Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФРИЗЬОР"

В сила от 09.03.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., отм. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 16 от 18 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор" - ДВ, бр. 61 от 10 юли 2020 г., в сила от 10.07.2020 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815010 "Фризьор" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 815010 "Фризьор" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалност 8150101 "Фризьорство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 815010 "Фризьор".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Фризьор" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Фризьор"


Професионално направление:
Код 815 Фризьорски и козметични услуги
Наименование на професията:
Код Фризьор
815010  
Специалност: Степен на професионална
  квалификация:
Код Фризьорство втора
8150101    

1. Входни характеристики
1.1.Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Фризьор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Фризьор" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Фризьор" не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 1.

Таблица 1

Описание на трудовите Предмети и средства на труда Професионални компетенции
дейности (задачи)   знания за: умения за: професионално-личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 8150101 Фризьорство
1. Диагностика на косата - технически средства: устройство на косъма; разчитане на компютърни правилна преценка
визуално и с компютър. компютър; разчитане на резултатите данни за определяне на  
  апарат (микроскоп) за диагностика на   състоянието на косата  
  косъма;      
  софтуер      
2. Измиване на глава/масаж. стол, мивка, вода, кърпи, работно устройство на косъма; избиране на подходящи трудова дисциплина;
  облекло; действие на използваните препарати измиващи средства; организираност;
  материали: шампоани, балсами, (шампоани, балсами и др.); избиране на подходяща съобразителност;
  маски, лосиони; други средства за последователност на използваните температура на водата; комуникативност;
  грижа за косата; препарати; различаване на заразните коректност и такт;
  салфетки, ръкавици, гребен и четки анатомични особености на главата; от незаразните обноски;
  за коса; водонепропускаща диагностика на косата; заболявания на косата и външен вид;
  пелерина заболявания на косата и на кожата кожата на главата; наблюдателност
    на главата; избиране на лосиони и  
    работа с готови препарати; укрепващи косата  
    работа с препарати, които изискват средства;  
    предварителна подготовка; избор на подходящи  
    спазване указанията за употреба; продукти за масаж;  
    видове масаж; осигуряване на безопасни  
    безопасност и здравословни условия  
      на труд  
3. Направа на прическа с работен стол и тоалетка; диагностика на косата - моментно избор на стилизиращи планиране и организиране
четка и сешоар. работно облекло; състояние; продукти, четки и на дейността;
  сешоар, стилизиращи продукти, устройство и работа със сешоар и температура на сушене; трудова дисциплина;
  четки, гребени, пръскалка; маша; технологична съобразителност и
  видове маши: кръгла, преса, гофрие; работа с четки и гребени; последователност на гъвкавост;
  предпазни средства за клиента; действие на стилизиращите дейностите; технически усет и
  помощни инструменти (щипки, продукти върху косата; работа с четки и гребени; способности;
  щъркели, термочетки и др.) технологична последователност при безопасна работа с наблюдателност и
    извършване на дейностите; инструменти и материали; концентрация;
    анатомични особености на главата; безопасни и здравословни естетически вкус;
    заболявания на косата и кожата на условия на труд; въображение;
    главата; разпознаване на комуникативност;
    правила за безопасна работа с ел. заразните и незаразните усет за форма и
    инструменти; заболявания на косата и пространство;
    хигиенни норми кожата на главата умения за убеждаване;
        хрумвания и импровизация;
        самоконтрол;
        коректност и такт
4. Остригване на глава. работно място (стол и тоалетка); посока на растеж на косата; избор на подходяща планиране и организиране
  електрически машини за правила за работа с електрически приставка за на дейността;
  подстригване с различни приставки, машини за подстригване; електрическата машина; технически усет и
  гребени, четки за почистване на технологична последователност на работа с електрически способности;
  космите, пудра; работа; уреди - машини; концентрация;
  работно облекло; анатомични особености на главата; разпознаване на заразни наблюдателност;
  пелерини (наметки за клиента); устройство на електрическите и незаразни заболявания дисциплинираност;
  помощни материали машини за подстригване; по косата и кожата на комуникативност;
    безопасна работа с електрическите главата отговорност;
    уреди;   коректност и такт;
    заболявания на косата и кожата на   обноски и външен вид
    главата;    
    хигиена на работното място    
5. Подстригване на коса. работно място; диагностика на косата; технологична планиране и организиране;
  работно облекло; посока на растеж; последователност на технически усет и стил;
  ножици - обикновена, фризьорска, анатомични особености на главата; работа; концентрация;
  полуфилажна; филажна работа с видове ножици и прилагане на основни наблюдателност;
  електрическа машина, пръскалка, ножодържач; принципи при дисциплинираност;
  гребен, ножодържател, наметки, работа с електрически инструменти; подстригването; комуникативност;
  ленти за врат, хавлиени кърпи, четки технологична последователност на прилагане на различни отговорност;
  за почистване, гребен нивелир; подстригване; техники на работа; коректност и такт;
  работно облекло; заболявания на косата и кожата на избор на пособия и обноски, външен вид;
  помощни средства - салфетки, щипки главата; инструменти усет за форма и
    техники и основни принципи при   пространство;
    подстригване;   съобразителност;
    видове подстригване;   гъвкавост;
    работа с различни дължини на   прогностично мислене;
    косата;   пространствена представа и
    хигиена на работното място   въображение;
        умения за убеждаване;
        естетически вкус
6. Фигуративно работно място - стол, тоалетка; анатомични и морфологични прилагане на подходяща усет за форма и
подстригване на коса. работно облекло; особености на главата; техника за работа; пространство;
  шаблони за фигуративно техники за фигуративно работа с електрически наблюдателност;
  подстригване, обикновена и крива подстригване; машини и др. инструменти; концентрация;
  ножица, специална и обикновена ел. работа с шаблони; различаване на заразните съобразителност и
  машина за фигуративно работа с електрически машини; от незаразните гъвкавост;
  подстригване, ножици, гребени, основни принципи при фигуративно заболявания на главата пространствена представа;
  пелерина, ленти за врат, кърпи, подстригване;   въображение;
  салфетка, четки за почистване, заболявания на кожата на главата;   технически усет и
  помощни материали и др. хигиена на работното място   способности;
        съобразяване с желанията
        на клиентите;
        комуникативност;
        отговорност
7. Детско подстригване. работно място; анатомични особености на детската технологична усет за форма и
  работно облекло; глава; последователност на пространство;
  ножици - обикновена, фризьорска, видове детски подстригвания; работа; наблюдателност;
  полуфилажна; филажна техники за подстригване на деца; прилагане на основни концентрация;
  електрическа машина, пръскалка, работа с ножици; принципи при съобразителност и
  гребен, ножодържател, наметки, основни принципи при подстриг- подстригването; гъвкавост;
  ленти за врат, хавлиени кърпи, четки ване; технологична последовател- прилагане на различни пространствена представа;
  за почистване, гребен нивелир; ност при подстригване техники на работа; въображение;
  работно облекло;   избор на пособия и технически усет и
  помощни средства -   инструменти способности;
  салфетки, щипки;     съобразяване с желанията
  детски играчки     на клиентите;
        комуникативност;
        отговорност
8. Филиране на коса. работно място - стол, тоалетка; диагностика на косата; избор на подходящи планиране и организация на
  работно облекло; анатомични и морфологични филиращи инструменти; дейността;
  видове ножици - обикновена, особености на главата; техники на филиране; технически усет и
  филажна, полуфилажна, технологична последователност на спазване на технологична способности;
  ножодържатели, гребени, ленти за работа; последователност на концентрация;
  врат, престилка, пелерини/наметки работа с филиращи инструменти; работа; наблюдателност;
  за клиента, хавлиени кърпи, техники на филиране; разпознаване на заразни дисциплинираност;
  салфетки; видове филирания; и незаразни заболявания; комуникативност;
  инструменти за завършващи заболявания на косата и кожата на осигуряване на безопасни коректност и такт;
  операции; главата; и здравословни условия отговорност;
  помощни материали и др. хигиена на работното място на труд усет за форма и
        пространство;
        съобразителност и гъвкавост
9. Оформяне на бради и работно място - стол, тоалетка; анатомични особености на главата; определяне на вида планиране и организация на
мустаци. работно облекло; заболявания на кожата на лицето; брада и съответното й дейността;
  гребени, пелерини/наметки, кърпи, работа с електрически машини; оформяне; технически усет и
  ножици, четка за почистване, безопасна работа с електрически избор на подходящи способности;
  ножодържач, електрическа машинка; инструменти; инструменти за оформяне; концентрация,
  помощни средства технологична последователност на безопасна работа с наблюдателност;
    работа; електрически инструменти; дисциплинираност;
    хигиена на работа; осигуряване на безопасни комуникативност;
    разлики между косата на главата и и здравословни условия коректност и такт;
    окосмяване по лицето; на труд отговорност;
    различни видове оформяне на бради   усет за форма и
    и мустаци   пространство;
        съобразителност и гъвкавост
10. Боядисване на работно място, работно облекло; диагностика на цвета на косата; диагностика на косата; планиране и организиране
коса/кичури. помощна работна масичка; устройство на косъм; избор на препарат; на дейността;
  предпазни средства; състав и действие на препаратите за избор на оксидант; технически усет;
  наметки за клиента, салфетки, кърпи; боядисване, време на действие на дозировка на препарата; концентрация;
  препарати за боядисване, препарата върху косъма; избор на техника на наблюдателност и памет;
  оксиданти; предназначение на химикалите; работа; логическо мислене и
  препарати за измиване; цветова гама; разпознаване на комбинативност;
  подхранващи косата препарати, алергични реакции - проби за препарата; съобразителност;
  помощни средства за нанасяне на алергичност; технологична гъвкавост;
  препарата (купички, четки, гребени и правила за работа с препарата; последователност на дисциплинираност;
  др.); технологична последователност на работа; умения за работа с хора;
  средства за направа на кичури; работа; избор на помощни отговорност;
  апаратура (лампови активатори, заболявания на косата и кожата на средства; коректност и такт;
  ултразвукова лампа, парна каска и главата; спазване на указанията за самоконтрол
  др.); спазване на изискванията за работа с различните  
  нормативни документи (сертификати безопасни и здравословни условия видове препарати;  
  за препаратите, указания за работа с на труд определяне наличието на  
  тях)   алергичност  
11. Изрусяване на коса. работно място, работно облекло; диагностика на цвета на косата; разпознаване на планиране и организиране
  защитни средства за фризьора и начини за третиране на коса с препарата; на дейността;
  клиента; различно оцветяване; избор на препарат в технически усет;
  помощни средства за нанасяне на продукти, видове, състав, зависимост от концентрация;
  препарата - четка, съд за препарата, предназначение, въздействие, съществуващото наблюдателност и памет;
  гребени; очакван ефект; оцветяване на косата; логическо мислене и
  лампови активатори; диагностика на състоянието на избор на оксиданта; комбинативност;
  продукти за изрусяване; косата; дозировка; съобразителност;
  помощни средства за направа на действие на препарата върху косъма; практически умения; гъвкавост;
  кичури - хартия за кичури, шапка, технологична последователност на техника на работа; дисциплинираност;
  куки за изваждане на кичури; работа; подходящи помощни умения за работа с хора;
  нормативни документи; време за действие; средства за направа на отговорност;
  указания за работа; заболявания на косата, кожата на кичури коректност и такт;
  указания от фирмата производител, главата и алергични реакции;   самоконтрол
  сертификати на продуктите правила за работа с препарата;    
    средства за направа на кичури    
12. Къдрене. работно място; химически състав на препаратите за извличане на информация планиране и организиране
  защитно облекло за фризьора и на къдрене и фиксиране; от клиента за наличие на на дейността;
  клиента; устройство на косъма и диагностика; заболявания, при които технически усет;
  пособия за навиване на косата; действие на препаратите; къдренето е концентрация;
  препарат за къдрене; технология на навиване на косата; противопоказно; наблюдателност и памет;
  препарат за фиксиране; техника на нанасяне на препарат; избор на подходящ логическо мислене и
  помощни средства за нанасяне на възможни алергични реакции от препарат и техника на комбинативност;
  препарат; препаратите; работа; съобразителност;
  указания за работа от фирмата заболявания на клиента, при дозировка; гъвкавост;
  производител; наличието на които къдренето е технологична дисциплинираност;
  нормативни документи; противопоказно; последователност; умения за работа с хора;
  сертификати за препаратите правила за работа спазване на указанията за отговорност;
      работа от фирмата коректност и такт;
      производител самоконтрол
13. Удължаване и работно място и облекло; работа със специфични инструменти; работа със специфични планиране и организиране
вграждане на коса. наметка/пелерина за клиента, лепила; инструменти, лепила, на дейността;
  хавлиени кърпи, гребени, четки, видове коса за вграждане; видове кичури; технически усет;
  ножици, средства за измиване, технологична последователност на технологична концентрация;
  ограничители, щъркели, шноли, работа последователност на наблюдателност и памет;
  гумички, специални игли и конци,   работа; логическо мислене и
  треси, лепила, кичури коса, тупета,   определяне на вида комбинативност;
  изкуствени и естествени материали,   кичури за вграждане съобразителност;
  ластици, клипси с кичури, въздушна     гъвкавост;
  преса, лепило за люспи, клещи, уред     дисциплинираност;
  за лепене на кичури, кукички, кабзи,     умения за работа с хора;
  пластмасов ограничител;     отговорност;
  комплект за удължаване;     коректност и такт;
  машина, кератинова купичка;     самоконтрол
  балсами, шампоани, мостри      
14. Грижа за косата. работно място; диагностика на косата; професионална планиране и организиране
  работно облекло; устройство на косъма; диагностика на косата; на дейността;
  защитно облекло за клиента; работа с лечебни препарати за коса; определяне вида на технически усет;
  гребени, четки, ножици, щипки и др.; работа с профилактични препарати препарата в зависимост от концентрация;
  различни видове препарати за за коса; проблемите на косата; наблюдателност и памет;
  поддържане и лечение на косата и работа с готови препарати; работа с различни видове логическо мислене и
  кожата на главата; апаратура - работа с препарати, които изискват препарати; комбинативност;
  йонизатор, парна каска и др. предварителна подготовка; работа с професионална съобразителност;
    алергични, заразни и незаразни апаратура гъвкавост;
    заболявания на косата и кожата на   дисциплинираност;
    главата   умения за работа с хора;
        отговорност;
        коректност и такт;
        самоконтрол
15. Организация и нормативни документи; работа с нормативни документи; създаване на условия за комуникативност;
планиране на трудовата ценоразписи; консултации и продажба на услуги; труд в салон; самооценка;
дейност във фризьорски счетоводни документи; работа с оборудване и препарати; предприемачество; мотивираност;
салон. офис техника; обслужване на клиента; прилагане на новостите; мобилност;
  нормативи за санитарно-хигиенните задължения на членовете на екипа анализ за дейността на приспособимост;
  изисквания; при изпълнение на дейностите; фризьорския салон; планиране и организиране;
  документация за персонала; възможности за развитие на подбор на подходяща съобразителност;
  разполагаеми средства и фризьорския салон; техника; гъвкавост
  обзавеждане; хигиенни правила; планиране и контрол на  
  вътрешен правилник административни и професионални дейността;  
    новости; четене на счетоводни  
    маркетинг; документи - анализ;  
    видове предлагани услуги; защита имиджа на  
    доставка и закупуване на материали фирмата;  
    и препарати; проучване и прилагане на  
    организация и планиране на различни възможности за  
    дейността във фризьорския салон промени в организацията  
      на работа във  
      фризьорския салон  
16. Социално-икономичес-ки Кодекс на труда; трудовоправни отношения между самооценка на вложения комуникативност;
и трудовоправни дейности; нормативни документи, свързани с работодател и работник; труд и заплащане; мотивираност;
пазарна реализация на трудовото законодателство; система за заплащане на труда; правилен подбор при мобилност;
труда. счетоводна документация техники за привличане на клиента трудовоправни отношения социално-икономически и
      с работодател поведенчески подход;
        приспособимост;
        умения за вземане на
        решения;
        наблюдателност;
        логическо мислене и
        комбинативност;
        съобразителност и
        гъвкавост;
        генериране на идеи и
        нестандартни решения;
        планиране и организиране;
        прогностично мислене;
        лоялност;
        работа в екип
17. Спазване на вентилация, пожарогасител, правила за безопасна работа с безопасна работа с трудова дисциплина;
изискванията за дезинфектанти, работно облекло, инструменти, материали и инструменти и прецизност;
здравословни и безопасни ръкавици, изправни електрически електрически уреди; електрически уреди; съобразителност;
условия на труд. уреди, осветление, оборудване, работа с леснозапалими материали и правилно съхранение на работа в екип;
  обзавеждане в съответствие с химикали; използваните материали; индивидуалност;
  нормативните документи хигиена на работното място; опазване на околната лична отговорност
    вредно въздействие на среда;  
    използваните материали; спазване на правилата за  
    нормативни санитарно-хигиенни здравословни и  
    изисквания безопасни условия на  
      труд;  
      прилагане на нормативни  
      документи;  
      оказване на помощ при  
      наранявания.  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Тенденциите в развитието на професията "Фризьор" зависят от държавната политика за развитието на занаятите като цяло. Професията "Фризьор" ще се развива преобладаващо в малки и средни ателиета, в които успешно се внедряват иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на обучение по устойчивото развитие на отрасъла, предлагащ тези услуги, се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия. Професионалните училища и центрове за професионално обучение, в които се извършва обучение по професията "Фризьор", и в бъдеще ще изпълняват регионалните и националните програми за развитие на културата, запазване на традициите и националната идентичност.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Фризьор", могат да заемат длъжностите 5141-2001 "Бръснар", 5141-2009 "Перукер", 5141-2011 "Фризьор", както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията обучаваният може да повишава квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в симпозиуми, работни срещи и други прояви в бранша.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Фризьор" е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда, познава и използва личните предпазни средства;
- комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;
- разбира своята роля в трудовия процес;
- отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията;
- разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с персонален компютър;
- разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени програми;
- прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
- осъществява кратка комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от профила на професията при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- спазва основните принципи на работа;
- познава всички видове инструменти, пособия и материали и ги използва правилно;
- познава състава и свойствата на препаратите, използвани във фризьорството, и тяхното предназначение;
- спазва технологичната последователност при извършване на определена манипулация (услуга), процедура;
- познава стиловете и модните тенденции в отрасъла и успешно ги прилага.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от профила на професията при обучението по специфичната за професията "Фризьор" задължителна професионална подготовка.
3.3.1. Специалност "Фризьорство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности в професията, като:
- прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
- спазва общите и специфичните хигиенни норми;
- познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството, и професионално си служи с тях;
- избира правилно препаратите според предназначението им и състоянието на косата;
- има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при оформяне на фризура;
- спазва технологичната последователност при работа;
- определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;
- планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
- използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
- при необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
- ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката си на работа;
- адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при въвеждането им.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Фризьор" - втора степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Фризьор" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 2.

Таблица 2

Съдържание на обучението
професионални тематични области
компетенции  
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основните правила и инструкции за безопасна работа;
правила за здравословно и противопожарна охрана;
безопасно упражняване на екологична култура;
професията и за опазване на вредности и професионални заболявания
околната среда, познава и  
използва личните предпазни  
средства.  
2. Комуникира ефективно с водене на разговор (контакт) чрез различни
клиенти и с колеги, като средства за комуникация;
използва правилно специализирана терминология;
професионална терминология. презентация и бизнес комуникация
3. Умее да работи в екип - организация на трудовия процес;
прилага правилата за работа в групово поведение;
екип на основата на мотивация и контрол;
равнопоставеност и свободно психологическа структура на трудовата
изразяване на мнението, дейност
формира положителна нагласа  
към себе си и околните, умее да  
прави самооценка.  
4. Познава пазарните обекти и субекти на пазара на фризьорски
отношения, знае своите услуги;
правомощия и тези на икономически процеси, явления и отношения;
останалите лица, системите за цени, ценообразуване, документооборот;
заплащане на труда, стопанско устройство на обществото
трудовоправните отношения и  
свързаните с тях закони.  
5. Знае общите правила за конфигурация на компютъра;
работа с персонален компютър и устройства за въвеждане и съхраняване на
прилага уменията за ползване данни;
на базови и специализирани намиране и съхраняване на информация;
програмни пакети. работа с програмни продукти за създаване
  на елементарни документи;
  работа със специфични програмни продукти;
  съвременни технологии
6. Справя се с рутинни ситуации най-често употребявана лексика - четене на
на работното място, като текстове (стандарти, нормативи, каталози,
осъществява професионална инструкции, указателни надписи и др.),
комуникация на чужд език (ниво участие в разговор (елементарни изрази и
А1 - А2 според общата прости изречения), попълване на несложни
европейска рамка за владеене информационни справки;
на чужди езици). думи и изрази, свързани с професионалните
  задачи (каталози, инструкции, литература и
  др.) - говоримо и писмено
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички
професии от професионалното направление
7. Спазва основните принципи на принципи на работа
работа.  
8. Познава видовете видове инструменти и пособия,
инструменти, пособия и устройство и правила за работа с
материали, правилно ги инструментите, пособията и материалите;
съхранява и професионално си правила за съхранение
служи с тях.  
9. Познава различните стилове и модни стилове и тенденции,
модните тенденции в отрасъла и нови технологии и начини за извършване на
успешно ги прилага. различните манипулации
Специфична за професията "Фризьор" задължителна професионална
подготовка
10. Спазва технологичната видове манипулации във фризьорството;
последователност при технологична последователност на
извършване на определена извършване на отделните видове
манипулация - подстригване, манипулации;
боядисване, къдрене и др. изисквания за безопасност при различните
  манипулации
11. Познава инструментите и видове инструменти и пособия, използвани
пособията, използвани във във фризьорството;
фризьорството, и устройство и правила за безопасна работа с
професионално си служи с тях. електрически инструменти
12. Знае състава и свойствата на състав и свойства на суровини от животински
препаратите, използвани във произход;
фризьорството, и ги избира състав и свойства на суровини от растителен
според предназначението им и произход;
състоянието на косата. Знае видове препарати в зависимост от
действието на препаратите състоянието на косата;
върху косъма. химичен състав на препаратите;
  съхранение на препаратите;
  безопасна работа с препаратите;
  дозиране на препаратите според
  състоянието на косъма
13. Избира правилно видове помощни материали;
необходимите при работа предназначение на помощните материали
помощни материали.  
14. Ползва компютърна техника критерии за определяне на качеството на
при диагностика на косъма. косъма и кожата на главата;
  аномалии на косата и кожата, морфология
  (лице, фигура);
  заболявания на кожата на главата и косъма -
  паразитни и непаразитни
15. Изработва прическа от жива принципи на оформяне на видовете
коса. фризури;
  технология на подстригване, боядисване,
  обезцветяване, къдрене;
  чертежи, схеми, рисунки;
  техники на оформяне на фризурата;
  критерии за оценка на качеството на
  извършената работа;
  нормативни изисквания
16. Прилага усвоените знания и общи и специфични хигиенни изисквания;
умения за здравословни и правила за безопасно използване на
безопасни условия на труд. препаратите, използвани при различните
  манипулации

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основни понятия, не познава основни процеси и материали.
Среден 3 - обучаваният познава основната терминология, умее да възпроизвежда усвоените знания.
Добър 4 - обучаваният разбира и обяснява методи, зависимости в изучаваните процеси, умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, умее да планира изпълнението на поставените задачи, подбира и обосновава методите в зависимост от обекта.
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи, подбира и обосновава методите в зависимост от обекта, предвижда очакваните резултати.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не се справя с поставената задача.
Среден 3 - обучаваният изпълнява прости практически задачи по предварително дадени указания, допуска грешки.
Добър 4 - обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд, допуска малки грешки.
Много добър 5 - обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, обосновава начина и последователността на работа, работи прецизно с уреди и материали.
Отличен 6 - обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставените практически задачи, спазвайки правилата за безопасен труд, обосновава начина и последователността на работа, работи прецизно с уреди и материали, прави анализ и самооценка на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване:
Тест, практическо задание, устно изпитване, писмен изпит (теория) и др., разработени в съответствие с установените изисквания за всеки от тях.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Фризьор" - втора степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Предварителна Обяснява подготовката на работното място в 10
подготовка и етика на съответствие с технологичните изисквания.  
обслужването. Описва работното облекло на фризьора.  
  Познава изискванията за общуване във  
  фризьорските салони.  
  Познава етиката и културата на обслужване  
  във фризьорските салони.  
2. Подготовка на Описва зависимостта на манипулацията от 10
косата. анатомичните и морфологичните особености  
  на главата.  
  Използва различни критерии за определяне  
  качеството и състоянието на косата.  
  Описва подготвителните операции според  
  съответната манипулация.  
3. Технологично Описва необходимите за работа инструменти, 40
изпълнение на електроуреди, препарати, материали,  
манипулацията. помощни средства.  
  Описва мотивите за подбор на тези  
  материали.  
  Описва технологичната последователност и  
  значението на извършената манипулация.  
  Описва състава, свойствата на материалите и  
  действието им върху косата.  
4. Трудови и хигиенни Описва изискванията за личните и 10
задачи. професионалните качества на фризьора.  
  Описва изискванията към хигиената във  
  фризьорските салони.  
  Описва видовете дезинфекциращи  
  препарати и начините за работа с тях.  
  Описва изискванията към лична хигиена на  
  фризьора.  
  Описва санитарно-техническото оборудване  
  на фризьорските салони.  
5. Техника на Описва безопасната употреба и 10
безопасност на съхранението на материали.  
труда. Описва безопасната работа и съхранението  
  на ръчни инструменти и електроуреди.  
  Познава наредбите и правилниците за  
  безопасна работа.  
6. Заключителна Описва специфичните за изучаваната 10
манипулация. специалност заключителни дейности.  
7. Ценообразуване. Познава методите на ценообразуването. 10
  Знае начина за калкулация на  
  себестойността.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест (%)
1. Организация и Прилага усвоените знания и организация и 10
хигиена на работното подготовка на работния процес.  
място. Подготвя всички необходими пособия,  
  инструменти, материали и помощни средства  
  според изискванията на зададената задача  
  (манипулация).  
  Провежда разговор с клиента.  
  Правилно разпределя определеното време  
  за работа.  
  Спазва всички хигиенни изисквания.  
  Подрежда рационално инструментите и  
  материалите, за да осигури точно спазване  
  на технологията на работа.  
2. Подготовка на Прави анализ (диагностика) на косата. 10
косата. Прави анализ на анатомичните особености на  
  главата.  
  Подбира най-подходящите материали и  
  инструменти.  
3. Технологично Определя самостоятелно технологичната 30
изпълнение на последователност на етапите при  
манипулацията. манипулация.  
  Спазва технологичната последователност в  
  процеса на работа.  
  Справя се самостоятелно и професионално с  
  поставената задача.  
4. Правилно Преценява вида на материалите и 10
използване на препаратите, които използва според типа  
инструменти, пособия, коса.  
материали, препарати Подбира правилно инструментите и  
и др. пособията според изпитното задание.  
  Употребява материалите целесъобразно.  
5. Точност при Спазва всички технологични изисквания за 20
изпълнение на конкретната манипулация.  
манипулацията. Работи с равномерен темп в определено  
  време.  
  Спазва точно последователността на етапите  
  при отделните манипулации.  
6. Техника на Избира и използва правилно лични 10
безопасност при предпазни средства  
работа. Избира и използва правилно предпазни  
  средства за клиента.  
  Употребява правилно предметите и  
  средствата на труда: ел. уреди, инструменти,  
  материали, препарати, помощни средства.  
7. Заключителни Осигурява съответствие на всяка завършена 10
манипулации. манипулация с изискванията от изпитното  
Етика на обслужване. задание.  
  Изпълнява задачата в поставения срок.  
  Прави самоанализ (самопроверка,  
  самооценка) на извършената дейност.  
  Почиства и подрежда работното си място.  
  Проявява естетически вкус и професионални  
  умения.  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Учебните ателиета трябва да бъдат добре осветени, добре отоплени и с възможност за проветряване.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни ателиета или базови обекти при предварително сключени договори.
6.1. Учебни кабинети
Основно оборудване и обзавеждане: учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (шрайбпроектор, компютър с периферна техника и др.), закачалки, шкафове за дрехи и др.
Учебни помагала: помощно оборудване - тебешир, хартия, моливи и други средства за изработване на схеми, кош за отпадъци; табла със схеми и чертежи, филми за технологичната последователност на работа, албуми, каталози, комплект учебници по всички изучавани предмети и др.
6.2. Учебно ателие
Учебното ателие трябва да бъде оборудвано съобразно съвременните изисквания. Да разполага с богат видеоматериал, стативи, маси, столове, съоръжения, пособия и инструменти, помагала съобразно усвояваната професия и специалност. Ателието трябва да осигури работни места за всички обучавани и едно работно място за обучаващия.
Основно оборудване и обзавеждане на ателие за мъжко и дамско фризьорство: работно място - тоалетка с огледало, плот, контакти, столове, мивки с течаща топла и студена вода, стол за клиента с подлакътници от леснопочистваща се материя и с промяна на височината, подвижни шкафове за материали, стойки с манекени, стелажни масички за инструменти, сешоари, каски, лампови активатори, прани каски.
Помощно оборудване: хавлиени кърпи, пелерини за подстригване, пелерини за боядисване, пластмасови легени, купи и четки за боя, ролки, ленти за врат, специални салфетки, фолио и шапки за кичури, игли за кичури, пръскалки за вода, найлоново самозалепващо фолио, щипки, щъркелчета, ластици, тупета, фиби и други аксесоари.
Информационни материали: албуми, каталози, постери, специализирани издания, списания.
Инструменти: фризьорски ножици, филажни и полуфилажни ножици, специални ножици, ножодържатели, гребени, четки за коса, четки за почистване на косми, четки за измиване на гребени, видове маши за коса, машинки за подстригване, сешоари и др.
Материали: шампоани, балсами, маски, бои, оцветители, тонери, обезцветители, къдрин и др., химикали за обработка на косата, стилизиращи продукти, подхранващи и лечебни продукти за коса.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка по професията се осъществява от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалност, съответстваща на предмета, който преподават, и с професионална квалификация по професия "Фризьор".
Темите, свързани с болестите по кожата, трябва да се преподават от лекар.
Препоръчително е на всеки две години обучаващите да преминават курс за подобряване на квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за подобряване на квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване по професията "Фризьор" - втора степен на професионална квалификация
Апробиране на ДОИ в обучаващи институции.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти