Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-16-1058 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ

В сила от 29.12.2009 г.
Издадена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., отм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите - ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., в сила от 07.03.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. условията и редът за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради;
2. единната методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на сгради;
3. правила за изработване на скала на класовете на енергопотребление.

Чл. 2. Показателите за разход на енергия се изчисляват или измерват като количествени стойности, характеризиращи етап или цикъл на енергийно преобразуване или потребление на енергия.


Чл. 3. Изчисляването на енергийните характеристики се извършва с цел:
1. определяне на потреблението, икономията на енергия и топлосъхранението в сгради;
2. определяне на нивото на енергийна ефективност на сградите;
3. оценяване съответствието на всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда с изискванията за енергийна ефективност по чл. 15 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
4. съставяне на енергиен паспорт и сертификат на сгради.


Чл. 4. Определянето на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите се извършва при базови стойности на следните климатични фактори:
1. външна изчислителна температура;
2. средномесечна температура и относителна влажност на външния въздух;
3. средночасов интензитет на пълното слънчево греене;
4. продължителност на отоплителния и охладителния период.


Чл. 5. (1) Базовите стойности на климатичните фактори се определят за девет климатични зони за страната, посочени на картата и в таблиците на приложение № 1.
(2) Изчислителната температура е приета за избрани градове от климатичните зони.
(3) Средночасовият интензитет на слънчевото греене е определен на база 24 часа според методиката за изчисляване на годишен разход на енергия по наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(4) Отоплителните денградуси (DD) за пресмятане на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики при необходимост се изчисляват за всеки месец от отоплителния период като произведение от броя на дните в месеца и разликата между средната температура на въздуха в сградата и средномесечната температура на външния въздух.
(5) Когато надморската височина на дадено населено място е по-голяма от 500 m, годишното потребление на енергия се пресмята по данните за съответната климатична зона, към която принадлежи населеното място, и се умножава с отношението на денградусите за населеното място, определени по наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за енергетиката и чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ и денградусите от климатичната база данни за зоната, в която попада населеното място.

Глава втора.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ

Раздел I.
Компоненти на сградата като интегрирана система


Чл. 6. За целите на определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на следните основни компоненти:
1. сградните ограждащи конструкции и елементи;
2. системите за поддържане на параметрите на микроклимата;
3. вътрешните източници на топлина;
4. обитателите;
5. климатичните условия.


Чл. 7. (1) Енергийните характеристики на сгради се определят по единна методология, която включва:
1. ориентацията, размерите и формата на сградата;
2. характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в това число:
а) топлинни и оптически характеристики;
б) въздухопропускливост;
3. системите за отопление и гореща вода за битови нужди;
4. системите за охлаждане;
5. системите за вентилация;
6. системите за осветление;
7. пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
8. естествената вентилация;
9. системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
10. външните и вътрешните климатични условия.
(2) При определяне на енергийните характеристики по ал. 1, т. 2 се отчитат и изискванията за влагоустойчивост и водонепропускливост.

Раздел II.
Класификация на сградите


Чл. 8. За изчисляване на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики се приема следната класификация на сгради:
1. жилищни:
а) еднофамилни къщи;
б) жилищни сгради (блокове) с ниско, средно и високо застрояване;
в) смесени сгради;
2. нежилищни:
а) сгради за административно обслужване (административни, офисни, представителни и др.);
б) сгради в областта на образованието (учебни, детски градини и др.);
в) сгради в областта на здравеопазването (видове лечебни заведения за болнична помощ);
г) сгради в областта на хотелиерството и услугите (хотели, мотели, общежития и др.);
д) сгради в областта на търговията (търговски центрове, пазари, базари, магазини и др.);
е) сгради в областта на общественото хранене (заведения за хранене, ресторанти и др.);
ж) спортни сгради;
з) други сгради за обществено ползване (сгради в областта на културата и изкуството, в областта на транспорта и др.).

Раздел III.
Показатели за разход на енергия


Чл. 9. Показателите за разход на енергия в сгради се класифицират в три основни групи:
1. група 1 - показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и елементите на системите за осигуряване на микроклимата:
а) коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/m2K);
б) коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/m2K);
в) коефициент на топлопреминаване през покрива (W/m2K);
г) коефициент на топлопреминаване през пода (W/m2K);
д) коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/или студ (%);
е) коефициент на трансформация на генератора на топлина и/или студ;
ж) коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания и/или охлаждания обем на сградата (%);
2. група 2 - показатели, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди:
а) топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW);
б) топлинни притоци от топлопреминаване от околната среда (kW);
в) специфични топлинни загуби от топлопреминаване (W/m3);
г) специфични топлинни притоци от топлопреминаване (W/m3);
д) топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW);
е) специфични топлинни загуби от инфилтрация (W/m3);
ж) общи топлинни загуби/притоци (kW);
з) общи специфични топлинни загуби/притоци (W/m3);
и) топлинна мощност на системата за отопление (kW);
й) годишен разход на енергия за отопление (kWh);
к) годишен разход на енергия за охлаждане (kWh);
л) специфичен разход на енергия за отопление (kWh/m2);
м) специфичен разход на енергия за охлаждане (kWh/m2);
н) топлинна мощност на системата за вентилация (kW);
о) годишен разход на енергия за вентилация (kWh);
п) специфичен разход на енергия за вентилация (kWh/m2);
р) топлинна мощност на системата за гореща вода (kW);
с) годишен разход на енергия за гореща вода (kWh);
т) специфичен разход на енергия за гореща вода (kWh/m2);
3. група 3 - показатели, характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло:
а) обща топлинна мощност за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода (kW);
б) обща специфична топлинна мощност за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода (kW/m2);
в) обща електрическа мощност за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kW);
г) обща специфична електрическа мощност за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kW/m2);
д) общ годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh);
е) общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2);
ж) общ годишен специфичен разход на енергия за отопление и вентилация (Wh/m3.DD).


Чл. 10. (1) Показателите за разход на енергия се изчисляват по методиката, определена в наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.
(2) Стойностите на показателите за топлинни загуби и топлинна мощност се определят при външна изчислителна температура за зимни условия.
(3) Стойностите на показателите за топлинни притоци и охладителна мощност се определят при външната изчислителна температура за летни условия.
(4) Показателите за специфични топлинни загуби, специфична мощност и специфичен разход на енергия се изчисляват за:
1. единица от общата отопляема площ на сградата;
2. единица от общия отопляем обем на сградата.


Чл. 11. При изчисляване на показателите за разход на енергия се отчитат:
1. стойностите на техническите характеристики на вложените в сградата продукти, елементи, комплекти и системи, съответстващи на техническите им спецификации;
2. стойностите на експлоатационните характеристики на вложените в сградата продукти, елементи, комплекти и системи, включващи отклонения от съответстващите им стойности в техническите спецификации, в процеса на експлоатация на сградата.

Раздел IV.
Енергийни характеристики


Чл. 12. В зависимост от предназначението си енергийната характеристика (ЕР) на сградата може да се определи по един от следните начини:
1. като един от показателите за разход на енергия:
EP = P, (IV.1)
където Р е показател, определен по чл. 9;
2. като съвкупност от няколко показателя за разход на енергия:
EP = {Pi, i = 1, 2, ..., M}, (IV.2)
където:
Pi е i-тият показател, определен по чл. 9;
М - общият брой на избраните показатели.


Чл. 13. В случаите, когато отразява годишен разход на енергия или специфичен годишен разход на енергия, енергийната характеристика има смисъл на интегрирана енергийна характеристика и се определя със стойности на три нива: нетна енергия, потребна енергия и първична енергия.


Чл. 14. (1) Стойността на енергийната характеристика като потребна енергия се определя с годишното количество енергия, което се доставя или трябва да бъде доставено в сградата.
(2) Стойността на енергийната характеристика като първична енергия се определя, като всяка една съставяща на потребната енергия се увеличи със съответстващите й загуби за добив/производство и пренос по формулата:


където:
Q е количеството първична енергия (kWh);
Qi,H - количеството потребна енергия с i-тия енергоносител (kWh);
ei - коефициент, отчитащ загубите за добив/ производство и пренос на i-тата съставяща на потребената енергия, съгласно приложение № 2.


Чл. 15. Енергийните характеристики за годишен разход на енергия имат екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2), който се определя по формулата:


тонове CO2 (IV.4)
където:
ЕcР е количеството емисии СО2 (тонове);
Qi - количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на енергия (kWh);
fi - коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия (g/kWh), съгласно приложение № 3.


Чл. 16. (1) Референтните стойности на показателите на ограждащите конструкции и елементи в зависимост от действащите нормативни актове за периода 1964 - 2009 г. вкл. се определят съгласно приложение № 4.
(2) Референтните стойности на интегрираните енергийни характеристики за разход на енергия в сгради се получават чрез пресмятане по методите, определени в наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.
(3) Стойностите на топлотехническите и оптическите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди се определят по действащите нормативни актове.
(4) Продуктите, влагани в сградите, произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на обитателите на сградите и опазване на околната среда.

Глава трета.
УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ПРАВИЛА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СКАЛА НА КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Чл. 17. (1) Съответствието с изискванията за енергийна ефективност е изпълнено, когато стойността на енергийната характеристика на сградата е по-малка или равна на референтната й стойност (ЕР max):
ЕР

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти