Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ГОДИШНА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА ЗА ЕДИН ЛИШЕН ОТ СВОБОДА

Приета с ПМС № 321 от 28.12.2009 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С наредбата се определят стандартите за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода.

Чл. 2. Наредбата се прилага за лицата, настанени във всички места за лишаване от свобода, включително за задържаните по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.


Чл. 3. Дейностите по осигуряване на годишната бюджетна издръжка за лишените от свобода в затворите и поправителните домове и на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража в арестите се осъществяват от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - юридическо лице към министъра на правосъдието, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Раздел II.
Стандарти за годишна бюджетна издръжка


Чл. 4. (1) Стандартът за годишната бюджетна издръжка за един лишен от свобода включва осигуряването на:
1. достатъчна по химически и калоричен състав безплатна храна;
2. самостоятелно легло, безплатно облекло, обувки и спални принадлежности;
3. санитарно-хигиенни материали;
4. здравнопрофилактична дейност;
5. медицинско обслужване и медикаменти;
6. поддържане на хигиена и здравен контрол;
7. културно-информационни и религиозни дейности;
8. спортни дейности;
9. творческа дейност;
10. специализирани програми за индивидуална и групова работа за въздействие и ресоциализация;
11. курсове за професионална квалификация и обучение в практиката, трудови, образователни, обучителни и възпитателни програми;
12. материали за текущ ремонт и др.;
13. вода, горива, електрическа енергия;
14. външни услуги.
(2) В стандартите за годишна бюджетна издръжка за работещите, за бременните жени и майките и за болните, имащи право на диетична храна, освен изброените по ал. 1 елементи се включва осигуряването на:
1. повишена дажба храна, съобразена с характера на извършената работа - за работещите;
2. усилена дажба храна по специална таблица по време на бременността и 10 месеца след раждането - за бременните жени и майките;
3. диетична храна по предписание на лекаря - за болните, имащи право на диетична храна.

Раздел III.
Прилагане на стандартите


Чл. 5. (1) Стандартите за годишна издръжка са базата за ежегодно определяне на средствата по бюджета на Министерството на правосъдието, необходими за издръжката на лишените от свобода, обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.
(2) Натуралните и стойностните показатели се актуализират ежегодно до 1 август съобразно настъпилите изменения на средносписъчния състав на лишените от свобода, на обвиняемите и на подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража, на сградния фонд, на вида на отопление и на другите специфични фактори. При определяне на издръжката за следващата година се отчита изменението на официално обявения индекс на потребителските цени през настоящата година.


Чл. 6. (1) Министерството на правосъдието чрез Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" разпределя определените по реда на чл. 4 средства за издръжка за лишените от свобода и за обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража по затвори, поправителни домове и арести.
(2) Средствата за издръжка се разпределят съобразно броя на лишените от свобода в съответните затвори и поправителни домове и на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража в арестите и в зависимост от специфичните фактори.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Издръжка" е годишната бюджетна издръжка за един лишен от свобода, обвиняем или подсъдим с мярка за неотклонение задържане под стража.
2. "Специфични фактори" са: броят на лишените от свобода, заети в общественополезен труд; броят на лишените от свобода жени, непълнолетни и чужденци; наличието на лечебни заведения за болнична помощ и центрове за обучение и повишаване на квалификацията в местата за лишаване от свобода, както и други фактори.


§ 2. Доколкото в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража не е предвидено друго, определените с наредбата стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти