Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 7 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА И ФЛОТА"

В сила от 09.02.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840060 "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" от област на образование "Транспорт" и професионално направление "Транспортни услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.





Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 840060 "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 8400601 "Експлоатация на пристанищата и флота".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 840060 "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота"


Професионално направление:
840 Транспортни услуги
Наименование на професията:
840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота
Специалност: Степен на професионална квалификация
8400601 Експлоатация на Трета
  пристанищата и  
  флота  

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.; Заповед № РД 09-34 от 22.01.2004 г.; Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г.; Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.; Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.; Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.; Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г.; Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.; Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Експлоатация на пристанищата и флота", по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 1.

Таблица 1

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите и средства знания за: умения за: професионално-личностни
дейности на труда     качества
(задачи)        
1 2 3 4 5
Специалност 8400601 "Експлоатация на пристанищата и флота"
1. Организира кораби, автомобили, вагони; видове кораби по свободно прилагане на дисциплинираност
претоварната дейност в типови технологични карти; различни терминологията, свързана с (готовност за точно
пристанището. пристанищни и корабни документи; класификационни технико-експлоатационните и прецизно
1.1. Експлоатация на договор за услуги; признаци; характеристики на корабите; спазване на
търговския и пътническия Кодекс на търговското технико-експлоатационни с устройството на кораба, инструкции,
флот. корабоплаване; характеристики на видовете корабни товарни указания,
  Закон за морските пространства, корабите; устройства, жп вагоните, изисквания);
  вътрешните водни пътища и теория и устройство на автомобилите и отговорност;
  пристанищата на Република кораба; техникоексплоатационните умения за справяне
  България; видове корабни товарни им характеристики; с критични
  Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за устройства; работа с типови ситуации;
  реда за посещение, маневриране и видове жп вагони, технологични карти; самоконтрол
  престой на корабите в пристанищата автомобили и правилен подбор на  
  и рейдовете, за товарене и технико-експлоатационните транспортни средства;  
  разтоварване, за качване на кораба им характеристики; изпълнение на задачите в  
  и слизане на брега на екипажа, на технико-икономически технологична  
  пътниците или други лица, както и характеристики на последователност;  
  за връзка на кораба с брега (ДВ, бр. различните видове разчитане на товарен план и  
  55 от 2001 г.), Наредба № 9 от транспорт технологични карти;  
  29.07.2005 г. за изискванията за   подбор на членовете на  
  експлоатационна годност на   екипа съгласно  
  пристанищата, издадена от   технологичната карта;  
  министъра на транспорта и   разпределяне на работата и  
  съобщенията (ДВ, бр. 65 от 2005 г.)   управление на екипа;  
      вземане на решения  
1.2. Работи с различни договори за морски превоз на договори за морски работа с договорите за дисциплинираност
видове договори при пътници и товари и договори за превоз; морски превоз на пътници и (готовност за точно
обработката на товари. обработка на товари в договори за обработка на товари и договорите за и прецизно
  пристанището; товари в пристанището обработка на товари в спазване на
  Кодекс на търговското   пристанището инструкции,
  корабоплаване     укзания,
        изисквания);
        отговорност;
        умения за справяне
        с критични
        ситуации;
        самоконтрол
1.3. Използва подемно-транспортна техника; общо устройство, видове правилен подбор на дисциплинираност
подемно-транспортна товарозахватни приспособления; товароподемна тахника; товароподемни машини и (готовност за точно
техника в претоварната инвентар; технико-експлоатационни товарозахватни и прецизно
дейност. Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за характеристики; приспособления и инвентар спазване на
  изискванията за експлоатационна видове и приложение на   инструкции,
  годност на пристанищата, издадена универсалните и   указания,
  от министъра на транспорта и специализираните   изисквания);
  съобщенията товарозахватни   отговорност;
    приспособления и   умения за справяне
    инвентар;   с критични
    кейова и тилова   ситуации;
    механизация   самоконтрол
1.4. Стифира товари при стоки в различни опаковки, видове опаковка и използване на дисциплинираност
спазване на изискванията пригодени за превоз по море; маркировка на товарите и терминологията, свързана с (готовност за точно
за съхранение. справочник за товарите, превозвани техните характеристики; опаковката, маркировката и и прецизно
  по море; видове и начини за опазването на товарите; спазване на
  правилник за експлоатация на товаро-разтоварни разпознаване и разчитане инструкции,
  пристанище операции в зависимост от на маркировката в указания,
    вида на товара и зависимост от спецификата изисквания);
    възможностите на на товарите; отговорност;
    пристанището; правилно стифиране на умения за справяне
    видове технологии за товарите и спазване на с критични
    обработка на товари; условията за съхранението ситуации;
    класификация на товарите им самоконтрол
    по различни признаци;    
    физико-химични свойства    
    на товарите; стифиране,    
    съхранение и превоз на    
    товарите;    
    номенклатура,    
    относително тегло и    
    правила за опазване на    
    товарите    
1.5. Използва счетоводни нормативни документи, уреждащи нормативни документи, работа със счетоводни и дисциплинираност
и транспортни документи взаимоотноше-нията, възникващи съпътстващи транспортни документи, (готовност за точно
  при транспортиране на товарите: осъществяването на свързани с превоза на и прецизно
  Кодекс на търговското превоз на товари: товари по море: спазване на
  корабоплаване; кодекс на търговското Кодекс на търговското инструкции,
  Закон за морските пространства, корабоплаване; корабоплаване; указания,
  вътрешните водни пътища и Закон за морските Закон за морските изисквания);
  пристанищата на Република пространства, вътрешните пространства, вътрешните отговорност;
  България; водни пътища и водни пътища и умения за справяне
  Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за пристанищата на пристанищата на Република с критични
  реда за посещение, маневриране и Република България; България; ситуации;
  престой на корабите в пристанищата Наредба № 7 от Наредба № 7 от 23.05.2001 самоконтрол
  и рейдовете, за товарене и 23.05.2001 г. за реда за г. за реда за посещение,  
  разтоварване, за качване на кораба посещение, маневриране маневриране и престой на  
  и слизане на брега на екипажа, на и престой на корабите в корабите в пристанищата и  
  пътниците или други лица, както и пристанищата и рейдовете, за товарене и  
  за връзка на кораба с брега; рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване  
  (Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за разтоварване, за качване на кораба и слизане на  
  изискванията за експлоатационна на кораба и слизане на брега на екипажа, на  
  годност на пристанищата, издадена брега на екипажа, на пътниците или други лица,  
  от министъра на транспорта и пътниците или други както и за връзка на кораба  
  съобщенията; лица, както и за връзка на с брега  
  Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за кораба с брега;    
  обработка и превоз на опасни пристанищни документи и    
  товари по море и по вътрешни водни други документи,    
  пътища, издадена от министъра на свързани с превоза на    
  транспорта, в сила от 30.06.2006 г. товари:    
  (ДВ, бр. 53 от 2006 г.); Наредба № 5 от    
  пристанищни, корабни и други 01.09.2004г. за корабните    
  документи, свързани с превоза на документи (ДВ, бр. 88 от    
  товари; 2004 г.);    
  Наредба № 5 от 01.09.2004 г. за видове и същност на    
  корабните документи, издадена от корабните и    
  министъра на транспорта и транспортните документи;    
  съобщенията (ДВ, бр. 88 от 2004 г.); видове и приложение на    
  наредби и правилници, свързани с документите,    
  организацията на работата на съпътстващи товара по    
  пристанищата, включително: време на превоз    
  Правилник за съгласуване на      
  работата в пристанищата,      
  Правилник за      
  складово-експедиционната дейност,      
  обичаи на пристанището      
  (задължителни предписания на      
  капитана на пристанището) и др.;      
  основни счетоводни документи,      
  използвани в пристанищата:      
  Закон за корпоративното подоходно      
  облагане;      
  Закон за митниците,      
  приемно-предавателна разписка,      
  протокол за брак;      
  документация, използвана в      
  предоставянето на пристанищни      
  услуги при извършване на      
  товаро-разтоварни, складови и      
  други дейности по обслужване на      
  товародателите и превозвачите в      
  пристанищата:      
  нареждания за      
  разтоварване/товарене/експедиция      
  /контейнеризация/деконтейнери      
  зация/палетизация/депалетизация      
  и др.,      
  генерален акт, акт-известие,      
  приемен акт (складова разписка),      
  талиманска разписка, отчетно писмо      
  (приемно-предавателен протокол),      
  експедиционна бележка,      
  приемно-предавателен      
  протокол/констативен акт за      
  контейнери, констативен протокол,      
  сметка за времето (тайм-шит) и др.      
1.6. Безопасно извършва лични предпазни средства и здравословни и безопасна работа в дисциплинираност
претоварната дейност в облекло, съобразено със безопасни условия на районите на обработка на (готовност за точно
пристанището. спецификата на товара, който ще се труд при работа с товари товарите; подбиране на и прецизно
  обработва; в зависимост от предпазните средства в спазване на
  пристанищна територия и акватория; спецификата им; зависимост от спецификата инструкции,
  план за развитие на пристанището; видове и приложение на на товара; указания,
  Закон за морските пространства, предпазните средства; оценяване на риска за изисквания);
  вътрешните водни пътища и правила за здравословни здравето на работещите и отговорност;
  пристанищата на Република и безопасни условия на безопасността по време на умения за справяне
  България; труд при претоварни работния процес; с критични
  Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за дейности и в зависимост контролиране на ситуации;
  реда за посещение, маневриране и от вида на обработвания използването на работното самоконтрол
  престой на корабите в пристанищата товар; оборудване по  
  и рейдовете, за товарене и видове и устройство на предназначение при  
  разтоварване, за качване на кораба пристанищата; условията, за които е  
  и слизане на брега на екипажа, на естествен режим, предвидено;  
  пътниците или други лица, както и разположение на осигуряване на  
  за връзка на кораба с брега; кейовете и тяхното здравословни и безопасни  
  Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за предназначение; условия на труд в  
  изискванията за експлоатационна елементи на акватория, пристанището при  
  годност на пристанищата, издадена територия и развитие на извършване на  
  от министъра на транспорта и пристанищата; претоварните дейности;  
  съобщенията; генерален план на правилно ориентиране на  
  Наредба № 39 от 21.12.2005 г. за пристанище; територията и акваторията  
  обхвата и съдържанието на изграждане, на пристанището в  
  генералните планове за развитие на технико-експлоатационни зависимост от естествения  
  пристанищата за обществен характеристики на режим на крайбрежието;  
  транспорт с национално значение, оградните съоръжения, разпределение на районите  
  издадена от министъра на кейови и рейдови места, и зоните на територията;  
  транспорта и министъра на подходни канали вземане на решения в  
  регионалното развитие и   сходни и нови ситуации във  
  благоустройството (ДВ, бр. 6 от 2006   връзка с промени в  
  г.);   организацията по  
  Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за   обработката на товари  
  обработка и превоз на опасни      
  товари по море и по вътрешни водни      
  пътища, издадена от министъра на      
  транспорта, в сила от 30.06.2006 г.;      
  Наредба № 18 от 03.12.2004 г. за      
  регистрация на пристанищните      
  оператори в Република България      
  (ДВ, бр. 109 от 2004 г.);      
  Наредба № 19 от 09.12.2004 г. за      
  регистрация на пристанищата на      
  Република България (ДВ, бр. 111 от      
  2004 г.);      
  Наредба № 919 от 08.12.2000 г. за      
  събиране на статистическа      
  информация за дейността на      
  пристанищните оператори и      
  собствениците на пристанища и      
  пристанищни съоръжения в      
  Република България (ДВ, бр. 106 от      
  2000 г.);      
  Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за      
  предаване и приемане на отпадъци -      
  резултат от корабоплавателната      
  дейност, и на остатъци от корабни      
  товари (ДВ, бр. 94 от 2004 г.);      
  Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за      
  осигуряване на здравословни и      
  безопасни условия на труд при      
  извършване на товаро-разтоварни      
  работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.);      
  Правилник за безопасността на      
  труда в пристанищата (В - 05-03-02      
  от 1979 г. (бюлетин на      
  Министерството на транспорта)      
2. Обработва данни, компютър; видовете софтуер, създава справки, отчети, дисциплинираност
съгласува и проследява Правилник за експлоатация на използван при попълва формуляри, (готовност за точно
движението на товара при пристанища; обработката и включително и с компютър; и прецизно
транспортиране с договори за превоз на пътници и транспортирането на планиране на дейностите по спазване на
различните транспортни товари, договор за услуги, договор товари; транспортиране на товари; инструкции,
средства; за експлоатация на индустриален организация на работата управление на екипа; указания,
ръководи, координира и жп клон; графици за движението на в пристанището; сключване на договори с изисквания);
контролира пътнико- и влаковете; съставяне и обработване клиенти на пристанището; отговорност;
товаропотоците в документи, свързани с приемането и на пристанищни разпределяне и умения за справяне
пристанищата. предаването на товари; документи; координиране на работата; с критични
  документи, свързани с обработката ред и условия за изготвяне на графици и ситуации;
  на кораба; сключване на договори заявки, обмен на самоконтрол
  документи, свързани с експедицията (между пристанище и информация и съгласуване  
  на товари с камиони и вагони, клиенти, чартъри); на действията;  
  Кодекс на търговското дейности на изготвяне на документация,  
  корабоплаване; пристанището; свързана с  
  Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за технологии за обработка транспортирането и  
  реда за посещение, маневриране и в зависимост от вида на обработката на товарите;  
  престой на корабите в пристанищата товара и наличната изчисляване престоя на  
  и рейдовете, за товарене и механизация; транспортните средства;  
  разтоварване, за качване на кораба взаимоотношения между обработка на резултатите от  
  и слизане на брега на екипажа, на пристанище и жп гара във дейността;  
  пътниците или други лица, както и връзка с вагонната отчитане на дейностите;  
  за връзка на кораба с брега работа (права, спазване изискванията на  
    задължения, неустойки); нормативните,  
    форма и съдържание на ведомствените и  
    нормативните документи, счетоводните документи  
    свързани с претоварната при превоз на пътници и  
    дейност; товари;  
    съдържание на изпълнение на условията на  
    нормативните документи, договорите.  
    свързани с претоварната    
    дейност    
3. Експедиране на товари. жп вагони; видове и свободно прилагане на дисциплинираност
  автомобили, кораби; технико-експлоатационни терминологията, свързана с (готовност за точно
  транспортна опаковка и маркировка характеристики на експлоатацията на и прецизно
  на товарите, търговско-транспортни товарните превозни превозните средства и спазване на
  документи; средства; товарите; приемане, инструкции,
  Правилник за експлоатация на начин и ред за проверяване, заверяване с указания,
  пристанище; експедиция; подпис и печат и завеждане изисквания);
  Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за документооборот при на документи по отговорност;
  реда за посещение, маневриране и експедиция; експедицията на вносните умения за справяне
  престой на корабите в пристанищата изисквания към тарата; товари с критични
  и рейдовете, за товарене и номенклатура и тегло на   ситуации;
  разтоварване, за качване на кораба товарите;   самоконтрол
  и слизане на брега на екипажа, на търговски транспортни    
  пътниците или други лица, както и документи, изисквани за    
  за връзка на кораба с брега превоз на товари    
4. Приемане, стифиране, маркировка и опаковка на товарите; видове маркировка и приемане на товара при дисциплинираност
съхранение и опазване на складове; приложението й; спазване на правилата и (готовност за точно
товарите. складова механизация; правила за опазване на изискванията за прием, и прецизно
  складова документация; товарите; стифиране, съхранение и спазване на
  Правилник за експлоатация на видове складове по опазване на товарите; инструкции,
  пристанище; различни признаци и изготвяне на складови указания,
  Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за техните документи; изисквания);
  реда за посещение, маневриране и технико-експлоатационни правилен подбор на отговорност;
  престой на корабите в пристанищата характеристики; складовите умения за справяне
  и рейдовете, за товарене и изисквания към товарите подемно-транспортни с критични
  разтоварване, за качване на кораба при приемане, стифиране машини в зависимост от ситуации;
  и слизане на брега на екипажа, на и съхранение; вида на товара и наличната самоконтрол
  пътниците или други лица, както и изисквания към механизация; спазване на  
  за връзка на кораба с брега; складовете - технически и правилата за безопасност  
  Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за противопожарни; при работа в складови  
  изискванията за експлоатационна методи за складиране на помещения  
  годност на пристанищата, издадена товари;    
  от министъра на транспорта и условия за съхранение на    
  съобщенията; товарите;    
  Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за складово пристанищно    
  обработка и превоз на опасни стопанство; видове и    
  товари по море и по вътрешни водни приложение на    
  пътища, издадена от министъра на складовите    
  транспорта; подемно-транспортни    
  Наредба № 53 от 02.07. 2004 г. за машини;    
  условията и реда за постигане на организация на    
  сигурността на корабите в стоково-материалната    
  пристанищата (ISPS Code) (ДВ, бр. отчетност;    
  72 от 2004 г.); здравословни и    
  Правилник за безопасността на безопасни условия на    
  труда в пристанищата (Б - труд в складовете в    
  05.03.2002 г.) зависимост от вида на    
    товара    
5. Транспортно-спедиторско договори; действащо работа с нормативни, дисциплинираност
обслужване на товари. кореспонденция; законодателство относно транспортни документи и (готовност за точно
  документация във връзка с транспортирането на типови технологични карти; и прецизно
  товарите; товари в международно координиране дейностите спазване на
  Правилник за експлоатация на съобщение; по инструкции,
  пристанище; митнически изисквания за транспортно-спедиторското указания,
  Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за товарите; обслужване на товарите; изисквания);
  реда за посещение, маневриране и нормативни изисквания по спазване изискванията на отговорност;
  престой на корабите в пристанищата транспортиране на договорите и транспортните умения за справяне
  и рейдовете, за товарене и товарите; клаузи, заложени в тях с критични
  разтоварване, за качване на кораба основни документи при   ситуации;
  и слизане на брега на екипажа, на транспортиране и   самоконтрол
  пътниците или други лица, както и спедиция на товарите;    
  за връзка на кораба с брега логистични транспортни    
    схеми;    
    мултимодални превози;    
    международни    
    транспортни коридори;    
    приемане и предаване на    
    товарите;    
    транспортни клаузи    
6. Агентиране на морски нормативни документи, свързани с видове агенти; намиране на информация в дисциплинираност
кораби. обслужването на кораба в задължения на агентите; интернет за действащото в (готовност за точно
  пристанището; нормативни документи, страната законодателство, и прецизно
  корабна копреспонденция; свързани с обслужването свързано с превоз на спазване на
  компютър и интернет среда; на корабите в товари по море; инструкции,
  Кодекс на търговското пристанището; спазване на изискванията указания,
  корабоплаване; устройство на кораба; за превоз на товари по изисквания);
  Закон за морските пространства, документи, свързани с море; отговорност;
  вътрешните водни пътища и обслужването на изготвяне на транспортни умения за справяне
  пристанищата на Република корабите и товарите документи; организиране на с критични
  България;   входящ и изходящ контрол, ситуации;
  Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за   престой на кораба в самоконтрол
  реда за посещение, маневриране и   пристанището;  
  престой на корабите в пристанищата   свободна комуникация на  
  и рейдовете, за товарене и   английски език при  
  разтоварване, за качване на кораба   комплексното обслужване  
  и слизане на брега на екипажа, на   на кораба  
  пътниците или други лица, както и      
  за връзка на кораба с брега.      
7. Корабен брокераж. Кодекс на търговското същност на корабното свободна комуникация на дисциплинираност
  корабоплаване; посредничество английски език с (готовност за точно
  нормативни документи, свързани с (покупко-продажба, доверителите и клиентите и прецизно
  корабното посредничество; предлагане и наемане на при осъществяване на спазване на
  интернет среда; кораби); преговори и сключване на инструкции,
  компютър нормативни документи, сделки; указания,
    свързани с корабното размяна на оферти и изисквания);
    посредничество; контраоферти; отговорност;
    кодекс на търговското   умения за справяне
    корабоплаване;   с критични
    международни фрахтови   ситуации;
    пазари   самоконтрол

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Пристанищата в Република България са основна част от единната транспортна система на страната. Те изпълняват редица основни задачи: обслужване на преминаващия поток от пътници и товари, извършване на товаро-разтоварни работи, складиране, приемане, съхранение и експедиция на товарите, контрол за своевременна обработка на транспортните съдове край кейовете или в акваторията на пристанището в установените граници и време. Наред с основните дейности пристанищата изпълняват и спомагателни работи. Една от най-важните задачи на пристанищата е създаването на такава организация на работа, при която се увеличава пропускателната им способност. За изпълнение на тези задачи пристанищата и фирмите, свързани с морския транспорт, се нуждаят от подготвени кадри.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика - лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота", могат да заемат длъжностите Организатор експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност 4131-2012; Организатор производствено планиране и координация 4132-2001; Спедиционен посредник 4131-2020; Стифадор 4131-2021; Стоковед 4131-2022; Талиман 4131-2023; Агент експедиция на товари 3422-3001; Организатор пътнически транспорт 3414-3002; Корабен агент 3422-3003; Помощник брокер 3432-3002, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
Придобилите професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" - трета степен на професионална квалификация, могат да работят като управител складово стопанство, диспечер транспортно средство, инспектор транспортна служба, ръководител на производствени и оперативни звена в транспорта, складово стопанство и далекосъобщенията, управител транспорт.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота", могат да повишат квалификацията си на работното място и чрез включване в различни форми за актуализиране, разширяване или надграждане на придобитата квалификация.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" е обучаваните да усвоят знания и умения за организиране, контрол и ръководене на обработката и обслужването на кораби и за всички дейности, съпътстващи организацията на водния транспорт.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- работи с оборудването и офис техниката в съответствие с основните правила за безопасна работа, не замърсява с работата си околната среда;
- познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления; прави изводи за факторите, които ги пораждат;
- търси правата си и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и в изпълнение на сключения от него трудов договор;
- участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях; отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в дейността на фирмата (корабоплавателна компания, пристанище, агентийски, спедиторски, менингови и други фирми), предприятието или институцията, старае се да повишава квалификацията си;
- осъществява комуникация с клиенти и колеги на различни равнища, като познава управленската структура на фирмата (корабоплавателна компания, пристанище, агентийски, спедиторски, менингови и други фирми);
- умее да попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи и др.;
- намира и съхранява информация в компютъра; създава документ, графика и таблица, намира информация в INTERNET, ползва електронна поща и др.;
- осъществява свободна комуникация на английски и руски език с клиентите на фирмата (корабоплавателна компания, пристанище, агентийски, спедиторски, менингови и други фирми).
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Транспортни услуги"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разчита техническа документация и при необходимост работи с правна литература в зависимост от спецификата на работата;
- изработва и попълва отчети, доклади, документи, заявки, CV и др.;
- упражнява здравословно и безопасно професията и опазва околната среда;
- прилага трудовоправни знания и умения;
- работи в екип, осъществява връзки с клиенти, адаптира се към социалната среда;
- работи с компютър и интернет среда;
- владее писмено и говоримо английски език.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- осъзнава определящата роля на товара (товаропотока) спрямо пристанищата и транспорта;
- съхранява, опазва и развива околната среда;
- обслужва корабите и експлоатира пристанищата в съответствие с конвенцията MARPOL и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и други нормативни документи;
- умее да открива, оценява, решава и прогнозира проблеми, възникнали по време на обслужването и претоварването на корабите и товарите в пристанищата;
- разбира важността на проблема безопасна работа, опазване на човешкия живот и околната среда;
- решава проблеми, свързани с предотвратяване на критични ситуации, във връзка с обслужването на корабите;
- съхранява правилно материалните ресурси, контролно-проверовъчната литература, контролно-измервателната апаратура и др.;
- води диалог и осъществява връзка с кораби и брегови служби;
- разработва и прилага технологична последователност при обработване на товарите;
- познава основните и спомагателните дейности по обслужване на транспортни средства и товари;
- планира, организира и участва в изпълнението на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
- използва термини и определения, свързани с експлоатацията на пристанищата и флота на английски и български език;
- опазва околната среда при извършване на претоварни дейности и складиране на товарите;
- познава основните принципи за класификация и техникоексплоатационните характеристики на корабите;
- познава основните принципи за класификация на товарите;
- познава организацията на морските превози и видовете договори, използвани в морската практика;
- познава основните превозни документи, свързани с различните товари и организации на плаване;
- познава и работи с типови технологични карти, начините за обработка на корабите в пристанищата в зависимост от варианта на работа, наличната механизация и вида на товара;
- познава технико-икономическите характеристики на различните видове транспорт;
- познава физико-химичните свойства на товарите, опаковката и маркировката им;
- познава, изготвя и проверява документи, свързани с обслужването на корабите в пристанището;
- прилага изискванията за приемане, стифиране и съхранение на товарите в склад и по време на превоз;
- познава, изготвя и проверява документи, свързани с приемането и съхранението на товари в складовете на пристанищата;
- координира дейностите по транспортно-спедиторското обслужване на товарите;
- търси и използва информация в нормативни документи и спазва посочените в тях изисквания.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота".
Съдържанието на обучението по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.

Таблица 2

Съдържание на обучението
Професионални компетенции Тематични области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички
професионални направления
1. Работи с оборудването и офис здравословни и безопасни условия на
техниката при спазване на труд;
основните правила за безопасна Кодекс на труда;
работа и опазване на околната охрана на труда;
среда. екология, опазване и развиване на
  околната среда;
  пожарна и аварийна безопасност
2. Осъществява ефективна обща теория на пазарното стопанство -
търговска експлоатация на същност на общата теория;
пристанищата и флота. Прилага пазар и пазарни механизми;
основните икономически закони в измерители в икономиката;
сферата на водния транспорт. международна търговия и
  интеграционни общности;
  бизнес комуникации и общуване;
  бизнес етикет и бизнес етика;
  основи на предприемаческата дейност;
  основи на дребния бизнес - изграждане
  и развитие на малки и средни
  предприятия;
  стартиране на бизнес;
  разработване на бизнес план;
  основни характеристики на развитие и
  външна среда на мениджмънта;
  планиране;
  организиране, ръководство, контрол,
  специфични характеристики на
  управлението на малки и средни
  предприятия
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички
професии oт професионалното направление "Транспортни услуги"
1. Изпълнява дейностите по чуждоезикова подготовка;
обслужване на кораба, като терминология на български и английски
осъществява комуникация на език
български и на английски език.  
2. Работи с техническа принципи и задачи на стандартизацията;
документация. правила за оформяне и оразмеряване на
  чертежите по БДС, ISO;
  видове проектиране, изгледи, разрези и
  сечения;
  изобразяване и оразмеряване на
  съединения на детайли и механични
  предавки;
  видове и съдържание на
  конструктивните документи
3. Прилага компютърна техника и информационни системи в транспорта
информационни технологии при  
изпълнение на професионалните  
задължения.  
Специфична за професията 840060 "Организатор по експлоатация на
пристанищата и флота" задължителна професионална подготовка
Специалност 8400601 "Експлоатация на пристанищата и флота"
1. Приема, стифира, съхранява и класификация на товарите по различни
осигурява експедиция на товари. признаци и физико-химични свойства;
  класификация на складовете по
  различни признаци;
  методи на складиране;
  изисквания за складиране и
  съхраняване на товари;
  организация на стоково-материалната
  отчетност;
  транспортно-експедиторски работи в
  пристанищата
2. Организира претоварната устройство на морските пристанища;
дейност на транспортните устройство на кораба;
средства. видове и техникоексплоатационни
  характеристики на транспортните
  средства;
  икономическа и техническа
  експлоатация на пристанищата и флота;
  организиране на обработката на кораби
  в пристанищата;
  технологии на товаро-разтоварните
  работи;
  експлоатация на железопътния и
  автомобилния транспорт в
  пристанищата;
  оперативна работа в пристанищата;
  търговски операции в пристанищата;
  корабни товарни устройства;
  пристанищна и складова механизация
3. Обработва данни и съгласува информационни технологии в транспорта
товари. - работа с програми, използвани в
  предприятията, свързани с водния
  транспорт;
  използване на WORD и EXCEL;
  основни понятия от търговското и
  транспортното право.
  нормативни документи, уреждащи
  взаимоотношенията във връзка с
  търговското корабоплаване и контрола
  върху него;
  изисквания към корабните и превозните
  документи, договорите за превоз на
  товари, пътници и багаж, договорите за
  наем на кораби, договори за
  застраховка на пътници и товари,
  аварии на кораби и други отношения,
  свързани с корабоплаването и неговата
  безопасност;
  норми на българското законодателство
  относно превоза на пътници и товари;
  права и задължения на страните по
  договорите за превоз
4. Спедиция на товарите. същност на спедицията;
  нормативни изисквания за
  транспортиране на товари;
  права и задължения на страните по
  договора за спедиция на товарите
5. Прилага екологичните замърсяване на водите;
изисквания за опазване на видове замърсители;
морските води. начини за почистване;
  предпазване на морските води от
  замърсяване;
  конвенция MARPOL
6. Организира работата на флота. география на морския транспорт;
  организация на морските превози;
  основни превозни документи;
  управление на движението на флота;
  икономика на водния транспорт
7. Провежда митническо законодателство и
митническо-транспортни операции. изисквания по товарите;
  проверка на външнотърговските товари,
  транспортирани с кораби
8. Агентира морските кораби. агентийски фирми - видове агенти,
  функции на агентийските фирми;
  техника на агентирането;
  права и задължения на страните по
  договора за агентиране
9. Изготвя счетоводен баланс. основи на счетоводната отчетност;
  счетоводно отчитане и счетоводен
  процес

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г., бр. 65 от 2005 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 11 и 73 от 2009 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 - Обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да дефинира и не познава основни факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 - Обучаваният познава основната терминология, свързана с експлоатацията на пристанищата и флота, умее да възпроизвежда усвоените знания.
Добър 4 - Обучаваният разбира и обяснява зависимости, закономерности и принципи в изучаваните процеси, методи и обекти; умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в изменена ситуация; умее да планира изпълнението на поставените задачи; подбира методи за анализ в зависимост от изследвания обект и условията за провеждане.
Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нова ситуация, умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи; подбира и обосновава методите за анализ и контрол в зависимост от изследвания обект и условията за провеждане; оценява и интерпретира резултатите съобразно предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - Обучаваният не умее да изпълнява безопасно отделни операции.
Среден 3 - Обучаваният изпълнява поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; прави грешки в работата си.
Добър 4 - Обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; допуска малки грешки в работата си.
Много добър 5 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд; обосновава начина и последователността на анализа; открива и анализира незначителни грешки в своята работа.
Отличен 6 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача в непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; съставя план за работа, обосновава начина и последователността на анализа; оценява резултатите и качеството на работата - своята и на всеки член от екипа.
Оценяването се извършва и чрез изпълнение на практически задания с разработени критерии за оценяване.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - устно изпитване, писмено изпитване, тестове (специализирани по предмети и модули), изпитни практически задания и др., се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. се съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3. Цели на обучението.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на пристанищата и флота".
5.2.1. Изпит по теория - критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Основни понятия. Дефинира и обяснява 10
  основните понятия, свързани с  
  експлоатацията на  
  пристанищата и флота.  
2. Класификация. Класифицира основни понятия, 25
  свързани с морския транспорт -  
  товари, пристанища, кораби и  
  др.  
3. Методи за Описва методите, обяснява 25
обработка на кораби. технологиите и анализира  
  начините за обработка на  
  кораби;  
  Описва и обяснява  
  документооборота,  
  съпътстващ обработката и  
  транспортирането на товари.  
4. Технически Познава и описва 25
средства. техническите средства,  
  свързани с обработката на  
  кораба, обяснява наличната  
  тилова, кейова и трюмна  
  механизация в зависимост от  
  обработвания товар.  
5. Икономически Дефинира и обяснява 5
показатели. икономически показатели.  
6. Организационна Описва и обяснява 5
структура и организационни структури и  
управление на функционални задължения.  
стопански субекти.    
7. Правила за Видове лични предпазни 5
здравословни и средства.  
безопасни условия на Правила за използване  
труд и опазване на предметите и средствата на  
околната среда. труда по безопасен начин.  
  Разпознава опасни ситуации,  
  които биха могли да възникнат  
  в процеса на работа;  
  Дефинира предписания за  
  своевременна реакция при  
  възникване на критични  
  ситуации.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията - критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Осигуряване на Спазва правилата за 10
здравословни и осигуряване на здравословни  
безопасни условия на и безопасни условия на труд в  
труд, пожарна и пристанищата.  
аварийна безопасност Спазва изискванията за  
и опазване на пожарна и аварийна  
околната среда. безопасност в пристанищата.  
  Спазва изискванията за  
  опазване на околната среда.  
2. Спазване на Спазва последователността на 5
технологичната дейностите по изпълнение на  
последователност при поставената задача.  
изпълнение на Правилно подбира  
изпитната задача. необходимите технически  
  средства при изготвяне на  
  технологична карта съобразно  
  технологията на обработка и  
  варианта на работа.  
  Целесъобразно подбира  
  необходимата документация,  
  свързана с обработката на  
  товара и кораба и варианта на  
  работа.  
3. Техническо Спазва технологичните 45
изпълнение на изисквания и  
поставената задача. последователност на  
  операциите съобразно  
  технологичната схема.  
  Прилага допълнителните  
  указания за работа в  
  зависимост от спецификата на  
  поставената задача и  
  здравословните и безопасни  
  условия на труд и в  
  зависимост от вида на товара  
  и прилаганата технология.  
4. Документално Правилно подбира и 30
оформяне на подрежда документацията в  
поставената задача. зависимост от направлението  
  на товара.  
  Целесъобразно подбира,  
  попълва и описва  
  документооборота в  
  зависимост от варианта и  
  направлението на  
  товаропотока.  
5. Спазване срока за Изпълнява заданието в 10
изпълнение на определеното време.  
заданието.    
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията. Учебно-материалната база трябва да обхваща методически, дидактически, технически и материални средства, необходими за качествено и пълноценно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Учебните кабинети трябва да отговарят на санитарно-хигиенни норми.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане - работно място за всеки обучаван (учебна маса, стол, компютърна техника), работно място на обучаващия (учебна маса, стол, компютърна техника), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, мултимедиен проектор, компютър и др.), други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала - чертожни инструменти, карти, издания и сборници с нормативни документи, табла, схеми, макети, мултимедия.
6.2. Учебна база
Обучението по практика на професията се провежда в учебни бази и производствени места. Те се оборудват с помагала и технически средства, необходими за усвояването на компетенции, свързани с експлоатацията на пристанищата и флота. Учебната база трябва да осигурява работни места за всички обучавани, както и работно място за обучаващия.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане - производствената практика се провежда в специализирани учебни центрове, както и на територията на пристанището, за която са необходими пристанищни и външни за пристанището документи, свързани с обработката и транспортирането на товари и кораби.
6.2.2. Учебни помагала - табла, схеми, макети, морски карти, технологични схеми, технологични карти, документи.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация" от област на висше образование "Технически науки" и от професионално направление "Икономика" от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
Апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост и промяна на нормативната база.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти