Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ АВТОМАТИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН ФОНД ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ - "НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ"

Наредбата се прилага от деня на подписването на двустранен протокол между министъра на вътрешните работи и председателя на Нотариалната камара за въвеждане в експлоатация на Системата за връзка.
Приета с ПМС № 312 от 17.12.2009 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за достъп на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи" (НРБЛД).
(2) Достъпът се осъществява единствено по електронен път чрез Система за връзка.
(3) Електронният достъп е само до личните документи, които съдържат снимка в НРБЛД.
(4) Системата за връзка се изгражда и поддържа от Нотариалната камара и за нейна сметка.

Чл. 2. Индивидуален достъп до данните от НРБЛД имат само нотариусите и помощник-нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара, както и съдиите по вписванията в случаите на заместване по чл. 48, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).


Чл. 3. Информацията, която е придобита от извършената справка, се използва само във връзка с изпълнение на задълженията на нотариуса по чл. 25, ал. 3 ЗННД и не се съхранява в друг регистър освен в НРБЛД.


Чл. 4. Министърът на вътрешните работи и председателят на Нотариалната камара издават вътрешни правила за работа със Системата за връзка.

Раздел II.
Идентификация за достъп


Чл. 5. (1) Достъпът до НРБЛД се осъществява чрез Системата за връзка след идентификация с потребителско име и парола в Системата за достъп на Нотариалната камара.
(2) Начинът за създаване на потребителските имена се определя с вътрешните правила по чл. 4.
(3) Нотариалната камара изготвя и поддържа актуален списък с потребителските имена, които имат право на достъп до Системата за връзка.
(4) Списъкът по ал. 3 се изпраща на директора на специализираната административна дирекция "Комуникационни и информационни системи" на Министерството на вътрешните работи (САД "КИС" - МВР).
(5) При промяна в списъка на потребителските имена Нотариалната камара отразява промяната и изпраща актуалния списък на САД "КИС" - МВР, не по-късно от 3 работни дни след настъпване на съответната промяна.
(6) Заявки с потребителско име, невъведено в списъка на потребителските имена, не се изпълняват.


Чл. 6. (1) В случаите на заместване по чл. 48, ал. 1 ЗННД съдията по вписванията се идентифицира в Системата за достъп съгласно изискванията на чл. 5.
(2) В случаите на заместване по чл. 47 ЗННД заместващият нотариус осъществява достъпа чрез своята идентификация.

Раздел III.
Параметри на заявката и на информацията от НРБЛД


Чл. 7. След регистрация в Системата за достъп справка в НРБЛД може да бъде извършена само по заявка, съдържаща следните едновременно подадени параметри:
1. потребителско име на нотариуса, помощник-нотариуса или на съдията по вписванията, направил заявката;
2. номер на документа за самоличност, за който се прави справка;
3. единен граждански номер (ЕГН) или личен номер за чужденец (ЛНЧ) на лицето, за което се прави справката.


Чл. 8. Данните от НРБЛД се получават в следния обем:
1. подадени параметри на заявката;
2. снимка на лицето, съответстваща на заявения документ за самоличност;
3. информация дали заявеният документ за самоличност е валиден или невалиден.


Чл. 9. Всяка извършена справка се журналира в сървъра на Нотариалната камара за срок най-малко две години.

Раздел IV.
Условия за изграждане и поддържане на Системата за връзка


Чл. 10. (1) В случай че Нотариалната камара сключи договор за изграждане и поддържане на Системата за връзка или на части от нея с търговец, предоставящ информационни услуги, търговецът трябва да притежава удостоверение за регистрация като администратор на лични данни.
(2) В случаите по ал. 1 търговецът трябва да представи в САД "КИС" - МВР, и в Нотариалната камара копие на удостоверението за регистрация, заверено от Комисията за защита на личните данни, в срок 5 дни преди сключването на договора.
(3) При непредставяне на удостоверението по ал. 2 МВР не осигурява достъп до НРБЛД.

Допълнителни разпоредби


Параграф единствен. По смисъла на наредбата:
1. "Система за връзка" е съвкупността от Системата за достъп на Нотариалната камара, изградената свързаност, мрежовите устройства, приложните сървъри и сървърите за връзка на МВР към корпоративната мрежа на МВР за достъп до НРБЛД.
2. "Система за достъп" е съвкупност от хардуерни и софтуерни средства за дефиниране на потребители за достъп до НРБЛД.
3. "Журналиране" е съвкупност от софтуерни средства за регистриране и съхранение на всички действия, извършвани от потребителите на Системата за връзка. Обхватът на журнала се определя с вътрешните правила за работа със Системата за връзка.
4. "Списък с потребителските имена" е пълният актуален списък на потребителите, регистрирани в Системата за достъп и с права за извършване на справки в НРБЛД.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти