Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-4 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. редът за кандидатстване на лицата за вписване в Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство, наречен за краткост "регистър";
2. редът за вписване и заличаване от регистъра, обстоятелствата, подлежащи на вписване, както и поддържането и използването на базата данни за експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН).

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 28.02.2012 г.) Всяко физическо лице може да бъде вписано в регистъра, ако притежава най-малко образователно-квалификационна степен "магистър" и 5 години стаж в съответната професионална област.
(2) Областите на опазване и изучаване на движимото културно наследство се определят в приложение № 1.
(3) За идентификация на културни ценности извън посочените в приложението - съобразно тяхната класификация според принадлежността им към определен исторически период съгласно чл. 52 ЗКН и според научната и културната област, към която се отнасят, съгласно чл.53 от същия закон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 28.02.2012 г.) Експертите по чл. 96, ал. 3 ЗКН се вписват в регистъра за области на опазване и изучаване на движимото културно наследство, съответни на притежаваните от тях образование и стаж.
(5) Директорите на националните и регионалните музеи могат да назначат като външен експерт в състава на комисия по чл. 96, ал. 3 ЗКН само лице, регистрирано за съответната на идентификацията област.

Раздел II.
Водене на регистъра


Чл. 3. (1) Регистърът се води в Министерството на културата и представлява база данни на електронен и хартиен носител, която се поддържа от специализирана дирекция "Културно наследство".
(2) Министърът на културата определя със заповед служителите, които имат право да извършват вписване в регистъра. Служителите след всяко извършено от тях вписване в регистъра върху хартиен носител поставят датата и се подписват.
(3) Подлежащи на вписване в регистъра са трите имена на експертите по чл. 96, ал. 3 от ЗКН и съответните техни области по чл. 2, ал. 2. При вписване експертът получава пореден регистрационен номер. За всеки експерт се включва и информация за професионалния му опит, както и адрес и телефон за контакт.


Чл. 4. (1) Регистърът върху електронен носител е публичен и достъпът до него се осъществява чрез страницата на Министерството на културата в интернет.
(2) Служителите по чл. 3, ал. 2 осигуряват при поискване от националните и регионалните музеи необходимите справки за вписаните в регистъра експерти по чл. 96, ал. 3 от ЗКН.

Раздел III.
Регистриране


Чл. 5. (1) Всяко физическо лице, което отговаря на изискванията по чл. 2, ал. 1, може да поиска вписване в регистъра, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 2. В заявлението изрично се посочват областите съгласно чл. 2, ал. 2, за които се иска вписване в регистъра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 28.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Към заявлението за вписване в регистъра се прилага заверено копие от диплома за образователно-квалификационна степен "магистър" или документ за приравняване на получена в чужбина образователно-квалификационна степен при липса на регистрация в Националния център за информация и документация, както и списък на научни разработки и публикации, имащи отношение към движимото културно наследство.
(3) Стажът в опазването и изучаването на движимото културно наследство се установява с официални документи за трудов, служебен или осигурителен стаж или с писмена декларация, когато лицето прилага други доказателства за извършване на дейност в съответната професионална област.


Чл. 6. (1) Заявлението за вписване в регистъра се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му.
(2) Когато въз основа на проверката на документите по чл. 5 се установят непълноти или несъответствия в подадената документация, заявителят се уведомява писмено за това. В срок до 14 дни от датата на уведомлението той може да направи съответни допълнения и уточнения в заявлението или да представи нови документи и доказателства по чл. 5, ал. 2 и 3. В срока по ал. 1 не се включва времето за допълване на заявлението и на доказателствата.
(3) Когато въз основа на представената документация се установи, че заявителят отговаря на изискванията за експерт по чл. 96, ал. 3 от ЗКН в заявените области, министърът на културата разпорежда със заповед неговото вписване в регистъра.


Чл. 7. (1) Министърът на културата отказва с мотивирана заповед вписване, когато:
1. заявителят не представи съответни документи или други доказателства, че отговаря на изискванията за експерт по чл. 96, ал. 3 от ЗКН в заявената от него област;
2. от представените документи и други доказателства е видно, че заявителят не отговаря на изискване за експерт по чл. 96, ал. 3 от ЗКН в заявената от него област.
(2) Когато в заявлението за вписване в регистъра са посочени две или повече области, отказът е само за тези от тях, за които са налице основания по ал. 1.


Чл. 8. (1) В 3-дневен срок от издаването на заповедта по чл. 6, ал. 3 служителят извършва вписване в регистъра.
(2) За всеки вписан в регистъра експерт по чл. 96, ал. 3 ЗКН се създава досие, в което се съхраняват всички документи, свързани с вписването и промените в него. На корицата на всяко досие се отбелязва регистрационният номер на вписания в регистъра експерт.


Чл. 9. (1) Досиета на експертите по чл. 96, ал. 3 ЗКН се водят в томове по области съгласно чл. 2, ал. 2. На корицата на всеки том се отбелязва областта, за която се извършват вписванията в него.
(2) Когато лицето е експерт по чл. 96, ал. 3 ЗКН в две или повече области, неговото досие се съхранява в съответния на първата от заявените области том.

Раздел IV.
Промяна на вписване и заличаване на регистрация


Чл. 10. (1) Регистрацията на експертите по чл. 96, ал. 3 от ЗКН е безсрочна.
(2) Експерт по чл. 96, ал. 3 ЗКН може да поиска разширяване на обхвата на извършената регистрация, като подаде заявление за нова област съгласно чл. 2, ал. 2. Регистрацията за нова област се извършва по реда на раздел II.
(3) Експерт по чл. 96, ал. 3 ЗКН може да поиска заличаване на област, за която е регистриран, като подаде заявление за това. Въз основа на заявлението в 3-дневен срок се извършва вписване на промяната в регистъра по чл. 3, ал. 2.
(4) За всяка друга промяна на вписано обстоятелство експертите по чл. 96, ал. 3 ЗКН уведомяват своевременно Министерството на културата за нейното отразяване в регистъра.


Чл. 11. (1) Експерт по чл. 96, ал. 3 ЗКН се заличава от регистъра:
1. по негово искане;
2. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 28.02.2012 г.)
3. при системен отказ да участва в комисии по чл. 96, ал. 3 ЗКН;
4. при смърт.
(2) Системен отказ по смисъла на ал. 1, т. 3 е налице, когато експерт по чл. 96, ал. 3 ЗКН откаже без основателна причина два пъти да участва в комисия.
(3) Заличаването от регистъра се извършва със заповед на министъра на културата и се вписва по реда на чл. 8, ал. 1.


Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) Министърът на културата може да делегира правомощията си по чл. 3, ал. 2, чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 1 и чл. 11, ал. 3 на оправомощен от него заместник-министър.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2012 Г.)

§ 5. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 27.04.2012 Г.)

§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-4 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2


Областите на опазване и изучаване на Датирани
  движимото културно наследство отпреди:
1 2 3
1. Археологически предмети, 100 години
  датиращи от поне 100 години,  
  които са открити при:  
  разкопки и находки на суша или под  
  водата археологически обекти,  
  археологически колекции.  
2. Елементи, представляващи интегрална 100 години
  част от паметници с артистична,  
  историческа или религиозна стойност,  
  които са били разчленени и датират от  
  поне 100 години.  
3. Картини и живопис, различни от тези 50 години
  от категории 4 или 5, изпълнени  
  изцяло на ръка, върху всякаква основа  
  и от всякакви материали.  
4. Акварели, гвашова живопис и пастели, 50 години
  изпълнени изцяло на ръка, върху  
  всякаква основа.  
5. Мозайки, различни от тези, класирани 50 години
  в категории 1 или 2, изпълнени изцяло  
  на ръка, от всякакви материали, и  
  рисунки, изпълнени изцяло на ръка,  
  върху всякаква основа и от всякакви  
  материали.  
6. Оригинални гравюри, щампи, 50 години
  сериграфии и литографии, със  
  съответните им оригинални плаки и  
  разпечатки.  
7. Оригинални скулптури или фигури и 50 години
  копия, произведени по същия начин  
  като оригинала, различни от  
  включените в категория 1.  
8. Фотографии, филми и негативи от тях. 50 години
9. Свитъци и ръкописи, включително 50 години
  карти и музикални произведения,  
  единично или в колекция.  
10. Книги, датиращи отпреди 100 години, 100 години
  единично или в колекции.  
11. Печатни карти, датиращи отпреди 200 200 години
  години.  
12. Архиви, части от тях, от всякакъв вид, 50 години
  датиращи отпреди 50 години.  
13. а) Колекции и образци от  
  зоологически, ботанически,  
  минералогически или анатомически;  
  б) Колекции от исторически,  
  палеонтологически, етнографски или  
  нумизматичен интерес.  
14. Транспортни средства, датиращи  
  отпреди 75 години.  
15. Всеки предмет с антична стойност, 50 години
  който не е включен в категориите от 1  
  до 14:  
  играчки, игри;  
  стъклени изделия;  
  предмети от златарски или сребърни  
  произведения;  
  мебели;  
  оптически, фотографски или  
  кинематографични апарати;  
  музикални инструменти;  
  часовници, различни видове, и части  
  от тях;  
  предмети от дърво;  
  керамика;  
  гоблени;  
  килими;  
  тапети;  
  оръжия.  


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 28.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)


ДО

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

 

З А Я В Л Е Н И Е

от......................................................................................

(трите имена)

 

Относно: Вписване в регистъра по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР,

 

С настоящото заявявам желание да бъда вписан в регистъра в Министерството на културата по чл. 96, ал. 4 ЗКН в област .......................................

(Посочва се област съгласно чл. 2, ал. 2. Може да бъде посочена и конкретна специализация в заявената област.)

 

Прилагам следните документи:

1. Копие от диплом за образователно-квалификационна степен "магистър"/документ за приравняване на получена в чужбина образователно-квалификационна степен "магистър" при липса на регистрация в Националния център за информация и документация.

2. Списък на научни разработки и публикации.

3. Трудова, служебна или осигурителна книжка, писмена декларация за извършване на дейност в съответната професионална област.

4. Професионална автобиография.

5. Други документи.

 

Заявявам следния адрес и телефон за контакт, ако бъда включен в регистъра по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство ......................

Заявител:  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти