Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2010 Г.

В сила от 19.02.2010 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане, които се прилагат през 2010 г.
(2) През 2010 г. се прилагат следните схеми за национални доплащания и мерки за специфично подпомагане:
1. схема за национални доплащания на хектар земеделска земя;
2. схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството;
3. схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството;
4. схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството;
5. схема за национални доплащания за клане на говеда, обвързана с производството;
6. схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството;
7. схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с производството;
8. схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони, обвързана с производството;
9. схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони, обвързана с производството.

Раздел II.
Специални изисквания по схемите за национални доплащания

Чл. 2. (1) Допустими за подпомагане с национални доплащания на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) и площите:
1. с винени сортове лозя;
2. заявени за подпомагане по схемата за производство на ягоди и малини, предназначени за преработка;
3. с тютюн.
(2) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:
1. 0,5 хектара трайни насаждения, или
2. един хектар за всички останали земеделски площи.


Чл. 3. (1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 - 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), и продължават да извършват земеделска дейност.
(2) Помощта по схемата за национални доплащания за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период по ал. 1. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.
(3) Фонд "Тютюн" определя за всеки производител на тютюн по ал. 1 референтното количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи съгласно ал. 2, на база количествата тютюн, изкупен и премиран по реда на ЗТТИ. Фонд "Тютюн" предоставя тази информация на Държавен фонд "Земеделие" и осигурява достъп до електронните бази данни за изкупения и премиран тютюн през референтния период. По искане на земеделския стопанин, кандидат по тази схема, Фонд "Тютюн" му издава удостоверение за референтното количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи.
(4) При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата, без да посочват количеството тютюн, подлежащо на подпомагане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Наследниците на починали земеделски стопани по ал. 1 имат право на помощта, определена съгласно ал. 2, когато един или повече от тях продължават да извършват земеделска дейност. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях, който извършва земеделска дейност да подаде писмено искане до Държавен фонд "Земеделие" за получаване на помощта, към което се прилага удостоверение за наследници.


Чл. 4. (1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба.
(2) Помощта по схемата за национални доплащания за говеда се определя въз основа на броя на говедата на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Наследниците на починали земеделски стопани по ал. 1 имат право на помощта, определена съгласно ал. 2. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях да подаде писмено искане до Държавен фонд "Земеделие" за получаване на помощта, към което се прилага удостоверение за наследници.


Чл. 5. (1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета има земеделски стопанин, който:
1. не притежава индивидуална млечна квота;
2. отглежда в стопанството си 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба.
(2) Подпомагане по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета се изплаща, когато след подаване на заявлението за подпомагане земеделският стопанин продължава да отглежда кравите и/или юниците по схемата за крави с бозаещи телета в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване и не притежава индивидуална млечна квота през този период.
(3) Помощта по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета се определя въз основа на броя на кравите и юниците по схемата за крави с бозаещи телета, които реално се отглеждат в стопанството и са заявени за подпомагане.


Чл. 6. (1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за клане на говеда имат земеделските стопани, които предадат за клане на кланица или изнесат или предадат за износ в трета държава най-малко 5 от следните категории говеда:
1. бици, волове, крави и юници на възраст над осем месеца;
2. телета на възраст до осем месеца и с кланично тегло до 185 kg.
(2) Подпомагане по схемата за национални доплащания за клане на говеда се изплаща, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 19.03.2010 г.) говедата са заклани в кланица или са реално изнесени в трета държава в срок до 30 ноември на годината, през която е подадено заявлението за подпомагане;
2. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 19.03.2010 г.) кланичните трупове на говедата по ал. 1, т. 1 са класифицирани по скалата EUROP;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 19.03.2010 г.) земеделският стопанин е отглеждал бици, волове, крави и/или юници на възраст над осем месеца в продължение най-малко на осем месеца преди датата на клането или износа или е отглеждал телетата на възраст до осем месеца в продължение най-малко на три месеца преди клането или износа.
(3) Помощта по схемата за национални доплащания за клане на говеда се определя въз основа на броя на говедата по ал. 1, които са заклани или изнесени съгласно ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 19.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2010 г., в сила от 26.11.2010 г.) Кандидатите за подпомагане са длъжни в срок до 10 декември да попълнят заявка за плащане по образец и да представят в Държавен фонд "Земеделие":
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г.) копия от протоколи за класифициране на кланичните трупове на говедата по ал. 1, т. 1, съставени съгласно чл. 58в, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2010 г.) при предаване за клане на телетата по ал. 1, т. 2 в кланица - ветеринарномедицинско свидетелство по чл. 139, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и документ, издаден от кланицата, който съдържа:
а) живото или кланичното тегло на телето и номера на неговата ушна марка;
б) идентификационен номер на кланицата;
в) подпис и печат;
3. копия от документи по чл. 12 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с ПМС № 71 от 2007 г. (ДВ, бр. 31 от 2007 г.) за износ на говедата в трета държава.
(5) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Кандидатите за подпомагане са длъжни преди попълване на заявката по ал. 4 да поискат отразяване на извършеното клане или на извършения износ в трета държава на говедата, за които кандидатстват, в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба.


Чл. 7. (1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки имат земеделските стопани, които:
1. отглеждат в стопанствата си:
а) 50 или повече овце майки, или
б) 50 или повече кози майки, или
в) 50 или повече овце майки и кози майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба;
2. продължат да отглеждат овцете майки и козите майки в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване.
(2) Помощта по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството, се определя въз основа на броя на овцете майки и козите майки, заявени за подпомагане, които реално се отглеждат в стопанството.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) Държавен фонд "Земеделие" предоставя информация на Националната агенция по приходите за извършените плащания на земеделски стопани с източник на финансиране от държавния бюджет.

Раздел III.
Специални изисквания по схемите за поддържане на производството на краве мляко


Чл. 9. (1) Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми имат производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма, която отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г.);
2. в нея се отглеждат от 10 (включително) до 49 (включително) млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко 90 % от млечните крави в срок до 30 ноември на годината на кандидатстване.
(3) Помощта по мярката за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми се определя въз основа на броя на млечните крави, които реално се отглеждат във фермата и са заявени за подпомагане.


Чл. 10. (1) Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони имат производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма, която отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти;
2. се намира в териториалния обхват на необлагодетелстваните райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.);
3. в нея се отглеждат 10 и повече млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко 90 % от млечните крави в срок до 30 ноември на годината на кандидатстване.
(3) Помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони е в размер на 110 % от помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми и се определя въз основа на броя на млечните крави, които реално се отглеждат във фермата и са заявени за подпомагане.


Чл. 11. (1) Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони имат производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма, която отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти;
2. се намира в нитратно уязвимите зони, съгласно приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 от Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 29 от 2009 г.);
3. в нея се отглеждат 50 и повече млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко 90 % от млечните крави в срок до 30 ноември на годината на кандидатстване.
(3) Помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони е в размер на 90 % от помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми и се определя въз основа на броя на млечните крави, които реално се отглеждат във фермата и са заявени за подпомагане.


Чл. 12. (1) Производителите на краве мляко могат да подават заявления за подпомагане за една млечна ферма само по една от схемите за поддържане на производството на краве мляко.
(2) Производителите на краве мляко могат да кандидатстват за подпомагане едновременно по схемите за поддържане на производството на краве мляко и по схемите за национални доплащания, с изключение на схемата по чл. 1, ал. 2, т. 4.

Раздел IV.
Подаване на заявления по схемите за национални доплащания и за поддържане на производството на краве мляко


Чл. 13. (1) За получаване на национални доплащания по схемите, предвидени в чл. 1, ал. 2, т.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9, земеделските стопани подават общо заявление съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.).
(2) За получаване на национални доплащания по схемата, предвидена в чл. 1, ал. 2, т. 5, земеделските стопани подават заявка за плащане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
(3) Земеделските стопани могат да кандидатстват за национални доплащания по чл. 1, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 по реда на ал. 1, ако преди подаване на заявлението са актуализирали данните за техните животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба.
(4) Заявлението по ал. 1 съдържа данните по чл. 3 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, както и следните данни за прилагане на схемите по чл. 1, ал. 2:
1. схемата или схемите по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9, за които се иска подпомагане;
2. таблица за говедата, кравите с бозаещи телета, млечните крави, овцете майки и козите майки, които земеделският стопанин отглежда, с посочване на техния вид, категория, порода и номера на ушните марки и които заявява за подпомагане по схемите по чл. 1, ал. 2, т. 4, 6, 7, 8 и 9;
3. таблица за регистрираните в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти говеда към 28 февруари 2009 г., които заявява за подпомагане по схемата по чл. 1, ал. 2, т. 3.
(5) Таблиците по ал. 4, т. 2 и 3 съдържат данните за животните от Системата за идентификация на животните, налични в Интегрираната система за администриране и контрол.
(6) Лицата, които кандидатстват по схемата за тютюн, посочват в заявлението по ал. 1 земеделските площи, които стопанисват, независимо от техния размер и/или селскостопанските животни, които отглеждат, независимо от техния вид и брой.
(7) Лицата, които кандидатстват по схемите по чл. 1, ал. 2, т. 4, 6, 7, 8 и 9, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема, при условие че:
1. извършат замяната на кравите или юниците в срок до 20 дни и на овцете майки или козите майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило;
2. (отм. с Решение № 8516 от 13.06.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "овца майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година;
2. "коза майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година;
3. "трета държава" е всяка държава, която не е член на Европейския съюз;
4. "крави по схемата за крави с бозаещи телета" са крави майки от порода за производство на месо или родени от кръстоска с порода за производство на месо и принадлежащи към стадо, предназначено за отглеждане на телета за производство на месо;
5. "юници по схемата за крави с бозаещи телета" са женски говеда на възраст над осем месеца, които още не са се отелвали, от порода за производство на месо или родени от кръстоска с порода за производство на месо и принадлежащи към стадо, предназначено за отглеждане на телета за производство на месо;
6. "ферма" е животновъден обект, в който се отглеждат млечни крави и се произвежда сурово краве мляко.

Заключителни разпоредби


§ 2. Плащанията по схемите за национални доплащания и по схемите за поддържане на производството на краве мляко се извършват след съгласуване и одобряване на схемите от Европейската комисия.


§ 3. Системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 34 от Закона за подпомагане на земеделските производители включва данните от Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба.


§ 4. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на наредбата думите "подпомагане на площ" се заменят с "директни плащания".
2. В чл. 1 т. 6 се изменя така:
"6. схемите за специфично подпомагане на земеделските стопани;".
3. В чл. 2, ал. 2 думите "Общото заявление за подпомагане включва заявление за регистрация и общо заявление за плащания на площ" се заменят с "Общото заявление за подпомагане включва заявление за регистрация и заявление за подпомагане".
4. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 4:
аа) буква "б" и буква "в" се отменят;
бб) буква "г" се изменя така:
"г) за кандидатстване по схемите за подпомагане, обвързани с производство - таблица за животните, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект на името на кандидата, към датата на подаване на заявлението и допустими за подпомагане по тези схеми, с посочване на техния вид, категория, порода, предназначение, ушна марка/паспорт/електронен идентификационен (ЕИД) номер за всяко животно;"
б) в т. 7 се правят следните изменения и допълнения:
аа) в буква "г" думите "31 юли" се заменят с "15 май";
бб) създават се букви "м", "н", "о" и "п":
"м) извършва земеделска дейност;
н) при участие в схемите за национални доплащания за животни и за тютюн и в схемите за поддържане на производството на краве мляко - няма публични задължения към държавния бюджет;
о) при участие в схемите за национални доплащания за крави с бозаещи телета - не притежава индивидуална млечна квота.
п) при участие в схемите за поддържане на производството на краве мляко - притежава индивидуална млечна квота."
5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите "Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) по чл. 30, ал. 2, т. 2 ЗПЗП" се заменят със "Системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане (СРКЗП) по чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПЗП";
б) в ал. 2 изречение второ се заличава;
в) създава се нова ал. 3:
"(3) В периода на подаване на заявленията по чл. 4, ал. 1 регистрирането (очертаването) на земеделските площи от земеделските стопани за кандидатстване за подпомагане и промените в тези площи до изтичане на срока по чл. 12, ал. 2 се извършва в СРЗКП.";
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "СИЗП" се заменят със "СРКЗП", а думата "получава" се заменя с "може да получи".
6. В чл. 8 ал. 2 се отменя.
7. В чл. 10 ал. 8 се изменя така:
"(8) Общинските служби по земеделие по чл. 9, ал. 1 са длъжни да предават представеното на хартиен носител общо заявление за подпомагане, подписано от кандидата, и придружаващите го документи на съответния Отдел прилагане схемите и мерките за подпомагане в областната дирекция на ДФЗ. Предаването се извършва с попълване и подписване на приемно-предавателен протокол в двудневен срок от представяне на подписаното от кандидата общо заявление за подпомагане. Копие от заявленията се съхранява и в ОСЗ."
8. В чл. 12, ал. 2 думата "приема" се заменя с "обработва".
9. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 се отменя.
10. Създава се преходна разпоредба:
"§ 1а. При кандидатстване по схемите и мерките за директните плащания земеделските стопани могат да използват получените от предварителната регистрация в СИЗП данни - получените от общинските служби по земеделие карти и "Таблица за използваните парцели"."
11. В общото заявление за подпомагане се правят следните изменения и допълнение:
а) заявлението за регистрация (форма за физически лица и форма за юридически лица) и общото заявление за плащания на площ (форма за физически лица, форма за юридически лица) се изменят така:


б) създава се приложение за кандидатстване по схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка:


"ОБЩО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2010
Приложение за кандидатстване по схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
УИН
 
Специфични документи, необходими при кандидатстване за схемата за подпомагане на производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)
 
1. Копие от Договор между земеделския стопанин (физическо или юридическо лице) с одобрен първи преработвател 0
ИЛИ  
2. Копие от Договор между одобрен изкупвач, представляващ кандидата, и одобрен първи преработвател 0
ИЛИ  
3. Копие от Договор между признатата организация на производители, представляваща кандидата, и одобрен първи преработвател 0
ИЛИ  
4. Копие от Договор между временно признатата група производители, представляваща кандидата, и одобрен първи преработвател 0
ИЛИ  
5. Декларация за преработка от признатата група/организация на производители в случаите, когато е одобрен първи преработвател, че ще преработи доставените количества ягоди и/или малини от земеделските стопани, които представлява 0
6. Копие от Договор между земеделския стопанин и представляващата го страна по т. 2, 3, 4, 5 0
7. Декларирам, че ще представя пред РА документи, доказващи реалната доставка на пресни ягоди и/или малини, в 10-дневен срок след фактическата доставка 0"
   


§ 5. Наредба № 3 от 2009 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания (обн., ДВ, бр. 17 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.) се отменя.


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 44, ал. 2 и § 35, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 5 ОТ 10 МАРТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПО СХЕМИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ И ЗА ОБЩИТЕ И РЕГИОНАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОСТОЯННИ ПАСИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2010 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2010 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2010 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2011 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2010 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти