявите на характеристиките на сорта се извършва върху плодовете на плододаващо растение, размножено от предбазовото майчино растение. Тези плододаващи растения се съхраняват отделно от предбазовите майчини растения и предбазовия материал.
(6) Плододаващите растения по ал. 5 подлежат на визуална инспекция в най-подходящите периоди от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растения от съответните родове или видове.

Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол приема подложка, която не принадлежи към даден сорт, за предбазово майчино растение, ако тя съответства на описанието на нейния вид и ако отговаря на изискванията в чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а. Това приемане се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването, документацията и процедурите, използвани от производителя съгласно чл. 5, ал. 3, 4 и 5.

Чл. 4д. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е целесъобразно - производителят, извършват редовни проверки на съответствието на предбазовите майчини растения и предбазовия материал с описанието на сорта им съгласно чл. 4в, ал. 3 и 4, както е подходящо за съответния сорт и използвания метод за размножаване. Те проверяват получените предбазови майчини растения след всяко подновяване.

Чл. 4е. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Производителите поддържат предбазовите майчини растения и предбазовия материал в съоръжения, определени за съответните родове или видове, които са обезопасени срещу насекоми и гарантират отсъствие на заразяване чрез въздушни вектори и други възможни източници по време на целия производствен процес.
(2) Кандидатите за предбазови майчини растения се съхраняват при условия, обезопасени срещу насекоми и физически изолирани от предбазовите майчини растения, в съоръженията по ал. 1 до приключването на всички изпитвания относно съответствието с чл. 5а, ал. 1, 2 и 3.
(3) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал се съхраняват по начин, който гарантира тяхната индивидуална идентификация по време на целия производствен процес.
(4) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал се отглеждат или произвеждат изолирано от почвата, в саксии с хидропонна или стерилизирана растежна среда. Те се идентифицират посредством етикети с цел гарантиране на тяхната проследимост.
(5) Могат да се предвидят изключения от ал. 1, 2, 3 и 4 и да бъде дадено разрешение за производство на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми за определени родове или видове. Този материал се идентифицира посредством етикети с цел гарантиране на тяхната проследимост. Разрешението се дава от Европейската комисия, при условие че се гарантира, че са взети необходимите мерки за предотвратяване на зараза на растенията чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.
(6) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал могат да се съхраняват чрез криоконсервация.
(7) Предбазовите майчини растения могат да се използват само за срок, изчислен въз основа на стабилността на сорта или условията на околната среда, при които се отглеждат, както и други фактори, които влияят върху стабилността на сорта.

Чл. 4ж. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Производителят може да размножава вегетативно или да подновява предбазовото майчино растение в съответствие с чл. 4в, ал. 1 и 2.
(2) Производителят може да размножава предбазовото майчино растение, за да произвежда предбазов материал.
(3) Вегетативното размножаване, подновяването и разсаждането на предбазови майчини растения се извършват в съответствие с протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай при поискване те се предоставят на другите държави-членки и на ЕК.
(4) Съответните родове или видове трябва да са били тествани съгласно протоколите по ал. 3 за период от време, подходящ за тези родове или видове. За подходящ се счита периодът от време, който позволява потвърждаване на фенотипа на растенията по отношение на съответствието с описанието на сорта въз основа на наблюдение в период на плододаване или на вегетативното развитие на подложките.
(5) Производителят може да подновява предбазовото майчино растение само преди края на периода, посочен в чл. 4е, ал. 7.
(6) Вегетативното размножаване, подновяването и размножаването чрез микроразмножаване на предбазови майчини растения за производство на други предбазови майчини растения или предбазов материал се извършват в съответствие с протоколите, посочени в ал. 3 и 4.

Чл. 4з. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Посадъчният материал, различен от базовите майчини растения и от подложките, които не принадлежат към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако:
1. се размножава от базово майчино растение, което се произвежда от предбазов материал, или чрез вегетативно размножаване от базово майчино растение в съответствие с чл. 4к;
2. е бил проверен съгласно чл. 4д, да се използва за срока по чл. 4е, ал. 7, да е преминал визуална инспекция съгласно чл. 7, ал. 5, да отговаря на изискванията за фитосанитарно състояние по чл. 4и, за почвата по чл. 7а, за съхранението по чл. 4й и за разсаждане по чл. 4к.
(2) Когато дадено базово майчино растение или базов материал вече не отговаря на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, ал. 3 и 7, чл. 7, ал. 5 и 7, чл. 4и и чл. 7а, производителят го отстранява от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като сертифициран или САС материал, при условие че изпълнява изискванията относно съответните категории. Производителят може да не отстранява майчиното растение или материал, ако предприеме съответните мерки, за да гарантира, че то отново отговаря на изискванията.
(3) Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако съответства на описанието на своя вид, изпълнява изискванията за съхранение и срок на използване по чл. 4е, ал. 3 и 7, преминала е визуална инспекция по чл. 7, ал. 5, отговаря на изискванията за фитосанитарно състояние по чл. 4и, за почвата по чл. 7а, за съхранение по чл. 4й и за разсаждане по чл. 4к.
(4) Когато подложка, която не принадлежи към даден сорт, е базово майчино растение или базов материал, който вече не изпълнява изискванията по чл. 4е, ал. 3 и 7, чл. 7, ал. 5 и 7, чл. 4и и чл. 7а, производителят я отстранява от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстранената подложка може да се използва като сертифициран или САС материал, при условие че изпълнява изискванията относно съответните категории. Производителят може да не отстранява подложката, ако предприеме съответни мерки, за да гарантира, че тя отново отговаря на изискванията.

Чл. 4и. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) (1) Всяко базово майчино растение или базов материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че са свободни от регулираните некарантинни вредители (РНКВ), посочени в приложение № 3 и приложение № 4, и при спазване на изискванията съгласно приложение № 5 по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и когато е целесъобразно - от производителя.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е целесъобразно - производителят, извършва вземане на проби и изпитване на базовото майчино растение или базовия материал за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при спазване на изискванията съгласно приложение № 5 по отношение на съответните род или вид и категория.
(3) При съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3, БАБХ и когато е целесъобразно - производителят, взема проби за изпитване на съответното базово майчино растение или съответния базов материал.
(4) По отношение на вземането на проби за изпитването съгласно ал. 1 се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕОРЗ) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи липсват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията. Българската агенция по безопасност на храните и когато е целесъобразно - производителят, изпраща пробите в официално признати от БАБХ лаборатории.
(5) При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, изброени в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение на съответния род или вид производителят отстранява заразеното базово майчино растение или базов материал от близостта на други базови майчини растения и базов материал съгласно чл. 4з, ал. 2 или чл. 4з, ал. 4, или предприема подходящи мерки съгласно приложение № 5.
(6) Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по ал. 1, са посочени в приложение № 5 по отношение на съответния род или вид и категория.
(7) Алинея 1 не се прилага за базови майчини растения и базов материал по време на криоконсервация.

Чл. 4й. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Базовите майчини растения и базовият материал се съхраняват в полета, изолирани от потенциални източници на заразяване чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.
(2) Разстоянието на изолиране на полетата по ал. 1 зависи от регионалните обстоятелства, типа посадъчен материал, наличието на вредители в съответната зона и съответните рискове, установени от отговорния официален орган въз основа на официална инспекция.

Чл. 4к. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Базовите майчини растения, които се размножават от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1, могат да се размножават вегетативно няколко поколения, за да се получи необходимият брой базови майчини растения. Базовите майчини растения се размножават вегетативно или с микроразмножаване съгласно чл. 4ж. Максималният разрешен брой поколения и максималният разрешен живот на базовите майчини растения се посочва в приложение № 2 за съответните родове или видове.
(2) Когато са разрешени няколко на брой поколения от базови майчини растения, всяко поколение, различно от първото, може да се получава от предходното поколение.
(3) Посадъчният материал от различни поколения се съхранява поотделно.

Чл. 4л. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Посадъчен материал, различен от майчини растения и овощни растения, при поискване се сертифицира официално като сертифициран материал, ако:
1. се размножават от сертифицирано майчино растение, което се произвежда от предбазов или базов материал;
2. отговарят на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а;
3. отговарят на изискванията на чл. 7а по отношение на почвата.
(2) Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като сертифициран материал, ако съответства на описанието на своя вид, отговаря на изискванията на чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а.
(3) Когато дадено сертифицирано майчино растение или сертифициран материал вече не изпълнява изискванията на чл. 4д, чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, доставчикът го отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като САС материал, при условие че изпълнява изискванията на чл. 4н - 4п, чл. 5в и чл. 7, ал. 6 и 7. Производителят може да не отстранява сертифицираното майчино растение или материал, ако предприеме съответни мерки, за да гарантира, че те отново отговарят на изискванията.
(4) Когато подложка, която не принадлежи към даден сорт, е сертифицирано майчино растение или сертифициран материал, който вече не изпълнява изискванията на чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, доставчикът я отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като САС материал, при условие че изпълнява изискванията на чл. 4н - 4п, чл. 5в и чл. 7, ал. 6 и 7. Производителят може да не отстранява подложката, ако предприеме съответни мерки, за да гарантира, че тя отново отговаря на изискванията.

Чл. 4м. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) (1) Всяко сертифицирано майчино растение или всеки сертифициран материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че са свободни от РНКВ, посочени в приложение № 3 и приложение № 4, и при спазване на изискванията съгласно приложение № 5 по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и когато е целесъобразно - от производителя.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е целесъобразно - производителят, извършва вземане на проби и изпитване на сертифицираното майчино растение или сертифицирания материал за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при спазване на изискванията съгласно приложение № 5 по отношение на съответните род или вид и категория.
(3) При съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3, БАБХ и когато е целесъобразно - производителят, взема проби за изпитване на съответното сертифицирано майчино растение или съответния сертифициран материал.
(4) По отношение на вземането на проби за изпитването съгласно ал. 1 се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕОРЗ) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи липсват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията. Българската агенция по безопасност на храните и когато е целесъобразно - производителят, изпраща пробите в официално признати от БАБХ лаборатории.
(5) При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, изброени в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение на съответния род или вид производителят отстранява заразеното сертифицирано майчино растение или сертифициран материал от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал съгласно чл. 4л, ал. 3 или чл. 4л, ал. 4 или предприема подходящи мерки съгласно приложение № 5.
(6) Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по ал. 1, са посочени в приложение № 5 по отношение на съответния род или вид и категория.
(7) Алинея 1 не се прилага за сертифицирани майчини растения и сертифициран материал по време на криоконсервация.

Чл. 4н. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) САС материалът, различен от подложки, които не принадлежат към даден сорт, може да бъде предлаган на пазара само ако е установено чрез проверка от производителя, че отговаря на следните изисквания:
1. размножава се от идентифициран източник на материал, документиран от доставчика;
2. съответства на описанието на сорта съгласно чл. 4п;
3. изпълнява фитосанитарните изисквания съгласно чл. 5в;
4. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 6 и 7 относно дефекти.
(2) Ако САС материалът вече не отговаря на изискванията на ал. 1, производителят:
1. отстранява посочения материал от близостта на всеки друг САС материал; или
2. взема съответни мерки да гарантира, че посоченият материал отново отговаря на изискванията.

Чл. 4о. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) При подложки, които не принадлежат към даден сорт, САС материалът отговаря на следните изисквания, установени чрез проверка от производителя:
1. съответства на описанието на своя вид;
2. изпълнява фитосанитарните изисквания на чл. 5в;
3. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 6 и 7 относно дефекти.
(2) Ако САС материалът вече не отговаря на изискванията на ал. 1, производителят:
1. отстранява посочения материал от близостта на всеки друг САС материал, или
2. взема съответни мерки да гарантира, че посоченият материал отново отговаря на изискванията.

Чл. 4п. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Съответствието на САС материала с описанието на сорта му се установява чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Наблюдението се извършва чрез:
1. официалното описание на регистрирани сортове и за сортовете с правна закрила, или
2. описанието, придружаващо заявлението за сортове, които подлежат на заявление за регистрация съгласно чл. 19 от Наредба № 7 от 2013 г.;
3. описанието, придружаващо заявлението за правна закрила на сортовете;
4. официално признатото описание на даден сорт съгласно чл. 10, ал. 3, т. 3 и 4.
(2) Съответствието на САС материала с описанието на сорта му се потвърждава редовно чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта в съответния САС материал.

Глава трета.
КОНТРОЛ НА ОВОЩНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ СЕРТИФИКАЦИЯ. КОНТРОЛ НА САС МАТЕРИАЛА


Чл. 5. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Контролът на овощния посадъчен материал и овощните растения в Република България се извършва чрез прилагане на официални инспекции (контрол) от ИАСАС и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съгласно чл. 3, 4 и 5 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ).
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на предбазовия, базовия и сертифицирания овощен посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове, чрез официални инспекции (контрол), включващи:
1. провеждането на полски инспекции за установяване на неговата автентичност, сортова чистота и здравно състояние, както и спазването на пространствена изолация в зависимост от категориите овощен материал;
2. извършването на лабораторни анализи за установяване здравното му състояние (в случаите, когато това се прилага);
3. окачествяването с цел определяне на външния вид, размери, коренова система и други изисквания за използването му като посадъчен материал.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва официални инспекции, състоящи се от визуални инспекции, а БАБХ при необходимост взема проби за изпитване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При осъществяване на официалните инспекции по ал. 3 ИАСАС следи за:
1. уместността и действителната употреба от производителя на методи за проверка на всяка от критичните точки в производствения процес;
2. общата компетентност на производителя да извършва дейностите по чл. 8, ал. 2, 3 и 4.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Взетите проби по ал. 3 се изпитват в лабораториите на БАБХ или одобрени лаборатории по чл. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и БАБХ изготвят и поддържат документация за резултатите и датите на всички извършени официални инспекции, вземане на проби и изпитвания.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва фитосанитарен контрол на овощния материал в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и контрол, а когато е целесъобразно - и производителят, извършва визуална инспекция по отношение на кандидатите за предбазови майчини растения в съоръженията или полетата с цел да се установи, че са свободни от вредителите по приложение № 3 и приложение № 4 за съответния род или вид.
(2) Когато възникне съмнение за наличие на вредителите по приложение № 3, БАБХ, а когато е целесъобразно - и производителят, взема проба за изпитване на кандидата за майчино растение.
(3) По отношение на установяване наличието на вредители по приложение № 4 вземането на проби за изпитване се извършва в най-подходящия период от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растението и биологията на вредителите по него. Вземането на проби и изпитването се извършват също и по всяко време на годината при съмнения относно наличието на тези вредители.
(4) По отношение на вземането на проби съгласно ал. 2 и 3 се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, БАБХ прилага протоколи, установени на национално равнище, които предоставя на други държави-членки или ЕК при поискване.
(5) Българската агенция по безопасност на храните, респективно производителят, изпраща пробите по ал. 2 и 3 в лаборатории на БАБХ или одобрени лаборатории по чл. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал. Изпитването за вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми на кандидатите за предбазови майчини растения се извършва чрез биологично индексиране на индикаторни растения. Могат да се прилагат и други методи, ако те водят до също толкова надеждни резултати, колкото биологичното индексиране на индикаторни растения.
(6) Ако даден кандидат за предбазово майчино растение е разсад, визуална инспекция и вземане на проби и изпитване се изискват само за вируси, вироиди или вирусоподобни болести, които се предават чрез полени и са посочени в приложение № 4 по отношение на съответния род или вид, при условие че официалната инспекция е потвърдила, че съответният разсад е отгледан от семе, получено от растение, свободно от симптомите, причинявани от тези вируси, вироиди и вирусоподобни болести, и че разсадът е съхраняван в съответствие с чл. 4е, ал. 1 и 4.
(7) Алинеи 1 и 4 се прилагат и за предбазови майчини растения, получени чрез подновяване.
(8) Предбазовите майчини растения по ал. 7 трябва да са свободни от вируси и вироиди по приложение № 4 по отношение на съответния род или вид, което се установява посредством визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, извършена от ИАСАС, а когато е целесъобразно - и от производителя.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) (1) Всяко предбазово майчино растение или предбазов материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са свободни от РНКВ, посочени в приложение № 3 и приложение № 4, и при спазване на изискванията съгласно приложение № 5 по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и когато е целесъобразно - от производителя.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е целесъобразно - производителят, извършва вземане на проби и изпитване на предбазовото майчино растение или предбазовия материал за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при спазване на изискванията съгласно приложение № 5 по отношение на съответните род или вид и категория.
(3) При съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3, БАБХ и когато е целесъобразно - производителят, взема проби за изпитване на съответното предбазово майчино растение или съответния предбазов материал.
(4) По отношение на вземането на проби за изпитването съгласно ал. 1 се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕОРЗ) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията. Българската агенция по безопасност на храните и когато е целесъобразно - производителят, изпраща пробите в официално признати от БАБХ лаборатории.
(5) При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, включени в списъците в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение на съответния род или вид производителят отстранява заразеното предбазово майчино растение или предбазов материал от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал съгласно чл. 4а, ал. 3 или чл. 4б, ал. 3 или предприема подходящи мерки съгласно приложение № 5.
(6) Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по ал. 1, са посочени в приложение № 5 по отношение на съответния род или вид и категория.
(7) Алинея 1 не се прилага за предбазови майчини растения и предбазов материал по време на криоконсервация.

Чл. 5в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) (1) Материалът от категория "САС" подлежи на визуална инспекция, извършена от производителя в съоръженията, полетата и партидите на етап производство, която да установи, че материалът е практически свободен от вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение на съответния род или вид, освен когато в приложение № 5 е посочено друго.
(2) Производителят извършва вземане на проби и изпитване по отношение на идентифицирания източник на материал или CAC материал за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при спазване на изискванията съгласно приложение № 5 по отношение на съответните род или вид и категория.
(3) При съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3, производителят извършва вземане на проби и изпитване на идентифицирания източник на материал или засегнатия САС материал.
(4) Посадъчният материал от категория "CAC" и партидите с овощни растения от категория "CAC" след етапа на производство се пускат на пазара само ако при визуална инспекция, извършена от производителя, е установено, че те са свободни от признаци или симптоми на вредителите, посочени в приложения № 3 и 4.
(5) Производителят изпълнява мерките с цел да гарантира спазването на изискванията по ал. 1 съгласно приложение № 5 по отношение на съответния род или вид и категория.
(6) Алинея 1 не се прилага за САС материал по време на криоконсервация.

Чл. 6. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) САС (стандартният) материал се произвежда под отговорността на производителя при спазване изискванията на чл. 7 и 8 от тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Контрол върху произведения САС (стандартен) материал се осъществява от ИАСАС и/или БАБХ в съответствие с разпоредбите на чл. 48 ЗППМ и в съответствие с изискванията на тази наредба.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ОВОЩНИЯ МАТЕРИАЛ


Чл. 7. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изискванията за овощния посадъчен материал и овощните растения от всеки род или вид съгласно приложение № 1 са в зависимост от категорията овощен материал и могат да бъдат конкретизирани или изменяни в съответствие с процедурата, определена с актове на ЕК. Основните изисквания са тези, на които:
1. САС (стандартният) материал трябва да отговаря по отношение на прилаганите схеми на размножаване, сортовата чистота на отглежданата култура, здравното състояние и сортовите признаци (с изключение на подложките в случаите, когато те не принадлежат към сорт);
2. "предбазовият (ПБ)", "базовият (Б)" и "сертифицираният (С)" материал трябва да отговарят по отношение на:
а) качеството;
б) за "предбазовия" и "базовия" материал, включително и по отношение на методите за сортоподдържане във връзка с идентичността на сорта и където е приложимо, на клона, както и на съответните характеристики на неговата помологична стойност;
в) здравното състояние;
г) методите за тестване и прилаганите процедури;
д) прилаганите схеми на размножаване; и
е) сортовите признаци (с изключение на подложките в случаите, когато те не принадлежат към сорт);
3. трябва да отговарят подложки и други части на растенията от родове и видове, различни от посочените в приложението, или техни хибриди в случаите, когато посадъчен материал от съвместими родове и видове, посочени в приложението, е присаден върху тях.
(2) Изискванията за здравно състояние на овощния посадъчен материал и овощните растения относно специфичните вредители са посочени в приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.).
(3) Семената на овощните видове (като размножителен материал) трябва да притежават необходимата жизненост, определена при лабораторни анализи, извършени от ИАСАС.
(4) За САС (стандартния) материал от цитрусови видове се спазват и следните изисквания:
1. материалът е получен от изходен материал, който да е:
а) проверен (визуално) и не са открити никакви симптоми на съответните вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г.;
б) тестиран лабораторно чрез използване на подходящи методи за откриване на вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. и е установено, че е свободен от такива;
2. проверен (визуално) и е установено, че е свободен в значителна степен от вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. по време на последния цикъл на вегетация;
3. материалът да е присаден върху вкоренени подложки, устойчиви на вируси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал подлежат на визуална инспекция, която да установи, че са свободни от дефекти. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и когато е целесъобразно - от производителя.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) САС материалът подлежи на визуална инспекция, която да установи, че е свободен от дефекти.
(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Наранявания, обезцветяване, фиброзна тъкан или изсушаване се считат за дефекти, ако влияят на качеството и полезността на посадъчния материал по ал. 5 и 6.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал, базовите майчини растения и базовият материал и сертифицираните майчини растения могат да се отглеждат само в почва, свободна от вредителите, посочени в приложение № 6, за съответния род или вид, ако вредителите са гостоприемници на вируси, които засягат посочения род или вид. Наличието от тези вредители, гостоприемници на вирусите, се установява посредством вземане на проба и изпитване.
(2) Вземането на проба се извършва от Българската агенция по безопасност на храните и когато е целесъобразно - от производителя.
(3) Вземането на проба и изпитването се извършват преди засаждането на сертифицираните майчини растения и се повтарят по време на растежа, когато е налице съмнение за наличие на вредителите, посочени в ал. 1.
(4) Вземането на проба и изпитването се извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите, посочени в приложение № 6, и когато същите вредители засягат съответните сертифицирани майчини растения или сертифициран материал.
(5) Вземане на проба и изпитване не се извършва:
1. когато растенията, гостоприемници на вредителите, посочени в приложение № 6, за съответния род или вид не са отглеждани в почвата за производство за срок от най-малко пет години и когато няма съмнение относно отсъствието на съответните вредители в същата почва;
2. когато БАБХ е стигнала до заключението въз основа на официална инспекция, че почвата е свободна от вредителите, посочени в приложение № 6, за съответния род или вид, които са гостоприемници на вирусите, засягащи посочения род или вид;
3. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) при сертифицирани овощни растения, освен когато е посочено друго в актовете, приети съгласно чл. 87, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ, L 317, 23.11.2016 г.).
(6) По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в ал. 1, 2, 3 и 4, се прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище, които ИАСАС при поискване предоставя на другите държави-членки или на Комисията.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) В допълнение към фитосанитарните изисквания и изискванията по отношение на почвата съгласно чл. 5а, чл. 5б, чл. 4и, чл. 4м, чл. 5в и чл. 7а посадъчният материал и овощните растения се произвеждат в съответствие с изискванията по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта съгласно приложение № 5 с цел ограничаване на наличието на РНКВ, изброени в същото приложение, по отношение на съответния род или вид.

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ


Чл. 8. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Производството и търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения се извършва от лицата по чл. 28 ЗППМ.
(2) Лицата по ал. 1 носят отговорност за производството/размножаването на посадъчен материал и овощни растения от категориите предбазов, базов, сертифициран и САС (стандартен) материал.
(3) Производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения прилагат необходимите мерки за гарантиране съответствието на овощния материал с изискванията на тази наредба във всички етапи на неговото производство и търговия.
(4) За целите на ал. 3 производителите и търговците:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) идентифицират (установяват) и наблюдават критичните точки в своя производствен процес, отчитайки:
а) местоположение и брой на растенията;
б) срок на отглеждането им;
в) дейности по размножаването;
г) пакетиране, съхранение и транспортни операции;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) съхраняват в рамките на най-малко три години след производството на съответния материал информацията относно наблюдението на критичните точки и я предоставят за проверка при поискване от официалните отговорни органи - ИАСАС/БАБХ;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) поддържат дневник, който съдържа данните по т. 1 - 2, записани по начин, който не позволява тяхното заличаване, както и данни за производството и търговията на овощния посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове; дневникът се предоставя при поискване от ИАСАС, съответно от БАБХ, за проверка и се съхранява най-малко три години;
4. вземат проби за лабораторен анализ, когато е необходимо, с цел проверка на здравното състояние;
5. осигуряват условия и гарантират, че по време на производството, партидите посадъчен материал остават ясно разграничими (отделени една от друга);
6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) поддържат документация за полските инспекции, вземането на проби и изпитванията през цялото време, докато съответният посадъчен материал и овощни растения са под техния контрол, и за срок от най-малко три години след отстраняването или пускането на пазара на посочения посадъчен материал и овощни растения.
(5) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол взема проби от предбазовия, базовия и сертифициран овощен материал за целите на сертификация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Ако в резултат от собствени проверки или от информация, предоставена от ИАСАС или БАБХ, се установи наличие на един или повече вредители съгласно Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол или ако вредителите са над допустими изисквания, производителите незабавно информират ИАСАС и/или БАБХ за предприетите от тях мерки съгласно нормативната уредба и предписанията на контролните органи. Допустимо е прилагане на всякакви други мерки, водещи до намаляване на риска от разпространение на вредни организми.
(7) Производителите поддържат дневник за епидемиите и случаите на вредители в техните производствени обекти и помещения, както и за предприетите мерки.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява официалните отговорни органи на другите държави-членки и ЕК във връзка с информацията, която се изисква за достъп до регистъра на сортовете на Република България.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява ЕК във възможно най-кратък срок за включването на сорт в своя регистър на сортовете, както и за всяко друго изменение в него.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при поискване предоставя на друга държава-членка или на ЕК:
1. официалното или официално признатото описание на сортовете, регистрирани в регистъра на сортовете;
2. резултатите от проверките на заявленията за регистрация на сортове, извършени от ИАСАС в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 2013 г.;
3. всяка друга налична информация по отношение на сортовете, включени във или заличени от регистъра на сортовете;
4. списъка на сортовете, за които заявленията за регистрация са в процес на разглеждане.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ОВОЩНИЯТ МАТЕРИАЛ СЕ ПРЕДЛАГА НА ПАЗАРА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 9. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) Овощният посадъчен материал и овощните растения могат да се предлагат на пазара само ако:
1. посадъчният материал е официално сертифициран като "предбазов материал", "базов материал" или "сертифициран материал" или съответства на изискванията за САС (стандартен) материал;
2. овощните растения са официално сертифицирани като "сертифициран материал" или съответстват на изискванията за САС (стандартен) материал.
(2) Овощният посадъчен материал и овощните растения, които са генетично модифицирани по смисъла на чл. 2, т. 1 и 2 от Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ, L 106, 17.04.2001 г.), въведена в Закона за генетично модифицираните организми, се предлагат на пазара само ако генетично модифицираният материал е разрешен съгласно посочената директива или съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ, L 268, 18.10.2003 г.).
(3) Когато продукти, получени от овощни растения или овощен посадъчен материал, са предназначени да бъдат използвани като храна или в храна - генетично модифицирани в съответствие с чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, или като фураж или във фураж - генетично модифицирани в съответствие с чл. 15 на същия регламент, посадъчният материал и овощните растения се предлагат на пазара само ако храната или фуражът, получени от тях, са разрешени в съответствие с посочения регламент и Закона за генетично модифицираните организми.
(4) Предбазовият, базовият и сертифицираният материал се сертифицира и предлага на пазара, ако принадлежи към сорт съгласно чл. 10 и отговаря на изискванията за съответната категория съгласно чл. 4, ал. 2 - 4 и чл. 7. Категорията трябва да бъде обозначена на етикета по чл. 13, ал. 1, т. 2.
(5) САС (стандартният) овощен посадъчен материал и овощните растения се предлагат на пазара, ако съответстват на изискванията по чл. 4, ал. 5 и чл. 7.
(6) С разрешение на изпълнителния директор на ИАСАС производителите и търговците могат да предлагат на пазара определени количества овощен посадъчен материал или овощни растения, предназначени за:
1. опити или научни цели; или
2. селекция; или
3. запазване на генетическото разнообразие.
(7) Условията за издаване на разрешение по ал. 6 се определят от Европейската комисия (ЕК).


Чл. 10. (1) (В сила от 31.03.2010 г.) Посадъчният материал и овощните растения се предлагат на пазара с означение за сорта, към който принадлежат.
(2) (В сила от 30.09.2012 г.) Сортовете в съответствие с ал. 1 трябва да са:
1. или защитени съгласно Закона за защита на новите сортове растения и породи животни; или
2. вписани в Официалната сортова листа на Република България (ОСЛ), в съответствие с изискванията на ал. 10; или
3. общоизвестни.
(3) (В сила от 30.09.2012 г.) Един сорт се счита за общоизвестен:
1. ако е бил официално регистриран в друга държава членка;
2. ако е предмет на заявление за официална регистрация в страната или в друга държава членка или на заявление за право върху сортовете в съответствие с ал. 2, т. 1 (или на заявление за право върху сортовете по законодателството на съответната държава - членка на ЕС); или
3. ако е предлаган на пазара преди 30 септември 2012 г. на територията на страната или на друга държава членка, при условие че има официално признато сортоописание.
(4) (В сила от 30.09.2012 г.) Допуска се производство и търговия на територията на страната на овощен посадъчен материал и овощни растения от сортове, които нямат висока икономическа стойност, при условие че сортът има официално описание, а посадъчният материал и овощните растения се предлагат на пазара като САС (стандартен) материал. Върху етикета и/или придружаващия материала документ се поставят съответните обозначения за разрешаване търговията на овощен материал от определения сорт (посочват се номера на настоящия член и алинея като основание за търговия на овощен материал от такъв сорт).
(5) (В сила от 30.09.2012 г.) Сортът трябва да носи едно и също наименование както на територията на страната, така и на територията на другите държави - членки на ЕС, в съответствие с конкретни правила, приети с акт на ЕК, или ако няма такива, в съответствие с общоприети международни правила.
(6) (В сила от 30.09.2012 г.) Сортовете на овощните видове могат да бъдат официално вписани (регистрирани) в официалната сортова листа на Република България, ако за тях е установено чрез официално сортоизпитване, че изпълняват определени условия съгласно методики на ИАСАС и имат официално сортоописание.
(7) (В сила от 30.09.2012 г.) Сортовете по ал. 6 могат също така да бъдат официално вписани, ако посадъчен материал и/или овощни растения от тези сортове са били предлагани на пазара преди 30 септември 2012 г. на територията на страната, при условие че имат официално сортоописание.
(8) (В сила от 30.09.2012 г.) Генетично модифицираните сортове могат да бъдат официално вписани (регистрирани) само ако генетично модифицираните организми са разрешени съгласно Директива 2001/18/ЕО или съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003, съответно съгласно изискванията на Закона за генетично модифицираните организми.
(9) (В сила от 30.09.2012 г.) Когато продукти, получени от овощни растения или овощен посадъчен материал, са предназначени да бъдат използвани като храна или в храна - генетично модифицирани в съответствие с чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, или като фураж или във фураж - генетично модифицирани в съответствие с чл. 15 на същия регламент, съответният сорт се вписва (регистрира) официално само ако храната или фуражът, получени от овощния материал от този сорт, са разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003, съответно със Закона за генетично модифицираните организми.
(10) Изискванията за официална регистрация на сортовете в официалната сортова листа на Република България съгласно ал. 6 и 7 включват:
1. условия за официално сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС), които могат да бъдат допълвани или актуализирани, в съответствие с актове на ЕК;
2. минимален брой характеристики, които се наблюдават при различните видове по време на изпитванията;
3. минимални изисквания за извършване на изпитванията;
4. срок за валидност на официално приетия сорт.
(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрацията на даден сорт, за който не е било подадено писмено заявление, може да се поднови, ако подновяването има за цел да запази генетичното разнообразие, устойчивото производство или друг общ интерес.


Чл. 11. (В сила от 31.03.2010 г.) Когато на пазара се предлага (търгува) овощен посадъчен материал - подложки, които не принадлежат към даден сорт, те се отнасят към съвместим вид и/или вътревидов хибрид.

Раздел II.
Опаковане и етикетиране


Чл. 12. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) Овощният посадъчен материал и овощните растения при отглеждане, прибиране (изваждане) или производство на резници (отделяне на части от растенията) и при заготовка се съхраняват в отделни партиди.
(2) Допуска се изключение от изискванията по ал. 1, отнасящо се до смесване на партиди овощен посадъчен материал или овощни растения с различен произход по време на пакетирането, съхранението, транспортирането и доставката им, при условие че производителят или търговецът е описал състава и произхода на различните партиди в книгите по чл. 62, ал. 1 ЗППМ, както и в другите документи, придружаващи доставката.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол осъществява контрол по отношение спазването на разпоредбите по ал. 1 и 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Предбазовият, базовият и сертифицираният овощен посадъчен материал се предлага на пазара в партиди от по две или повече растения или резници, чиито партиди са достатъчно еднородни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Растенията или резниците по ал. 4 се предлагат на пазара в опаковки, контейнери или връзки, които са:
1. затворени по начин, който не позволява отваряне без нарушаване целостта на опаковката - за опаковки или контейнери;
2. завързани така, че растенията или резниците да представляват връзка, която не може да бъде разделена, без да се наруши целостта и - за връзки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Опаковката, контейнерът или връзката по ал. 5 се етикетират така, че отстраняването на етикета да нарушава целостта им.

Чл. 13. (1) (В сила от 31.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Овощният посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производството на плодове, се предлагат на пазара само в достатъчно хомогенни партиди:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ на производителя или търговеца, отпечатан незаличимо на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз и лесновидим и четлив, и съответстващ на изискванията по приложение № 7; всяка друга информация на производителя или търговеца върху документа се поставя по такъв начин, че да се отличава от реквизитите на придружителния документ по чл. 13а; когато документът на производителя или търговеца се поставя върху САС материала, той трябва да бъде жълт на цвят; или
2. сертифицирани като предбазов, базов или сертифициран материал от ИАСАС по чл. 7 и отговарящи на изискванията по отношение на опаковането, етикетирането и/или пломбирането по ал. 5, 6, 7, 8 и 9 и чл. 12, ал. 4, 5 и 6; когато е целесъобразно, етикетът може да се допълни с документа по чл. 13а.
(2) (В сила от 31.03.2010 г.) При продажба на овощен посадъчен материал и овощни дръвчета на краен потребител етикетът трябва да съдържа информация най-малко за вида, сорта и категорията на материала.
(3) (В сила от 31.03.2010 г.) Изискванията относно етикетирането и/или запечатването и опаковането на посадъчния материал и/или овощните растения могат да бъдат конкретно определени с акт на ЕК.
(4) (В сила от 30.09.2012 г.) При посадъчен материал или овощни растения от генетично модифициран сорт върху етикетите/официалните и придружаващите документи се посочва, че сортът е генетично модифициран, посочват се и генетично модифицираните организми.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Етикетът на предбазовия, базовия и сертифицирания овощен посадъчен материал се поставя от ИАСАС или от производителя под контрола на ИАСАС върху растенията или частите от растенията, които ще се предлагат на пазара като посадъчен материал или овощни растения. Когато тези растения или части от растения се предлагат на пазара в една опаковка, връзка или контейнер, етикетът се поставя върху тази опаковка, връзка или контейнер.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Посадъчният материал или овощните растения, които са част от една и съща партида, могат да бъдат предлагани на пазара с единен етикет, когато този материал или растения представляват част от една и съща опаковка, връзка или контейнер. Етикетът се поставя върху опаковката, връзката или контейнера.
(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато овощните растения са на повече от една година, могат да бъдат етикетирани поотделно. В този случай етикетирането може да се извърши на полето - преди, по време на изкореняването или по-късно. В случай че етикетирането се извършва по-късно, растенията от една и съща партида се изкореняват заедно и се държат отделно от другите партиди в етикетирани съдове до момента, в който тези растения бъдат етикетирани.
(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Информацията на етикета на предбазовия, базовия и сертифицирания овощен посадъчен материал се отпечатва по начин, който не позволява нейното заличаване, на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз и отговаря на изискванията на приложение № 8.
(9) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Цветът на етикета е:
1. бял с диагонална виолетова ивица - за предбазов материал;
2. бял - за базов материал;
3. син - за сертифициран материал.
(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) За видовете, за които има въведени РНКВ, в официалния етикет се включва по ясен начин растителен паспорт, който се поставя върху общия етикет непосредствено над официалния етикет и има същата ширина като него. Растителният паспорт се издава от БАБХ или от получил/и/те разрешение оператор/и.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Освен етикета съгласно чл. 13, ал. 5 ИАСАС или производителят под контрола на ИАСАС може да приложи и придружителен документ за партиди от различни сортове или видове предбазов, базов и сертифициран овощен посадъчен материал.
(2) Придружителният документ трябва да:
1. включва информацията по чл. 13, ал. 8;
2. е написан на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз;
3. е изготвен в поне два екземпляра (производител и получател);
4. придружава овощния посадъчен материал от мястото на производителя до мястото на получателя;
5. включва наименованието и адреса на получателя;
6. включва датата на издаване;
7. включва, когато е целесъобразно, допълнителна информация от значение за съответните партиди.
(3) Когато информацията в придружителния документ противоречи на информацията върху етикета, информацията, съдържаща се върху етикета, има предимство.

Чл. 14. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) Разпоредбите на чл. 13, ал. 1 по отношение на опаковането и етикетирането не се прилагат за "дребни" производители и/или търговци, чието производство и търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения са предназначени само за крайни потребители на местния (локалния) пазар, които използват посадъчния материал за собствени нужди за производство на плодове и които не са професионално ангажирани с производство и/или търговия на овощен посадъчен материал.
(2) За производителите и/или търговците по ал. 1 не се прилагат и изискванията по чл. 16.
(3) Други изисквания, свързани с неприлагането на ал. 1 и 2, както и дефинициите за "малък производител" и "местен пазар", се приемат от ЕК.

Глава седма.
ВНОС НА ОВОЩЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ


Чл. 15. (1) (В сила от 30.09.2012 г.) В страната може да се внася овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от трети страни, ако:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Европейската комисия е взела решение, че материалът, произведен в съответната трета страна и предоставящ гаранции по отношение на автентичността (идентичността), качеството (характеристиките), здравното състояние, условията за отглеждане, опаковането и етикетирането, както и задълженията на производителите/търговците, е еквивалентен на произвеждания в Съюза овощен материал;
2. са спазени изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал за внос на посадъчен материал от трети страни.
(2) (В сила от 31.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2021 г., в сила от 23.04.2021 г.) До влизане в сила на решение на ЕК по ал. 1, т. 1 вносът на овощен посадъчен материал и овощни растения от трети страни на територията на страната в периода до 31 декември 2022 г. се извършва:
1. при спазване изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол; и
3. ако посадъчният материал и овощните растения, произведени в трети страни, съответстват на изисквания, най-малко равностойни на определените (временно или постоянно) в чл. 7, и на всички останали изисквания, които се прилагат по отношение на производството в страната.
(3) (В сила от 31.03.2010 г.) В съответствие с процедура на ЕК срокът по ал. 2 може да бъде удължен за различните трети страни до вземане на решение от ЕК съгласно ал. 1.
(4) (В сила от 31.03.2010 г.) Овощен посадъчен материал и овощни растения от трети страни, внасяни в други държави членки с решение, взето от ЕК, при условията на ал. 1, т. 1, не са предмет на пазарни ограничения на територията на страната.

Глава осма.
КОНТРОЛ НА ПРЕДЛАГАНИЯ НА ПАЗАРА ОВОЩЕН МАТЕРИАЛ


Чл. 16. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) Официален контрол върху производството и предлагането на пазара на овощен материал и овощни растения се извършва от ИАСАС с цел спазване изискванията на наредбата. Производителите и търговците осигуряват достъп на контролните органи до всички документи и помещения на предприятията и търговските обекти по време на проверките.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Ако по време на официалния контрол по ал. 1 или по време на провеждане на изпитванията и опитите по чл. 17 и 18 се установи, че овощният посадъчен материал или овощните растения не съответстват на изискванията на наредбата, ИАСАС трябва да предприеме необходимите действия за гарантиране спазване на изискванията или ако несъответствията не могат да бъдат отстранени, материалът се спира от търговия на територията на страната и на Съюза.
(3) Ако се установи, че даден производител или търговец предлага на пазара овощен посадъчен материал или овощни растения, които не съответстват на изискванията на тази наредба и приложимото право, и не е осигурил необходими условия за това, ИАСАС предприема съответните мерки по отношение на производителя или търговеца. В случай на забрана за предлагане на пазара на овощния материал ИАСАС уведомява ЕК и компетентните национални органи на държавите членки.
(4) Всяка приложена мярка съгласно ал. 3 се отменя от момента, в който ИАСАС установи, че производителят или търговецът е създал условия бъдещото производство на посадъчен материал или овощни растения, предназначени за търговия, да е в съответствие с изискванията на наредбата и приложимото право.


Чл. 17. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В страната могат да бъдат проведени сравнителни тестове и опити, които ЕК организира на територията на Съюза с цел проверка съответствието на овощния посадъчен материал и овощните растения с изискванията на Директива 2008/90/ЕО, включително и по отношение здравното състояние на материала.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Сравнителни тестове и опити в рамките на Съюза могат да бъдат провеждани на взети проби за последващ контрол от овощен посадъчен материал или овощни растения, предлагани на пазара, в съответствие с изискванията на директивата по ал. 1, включително и по отношение здравното състояние на материала. Сравнителните тестове и опити могат да включват посадъчен материал или овощни растения:
1. произведени в трети страни;
2. подходящи за биологично земеделие;
3. търгувани във връзка с мерките за запазване на генетичното разнообразие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да участва с представители в провежданите по ал. 1 и 2 опити и тестове на територията на Съюза с решение на ЕК.
(4) Сравнителните тестове и опити на територията на страната могат да се финансират от ЕК в съответствие с прилаганата за целта процедура.


Чл. 18. (В сила от 31.03.2010 г.) При необходимост експерти на EК могат да извършват проверки на място в страната в сътрудничество с официалния контролен орган - ИАСАС, с цел осигуряване еднаквото прилагане на Директива 2008/90/ЕО в държавите членки и спазване на въведените с нея изисквания от производителите и/или търговците. Резултатите от извършените проверки се съобщават от ЕК на държавите членки в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/90/ЕО.


Чл. 19. (В сила от 31.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) В случаи на временни затруднения поради недостиг на овощен посадъчен материал и овощни растения на пазара с цел тяхното преодоляване министърът на земеделието, храните и горите може да разреши в съответствие с акт на ЕК за определен период от време определени количества овощен посадъчен материал и овощни растения да се предлагат на пазара с по-занижени изисквания с изключение на изискванията за здравно състояние.


Чл. 20. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) Забранява се въвеждането на допълнителни търговски ограничения по отношение на здравното състояние на овощния посадъчен материал и овощните растения, условията (средата), при които се отглеждат, организирането на инспекциите, както и по отношение изискванията, на които трябва да отговарят производителите и търговците, освен предвидените в разпоредбите на Директива 2008/90/ЕО.
(2) Забранява се въвеждането на по-строги условия или ограничения за предлагане на пазара на посадъчния материал и овощните растения от родовете и видовете, посочени в приложението, различни от предвидените в тази наредба, включително по отношение на специалните изисквания, установени в чл. 7.


Чл. 21. (В сила от 30.09.2012 г.) При нарушаване изискванията на наредбата се носи административнонаказателна отговорност и се налагат санкции в съответствие с разпоредбите на глави осма и девета на ЗППМ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (В сила от 30.09.2012 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Клон" е генетично еднороден (един и същ) вегетативен потомък (потомство) на единично растение.
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Резници" са семенни растения или вегетативно размножени растения, предназначени за използването им като размножителен материал.
3. "Подложки" са части от узрели или зелени резници, които са предназначени да образуват подземната част на облагородения овощен материал.
4. "Калеми" са части от узрели или зелени овощни резници, които трябва да образуват надземната част на облагородените овощни дръвчета или които се използват за присаждане на място.
5. "Официална инспекция" е инспекцията, осъществена от официалния отговорен орган или за осъществяването на която официалният отговорен орган носи отговорност.
6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Помологична стойност" са морфологичните, биологичните и стопанските особености (качества) на всеки сорт овощни растения.
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "САС (стандартен) материал" е овощен посадъчен материал, еквивалентен на категория стандартен овощен материал за страната, който "САС материал" се произвежда и търгува в Съюза под това наименование, определено от абревиатурата САС (Conformitas Agraria Communitatis).
8. "Производител и/или търговец на овощен посадъчен материал" е всяко юридическо или физическо лице, професионално занимаващо се най-малко с една от следните дейности, свързани с овощния посадъчен материал или овощните растения, предназначени за производство на плодове: размножаване, производство, съхраняване и/или третиране, внос и търговия.
9. "Търговия (предлагане на пазара)" е продажбата, държането (съхраняването) в наличност с цел продажба, предлагането за продажба и всяко разпореждане, доставка или прехвърляне с цел търговска експлоатация на посадъчен материал или овощни растения на трети лица срещу или без възнаграждение (възмездно или безвъзмездно).
10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Локално (местно) разпространение" на овощен посадъчен материал и овощни растения е предлагане на овощен материал на вътрешния пазар на населеното място от производители и/или търговци по условията на чл. 14.
11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Базово майчино растение" е майчино растение, предназначено за производство на базов материал.
12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Вегетативно размножаване" е вегетативно производство на майчини растения с цел получаване на достатъчен брой майчини растения от същата категория.
13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Визуална инспекция" е прегледът на растения или части от растения с невъоръжено око, лупа, стереоскоп или микроскоп.
14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Вредител" е всеки вид, щам или биотип на растение, животно или патогенен агент, който вреди на растенията или растителните продукти и е посочен в приложение № 3, приложение № 4 и приложение № 6.
15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Изпитване" е преглед, различен от визуална инспекция, с цел определяне на наличието на вредители и тяхното идентифициране.
16. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Кандидат за предбазово майчино растение" е майчино растение, което производителят възнамерява да приеме като предбазово майчино растение.
17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Категория" е предбазов материал, базов материал, сертифициран материал или САС материал.
18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Криоконсервация" е съхраняването на растителен материал чрез охлаждане до много ниски температури, за да се запази жизнеспособността му.
19. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Лаборатория" е всяко съоръжение, използвано за изпитване на посадъчен материал и овощни растения.
20. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Майчино растение" е идентифицирано растение, предназначено за размножаване.
21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Микроразмножаване" е размножаване на растителен материал с цел производство на голям брой растения, като се използва in vitro култура от диференцирани вегетативни пъпки или диференцирани вегетативни меристеми, взети от растение.
22. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Плододаващо растение" е растение, размножено от майчино растение и отгледано за производство на плодове, за да се позволи потвърждаването на сортовата идентичност на майчиното растение.
23. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Подновяване на майчино растение" е заменяне на майчино растение с растение, което е вегетативно произведено от него.
24. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Практически свободни от дефекти" са посадъчният материал и овощните растения, при които дефектите, които има вероятност да навредят на качеството и полезността им, са на равнище, равно или по-ниско от равнището, което се очаква да се постигне при добри практики за отглеждане и обработка, което равнище е съобразено с добрите практики за отглеждане и обработка.
25. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Практически свободни от вредители" са посадъчният материал и овощните растения, при които степента, до която са налице вредители, е достатъчно ниска, за да гарантира приемливо качество и полезност на посадъчния материал.
26. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Предбазово майчино растение" е майчино растение, предназначено за производство на предбазов материал.
27. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Сертифицирано майчино растение" е майчино растение, предназначено за производство на сертифициран материал.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) С тази наредба се въвежда Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ, L 267/8 от 8 октомври 2008 г.); Директива за изпълнение 2014/96/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. относно изискванията за етикетирането, запечатването и опаковането на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове, попадащи в обхвата на Директива 2008/90/ЕО (ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.); изисквания на Директива за изпълнение 2014/97/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на регистрацията на доставчиците и на сортовете, както и общ списък на сортовете (ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.); Директива за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете овощни растения, посочени в Приложение І към нея, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции (ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.); Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1813 на Комисията от 29 октомври 2019 г. за изменение на Директива за изпълнение 2014/96/ЕС относно изискванията за етикетирането, запечатването и опаковането на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове, попадащи в обхвата на Директива 2008/90/ЕО, по отношение на цвета на етикета за сертифицираните категории посадъчен материал и овощни растения и съдържанието на документа на доставчика (ОВ, L 278 от 30 октомври 2019 г.); чл. 10 от Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177 на Комисията от 11 февруари 2020 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета, директиви 93/49/ЕИО и 93/61/ЕИО и директиви за изпълнение 2014/21/ЕС и 2014/98/ЕС на Комисията по отношение на вредителите по растенията върху семена и друг растителен репродуктивен материал (ОВ, L 41 от 13 февруари 2020 г.) и се осигурява прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/120 на Комисията от 24 януари 2019 г. за изменение на Директива 2008/90/ЕО на Съвета във връзка с удължаването на срока на дерогацията по отношение на условията за вноса от трети страни на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ, L 24 от 28 януари 2019 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (В сила от 30.09.2012 г.) До 31 декември 2018 г. в страната могат да се предлагат на пазара овощен посадъчен материал и овощни растения, получени от майчини растения, съществуващи преди 30 септември 2012 г. и които официално се сертифицират или изпълняват изискванията за САС материал в периода до 31 декември 2018 г. Тези овощен посадъчен материал и овощни растения при предлагането им на пазара трябва да бъдат идентифицирани чрез позоваване на този параграф, посочен (отпечатан) върху етикета и/или в документа, придружаващ материала.
След 31 декември 2018 г. овощен посадъчен материал и овощните растения могат да бъдат предлагани на пазара само ако са изпълнени изискванията на тази наредба.


§ 4. С тази наредба се отменя Наредба № 97 от 2006 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 2 от 2007 г.) съответно:
1. Член 1, ал. 1; чл. 2; чл. 4; чл. 5; чл. 7; чл. 11, ал. 1; чл. 12; чл. 13; чл. 14, чл. 15; чл. 16, ал. 2 и 3; чл. 20; чл. 21 и приложение към чл. 1, ал. 2 - считано от 31 март 2010 г.
2. Член 1, ал. 2 и 3; чл. 3; чл. 4; чл. 6; чл. 8; чл. 9; чл. 10; чл. 11, ал. 2 - 5; чл. 16, ал. 1; чл. 17; чл. 18; чл. 19 и § 1 - считано от 30 септември 2012 г.


§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал.


§ 6. Наредбата влиза в сила съответно:
1. Член 1, ал. 1; чл. 2; чл. 5; чл. 7; чл. 10, ал. 1; чл. 11; чл. 12; чл. 13, ал. 1 - 3; чл. 14; чл. 15, ал. 2 - 4; чл. 17; чл. 18; чл. 19; чл. 20; § 2, т. 1 и приложение към чл. 1, ал. 2 - считано от 31 март 2010 г.
2. Член 1, ал. 2 - 4; чл. 3; чл. 4; чл. 6; чл. 8; чл. 9; чл. 10, ал. 2 - 9; чл. 13, ал. 4; чл. 15, ал. 1; чл. 16; чл. 21; § 1; § 2, т. 2 и § 3 - считано от 30 септември 2012 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 22. Навсякъде в наредбата думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", абревиатурата "НСРЗ" с "БАБХ", думите "Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)" с "Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)", а думите "Общността" и "Европейската общност" със "Съюза" и "Европейския съюз".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 23. (1) До 31 декември 2022 г. се разрешава пускането на пазара на посадъчен материал и овощни растения, произведени от предбазови, базови и сертифицирани майчини растения или САС материал, които са съществували до 1 януари 2017 г. и са били официално сертифицирани или изпълняват условията за квалифициране като САС материал преди 31 декември 2022 г.
(2) При пускане на пазара посадъчният материал и овощните растения по ал. 1 се идентифицират с позоваване на ал. 1 на етикета и с документ.

§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАГОТВИТЕЛИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.)

§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, И СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА КОЛИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ, ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА СЕМЕНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2019 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 16.07.2019 Г.)

§ 30. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", като § 20, 21, 22, 23 и 28 се прилагат от 1 септември 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2020 Г.)

§ 4. (1) До 30 юни 2021 г. се разрешава пускането на пазара на САС материал, върху който са поставени различни от жълти на цвят етикети, когато тези цветни етикети вече са били в употреба преди 1 април 2020 г.
(2) При пускане на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения по ал. 1 се идентифицират с позоваване на ал. 1, когато документът на производителя или търговеца се използва като етикет.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и 3, които влизат в сила от 1 април 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2020 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 77 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА НОВИ СОРТОВЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ, СОРТОВЕ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ, СОРТОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И СОРТОВЕ, РАЗВИТИ С ЦЕЛ ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, В ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИЯ КАТАЛОГ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2021 Г.)

§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

(В сила от 31.03.2010 г., предишно Приложение към чл. 1, ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Списък на родовете и видовете овощни растения

1. Castanea sativa Mill. - кестен
2. Citrus (L.) - цитрусови
3. Corylus avellana L. - лешник, леска
4. Cydonia oblonga Mill. - дюля
5. Ficus carica - смокиня
6. Forrtunella Swingle - кумкат
7. Fragaria L. - ягода
8. Juglans regia L. - орех
9. Malus Mill. - ябълка
10. Olea europaea L. - маслина
11. Pistacia vera L. - шамфъстък (фисташка)
12. Poncirus Raf. - див лимон и неговите хибриди
13. Prunus amygdalus Batsch - бадем
14. Prunus armeniaca L. - кайсия
15. Prunus avium L. - череша
16. Prunus cerasus L. - вишна
17. Prunus domestica L. - слива
18. Prunus persica (L.) Batsch - праскова
19. Prunus salicina Lindley - китайска върбообразна слива
20. Pyrus L. - круша
21. Ribes L. - френско грозде (касис)
22. Rubus L. - къпина, малина
23. Vaccinium L. - боровинка


Приложение № 2 към чл. 4к, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Максимален разрешен брой поколения на полето при необезопасени от насекоми условия и максимален разрешен живот на базовите майчини растения по родове или видове


Castanea sativa Mill.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум едно поколение. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Corylus avellana L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Ficus carica L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Fragaria L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум пет поколения.
Juglans regia L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Olea europaea L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум едно поколение.
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica и P. salicina
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Prunus avium и P. cerasus
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Ribes L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум три поколения. Майчините растения се съхраняват като майчини растения максимум шест години.
Rubus L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Майчините растения от всяко поколение се съхраняват като майчини растения максимум четири години.
Vaccinium L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.


Приложение № 3 към чл. 5а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)


Списък на РНКВ, за установяване наличието на които се изисква извършване на визуална инспекция и, при съмнения - вземане на проби и изпитване в съответствие с чл. 5а, ал. 1, чл. 5б, ал. 1, чл. 4и, ал. 1, чл. 4м, ал. 1 и чл. 5в, ал. 1

 

Род или вид

РНКВ

Castanea sativa Mill.

Гъби и оомицети

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

 

Вирус на мозайката по кестена (Chestnut mosaic agent)

CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Гъби и оомицети

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Насекоми и акари

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Нематоди

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellanaL.

Бактерии

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Гъби и оомицети

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Насекоми и акари

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydoniaoblonga Mill. и Pyrus L.

Бактерии

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Гъби и оомицети

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmaziиres [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Насекоми и акари

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Нематоди

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus caricaL.

Бактерии

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Гъби и оомицети

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Насекоми и акари

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Нематоди

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

 

Fig mosaic agent [FGM000]

FragariaL.

Бактерии

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bove & Garnier [PHMBFR]

 

Гъби и оомицети

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Насекоми и акари

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Нематоди

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

 

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Juglans regiaL.

Бактерии

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Гъби и оомицети

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]

 

Насекоми и акари

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Бактерии

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Гъби и оомицети

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmaziиres [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Насекоми и акари

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Нематоди

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaeaL.

Бактерии

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Нематоди

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

 

Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Гъби и оомицети

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Нематоди

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domesticaL. и Prunus dulcis (Miller) Webb

Бактерии

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Гъби и оомицети

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Насекоми и акари

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Нематоди

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniacaL.

Бактерии

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Гъби и оомицети

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Насекоми и акари

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Нематоди

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. и Prunus cerasus L.

Бактерии

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Гъби и оомицети

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]

 

Насекоми и акари

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Нематоди

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch и Prunus salicina Lindley

Бактерии

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Гъби и оомицети

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Насекоми и акари

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Нематоди

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

RibesL.

Гъби и оомицети

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Leveille [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Насекоми и акари

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rubsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Нематоди

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Общо за причинителите на Aucuba mosaic и blackcurrant yellows

Rubus L.

Бактерии

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Гъби и оомицети

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Насекоми и акари

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Бактерии

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Гъби и оомицети

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]Приложение № 4 към чл. 5а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)

Списък на РНКВ, за установяване наличието на които се изисква извършване на визуална инспекция и, когато е приложимо - вземане на проби и изпитване в съответствие с чл. 5а, ал. 2 и 5, чл. 5б, ал. 1, чл. 4и, ал. 1, чл. 4м, ал. 1, чл. 5в, ал. 1 и приложение № 5

 

Род или вид

РНКВ

CitrusL., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.

Бактерии

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Гъби и оомицети

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

 

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) [CTV000]

Citrus variegation virus [CVV000]

Hop stunt viroid [HSVD00]

Corylus avellana L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

 

Apple mosaic virus [APMV00]

Cydonia oblongaMill.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Fragaria L.

Бактерии

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Гъби и оомицети

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Нематоди

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Tomato black ring virus [TBRV00]

 

Juglans regiaL.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

MalusMill.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Apple flat limb agent [AFL000]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Apple star crack agent [APHW00]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider [PHYPMA]

Заболявания по плодовете: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Olea europaeaL.

Гъби и оомицети

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Бактерии

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Бактерии

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L. и Prunus cerasus L.

Бактерии

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR]Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Little cherry virus 1 и 2 [LCHV10], [LCHV20]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Prunus domesticaL., Prunus salicina Lindley и други видове от Prunus L., които, ако са хибриди на Prunus L., са податливи на Plum pox virus

Бактерии

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR]

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus persica(L.) Batsch

Бактерии

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR]

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Pyrus L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider [PHYPPY]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Ribes L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Rubus L.

Гъби и оомицети

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Apple mosaic virus [APMV00]

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Vaccinium L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]Приложение № 5 към чл. 5б, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)

Изисквания по отношение на мерките по род или вид и категория съгласно чл. 5б, ал. 6, чл. 4и, ал. 1, чл. 4м, ал. 1 и чл. 5в, ал. 2

Посадъчният материал отговаря на изискванията по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза и карантинните вредители по отношение на определена защитена зона, предвидени в актовете за изпълнение, приети в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031, както и на мерките, приети в съответствие с чл. 30, параграф 1 от същия регламент.
Освен това той отговаря на следните изисквания според съответните род или вид и категория:
1. Castanea sativa Mill.
1.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
1.2. Категория "предбазови"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията от 29 май 2017 г. за временно разрешаване на някои държави членки да сертифицират предбазов материал от някои видове овощни растения, произведен на полето при необезопасеност от насекоми, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/167 (ОВ, L 140, 31.5.2017 г., стр. 7 - 14), се прилагат следните изисквания по отношение на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
а) посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; или
б) от началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
1.3. Категория "базови"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения от категория "базови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; или
б) от началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категория "базови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
1.4. Категории "сертифицирани" и "САС"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения от категории "сертифицирани" и "САС" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; или
б) от началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категории "сертифицирани" и "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; или
в) посадъчният материал и овощните растения от категории "сертифицирани" и "САС", при които се наблюдават симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, са изкоренени, а останалият посадъчен материал и останалите овощни растения се подлагат на инспекция през интервали от една седмица и в производствения обект не са наблюдавани симптоми в продължение на най-малко три седмици преди експедирането.
2. Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.
2.1. Категория "предбазови"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение ежегодно се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Spiroplasma citri Saglio et al. Всяко предбазово майчино растение бива подложено на вземане на проби и изпитване три години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от три години, за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС).
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване шест години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от шест години, за наличието на РНКВ, различни от Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) и Spiroplasma citri Saglio et al., посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
2.2. Категория "базови"
Визуална инспекция
Визуални инспекции се извършват два пъти годишно за Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), Spiroplasma citri Saglio et al. иPlenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Визуални инспекции се извършват веднъж годишно за всички РНКВ, различни от Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, посочени в приложения № 3 и 4.
Вземане на проби и изпитване
При базови майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, всяко базово майчино растение на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС). Представителен дял от базовите майчини растения на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Spiroplasma citri Saglio et al.
При базови майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения ежегодно бива подлаган на вземане на проби за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) и Spiroplasma citri Saglio et al., така че в рамките на двегодишен период да бъдат изпитани всички майчини растения. При положителен резултат от изпитване за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) всички базови майчини растения в производствения обект се подлагат на вземане на проби и изпитване. Представителен дял от базовите майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки шест години бива подлаган на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) и Spiroplasma citri Saglioet al., посочени в приложения № 3 и 4.
2.3. Категория "сертифицирани"
Визуална инспекция
Визуални инспекции се извършват два пъти годишно за Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), Spiroplasma citri Saglio et al. иPlenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Визуални инспекции се извършват веднъж годишно за всички РНКВ, различни от Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, посочени в приложения № 3 и 4.
Вземане на проби и изпитване
При сертифицирани майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки четири години бива подлаган на вземане на проби за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), така че в рамките на осемгодишен период да бъдат изпитани всички майчини растения.
При сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения ежегодно бива подлаган на вземане на проби и изпитване за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), така че в рамките на тригодишен период да бъдат изпитани всички майчини растения. Представителен дял от сертифицираните майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, бива подлаган на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличието на вредители, различни от Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), посочени в приложения № 3 и 4.
При положителен резултат от изпитванията за наличие на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) всички сертифицирани майчини растения в производствения обект биват подложени на вземане на проби и изпитване.
2.4. Категории "базови" и "сертифицирани"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения от категориите "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; или
б) при посадъчен материал и овощни растения от категориите "базови" и "сертифицирани", които са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения - по въпросните посадъчен материал и овощни растения през последния пълен вегетационен сезон не са наблюдавани симптоми на Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и преди пускането му на пазара материалът е бил подложен на вземане на проби и изпитване на случаен принцип за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС); или
в) при посадъчен материал и овощни растения от категория "сертифицирани", които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения - по въпросните посадъчен материал и овощни растения през последния пълен вегетационен сезон не са наблюдавани симптоми на Spiroplasma citri Saglio et al. и Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и преди пускането на пазара представителен дял от материала е бил подложен на вземане на проби и изпитване за наличие на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС); или
г) при посадъчен материал и овощни растения от категория "сертифицирани", които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения:
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley илиSpiroplasma citri Saglio et al. са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; както и
- представителен дял от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" е бил подложен на вземане на проби и изпитване за наличие на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) преди пускането на пазара и не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект са показали положителен резултат през последния пълен вегетационен сезон; въпросните посадъчен материал и овощни растения са изкоренени и незабавно унищожени; посадъчният материал и овощните растения, намиращи се в непосредствена близост, са били подложени на вземане на проби и изпитване на случаен принцип и целият посадъчен материал и всички овощни растения, показали положителен резултат, са изкоренени и незабавно унищожени.
2.5. Категория "CAC"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" произхождат от идентифициран източник на материал, за който посредством визуални инспекции, вземане на проби и изпитване е установено, че е свободен от РНКВ, посочени в приложение № 4.
В случай че идентифицираният източник на материал е съхраняван в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от въпросния материал на всеки осем години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС).
В случай че идентифицираният източник на материал не е съхраняван в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от въпросния материал на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС).
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС), Spiroplasma citri Saglioet al. и Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; или
б) при посадъчен материал и овощни растения от категория "CAC", които са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, по въпросните посадъчен материал и овощни растения през последния пълен вегетационен сезон не са наблюдавани симптоми на Spiroplasma citri Saglioet al. или Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и преди пускането на пазара материалът е бил подложен на вземане на проби и изпитване на случаен принцип за наличие на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС); или
в) при посадъчен материал и овощни растения от категория "CAC", които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения - през последния пълен вегетационен сезон по посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Spiroplasma citri Saglio et al. илиPlenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а представителен дял от материала е бил подложен на вземане на проби и изпитване за Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) преди пускане на пазара; или
г) при посадъчен материал и овощни растения от категория "CAC", които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения:
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Spiroplasma citri Saglio et al. или Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; както и
- представителен дял от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" e бил подложен на вземане на проби и изпитване за наличие на Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС) преди пускането на пазара и не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект са показали положителен резултат през последния пълен вегетационен сезон; въпросните посадъчен материал и овощни растения са изкоренени и незабавно унищожени; посадъчният материал и овощните растения, намиращи се в непосредствена близост, са били подложени на вземане на проби и изпитване на случаен принцип и целият посадъчен материал и всички овощни растения, показали положителен резултат, са изкоренени и незабавно унищожени.
3. Corylus avellana L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
4. Cydonia oblonga Mill.
4.1. Всички категории
Визуална инспекция
През последния пълен вегетационен сезон са извършени визуални инспекции за Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. За всички РНКВ, различни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., визуални проверки се извършват веднъж годишно.
4.2. Категория "предбазови"
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от петнадесет години, за наличието на изброените в приложение № 4 РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
а) посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
б) посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект са подложени на инспекции през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
4.3. Категория "базови"
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличие на РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, посочени в приложение № 4, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
4.4. Категория "сертифицирани"
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличие на РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, посочени в приложение № 4, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
4.5. Категории "базови" и "сертифицирани"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslowet al.; или
б) посадъчният материал и овощните растения от категория "базови" и "сертифицирани" в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
4.6. Категория "CAC"
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
б) посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslowet al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
5. Ficus carica L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
6. Fragaria L.
6.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно през вегетационния сезон. Листата на Fragaria L. се подлагат на визуални инспекции за наличието на Phytophthora fragariae C.J. Hickman.
За посадъчен материал и овощни растения, произвеждани чрез микроразмножаване, които се пазят за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една визуална инспекция през този период.
6.2. Категория "предбазови"
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване една година след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - веднъж на вегетационен сезон, за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
6.3. Категория "базови"
Вземане на проби и изпитване
При симптоми на Phytophthora fragariae C.J. Hickman по листата се извършва вземане на проби и изпитване по отношение на представителна проба от корени. Вземане на проби и изпитване се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) Phytophthora fragariae C.J. Hickman
- посадъчният материал и овощните растения от категория "базови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Phytophthora fragariae C.J. Hickman; или
- през последния пълен вегетационен сезон по листата на посадъчния материал и овощните растения от категория "базови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Phytophthora fragariae C.J. Hickman и целият заразен посадъчен материал и всички заразени овощни растения в радиус от най-малко 5 m са обозначени, изключени от прибиране и пускане на пазара и унищожени след прибиране на незаразените посадъчен материал и овощни растения;
- предвижда се период на възстановяване с минимална продължителност десет години между установяването на наличие на Phytophthora fragariae C.J. Hickman и следващото засаждане, като през този период съответните посадъчен материал и овощни растения не се отглеждат; или
- води се отчет за предходните реколти и за болестите, предавани чрез почвата, в производствения обект;
б) Xanthomonas fragariae Kennedy & King
- посадъчният материал и овощните растения от категория "базови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas fragariae Kennedy & King; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "базови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas fragariae Kennedy & King и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
- предвижда се период на възстановяване с минимална продължителност една година между установяването на наличие на Xanthomonas fragariae Kennedy & King и следващото засаждане, като през този период съответните посадъчен материал и овощни растения не се отглеждат;
в) изисквания за РНКВ, различни от Xanthomonas fragariae Kennedy & King и Phytophthora fragariae C.J. Hickman и различни от вируси:
- процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория "базови" в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
- 0,05 % за Aphelenchoides besseyi;
- 0,1 % за Strawberry multiplier disease phytoplasma;
- 0,2 % за:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb;
- 0,5 % за:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
- 1 % за Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени; както и
- при положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория "базови", при които се наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения се изкореняват и незабавно се унищожават;
г) изисквания във връзка с всички вируси:
през последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения № 3 и 4, са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "базови" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.
6.4. Категория "сертифицирани"
Вземане на проби и изпитване
При симптоми на Phytophthora fragariae C.J. Hickman по листата се извършва вземане на проби и изпитване по отношение на представителна проба от корени. Вземане на проби и изпитване се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) Phytophthora fragariae C.J. Hickman
- посадъчният материал и овощните растения от категория "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Phytophthora fragariae C.J. Hickman; или
- през последния пълен вегетационен сезон по листата на посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Phytophthora fragariae C.J. Hickman и целият заразен посадъчен материал и всички заразени овощни растения в радиус от най-малко 5 m са обозначени, изключени от прибиране и пускане на пазара и унищожени след прибиране на незаразените растения;
- предвижда се период на възстановяване с минимална продължителност десет години между установяването на наличие на Phytophthora fragariae C.J. Hickman и следващото засаждане, като през този период съответните посадъчен материал и овощни растения не се отглеждат; или
- води се отчет за предходните реколти и за болестите, предавани чрез почвата, в производствения обект;
б) Xanthomonas fragariae Kennedy & King
- посадъчният материал и овощните растения от категория "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas fragariae Kennedy & King; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Xanthomonas fragariae Kennedy & King са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
- предвижда се период на възстановяване с минимална продължителност една година между установяването на наличие на Xanthomonas fragariae Kennedy & King и следващото засаждане, като през този период съответните посадъчен материал и овощни растения не се отглеждат;
в) изисквания във връзка с РНКВ, различни от Xanthomonas fragariae Kennedy & King и Phytophthora fragariae C.J. Hickman и различни от вируси:
- процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
- 0,1 % за Phytonemus pallidus Banks;
- 0,5 % за:
Aphelenchoides besseyi Christie;
Strawberry multiplier disease phytoplasma;
- 1 % за:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bove & Garnier;
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Clover phyllody phytoplasma;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;
- 2 % за:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени; както и
- при положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория "сертифицирани", при които се наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения се изкореняват и незабавно се унищожават;
г) изисквания във връзка с всички вируси:
през последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения № 3 и 4, са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.
6.5. Категория "CAC"
Вземане на проби и изпитване
При симптоми на Phytophthora fragariae C.J. Hickman по листата се извършва вземане на проби и изпитване по отношение на представителна проба от корени. Вземане на проби и изпитване се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) Phytophthora fragariae C.J. Hickman
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Phytophthora fragariae C.J. Hickman; или
- през последния пълен вегетационен сезон по листата на посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Phytophthora fragariae C.J. Hickman и целият заразен посадъчен материал и всички заразени овощни растения в радиус от най-малко 5 m са обозначени, изключени от прибиране и пускане на пазара и унищожени след прибиране на незаразените посадъчен материал и овощни растения;
б) Xanthomonas fragariae Kennedy & King
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas fragariae Kennedy & King; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas fragariae Kennedy & King и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Xanthomonas fragariae Kennedy & King са наблюдавани при не повече от 5 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
в) изисквания във връзка с вирусите:
При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория "CAC", при които се наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.
7. Juglans regia L.
7.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
7.2. Категория "предбазови"
Вземане на проби и изпитване
Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване една година след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от една година, за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
7.3. Категория "базови"
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, ежегодно се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
7.4. Категория "сертифицирани"
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
7.5. Категория "CAC"
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
8. Malus Mill.
8.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
8.2. Категория "предбазови"
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от петнадесет години, за наличието на изброените в приложение № 4 РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider и Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
а) Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект са подложени на инспекции през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
8.3. Категория "базови"
Вземане на проби и изпитване
При майчини растения от категория "базови", които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider.
При майчини растения от категория "базови", които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки три години бива подлаган на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider; представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider и от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение № 4, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
8.4. Категория "сертифицирани"
Вземане на проби и изпитване
При сертифицирани майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider.
При сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки пет години бива подлаган на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider; представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider и от вирусоподобни болести и вироиди, посочени в приложение № 4, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
8.5. Категории "базови" и "сертифицирани"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта:
а) Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- посадъчният материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslowet al.; или
- посадъчният материал и овощните растения от категория "базови" и "сертифицирани" в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
8.6. Категория "CAC"
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslowet al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
9. Olea europaea L.
9.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
9.2. Категория "предбазови"
Вземане на проби и изпитване
Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване десет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от десет години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
9.3. Категория "базови"
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от базовите майчини растения се подлага на вземане на проби, така че всички растения да бъдат изпитани за наличието на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4, в рамките на период от тридесет години, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.
9.4. Категория "сертифицирани"
Вземане на проби и изпитване
При майчини растения, използвани за производството на семена ("майчини растения за производство на семена"), представителен дял от тези майчини растения се подлага на вземане на проби, така че всички растения да бъдат изпитани за наличието на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4, в рамките на период от четиридесет години, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. При майчини растения, различни от майчините растения за производство на семена, представителен дял от тези растения се подлага на вземане на проби, така че всички растения да бъдат изпитани за наличието на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4, в рамките на период от тридесет години, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.
9.5. Категория "CAC"
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
10. Pistacia vera L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch и Prunus salicina Lindley
11.1. Категория "предбазови"
Визуална инспекция
Визуални инспекции се извършват два пъти годишно за Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. и Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch и Prunus salicina Lindley). Визуални инспекции се извършват веднъж годишно за всички РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, Plum pox virus,Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. иPseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, посочени в приложения № 3 и 4.
Вземане на проби и изпитване
Посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" от видовете Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. и Prunus dulcis (Miller) Webb произхождат от майчини растения, които през предходния вегетационен сезон са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от Plum pox virus.
Подложките от категория "предбазови" от видовете Prunus cerasifera Ehrh. и Prunus domestica L. произхождат от майчини растения, които през предходния вегетационен сезон са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от Plum pox virus. Подложките от категория "предбазови" от видовете Prunus cerasifera Ehrh. и Prunus domestica L. произхождат от майчини растения, които през предходните пет вегетационни сезона са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider.
Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване за наличие на Prune dwarf virus и Prunus necrotic ringspot virus една година след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от една година. При Prunus persica от всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба една година след приемането му като предбазово майчино растение и се прави изпитване за наличие на Peach latent mosaic viroid. От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и когато е целесъобразно - от основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за Prune dwarf virus и Prunus necrotic ringspot virus.
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби пет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от пет години, и на изпитване за Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller & Schneider и Plum pox virus. Всяко майчино растение от категория "предбазови" се подлага на вземане на проби десет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от десет години, а също и на изпитване за наличие на РНКВ, различни от Prune dwarf virus, Plum pox virus и Prunus necrotic ringspot virus, но от значение за вида в съответствие с посоченото в приложение № 4, и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3. Представителен дял от предбазовите майчини растения се подлага на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. и Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:
а) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект се изолират от други растения гостоприемници; разстоянието на изолиране на производствения обект зависи от регионалните обстоятелства, от вида посадъчен материал, от наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider в съответната област и от значимите рискове, установени от компетентните органи посредством инспекция;
б) Plum pox virus
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект се изолират от други растения гостоприемници; разстоянието на изолиране на производствения обект зависи от регионалните обстоятелства, от вида посадъчен материал, от наличието на Plum pox virus в съответната област и от значимите рискове, установени от компетентните органи посредством инспекция;
в) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
г) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterinet al.
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterinet al.; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.
11.2. Категории "базови", "сертифицирани" и "САС"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
11.3. Категория "базови"
Вземане на проби и изпитване
а) Майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения
Представителен дял от базовите майчини растения се подлага на вземане на проби на всеки три години и на изпитване за наличието на Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus и Plum pox virus. Представителен дял от базовите майчини растения се подлага на вземане на проби на всеки десет години и на изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider.
б) Майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения
Представителен дял от базовите майчини растения, различни от предназначените за производство на подложки, ежегодно се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от десет години.
Представителен дял от базовите майчини растения, предназначени за производството на подложки, се подлага на ежегодно вземане на проби и на изпитване за наличието на Plum pox virus, което да установи, че те са свободни от въпросния РНКВ. Представителен дял от базовите майчини растения от вида Prunus domestica L., предназначени за производството на подложки, е подложен на вземане на проби и изпитване през предходните пет вегетационни сезона за наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider и е установено, че те са свободни от въпросния РНКВ.
Представителен дял от базовите майчини растения се подлага на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки десет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus и Plum pox virus, посочени в приложение № 4, както и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
- Цъфтящи майчини растения
Представителен дял от цъфтящите базови майчини растения ежегодно се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus и Prunus necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.
При Prunus persica (L.) Batsch представителен дял от цъфтящите базови майчини растения веднъж годишно се подлага на вземане на проби и на изпитване за наличието на Peach latent mosaic viroid въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. Представителен дял от дърветата, засадени за опрашване, и когато е целесъобразно - основните опрашващи дървета в околната среда, се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus и Prunus necrotic ringspot virus въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.
- Нецъфтящи майчини растения
Представителен дял от нецъфтящите базови майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus и Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.
11.4. Категория "сертифицирани"
Вземане на проби и изпитване
а) Майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения
Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлага на вземане на проби на всеки пет години и на изпитване за наличието на Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus и Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от петнадесет години. Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлага на вземане на проби на всеки петнадесет години и на изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller & Schneider.
б) Майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения
Представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от петнадесет години.
Представителен дял от сертифицираните майчини растения, предназначени за производството на подложки, се подлага на ежегодно вземане на проби и на изпитване за наличието на Plum pox virus, което да установи, че те са свободни от въпросния РНКВ. Представителен дял от сертифицираните майчини растения от видовете Prunus cerasifera Ehrh. и Prunus domestica L., предназначени за производството на подложки, през предходните пет вегетационни сезона е подложен на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, при което е установено, че те са свободни от въпросния РНКВ.
Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлага на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus и Plum pox virus, посочени в приложение № 4, както и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
- Цъфтящи майчини растения
Представителен дял от цъфтящите сертифицирани майчини растения ежегодно се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus и Prunus necrotic ringspot virus въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. При Prunus persica (L.) Batsch представителен дял от цъфтящите сертифицирани майчини растения веднъж годишно се подлага на вземане на проби и на изпитване за наличието на Peach latent mosaic viroid въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. Представителен дял от дърветата, засадени за опрашване, и когато е целесъобразно - основните опрашващи дървета в околната среда, се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus и Prunus necrotic ringspot virus въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.
- Нецъфтящи майчини растения
Представителен дял от нецъфтящите сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, се подлага на вземане на проби на всеки три години и на изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum, Prune dwarf virus и Prunus necrotic ringspot virus въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.
11.5. Категории "базови" и "сертифицирани"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller & Schneider;
б) Plum pox virus
- посадъчният материал и овощните растения от категориите "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Plum pox virus са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Plum pox virus;
в) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
- посадъчният материал и овощните растения от категориите "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категориите "базови" и "сертифицирани" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
г) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterinet al.
- посадъчният материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.
11.6. Категория "CAC"
Вземане на проби и изпитване
Посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" произхождат от идентифициран източник на материал, представителен дял от който е подложен на изпитване през предходните три вегетационни сезона, при което е установено, че е свободен от Plum pox virus.
Подложките от категория "CAC" от видовете Prunus cerasifera Ehrh. и Prunus domestica L. произхождат от идентифициран източник на материал, представителен дял от който е подложен на вземане на проби и изпитване през предходните пет години и е установено, че е свободен от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider и Plum pox virus.
При съмнения за наличие на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al представителен дял от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" бива подлаган на вземане на проби и изпитване.
Представителен дял от овощните растения от категория "CAC", при които при визуална инспекция не се наблюдават симптоми на Plum pox virus, се подлага на вземане на проби и на изпитване за наличието на въпросните РНКВ въз основа на оценка на риска от заразяване на тези овощни растения, както и при наличие на растения със симптоми в непосредствена близост.
Когато посредством визуална инспекция в производствения обект бъдат открити посадъчен материал и овощни растения от категория "CAC" със симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, представителен дял от останалите посадъчен материал и овощни растения от категория "CAC" в производствения обект, при които не се наблюдават симптоми, но които принадлежат към партидите, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider.
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider и Plum pox virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
б) Plum pox virus
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Plum pox virus са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Plum pox virus;
в) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
г) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterinet al.
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; или
- през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.
12. Pyrus L.
12.1. Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
12.2. Категория "предбазови"
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от петнадесет години, за наличието на изброените в приложение № 4 РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider и Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
а) Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
- посадъчният материал и овощните растения от категория "предбазови" в производствения обект са подложени на инспекции през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
12.3. Категория "базови"
Вземане на проби и изпитване
При базови майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider.
При базови майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider; представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider и от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение № 4, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
12.4. Категория "сертифицирани"
Вземане на проби и изпитване
При сертифицирани майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider.
При сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки пет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider; представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider и от вирусоподобни болести и вироиди, посочени в приложение № 4, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
12.5. Категории "базови" и "сертифицирани"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasmapyri Seemuller & Schneider;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- посадъчният материал и овощните растения от категории "базови" и "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslowet al.; или
- посадъчният материал и овощните растения от категория "базови" и "сертифицирани" в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
12.6. Категория "CAC"
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider; или
- през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или
- през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider;
б) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; или
- посадъчният материал и овощните растения от категория "CAC" в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на Erwinia amylovora (Burrill) Winslowet al., както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.
13. Ribes L.
13.1. Категория "предбазови"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване четири години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от четири години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
13.2. Категории "базови", "сертифицирани" и "САС"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
13.3. Категория "базови"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
Процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория "базови" в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, не превишава 0,05 % и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.
13.4. Категория "сертифицирани"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
Процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, не превишава 0,5 % и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.
14. Rubus L.
14.1. Категория "предбазови"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване две години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от две години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
14.2. Категория "базови"
Визуална инспекция
Когато посадъчният материал и овощните растения се отглеждат на полето или в саксии, визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
За посадъчен материал и овощни растения, произвеждани чрез микроразмножаване, които се съхраняват за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една визуална инспекция през този период.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория "базови", при които се наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus или Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.
б) Изисквания във връзка с РНКВ, различни от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus:
Процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория "базови" в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
- 0,1 % за:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени; както и
в) Изисквания във връзка с всички вируси:
През последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения № 3 и 4, са наблюдавани при не повече от 0,25 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "базови" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.
14.3. Категория "сертифицирани"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория "сертифицирани", при които се наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus или Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.
б) Изисквания във връзка с РНКВ, различни от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus:
Процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
- 0,5 % за Resseliella theobaldi Barnes;
- 1 % за:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.
в) Изисквания във връзка с всички вируси:
През последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения № 3 и 4, са наблюдавани при не повече от 0,5 % от посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички, намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.
14.4. Категория "CAC"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват, ако симптомите на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория "CAC", при които се наблюдават симптоми на Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus или Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.
15. Vaccinium L.
15.1. Категория "предбазови"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване пет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие - през последващи интервали от пет години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение № 3.
15.2. Категория "базови"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn
- през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.
б) Diaporthe vaccinii Shear
- посадъчният материал и овощните растения от категория "базови" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Diaporthe vaccinii Shear; или
- през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Diaporthe vaccinii Shear;
в) Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin и Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck
- процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория "базови" в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
- 0,1 % за Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck;
- 0,5 % за Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.
15.3. Категории "сертифицирани" и "САС"
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения № 3 и 4.
15.4. Категория "сертифицирани"
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
а) Diaporthe vaccinii Shear
- посадъчният материал и овощните растения от категория "сертифицирани" се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Diaporthe vaccinii Shear; или
- през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Diaporthe vaccinii Shear.
б) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin и Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck
- процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория "сертифицирани" в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:
- 0,5 % за:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck;
- 1 % за Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.


Приложение № 6 към чл. 7а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)


Списък на РНКВ, чието наличие в почвата е предмет на разпоредбите на чл. 7а, ал. 1 и 4

 

Род или вид

РНКВ

Fragaria L.

Нематоди

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Нематоди

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaeaL.

Нематоди

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Нематоди

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. и Prunus cerasus L.

Нематоди

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch и Prunus salicina Lindley

Нематоди

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Нематоди

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

RubusL.

Нематоди

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]Приложение № 7 към чл. 13, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)

Данни, които се поставят на документа/етикета на производителя

1. обозначение "правила и стандарти на ЕС";
2. кодът на Република България;
3. официалният отговорен орган или съответният код:
3.1. контролен/сертифициращ орган или неговият код - ИАСАС, София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1;
3.2. Българска агенция по безопасност на храните, София, бул. Пенчо Славейков 15А;
4. наименованието на производителя или регистрационният му номер/код, издаден от официалния отговорен орган;
5. индивидуален сериен номер, номер на седмицата или номер на партидата;
6. ботаническо наименование;
7. САС материал;
8. наименованието на сорта и, по целесъобразност, на клона; в случай на подложки, които не принадлежат към даден сорт, наименованието на съответния вид или междувидов хибрид; при присадени растения такава информация се дава за подложката и за връхния присадков калем; при сортове, за които заявлението за официална регистрация или за правна закрила на сортовете растения е в ход, тази информация включва: "предложено наименование" и "заявлението е в ход";
9. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)
11. дата на издаване на документа.


Приложение № 8 към чл. 13, ал. 8

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)

Съдържание на етикета

1. обозначение "правила и стандарти на ЕС";
2. кода на Република България;
3. официалния отговорен орган или съответния код:
3.1. контролен/сертифициращ орган или неговия код - ИАСАС, София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1;
3.2. Българска агенция по безопасност на храните, София, бул. Пенчо Славейков 15А;
4. наименованието на производителя или регистрационния му номер/код, издаден от официалния отговорен орган;
5. референтен номер на опаковката или снопчето, индивидуален сериен номер, номер на седмицата или номер на партидата;
6. ботаническо наименование;
7. категория, а за базовия материал - и номера на поколението;
8. наименованието на сорта и, по целесъобразност, на клона; в случай на подложки, които не принадлежат към сорт, наименованието на съответния вид или междувидов хибрид; при присадени овощни растения такава информация се дава за подложката и за връхния присадков калем; при сортове, за които заявлението за официална регистрация или за правна закрила на сортовете растения е в ход, тази информация включва: "предложено наименование" и "заявлението е в ход";
9. обозначение "сорт с официално признато описание", когато е целесъобразно;
10. количество;
11. по отношение на трети страни - име на държавата, на чиято територия е произведен овощният посадъчен материал;
12. годината на издаването;
13. годината на издаване на оригиналния етикет се посочва, когато оригиналният етикет се заменя с друг;
14. (нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) растителен паспорт, който съдържа следните означения:
1. за движение в рамките на територията на Съюза:
а) в горния десен ъгъл на общия етикет - думите "растителен паспорт", изписани на български и английски език, разделени с наклонена черта;
б) в горния ляв ъгъл на общия етикет - знамето на Съюза с цветен или черно-бял печат;
2. за въвеждане и движение в рамките на защитени зони:
а) в горния десен ъгъл на общия етикет - думите "растителен паспорт - 33", изписани на български и английски език, разделени с наклонена черта;
б) непосредствено под тези думи - научното наименование или код на съответния карантинен вредител или карантинни вредители от значение за защитената зона;
в) в горния ляв ъгъл на общия етикет - знамето на Съюза с цветен или черно-бял печат.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти