Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

В сила от 26.01.2010 г.
Издаден от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.60 от 3 Август 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и числеността на областните дирекции "Земеделие".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Областните дирекции "Земеделие" са специализирани териториални администрации към министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Областните дирекции "Земеделие" са юридически лица на бюджетна издръжка със седалище в съответните областни градове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Областните дирекции "Земеделие" са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Областните дирекции "Земеделие" подпомагат министъра на земеделието, храните и горите при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП на ЕС) на територията на съответната област или области, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Дейността на областните дирекции "Земеделие" се осъществява на основата на принципите: законност, откритост, достъпност, ефективност, субординация, координация, предвидимост, обективност, безпристрастност, отговорност и отчетност.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) осъществява:
1. координацията, методическото ръководство и контрола по прилагане на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ), Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им;
2. координацията, методическото ръководство и контрола по изпълнението на Националната статистическа програма, приемана ежегодно от Министерския съвет на Република България на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за статистиката;
3. координацията и контрола по прилагане на глава пета, раздел VI от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(7) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Дирекция "Поземлени отношения и комасация" в МЗХГ осъществява координацията, методическото ръководство и контрола по прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
(8) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители" в МЗХГ осъществява методическото ръководство по прилагане на глава пета, раздел VI от ЗПООПЗПЕС и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Инспекторатът към МЗХГ осъществява контрол върху дейността на областните дирекции "Земеделие".

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


Чл. 3. (1) Областните дирекции "Земеделие" се ръководят и представляват от директор, който е орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Директорът се назначава с договор, който се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието, храните и горите.
(3) Директорът на областна дирекция "Земеделие":
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;
2. подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;
3. ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;
4. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. и ПРСР за периода 2014 - 2020 г.;
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите на територията на съответната област;
6. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието, храните и горите;
7. утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
8. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
10. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) контролира дейностите по напояване на земеделските земи, вкл. надзора върху сдруженията за напояване съгласно Закона за сдруженията за напояване, на територията на съответната област;
15. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оправомощава служители, които да извършват проверки на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и за произведеното и наличното зърно в земеделските стопанства, съгласно чл. 58п, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;
16. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва, променя или прекратява регистрацията на техниката, включително отчислява техниката, по реда на чл. 11 ЗРКЗГТ;
17. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) утвърждава месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община;
18. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) прилага с мотивирана заповед принудителните административни мерки по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗРКЗГТ;
19. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оправомощава служители, които да осъществяват контрола по чл. 15 ЗРКЗГТ и да съставят актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;
20. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС и по ЗРКЗГТ;
21. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители;
22. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
23. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г., предишна т. 17, изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) определя със заповед служители, които осъществяват проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и производството по установяване на конфликт на интереси;
24. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) определя длъжностно лице по защита на данните съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.);
25. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) оправомощава със заповед служители, които да осъществяват контрола по чл. 17, ал. 3 и 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза и да съставят актове за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;
26. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;
27. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., предишна т. 24, изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) изпълнява и други функции, възложени със закон, подзаконови нормативни актове или заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(4) При упражняване на правомощията си директорът на областната дирекция издава индивидуални административни актове.
(5) Директорът може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на главния секретар.
(6) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определено със заповед за всеки конкретен случай длъжностно лице от състава на дирекцията.


Чл. 4. Директорът на областната дирекция взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други органи и организации.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Директорът на областната дирекция представя на министъра на земеделието, храните и горите годишен доклад за дейността на областната дирекция "Земеделие".

Глава трета.
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Раздел I.
Общи положения


Чл. 6. (1) Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областните дирекции "Земеделие" са обособени в обща и специализирана администрация.
(2) Числеността на персонала на съответната областна дирекция е посочена в приложението.
(3) Структурата и числеността на отделните административни звена се определят с длъжностното разписание при спазване на разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите актове по прилагането им.


Чл. 7. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".
(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.


Чл. 8. Контрол за законосъобразност на документите, свързани с финансовата дейност на областната дирекция "Земеделие", се осъществява от упълномощен от директора служител на областната дирекция.


Чл. 9. (1) Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие".
(2) В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена.
(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 10. Административното ръководство на областната дирекция се осъществява от главен секретар.


Чл. 11. Главният секретар се назначава от директора.


Чл. 12. Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира дейността на областната дирекция за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на директора;
2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на областната дирекция;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната дирекция;
4. контролира работата с документите, тяхното съхраняване и опазването на служебната тайна;
5. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната дирекция;
7. изпълнява и други задачи, възложени му от директора.

Раздел III.
Обща администрация


Чл. 13. Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси":
1. приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;
2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;
3. систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;
4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;
5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;
7. разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;
8. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси и други нормативни актове;
9. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и бюджета на областната дирекция;
10. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изготвя годишните и междинните финансови отчети;
12. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) контролира и анализира изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за съответната година;
13. отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;
14. управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;
15. обезпечава информационното обслужване на администрацията;
16. подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
17. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) води публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 - 14 от ЗПКОНПИ;
18. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.);
19. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
20. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.

Раздел IV.
Специализирана администрация


Чл. 14. Главна дирекция "Аграрно развитие":
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) подпомага директора при осъществяване на правомощията му по чл. 3, ал. 3, т. 2;
2. създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), и други регистри, необходими за дейността на министерството;
3. организира поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място;
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) извършва регистрация в СИЗП на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки по ОСП на ЕС, и предава тези данни в електронен вид в Министерството на земеделието, храните и горите за обобщаване и подаване в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
5. оказва съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане в предвидените от закона случаи;
6. подпомага извършването на проверки на място, свързани с контрола по схемите и мерките за подпомагане;
7. изпълнява задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба;
8. контролира дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) съгласно Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.);
9. предава данни и материали, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;
10. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в дейности за информиране на земеделските стопани за възможностите за кандидатстване по ПРСР за периода 2014 - 2020 г.;
12. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверка за допустимост на обучаемите и представя ваучери за обучение по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
13. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)
16. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) извършва проверки в кланиците съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка на кланиците (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) въз основа на заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 6 от Наредба № 15 от 2009 г.;
17. участва в комисии, свързани с категоризация на млечни ферми, одобряване на изкупвачите на краве мляко и за профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне;
18. извършва проверки на място на регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидирани съществуващи такива;
19. извършва регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини;
20. съставя актове за извършени нарушения по Закона за пчеларството;
21. съставя актове за извършени нарушения по ЗОСИ;
22. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) води регистър на земеделските стопани на територията на съответната област съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.);
23. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки на място на регистрирани земеделски стопани за удостоверяване верността на данните;
24. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки на местонахождението и капацитета на нови обекти за съхранение на зърно, издава удостоверения на лицата, които ги стопанисват, и ги вписва в базата данни по т. 31;
25. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) ежемесечно приема декларации по чл. 58о, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за местата на съхранение на зърно и на наличното количество зърно в тях;
26. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) всяко тримесечие приема декларации по чл. 58о, ал. 2 ЗПООПЗПЕС от земеделските производители за произведеното и наличното зърно по видове, като през периода от юли до септември декларациите за пшеница се приемат всеки месец;
27. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) приема декларации по чл. 58о, ал. 3 и 4 ЗПООПЗПЕС;
28. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) обобщава информацията от декларациите по т. 24, 25, 26 и 27 и я изпраща на дирекция "Пазарни мерки и организации на производители" в МЗХГ;
29. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки на обектите за съхранение на зърно и на земеделските стопанства за достоверността на данните, вписани в декларациите по т. 25, 26 и 27;
30. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) взема проби за представително окачествяване на реколтата от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз;
31. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) води и съхранява база данни за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно и за лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно;
32. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) съставя актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС;
33. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва дейност по регистрация, промяна, прекратяване, както и отчисляване на земеделската, горската техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък "техниката", на територията на съответната област;
34. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява контрол за:
а) регистрацията на техниката по чл. 11 ЗРКЗГТ;
б) правоспособността на лицата, които работят с техниката;
в) техническото състояние и безопасността на техниката;
г) въздействието на техниката върху околната среда;
д) спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
е) наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобряване на типа;
ж) наличието на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за национално одобряване на типа;
35. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и извършва годишни, сезонни и тематични прегледи на регистрираната техника;
36. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) осъществява контрол върху пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и на нови двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани на извънпътна техника, по отношение на емисиите на замърсители;
37. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност на територията на областта;
38. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) води регистри на:
а) регистрираната техника на територията на областта;
б) лицата, придобили правоспособност за работа с техниката;
39. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) създава и поддържа информационни бази данни по ЗРКЗГТ въз основа на регистрите по т. 38 и за:
а) извършените технически прегледи на техниката;
б) съставените актове за установяване на нарушения и издадените наказателни постановления;
в) наложените ограничения върху използването на техниката от компетентните органи;
40. (нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) въвежда данните в националния публичен електронен регистър по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ;
41. (предишна т. 24, доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) събира, контролира, обработва и изпраща в МЗХГ данни за функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ);
42. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) събира, обработва и изпраща в МЗХГ информация при провеждането на периодични и еднократни статистически изследвания в областта на земеделието, възложени от МЗХГ;
43. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) провежда периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия;
44. (предишна т. 27 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки и издава констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия;
45. (предишна т. 28 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) събира, обработва и представя в МЗХГ информация в областта на земеделието, необходима за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения;
46. (предишна т. 29 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по промяна на предназначението на земеделските земи;
47. (предишна т. 30 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) предлага за включване в поименните списъци предложения за проектиране и изграждане на мелиоративни и противоерозионни обекти; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии;
48. (предишна т. 31 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
49. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 32 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
50. (предишна т. 33 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) провежда процедурата по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 18а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, която се обнародва в "Държавен вестник";
51. (предишна т. 34 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) предявява искания по чл. 34, ал. 8 ЗСПЗЗ по отношение на земеделските земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);
52. (предишна т. 35, изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) участва в комисии по чл. 37в ЗСПЗЗ и чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ);
53. (предишна т. 36 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид;
54. (предишна т. 37 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа регистъра на трайно изоставените земеделски земи;
55. (предишна т. 38 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа регистър на договорите за аренда по реда на Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии (ДВ, бр. 18 от 2000 г.);
56. (предишна т. 39 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) поддържа регистър на имотите с променено предназначение;
57. (предишна т. 40 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва промени в землищни граници в изпълнение на влезли в сила административни или съдебни решения;
58. (предишна т. 41 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ след издаване на заповед от министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 47е ППЗСПЗЗ;
59. (предишна т. 42 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) подготвя преписки за процедура по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и сключва договори за продажба или замяна на земи от ДПФ след издаване заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 56д, ал. 1 ППЗСПЗЗ;
60. (предишна т. 43 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) организира и провежда процедурата за продажба на търг на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове по реда на Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм., ДВ, бр. 42 от 2003 г.) (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2003 г.), като класирането се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 24, ал. 5 от наредбата;
61. (предишна т. 44 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) извършва дейностите по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) след издаване на заповед от министъра на земеделието, храните и горите за определяне на размера и местонахождението на земите от ДПФ за оземляване съгласно чл. 20, ал. 2 ЗСПЗЗ;
62. (предишна т. 45 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) подготвя преписки за процедура по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ за предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс след издаване на заповед от министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 24, ал. 1, изр. 2 и чл. 24а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 ЗСПЗЗ;
63. (предишна т. 46 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) организира и провежда търгове за продажба на земите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ по реда на глава четвърта "а", раздел II от ППЗСПЗЗ;
64. (предишна т. 47 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;
65. (предишна т. 48 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) изготвя баланс на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;
66. (предишна т. 49 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят съответните протоколи;
67. (предишна т. 50 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) оказва съдействие при бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на експлоатация, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения съгласно чл. 18, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 26б, ал. 2 ППЗСПЗЗ;
68. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 51 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) подпомага дейността на дирекция "Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации" в МЗХГ в областта на хидромелиорациите при осъществяване на функциите и на територията на областта под методическото и ръководство;
69. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) приема заявления за регистрация и вписва валидните заявления в регистъра на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза на територията на съответната област съгласно Закона за маслодайната роза;
70. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) участва в комисии за идентификация на заявените площи за отглеждане на насаждения от маслодайна роза;
71. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) участва в проверки на място за установяване на изкоренени насаждения от маслодайна роза;
72. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) упражнява контрол съгласно чл. 17, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза съвместно с Института по розата и етеричномаслените култури;
73. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) съставя актове за установяване на нарушения по Закона за маслодайната роза;
74. (предишна т. 51 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 52 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., предишна т. 69, изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) провежда информационни срещи и кампании на територията на съответната област или община за информиране обществеността за политиката на МЗХГ и за осъществяваните от него програми и дейности;
75. (предишна т. 52 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 53 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., предишна т. 70 - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица и изготвя отговори и/или становища по тях;
76. (предишна т. 53 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 54 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.предишна т. 71, изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗХГ;
77. (предишна т. 54 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 55 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.предишна т. 72 - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област;
78. (предишна т. 55 - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., предишна т. 56 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.предишна т. 73 - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ


Чл. 15. Дейността на областната дирекция се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение, които изпълняват своите задължения в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Наредбата за административното обслужване от 2006 г. (ДВ, бр. 78 от 2006 г.) и другите нормативни актове.


Чл. 16. (1) Всички постъпващи документи в областната дирекция се регистрират в деловодството.
(2) При регистрацията на документ се извършва проверка за наличието на посочените като приложение в него материали и се образува служебна преписка.
(3) Всички служебни преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.


Чл. 17. Директорът на областната дирекция и главният секретар разпределят служебните преписки с резолюция до съответните ръководители на административните звена.


Чл. 18. (1) Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с определените в правилника функции.
(2) Непосредственото ръководство на административното звено се осъществява от неговия ръководител.
(3) Ръководителят на административното звено:
1. участва в работата на комисии и съвети по въпроси, включени във функциите на ръководеното от него звено;
2. разпределя задълженията и контролира работата на работещите в ръководеното от него звено.
(4) При отсъствие на ръководителя на административното звено той се замества от определен със заповед на директора служител от състава на областната дирекция.


Чл. 19. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в областната дирекция, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 20. (1) Изходящите документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело. Екземплярът, предназначен за съхранение, съдържа длъжността, двете имена и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата на полагане на подписа. Всички екземпляри съдържат инициалите на служителя, изготвил документа, и на съответното административно звено.
(2) Всички изходящи документи се регистрират в деловодството на областната дирекция.


Чл. 21. Постъпилите в областната дирекция сигнали и предложения се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 22. Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в сградата, както и на интернет страницата на областната дирекция.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в областната дирекция могат да бъдат награждавани с отличия.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 ч. дневно с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 ч. и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч.
(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на директора на областната дирекция.


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.)


Чл. 26. Вътрешните правила за работа в областната дирекция се утвърждават от директора по предложение на главния секретар.


Чл. 27. Със заповед на директора на областната дирекция могат да се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на съответната областна дирекция.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. В 10-дневен срок от влизането в сила на устройствения правилник директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" утвърждава длъжностното разписание на служителите в дирекцията съгласувано с министъра на земеделието и храните.


§ 3. Правилникът се приема на основание чл. 2, ал. 2 от Постановление № 265 на Министерския съвет от 10 ноември 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие".


§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2010 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2010 Г.)

§ 4. Директорите на областните дирекции "Земеделие" в Благоевград, Варна, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София-град и Стара Загора утвърждават длъжностно разписание на съответната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните в 3-дневен срок от влизането в сила на правилника.


§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 17.09.2010 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2011 Г.)

§ 5. Директорите на областните дирекции "Земеделие" утвърждават ново длъжностно разписание на съответната дирекция, съгласувано с министъра на земеделието и храните, в 7-дневен срок от влизането в сила на правилника.


§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2012 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2016 Г.)

§ 8. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2016 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2020 Г.)

§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.11.2020 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2021 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 6, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 02.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2020 г., в сила от 13.11.2020 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)

Обща численост на областните дирекции "Земеделие", в т.ч. и на общинските служби по земеделие към тях - 1762 щатни бройки

 

Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград

84

Областна дирекция "Земеделие" - Бургас

84

Областна дирекция "Земеделие" - Варна

74

Областна дирекция "Земеделие" - В. Тър­ново

63

Областна дирекция "Земеделие" - Видин

62

Областна дирекция "Земеделие" - Враца

63

Областна дирекция "Земеделие" - Габрово

36

Областна дирекция "Земеделие" - Добрич

75

Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали

59

Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил

54

Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч

56

Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

63

Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик

63

Областна дирекция "Земеделие" - Перник

46

Областна дирекция "Земеделие" - Плевен

73

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив

105

Областна дирекция "Земеделие" - Разград

52

Областна дирекция "Земеделие" - Русе

53

Областна дирекция "Земеделие" - Силистра

54

Областна дирекция "Земеделие" - Сливен

49

Областна дирекция "Земеделие" - Смолян

60

Областна дирекция "Земеделие" - София-град

43

Областна дирекция "Земеделие" - София област

100

Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

66

Областна дирекция "Земеделие" - Търговище

44

Областна дирекция "Земеделие" - Хасково

72

Областна дирекция "Земеделие" - Шумен

64

Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол

45  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти