Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА

Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., отм. ДВ. бр.14 от 10 Февруари 2017г.


Отменена с § 155 от заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража - ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2017 г., в сила от 14.02.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и реда за прилагане на системата за електронно наблюдение върху поведението на лица, осъдени на пробация с определени от съда пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес и ограничения на свободното придвижване.
(2) Системата за електронното наблюдение се прилага само при изрично съгласие на осъденото лице.
(3) Прилагането на системата за електронното наблюдение се съчетава с другите мерки за контрол и въздействие върху поведението на осъденото лице.

Чл. 2. (1) Системата за електронно наблюдение включва гласово разпознаване и потвърждаване местонахождението на осъденото лице.
(2) Гласовото разпознаване е биометрична технология за идентификация на осъденото лице по произнесени от него думи или фрази.
(3) Потвърждаване местонахождението на осъденото лице се извършва чрез електронно наблюдение, при което се регистрира присъствието или отсъствието на наблюдавания на определените в присъдата места и часове.
(4) Гласовото разпознаване може да продължи през целия срок на изпълнение на пробационната мярка, а електронното наблюдение за потвърждаване местонахождението на осъденото лице - за срок до 6 месеца.


Чл. 3. Системата за електронно наблюдение не се прилага по отношение на:
1. осъдени непълнолетни лица, ненавършили 16-годишна възраст;
2. лица, страдащи от разстройство на съзнанието, което не изключва вменяемостта.


Чл. 4. (1) Системата за електронното наблюдение се прилага от изпълнители - юридически лица, които са регистрирани на територията на Република България.
(2) Изборът на изпълнители се извършва по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Процедурата се осъществява от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(3) Договорът с изпълнителя по ал. 1 задължително съдържа клаузи относно доставката, монтажа, поддръжката, ремонта и обслужването на техническите средства, организацията на наблюдението, контрола и взаимодействието с пробационната служба при констатирани нарушения.

Раздел II.
Обхват на системата за електронно наблюдение


Чл. 5. (1) Гласовото разпознаване се прилага по отношение на осъдено лице с пробационна мярка задължителна регистрация по настоящ адрес.
(2) Гласовото разпознаване се използва за идентификация на осъденото лице за изпълнение на наложената му пробационна мярка.


Чл. 6. (1) Осъденото лице е длъжно да осигури ползването на стационарен телефонен пост за гласово разпознаване на мястото, определено от пробационния служител.
(2) При гласовото разпознаване се осигурява възможност за прослушване на телефонните разговори на осъденото лице през целия срок на изпълнение на пробационната мярка, както и 6 месеца след приключването на изпълнението.


Чл. 7. (1) Електронното наблюдение за потвърждаване местонахождението на осъденото лице се прилага при изпълнение на пробационната мярка ограничаване в свободното придвижване.
(2) Наблюдението по ал. 1 се извършва чрез приемателно-предавателно устройство, устройство за персонална идентификация и ръчно преносимо устройство.


Чл. 8. (1) Устройството за персонална идентификация е с формата на гривна, има уникален идентификационен номер и неотстраним надпис с данните за контакт с оператора в контролния център.
(2) Устройството за персонална идентификация се поставя на глезена на осъденото лице, освен ако това е невъзможно по здравословни причини. В този случай устройството се поставя на китката при спазване на изискванията за неговото функциониране.
(3) Устройството за персонална идентификация се поставя на осъденото лице в присъствието на пробационния служител или определено от него длъжностно лице и се сваля при изтичане на срока на електронното наблюдение.
(4) Устройството за персонална идентификация трябва да не причинява неудобства на осъденото лице и да не привлича внимание с размерите си.


Чл. 9. (1) Приемателно-предавателното устройство установява присъствието или отсъствието на устройството за персонална идентификация.
(2) Приемателно-предавателното устройство има уникален и неотстраним идентификационен номер и неотстраняем надпис с данните за контакт с оператора.
(3) Приемателно-предавателното устройство трябва да отговаря на изискванията по чл. 8, ал. 4.


Чл. 10. (1) Ръчното преносимо устройство установява присъствието или отсъствието на устройството за персонална идентификация, като различава повече от едно устройство.
(2) Ръчното преносимо устройство следва да бъде защитено срещу неразрешен достъп до него, като след такъв достъп подлежи на изключване.

Раздел III.
Прилагане на системата за електронно наблюдение


Чл. 11. (1) Прилагането на системата за електронно наблюдение се възлага на изпълнителя от ръководителя на областната служба "Изпълнение на наказанията" по предложение на пробационния служител, отговарящ за изпълнението на пробационната мярка.
(2) Изпълнителят е длъжен да осигури прилагане на системата за електронно наблюдение по отношение на всички осъдени лица, за които му е възложено от пробационната служба.
(3) Техническите средства, чрез които се прилага системата за електронно наблюдение, трябва да гарантират точната идентификация на осъдените лица.
(4) Техническите средства по ал. 3 трябва да бъдат защитени от външна намеса и да бъдат в непрекъснат режим на работа за срок минимум 6 месеца, без да имат нужда от ремонт и поддръжка.
(5) След активиране на системата за електронно наблюдение, сигналите се обработват в контролен център, организиран от изпълнителя. Контролният център трябва да работи непрекъснато през цялото денонощие, включително през празничните и почивните дни.


Чл. 12. (1) За прилагането на системата за електронно наблюдение на осъденото лице се предоставя информационен наръчник, който съдържа данни за условията и начина за прилагането й, указания за връзка с оператора при възникване на непредвидени обстоятелства, както и за последиците при констатирани нарушения.
(2) За умишлено причинени вреди или при унищожаване на техническите устройства осъденото лице носи имуществена отговорност в пълен размер.
(3) Вредата или унищожаването по ал. 2 се констатира с протокол, издаден от представител на изпълнителя и утвърден от ръководителя на областната служба "Изпълнение на наказанията".


Чл. 13. (1) Изпълнителят е длъжен да монтира техническите средства по чл. 11, ал. 3 в 5-дневен срок от възлагането и да ги демонтира не по-късно от 24 часа след уведомяването му от ръководителя на областната служба "Изпълнение на наказанията" за прекратяване прилагането на системата.
(2) Прилагането на системата за електронно наблюдение се прекратява при:
1. изтичане на срока на електронното наблюдение;
2. изтърпяване на постановената от съда пробационна мярка;
3. задържане на наблюдаваното лице по мярка за неотклонение или в изпълнение на наложено наказание лишаване от свобода.
(3) При промяна на местоизпълнението на пробационните мерки изпълнителят демонтира техническите средства и извършва монтаж на такива средства по новото местоизпълнение в срок до 24 часа от уведомяването му.
(4) Когато изпълнението на пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се преустанови временно по реда на чл. 211, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или се получи разрешение за напускане на населеното място при изпълнение на мярката за ограничаване на свободното придвижване по реда на чл. 213, ал. 4 до 6 ЗИНЗС, пробационният служител уведомява контролния център на изпълнителя за преустановяване на наблюдението. В тези случаи техническите средства не се демонтират.
(5) Пробационният служител уведомява изпълнителя за наличието на обстоятелствата по ал. 1 - 4 в срок до 24 часа от тяхното настъпване.


Чл. 14. (1) За прилагане на гласовото разпознаване се снема гласов отпечатък от осъденото лице, който се съхранява в контролния център.
(2) Снемането на гласов отпечатък се извършва от представител на изпълнителя в присъствието на пробационен служител, който удостоверява самоличността на осъденото лице.
(3) За снемането се съставя протокол, който се прилага в досието на осъденото лице.


Чл. 15. (1) Гласовото разпознаване се извършва чрез телефонни разговори във фиксирано време или чрез произволни позвънявания на определеното по чл. 6, ал. 1 място по график, утвърден от пробационния служител.
(2) Разговорите по ал. 1 се провеждат от осъдения с оператора в контролния център.


Чл. 16. (1) При провеждането на телефонните разговори по чл. 15 осъденото лице е длъжно да отговаря на въпросите, поставени му от оператора в контролния център.
(2) Когато се констатира, че няма съвпадение между гласа на лицето, с което се провежда телефонният разговор, и гласовия отпечатък от осъденото лице, който се съхранява в контролния център, дежурният оператор уведомява незабавно пробационния служител.


Чл. 17. Електронното наблюдение за потвърждаване местонахождението на осъденото лице се прилага с цел да не се допусне нарушение на постановената от съда пробационна мярка.


Чл. 18. (1) Монтирането и демонтирането на устройството за персонална идентификация се извършва от представител на изпълнителя в присъствието на пробационния служител, за което се съставя протокол.
(2) Протоколът се прилага в досието на осъдения.
(3) След активиране на системата за електронно наблюдение сигналите се обработват в контролния център.


Чл. 19. При необходимост ремонтът на техническите средства се възлага на изпълнителя и се осъществява в присъствието на съответния пробационен служител.

Раздел IV.
Взаимодействие между пробационната служба и контролния център


Чл. 20. (1) Всеки сигнал за нарушение при прилагане на системата за електронно наблюдение се регистрира в контролния център, за което ръководителят на дежурния екип уведомява незабавно съответния пробационен служител.
(2) Пробационният служител е длъжен да извърши проверка на мястото на нарушението най-късно до 12 часа след неговото регистриране, за което съставя констативен протокол.


Чл. 21. (1) Когато пробационният служител установи нарушение на пробационната мярка, той докладва констативния протокол на ръководителя на пробационната служба, който взима решение относно прилагането на мерките по чл. 227 и 228 ЗИНЗС.
(2) Ако при прилагането на системата за електронно наблюдение се констатират данни за извършено престъпление от осъденото или друго лице, се уведомява незабавно съответният прокурор.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава от министъра на правосъдието на основание чл. 214, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти