Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК ПО ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ"

В сила от 05.02.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 624020 "Техник по промишлен риболов и аквакултури" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 624 "Рибно стопанство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 624020 "Техник по промишлен риболов и аквакултури" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 6240201 "Промишлен риболов и аквакултури".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 624020 "Техник по промишлен риболов и аквакултури".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури"


Професионално направление:
 
624 Рибно стопанство
   
Наименование на професията:
 
624020 Техник по промишлен риболов и аквакултури
Специалност: Степен на професионална
  квалификация:
6240201 Промишлен трета
  риболов и  
  аквакултури  

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.V.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.IХ.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.VI.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.ХI.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.II.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.Х.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури", по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 1.

Таблица 1

Описание на трудовите дейности (задачи) Предмети и средства на труда По професионални компетенции
    Знания за: Умения за: Професионално- личностни качества
1 2 3 4 5
1. Изработва и ремонтира суровини, материали: рибарски свойствата и предназначението разчитане на чертежи на сръчност;
мрежени риболовни уреди. тирета, мрежени материали, на видовете риболовни риболовни уреди; прецизност;
  въжета, поплавъци, тежести; материали; разпознаване на риболовните отговорност;
  работна документация: чертежи, технологията на построяване на материали и изделия; комуникативност;
  инструкции, правилници, мрежените риболовни уреди; измерване на параметрите на трудова и технологична
  инструменти, игли, калъпи, свая, технологията на ремонта на риболовни материали; дисциплина;
  ножче; мрежените риболовни уреди; построяване и ремонтиране на организираност;
  машини: преса за изготвяне на видовете обозначения в риболовни уреди при спазване наблюдателност;
  гаши, машини за рязане на техническата и технологичната на технологичната издръжливост на работа при
  въжета; документация; последователност; изпълнение на еднообразни
  лични и колективни предпазни терминологията, свързана с правилно съхранение на дейности
  средства, работно облекло построяване и ремонт на риболовни материали и  
    риболовни уреди; риболовни уреди;  
    правилата за здравословни и контролиране използването на  
    безопасни условия на труд при работното оборудване по  
    построяване и ремонт на предназначение  
    риболовни уреди.    
2. Организира риболовната риболовни уреди, биология на рибите със стопанско изпълнение на риболовния умение за вземане на решение;
дейност в разнородни басейни с риборазузнавателна апаратура, значение; процес в технологична концентрация на вниманието и
различни риболовни уреди в ехолот, хидролокатор, трална техника на риболов с риболовни последователност; наблюдателност;
зависимост от вида риба. сонда и др.; уреди при конкретните условия управление на ваерна и кабелна издръжливост на работа и стрес;
  механизми на риболовни уреди: за работа; лебедка; готовност за работа в екип;
  ваерни лебедки, кабелни устройство на риболовните управление на товарна стрела; дисциплинираност;
  лебедки, гинталиеви лебедки, уреди; управление на мрежообирачна отговорност;
  товарни стрели и др.; устройство и приложение на машина; способност за справяне с
  работна документация - карта на ваерните лебедки; риборазузнаване в риболовния проблемните ситуации;
  риболовния район, лоция, устройство и приложение на район; умение за работа с хора;
  правилници, чертежи на товарните стрели; правилно съхранение на упражняване на контрол и оценка
  риболовни уреди, лични и видове средства за оптимизация риболовни уреди; на работата;
  колективни предпазни средства, на риболова; устно и писмено изразяване на спазване на трудова и
  работно облекло; терминологията, свързана с мнение по професионални теми; технологична дисциплина.
  Закон за рибарство и риболовната дейност; събиране и анализиране на  
  аквакултури (ЗРА) характеристика на риболовните информация относно  
    райони; риборазузнаването;  
    изискванията за здравословни и контролиране използването на  
    безопасни условия на труд за работното оборудване по  
    различните риболовни уреди; предназначение;  
    опазване на околната среда; осигуряване на здравословни и  
    изисквания за организиране и безопасни условия на труд при  
    провеждане на риболова риболов  
3. Организира първичната Суровини и материали: риба тара, изменения в тъканите на рибата; разпознаване преснотата на прецизно спазване на
обработка на рибата и касетки, натрошен лед, брезент, фактори, влияещи върху срока на рибата; инструкции, указания,
експедицията й. транспортни средства, ножове, съхранение на рибата; обработка на морска и изисквания;
  лични предпазни средства, технически и икономически сладководна риба в зависимост отговорност; самоконтрол;
  работно облекло изисквания към първичната от начина на риболов; съобразителност
    обработка на риба; сортиране на рибата;  
    технологични изисквания при съхранение на уловената риба в  
    пасивен риболов; зависимост от сезоните  
    технологични изисквания при    
    активен корабен риболов.    
4. Развъжда и отглежда риба за басейни; биологични особености на съставяне на хранителни таблици сръчност;
консумация и други водни силози; отглежданите видове риба и и графици и техните корекции трудова дисциплина;
организми. садкови установки; други водни организми; спрямо състоянието на работа в екип;
  рециркулационни системи; технология на отглеждане на отглежданата риба; отговорност;
  системи и съоръжения за видовете риба и други водни подаване на храната; издръжливост;
  водоснабдяване; организми; подготовка на техническите физическа сила;
  филтри; хранителна активност и съоръжения за отглеждане на наблюдателност;
  транспортни средства; хранителни навици на риба и други водни организми; логическо мислене;
  хранилки; различните видове риба и други работа с различните видове комуникативност
  машини за унищожаване на водни организми; машини за развъждане и  
  водна растителност; видове храни; отглеждане на риба;  
  сортировъчни машини; основни технически съоръжения и сортиране на риба и други водни  
  електроагрегати, техните параметри; организми по размери;  
  помпи; технически характеристики на контролни замервания и преценка  
  мрежи; използваните при угояването на биомасата на отглежданата  
  кепове; транспортни, сортировъчни, риба;  
  кантар; помпени и други видове машини; извършване на контролни  
  съдове за прехвърляне; болести по различните видове измервания на температура,  
  уреди за контрол на температура, риба, признаци, препарати за кислородно съдържание, рH и  
  кислородно съдържание, рН и третиране и лечение др.;  
  др.;   определяне твърдостта на водата  
  храна (фуражни смески, добавки   (обща и карбонатна);  
  и др.);   работа под вода  
  медикаменти и лекарствени      
  средства;      
  органични и неорганични торове;      
  технически материали за      
  поддръжка на рибовъдните      
  съоръжения;      
  Закон за рибарство и      
  аквакултури; технологичен      
  дневник, дневник за отразяване      
  на температурата на водата,      
  хранителни таблици - планове,      
  приходно-разходни документи      
  за движението на рибата и      
  храна, протоколи за отразяване      
  на технологичния отпад;      
  облекло - гумени гащеризони,      
  гумени ръкавици, ботуши      
5. Хранене на рибите. автоматични и механични поведение на рибата при определяне състоянието на сръчност;
  хранилки; хранене; отглежданата риба; трудова дисциплина;
  лопатки за механично хранене; видове храни; правилно разпределяне на работа в екип;
  уред за проверка на хранилките; основни групи хранителни храната и приготвяне на отговорност;
  бункери, складове за съхранение вещества; хранителни дажби; издръжливост;
  на фураж; технически характеристики на работа с машини за приготвяне физическа сила;
  средства за транспортиране на машините и апаратите, на хранителни смески наблюдателност;
  фураж (шаситни трактори, използвани в храненето   логическо мислене
  елеватори и др.);      
  машини - бъркалки и мелачки за      
  приготвяне на хранителни смески      
  по рецептури;      
  компоненти за приготвяне на      
  фуражи (различни типове      
  брашна, витаминни премикси и      
  други добавки, различни типове      
  шротове и др.);      
  дневник за хранителни дажби;      
  хранителни таблици;      
  рецептури за приготвяне на      
  храни;      
  работни дрехи, ръкавици      
6. Подготовка на басейни и общи технически средства; хидрохимия; работа с хидромелиоративни сръчност;
съоръжения за отглеждане на мрежени платна; почвообработка; машини и с косачки за водна трудова дисциплина;
риба. Мелиоративни мероприятия материал за саваци; развъждане на естествена храна растителност; работа в екип;
в рибовъдните стопанства. трактори; (дафния, циклопс, артемия, измерване на площи и отговорност;
  редосеялки; хирономуси, ротатории и др.); изчисляване на количествата издръжливост;
  плугове; състав и използване на препарати и тяхното физическа сила;
  косачки (сухоземни и водни); естествени и изкуствени торове; разпределение в рамките на наблюдателност;
  инвентар (лопати, гребла, общи технически познания за басейните; логическо мислене;
  маркучи, помпи за измиване и мелиоративните мероприятия в разораване и подравняване комуникативност;
  др.); рибовъдните стопанства; дъната на басейните съобразителност
  изкуствени торове и препарати видове хидромелиоративни    
  (СаО, хербициди), посадъчен машини    
  материал (пшеница, ечемик, ръж);      
  гумени ръкавици,      
  противопрахови маски, защитни      
  очила      
7. Транспортиране на жива риба и специализиран транспорт за основни изисквания на регулиране на подаваните сръчност;
хайвер. превозване на жива риба; транспортираните различни количества кислород при трудова дисциплина;
  водна помпа; видове риба; транспортиране на жива риба; работа в екип;
  съдове (легени, кофи и др.); правила за работа с кислородни извършване на темпериране; отговорност;
  кепове; бутилки; организация на процеса на издръжливост;
  сакове; уреди за измерване на налягане; транспортиране в съответствие с физическа сила;
  мерителни цедки; видове документи, необходими изискванията наблюдателност;
  мрежи за облов; за транспортиране на жива риба   логическо мислене;
  кантар; и хайвер   комуникативност;
  стиропорени и други сандъци за     съобразителност
  транспорт на хайвер;      
  лед;      
  полиетиленови чували, ръкавици;      
  улуци за отвеждане на рибата;      
  кислородни бутилки, манометри,      
  електронни уреди (рН метър,      
  оксиметър);      
  приемно-предавателни      
  протоколи, експедиционни      
  бележки,      
  ветеринарномедицински      
  свидетелства;      
  гумени ръкавици; ръкавици;      
  ботуши;      
  якета - ветровки;      
  гумени гащеризони      
8. Реализация на продукцията. транспортни средства; технически и икономически работа с основните типове сръчност;
  риболовни уреди, кепове, сакове; изисквания за реализация на риболовни уреди; трудова дисциплина;
  кантар; продукцията; извършване на манипулации по работа в екип;
  пластмасови каси; основни типове риболовни уреди зашеметяване на рибата отговорност;
  ледогенератор; и механизмите им на действие;   издръжливост; физическа сила;
  подемници и засмукващи помпи; екологични изисквания на   наблюдателност;
  лед; хидробионтите;   логическо мислене;
  механични устройства за основни изисквания за хуманно   комуникативност;
  зашеметяване; отношение към рибата при   съобразителност
  ветеринарно-медицински нейното умъртвяване;    
  свидетелства; устройства за зашеметяване на    
  експедиционни бележки; рибата    
  стокови разписки;      
  складови разписки;      
  гумени ръкавици      
9. Използване на спасителни спасителни лодки, салове, видове индивидуални и работа със спасителните лодки дисциплинираност;
средства. спасителни кръгове, спасителни колективни спасителни средства; при напускане на кораба; справяне с критични ситуации;
  ризи инструкции за използване; използване на спасителни ризи; самоконтрол
    методика за оцеляване в море прилагане на индивидуални  
      техники за оцеляване;  
      предотвратяване и борба с  
      възникнали на борда пожари  
10. Прилагане на медицинска медицински ръководства, характер и степен на тежест на оказване на медицинска помощ самоконтрол;
помощ на пострадал на кораба. медикаменти, превързочни травмите или заболяванията; на пострадал на кораба с дисциплинираност;
  материали възможни причини помощта на консултации по отговорност
      радиото;  
      вземане на ефективни мерки при  
      случаи на злополука или  
      заболявания, типични за корабни  
      условия;  
      прилагане на техники за  
      оцеляване на море;  
      спазване на правилата за  
      противопожарна безопасност и  
      борба с пожарите;  
      осигуряване на лична  
      безопасност  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Съществуват благоприятни агроекологични условия и солидна материална база за отглеждане на риба за консумация и за развитие на риболова в сладководните водоеми в страната и в Черно море. Разработени са и програми за производството на риба в сладки води.
Тенденциите в развитието на съвременното рибарство са свързани с интензификацията на производствените процеси. Въвеждането на затворени циркулационни системи, които пестят природни ресурси (вода и енергия), изисква обучение на кадрите и по-голяма специализация.
За работа в съвременните условия са необходими допълнителни знания и умения, свързани със: нови екологосъобразни технологии; автоматизация на производствените процеси; нови и перспективни видове аквабионти, източници на протеини и подходящи за интензивно отглеждане (ракообразни, молюски, водорасли и др.).
2.3. Възможности за професионална реализация
Изпълнението на националните и регионалните програми за икономическото развитие на предприятията и стопанствата налага необходимостта от квалифицирана работна ръка и ръководни кадри.
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.ХII.2005 г., Заповед № 884 от 7.ХI.2006 г., Заповед № 969 от 28.ХII.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от 30.ХII.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури", могат да заемат длъжностите 1221-3008 Ръководител участък, лов и риболов, 1311-9003 Управител, риболов, 5169-1008 Риболовен надзирател, 6151-1001 Работник във ферма за аквакултури, 6151-1002 Работник, ферма (рибовъд), 6151-2003 Фермер, отглеждащ аквакултури, 6151-2004 Фермер, рибовъд, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури", могат да продължат обучението си по професия "Рибовъд" - трета степен на професионална квалификация, или по професия "Корабоводител", като обучението им по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии, се зачита.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" е обучаваните да придобият професионални компетенции за построяване и ремонт на риболовни уреди, риболов, развъждане и отглеждане на рибни и други водни организми.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" обучаваният трябва да:
- спазва правилата за безопасност при работа с риболовни уреди, не замърсява с работата си околната среда;
- умее да работи в екип, разбира своята роля в общата работа на екипажа;
- познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
- познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и на сключения трудов договор;
- участва в разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в дейността на фирмата, предприятието или институцията, старае се да повишава квалификацията си;
- осъществява комуникация с клиенти и екипажа на различни равнища, като познава управленската структура на фирмата;
- умее да попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи, молби и др.;
- намира и съхранява информация в компютъра, намира информация в Internet, ползва електронна поща и др.;
- използва информация по професията на чужд език, умее да осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Рибно стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разпознава, правилно поддържа и съхранява основните средства и предмети на труда за работа в рибното стопанство и риболова;
- познава биологията на рибите със стопанско значение;
- познава и прилага технологиите за рибовъдство и аквакултури;
- познава организацията на стопанството, предприятието и правомощията на длъжностните лица;
- разчита и ползва информация от техническа и технологична документация - схеми, чертежи, скици, спецификации;
- знае и прилага правилата за първична обработка, съхранение и транспорт на отгледаната или уловена риба;
- съхранява и поддържа правилно материални ресурси, машини и механизми, апаратура;
- познава и прилага ефективни мероприятия при експлоатация на водните басейни.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава мрежените, въжените и другите материали за изработване и ремонт на риболовни уреди;
- работи с основните инструменти и машини при построяване и ремонт на риболовни уреди;
- разчита чертежи на риболовни уреди и спецификации и изчислява основни параметри по тях;
- прилага технологичната последователност за изработване и ремонт на видовете мрежени риболовни уреди;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- познава конструктивните особености и устройство на риболовни уреди;
- извършва риболов в различни водни басейни със съответстващия за обекта на риболов вид риболовен уред;
- познава основните и спомагателните механизми и елементи, използвани за риболов;
- прилага технологичната последователност при риболова и първичната обработка на уловената риба;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с осъществяване на риболова;
- поддържа корпуса, устройствата, системите и механизмите на кораба и рибовъдните стопанства в съответствие с международните и националните изисквания;
- използва хидроакустични риборазузнавателни прибори и средства;
- съхранява и опазва околната среда;
- избира подходящи фуражи, определя дажбите и начина на хранене;
- прилага промишлено размножаване на риби;
- извършва интензификация на рибовъдството;
- извършва риболов и отглежда риба и други водни организми при спазване на технологичната последователност;
- умее да работи с риболовните машини и механизми на кораба в съответствие с правилата за безопасна работа и опазване на околната среда;
- планира и организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с рибовъдната дейност.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури".
Съдържанието на обучението по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.

Таблица 2

Професионални компетенции Тематични области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка-единна за всички
професионални направления
1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
безопасна работа, не пожарна и аварийна безопасност;
замърсява с работата си долекарска помощ;
околната среда при работа с опазване на околната среда.
риболовна техника и за  
аквакултури.  
2. Познава пазарните обекти и субекти на пазара;
отношения, мястото и ролята на икономически процеси, явления и
отделните лица, фирмите, отношения;
институциите и държавата в стопанско устройство на обществото;
тях. документи и документооборот.
3. Познава правата и трудовоправни отношения;
задълженията си в трудовия социално осигуряване;
процес съгласно КТ и данъчна система;
изпълнението на сключения трудови норми;
трудов договор. трудовоправно законодателство;
  трудовоправни отношения в
  производственото звено;
  нормиране на труда;
  заплащане на труда;
  социално и здравно осигуряване;
  длъжностна характеристика;
  структура на фирмата.
4.Участва при разпределяне на организация на трудовия процес;
задачите между членовете на трудова динамика;
екипа, съдейства им и търси мотивация и контрол;
помощ от тях, отнася се с психологична структура на трудовата
чувство за отговорност при дейност.
изпълнение на задачата, която  
му е възложена.  
5. Разбира своята роля в потребности и способности на личността за
дейността на фирмата, саморазвитие;
предприятието или заплащане на труда, трудови норми.
институцията, старае се да  
повишава квалификацията си.  
6.Осъществява комуникация с трудовоправни отношения;
клиенти и колеги на различни водене на разговор;
равнища, като познава устройствени правилници;
управленската структура на нормативна уредба за рибовъдния отрасъл.
фирмата.  
7. Умее да попълва бланки, представяне в писмен вид на: молба, отчет,
изготвя справки, съставя заявка
протоколи, молба и др.  
8. Ползва програмни продукти, конфигурация на компютъра;
свързани с професионалната устройство за въвеждане и съхраняване на
дейност. данни;
  съхраняване и намиране на информация;
  работа с програмни продукти за съставяне
  на таблица и текст
9. Осъществява комуникация на най-често употребявана лексика, четене на
чужд език на работното място. текстове (стандарти, нормативни документи,
  каталози, инструкции, указателни надписи и
  др.);
  разговор (елементарни изрази и прости
  изречения);
  думи и изрази, свързани с
  професионалните задачи (каталози,
  инструкции, упътвания, параметри, схеми) -
  говоримо и писмено
Отраслова задължителна професионална подготовка-единна за всички
професии от професионално направление „Рибно стопанство"
10. Познава биологията на стопански видове риба, обект на изкуствено
рибите със стопанско значение възпроизводство;
и на други водни организми. анатомично устройство и физиология на
  рибите и други водни организми
11. Познава организацията на нормативни документи в производството;
рибното стопанство и организация на работното място
правомощията на длъжностните  
лица.  
12. Знае и прилага правилата първична обработка на рибната суровина на
за съхранение и транспорт на риболовните кораби: промиване, сортиране,
отглежданата или уловената охлаждане;
риба. начини за съхранение на рибата
Специфична за професията 624020 „Техник по промишлен риболов и
аквакултури" задължителна професионална подготовка
Специалност: 6240201 „Промишлен риболов и аквакултури"
13. Разпознава и правилно риболовни материали;
поддържа и съхранява въжени изделия;
основните средства и предмети мрежени материали;
на труда за работа в рибното класификация на риболовните уреди;
стопанство и риболова. съхранение и опазване на риболовни
  уреди.
14. Разчита и ползва условни знаци в техническата документация
информация от техническа и на риболовните уреди;
технологична разчитане на чертеж на дънен трал;
документация-схеми, чертежи, разчитане на чертеж на пелагичен трал;
скици, спецификации. сборни и детайлизирани чертежи.
15. Познава мрежените, риболовни материали, използвани в
въжените и други материали за рибната промишленост;
изработване на риболовни обработка на риболовните материали.
уреди.  
16. Работи с основните плетене на мрежи;
инструменти и машини при разкрояване на мрежи;
изграждане и ремонт на ремонт на риболовни уреди.
риболовни уреди.  
17. Разчита чертежи и разчитане чертеж на дънен трал;
спецификации на риболовни разчитане чертеж на пелагичен трал;
уреди, изчислява основните изчисляване цикъл на кройка;
параметри по тях. изчисляване размери на мрежени платна.
18. Прилага технологичната обща технология на построяване на
последователност при риболовни уреди;
изработване и ремонт на технология на ремонта на риболовни уреди.
видовете мрежени риболовни  
уреди.  
19. Контролира качеството на технологична инструкция за построяване на
извършената работа в трал;
съответствие с нормативните оптимални режими за работа на машините.
изисквания.  
20. Познава конструктивните класификация на риболовните уреди;
особености и устройството на конструкция на барчосващите мрежи;
риболовните уреди. конструкция на гъргър;
  конструкция на далян;
  конструкция на трал;
  конструкция на грибовете;
  конструкция на рибни помпи.
21. Извършва риболов в риболов с далян;
различни водни басейни със риболов с трал;
съответстващия за обекта на риболов с морски гриб.
риболов риболовен уред.  
22. Познава основните и трални лебедки и ваерни
спомагателните механизми и лебедки-устройство, принцип на действие и
елементи, използвани за приложение;
риболов. товарни лебедки;
  мрежени барабани.
23. Прилага технологична нормативни документи в риболова;
последователност при организация на гъргърулова;
риболова и първичната организация на тралния риболов;
обработка на уловената риба. организация на риболов с далян.
24. Планира и организира влияние на метеорологичните условия върху
изпълнението на текущите процеса на риболов;
задачи и решава възникнали здравословни и безопасни условия на труд
проблеми, свързани с при риболов.
осъществяването на риболова.  
25. Познава средствата за светлинни полета;
оптимизация на риболова. електрически полета;
  акустични полета.
26. Прилага промишлено получаване и оплождане на хайвера;
размножаване на рибата. инкубиране на хайвера.
27. Извършва мелиоративни торене;
мероприятия в рибовъдството. калциране;
  борба с водната растителност.
28. Разработва и прилага отглеждане на шаран в садки;
технологичната отглеждане на пъстърва в садки;
последователност на оборудване на садково стопанство.
индустриалното рибовъдство.  
29. Планира и организира ролята на външната среда при
изпълнението на текущите отглеждането на риба;
задачи и решава възникнали здравословни и безопасни условия на труд
проблеми, свързани с и хигиенни норми и изисквания при
рибовъдна дейност. отглеждането на рибата.
30. Провежда необходимите оповестяване възникването на аварийна
действия при извънредни ситуация на кораба;
обстоятелства на кораба. борба с пожар на борда на кораба;
  оказване на първа медицинска помощ;
  действия при терористичен акт на кораба.

5. Система за оценяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г., бр. 65 от 2005 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 11 и 73 от 2009 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - Обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да дефинира и не познава основни факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 - Обучаваният познава основната терминология, свързана с експлоатацията на пристанищата и флота, умее да възпроизвежда усвоените знания.
Добър 4 - Обучаваният разбира и обяснява зависимости, закономерности и принципи в изучаваните процеси, методи и обекти; умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в изменена ситуация; умее да планира изпълнението на поставените задачи; подбира методи за анализ в зависимост от изследвания обект и условията за провеждане.
Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нова ситуация, умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи; подбира и обосновава методите за анализ и контрол в зависимост от изследвания обект и условията за провеждане; оценява и интерпретира резултатите съобразно предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - Обучаваният не умее да изпълнява безопасно отделни операции.
Среден 3 - Обучаваният изпълнява поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; прави грешки в работата си.
Добър 4 - Обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; допуска малки грешки в работата си.
Много добър 5 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд; обосновава начина и последователността на анализа; открива и анализира незначителни грешки в своята работа.
Отличен 6 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача в непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; съставя план за работа, обосновава начина и последователността на анализа; оценява резултатите и качеството на работата - своята и на всеки член от екипа.
Оценяването се извършва и чрез изпълнение на практически задания с разработени критерии за оценяване.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при които обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент за тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - устно изпитване, писмено изпитване, тестове (специализирани по предмети и модули), изпитни практически задания и др., се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. се съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури".
5.2.1. Изпит по теория - критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест %
1 2 3
1. Знания за разпознава, разчита и използва 20
построяване и документацията на риболовни  
ремонт на мрежени уреди-чертежи, спецификации,  
риболовни уреди. инструкции, предписания, наредби,  
  правилници и др.;  
  описва методите за подбор, безопасна  
  употреба и съхранение на риболовните  
  материали и инструменти;  
  описва общата технология и  
  специфичните операции при  
  изработването на мрежените риболовни  
  уреди;  
  изчислява основните параметри на  
  риболовните уреди.  
2. Знания за описва конструктивните особености на 35
конструкцията на риболовните уреди;  
риболовните уреди обосновава избора на обектите за  
и техниката на риболов за съответния риболовен уред;  
риболов с тях. обосновава избора на  
  оптимизационните полета, прилагани за  
  риболовния уред;  
  описва техниката на риболов с  
  риболовните уреди;  
  използва стандартни термини и изрази,  
  използвани в риболова.  
3. Знания за описва принципа на действие и 15
експлоатацията и устройството на машините и  
поддръжката на механизмите за промишлен риболов;  
машините и описва принципа на действие на  
механизмите в механизмите, използвани в  
риболова и рибовъдните стопанства;  
рибовъдните знае правилата за тяхната експлоатация  
стопанства. и поддръжка;  
  знае основните параметри при  
  експлоатацията им.  
4. Знания за описва биологичните особености на 15
развъждане, отглежданата риба и други водни  
отглеждане и организми;  
хранене на риба за описва технологията на отглеждане на  
консумация. различните видове риба и други водни  
  организми;  
  биотехника за размножаване на  
  стопанските видове риба и други водни  
  организми;  
  знае болестите по отделните видове  
  риба и тяхното лечение;  
  описва основните видове храни,  
  приготвянето на хранителните дажби.  
5. Знания за знае мерките за безопасност и 10
здравословни и опазване на човешкия живот;  
безопасни условия описва начините за оказване на  
на труд и опазване долекарска помощ при авария на кораб;  
на околната среда. знания за безопасна работа и опасни  
  ситуации на кораба;  
  знания за сигнализацията за  
  оповестяване на възникнала аварийна  
  ситуация на кораба;  
  знания за опазване на околната среда  
  при корабоплаване и риболов;  
  описва действията, които се  
  предприемат за овладяване на  
  възникнали извънредни обстоятелства  
  на кораба.  
6. Знания по чужд чете професионални 5
език. текстове-стандарти, нормативи,  
  каталози, инструкции, указателни  
  надписи и др.;  
  участва в разговор-владее елементарни  
  изрази и прости изречения;  
  използва стандартни термини и изрази,  
  свързани с изпълнение на  
  професионалните задачи.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика - критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви, предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест %
1. Спазва правилата Употребява правилно и по безопасен 5
за безопасни начин предметите и средствата на  
условия на труд и труда.  
опазване на Не замърсява околната среда при  
околната среда. изработването и ремонта на  
  риболовните уреди.  
  Не допуска опасни ситуации по време  
  на работа, компетентно и  
  своевременно реагира при критични  
  обстоятелства.  
  Избира и използва правилно лични  
  предпазни средства.  
2. Правилно подбира Умее да разчита чертежа на 10
асортимента мрежи и риболовния уред и да прилага  
въжета в зависимост извлечената информация.  
от изпитното Умее да изчислява основни параметри  
задание по чертеж на риболовния уред.  
3. Разчита чертеж на Разчита условните обозначения върху 20
дънен и пелагичен чертеж на трал.  
трал Разчита размерите в чертеж на трал.  
  Разчита сборъчен и детайлизиран  
  чертеж на трал.  
4. Спазва Определя самостоятелно 10
технологичната технологичната последователност на  
последователност операциите.  
при изпълнение на Спазва технологичната  
операциите на последователност в процеса на  
изпитното задание работа.  
5. Качество на Осигурява съответствие на всяка 50
изпълнение на завършена операция с изискванията  
изпитното задание на съответната технология.  
  Спазва изискванията на правилниците,  
  наредбите и предписанията, свързани  
  с изпитното задание (материали,  
  инструменти, лични предпазни  
  средства).  
  Изпълнява задачата в поставения  
  срок.  
6. Ефективна Подрежда правилно инструменти и 5
организация на материали, за да осигури точно  
работното място спазване на технологията.  
  Употребява материалите  
  целесъобразно.  
  Работи с равномерен темп в  
  определеното време.  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в работилница по риболовна техника, учебен далян, учебен кораб и базови рибовъдни стопанства.
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията. Учебно-материалната база трябва да обхваща методически, дидактически, технически и материални средства, необходими за качествено и пълноценно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Учебните кабинети трябва да отговарят на санитарно-хигиенни норми.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане - работно място за всеки обучаван (учебна маса, стол, компютърна техника), работно място на обучаващия (учебна маса, стол, компютърна техника), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, мултимедиен проектор, компютър и др.), други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала - табла с мостри на риболовни материали (на рибарски тирета, синтетични мрежи и растителни въжета); схеми за конструкцията на различните риболовни уреди, макети на гъргър, кораб с трал, даляни; филми за техниките на риболов с различни риболовни уреди, схеми за устройството на различни видове механизми за риболов и аквакултури, филми за рибовъдство; схеми по аквакултури.
6.2. Учебни работилници
6.2.1. Основно оборудване - хранилище за мрежи, въжета, рибарско тире и инструменти, устройство за заточване на ножове, индивидуални куки за плетене на мрежи; машина за рязане на въжета, машина за изработване на гаши, макети на основните риболовни уреди, образци на основните технологични операции за изработване на риболовни уреди.
6.2.2. Помощно оборудване - ножове, метър, сваи, шаблони за мерене на мрежите.
6.2.3. Инструменти - игли за плетене, калъпчета за ръчно плетене.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация" от област на висше образование "Технически науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
Апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост и промяна на нормативната база.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти