Logo Петък, 13 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.20 от 12 Март 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.30 от 9 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (В сила от 31.03.2010 г.) С тази наредба се уреждат:
1. търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;
2. категориите овощен посадъчен материал и овощни растения;
3. контролът на овощния посадъчен материал и овощните растения от официалните органи с цел сертификация и контролът на САС (стандартния) материал;
4. изискванията за пространствена изолация, автентичност, сортова чистота, качество и здравно състояние на овощния материал;
5. изискванията към производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения;
6. условията, при които овощният материал се предлага на пазара;
7. вносът на овощен материал от трети страни;
8. контролът на предлагания на пазара овощен материал.
(2) (В сила от 30.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Наредбата се прилага за овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от сортове на овощните родове и видове, посочени в приложение № 1, включително и хибриди.
(3) (В сила от 30.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Подложките и другите части на овощните растения от други родове или видове или техни хибриди, извън посочените в приложение № 1, също са обект на тази наредба, ако материалът от един или повече родове или видове или техни хибриди, посочени в приложение № 1, е присаден или се предвижда да бъде присаден върху тях.
(4) (В сила от 30.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Наредбата се прилага, като е съобразена с фитосанитарните изисквания, установени с Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).

Чл. 2. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) Наредбата не се прилага за овощен материал - посадъчен материал или овощни растения, предназначени за производство на плодове, предназначен за износ в трети страни, при условие че материалът е идентифициран и обозначен като такъв и се съхранява отделно.
(2) Условията за прилагане на ал. 1 относно идентифицирането и съхранението на материала отделно се приемат с акт на Европейската комисия (ЕК).

Глава втора.
КАТЕГОРИИ ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ


Чл. 3. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) Овощен материал за размножаване с цел производство на посадъчен материал са: цели растения като размножителен материал, резници, подложки, калеми и семена.
(2) Овощният материал по ал. 1 включва и овощните растения, предназначени за производство на плодове.
(3) Овощните растения по ал. 2, предлагани на пазара, са предназначени за засаждане или презасаждане на постоянно място.


Чл. 4. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) Овощният посадъчен материал и овощните растения се произвеждат съответно от категориите по ал. 2 - 5.
(2) Предбазов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:
1. произведен в съответствие с общоприети методи и схеми за поддържане автентичността (идентичността) на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;
2. предназначен за производство на базов материал или сертифициран материал, различен от овощните растения, предназначени за производство на плодове;
3. който съответства на изискванията за предбазов материал, установени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2;
4. за който след проведени официални инспекции от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 3.
(3) Базов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:
1. произведен директно или по установените схеми за поддържане на сорта (от определен брой етапи или фази) от предбазов материал по вегетативен начин в съответствие с общоприетите методи и схеми за поддържане автентичността (идентичността) на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;
2. предназначен за производството на сертифициран материал;
3. който съответства на изискванията за базов материал, установени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2;
4. за който след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 3.
(4) Сертифициран овощен материал е:
1. посадъчен материал:
а) произведен директно от базов материал или предбазов материал по вегетативен начин или ако е предназначен да се използва за производството на подложки, и от сертифицирани семена от базов или сертифициран материал от подложки;
б) предназначен за производство на овощни растения;
в) който съответства на изискванията за сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 (с изключение на буква "б") и ал. 2;
г) за който след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 2;
2. овощни растения:
а) произведени директно от сертифициран, базов или предбазов посадъчен материал;
б) предназначени за производство на плодове;
в) които съответстват на изискванията за сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 (с изключение на буква "б") и ал. 2;
г) за които след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.
(5) САС (стандартен) овощен материал е посадъчен материал, включително овощни растения, предназначени за производство на плодове, който:
1. притежава сортова идентичност (автентичност) и подходяща сортова чистота;
2. е предназначен за:
а) производство на посадъчен материал, включително овощни растения; и/или
б) производство на овощни растения, предназначени за производство на плодове;
3. съответства на изискванията за CAC (стандартен) материал, установени в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Посадъчен материал, който отговаря на изискванията за дадена категория, не се смесва с посадъчен материал от друга категория.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Посадъчният материал, различен от майчини растения и от подложки, които не принадлежат към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като предбазов материал, ако отговаря на следните изисквания:
1. размножен е директно от майчино растение съгласно чл. 4ж;
2. съответства на описанието на своя сорт съгласно чл. 4д;
3. съхранява се съгласно чл. 4е;
4. изпълнява фитосанитарните изисквания по чл. 5б;
5. когато съгласно чл. 4е, ал 5 Европейската комисия е разрешила дерогация за отглеждане на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми, почвата отговаря на изискванията на чл. 7а;
6. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 5 и 7 относно дефектите.
(2) Майчиното растение по ал. 1, т. 1 е прието в съответствие с чл. 4в или е получено чрез вегетативно размножаване или микроразмножаване съгласно чл. 4ж.
(3) Когато дадено предбазово майчино растение или предбазов материал не отговаря на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, производителят го отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал. Отстраненото майчино растение може да се използва като базов, сертифициран или САС материал, при условие че отговаря на изискванията на тази наредба относно съответните категории.
(4) Производителят може да предприеме мерки, за да гарантира, че майчиното растение по ал. 3 отговаря на изискванията. В този случай майчиното растение не се отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като предбазов материал, ако е пряко размножена с вегетативно или полово размножаване от майчино растение (при полово размножаване опрашващите дървета (опрашители) са пряко произведени чрез вегетативно размножаване от майчино растение), съответства на описанието на своя вид и отговаря на изискванията на чл. 4а, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
(2) Майчиното растение по ал. 1 е прието в съответствие с чл. 4г или е получено чрез вегетативно размножаване или микроразмножаване съгласно чл. 4ж.
(3) Когато дадена подложка, която е предбазово майчино растение или предбазов материал, не отговаря на изискванията на чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, производителят я отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал. Отстранената подложка може да се използва като базов, сертифициран или САС материал, при условие че отговаря на изискванията на тази наредба относно съответните категории.
(4) Производителят може да предприеме мерки, за да гарантира, че подложката по ал. 3 отговаря на изискванията. В този случай подложката не се отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал.

Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол приема дадено растение за предбазово майчино растение, ако то отговаря на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а и ако съответствието му с описанието на сорта е съгласно ал. 3, 4 и 5.
(2) Приемането по ал. 1 се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването, документацията и процедурите по чл. 5, ал. 3 - 5.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол установява съответствието на предбазовото майчино растение с описанието на сорта му чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Наблюдението се основава на един от следните елементи:
1. официалното описание на сортовете, регистрирани в който и да е от националните регистри, както и за сортовете с правна закрила;
2. описанието по т. 14 от заявката съгласно приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2016 г.), наричана по-нататък "Наредба № 7 от 2013 г.";
3. описанието, придружаващо заявлението за сортове, които са предмет на заявление за правна закрила върху сортовете растения;
4. официално признатото описание, ако сортът, предмет на това описание, е регистриран в национален регистър.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 предбазовото майчино растение се приема само когато е придружено от окончателен доклад от техническото изпитване за РХС, изготвен от ИАСАС или друг официален отговорен орган в ЕС или трета държава, който показва, че съответният сорт е различим, хомогенен и стабилен. До регистрацията на сорта съответното майчино растение и произведеният от него материал могат да се използват само за производство на базов или сертифициран материал и не се предлагат на пазара като предбазов, базов или сертифициран материал.
(5) Когато установяването на съответствието с описанието на сорта е възможно само въз основа на характеристиките на плодното растение, наблюдението на проявите на характеристиките на сорта се извършва върху плодовете на плододаващо растение, размножено от предбазовото майчино растение. Тези плододаващи растения се съхраняват отделно от предбазовите майчини растения и предбазовия материал.
(6) Плододаващите растения по ал. 5 подлежат на визуална инспекция в най-подходящите периоди от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растения от съответните родове или видове.

Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол приема подложка, която не принадлежи към даден сорт, за предбазово майчино растение, ако тя съответства на описанието на нейния вид и ако отговаря на изискванията в чл. 4е, чл. 5а, чл. 5б, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а. Това приемане се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването, документацията и процедурите, използвани от производителя съгласно чл. 5, ал. 3, 4 и 5.

Чл. 4д. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е целесъобразно - производителят, извършват редовни проверки на съответствието на предбазовите майчини растения и предбазовия материал с описанието на сорта им съгласно чл. 4в, ал. 3 и 4, както е подходящо за съответния сорт и използвания метод за размножаване. Те проверяват получените предбазови майчини растения след всяко подновяване.

Чл. 4е. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Производителите поддържат предбазовите майчини растения и предбазовия материал в съоръжения, определени за съответните родове или видове, които са обезопасени срещу насекоми и гарантират отсъствие на заразяване чрез въздушни вектори и други възможни източници по време на целия производствен процес.
(2) Кандидатите за предбазови майчини растения се съхраняват при условия, обезопасени срещу насекоми и физически изолирани от предбазовите майчини растения, в съоръженията по ал. 1 до приключването на всички изпитвания относно съответствието с чл. 5а, ал. 1, 2 и 3.
(3) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал се съхраняват по начин, който гарантира тяхната индивидуална идентификация по време на целия производствен процес.
(4) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал се отглеждат или произвеждат изолирано от почвата, в саксии с хидропонна или стерилизирана растежна среда. Те се идентифицират посредством етикети с цел гарантиране на тяхната проследимост.
(5) Могат да се предвидят изключения от ал. 1, 2, 3 и 4 и да бъде дадено разрешение за производство на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми за определени родове или видове. Този материал се идентифицира посредством етикети с цел гарантиране на тяхната проследимост. Разрешението се дава от Европейската комисия, при условие че се гарантира, че са взети необходимите мерки за предотвратяване на зараза на растенията чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.
(6) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал могат да се съхраняват чрез криоконсервация.
(7) Предбазовите майчини растения могат да се използват само за срок, изчислен въз основа на стабилността на сорта или условията на околната среда, при които се отглеждат, както и други фактори, които влияят върху стабилността на сорта.

Чл. 4ж. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Производителят може да размножава вегетативно или да подновява предбазовото майчино растение в съответствие с чл. 4в, ал. 1 и 2.
(2) Производителят може да размножава предбазовото майчино растение, за да произвежда предбазов материал.
(3) Вегетативното размножаване, подновяването и разсаждането на предбазови майчини растения се извършват в съответствие с протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай при поискване те се предоставят на другите държави-членки и на ЕК.
(4) Съответните родове или видове трябва да са били тествани съгласно протоколите по ал. 3 за период от време, подходящ за тези родове или видове. За подходящ се счита периодът от време, който позволява потвърждаване на фенотипа на растенията по отношение на съответствието с описанието на сорта въз основа на наблюдение в период на плододаване или на вегетативното развитие на подложките.
(5) Производителят може да подновява предбазовото майчино растение само преди края на периода, посочен в чл. 4е, ал. 7.
(6) Вегетативното размножаване, подновяването и размножаването чрез микроразмножаване на предбазови майчини растения за производство на други предбазови майчини растения или предбазов материал се извършват в съответствие с протоколите, посочени в ал. 3 и 4.

Чл. 4з. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Посадъчният материал, различен от базовите майчини растения и от подложките, които не принадлежат към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако:
1. се размножава от базово майчино растение, което се произвежда от предбазов материал, или чрез вегетативно размножаване от базово майчино растение в съответствие с чл. 4к;
2. е бил проверен съгласно чл. 4д, да се използва за срока по чл. 4е, ал. 7, да е преминал визуална инспекция съгласно чл. 7, ал. 5, да отговаря на изискванията за фитосанитарно състояние по чл. 4и, за почвата по чл. 7а, за съхранението по чл. 4й и за разсаждане по чл. 4к.
(2) Когато дадено базово майчино растение или базов материал вече не отговаря на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, ал. 3 и 7, чл. 7, ал. 5 и 7, чл. 4и и чл. 7а, производителят го отстранява от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като сертифициран или САС материал, при условие че изпълнява изискванията относно съответните категории. Производителят може да не отстранява майчиното растение или материал, ако предприеме съответните мерки, за да гарантира, че то отново отговаря на изискванията.
(3) Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако съответства на описанието на своя вид, изпълнява изискванията за съхранение и срок на използване по чл. 4е, ал. 3 и 7, преминала е визуална инспекция по чл. 7, ал. 5, отговаря на изискванията за фитосанитарно състояние по чл. 4и, за почвата по чл. 7а, за съхранение по чл. 4й и за разсаждане по чл. 4к.
(4) Когато подложка, която не принадлежи към даден сорт, е базово майчино растение или базов материал, който вече не изпълнява изискванията по чл. 4е, ал. 3 и 7, чл. 7, ал. 5 и 7, чл. 4и и чл. 7а, производителят я отстранява от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстранената подложка може да се използва като сертифициран или САС материал, при условие че изпълнява изискванията относно съответните категории. Производителят може да не отстранява подложката, ако предприеме съответни мерки, за да гарантира, че тя отново отговаря на изискванията.

Чл. 4и. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Базовото майчино растение и базовият материал трябва да отговарят на изискванията на чл. 5б.
(2) Изискванията на чл. 5б, ал. 1, 2, 3 и 4 не се прилагат за базови майчини растения и базов материал по време на криоконсервация.

Чл. 4й. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Базовите майчини растения и базовият материал се съхраняват в полета, изолирани от потенциални източници на заразяване чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.
(2) Разстоянието на изолиране на полетата по ал. 1 зависи от регионалните обстоятелства, типа посадъчен материал, наличието на вредители в съответната зона и съответните рискове, установени от отговорния официален орган въз основа на официална инспекция.

Чл. 4к. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Базовите майчини растения, които се размножават от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1, могат да се размножават вегетативно няколко поколения, за да се получи необходимият брой базови майчини растения. Базовите майчини растения се размножават вегетативно или с микроразмножаване съгласно чл. 4ж. Максималният разрешен брой поколения и максималният разрешен живот на базовите майчини растения се посочва в приложение № 2 за съответните родове или видове.
(2) Когато са разрешени няколко на брой поколения от базови майчини растения, всяко поколение, различно от първото, може да се получава от предходното поколение.
(3) Посадъчният материал от различни поколения се съхранява поотделно.

Чл. 4л. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Посадъчен материал, различен от майчини растения и овощни растения, при поискване се сертифицира официално като сертифициран материал, ако:
1. се размножават от сертифицирано майчино растение, което се произвежда от предбазов или базов материал;
2. отговарят на изискванията на чл. 4д, чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а;
3. отговарят на изискванията на чл. 7а по отношение на почвата.
(2) Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като сертифициран материал, ако съответства на описанието на своя вид, отговаря на изискванията на чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а.
(3) Когато дадено сертифицирано майчино растение или сертифициран материал вече не изпълнява изискванията на чл. 4д, чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, доставчикът го отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като САС материал, при условие че изпълнява изискванията на чл. 4н - 4п, чл. 5в и чл. 7, ал. 6 и 7. Производителят може да не отстранява сертифицираното майчино растение или материал, ако предприеме съответни мерки, за да гарантира, че те отново отговарят на изискванията.
(4) Когато подложка, която не принадлежи към даден сорт, е сертифицирано майчино растение или сертифициран материал, който вече не изпълнява изискванията на чл. 4е, ал. 7, чл. 4м, чл. 7, ал. 5 и 7 и чл. 7а, доставчикът я отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като САС материал, при условие че изпълнява изискванията на чл. 4н - 4п, чл. 5в и чл. 7, ал. 6 и 7. Производителят може да не отстранява подложката, ако предприеме съответни мерки, за да гарантира, че тя отново отговаря на изискванията.

Чл. 4м. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Сертифицираното майчино растение и сертифицираният материал трябва да отговарят на изискванията на чл. 5б.
(2) Изискванията на чл. 5б, ал. 1, 2, 3 и 4 не се прилагат за сертифицирани майчини растения и сертифициран материал по време на криоконсервация.

Чл. 4н. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) САС материалът, различен от подложки, които не принадлежат към даден сорт, може да бъде предлаган на пазара само ако е установено чрез проверка от производителя, че отговаря на следните изисквания:
1. размножава се от идентифициран източник на материал, документиран от доставчика;
2. съответства на описанието на сорта съгласно чл. 4п;
3. изпълнява фитосанитарните изисквания съгласно чл. 5в;
4. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 6 и 7 относно дефекти.
(2) Ако САС материалът вече не отговаря на изискванията на ал. 1, производителят:
1. отстранява посочения материал от близостта на всеки друг САС материал; или
2. взема съответни мерки да гарантира, че посоченият материал отново отговаря на изискванията.

Чл. 4о. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) При подложки, които не принадлежат към даден сорт, САС материалът отговаря на следните изисквания, установени чрез проверка от производителя:
1. съответства на описанието на своя вид;
2. изпълнява фитосанитарните изисквания на чл. 5в;
3. изпълнява изискванията на чл. 7, ал. 6 и 7 относно дефекти.
(2) Ако САС материалът вече не отговаря на изискванията на ал. 1, производителят:
1. отстранява посочения материал от близостта на всеки друг САС материал, или
2. взема съответни мерки да гарантира, че посоченият материал отново отговаря на изискванията.

Чл. 4п. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Съответствието на САС материала с описанието на сорта му се установява чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Наблюдението се извършва чрез:
1. официалното описание на регистрирани сортове и за сортовете с правна закрила, или
2. описанието, придружаващо заявлението за сортове, които подлежат на заявление за регистрация съгласно чл. 19 от Наредба № 7 от 2013 г.;
3. описанието, придружаващо заявлението за правна закрила на сортовете;
4. официално признатото описание на даден сорт съгласно чл. 10, ал. 3, т. 3 и 4.
(2) Съответствието на САС материала с описанието на сорта му се потвърждава редовно чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта в съответния САС материал.

Глава трета.
КОНТРОЛ НА ОВОЩНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ СЕРТИФИКАЦИЯ. КОНТРОЛ НА САС МАТЕРИАЛА


Чл. 5. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Контролът на овощния посадъчен материал и овощните растения в Република България се извършва чрез прилагане на официални инспекции (контрол) от ИАСАС и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съгласно чл. 3, 4 и 5 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ).
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на предбазовия, базовия и сертифицирания овощен посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове, чрез официални инспекции (контрол), включващи:
1. провеждането на полски инспекции за установяване на неговата автентичност, сортова чистота и здравно състояние, както и спазването на пространствена изолация в зависимост от категориите овощен материал;
2. извършването на лабораторни анализи за установяване здравното му състояние (в случаите, когато това се прилага);
3. окачествяването с цел определяне на външния вид, размери, коренова система и други изисквания за използването му като посадъчен материал.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва официални инспекции, състоящи се от визуални инспекции, а БАБХ при необходимост взема проби за изпитване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При осъществяване на официалните инспекции по ал. 3 ИАСАС следи за:
1. уместността и действителната употреба от производителя на методи за проверка на всяка от критичните точки в производствения процес;
2. общата компетентност на производителя да извършва дейностите по чл. 8, ал. 2, 3 и 4.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Взетите проби по ал. 3 се изпитват в лабораториите на БАБХ или одобрени лаборатории по чл. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и БАБХ изготвят и поддържат документация за резултатите и датите на всички извършени официални инспекции, вземане на проби и изпитвания.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва фитосанитарен контрол на овощния материал в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и контрол, а когато е целесъобразно - и производителят, извършва визуална инспекция по отношение на кандидатите за предбазови майчини растения в съоръженията или полетата с цел да се установи, че са свободни от вредителите по приложение № 3 и приложение № 4 за съответния род или вид.
(2) Когато възникне съмнение за наличие на вредителите по приложение № 3, БАБХ, а когато е целесъобразно - и производителят, взема проба за изпитване на кандидата за майчино растение.
(3) По отношение на установяване наличието на вредители по приложение № 4 вземането на проби за изпитване се извършва в най-подходящия период от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растението и биологията на вредителите по него. Вземането на проби и изпитването се извършват също и по всяко време на годината при съмнения относно наличието на тези вредители.
(4) По отношение на вземането на проби съгласно ал. 2 и 3 се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, БАБХ прилага протоколи, установени на национално равнище, които предоставя на други държави-членки или ЕК при поискване.
(5) Българската агенция по безопасност на храните, респективно производителят, изпраща пробите по ал. 2 и 3 в лаборатории на БАБХ или одобрени лаборатории по чл. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал. Изпитването за вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми на кандидатите за предбазови майчини растения се извършва чрез биологично индексиране на индикаторни растения. Могат да се прилагат и други методи, ако те водят до също толкова надеждни резултати, колкото биологичното индексиране на индикаторни растения.
(6) Ако даден кандидат за предбазово майчино растение е разсад, визуална инспекция и вземане на проби и изпитване се изискват само за вируси, вироиди или вирусоподобни болести, които се предават чрез полени и са посочени в приложение № 4 по отношение на съответния род или вид, при условие че официалната инспекция е потвърдила, че съответният разсад е отгледан от семе, получено от растение, свободно от симптомите, причинявани от тези вируси, вироиди и вирусоподобни болести, и че разсадът е съхраняван в съответствие с чл. 4е, ал. 1 и 4.
(7) Алинеи 1 и 4 се прилагат и за предбазови майчини растения, получени чрез подновяване.
(8) Предбазовите майчини растения по ал. 7 трябва да са свободни от вируси и вироиди по приложение № 4 по отношение на съответния род или вид, което се установява посредством визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, извършена от ИАСАС, а когато е целесъобразно - и от производителя.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Предбазовото майчино растение или предбазовият материал трябва да са свободни от вредителите в приложение № 3, част А, и приложение № 4 по отношение на съответния род или вид.
(2) Съответните предбазови майчини растения или предбазов материал подлежат на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са свободни от вредителите в приложение № 3, част А, и приложение № 4 по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и когато е целесъобразно - от производителя.
(3) Процентът на предбазови майчини растения или предбазов материал, заразен с вредители, не трябва да надхвърля допустимото отклонение съгласно приложение № 3, част Б, което се установява чрез визуална инспекция в съоръженията, извършена от ИАСАС, и когато е целесъобразно - от производителя.
(4) При съмнения за наличие на посочените вредители ИАСАС и когато е целесъобразно - производителят, взема проба за изпитване на съответното предбазово майчино растение или предбазов материал.
(5) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и когато е целесъобразно - производителят, извършва визуална инспекция, а Българската агенция по безопасност на храните и когато е целесъобразно - производителят, взема проби за изпитване на предбазовото майчино растение или предбазовия материал съгласно приложение № 5 по отношение на съответния род или вид.
(6) Българската агенция по безопасност на храните, съответно производителят, изпраща пробите в лаборатории на БАБХ или одобрени лаборатории по чл. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал.
(7) По отношение на вземането на проби за изпитването съгласно ал. 4 и 5 се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, БАБХ прилага протоколи, установени на национално равнище, които предоставя на други държави-членки или ЕК при поискване.
(8) Алинеи 1, 2, 3 и 4 не се прилагат за предбазови майчини растения и предбазов материал по време на криоконсервация.

Чл. 5в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) САС материалът трябва да е практически свободен от вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение на съответния род или вид.
(2) Съответният САС материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че те са свободни от вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4, по отношение на съответния род или вид.
(3) При съмнения за наличие на посочените вредители производителят извършва вземане на проба за изпитване на съответния САС материал.
(4) Производителят извършва визуална инспекция и взема проби за изпитване на САС материала, както е посочено в приложение № 5, по отношение на съответния род или вид.
(5) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на САС материал по време на криоконсервация.
(6) Освен на изискванията на ал. 1, 2, 3 и 4 САС материал, който принадлежи към видовете Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf., трябва да отговаря и на следните изисквания:
1. да се произвежда от идентифициран източник на материал, за който се установява чрез вземане на проба и изпитване, че е свободен от вредителите за тези видове, посочени в приложение № 4;
2. от началото на последния вегетативен цикъл въз основа на визуална инспекция и вземане на проба и изпитване да е установено, че той е практически свободен от вредителите, посочени в приложение № 4, по отношение на съответните видове.

Чл. 6. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) САС (стандартният) материал се произвежда под отговорността на производителя при спазване изискванията на чл. 7 и 8 от тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Контрол върху произведения САС (стандартен) материал се осъществява от ИАСАС и/или БАБХ в съответствие с разпоредбите на чл. 48 ЗППМ и в съответствие с изискванията на тази наредба.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ОВОЩНИЯ МАТЕРИАЛ


Чл. 7. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изискванията за овощния посадъчен материал и овощните растения от всеки род или вид съгласно приложение № 1 са в зависимост от категорията овощен материал и могат да бъдат конкретизирани или изменяни в съответствие с процедурата, определена с актове на ЕК. Основните изисквания са тези, на които:
1. САС (стандартният) материал трябва да отговаря по отношение на прилаганите схеми на размножаване, сортовата чистота на отглежданата култура, здравното състояние и сортовите признаци (с изключение на подложките в случаите, когато те не принадлежат към сорт);
2. "предбазовият (ПБ)", "базовият (Б)" и "сертифицираният (С)" материал трябва да отговарят по отношение на:
а) качеството;
б) за "предбазовия" и "базовия" материал, включително и по отношение на методите за сортоподдържане във връзка с идентичността на сорта и където е приложимо, на клона, както и на съответните характеристики на неговата помологична стойност;
в) здравното състояние;
г) методите за тестване и прилаганите процедури;
д) прилаганите схеми на размножаване; и
е) сортовите признаци (с изключение на подложките в случаите, когато те не принадлежат към сорт);
3. трябва да отговарят подложки и други части на растенията от родове и видове, различни от посочените в приложението, или техни хибриди в случаите, когато посадъчен материал от съвместими родове и видове, посочени в приложението, е присаден върху тях.
(2) Изискванията за здравно състояние на овощния посадъчен материал и овощните растения относно специфичните вредители са посочени в приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.).
(3) Семената на овощните видове (като размножителен материал) трябва да притежават необходимата жизненост, определена при лабораторни анализи, извършени от ИАСАС.
(4) За САС (стандартния) материал от цитрусови видове се спазват и следните изисквания:
1. материалът е получен от изходен материал, който да е:
а) проверен (визуално) и не са открити никакви симптоми на съответните вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г.;
б) тестиран лабораторно чрез използване на подходящи методи за откриване на вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. и е установено, че е свободен от такива;
2. проверен (визуално) и е установено, че е свободен в значителна степен от вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. по време на последния цикъл на вегетация;
3. материалът да е присаден върху вкоренени подложки, устойчиви на вируси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал подлежат на визуална инспекция, която да установи, че са свободни от дефекти. Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и когато е целесъобразно - от производителя.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) САС материалът подлежи на визуална инспекция, която да установи, че е свободен от дефекти.
(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Наранявания, обезцветяване, фиброзна тъкан или изсушаване се считат за дефекти, ако влияят на качеството и полезността на посадъчния материал по ал. 5 и 6.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Предбазовите майчини растения и предбазовият материал, базовите майчини растения и базовият материал и сертифицираните майчини растения могат да се отглеждат само в почва, свободна от вредителите, посочени в приложение № 6, за съответния род или вид, ако вредителите са гостоприемници на вируси, които засягат посочения род или вид. Наличието от тези вредители, гостоприемници на вирусите, се установява посредством вземане на проба и изпитване.
(2) Вземането на проба се извършва от Българската агенция по безопасност на храните и когато е целесъобразно - от производителя.
(3) Вземането на проба и изпитването се извършват преди засаждането на сертифицираните майчини растения и се повтарят по време на растежа, когато е налице съмнение за наличие на вредителите, посочени в ал. 1.
(4) Вземането на проба и изпитването се извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите, посочени в приложение № 6, и когато същите вредители засягат съответните сертифицирани майчини растения или сертифициран материал.
(5) Вземане на проба и изпитване не се извършва:
1. когато растенията, гостоприемници на вредителите, посочени в приложение № 6, за съответния род или вид не са отглеждани в почвата за производство за срок от най-малко пет години и когато няма съмнение относно отсъствието на съответните вредители в същата почва;
2. когато БАБХ е стигнала до заключението въз основа на официална инспекция, че почвата е свободна от вредителите, посочени в приложение № 6, за съответния род или вид, които са гостоприемници на вирусите, засягащи посочения род или вид;
3. при сертифицирани овощни растения.
(6) По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в ал. 1, 2, 3 и 4, се прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище, които ИАСАС при поискване предоставя на другите държави-членки или на Комисията.

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ


Чл. 8. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) Производството и търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения се извършва от лицата по чл. 28 ЗППМ.
(2) Лицата по ал. 1 носят отговорност за производството/размножаването на посадъчен материал и овощни растения от категориите предбазов, базов, сертифициран и САС (стандартен) материал.
(3) Производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения прилагат необходимите мерки за гарантиране съответствието на овощния материал с изискванията на тази наредба във всички етапи на неговото производство и търговия.
(4) За целите на ал. 3 производителите и търговците:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) идентифицират (установяват) и наблюдават критичните точки в своя производствен процес, отчитайки:
а) местоположение и брой на растенията;
б) срок на отглеждането им;
в) дейности по размножаването;
г) пакетиране, съхранение и транспортни операции;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) съхраняват в рамките на най-малко три години след производството на съответния материал информацията относно наблюдението на критичните точки и я предоставят за проверка при поискване от официалните отговорни органи - ИАСАС/БАБХ;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) поддържат дневник, който съдържа данните по т. 1 - 2, записани по начин, който не позволява тяхното заличаване, както и данни за производството и търговията на овощния посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове; дневникът се предоставя при поискване от ИАСАС, съответно от БАБХ, за проверка и се съхранява най-малко три години;
4. вземат проби за лабораторен анализ, когато е необходимо, с цел проверка на здравното състояние;
5. осигуряват условия и гарантират, че по време на производството, партидите посадъчен материал остават ясно разграничими (отделени една от друга);
6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) поддържат документация за полските инспекции, вземането на проби и изпитванията през цялото време, докато съответният посадъчен материал и овощни растения са под техния контрол, и за срок от най-малко три години след отстраняването или пускането на пазара на посочения посадъчен материал и овощни растения.
(5) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол взема проби от предбазовия, базовия и сертифициран овощен материал за целите на сертификация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Ако в резултат от собствени проверки или от информация, предоставена от ИАСАС или БАБХ, се установи наличие на един или повече вредители съгласно Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол или ако вредителите са над допустими изисквания, производителите незабавно информират ИАСАС и/или БАБХ за предприетите от тях мерки съгласно нормативната уредба и предписанията на контролните органи. Допустимо е прилагане на всякакви други мерки, водещи до намаляване на риска от разпространение на вредни организми.
(7) Производителите поддържат дневник за епидемиите и случаите на вредители в техните производствени обекти и помещения, както и за предприетите мерки.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява официалните отговорни органи на другите държави-членки и ЕК във връзка с информацията, която се изисква за достъп до регистъра на сортовете на Република България.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява ЕК във възможно най-кратък срок за включването на сорт в своя регистър на сортовете, както и за всяко друго изменение в него.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при поискване предоставя на друга държава-членка или на ЕК:
1. официалното или официално признатото описание на сортовете, регистрирани в регистъра на сортовете;
2. резултатите от проверките на заявленията за регистрация на сортове, извършени от ИАСАС в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 2013 г.;
3. всяка друга налична информация по отношение на сортовете, включени във или заличени от регистъра на сортовете;
4. списъка на сортовете, за които заявленията за регистрация са в процес на разглеждане.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ОВОЩНИЯТ МАТЕРИАЛ СЕ ПРЕДЛАГА НА ПАЗАРА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 9. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) Овощният посадъчен материал и овощните растения могат да се предлагат на пазара само ако:
1. посадъчният материал е официално сертифициран като "предбазов материал", "базов материал" или "сертифициран материал" или съответства на изискванията за САС (стандартен) материал;
2. овощните растения са официално сертифицирани като "сертифициран материал" или съответстват на изискванията за САС (стандартен) материал.
(2) Овощният посадъчен материал и овощните растения, които са генетично модифицирани по смисъла на чл. 2, т. 1 и 2 от Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ, L 106, 17.04.2001 г.), въведена в Закона за генетично модифицираните организми, се предлагат на пазара само ако генетично модифицираният материал е разрешен съгласно посочената директива или съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ, L 268, 18.10.2003 г.).
(3) Когато продукти, получени от овощни растения или овощен посадъчен материал, са предназначени да бъдат използвани като храна или в храна - генетично модифицирани в съответствие с чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, или като фураж или във фураж - генетично модифицирани в съответствие с чл. 15 на същия регламент, посадъчният материал и овощните растения се предлагат на пазара само ако храната или фуражът, получени от тях, са разрешени в съответствие с посочения регламент и Закона за генетично модифицираните организми.
(4) Предбазовият, базовият и сертифицираният материал се сертифицира и предлага на пазара, ако принадлежи към сорт съгласно чл. 10 и отговаря на изискванията за съответната категория съгласно чл. 4, ал. 2 - 4 и чл. 7. Категорията трябва да бъде обозначена на етикета по чл. 13, ал. 1, т. 2.
(5) САС (стандартният) овощен посадъчен материал и овощните растения се предлагат на пазара, ако съответстват на изискванията по чл. 4, ал. 5 и чл. 7.
(6) С разрешение на изпълнителния директор на ИАСАС производителите и търговците могат да предлагат на пазара определени количества овощен посадъчен материал или овощни растения, предназначени за:
1. опити или научни цели; или
2. селекция; или
3. запазване на генетическото разнообразие.
(7) Условията за издаване на разрешение по ал. 6 се определят от Европейската комисия (ЕК).


Чл. 10. (1) (В сила от 31.03.2010 г.) Посадъчният материал и овощните растения се предлагат на пазара с означение за сорта, към който принадлежат.
(2) (В сила от 30.09.2012 г.) Сортовете в съответствие с ал. 1 трябва да са:
1. или защитени съгласно Закона за защита на новите сортове растения и породи животни; или
2. вписани в Официалната сортова листа на Република България (ОСЛ), в съответствие с изискванията на ал. 10; или
3. общоизвестни.
(3) (В сила от 30.09.2012 г.) Един сорт се счита за общоизвестен:
1. ако е бил официално регистриран в друга държава членка;
2. ако е предмет на заявление за официална регистрация в страната или в друга държава членка или на заявление за право върху сортовете в съответствие с ал. 2, т. 1 (или на заявление за право върху сортовете по законодателството на съответната държава - членка на ЕС); или
3. ако е предлаган на пазара преди 30 септември 2012 г. на територията на страната или на друга държава членка, при условие че има официално признато сортоописание.
(4) (В сила от 30.09.2012 г.) Допуска се производство и търговия на територията на страната на овощен посадъчен материал и овощни растения от сортове, които нямат висока икономическа стойност, при условие че сортът има официално описание, а посадъчният материал и овощните растения се предлагат на пазара като САС (стандартен) материал. Върху етикета и/или придружаващия материала документ се поставят съответните обозначения за разрешаване търговията на овощен материал от определения сорт (посочват се номера на настоящия член и алинея като основание за търговия на овощен материал от такъв сорт).
(5) (В сила от 30.09.2012 г.) Сортът трябва да носи едно и също наименование както на територията на страната, така и на територията на другите държави - членки на ЕС, в съответствие с конкретни правила, приети с акт на ЕК, или ако няма такива, в съответствие с общоприети международни правила.
(6) (В сила от 30.09.2012 г.) Сортовете на овощните видове могат да бъдат официално вписани (регистрирани) в официалната сортова листа на Република България, ако за тях е установено чрез официално сортоизпитване, че изпълняват определени условия съгласно методики на ИАСАС и имат официално сортоописание.
(7) (В сила от 30.09.2012 г.) Сортовете по ал. 6 могат също така да бъдат официално вписани, ако посадъчен материал и/или овощни растения от тези сортове са били предлагани на пазара преди 30 септември 2012 г. на територията на страната, при условие че имат официално сортоописание.
(8) (В сила от 30.09.2012 г.) Генетично модифицираните сортове могат да бъдат официално вписани (регистрирани) само ако генетично модифицираните организми са разрешени съгласно Директива 2001/18/ЕО или съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003, съответно съгласно изискванията на Закона за генетично модифицираните организми.
(9) (В сила от 30.09.2012 г.) Когато продукти, получени от овощни растения или овощен посадъчен материал, са предназначени да бъдат използвани като храна или в храна - генетично модифицирани в съответствие с чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, или като фураж или във фураж - генетично модифицирани в съответствие с чл. 15 на същия регламент, съответният сорт се вписва (регистрира) официално само ако храната или фуражът, получени от овощния материал от този сорт, са разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003, съответно със Закона за генетично модифицираните организми.
(10) Изискванията за официална регистрация на сортовете в официалната сортова листа на Република България съгласно ал. 6 и 7 включват:
1. условия за официално сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС), които могат да бъдат допълвани или актуализирани, в съответствие с актове на ЕК;
2. минимален брой характеристики, които се наблюдават при различните видове по време на изпитванията;
3. минимални изисквания за извършване на изпитванията;
4. срок за валидност на официално приетия сорт.
(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрацията на даден сорт, за който не е било подадено писмено заявление, може да се поднови, ако подновяването има за цел да запази генетичното разнообразие, устойчивото производство или друг общ интерес.


Чл. 11. (В сила от 31.03.2010 г.) Когато на пазара се предлага (търгува) овощен посадъчен материал - подложки, които не принадлежат към даден сорт, те се отнасят към съвместим вид и/или вътревидов хибрид.

Раздел II.
Опаковане и етикетиране


Чл. 12. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) Овощният посадъчен материал и овощните растения при отглеждане, прибиране (изваждане) или производство на резници (отделяне на части от растенията) и при заготовка се съхраняват в отделни партиди.
(2) Допуска се изключение от изискванията по ал. 1, отнасящо се до смесване на партиди овощен посадъчен материал или овощни растения с различен произход по време на пакетирането, съхранението, транспортирането и доставката им, при условие че производителят или търговецът е описал състава и произхода на различните партиди в книгите по чл. 62, ал. 1 ЗППМ, както и в другите документи, придружаващи доставката.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол осъществява контрол по отношение спазването на разпоредбите по ал. 1 и 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Предбазовият, базовият и сертифицираният овощен посадъчен материал се предлага на пазара в партиди от по две или повече растения или резници, чиито партиди са достатъчно еднородни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Растенията или резниците по ал. 4 се предлагат на пазара в опаковки, контейнери или връзки, които са:
1. затворени по начин, който не позволява отваряне без нарушаване целостта на опаковката - за опаковки или контейнери;
2. завързани така, че растенията или резниците да представляват връзка, която не може да бъде разделена, без да се наруши целостта и - за връзки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Опаковката, контейнерът или връзката по ал. 5 се етикетират така, че отстраняването на етикета да нарушава целостта им.

Чл. 13. (1) (В сила от 31.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Овощният посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производството на плодове, се предлагат на пазара само в достатъчно хомогенни партиди:
1. одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ или етикет на производителя или търговеца, отпечатан незаличимо на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз и лесновидим и четлив и съответстващ на изискванията по приложение № 7; всяка друга информация на производителя или търговеца върху документа или етикета се поставя по такъв начин, че да се отличава от реквизитите на документа или етикета; или
2. сертифицирани като предбазов, базов или сертифициран материал от ИАСАС по чл. 7 и отговарящи на изискванията по отношение на опаковането, етикетирането и/или пломбирането по ал. 5, 6, 7, 8 и 9 и чл. 12, ал. 4, 5 и 6; когато е целесъобразно, етикетът може да се допълни с документа по чл. 13а.
(2) (В сила от 31.03.2010 г.) При продажба на овощен посадъчен материал и овощни дръвчета на краен потребител етикетът трябва да съдържа информация най-малко за вида, сорта и категорията на материала.
(3) (В сила от 31.03.2010 г.) Изискванията относно етикетирането и/или запечатването и опаковането на посадъчния материал и/или овощните растения могат да бъдат конкретно определени с акт на ЕК.
(4) (В сила от 30.09.2012 г.) При посадъчен материал или овощни растения от генетично модифициран сорт върху етикетите/официалните и придружаващите документи се посочва, че сортът е генетично модифициран, посочват се и генетично модифицираните организми.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Етикетът на предбазовия, базовия и сертифицирания овощен посадъчен материал се поставя от ИАСАС или от производителя под контрола на ИАСАС върху растенията или частите от растенията, които ще се предлагат на пазара като посадъчен материал или овощни растения. Когато тези растения или части от растения се предлагат на пазара в една опаковка, връзка или контейнер, етикетът се поставя върху тази опаковка, връзка или контейнер.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Посадъчният материал или овощните растения, които са част от една и съща партида, могат да бъдат предлагани на пазара с единен етикет, когато този материал или растения представляват част от една и съща опаковка, връзка или контейнер. Етикетът се поставя върху опаковката, връзката или контейнера.
(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато овощните растения са на повече от една година, могат да бъдат етикетирани поотделно. В този случай етикетирането може да се извърши на полето - преди, по време на изкореняването или по-късно. В случай че етикетирането се извършва по-късно, растенията от една и съща партида се изкореняват заедно и се държат отделно от другите партиди в етикетирани съдове до момента, в който тези растения бъдат етикетирани.
(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Информацията на етикета на предбазовия, базовия и сертифицирания овощен посадъчен материал се отпечатва по начин, който не позволява нейното заличаване, на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз и отговаря на изискванията на приложение № 8.
(9) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Цветът на етикета е:
1. бял с диагонална виолетова ивица - за предбазов материал;
2. бял - за базов материал;
3. син - за сертифициран материал.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Освен етикета съгласно чл. 13, ал. 5 ИАСАС или производителят под контрола на ИАСАС може да приложи и придружителен документ за партиди от различни сортове или видове предбазов, базов и сертифициран овощен посадъчен материал.
(2) Придружителният документ трябва да:
1. включва информацията по чл. 13, ал. 8;
2. е написан на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз;
3. е изготвен в поне два екземпляра (производител и получател);
4. придружава овощния посадъчен материал от мястото на производителя до мястото на получателя;
5. включва наименованието и адреса на получателя;
6. включва датата на издаване;
7. включва, когато е целесъобразно, допълнителна информация от значение за съответните партиди.
(3) Когато информацията в придружителния документ противоречи на информацията върху етикета, информацията, съдържаща се върху етикета, има предимство.

Чл. 14. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) Разпоредбите на чл. 13, ал. 1 по отношение на опаковането и етикетирането не се прилагат за "дребни" производители и/или търговци, чието производство и търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения са предназначени само за крайни потребители на местния (локалния) пазар, които използват посадъчния материал за собствени нужди за производство на плодове и които не са професионално ангажирани с производство и/или търговия на овощен посадъчен материал.
(2) За производителите и/или търговците по ал. 1 не се прилагат и изискванията по чл. 16.
(3) Други изисквания, свързани с неприлагането на ал. 1 и 2, както и дефинициите за "малък производител" и "местен пазар", се приемат от ЕК.

Глава седма.
ВНОС НА ОВОЩЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ


Чл. 15. (1) (В сила от 30.09.2012 г.) В страната може да се внася овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от трети страни, ако:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Европейската комисия е взела решение, че материалът, произведен в съответната трета страна и предоставящ гаранции по отношение на автентичността (идентичността), качеството (характеристиките), здравното състояние, условията за отглеждане, опаковането и етикетирането, както и задълженията на производителите/търговците, е еквивалентен на произвеждания в Съюза овощен материал;
2. са спазени изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал за внос на посадъчен материал от трети страни.
(2) (В сила от 31.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) До влизане в сила на решение на ЕК по ал. 1, т. 1 вносът на овощен посадъчен материал и овощни растения от трети страни на територията на страната в периода до 31 декември 2020 г. се извършва:
1. при спазване изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол; и
3. ако посадъчният материал и овощните растения, произведени в трети страни, съответстват на изисквания, най-малко равностойни на определените (временно или постоянно) в чл. 7, и на всички останали изисквания, които се прилагат по отношение на производството в страната.
(3) (В сила от 31.03.2010 г.) В съответствие с процедура на ЕК срокът по ал. 2 може да бъде удължен за различните трети страни до вземане на решение от ЕК съгласно ал. 1.
(4) (В сила от 31.03.2010 г.) Овощен посадъчен материал и овощни растения от трети страни, внасяни в други държави членки с решение, взето от ЕК, при условията на ал. 1, т. 1, не са предмет на пазарни ограничения на територията на страната.

Глава осма.
КОНТРОЛ НА ПРЕДЛАГАНИЯ НА ПАЗАРА ОВОЩЕН МАТЕРИАЛ


Чл. 16. (В сила от 30.09.2012 г.) (1) Официален контрол върху производството и предлагането на пазара на овощен материал и овощни растения се извършва от ИАСАС с цел спазване изискванията на наредбата. Производителите и търговците осигуряват достъп на контролните органи до всички документи и помещения на предприятията и търговските обекти по време на проверките.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Ако по време на официалния контрол по ал. 1 или по време на провеждане на изпитванията и опитите по чл. 17 и 18 се установи, че овощният посадъчен материал или овощните растения не съответстват на изискванията на наредбата, ИАСАС трябва да предприеме необходимите действия за гарантиране спазване на изискванията или ако несъответствията не могат да бъдат отстранени, материалът се спира от търговия на територията на страната и на Съюза.
(3) Ако се установи, че даден производител или търговец предлага на пазара овощен посадъчен материал или овощни растения, които не съответстват на изискванията на тази наредба и приложимото право, и не е осигурил необходими условия за това, ИАСАС предприема съответните мерки по отношение на производителя или търговеца. В случай на забрана за предлагане на пазара на овощния материал ИАСАС уведомява ЕК и компетентните национални органи на държавите членки.
(4) Всяка приложена мярка съгласно ал. 3 се отменя от момента, в който ИАСАС установи, че производителят или търговецът е създал условия бъдещото производство на посадъчен материал или овощни растения, предназначени за търговия, да е в съответствие с изискванията на наредбата и приложимото право.


Чл. 17. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В страната могат да бъдат проведени сравнителни тестове и опити, които ЕК организира на територията на Съюза с цел проверка съответствието на овощния посадъчен материал и овощните растения с изискванията на Директива 2008/90/ЕО, включително и по отношение здравното състояние на материала.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Сравнителни тестове и опити в рамките на Съюза могат да бъдат провеждани на взети проби за последващ контрол от овощен посадъчен материал или овощни растения, предлагани на пазара, в съответствие с изискванията на директивата по ал. 1, включително и по отношение здравното състояние на материала. Сравнителните тестове и опити могат да включват посадъчен материал или овощни растения:
1. произведени в трети страни;
2. подходящи за биологично земеделие;
3. търгувани във връзка с мерките за запазване на генетичното разнообразие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да участва с представители в провежданите по ал. 1 и 2 опити и тестове на територията на Съюза с решение на ЕК.
(4) Сравнителните тестове и опити на територията на страната могат да се финансират от ЕК в съответствие с прилаганата за целта процедура.


Чл. 18. (В сила от 31.03.2010 г.) При необходимост експерти на EК могат да извършват проверки на място в страната в сътрудничество с официалния контролен орган - ИАСАС, с цел осигуряване еднаквото прилагане на Директива 2008/90/ЕО в държавите членки и спазване на въведените с нея изисквания от производителите и/или търговците. Резултатите от извършените проверки се съобщават от ЕК на държавите членки в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/90/ЕО.


Чл. 19. (В сила от 31.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) В случаи на временни затруднения поради недостиг на овощен посадъчен материал и овощни растения на пазара с цел тяхното преодоляване министърът на земеделието, храните и горите може да разреши в съответствие с акт на ЕК за определен период от време определени количества овощен посадъчен материал и овощни растения да се предлагат на пазара с по-занижени изисквания с изключение на изискванията за здравно състояние.


Чл. 20. (В сила от 31.03.2010 г.) (1) Забранява се въвеждането на допълнителни търговски ограничения по отношение на здравното състояние на овощния посадъчен материал и овощните растения, условията (средата), при които се отглеждат, организирането на инспекциите, както и по отношение изискванията, на които трябва да отговарят производителите и търговците, освен предвидените в разпоредбите на Директива 2008/90/ЕО.
(2) Забранява се въвеждането на по-строги условия или ограничения за предлагане на пазара на посадъчния материал и овощните растения от родовете и видовете, посочени в приложението, различни от предвидените в тази наредба, включително по отношение на специалните изисквания, установени в чл. 7.


Чл. 21. (В сила от 30.09.2012 г.) При нарушаване изискванията на наредбата се носи административнонаказателна отговорност и се налагат санкции в съответствие с разпоредбите на глави осма и девета на ЗППМ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (В сила от 30.09.2012 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Клон" е генетично еднороден (един и същ) вегетативен потомък (потомство) на единично растение.
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Резници" са семенни растения или вегетативно размножени растения, предназначени за използването им като размножителен материал.
3. "Подложки" са части от узрели или зелени резници, които са предназначени да образуват подземната част на облагородения овощен материал.
4. "Калеми" са части от узрели или зелени овощни резници, които трябва да образуват надземната част на облагородените овощни дръвчета или които се използват за присаждане на място.
5. "Официална инспекция" е инспекцията, осъществена от официалния отговорен орган или за осъществяването на която официалният отговорен орган носи отговорност.
6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Помологична стойност" са морфологичните, биологичните и стопанските особености (качества) на всеки сорт овощни растения.
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "САС (стандартен) материал" е овощен посадъчен материал, еквивалентен на категория стандартен овощен материал за страната, който "САС материал" се произвежда и търгува в Съюза под това наименование, определено от абревиатурата САС (Conformitas Agraria Communitatis).
8. "Производител и/или търговец на овощен посадъчен материал" е всяко юридическо или физическо лице, професионално занимаващо се най-малко с една от следните дейности, свързани с овощния посадъчен материал или овощните растения, предназначени за производство на плодове: размножаване, производство, съхраняване и/или третиране, внос и търговия.
9. "Търговия (предлагане на пазара)" е продажбата, държането (съхраняването) в наличност с цел продажба, предлагането за продажба и всяко разпореждане, доставка или прехвърляне с цел търговска експлоатация на посадъчен материал или овощни растения на трети лица срещу или без възнаграждение (възмездно или безвъзмездно).
10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Локално (местно) разпространение" на овощен посадъчен материал и овощни растения е предлагане на овощен материал на вътрешния пазар на населеното място от производители и/или търговци по условията на чл. 14.
11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Базово майчино растение" е майчино растение, предназначено за производство на базов материал.
12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Вегетативно размножаване" е вегетативно производство на майчини растения с цел получаване на достатъчен брой майчини растения от същата категория.
13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Визуална инспекция" е прегледът на растения или части от растения с невъоръжено око, лупа, стереоскоп или микроскоп.
14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Вредител" е всеки вид, щам или биотип на растение, животно или патогенен агент, който вреди на растенията или растителните продукти и е посочен в приложение № 3, приложение № 4 и приложение № 6.
15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Изпитване" е преглед, различен от визуална инспекция, с цел определяне на наличието на вредители и тяхното идентифициране.
16. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Кандидат за предбазово майчино растение" е майчино растение, което производителят възнамерява да приеме като предбазово майчино растение.
17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Категория" е предбазов материал, базов материал, сертифициран материал или САС материал.
18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Криоконсервация" е съхраняването на растителен материал чрез охлаждане до много ниски температури, за да се запази жизнеспособността му.
19. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Лаборатория" е всяко съоръжение, използвано за изпитване на посадъчен материал и овощни растения.
20. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Майчино растение" е идентифицирано растение, предназначено за размножаване.
21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Микроразмножаване" е размножаване на растителен материал с цел производство на голям брой растения, като се използва in vitro култура от диференцирани вегетативни пъпки или диференцирани вегетативни меристеми, взети от растение.
22. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Плододаващо растение" е растение, размножено от майчино растение и отгледано за производство на плодове, за да се позволи потвърждаването на сортовата идентичност на майчиното растение.
23. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Подновяване на майчино растение" е заменяне на майчино растение с растение, което е вегетативно произведено от него.
24. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Практически свободни от дефекти" са посадъчният материал и овощните растения, при които дефектите, които има вероятност да навредят на качеството и полезността им, са на равнище, равно или по-ниско от равнището, което се очаква да се постигне при добри практики за отглеждане и обработка, което равнище е съобразено с добрите практики за отглеждане и обработка.
25. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Практически свободни от вредители" са посадъчният материал и овощните растения, при които степента, до която са налице вредители, е достатъчно ниска, за да гарантира приемливо качество и полезност на посадъчния материал.
26. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Предбазово майчино растение" е майчино растение, предназначено за производство на предбазов материал.
27. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Сертифицирано майчино растение" е майчино растение, предназначено за производство на сертифициран материал.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) С тази наредба се въвежда Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ, L 267/8 от 8 октомври 2008 г.); Директива за изпълнение 2014/96/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. относно изискванията за етикетирането, запечатването и опаковането на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове, попадащи в обхвата на Директива 2008/90/ЕО (ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.); изисквания на Директива за изпълнение 2014/97/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на регистрацията на доставчиците и на сортовете, както и общ списък на сортовете (ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.); Директива за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете овощни растения, посочени в Приложение І към нея, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции (ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.) и се осигурява прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/120 на Комисията от 24 януари 2019 г. за изменение на Директива 2008/90/ЕО на Съвета във връзка с удължаването на срока на дерогацията по отношение на условията за вноса от трети страни на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ, L 24 от 28 януари 2019 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (В сила от 30.09.2012 г.) До 31 декември 2018 г. в страната могат да се предлагат на пазара овощен посадъчен материал и овощни растения, получени от майчини растения, съществуващи преди 30 септември 2012 г. и които официално се сертифицират или изпълняват изискванията за САС материал в периода до 31 декември 2018 г. Тези овощен посадъчен материал и овощни растения при предлагането им на пазара трябва да бъдат идентифицирани чрез позоваване на този параграф, посочен (отпечатан) върху етикета и/или в документа, придружаващ материала.
След 31 декември 2018 г. овощен посадъчен материал и овощните растения могат да бъдат предлагани на пазара само ако са изпълнени изискванията на тази наредба.


§ 4. С тази наредба се отменя Наредба № 97 от 2006 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 2 от 2007 г.) съответно:
1. Член 1, ал. 1; чл. 2; чл. 4; чл. 5; чл. 7; чл. 11, ал. 1; чл. 12; чл. 13; чл. 14, чл. 15; чл. 16, ал. 2 и 3; чл. 20; чл. 21 и приложение към чл. 1, ал. 2 - считано от 31 март 2010 г.
2. Член 1, ал. 2 и 3; чл. 3; чл. 4; чл. 6; чл. 8; чл. 9; чл. 10; чл. 11, ал. 2 - 5; чл. 16, ал. 1; чл. 17; чл. 18; чл. 19 и § 1 - считано от 30 септември 2012 г.


§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал.


§ 6. Наредбата влиза в сила съответно:
1. Член 1, ал. 1; чл. 2; чл. 5; чл. 7; чл. 10, ал. 1; чл. 11; чл. 12; чл. 13, ал. 1 - 3; чл. 14; чл. 15, ал. 2 - 4; чл. 17; чл. 18; чл. 19; чл. 20; § 2, т. 1 и приложение към чл. 1, ал. 2 - считано от 31 март 2010 г.
2. Член 1, ал. 2 - 4; чл. 3; чл. 4; чл. 6; чл. 8; чл. 9; чл. 10, ал. 2 - 9; чл. 13, ал. 4; чл. 15, ал. 1; чл. 16; чл. 21; § 1; § 2, т. 2 и § 3 - считано от 30 септември 2012 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 22. Навсякъде в наредбата думите "Националната служба за растителна защита" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", абревиатурата "НСРЗ" с "БАБХ", думите "Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)" с "Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)", а думите "Общността" и "Европейската общност" със "Съюза" и "Европейския съюз".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 23. (1) До 31 декември 2022 г. се разрешава пускането на пазара на посадъчен материал и овощни растения, произведени от предбазови, базови и сертифицирани майчини растения или САС материал, които са съществували до 1 януари 2017 г. и са били официално сертифицирани или изпълняват условията за квалифициране като САС материал преди 31 декември 2022 г.
(2) При пускане на пазара посадъчният материал и овощните растения по ал. 1 се идентифицират с позоваване на ал. 1 на етикета и с документ.

§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАГОТВИТЕЛИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 Г.)

§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, И СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА КОЛИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ, ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА СЕМЕНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2019 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 16.07.2019 Г.)

§ 30. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", като § 20, 21, 22, 23 и 28 се прилагат от 1 септември 2019 г.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

(В сила от 31.03.2010 г., предишно Приложение към чл. 1, ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Списък на родовете и видовете овощни растения

1. Castanea sativa Mill. - кестен
2. Citrus (L.) - цитрусови
3. Corylus avellana L. - лешник, леска
4. Cydonia oblonga Mill. - дюля
5. Ficus carica - смокиня
6. Forrtunella Swingle - кумкат
7. Fragaria L. - ягода
8. Juglans regia L. - орех
9. Malus Mill. - ябълка
10. Olea europaea L. - маслина
11. Pistacia vera L. - шамфъстък (фисташка)
12. Poncirus Raf. - див лимон и неговите хибриди
13. Prunus amygdalus Batsch - бадем
14. Prunus armeniaca L. - кайсия
15. Prunus avium L. - череша
16. Prunus cerasus L. - вишна
17. Prunus domestica L. - слива
18. Prunus persica (L.) Batsch - праскова
19. Prunus salicina Lindley - китайска върбообразна слива
20. Pyrus L. - круша
21. Ribes L. - френско грозде (касис)
22. Rubus L. - къпина, малина
23. Vaccinium L. - боровинка


Приложение № 2 към чл. 4к, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Максимален разрешен брой поколения на полето при необезопасени от насекоми условия и максимален разрешен живот на базовите майчини растения по родове или видове


Castanea sativa Mill.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум едно поколение. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Corylus avellana L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Ficus carica L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Fragaria L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум пет поколения.
Juglans regia L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.
Olea europaea L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум едно поколение.
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica и P. salicina
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Prunus avium и P. cerasus
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Когато базовото майчино растение се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 и е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.
Ribes L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум три поколения. Майчините растения се съхраняват като майчини растения максимум шест години.
Rubus L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения. Майчините растения от всяко поколение се съхраняват като майчини растения максимум четири години.
Vaccinium L.
Базова категория
Базово майчино растение може да се размножава от предбазов материал съгласно чл. 4з, ал. 1, т. 1 вегетативно максимум две поколения.


Приложение № 3 към чл. 5а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Списък на вредителите, за наличието на които се изисква визуална инспекция и, при определени условия, вземане на проби и изпитване

 

ЧАСТ A

Списък на вредителите, от които се изисква растенията да бъдат свободни или практически свободни

 

Род или вид

Вредители

Castanea sativa Mill.

Гъби

Mycosphaerella maculiformis

Phytophthora cambivora

Phytophthora cinnamomi

Вирусоподобна болест

Вирус на мозайката по кестена (Chestnut mosaic virus (ChMV)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Насекоми

Aleurotrixus floccosus

Parabemisia myricae

Нематоди

Pratylenchus vulnus

Tylenchus semi-penetrans

Гъби

Phytophthora citrophtora

Phytophthora parasitica

Corylus avellana L.

Акари

Phytoptus avellanae

Гъби

Armillariella mellea

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Бактерии

Xanthomonas arboricola pv. corylina

Pseudomonas avellanae

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. и Pyrus L.

Насекоми

Eriosoma lanigerum

Psylla spp.

Нематоди

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulata

Pezicula alba

Pezicula malicorticis

Nectria galligena

Phytophthora cactorum

Roessleria pallida

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Вируси

Различни от посочените в приложение № 4

Ficus carica L.

Насекоми

Ceroplastes rusci

Нематоди

Heterodera fici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Armillaria mellea

Бактерии

Phytomonas fici

Вирусоподобни болести

Мозайка по смокинята (Fig mosaic disease)

Juglans regia L.

Насекоми

Epidiaspis leperii

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Гъби

Armillariella mellea

Nectria galligena

Chondrostereum purpureum

Phytophthora cactorum

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi

Olea europaea L.

Нематоди

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus vulnus

Бактерии

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi Вирусоподобни болести

Комплексна жълтеница по листата 3 (Leaf yellowing complex disease 3)

Pistacia vera L.

Нематоди

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Phytophthora cryptogea

Phytophthora cambivora

Rosellinia necatrix

Verticillium dahliae

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica и P. salicina

Насекоми

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Нематоди

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae (по P. armeniaca)

Pseudomonas viridiflava (по P. armeniaca)

Prunus avium, P. cerasus

Насекоми

Quadraspidiotus perniciosus

Нематоди

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Гъби

Phytophthora cactorum

Бактерии

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Ribes L.

Насекоми и акари

Dasyneura tetensi

Ditylenchus dipsaci

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Tetranycus urticae

Cecidophyopsis ribis

Гъби

Sphaerotheca mors-uvae

Microsphaera grossulariae

Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Гъби

Peronospora rubi


ЧАСТ Б

Списък на вредителите, от които се изисква свобода или практическа свобода или чието наличие е ограничено от допустимо отклонение

 

Вредители по родове и видове

Допустимо отклонение (%)

предбазови

базови

сертифицирани

1

2

3

4

Fragaria L.

Насекоми и акари

 

 

 

Chaetosiphon fragaefoliae

0

0,5

1

Phytonemus pallidus

0

0

0,1

Нематоди

 

 

 

Aphelenchoides fragariae

0

0

1

Ditylenchus dipsaci

0

0,5

1

Meloidogyne hapla

0

0,5

1

Pratylenchus vulnus

0

1

1

Гъби

 

 

 

Rhizoctonia fragariae

0

0

1

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

0

0,5

1

Verticillium albo-atrum

0

0,2

2

Verticillium dahliae

0

0,2

2

Бактерии

 

 

 

Candidatus Phlomobacter fragariae

0

0

1

Вируси

 

 

 

Strawberry mottle virus (SMoV)

0

0,1

2

Фитоплазмени болести

0

0

1

Aster yellows phytoplasma

0

0

1

Multiplier disease

0

0

1

Stolbur as strawberry lethal decline

0

0,2

0,5

Strawberry green petal phytoplasmas

0

0

1

Phytoplasma fragariae

0

0

1

Ribes L.

Нематоди

 

 

 

Aphelenchoides ritzemabosi

0

0,05

0,5

Вируси

 

 

 

Aucuba mosaic и blackcurrant yellows комбинирана

0

0,05

0,5

Vein clearing и vein net по касиса, Gooseberry vein banding

0

0,05

0,5

Rubus L.

Насекоми

 

 

 

Resseliella theobaldi

0

0

0,5

Бактерии

 

 

 

Agrobacterium spp.

0

0,1

1

Rhodococcus fascians

0

0,1

1

Вируси

 

 

 

Apple mosaic virus (ApMV), Black raspberry necrosis virus (BRNV), Cucumber mosaic virus (CMV), Raspberry leaf mottle (RLMV), Raspberry leaf spot (RLSV), Raspberry vein chlorosis virus (RVCV), Rubus yellow net virus (RYNV)

0

0

0,5

Vaccinium L.

Гъби

 

 

 

Exobasidium vaccinii var. vaccinii

0

0,5

1

Godronia cassandrae (анаморф Topospora myrtilli)

0

0,1

0,5

Бактерии

 

 

 

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0,5

Вируси

0

0

0,5


Приложение № 4 към чл. 5а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Списък на вредителите, за чието наличие се изисква визуална инспекция и, в особени случаи, вземане на проба и изпитване

 

Род или вид

Вредители

Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.

Вируси

Citrus variegation virus (CVV)

Citrus psorosis virus (CPsV)

Citrus leaf Blotch virus (CLBV)

Вирусоподобни болести

Impietratura

Cristacortis

Вироиди

Citrus exocortis viroid (CEVd)

Hop stunt viroid (HSVd) Cachexia variant

Corylus avellana L.

Вируси

Apple mosaic virus (ApMV)

Фитоплазми

Hazelnut maculatura lineare phytoplasma

Cydonia oblonga Mill. и Pyrus L.

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Вирусоподобни болести

Bark split, bark necrosis

Rough bark Rubbery wood, quince yellow blotch

Вироиди

Pear blister canker viroid (PBCVd)

Fragaria L.

Нематоди

Aphelenchoides blastoforus

Aphelenchoides fragariae

Aphelenchoides ritzemabosi

Ditylenchus dipsaci

Гъби

Phytophthora cactorum

Colletotrichum acutatum

Вируси

Strawberry mottle virus (SMoV)

Juglans regia L.

Вируси

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Malus Mill.

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apple stem-grooving virus (ASGV)

Apple stem-pitting virus (ASPV)

Вирусоподобни болести

Rubbery wood, flat limb

Horseshoe wound

Fruit disorders: chat fruit, green crinkle, bumpy fruit of Ben Davis, rough skin, star crack, russet ring, russet wart

Вироиди

Apple scar skin viroid (ASSVd)

Apple dimple fruit viroid (ADFVd)

Olea europaea L.

Гъби

Verticillium dahliae

Вируси

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRV)

Prunus amygdalus Batsch

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus armeniaca L.

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus avium и P. cerasus

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Arabis mosaic virus (ArMV)

Cherry green ring mottle virus (CGRMV)

Cherry leaf roll virus (CLRV)

Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV)

Little cherry virus 1 и 2 (LChV1, LChV2)

Cherry mottle leaf virus (ChMLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Tomato black ring nepovirus (TBRV)

Prunus domestica и P. salicina

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Prunus persica

Вируси

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)

Apple mosaic virus (ApMV)

Apricot latent virus (ApLV)

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Вироиди

Peach latent mosaic viroid (PLMVd)

Ribes L.

Вируси

както е подходящо за съответния вид

Arabis mosaic virus (ArMV)

Blackcurrant reversion virus (BRV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Gooseberry vein banding associated viruses (GVBaV)

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

Raspberry ringspot virus (RpRSV)

Rubus L.

Гъби

Phytophthora spp. заразяващ Rubus

Вируси

както е подходящо за съответния вид

Apple mosaic virus (ApMV)

Black raspberry necrosis virus (BRNV)

Cucumber mosaic virus (CMV)

Raspberry leaf mottle (RLMV)

Raspberry leaf spot (RLSV)

Raspberry vein chlorosis virus (RVCV)

Rubus yellow net virus (RYNV)

Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)

Фитоплазми

Rubus stunt phytoplasma

Вирусоподобни болести

Raspberry yellow spot

Vaccinium L.

Вируси

Blueberry shoestring virus (BSSV)

Blueberry red ringspot virus (BRRV)

Blueberry scorch virus (BlScV)

Blueberry shock virus (BlShV)

Фитоплазми

Blueberry stunt phytoplasma

Blueberry witches‘ broom phytoplasma

Cranberry false blossom phytoplasma

Вирусоподобни болести

Blueberry mosaic agent

Cranberry ringspot agent


Приложение № 5 към чл. 5б, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Изисквания за визуалната инспекция, вземането на проби и изпитванията по родове или видове и категории


Castanea sativa Mill.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.
Предбазова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва шест години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от шест години за наличие на вредителите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от базовите майчини растения се взема проба за изпитване на всеки шест години въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Сертифицирана категория и САС категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Corylus avellana L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва петнадесет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от петнадесет години за наличие на вредители, различни от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от базовите майчини растения се взема проба и се изпитва петнадесет години въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения за наличие на вредители, различни от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от сертифицираните майчини растения се взема проба и се изпитва петнадесет години въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения за наличие на вредители, различни от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3. От сертифицираните овощни растения се взема проба и се изпитва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
САС категория
Вземане на проби и анализ
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Ficus carica L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и анализ
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Fragaria L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно по време на вегетационния сезон. За растения и материал, произведени чрез микроразмножаване, които се съхраняват за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една инспекция през този период.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва една година след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от една година за наличие на вредителите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение № 3.
Базова категория, сертифицирана категория и САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение № 3 и приложение № 4.
Juglans regia L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва една година след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от една година за наличие на вредителите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от базовите майчини растения се взема проба за изпитване всяка година въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от сертифицираните майчини растения се взема проба за изпитване на всеки три години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4. От сертифицираните овощни растения се взема проба и се изпитва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Olea europaea L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва десет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от десет години за наличие на вредителите, посочени в приложение № 4, и при съмнения относно наличието на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от базовите майчини растения се взема проба, за да се изпитат всички растения в срок от тридесет години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
При майчини растения, използвани за производство на семена (наричани по-долу "майчини растения за производство на семена"), се взема проба от представителна част от майчините растения за производство на семена, за да се изпитат всички растения в срок от четиридесет години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4. При майчини растения, различни от майчините растения за производство на семена, се взема проба от представителна част от тези семена, за да се изпитат всички растения в срок от тридесет години въз основа на оценката на риска от зараза за тези растения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Pistacia vera L.
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica и P. salicina
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV една година след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от една година. От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV. При P. persica от всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба една година след приемането му за предбазово майчино растение и се изпитва за PLMVd. От всяко предбазово майчино растение се взема проба десет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от десет години се изпитва за вируси, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в приложение № 4, и се изпитва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от цъфтящите базови майчини растения се взема проба всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. При P. persica от представителна част от цъфтящите базови майчини растения се взема проба един път на година и се изпитва за PLMVd въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от нецъфтящите базови майчини растения се взема проба на всеки три години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от базовите майчини растения се взема проба на всеки десет години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4, въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. При P. persica от представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба един път годишно и се изпитва за PLMVd въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от нецъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба на всеки три години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от сертифицираните майчини растения се взема проба на всеки петнадесет години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4, въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.
САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Prunus avium и P. cerasus
Всички категории
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Предбазова категория
Вземане на проби и изпитване
От всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV една година след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от една година. От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV. От всяко предбазово майчино растение се взема проба десет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от десет години се изпитва за вируси, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в приложение № 4, и се изпитва при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3.
Базова категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от цъфтящите базови майчини растения се взема проба всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от нецъфтящите базови майчини растения се взема проба на всеки три години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от базовите майчини растения се взема проба на всеки десет години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4, въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.
Сертифицирана категория
Вземане на проби и изпитване
От представителна част от цъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба всяка година и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от предназначените за опрашване засадени дървета и където е целесъобразно, основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от нецъфтящите сертифицирани майчини растения се взема проба на всеки три години и се изпитва за PDV и PNRSV въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения. От представителна част от сертифицираните майчини растения се взема проба на всеки петнадесет години и се изпитва за вредители, различни от PDV и PNRSV, по отношение на видовете, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4, въз основа на оценката на риска от зараза на тези растения.
САС категория
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част А от приложение № 3 и приложение № 4.
Ribes L.
Предбазова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва четири години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от четири години за наличие на вредителите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложение № 3.
Базова категория, сертифицирана категория и САС категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4.
Rubus L.
Предбазова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва две години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от две години по отношение на наличието на вредителите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложение № 3.
Базова категория
Визуална инспекция
Когато растенията се отглеждат на полето или в саксии, визуалните инспекции се извършват два пъти годишно. За растения и материал, произведени чрез микроразмножаване, които се съхраняват за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една инспекция през този период.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4.
Сертифицирана категория и САС категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в приложение № 3 и приложение № 4.
Vaccinium L.
Предбазова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
От всяко предбазово майчино растение се взема проба и се изпитва пет години след приемането му за предбазово майчино растение и на последващи интервали от пет години за наличие на вредителите, посочени в приложение № 4, и при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение № 3.
Базова категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение № 3 и приложение № 4.
Сертифицирана категория и САС категория
Визуална инспекция
Визуалните инспекции се извършват един път годишно.
Вземане на проби и изпитване
Вземането на проби и изпитването се извършват при съмнения за наличие на вредителите, посочени в част Б от приложение № 3 и приложение № 4.


Приложение № 6 към чл. 7а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Списък на недопустимите вредители в почвата

 

Род или вид

Конкретни вредители

Fragaria L.

Нематоди

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L

Нематоди

Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L

Нематоди

Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Нематоди

Xiphinema index

Prunus avium и P. cerasus

Нематоди

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

P. domestica, P. persica и P. salicina

Нематоди

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Xiphinema diversicaudatum

Ribes L.

Нематоди

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Нематоди

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum


Приложение № 7 към чл. 13, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Данни, които се поставят на документа/етикета на производителя

1. обозначение "правила и стандарти на ЕС";
2. кодът на Република България;
3. официалният отговорен орган или съответният код:
3.1. контролен/сертифициращ орган или неговият код - ИАСАС, София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1;
3.2. Българска агенция по безопасност на храните, София, бул. Пенчо Славейков 15А;
4. наименованието на производителя или регистрационният му номер/код, издаден от официалния отговорен орган;
5. индивидуален сериен номер, номер на седмицата или номер на партидата;
6. ботаническо наименование;
7. САС материал;
8. наименованието на сорта и, по целесъобразност, на клона; в случай на подложки, които не принадлежат към даден сорт, наименованието на съответния вид или междувидов хибрид; при присадени растения такава информация се дава за подложката и за връхния присадков калем; при сортове, за които заявлението за официална регистрация или за правна закрила на сортовете растения е в ход, тази информация включва: "предложено наименование" и "заявлението е в ход";
9. количество;
10. по отношение на трети страни - име на държавата, на чиято територия е произведен овощният посадъчен материал;
11. дата на издаване на документа.


Приложение № 8 към чл. 13, ал. 8

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Съдържание на етикета

1. обозначение "правила и стандарти на ЕС";
2. кода на Република България;
3. официалния отговорен орган или съответния код:
3.1. контролен/сертифициращ орган или неговия код - ИАСАС, София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1;
3.2. Българска агенция по безопасност на храните, София, бул. Пенчо Славейков 15А;
4. наименованието на производителя или регистрационния му номер/код, издаден от официалния отговорен орган;
5. референтен номер на опаковката или снопчето, индивидуален сериен номер, номер на седмицата или номер на партидата;
6. ботаническо наименование;
7. категория, а за базовия материал - и номера на поколението;
8. наименованието на сорта и, по целесъобразност, на клона; в случай на подложки, които не принадлежат към сорт, наименованието на съответния вид или междувидов хибрид; при присадени овощни растения такава информация се дава за подложката и за връхния присадков калем; при сортове, за които заявлението за официална регистрация или за правна закрила на сортовете растения е в ход, тази информация включва: "предложено наименование" и "заявлението е в ход";
9. обозначение "сорт с официално признато описание", когато е целесъобразно;
10. количество;
11. по отношение на трети страни - име на държавата, на чиято територия е произведен овощният посадъчен материал;
12. годината на издаването;
13. годината на издаване на оригиналния етикет се посочва, когато оригиналният етикет се заменя с друг.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти