Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 05.01.2010 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 20 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местни инициативни групи (МИГ), одобрени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", и условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти към стратегиите за местно развитие по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие".

Чл. 2. (1) Финансовата помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане на целите на мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие":
1. осигуряване на основа за средносрочно и дългосрочно устойчиво развитие в селските райони чрез прилагането на подхода "отдолу - нагоре" и насърчаване "ученето чрез правене" в местните общности, повишавайки техния капацитет за планиране;
2. създаване на възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите в селските райони чрез разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на местното население;
3. стимулиране на интегрирани и устойчиви практики.
(2) Финансовата помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане на целите на мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие":
1. насърчаване развитието на МИГ като силна и ефикасно действаща структура;
2. осигуряване на ресурси - човешки, технически и финансови, за цялостно обезпечаване на дейностите на МИГ и за прилагане на техните стратегии за местно развитие;
3. повишаване на информираността и уменията на местните жители относно подхода Лидер и насърчаване на активното им участие в процеса на прилагане на стратегии за местно развитие.


Чл. 3. (1) Мерките се прилагат в селските райони на страната, посочени в приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Одобряването на местни инициативни групи се извършва от министъра на земеделието и храните.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г.)

Раздел I.
Финансови условия


Чл. 4. (1) Минималният размер на общия публичен принос от ПРСР в бюджета на една Стратегия за местно развитие (СМР) е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(2) Максималният размер на общия публичен принос от ПРСР в бюджета на една стратегия за местно развитие е левовата равностойност на 2 000 000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Допълнително финансиране на стратегията за местно развитие е допустимо при спазване на реда на чл. 22 и чл. 22а от тази наредба и не може да надвишава 25% от първоначално одобрения бюджет на стратегията. Максималният размер на общия публичен принос от ПРСР с включено допълнително финансиране не може да превишава левовата равностойност на 2 500 000 евро за една стратегия за местно развитие.
(4) До 20 процента от общия публичен принос от ПРСР могат да бъдат предвидени за финансиране на управлението на дейността на МИГ и за придобиване на умения и постигане на обществена активност, при условие че са посочени в бюджета на стратегията за местно развитие.


Чл. 5. Максималната стойност на един проект, подпомаган по мерките от стратегията за местно развитие, не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Финансовата помощ за проект към стратегия за местно развитие е в размер до процента, определен в съответната наредба, регламентираща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от Програмата за развитие на селските райони, а за мерки, които не са включени в програмата, в размер:
1. до 100 процента от общата стойност на допустимите разходи за проекти на общини и други публични кандидати и за проекти, негенериращи приходи в обществен интерес, подадени от юридически лица с нестопанска цел, местни поделения на вероизповедания или на читалища;
2. до 70 процента от общата стойност на допустимите разходи за проекти, непопадащи в т. 1.
(2) Размерът на помощта трябва да е в съответствие с условията, установени в Регламент № 1698/2005, когато същият е приложим.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 29.08.2014 г.) Финансовата помощ за проекти, отнасящи се до производството на продукти, които не са включени в Приложение І по чл. 38, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се предоставя при спазването на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 30.06.2014 г. и Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006 г.) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30.06.2014 г.

Раздел II.
Изисквания към местните инициативни групи (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Финансова помощ се предоставя за проекти към стратегията за местно развитие само на МИГ, одобрена по реда на тази наредба.
(2) Местните инициативни групи са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които:
1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) представляват публично-частни партньорства със задължително участие на общините от територията на действие на МИГ в колективния върховен орган; правото на участие на общините в партньорството се удостоверява с решения на общинските съвети;
2. в наименованието си съдържат обозначението "Местна инициативна група" или съкратено "МИГ";
3. имат седалище и адрес на управление на територията на селския район, в който осъществяват дейността си;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) имат колективен управителен орган със състав от 5 до 9 лица, които имат постоянен адрес и/или работят или имат седалище на територията на действие на МИГ;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) имат дял на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, представители или служители на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници в колективния управителен орган по т. 4, непревишаващ 49 процента;
6. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) имат колективен върховен орган, чиито членове са с постоянен адрес, седалище или клон със седалище на територията на действие на МИГ;
7. представят за одобрение и пряко се ангажират с прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие, разработена съгласно изискванията на ПРСР, в случай че бъдат одобрени;
8. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) нямат констатирани нередности по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, осъществявани след 2000 г.
(3) Местната инициативна група трябва да отговаря на следните изисквания за осигуряване на персонал и технически средства за прилагане на стратегията:
1. осигурен самостоятелен офис за срок от 5 години;
2. осигурени служители за позициите изпълнителен директор, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) разполагат със следното офис оборудване за осъществяване на дейността - компютри, съответстващи на броя на осигурения персонал, принтер, интернет връзка и телефон.
(4) Изпълнителният директор отговаря за прилагането на стратегията за местно развитие, като неговите правомощия се определят с договора за наемане.
(5) Изпълнителният директор трябва да отговаря на следните изисквания:
1. завършено висше образование;
2. общ професионален стаж най-малко 5 г.;
3. наличие на управленски опит най-малко две години;
4. наличие на опит в реализиране на проекти.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) (1) Не се одобряват кандидати, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.);
2. попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. представляващият кандидата или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане и/или попада в категориите по т. 1.
(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за представянето им.

Раздел III.
Изисквания към стратегиите за местно развитие и правилата за тяхното прилагане


Чл. 8. Стратегията за местно развитие трябва да е разработена в съответствие със съдържанието и структурата, посочени в приложение № 2.


Чл. 9. (1) Стратегията за местно развитие трябва да обхваща територия с население не по-малко от 10 хиляди и не повече от 100 хиляди души в селски район по данни за населението на Националния статистически институт към датата на кандидатстване.
(2) Дадена територия може да бъде включена в обхвата на дейност само на една МИГ и само в една стратегия за местно развитие.
(3) Територията, за която е разработена стратегията за местно развитие, трябва да е с непрекъснати граници.


Чл. 10. (1) Стратегията за местно развитие се разработва за територията на действие на МИГ.
(2) Стратегията за местно развитие се разработва за период до края на 2013 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. (*)) Сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по стратегията за местно развитие е допустимо до одобряването от Европейската комисия на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Крайният срок за представяне в Разплащателната агенция на заверени копия на заявленията, одобрени от МИГ, и придружаващите ги документи е 30 септември 2014 г. Срокът може да бъде променен със заповед на министъра на земеделието и храните.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г. (*)) Крайният срок за изпълнение на проекти по стратегията за местно развитие е 30 юли 2015 г. с изключение на проекти, включващи строително-монтажни работи и за проекти по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" и по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи", за които крайният срок е 15 октомври 2015 г. Крайният срок за изпълнение на одобрени проекти, за чието финансиране са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 1 септември 2015 г., е 20 ноември 2015 г.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Крайният срок за изпълнените на дейности за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност за съответната територия на МИГ е 30 септември 2015 г.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Финансовите средства, предвидени в СМР, може да бъдат договаряни до изтичане на срока, определен в ал. 3, с изключение на средствата за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на действие на МИГ.


Чл. 11. (1) Стратегията за местно развитие може да включва дейности по:
1. мерки, включени в Регламент № 1698/2005 г.;
2. мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони;
3. други мерки, извън описаните в т. 1 и 2, само ако допринасят за постигане целите на ПРСР, целите на стратегиите за местно развитие и са насочени към опазване на околната среда, селския пейзаж или местната идентичност.
(2) Не се предоставя финансова помощ за мерки по ал. 1, свързани с механизъм за плащане на площ или предвиждащи фиксирани годишни премии.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Всяка мярка по ал. 1, предложена в стратегията за местно развитие, трябва да съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите кандидати, допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, размера на финансовата помощ и критерии за оценка на проекти.
(4) За мерките от Регламент № 1698/2005 г., включени в стратегията за местно развитие, се прилагат условията за допустимост, определени в него.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) За мерки по ал. 1, т. 2 се прилагат изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, както и размерът на финансовата помощ, включени в наредбата, определяща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от ПРСР, с изключение на:
1. критериите за минимален и максимален размер на разходите по проектите;
2. критериите за оценка на проектите;
3. условието за кандидатстване с нов проект след подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект, когато кандидат е община;
4. условието за гарантирани бюджети;
5. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието в чл. 4, ал. 2, чл. 14, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) условието в чл. 4, ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 2, т. 2, чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 4 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) изискването по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР да кандидатстват само общини, които са извън агломерационните ареали;
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието да се подпомагат проекти за водоснабдителни и/или канализационни системи и съоръжения само на територията на населени места, включени в приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
9. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 25.08.2010 г.) условието в чл. 4, ал. 2, т. 2, чл. 13, ал. 1, т. 1 и чл. 14, т. 1 от Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм., бр. 55 от 2010 г.).
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В случаите по ал. 5 в стратегията за местно развитие могат да бъдат включени и допълнителни изисквания за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта само ако са с ограничителен характер.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) За мерките, които са посочени в ПРСР, но не са приети наредби за тяхното прилагане към датата на подаване на заявлението за одобрение на МИГ по тази наредба, се прилагат условията за допустимост, определени в Регламент № 1698/2005 г.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При изменение на наредбата, определяща условията и реда за подпомагане на съответната мярка от ПРСР, новите условия се прилагат за:
1. заявления, подадени след промяна на стратегията за местно развитие по реда на чл. 22 и чл. 22а, когато съответното условие изрично е посочено в стратегията за местно развитие, или
2. заявления, подадени в период на прием, започнал след влизане в сила на съответното изменение, когато съответното условие не е посочено изрично в стратегията за местно развитие.


Чл. 12. (1) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:
1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;
2. дейности в сектор рибарство и аквакултури;
3. хазарт.
(2) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи:
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на животни за земеделски дейности;
3. закупуване на едногодишни растения;
4. лихви, глоби и неустойки;
5. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) закупуване на недвижими имоти, с изключение на мерките, посочени в чл. 20, буква б), i) и iii) от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.Х.2005 г., стр. 1);
6. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) текущ ремонт или текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;
7. принос в натура;
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) разходи, направени преди датата на кандидатстване, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности, които са извършени не по-рано от 1 януари 2007 г.;
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС);
12. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) мита, акцизи, такси и застраховки;
13. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) данък добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване;
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за гориво и билети за обществен транспорт за проекти по мерки, посочени в чл. 20, буква а), i) и чл. 52, буква "в" от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на съответната мярка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Дейностите и разходите за строително-монтажни работи и за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, с изключение на предварителните разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, са допустими за финансова помощ, ако са извършени след датата на посещението на място от МИГ.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, с цел установяване на обосноваността на предложените разходи кандидатите с проекти към стратегията за местно развитие следва да представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на обосноваността. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, се изисква представяне на най-малко една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на обосноваността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.
(4) За общите разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, се изисква заверено копие от договора, а в случаите, когато надвишават левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, се представят и най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаи по ал. 1 и 2 с цел определяне на обосноваността на предложените разходи изпълнителният директор на РА може със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включва поне един независим оценител, притежаващ знания в съответната област.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Оферентите по ал. 1, 2, 3 и 4 в случаите, когато са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).
(7) Оферент по смисъла на ал. 1, 2, 3 и 4 може да бъде и Националната служба за съвети в земеделието, за който правилата се прилагат при съобразяване със статута.
(8) В случаите по ал. 1, 2, 3 и 4 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 2а. В случаите, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.
(9) Списък с разходите по ал. 2, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Редът на ал. 1, 2, 3, 4 и 5 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
(11) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, обосноваността на разхода се преценява чрез съпоставяне с референтни цени или от оценяваща комисия, съставена по реда на ал. 5, за разходите, за които няма определени референтни цени.


Чл. 13. (1) Допустими получатели на финансова помощ по мерките от стратегиите за местно развитие са:
1. земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. земеделските стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол;
3. собственици на гори;
4. признати организации на производители;
5. лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
6. общини на територията на съответната МИГ;
7. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
8. читалища, вписани по Закона за народните читалища;
9. граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите;
10. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон;
11. физически лица;
12. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) научни институти, които осъществяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или околната среда;
13. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) висши училища;
14. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) институции в системата на професионалното образование и обучение по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Дейностите по проектите на лицата по ал. 1 трябва да се осъществяват на територията на МИГ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Лицата по ал. 1 трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ. Това изискване не се прилага за общини, когато част от територията им е включена в обхвата на съответната стратегия за местно развитие.
(4) Лицата по ал. 1, т. 9 могат да бъдат включени като допустими получатели на финансова помощ само за мярката по чл. 52, т. b, т. ii от Регламент № 1698/2005 г.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, не отговарят на изискванията по ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Изискванията на ал. 3 и 5 не се прилагат за обучаващите организации, кандидати по мерките, посочени в чл. 20, буква а), i) и чл. 52, буква "в" от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
(7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/получателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Не са допустими за подпомагане кандидати/получатели на помощта:
1. при които кандидатът/получателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/получателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта - гражданско дружество, и съдружник - физическо лице, член/ове на управителния орган, прокурист или търговски пълномощник на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
3. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
4. имат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
5. имат изискуеми публични задължения към държавата.
(9) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Липсата на обстоятелствата по ал. 7 и 8 се доказва от кандидата/получателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от МИГ за представянето им.
(10) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Изискванията на ал. 7, 8 и 9 не се прилагат, когато кандидат е община.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Към заявлението за подпомагане кандидатите представят декларация за нередност, подписана от представляващия и управляващите кандидата. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. За кандидати общини - само от кмета на общината.

Раздел IV.
Ред за избор на местните инициативни групи


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Избор на МИГ се извършва чрез провеждане на процедура, която започва след публикуване на обява в най-малко един национален ежедневник и на електронната страница на ПРСР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) До края на 2011 г. се публикуват не повече от три обяви за набиране на заявления за одобрение на МИГ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Обявата по ал. 1 съдържа:
1. начален и краен срок за прием на заявления;
2. адрес, на който се приемат заявленията;
3. бюджет за съответния период на прием.


Чл. 15. (1) Кандидатите подават заявление по образец съгласно приложение № 3 до министъра на земеделието и храните в срока, уточнен в обявата, и прилагат следните документи:
1. копие от устава и съответно учредителен акт на МИГ;
2. копие от протокола от учредителното събрание на МИГ;
3. копие от съдебното решение по регистрация;
4. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението, ако регистрацията е направена преди повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
5. копие на удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
7. списък на членовете на колективен върховен орган и списък на членовете на управителен орган;
8. решение на общинския съвет за участие на съответната община в учредяването на МИГ;
9. декларация от кмета на общината, че общината не участва в регистрирането на повече от една МИГ за една и съща територия;
10. удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване;
11. автобиография на изпълнителния директор на МИГ, експерт/ите по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент;
12. писмено споразумение с лицата, посочени за позициите изпълнителен директор и асистент, за последващо наемане по трудов договор на пълен работен ден, в случай на одобрение на заявлението;
13. писмено споразумение с лицата, посочени за позиция експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, и счетоводител за наемане на трудов договор, в случай на одобрение на заявлението;
14. стратегия за местно развитие съгласно приложение № 2;
15. резюме на стратегията за местно развитие (до пет страници);
16. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие на документ, удостоверяващ наличието на работно помещение (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване);
17. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие на документи, удостоверяващи наличието на офис оборудване и техника (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване);
18. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие на личните карти или удостоверения за постоянен адрес, като удостоверенията трябва да са издадени от съответната община не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на заявлението, или удостоверения за актуално състояние на членовете на управителния орган на МИГ, с изключение на лицата, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, или документи, доказващи заетост на територията на действие на МИГ;
19. копие на личните карти/удостоверения за постоянен адрес, издадени от съответната община, и/или удостоверение за актуално състояние на членовете на колективния върховен орган на МИГ, с изключение на лицата, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
20. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копие на документи, доказващи консултиране на проекта за стратегия със заинтересованите страни;
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) длъжностни характеристики за позициите изпълнителен директор на МИГ, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент;
22. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) копия на документи, доказващи завършено висше образование, професионален стаж най-малко 5 години, наличие на управленски опит най-малко две години, наличие на опит в реализиране на проекти за лицето, посочено за изпълнителен директор;
23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) декларация относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, съгласно приложение № 3а;
24. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация съгласно приложение № 3б;
25. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) декларация, че делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, представителите или служителите на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници в колективния управителен орган не превишава 49 процента;
26. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) документ, доказващ наличието на достъп до интернет за помещението, определено за офис.
(2) Заявления, подадени след крайния срок, посочен в обявата, няма да бъдат разглеждани.
(3) Заявленията се подават в запечатан плик в деловодството на МЗХ - лично, по пощата с обратна разписка или по куриер.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Документите по ал. 1 се подават в оригинал, едно копие на хартиен носител, заверено с "вярно с оригинала" и подпис на законния представител на МИГ, и едно копие на електронен носител (компактдиск).


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В срок до пет месеца от изтичане на крайния срок за подаване на заявленията комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, извършва избор на кандидатите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Комисията за избор се състои от експерти от МЗХ, Разплащателната агенция, представители на управляващите органи на Оперативните програми по Структурните фондове и външни експерти-оценители и се председателства от представител на управляващия орган на ПРСР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател и секретар (секретари) без право на глас;
2. не по-малко от трима членове с право на глас;
3. резервни членове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Председателят на комисията е служител от Министерството на земеделието и храните.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Председателят на комисията ръководи организационно и методически работата на комисията, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, предвидени в наредбата, и осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и осигурява техническата обезпеченост на дейността на комисията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Лицата по ал. 3, т. 2 и 3 не могат:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) да са в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
2. да имат интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Лицата по ал. 3, т. 2 подписват декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност, включително относно липсата на обстоятелствата по ал. 7, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедурата.
(9) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При възникване на обстоятелство по ал. 7 в хода на провеждане на процедурата по оценяване лицата по ал. 3, т. 2 и 3 незабавно писмено информират за това председателя на комисията.
(10) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите на конфликт на интереси членовете на оценителната комисия се отстраняват от оценителния процес.
(11) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата по оценяване се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на ал. 7, т. 3 и 4.
(12) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Всяка промяна в лицата по ал. 3, независимо от основанието и извън случаите по ал. 13, се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице. Новоопределените лица подписват декларация по ал. 8.
(13) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Когато в акта за определяне на оценителната комисия са включени резервни членове, титулярят, декларирал наличие на обстоятелство по ал. 7, се замества от резервния представител. В този случай не се променя заповедта за определяне на комисията, като обстоятелството се посочва в доклада на комисията. Резервният представител, който замества титуляря, подписва декларация по ал. 8.
(14) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Външните експерти-оценители се избират след подбор по документи и проведено интервю от УО и се одобряват от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(15) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Подборът по ал. 14 се извършва след публикуване на обява за избор на експерти-оценители на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони.
(16) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Експертите, отговарящи на изискванията, посочени в обявата, се канят на интервю.
(17) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Експертите, преминали успешно подбора по документи и интервюто, се одобряват от министъра на земеделието и храните и се включват в Списък с външни експерти-оценители. Включването на експерти от списъка в комисия за избор се одобрява от министъра на земеделието и храните по предложение на дирекция "Развитие на селските райони".


Чл. 17. (1) Изборът на МИГ се извършва на два етапа. Първият етап обхваща проверка на заявленията и приложените документи за административно съответствие и допустимост, а вторият - осъществяване на техническа оценка на качеството на представените стратегии за местно развитие и на кандидатите за МИГ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) При установена липса, непълнота или неточност на представените документи председателят на комисията за избор уведомява писмено кандидата, който в 14-дневен срок от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на изискуемите документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Комисията прави предложение за отхвърляне на заявлението за одобрение на МИГ и не изисква допълнително документи, когато кандидатът не е представил стратегия за местно развитие или заявление за одобрение на местна инициативна група.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случаите, когато стратегията за местно развитие не е съобразена с изискванията на чл. 11, ал. 5, комисията уведомява писмено кандидата, който в 14-дневен срок трябва да отстрани несъответствията.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по ал. 2 или несъответствия в срока по ал. 4, както и при несъответствие с изискванията за административно съответствие и/или допустимост, комисията прави предложение за отхвърляне на заявлението за одобрение на МИГ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След приключване на проверката на административно съответствие и допустимост на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони се публикува списък с предложените за отхвърляне на този етап на заявления с посочени основания за това. Списъкът се подписва от председателя на комисията за избор.
(7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Кандидатите, чиито заявления са предложени за отхвърляне от комисията за избор, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка по ал. 6.
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Възражение може да се подава само срещу предложението на комисия за отхвърляне на съответното заявление на етап проверка на административното съответствие и допустимостта. С възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното заявление и/или допълнително изискана от комисията на съответния етап документация.
(9) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Комисията за избор извършва проверка за основателността на получените по реда на ал. 7 възражения.
(10) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След приключване на проверката по ал. 9 се изготвя писмено становище до министъра на земеделието и храните или упълномощеното от него лице за основателността на всяко от получените възражения.
(11) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Въз основа на списъка по ал. 6 получените възражения и становищата по ал. 10 министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице се произнася по основателността на всяко възражение, като може да изиска от комисията допълнително становище по отделните възражения.
(12) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случай че министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице прецени, че дадено възражение е основателно, съответното проектно предложение се връща в оценителния процес на етап техническа оценка.
(13) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Кандидатите, подали възражения, се уведомяват писмено за резултатите от разглеждането на техните възражения.
(14) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявленията и приложените към тях документи, преминали етапа на проверка за административно съответствие и допустимост, се допускат до техническата оценка, която се извършва по критерии съгласно приложение № 4.
(15) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Всяко заявление и приложените към него документи са предмет на техническа оценка от най-малко четирима членове на комисията, от които поне двама са външни експерти-оценители, притежаващи познания и опит в оценяване на проекти, програми и стратегии.
(16) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Общата оценка за всяко едно заявление се формира като средноаритметично от сбора на оценките на експертите по ал. 15. При разлика с повече от 10 точки в оценките комисията за избор провежда обсъждане на заявлението и приложените към него документи. Решението за общата оценка на проектното предложение се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията за избор.


Чл. 18. (1) Кандидатите, получили по-малко от 60 точки на техническата оценка, се предлагат от комисията за избор на министъра на земеделието и храните за отхвърляне.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)
(3) На кандидатите, получили 60 и повече точки на техническата оценка, се извършва посещение на място за потвърждаване достоверността на посочените в кандидатурата данни и обстоятелства.
(4) Проверката на място се извършва от членове на комисията за избор.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) При потвърждаване на достоверността на посочените данни и обстоятелства в резултат от проверката комисията предлага за одобрение кандидатите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случай на констатирани несъответствия между заявените данни и обстоятелства в заявлението за одобрение на МИГ и констатациите от проверката на място комисията предлага за отхвърляне съответното заявление.


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Комисията за избор класира кандидатите според общия брой получени точки и изготвя мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните за одобрените или отхвърляне на всеки от кандидатите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Когато сумата на исканата финансова помощ от предложените за разглеждане заявления надхвърля бюджета, определен в обявата по чл. 14, ал. 1, заявленията, класирани съгласно критериите по чл. 17, ал. 14, се одобряват в низходящ ред до размера на наличния бюджет, а останалите отпадат и не подлежат на подпомагане за същия период за прием на заявления.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) За класираните по реда на ал. 2 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по низходящ ред въз основа на населението на територията, обхваната от стратегията за местно развитие по последни данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След класиране на кандидатите комисията за избор изисква в срока по чл. 7а, ал. 2, т. 2 от кандидата да представи:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) свидетелство за съдимост от представляващия кандидата, членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващия такава длъжност, издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
3. декларацията съгласно чл. 15, ал. 1, т. 23 от кандидата.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В срок до 1 месец от получаване на предложението от комисията за избор министърът на земеделието и храните издава заповед за одобрение или отхвърляне за всеки кандидат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Всички кандидати се уведомяват за одобряване или отхвърляне на заявленията за одобрение на МИГ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Отхвърлените кандидати имат право да кандидатстват отново при откриване на следваща процедура.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В срок до 15 работни дни от получаване на уведомителното писмо по ал. 2 одобрените кандидати представят в МЗХ:
1. трудов договор на пълен работен ден за неопределено време или за извършване на определена работа за срока на изпълнение на стратегията за местно развитие с изпълнителния директор и асистента;
2. трудови договори за наемане на експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие и счетоводител;
3. копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случай на отказ или при наличие на обективни причини първоначално предложените лица за съответната позиция да не подпишат договор кандидатите трябва да представят договор, придружен от автобиография, на лица, отговарящи на изискванията, посочени в чл. 7, ал. 5 и съответно т. 1.4 от Стратегията за местно развитие.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) В срок до един месец от получаване на уведомителното писмо за одобряване кандидатът е длъжен да се яви в МЗХ за сключване на тристранен договор за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие между МИГ, РА и МЗХ, в който са описани правата, задълженията и отговорностите на всяка от тези страни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Ако в срока, определен в ал. 1, кандидатът не се яви за сключване на договор, МЗХ уведомява писмено кандидата, че е загубил право на подпомагане по одобреното заявление.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) След подписване на договора по чл. 21 промяна в одобрената стратегия за местно развитие се допуска само:
1. по отношение на финансовите й параметри;
2. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) по отношение на процедурите за изпълнение и обновяване на стратегията;
3. при промяна на условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР или наредбите за тяхното прилагане;
4. при промяна в приложимите регламенти;
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) по отношение на мониторинговите индикатори във връзка с промяна на одобрени стойности в стратегията;
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) по отношение критериите за допустимост, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите, когато промяната не произтича от промяна на условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР или наредбите за тяхното прилагане;
7. (нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) по отношение на срока за договаряне на проектите;
8. (нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) баланса в рамките на 10 % от общия одобрен бюджет на стратегията за местно развитие.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Договорът за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие може да бъде изменен с едностранно писмено уведомление от МИГ до МЗХ и РА при:
1. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
2. промяна в състава на колективния върховен орган и състава на колективния управителен орган, когато са спазени условията на чл. 7, ал. 2, т. 1, 4, 5 и 6;
3. промяна в адреса за кореспонденция;
4. промяна в адреса на офиса, когато са спазени изискванията за неговото оборудване и самостоятелност;
5. промяна на законния представител на МИГ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Договорът може да бъде променен въз основа на заявление за промяна, подадено от МИГ след одобрение от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице при промяна на изпълнителния директор и персонала на МИГ.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При договаряне на целия бюджет на Стратегията за местно развитие МИГ може да подаде заявление до управляващия орган на ПРСР за увеличаване на финансовата помощ до размера, посочен в чл. 4, ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Към заявлението МИГ представя обосновка за исканата промяна, а в случаите по ал. 1 и 4 и:
1. доклад за подадените, одобрените и платените проекти, както и извършените дейности;
2. финансова таблица с усвоените, договорените и планираните средства.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Промени в критериите за допустимост, минимална и максималната стойност на проектите от СМР са допустими, при условие че изменението е съгласувано с местната общественост и не противоречи на приоритетите на СМР.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Когато срокът за договаряне на проектите по стратегията е удължен съгласно ал. 1, т. 7, както и в случаите по ал. 4, при наличие на достатъчно средства, МИГ може да обяви до три приема извън утвърдените в стратегията за местно развитие.
(10) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Промените в ал. 1, т. 5 - 8 се прилагат извън ограниченията, предвидени в СМР, от момента на възникване на правото за промяна по чл. 22.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Управляващият орган на ПРСР проверява обосноваността и допустимостта на исканото изменение и при установяване на необоснованост или недопустимост не одобрява исканата промяна.
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) При искане за изменение по чл. 22, ал. 1, т. 1 и ал. 4 Управляващият орган или ДФЗ - РА може да откажат изцяло или частично сключване на допълнително споразумение при изчерпване на финансовия ресурс.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) При необходимост Управляващият орган на ПРСР може да извърши проверка на място.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) В случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 8 искането за промяна може да бъде инициирано и от Управляващия орган на ПРСР.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Управляващият орган на ПРСР писмено уведомява МИГ, която в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) При непредставяне на изисканите документи в срока по ал. 5 Управляващият орган на ПРСР не разглежда исканата промяна.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Проверка за обосноваността и допустимостта на изменения по отношение на критериите за допустимост, минимална и максималната стойност на проектите от СМР се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено лице.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Изменение на договора за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие се извършва чрез сключване на анекс към договора по взаимно съгласие на страните с изключение на случаите по чл. 22, ал. 2 и 3.

Раздел V.
Процедура за избор и финансиране на дейности за изпълнение на Стратегията за местно развитие от МИГ


Чл. 23. (1) При избора и финансирането на дейности за изпълнение на Стратегията за местно развитие МИГ прилага както процедурите и правилата, одобрени като част от стратегията, така и тези, включени в договора за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие.
(2) За изпълнение на Стратегията за местно развитие МИГ е длъжна да:
1. информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
2. подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ;
3. приема и регистрира заявления за кандидатстване;
4. създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение;
5. извършва проверка за административно съответствие и допустимост на проектите;
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) извършва проверка за обосноваността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) осъществява техническа експертна оценка и класиране на проектите;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към съответната МИГ;
9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) представя заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, заверени копия на документите, доказващи спазване на процедурите за разглеждане и одобрение на заявленията, в областната дирекция на Разплащателната агенция по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи, както и документите, доказващи извършено посещение на място по съответните заявления от страна на МИГ;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) сключва договори като трета страна с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) осъществява посещения на място;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;
16. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) представя до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;
18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) изпраща до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на комисията за избор на проекти.
19. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
20. (нова - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г.) въвежда текущо данни в информационна система за наблюдение и отчитане на дейностите по ос 4 - ЛИДЕР на ПРСР 2007 - 2013 г.
(3) За изпълнение дейностите по Стратегията за местно развитие управляващият орган на ПРСР извършва следното:
1. разглежда и одобрява годишните доклади на МИГ за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;
2. извършва посещения на МИГ за оценка на напредъка в прилагането на стратегията и съответствието с договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие;
3. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) изпраща до управляващите органи на Оперативните програми по структурните фондове и Европейския фонд за рибарство информация за одобрените местни инициативни групи и избраните мерки в стратегията за местно развитие;
4. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) след получаване на информацията по ал. 2, т. 18 отправя запитване за липса на двойно финансиране до съответния управляващ орган на Оперативна програма.
(4) За изпълнение дейностите по Стратегията за местно развитие Разплащателната агенция извършва следното:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) одобрява или не одобрява допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите по предложените от МИГ проекти, проверява обосноваността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия, както и спазването на процедурата за избор на проекти;
2. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) сключва договор с одобрените получатели на финансова помощ, както и допълнителни споразумения за изменение и допълнение на договора въз основа на одобрено от РА писмено искане, подадено от ползвателя на помощта;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) приема заявки за плащане от получателя на помощта;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) прави административна проверка на заявките преди всяко плащане;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) може да прави проверка на място на получателя преди всяко плащане;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) одобрява или отхвърля (изцяло или частично) заявките за плащане със заповед на изпълнителния директор;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) извършва плащането;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) може да извършва последваща проверка на получателя на помощта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на неодобрение на допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите или при установяване на функционална несамостоятелност, двойно финансиране и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта РА уведомява МИГ, че по съответния проект с кандидата няма да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на частично неодобрение на разходите същите се редуцират от страна на РА преди подписване на договор с кандидата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г.) При съществени нарушения на процедурата за избор на проекти по Стратегията за местно развитие РА връща процедурата на МИГ за преразглеждане, като посочва допуснатите нарушения и указва от кое действие процедурата трябва да бъде проведена повторно. Разплащателната агенция отказва одобрение на процедурата, когато допуснатите нарушения не могат да бъдат отстранени.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Проверките по ал. 4, т. 1 се извършват от Разплащателната агенция в срок до 3 месеца от получаване на документите по ал. 2, т. 9 от МИГ.


Чл. 24. (1) Членове на комисия за избор на проекти към съответната МИГ са членовете на управителния орган на МИГ и външни експерти, определени от управителния орган на МИГ, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В комисията по ал. 1 делът на представителите на община/и, централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници не може да превишава 49 процента.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Преди започване на работа на комисията за избор всички нейни членове подписват декларация за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В случаите, когато член на комисията установи, че е налице конфликт на интереси, той подава писмо до МИГ за самоотвод, като неговото място в комисията се заема от нов член.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Външните експерти - членове на комисията, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.


Чл. 25. За извършване на предвидените дейности МИГ получава техническа и методическа помощ от управляващия орган на ПРСР и методическа помощ от Разплащателната агенция.

Раздел VI.
Условия и ред за изплащане на финансовата помощ за осъществяване на проектите от Стратегията за местно развитие


Чл. 26. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите по проекта.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на дейностите за инвестиционни проекти във вид на авансово и междинно плащане.
(3) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са предвидени в проекта и са одобрени от Разплащателната агенция и МИГ.
(4) Авансово плащане е допустимо само за инвестиционни проекти.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Авансовото плащане за проект към стратегия за местно развитие е в размер до процента, определен в съответната наредба, регламентираща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от Програмата за развитие на селските райони и в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ за всички останали проекти.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.
(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Когато получатели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 и 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Гаранциите по ал. 4 или 5 се освобождават, а записът на заповед по ал. 5 се връща на издателя, когато Разплащателната агенция установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При кандидатстване за авансово плащане получателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция в областната дирекция на Разплащателната агенция по място на извършване на инвестицията, и прилага следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
2. нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта;
3. банкова гаранция или запис на заповед;
4. решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед, когато получатели на помощта са общини;
5. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) договор за откриване и водене на сметка за средства от Европейския съюз, сключен между ползвателите общини и търговска банка;
6. свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган; свидетелството за съдимост се представя и от представляващия ползвателя на помощта - гражданско дружество, съдружник - физическо лице, и член/ове на управителния орган на юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (не се представя от общини);
7. удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта и юридическото лице - съдружник в гражданско дружество, нямат просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта (не се представя от общини);
8. удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта или юридическо лице - съдружник в гражданско дружество, не е обявен в процедура по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие (не се представя от общини и лица, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията);
9. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му (не се представя от общини и лица, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията);
10. декларация, посочена в приложение № 4а (не се представя от общини).
(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за финансово подпомагане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Областната дирекция на Разплащателната агенция извършва преглед на документите в присъствието на получателя на помощта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОД - РА връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 получателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 27, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за авансово плащане получателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) В срок до един месец от подаване на заявката за авансово плащане Разплащателната агенция изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.


Чл. 29. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти, за периода на изпълнение на проекта със срок на изпълнение до 12 месеца и до четири междинни плащания за проекти с период на изпълнение над 12 месеца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията и при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 1000 евро.
(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане получателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, в ОД - РА по място на извършване на инвестицията и прилага изискуемите документи съгласно приложимата наредба към съответната мярка от ПРСР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане по проекти, за които няма публикувани наредби по съответните мерки по ПРСР и същите се изпълняват по реда и при условията, определени в съответната стратегия на МИГ, получателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, в ОД - РА по място на извършване на инвестицията и прилага документите, указани в заявката за плащане.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Разплащателната агенция има право да изиска и допълнителни документи, свързани с проекта.
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявка за следващо междинно плащане за всеки един проект се подава след извършване на плащане на предходната заявка за плащане.
(12) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на дейностите по проекта, но не по-късно от един месец от изтичане на срока, посочен в договора с изключение на проекти, включващи строително-монтажни работи, и за проекти по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" и по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи", за които крайният срок е 15 октомври 2015 г.
(13) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Заявка за окончателно плащане по договори за отпускане на финансова помощ, сключени след 1 септември 2015 г., се подава след извършване на дейностите по проекта, но не по-късно от 20 ноември 2015 г.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) (1) Общини, ползватели на помощта, заявили възможността да се възползват от получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно Постановление № 59 от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 22 от 2011 г.), подават заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г. след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(2) В случаите по ал. 1 към заявката за окончателно плащане се представят проформа фактура, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания и не се представят документи за разходите, които не са реално извършени.
(3) В срок 10 дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта общините, подали заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г., представят в РА първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи, и в случай на необходимост коригирано инициирано бюджетно платежно нареждане в съответствие с одобрения окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Областната дирекция на Разплащателната агенция извършва преглед на документите по чл. 30 в присъствието на получателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОД - РА връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 получателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 30, ал. 12 и съответно чл. 29, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане получателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) В срок до деветдесет дни от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено получателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато е необходимо създаването на специална експертна комисия за проверка на цялата или част от заявката за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване;
4. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 23, ал. 4, т. 4 и 5 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011).


Чл. 34. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 23, ал. 4, т. 4 и 5;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. получателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;
5. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) установи обстоятелствата, посочени в чл. 13, ал. 7 и 8;
6. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) е наложена финансова корекция, определена по ПМС № 134 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ, бр. 53 от 2010 г.).
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ получателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНА ТЕРИТОРИЯ ЗА МИГ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Раздел I.
Изисквания към кандидатите


Чл. 35. Безвъзмездна финансова помощ за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност се предоставя само на МИГ, която е одобрена със заповед на министъра на земеделието и храните и е сключила договор за финансиране изпълнението на Стратегия за местно развитие.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 36. (1) Финансовата помощ, отпускана при условията на тази глава, е част от бюджета на стратегията на МИГ, предназначен за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията й на действие.
(2) Максималният размер допустими разходи за финансовата помощ по ал. 1 не може да надхвърля 20 % от общия публичен принос, одобрен за финансиране от ПРСР за изпълнение на Стратегия за местно развитие.
(3) Финансовата помощ по ал. 1 възлиза на 100 % от одобрените разходи.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Помощта за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност се изплаща за финансиране на одобрени и извършени дейности и разходи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
(5) (В сила от 01.03.2010 г.) Авансово плащане се извършва еднократно, при условие че тази възможност е включена в договора за отпускане на финансова помощ.
(6) (В сила от 01.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на публичната помощ за разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност, одобрена за съответната стратегия.
(7) (В сила от 01.03.2010 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(8) (В сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (В сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока на изпълнение на Стратегията за местно развитие, удължен с шест месеца.
(10) (В сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя след изплащане на последната заявка за плащане към Стратегията за местно развитие, но не по-късно от 31 декември 2015 г.

Раздел III.
Допустими разходи


Чл. 38. Възстановяват се единствено разходи, които:
1. са извършени и платени от МИГ след подписване на договора за финансово подпомагане на Стратегията за местно развитие;
2. могат да бъдат установени и потвърдени с оригинали на документи съгласно българското законодателство, удостоверяващи извършените и платени разходи.


Чл. 39. (1) Максималният размер на финансова помощ, предназначена за разходи за управление на МИГ (оперативни разходи), не може да надвишава 60 % от средствата по чл. 36, ал. 2, като останалите се използват за изпълнение на дейностите по придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територията.
(2) Допустимите разходи за управление дейността на МИГ (оперативни разходи) са следните:
1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разходи за заплати и други възнаграждения за персонала (изпълнителен директор, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител, асистент и др.), разходи за социални и здравни осигуровки за персонала и обезщетения за временна неработоспособност, дължими от работодателя;
2. разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията, възнаграждения на експерти (възнаграждения на консултанти, външни експерти, одитори и др.);
3. разходи за командировки на персонала съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.);
4. разходи за наем на един офис;
5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане, както и разходи за застраховане на закупените активи;
6. закупуване на офис консумативи и канцеларски материали;
7. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разходи за наем и/или закупуване на лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места и разходи за застраховане на закупения автомобил;
8. разходи за закупуване горива за лек автомобил;
9. разходи за организиране срещи на МИГ;
10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, топло- и електроенергия, охрана на офиса, електронен подпис;
11. разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и Европейската селска мрежа за развитие на селските райони;
12. (нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) други оперативни, непредвидени разходи, необходими за функционирането на офиса, които не надвишават 1% от разходите за управление на дейността на МИГ, включени и одобрени в заявлението по чл. 43.
(3) Допустимите разходи за дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територията са:
1. разходи за проучвания на съответната територия (териториални, икономически и социални анализи и други анализи и проучвания);
2. разходи за осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и др.);
3. разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие;
4. разходи за популяризиране, информиране и публичност:
а) разходи за създаване и поддръжка на интернет страница;
б) създаване и поддръжка на актуални новини;
в) публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността, на покани за организирани събития;
г) отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;
д) реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами;
е) преводи;
ж) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта;
з) други разходи за популяризиране, информиране и публичност;
5. разходи за организиране на обучение на местни лидери.


Чл. 40. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 13.04.2013 г.) (1) Местните инициативни групи прилагат съответните процедури от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при избор на изпълнител за разходите за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията им на действие.
(2) За доставки на стоки и/или услуги за разходи на стойност над 5000 лв. до стойностите, определени в чл. 14, ал. 5 ЗОП, МИГ е длъжна да проведе процедура за избор на изпълнител за доставка на стоки или услуги с три оферти, в случай че не е провела процедура за избор на изпълнител по ЗОП.
(3) Алинея 2 не се прилага по отношение на разходите за доставка на електроенергия, вода, горива, топлоенергия, телефонни услуги, пощенски услуги, интернет услуги, наем на помещение, възнаграждения за членовете на комисията за избор, разходи за заплати и други възнаграждения на персонала и разходите за командировки.
(4) Процедурата за избор на изпълнител/доставчик по ал. 2 включва:
1. запитване за оферта, съгласно приложение № 2а, до не по-малко от трима изпълнители/доставчици, съдържащо технически спецификации, дата, изисквания за срок на валидност на офертите и критерии за избор на оферта (най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта);
2. най-малко три съпоставими независими оферти от оференти, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, юридически лица с нестопанска цел или физически лица, а оферентите - чуждестранни лица, да притежават правосубектност съгласно националното им законодателство;
3. документ, съдържащ обосновка за направения избор.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Следните разходи са недопустими за финансиране:
1. разходи за закупуване на техника или оборудване втора употреба;
2. разходи за застраховки на дълготрайни активи (ДА) (материални и нематериални), различни от придобитите със средства, отпуснати по тази наредба;
3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни с нормативен акт;
4. разходи за закупуване на земя и сгради;
5. данъци, такси и данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
6. разходи за лихви, глоби и неустойки;
7. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;
8. разходи за основна работна заплата на изпълнителния директор на МИГ, надвишаващи 6 минимални работни заплати за страната на месец;
9. разходи за основна работна заплата на останалия персонал на МИГ, надвишаващи 4 минимални работни заплати за страната на месец;
10. разходи за командировки в страната на персонала на МИГ, надвишаващи определените в Наредбата за командировките в страната;
11. разходи за нощувки в страната, надвишаващи 100 лв.;
12. разходи, платени в брой, с изключение на разходите по чл. 39, ал. 2, т. 3, 6, 8, 9, 11 и разходи за телефон, застрахователни премии, пощенски и куриерски услуги;
13. разходи за командировки в чужбина на персонала на МИГ, надвишаващи определените в Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина;
14. разходи за закупуване на повече от един лек автомобил.

Раздел IV.
Ред за одобряване на планираните дейности и разходи


Чл. 42. (1) Ежегодно до 10 ноември МИГ планират и подават в МЗХ заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за следващата календарна година по образец (приложение № 5).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В годината на одобрение на МИГ заявлението за одобрение на планирани дейности и разходи за годината на одобрение на СМР и следващата календарна година по ал. 1 се подава в срок до един месец от получаване на уведомлението за одобрение на местната инициативна група по чл. 20, ал. 2.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В заявлението за одобрение на планираните дейности и разходи, подавано през 2013 г., се включват планираните дейности и разходи за 2014 г. и 2015 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Документите по ал. 1 се подават в един екземпляр и копие на магнитен носител (СD).
(4) Заявлението се подава в деловодството на МЗХ - лично, по куриер или по пощата с обратна разписка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) За МИГ, която не подаде заявление за одобрение на планираните дейности и разходи в срока по ал. 1, дейностите и разходите се определят служебно от комисията по чл. 44, ал. 6 със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявленията за одобрение на планираните дейности и разходи се разглеждат и одобряват от МЗХ.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Не по-късно от 45 работни дни след подаването на заявлението за одобрение на планираните дейности и разходи министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице със заповед одобрява или отказва изцяло или частично одобрението на предложените дейности и разходи.
(2) Проверката за административно съответствие и допустимост на заявлението се извършва от управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.
(3) Ако се установи липса, непълнота или неточност на представените документи, МЗХ уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на документи.
(4) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето за отстраняване на пропуските в представените документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по ал. 3, както и при несъответствие с изискванията за допустимост, съответните дейности и/или разходи не се одобряват.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Преценка за обосноваността на предложените разходи се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(7) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Изменения и допълнения в одобрените дейности и разходи за съответната календарна година са допустими не повече от 2 пъти годишно.
(2) Одобряват се само заявления за промяна, подадени преди изпълнението на дейността, за която се отнася промяната, да е започнало.
(3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Проверка за административното съответствие и допустимостта на исканите промени се извършва по реда на чл. 44, ал. 2 - 6.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице със заповед одобрява или отказва извършването на изменения и допълнения в дейности и разходи за съответната календарна година.


Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)

Раздел V.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) При кандидатстване за авансово плащане МИГ подава заявка за авансово плащане по утвърдения от изпълнителния директор на Разплащателната агенция образец в Централното управление на Разплащателната агенция и прилага следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
3. нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от законния представител на МИГ, съгласно сключения договор;
4. свидетелство за съдимост - от представляващия МИГ и от членовете на управителния орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от законния представител на МИГ; когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта;
5. удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от законния представител на МИГ;
6. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
7. декларация съгласно приложение № 3а;
8. декларация съгласно приложение № 3б;
9. документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената банкова сметка е съответната МИГ;
10. банкова гаранция в оригинал или запис на заповед в оригинал, издадена от публичноправен орган в полза на Разплащателната агенция, в размер 110 % от стойността на заявеното авансово плащане за срока на изпълнение на Стратегията за местно развитие, удължен с шест месеца;
11. решение от компетентния орган за одобряване на запис на заповед.
(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни след датата на сключване на договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие.
(3) Служителите от Разплащателната агенция извършват преглед на документите в присъствието на представителя на МИГ.
(4) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция писмено уведомява МИГ, която в срок до 15 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в ал. 1.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 МИГ има право в рамките на срока по чл. 37, ал. 7 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за авансово плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) В срок 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане Разплащателната агенция изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявка за одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи за съответния отчетен период приложение № 6, заедно с Доклад за отчитане на изпълнените дейности за същия период може да се представя на Управляващия орган на ПРСР:
1. в срок до 14 дни след изтичане на всяко тримесечие през годината на одобрение на МИГ и следващата календарна година;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) в срок до 14 дни след изтичане на всяко тримесечие и/или шестмесечие, и/или деветмесечие на оставащите до края на прилагането на СМР календарни години;
3. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) в срок до 3 работни дни след изтичане на срока по чл. 10, ал. 6 за последната заявка за окончателно одобрение на извършените дейности и разходи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Крайният срок за подаване на заявка за одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи за съответната година е 14 януари на следващата календарна година, с изключение на разходите за 2015 г., за които срокът е определен в ал. 1, т. 3.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Докладите за отчитане на изпълнението трябва да съдържат пълна информация за всички извършени дейности и разходи за съответния отчетен период, за който се иска възстановяване на разходи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Към доклада за отчитане на изпълнението трябва да бъдат приложени заверени от представляващия МИГ копия на документите по приложение № 7, доказателства за реалното извършване на дейностите, както и други документи, извън посочените в приложението, по преценка на управляващия орган на ПРСР.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Документите по ал. 3 и 4 трябва да бъдат представени на български език, а в случаите, когато са изготвени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език от заклет преводач.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Заявки, подадени след изтичане на срока по ал. 1, не се разглеждат.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Плащането на разходи за дейности, включени в съответните доклади за отчитане на изпълнението на дейностите, приложени към заявката по чл. 46, ал. 1, може да бъде извършено от МИГ най-късно в срок до 30 дни след изтичане на съответния отчетен период.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Разходи за пътни и нощувки за командировки, платени в отчетен период преди реализиране на командировката, са допустими само при условие, че пътуването е осъществено.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявката за одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи ведно с доклада за отчитане на изпълнението на дейностите се подават в деловодството на МЗХ - лично, по пощата с препоръчано писмо или по куриер.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В срок 30 работни дни от получаване на заявката по чл. 46, ал. 1 и доклада управляващият орган на ПРСР извършва проверка за допустимост на дейностите, осъществени от МИГ за съответния период.
(2) Дейностите и разходите по ал. 1 трябва да бъдат планирани от МИГ и одобрени от управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 44.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След приключване на проверката по ал. 1 управляващият орган на ПРСР предлага на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице да одобри напълно или частично извършените дейности по отношение на допустимите разходи. Управляващият орган на ПРСР уведомява МИГ и РА за окончателното решение за пълното или частичното одобрение на дейностите по отношение на допустимите разходи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случай на нередовност или непълноти на представените документи управляващият орган на ПРСР уведомява МИГ, който трябва да отстрани нередовността и непълнотите в срок от 14 работни дни от получаване на уведомлението.
(5) Срокът по ал. 1 спира да тече за времето, определено за отстраняване на нередовностите и непълнотите по реда на ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) При установяване на обстоятелства по чл. 51, ал. 1, т. 5 и 6 управляващият орган на ПРСР уведомява РА с оглед тяхното отразяване при извършване на бъдещи плащания.


Чл. 49. (1) В срок от 14 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо по чл. 48, ал. 3 МИГ изготвя и подава заявка за плащане в ЦУ на РА (по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Всяка заявка трябва да е придружена от документите, посочени в приложение № 7а, и други документи по преценка на РА.
(3) Документите по ал. 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от представляващия МИГ. В случай на представяне на заверени от представляващия МИГ копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА.
(4) Заявката за плащане се подава лично от представляващия МИГ или упълномощено от него лице, което следва да представи нотариално заверено пълномощно.
(5) Разплащателната агенция извършва преглед на документите в присъствието на представителя на МИГ.
(6) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 3 РА връща документите на представителя на МИГ заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на констатираните нередовности по ал. 6 МИГ има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите на заявката за плащане се дава уникален идентификационен номер.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) В срок до 90 дни от подаване на заявката за плащане РА:
1. проверява представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ;
3. изплаща одобрената финансова помощ;
4. изготвя и изпраща уведомително писмо за извършеното плащане до МИГ и управляващия орган на ПРСР.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА уведомява писмено МИГ, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Чл. 51. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 50, ал. 1;
2. установи несъответствие с дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 50, ал. 2;
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;
5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) установи, че получателят, негов законен представител или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) установи, че получателят на финансова помощ попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган и/или Разплащателна агенция, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) След извършено плащане или пълен отказ за плащане РА уведомява управляващия орган на ПРСР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Разплащателната агенция отказва изплащането на част или цялата последна заявка за плащане за 2014 г., когато сумата на заявената пред ДФЗ финансова помощ за разходи за управление през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. надхвърля 60 на сто от заявените разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.) Разплащателната агенция отказва изплащането на част или цялата последна заявка за плащане за 2015 г., когато сумата на заявената финансова помощ за разходи за управление през 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. надхвърля 60 на сто от заявените разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) В зависимост от одобрените разходи Разплащателната агенция намалява размера на плащането със:
1. до 12,5% от размера на авансовото плащане от одобрените допустими разходи за разходи, извършени през 2013 г. и 2014 г., в случай на подадени заявки за разходи, извършени за тримесечие;
2. до 25% от размера на авансовото плащане от одобрените допустими разходи за разходи, извършени през 2013 г. и 2014 г., в случай на подадени заявки за разходи, извършени за шестмесечие;
3. до 37,5% от размера на авансовото плащане от одобрените допустими разходи за разходи, извършени през 2013 г. и 2014 г., в случай на подадени заявки за разходи, извършени за деветмесечие;
4. до 50% от размера на авансовото плащане от одобрените допустими разходи за заявки за разходи, извършени през 2013 г. и 2014 г., в случай на подадена заявка за извършени разходи през цялата година;
5. сума, равна на остатъка от аванса за заявки за разходи, извършени през 2015 г., в случай че авансът не е приспаднат от заявка за плащане през 2013 г. и 2014 г.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА МИГ И НА ПРОЕКТИТЕ НА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ


Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г.) Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на Стратегията за местно развитие са длъжни да осигурят необходимата адекватна публичност на дейността си и източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в приложение № 8.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 19.12.2014 г.) За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си следната информация:
1. одобрената стратегия за местно развитие, първоначално одобрения бюджет и всички последвали изменения;
2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и колективния върховен орган;
3. списък с всички членове на колективния управителен орган и колективния върховен орган от създаването на МИГ до момента поименно и квотата, от която са излъчени;
4. устав на МИГ и всичките му изменения и допълнения;
5. регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките;
6. профил на купувача съгласно чл. 22б ЗОП;
7. списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както и предмета на сключения договор;
8. регистър с одобрени проекти (ползвател, основни дейности, срок, стойност и статус на проекта);
9. всички декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за избор на проекти;
10. критерии за оценка на проектите;
11. решенията на комисията за избор на проектите, включително индивидуалните оценки за всяко заявление;
12. всички правила за работа на МИГ;
13. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
14. годишни доклади за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, представяни пред Управляващия орган на ПРСР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 19.12.2014 г.) Информация по ал. 2 се публикува при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за обществените поръчки, Регламент (ЕО) № 259/2008 г. на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 г. относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ L 76, 19.3.2008 г.), Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2011 на Комисията от 27 април 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 259/2008 г. на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 г. относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ L 108, 28.4.2011 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 345, 20.12.2013 г.) след получаване на изрично писмено съгласие от физическите лица и едноличните търговци.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 19.12.2014 г.) Управляващият орган на ПРСР не одобрява съответната дейност в заявката за одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи за съответния отчетен период, когато МИГ не е публикувала информацията по ал. 2, т. 6 и 7 на своята интернет страница.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) (1) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки, реализирани от получателите на финансова помощ, съгласно утвърдени от изпълнителния директор на РА процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(2) Разплащателната агенция осъществява предварителните проверки по ал. 1 в срок до 20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки. Образец на списъка се утвърждава от изпълнителния директор на РА.
(3) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 1 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(4) Срокът по ал. 2 и 3 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 2 или 3.


Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) (1) Когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен проект, кандидатът представя за съгласуване в РА изготвения работен/технически проект.
(2) Разплащателната агенция може да преценява обосноваността на разходите на представения по ал. 1 работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни цени или чрез оценяваща комисия, определена от изпълнителния директор на ДФЗ - РА.


Чл. 53. (1) В хода на процеса по изпълнение на одобрената стратегия и проектите управляващият орган на ПРСР и РА имат право да извършват проверки както на дейността на МИГ, така и на получателите на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегията за местно развитие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) По време на проверките управляващият орган на ПРСР и РА имат право да проверяват оригинални документи на получателите на подпомагане и МИГ, активите, обект на подпомагане, както и да изискват специализирани доклади, справки, допълнителни документи и информация, необходими за обективната оценка на дейността им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Проверки на място се извършват в присъствието на упълномощен представител или служител на МИГ или получателя на безвъзмездна финансова помощ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) При приключване на проверката на място служителят на Управляващия орган на ПРСР или РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на упълномощен представител или служител на МИГ или получателя на безвъзмездна финансова помощ, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) Екземпляр от протокола по ал. 4 се предоставя на упълномощен представител или служител на МИГ или получателя на безвъзмездна финансова помощ веднага след приключване на проверката на място.
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред управляващия орган на ПРСР или изпълнителния директор на РА.


Чл. 54. (1) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да водят аналитична счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на всички операции, свързани с подпомаганите дейности.
(2) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да организират подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Всички документи, свързани с подпомаганата дейност, се съхраняват в продължение на 5 години след сключване на:
1. договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие от местната инициативна група, и
2. договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от получателите на подпомагане.


Чл. 55. (1) За срок 5 години след сключване на договора за финансово подпомагане получателите са длъжни:
1. да използват придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продават, даряват, преотстъпват ползването на активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променят местоположението на подпомогнатата дейност;
4. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяна на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Изискването на ал. 1, т. 2 да не се преотстъпва ползването на актива не се прилага за инвестиции, за които в бизнес плана е обосновано, че обичайното му предназначение е свързано с преотстъпване на ползването му на трети лица, с изключение на случаите за предоставянето му на трети лица за извършване на услуги с този актив.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Изискването на ал. 1, т. 3 да не се променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината не се прилага за транспортни средства за превоз на пътници и товари по мерки "Разнообразяване към неземеделски дейности" и "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", когато адресът за домуване, вписан в лиценза по чл. 7 от Закона за автомобилните превози и чл. 79, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.), е на територията на общината, в която ще се извърши инвестицията.


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да сключат застраховка на активите, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в приложение № 9.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Застраховката по ал. 1 се поддържа валидна за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 54, ал. 3, като МИГ и получателите са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Застрахователната полица трябва да съдържа клауза, че при тотална щета обезщетението е в полза на РА на стойност най-малко до размера на финансовата помощ, а при частична щета е в полза на получателя.
(4) При настъпване на частична щета получателят е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 57. (1) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да предоставят на МЗХ и РА всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да предоставят достъп до съответните документи и да съдействат за осъществяване на проверки, осъществявани от надлежно упълномощените представители на РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата на Република България, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор в срока по чл. 54, ал. 3.
(3) В случаите, когато Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, получателят на помощта поема задължението да осигури на нея и/или на упълномощените от нея лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и да им предостави правата на достъп, описани в ал. 2.
(4) Длъжностните лица на РА, МЗХ, сертифициращият орган, определен по реда на чл. 14 от Наредба № 79 от 2006 г. за изискванията и реда за акредитация и годишно сертифициране на Разплащателната агенция (ДВ, бр. 49 от 2006 г.), и представителите на Европейската комисия (ЕК) са длъжни да се легитимират пред получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 58. Управляващият орган и РА осъществяват текущ и последващ контрол върху изпълнение на стратегиите и проектите на МИГ и получателите на помощта.


Чл. 59. (1) В случай че МИГ или получателите на помощта не изпълняват свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с тях.
(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от МИГ или получателите на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато МИГ или получателите на помощта:
1. са представили декларация с невярно съдържание и/или изкуствено са създали условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлекат облага в противоречие с целите на наредбата;
2. са получили допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на наредбата;
3. са променили предмета на подпомаганата дейност;
4. не използват придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Получателят на помощта/МИГ дължи връщане на изплатените частични плащания, когато до извършване на окончателно плащане МЗХ или РА установи, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) получателят или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
2. получателят на финансова помощ попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган и/или Разплащателна агенция, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по ал. 4 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, получателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта.


Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Разплащателната агенция спира плащанията по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", когато бъде уведомена от управляващия орган, че местната инициативна група не е изпратила годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие в срока по чл. 23, ал. 2, т. 16. Плащанията се възобновяват след получаване на доклада.


Чл. 60. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 52, 54 или 56 Разплащателната агенция писмено предупреждава МИГ или получателите на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Местната инициативна група или получателите на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок МИГ или получателите на помощта не се санкционират.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 МИГ или получателите на помощта дължат връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 61. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 17 и при спазване на условията на този член.
(2) Местната инициативна група, получателите на помощта или упълномощено от тях лице са длъжни да уведомят писмено Разплащателната агенция за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложат достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която МИГ или получателите на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Административно съответствие" е съответствие с формалните изисквания към документите, които включват: срок на подаване, пълна комплектност, спазване на изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата.
2. "Възстановим ДДС" е ДДС, подлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява недопустим разход по тази наредба.
3. "Дълготрайни активи" са установими, нефинансови икономически ресурси (активи) с дълготрайна употреба, притежавани или контролирани от предприятието, от които се очаква бъдеща икономическа изгода за период, по-дълъг от 12 месеца (един отчетен период) и чийто праг на същественост за целите на тази наредба се определя съгласно разпоредбите на чл. 50, ал. 2 ЗКПО.
4. "Дълготрайни материални активи" са установими, нефинансови ресурси (активи) с дълготрайна употреба, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма (земи, сгради, обзавеждане, машини, оборудване и др.).
5. "Дълготрайни нематериални активи" са установими, нефинансови ресурси (активи) с дълготрайна употреба, които нямат материален характер (патенти, търговски права, лицензи, софтуер и др.).
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Конфликт на интереси" за член на комисия за избор на проекти към съответната МИГ е налице, когато лицето:
а) (изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.) се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
б) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
в) е свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднини по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
г) е съдружник или участва в управлението на дружество на кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или на друг член на комисията;
д) участва в управлението на дружество, в управлението на което участва и кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или в управлението на което участва и друг член на комисията;
е) притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството на кандидат за подпомагане;
ж) е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;
з) е търговски представител на кандидат за подпомагане или обратното;
и) е получило дарение от кандидат за подпомагане;
й) е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия;
к) е включено като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, разглеждан от съответната комисия.
7. "Компетентен орган по приходите" е орган по приходите на Националната агенция за приходите по седалище и адрес на управление на МИГ, съответно получателя.
8. "Невъзстановим ДДС" е ДДС, неподлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява допустим разход по тази наредба.
9. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на Програмата за развитие на селските райони.
10. "Общ публичен принос" е общият сбор от средствата, отпускани за финансиране дейностите по Стратегията за местно развитие от ЕЗФРСР и от националното съфинансиране.
11. "Обикновена замяна" е замяна на дълготраен актив с друг, която не води до качествени или количествени изменения на произведения продукт.
12. "Осигурени служители" са лица, имащи сключено споразумение за последващо наемане по трудов договор с кандидата за местна инициативна група.
13. "Стратегия за местно развитие" (Стратегията за местно развитие) е поредица от тясно свързани дейности за задоволяване на местни цели и потребности, осъществявани в сътрудничество на подходящото ниво.
14. "Управленски опит" е опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хил. лв.
15. "Управляващ орган" е дирекция "Развитие на селските райони" на Министерството на земеделието и храните.
16. "Финансови параметри на Стратегията за местно развитие" са: минимален и максимален размер на общия публичен принос за целия период на действие на стратегията, както и определените размери на финансовата помощ по години, по оси и по мерки.
17. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на получателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на получателя на помощта;
в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;
д) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;
е) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител.
18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Референтни цени" са пазарни цени, ползвани от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции, определени чрез сравнение с цени на националния пазар или в други държави членки на Европейския съюз.
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката.
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата/получателя на финансовата помощ или МИГ за разходи по чл. 39:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или в капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Работят на територията" са самоосигуряващи се лица, лица, които са наети на трудов договор, договор за управление, лица на изборни длъжности, като кмет на община, кмет на кметство, общински съветници, които осъществяват дейността си на територията на МИГ.
23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Общи разходи" са: разходи, свързани с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват съгласно Наредба № 4 от 2001 г., за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, разходи за придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи. Консултациите включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта.
24. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Обособена част от инвестицията" е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
25. (нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) "Общини, които са извън агломерационните ареали" са общини, посочени в приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
26. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Текуща поддръжка на активи" са технически, организационни или контролни действия за осигуряване на нормалното експлоатационно състояние на актива и на неговата надеждност, безаварийност и безопасност.
27. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Текущ ремонт" е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
28. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Публични кандидати" са сдружения на общини и публичноправни организации съгласно § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
29. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) "Финансови параметри за проектите" са минимален и максимален размер на общите допустими разходи на проекта.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на чл. 37, ал. 5 до 10, които влизат в сила от 1.III.2010 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г.)

§ 31. Навсякъде в текста на наредбата думите "областната РА", "Регионалните разплащателни агенции (РРА)" и "Регионалната разплащателна агенция" се заменят съответно с думите "областната дирекции на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", "областните дирекции на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция (ОДФ - РРА - РА)" и "областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2010 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г.)

§ 3. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.10.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66) § 1 влиза в сила от 25 август 2010 г. и се прилагат за заявления за избор на МИГ, подадени след 24 август 2010 г., като сключването на договори за предоставяне на финансова помощ между МИГ и одобрените кандидати за дейности и мерки, включени в стратегия за местно развитие на основание чл. 11, ал. 5, т. 5 до 9, не се допуска до датата на одобряване от Европейската комисия на изменението в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., с което се въвежда правото да не се спазват критериите за разграничаване с оперативните програми на проектите и дейностите по мерките от ос 3 в стратегиите за местно развитие.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2011 Г.)

§ 51. За подадените заявления за одобрение на местна инициативна група преди влизане в сила на тази наредба не се прилагат § 9, § 10, § 11, т. 1 и 2 и § 12, т. 2 и 3.


§ 52. За подадените заявления за одобрение на местна инициативна група преди влизане в сила на тази наредба МЗХ изисква от кандидата да представи документите по чл. 19, ал. 4 преди сключване на договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие.


§ 53. Подадените преди влизане в сила на тази наредба заявления за одобрение на планираните дейности и разходи се разглеждат по досегашния ред.


§ 54. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2011 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)

§ 46. Навсякъде в наредбата думите "областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция", "областните дирекции на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция (ОДФ - РРА - РА)" и "ОДФ - РРА - РА" се заменят съответно с думите "областната дирекция на Разплащателната агенция", "областните дирекции на Разплащателна агенция (ОД - РА)" и "ОД - РА".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)

§ 47. Разпоредбата на § 7, т. 1 относно чл. 12а, ал. 1, 2 и 3 не се прилага за заявления, подадени преди влизане в сила на тази наредба.


§ 48. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 26, който влиза в сила един месец след обнародването й.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2013 Г.)

§ 25. Процедурите, които не са приключили до влизането в сила на тази наредба, се разглеждат по новите правила.


§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г.)

§ 12. Параграф 11, т. 2, буква "а" се прилага и за представени в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, преди влизане в сила на тази наредба проекти.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 421 "ВЪТРЕШНО-ТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2014 Г.)

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, подадени след 12 май 2013 г., за които към датата на влизане в сила на тази наредба не е сключен договор за отпускане на финансова помощ.


§ 17. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, подадени за дейностите по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.), за които към датата на влизане в сила на тази наредба не са сключени договори за отпускане на финансова помощ, като § 4 не се прилага за разходи за земеделска и горска техника.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.11.2014 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 4 по отношение на чл. 52, ал. 2, 3 и 4, който влиза в сила един месец след обнародването й.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2015 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2015 Г.)

§ 3. Параграф 2 се прилага и за заявките в процес на обработка, подадени в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, преди влизане в сила на тази наредба.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7, т. 1, буква "а" и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1, § 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15, т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 януари 2015 г., които са със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17, т. 1 и т. 3, буква "а" за подаване на заявки за окончателно плащане и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени преди 1 септември 2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за удължени, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В СЕЛСКИ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Област Общини
1 2
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча,
  Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол,
  Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол,
  Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци,
  Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом,
  Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово,
  Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол,
  Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай,
  Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин,
  Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп,
  Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево,
  Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград,
  Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,
  Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 2 към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)


СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ)
 
1. Описание на МИГ (около 2 стр.)
1.1. Общини/територии, които попадат в територията на МИГ:
- брой жители на територията на МИГ;
- списък на общините, обхванати от МИГ, в т.ч. най-голямата и
най-малката;
- площ на територията на МИГ в кв. км;
- гъстота на населението на територията на МИГ.
1.2. Карта на територията:
1.3. Организационна структура на МИГ:
- състав на МИГ и на управителния орган, състав и отговорности;
- членове (вкл. социално-икономическия сектор, който
представляват);
- организационна структура/схема.
1.4. Управление на МИГ-а:
- управителен орган;
- описание на позициите и изискванията към изпълнителния
директор и персонала;
- права, задължения и отговорности на всички заети в
управлението на МИГ.
1.5. Механизъм за взимане на решения:
- процедури;
- участници.
 
2. Описание на процеса на разработване на стратегията -
методология и подход (около 2 стр.)
2.1. Описание на процеса - подход и стъпки:
2.2. Списък на партньорите и тяхната роля в разработването на
стратегията:
2.3. Консултанти и фасилитатори - вътрешни и външни, участвали в разработването на стратегията:
 
3. Описание на ситуацията (около 5 стр.)
3.1. Събрани и оценени данни за територията (социални,
икономически, природни и материални ресурси и т. н.):
3.2. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация
(тенденции за последните 10 години):
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите и анализ на проблемите:
 
4. Цели на стратегията (около 2 стр.)
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие:
4.2. Обвързаност с цели в други планови и стратегически
документи - местни, регионални и национални:
4.3. Специфични цели:
4.4. Цялостна стратегическа рамка:
 
5. Описание на интервенциите (около 10 стр.)
5.1. Мерки и дейности:
5.2. Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване - перманентно с обяви и други отделни/различни процедури по мерките на ПРСР:
5.3. Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията:
- по оси и мерки (минимални %);
- бенефициенти (частни/публични проекти-минимални %).
 
6. Подробен финансов план
6.1. Индикативно разпределение на средствата по оси, по мерки и по години:
Код на Име на мярката ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
мярката   ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ
    общ общ общ общ общо за
    публичен публичен публичен публичен периода
    принос за принос принос за принос за на
    2010 г. за 2011 г. 2012 г. 2013 г. стратегията
    лева лева лева лева лева %
4.1.1. Мерки, насочени към            
конкурентоспособността (в това            
число мерките от ос 1 на ПРСР)            
               
               
4.1.2. Мерки, насочени към            
околната среда/стопанисване на            
земята (в това число мерките от ос            
2 на ПРСР)            
               
               
4.1.3. Мерки, насочени към            
качеството на живота/            
разнообразяване (в това число            
мерките от ос 3 на ПРСР)            
4.2.1. Междутериториално и            
трансгранично сътрудничество            
               
               
4.3.1. Управление на МИГ,            
придобиване на умения и            
постигане на обществена активност            
на съответната територия            
1. Административни разходи            
  (управление на МИГ) - до            
  60 % от разходите по М431            
2. Придобиване на умения и            
  постигане на обществена            
  активност на територията -            
  минимум 40% от разходите            
  по М431            
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:           100 %

Забележка. В сивите полета се попълва общата стойност на публичния принос за мерките по 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, както и за мярка 4.2.1 и мярка 4.3.1. При сумирането общо за цялата стратегия се събират стойностите/процентите от сивите полета.

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по оси, по мерки и по години.
 
 
7. Мониторинг и оценка
7.1. Рамката за мониторинг и оценка, в т. ч. въпроси, на които да отговаря оценката, индикатори за мониторинг и оценка, основни показатели, нива, които се преследват:
7.2. Оценка от външни експерти, по желание, външен
счетоводен одит, ако е необходимо:
7.3. Процедури за годишните доклади за напредъка:
7.4. Процедура за обновяване на стратегията:
 
8. Съобразеност с хоризонталните политики на ЕС за:
8.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
- прилагане на принципа на равенство между половете;
- допринасяне за утвърждаване на принципа на равните
възможности;
- създаване на условия за превенция на дискриминацията.
8.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
8.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
8.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:


Приложение № 2а към чл. 12а, ал. 8 и чл. 40, ал. 4, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2010 г., предишно Приложение № 2а към чл. 12а, ал. 8 и чл. 40, ал. 2, т. 1 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)


   
  (Дата)
   
 
(име и адрес на кандидата)
 
   
  (име и адрес на оферента)
 
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
 
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай, че тя е по-подробна може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и описание на ДДС
4. Валидност на офертата
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис............................................
(печат) (име на кандидата)


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2007 - 2013
 
Служебна МЯРКА Дата на Регистрационен
информация 4.1 приемане номер
    (дд / мм /  
    гггг)  
     

ДО

МИНИСТЪРА НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОС 4 "ЛИДЕР"
 
От МИГ: ....................................................................................................................................................................
(пълно наименование на МИГ)
Седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................................
Представлявана от : ...........................................................................................................................................................
(трите имена на лицето по лична карта)
ЕГН на представляващия: ......................................................................................................................................................
За контакти:
1. Тел:.............................................................................................................................
 
2. Факс:............................................................................................................................
 
3. Е-mail:..........................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Моля представляваната от мен организация да бъде допусната до обявения конкурс за одобрение на МИГ за финансиране изпълнение на стратегия за местно развитие при условията и по реда, описани в Наредба № 23 от 2009 г. на МЗХ.
Прилагам следните документи:
1. Копие от устава и съответно учредителен акт на МИГ.
2. Копие от протокола от учредителното събрание на МИГ.
3. Копие от съдебното решение по регистрация.
4. Удостоверение за актуално състояние, ако регистрацията е направена преди повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.
5. Копие на удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)
7. Списък на членовете на колективен върховен орган и списък на членовете на управителен орган.
8. Решение на общинския съвет за участие на съответната община в учредяването на МИГ.
9. Декларация от кмета на общината, че общината не участва в регистрирането на повече от една МИГ за една и съща територия.
10. Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване.
11. Автобиография на изпълнителния директор на МИГ, експерт/ите по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент.
12. Писмено споразумение с лицата, посочени за позициите изпълнителен директор и асистент, за последващо наемане по трудов договор на пълен работен ден в случай на одобрение на заявлението.
13. Писмено споразумение с лицата, посочени за позициите експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие и счетоводител, за наемане на трудов договор в случай на одобрение на заявлението.
14. Стратегия за местно развитие съгласно приложение № 2.
15. Резюме на Стратегията за местно развитие (до пет страници).
16. Копие на документ, удостоверяващ наличието на работно помещение (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване).
17. Копие на документи, удостоверяващи наличието на офис оборудване и техника (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване).
18. Копие на личните карти/удостоверения за постоянен адрес, издадени от съответната община, на членовете на управителния орган на МИГ или документи, доказващи заетост на територията на действие на МИГ.
19. Копие на личните карти/удостоверения за постоянен адрес, издадени от съответната община, и/или удостоверение за актуално състояние на членовете на колективния върховен орган на МИГ, с изключение на лицата, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
20. Копие на документи, доказващи консултиране на проекта за стратегия със заинтересованите страни.
21. Длъжностни характеристики за позициите изпълнителен директор на МИГ, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент.
22. Копия на документи, доказващи завършено висше образование, професионален стаж най-малко 5 години, наличие на управленски опит най-малко две години, наличие на опит в реализиране на проекти за лицето, посочено за изпълнителен директор.
23. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Декларация относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета съгласно приложение № 3а.
24. Декларация съгласно приложение № 3б.
25. Декларация, че делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, представители или служители на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници в колективния управителен орган не превишава 49 процента.
26. Документ, доказващ наличието на достъп до интернет за помещението, определено за офис.
Дата: ................................................................................................
Подпис: ..................................................................
Гр.: ..............................................................................................
Печат:


Приложение № 3а към чл. 15, ал. 1, т. 23

(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)


 
ДЕКЛАРАЦИЯ(1)
 
по чл. 15, ал. 1, т. 23 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/-ата .....................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................., притежаващ лична карта № ..........................., издадена на .................................. от МВР - гр. ...................................................................,
(дата на издаване) (място на издаване)
адрес: ......................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ...........................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ............................................, № .......................................................................................................................
със седалище ....................... и адрес на управление ........................................., тел.: ....................................., факс: ................................................
БУЛСТАТ ........................................ - кандидат/получател на помощ по мерки 41 "Прилагане на стратегии за местно развитие" и 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", декларирам, че:
1. не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
2. не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които управляващият орган или Разплащателна агенция може да обоснове;
4. нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
6. понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от Разплащателна агенция;
7. не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в управляващия орган и/или Разплащателна агенция до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;
9. при промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно МЗХ и РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
   
...................... 20....... г.
Декларатор: .......................................................................
   
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/получателя. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/получателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.


Приложение № 3б към чл. 15, ал. 1, т. 24

(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)


 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ(1)
 
Долуподписаният/-ата .....................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................., притежаващ лична карта № ..........................., издадена на .................................. от МВР - гр. ...................................................................,
(дата на издаване) (място на издаване)
адрес: ......................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ...........................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ............................................, № .......................................................................................................................
със седалище ....................... и адрес на управление ........................................., тел.: ....................................., факс: ................................................
БУЛСТАТ ........................................ - кандидат по мярка 41 "Прилагане на стратегии за местно развитие" и 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", декларирам, че:
1. запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно: Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход. Всички форми на корупция са също нередност;
2. запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно: Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект;
3. запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА/МЗХ.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за РА.
 
...................... 20....... г.
Подпис на деклариращия: .............................................................................
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от кандидата - от представляващия и управляващите кандидата. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. За кандидати общини - само от кмета на общината.


Приложение № 4 към чл. 17, ал. 14

(Предишно Приложение № 4 към чл. 17, ал. 5 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)


КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МИГ И СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
  Критерии за техническа оценка Максимален брой
    точки
1 2 3
  Качество на процеса на изграждане на 10
  партньорството и потенциал на  
  територията:  
  - потенциал и кохерентност на  
  територията;  
  - степен на консултиране и включване на  
  всички заинтересовани групи в процеса  
  на създаване на партньорството и  
  разработване на стратегията.  
  Качество на партньорството: 10
  - представителност и свързаност на  
  предлаганото публично-частно  
  партньорство;  
  - организационна структура и ресурси;  
  - степен на участие и принос на  
  партньорите в изпълнение на  
  стратегията;  
  - капацитет за сътрудничество и работа  
  в мрежа.  
  Качество на предложената стратегия; 50
  - качество на анализа на силните и  
  слабите страни и на потребностите на  
  територията;  
  - съответствие на избраните цели на  
  идентифицираните потребности на  
  територията;  
  - съответствие на стратегията с целите на  
  ПРСР и други релевантни програмни  
  документи;  
  - съгласуваност между цели, планирани  
  мерки и резултати;  
  - степен на междусекторно  
  сътрудничество в рамките на  
  приоритетната цел (и);  
  - наличие на дейности по  
  междутериториално и трансграничното  
  сътрудничество в стратегията;  
  - степен на иновативност на стратегията;  
  - финансовата обосновка на бюджета и  
  ефективност на разходите;  
  - очаквано въздействие.  
  Капацитет за прилагане на Стратегията 30
  за местно развитие:  
  - качество на процедурите за прилагане  
  на стратегията;  
  - качество на процедурите и наличност  
  на подходящ персонал/опит за подбор  
  на проекти;  
  - качество на процедурите за  
  наблюдение и оценка на стратегията.  


Приложение № 4а към чл. 28, ал. 1, т. 10

(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., предишно Приложение № 4а към чл. 28, ал. 1, т. 9, изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)


 
ДЕКЛАРАЦИЯ(2)
 
по чл. 28, ал. 1, т. 10 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/-ата .....................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................., притежаващ лична карта № ..........................., издадена на .................................. от МВР - гр. ...................................................................,
(дата на издаване) (място на издаване)
адрес: ......................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ...........................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ........................................................................................................
със седалище ....................... и адрес на управление ........................................., тел.: ....................................., факс: ................................................
БУЛСТАТ ........................................ - кандидат/получател на помощ по мярка .......... от СМР, декларирам че:
1. не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
2. не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства;
4. нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
6. понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА;
7. не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол;
9. при промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
...................... 20....... г.
Декларатор: .........................................................................................
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
(*2) Декларацията се подписва задължително от кандидата/получателя - ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/получателя или ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/получателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/получателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.


Приложение № 5 към чл. 42, ал. 1ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013
 
Вх. №............./............

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДИРЕКЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ
ЗА ПЕРИОДА .........200......г. - ............20.....г.
 
по Мярка 4.3.1 (1) "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ"
 
от................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на МИГ)
Представляващ:............................................................................................................ (наименование на МИГ)
.................................................................................................................................................................................
Регистрация по ЕИК 0000000000000
   
№ на тристранния договор (не се попълва при подаване на първата заявка) 0000000000000
Седалище и адрес на управление
.............................................................
(по съдебно решение)
............................................................
  ..................
   
Електронен адрес на МИГ
............................................................................................
  ............................................
Заявявам кандидатстване за одобрение за финансиране на дейности и разходи по Мярка 4.3.1 (1) за ........... път в процеса на прилагане на одобрена стратегия по Ос 4 "Лидер" на ПРСР.
Планираният размер финансови средства за периода възлиза на ...... лева.
 
ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ (в лв.)
Наименование на Описание на Единица Брой Единична Сума
  разхода разхода мярка единици цена  
  1 2 3 4 5 6
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
1. В колона 1 се изписва наименованието на разхода в съответствие с изброените допустими разходи в чл. 39 от наредбата.
2. В колона 2 се прави кратко описание на разхода, като се посочват и неговата цел и обосновка.
3. В колона 3 се посочва единицата мярка (брой, месеци, дни, часове и др.).
4. В колона 4 се посочва броят единици, които се планират съгласно колона 3.
5. В колона 5 се посочва единичната цена за единица мярка по колона 3.
6. В колона 6 се попълва произведението на колона 4 и колона 5.
 
ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА (в лв.)
Разходи Общ 1 шестмесечие 2 шестмесечие
    бюджет месец 1 месец 2 месец 3 месец 4 месец 5 месец 6 месец 7 месец 8 месец 9 месец 10 месец 11 месец 12
1                            
2                            
3                            
...                            
...                            
  ОБЩО:                          
(изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние на МИГ, издадено не по-рано от шест месеца преди датата на подаване на заявлението (не се представя при подаване на първо заявление).
2. Други.
Дата ................................. Подпис: ..........................................
Гр. .................................... Печат ..........................................


Приложение № 6 към чл. 46, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)


 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
 
Вх. №............./...............
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДИРЕКЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
 
ЗАЯВКА
 
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
ЗА ПЕРИОДА ......... 20......г. - ............20..... г.
 
по Мярка 4.3.1 (1) "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ"
от ...................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на МИГ)
Представляващ: .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(наименование на МИГ)
.........................................................................................................................................................................................................
Регистрация по ЕИК 0000000000000
№ на тристранния договор 0000000000000
Седалище и адрес на управление
.........................................................................................
(по съдебно решение)
.........................................................................................
Електронен адрес на МИГ
.........................................................................................
Заявявам кандидатстване за одобрение на извършени дейности по Мярка 4.3.1 (1) за ............ път в процеса на прилагане на одобрена стратегия по Ос 4 "Лидер" на ПРСР.
Сумата за финансово подпомагане, за която ще кандидатствам пред ДФЗ и отговаря на извършените дейности, възлиза на ......... лева.
Прилагам следните документи:
1. (*)Доклад за отчитане на изпълнените дейности (по образец).
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Документите, посочени в приложение № 7 към чл. 46, ал. 4.
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Удостоверение за актуално състояние на МИГ, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявката.
4. Декларация съгласно приложение № 3а.
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Свидетелство за съдимост на представляващия и членовете на управителния орган на МИГ, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му.
6. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че МИГ няма просрочени задължения или план за разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му.
7. Други.
 
Дата ...................
Подпис: ................................................................................................
гр. .................................... Печат
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
(*) Таблиците към доклада се представят в Excel формат.
 


Приложение № 7 към чл. 46, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., предишно Приложение № 7 към чл. 46, ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ МИГ ДЕЙНОСТИ

I. ДЕЙНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ (ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ)
1. Човешки ресурси (персонал):
1.1. трудови и/или граждански договори;
1.2. длъжностни характеристики;
1.3. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по трудови договори;
1.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;
1.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;
1.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
1.7. приемно-предавателен протокол за извършена работа по граждански договори;
1.8. доклад за извършената работа по граждански договор.
2. Пътувания и транспорт:
2.1. пътни листове;
2.2. заповед за командировка.
3. Покупки (доставки)/наем на активи (офис техника, друга техника или оборудване):
3.1. договор за доставка;
3.2. договор за наем;
3.3. приемно-предавателни протоколи между доставчик и получател на стоката/услугата;
3.4. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от него лице;
3.5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) застрахователна полица (когато се кандидатства за застрахователна премия за активите, предмет на подпомагане).
4. Офис на МИГ и управление на дейността:
4.1. за превозни средства:
4.1.1. договор за наем на автомобил,
4.1.2. договор за покупко-продажба,
4.1.3. приемно-предавателни протоколи между доставчик и получател;
4.1.4. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от него лице;
4.1.5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) застрахователна полица (когато се кандидатства за застрахователна премия за закупения автомобил);
4.2. наем на офис:
4.2.1. договор за наем;
4.2.2. решение на общинския съвет за отдаване под наем на общинска собственост - цена на кв. м (когато е приложимо);
4.3. офис консумативи и материали:
4.3.1. договор (при необходимост);
4.3.2. приемно-предавателни протоколи или други документи, съдържащи подробно описание на закупените офис консумативи и материали;
4.4. други външни услуги:
4.4.1. договори;
4.4.2. протокол за разпределение на разходите (база за изчисляване на разходите - електро- и топлоенергия, вода, телефон, пощенски разходи, интернет и др.).
5. Други разходи и услуги:
5.1. договори;
5.2. подробно описание на материалите за обучение или други подобни съгласно договора с възложителя.
6. Документи относно избора на изпълнител за реализираните дейности (оферти и процедури).

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ
1. Семинари и конференции:
1.1. договори;
1.2. доклад за извършената работа;
1.3. приемно-предавателен протокол;
1.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;
1.5. списъци на участниците, съдържащи име и фамилия, адрес, телефон и e-mail за контакти, наименование на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника;
1.6. копия от презентации, материали, лекции, които са използвани в рамките на дейността;
1.7. копие от пакета материали за участниците;
1.8. формуляри за обратна връзка, съдържащи оценка и препоръки от участниците;
1.9. публикации в пресата или обявления;
1.10. снимки от мероприятието.
2. Работни срещи:
2.1. договори;
2.2. доклад за извършената работа;
2.3. приемно-предавателен протокол;
2.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;
2.5. списъци на участниците, съдържащи име и фамилия, адрес, телефон и e-mail за контакти, наименование на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника;
2.6. детайлна програма на срещите;
2.7. протоколи от срещите.
3. Обучение:
3.1. договори;
3.2. доклад за извършената работа;
3.3. приемно-предавателен протокол;
3.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;
3.5. списъци на участниците, съдържащи трите имена, адрес, телефон и e-mail за контакти, име на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника;
3.6. учебна програма;
3.7. учебни материали;
3.8. формуляри за оценка на обучението от участниците;
3.9. копия от удостоверения;
3.10. доклад за обучението и обобщение на формулярите за обратна връзка;
3.11. публикации в пресата или обявления.
4. Външни експерти:
4.1. договор;
4.2. доклад за извършената работа;
4.3. копие от материалите, които са разработени;
4.4. формуляр за доказване на положения труд;
4.5. сметки за изплатени суми по граждански договори;
4.6. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;
4.7. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии.
5. Други:
5.1. договори;
5.2. брошури, дипляни, карти;
5.3. други.
6. Документи относно избора на изпълнител за реализираните дейности (оферти и процедури).


Приложение № 7a към чл. 49, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)

РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИ, ПЛАТЕЖНИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ МИГ РАЗХОДИ

А. ОБЩИ ДОКУМЕНТИ (НОВ - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)
1. (отм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 13.12.2013 г.)
2. нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от законния представител на МИГ;
3. документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената банкова сметка е съответната МИГ;
4. декларация по образец, че получателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР, и декларация, че не е регистриран по ЗДДС (когато е приложимо);
5. декларация от законния представител на МИГ за липса на двойно финансиране на заявените разходи;
6. декларация от всеки доставчик, че закупените активи не са втора употреба (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане, лек автомобил);
7. счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (ЗС);
8. счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС;
9. отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС;
10. отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС;
11. справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер, офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил);
12. справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер, офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил);
13. копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на МИГ, доказваща заприходяването на финансирания актив (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер, офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил);
14. застрахователна полица за активите, предмет на инвестицията, в полза на Разплащателната агенция, покриваща рисковете, описани в приложение № 9, валидна за срок най-малко 12 месеца, ведно с документи, доказващи изцяло платена застрахователна премия (при заявяване на разходи за офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане или лек автомобил).

Б. СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ПРЕДИШЕН ТЕКСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А КЪМ ЧЛ. 49, АЛ. 2 - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)

I. РАЗХОДИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ (ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ)
1. Разходи за заплати и други възнаграждения на персонала:
1.1. трудови договори;
1.2. ведомости за изплатена работна заплата;
1.3. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по трудови договори;
1.4. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение.
2. Разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията, възнаграждения за експерти:
2.1. договори;
2.2. доклад за извършената работа;
2.3. приемно-предавателен протокол;
2.4. сметки за изплатени суми или фактури по граждански договори;
2.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;
2.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
2.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение;
2.8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) фактура, платежно нареждане и банково извлечение.
3. Разходи за командировки на персонала:
3.1. пътни листове;
3.2. разходни документи за гориво;
3.3. фактура с фискален бон или билети, абонаментни карти;
3.4. фактура с фискален бон или фактура, платежно нареждане и банково извлечение за платени нощувки;
3.5. заповед за командировка;
3.6. разходни касови ордери за платени пътни/дневни/квартирни.
4. Разходи за наем на офис:
4.1. договор за наем;
4.2. решение на общинския съвет за отдаване под наем на общинска собственост - цена на кв.м (ако е приложимо);
4.3. фактура ведно с платежно нареждане и банково извлечение.
5. Разходи за наем или закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане:
5.1. договор за доставка с подизпълнител или договор за наем;
5.2. приемно-предавателни протоколи между доставчик и получател на стоката/услугата;
5.3. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от него лице;
5.4. фактури за покупка (доставка), платежно нареждане и банково извлечение;
5.5. фактура за наем, платежно нареждане и банково извлечение;
5.6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) застрахователна полица за закупените активи и квитанция или платежно нареждане с банково извлечение за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката (при кандидатстване за разходи за застраховане).
6. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали:
6.1. подробни фактури ведно с фискален бон или фактури, платежно нареждане и банково извлечение;
6.2. договор (при необходимост).
7. Разходи за наем или закупуване на лек автомобил:
7.1. договор за наем на автомобил, фактура, платежно нареждане и банково извлечение;
7.2. договор за покупко-продажба, фактура за покупка, платежно нареждане и банково извлечение;
7.3. свидетелство за регистрация;
7.4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) застрахователна полица за закупения автомобил и квитанция или платежно нареждане с банково извлечение за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката (при кандидатстване за разходи за застраховане).
8. Разходи за закупуване на горива за лек автомобил:
8.1. фактури с фискален бон или фактури, платежно нареждане и банково извлечение.
9. Разходи за организиране на срещи на МИГ:
9.1. фактури с фискален бон или фактури, платежно нареждане и банково извлечение.
10. Разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, топло- и електроенергия и други разходи, необходими за оперативното функциониране на офиса:
10.1. договори;
10.2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) фактури ведно с платежно нареждане и банково извлечение или фактура с фискален бон за разходи за телефон, пощенски и куриерски услуги;
10.3. протокол за разпределение на разходите (база за изчисляване на разходите - електро- и топлоенергия, вода, телефон, пощенски разходи, интернет и др.).
11. Разходи за участие на МИГ в дейности на националната и европейската селска мрежа за развитие на селските райони:
11.1. пътни листове;
11.2. разходни документи за гориво;
11.3. фактура с фискален бон или билети, абонаментни карти;
11.4. фактура с фискален бон или фактура, платежно нареждане и банково извлечение за платени нощувки;
11.5. заповед за командировка;
11.6. разходни касови ордери за платени пътни/дневни/квартирни.

II. РАЗХОДИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ:
1. Разходи за проучвания на съответната територия (териториални, икономически и социални анализи и други анализи и проучвания):
1.1. договори;
1.2. доклад за извършената работа;
1.3. приемно-предавателен протокол;
1.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;
1.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;
1.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
1.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение (за граждански договори);
1.8. фактура, платежно нареждане и банково извлечение.
2. Разходи за осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и др.):
2.1. договори;
2.2. доклад за извършената работа;
2.3. приемно-предавателен протокол;
2.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;
2.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;
2.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
2.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение (за граждански договори);
2.8. фактура, платежно нареждане и банково извлечение.
3. Разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие, и разходи за организиране на обучение на местни лидери:
3.1. договори;
3.2. подробни фактури, платежно нареждане и банково извлечение;
3.3. сметки за изплатени суми по граждански договори;
3.4. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;
3.5. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии.
4. Разходи за популяризиране, информиране и публичност:
4.1. договори;
4.2. доклад за извършената работа;
4.3. приемно-предавателен протокол;
4.4. сметки за изплатени суми по граждански договори;
4.5. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;
4.6. справка за изплатени доходи на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
4.7. платежни нареждания за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение (за граждански договори);
4.8. фактура, платежно нареждане и банково извлечение;
4.9. брошури, дипляни, карти (когато е приложимо).


Приложение № 8 към чл. 52, ал. 1

(Предишно Приложение № 8 към чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г.)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОС 4 "ЛИДЕР"

А. ПО ДЕЙНОСТТА НА МИГ
1. Получателят на финансовата помощ - Местната инициативна група, поставя в адреса на управлението си на видно място трайна пояснителна табела или билборд с информация за подпомагане на дейността му от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
2. Табелата или билбордът по ал. 1 съдържа:
- наименованието на МИГ, която се подпомага;
- знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля;
- националното знаме на Република България;
- както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
- Табелата съдържа и логото на Лидер:


3. Информацията по ал. 2 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.
4. Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи кръг, съгласно описанието по-долу.


5. Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.

Б. ПО ПРОЕКТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
1. Получателят/ите на финансова помощ по проект за прилагане на стратегията за местно развитие на дадена МИГ спазва изискванията за публичност на дейността и източниците на финансирането, заложени в наредбата за съответната дейност/мярка от ПРСР.
2. Когато проектът (дейността) съответства на дейност/мярка по Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета или на друга дейност/мярка, то се спазват изискванията на Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.


Приложение № 9 към чл. 56, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)

Застрахователни рискове, за които местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да сключат застраховка на активите, предмет на подпомагане

І. За сгради:
1. пожар;
2. експлозия,
3. удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
4. буря, ураган, градушка, наводнения, свличания, или срутвания на земни пластове, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия;
5. измокряния от авария от водоснабдителни и канализационни системи;
6. удар от моторно превозно средство (МПС);
7. злоумишлени действия от трети лица.

ІІ. За машини, съоръжения и оборудване:
1. пожар;
2. експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове;
3. измокряния от авария от водоснабдителни и канализационни системи;
4. злоумишлени действия от трети лица, кражба с взлом при затворени и оградени обекти.

ІІІ. За транспортни средства и селскостопанска техника:
1. пълно "Каско", покриващо всички застрахователни рискове, включително пожар, експлозия, сблъскване с или удар МПС и/или други физически тела, в т.ч. и пътнотранспортни произшествия, злоумишлени действия от трети лица, кражба, грабеж.

ІV. За прикачен инвентар:
1. пожар, експлозия, удар МПС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него;
2. злоумишлени действия на трети лица, кражба, грабеж.

V. Застраховка на земеделски култури и трайни насаждения:
1. градушка, буря и проливен дъжд, измръзване (включително дължащо се на осланяване).

VІ. За подпорни конструкции на трайни насаждения:
1. пожар;
2. злоумишлени действия на трети лица;
3. кражба с взлом при затворени и оградени обекти.

VІІ. За напоителни съоръжения:
1. пожар, последиците от гасенето, експлозия;
2. удар от мълния, буря, ураган, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове;
3. злоумишлени действия, кражба с взлом при затворени и оградени обекти.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти