Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА НА СЪВЕТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и работата на Съвета по изпълнение на наказанията, наричан по-нататък съвета.

Чл. 2. Съветът е консултативен и методологически орган при Министерството на правосъдието и подпомага министъра на правосъдието при изпълнение на правомощията му по общо ръководство и контрол на местата за лишаване от свобода и пробационните служби, както и за изработване на нормативни актове, свързани с тази дейност.

Глава втора.
ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА


Чл. 3. Съветът има следните функции:
1. организира и извършва научни изследвания във връзка с изпълнение на наказанията;
2. разработва методически указания за дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби;
3. подготвя проекти на нормативни актове във връзка с изпълнение на наказанията;
4. съдейства за организиране и провеждане на първоначалното професионално обучение и за повишаването на професионалната квалификация на служителите от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) и териториалните й служби;
5. работи за изграждане на обществено доверие към дейността на ГДИН и териториалните й служби.


Чл. 4. Съветът взаимодейства със сходни звена и организации от държавния и неправителствения сектор в страната и в чужбина при разработване и реализиране на проекти за усъвършенстване на дейността по изпълнението на наказанията.


Чл. 5. (1) Съветът съвместно с ГДИН издава бюлетин "Затворно дело" за научно-приложно разработване на проблемите, свързани с изпълнение на наказанията, и за подпомагане подготовката на служителите от местата за лишаване от свобода и пробационните служби.
(2) Бюлетинът "Затворно дело" се издава веднъж на три месеца.
(3) Съставът на редакционната колегия на бюлетин "Затворно дело" се определя със заповед на министъра на правосъдието по предложение на председателя на съвета.

Глава трета.
СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА


Чл. 6. (1) Съветът се състои от щатни служители и пленарен състав.
(2) Организационно-техническото обслужване на дейността на съвета се осигурява от ГДИН.


Чл. 7. (1) Председател на съвета е заместник-министърът на правосъдието, който отговаря за дейността на ГДИН. Председателят се подпомага от заместник-председател.
(2) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. свиква и насрочва заседанията на съвета и утвърждава дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
4. контролира изпълнението на решенията на съвета;
5. подписва протоколите от заседанията на съвета.
(3) Функциите на председателя на съвета в негово отсъствие изпълнява заместник-председателят.
(4) Заместник-председател на съвета е началникът на отдел "Пенитенциарен център" в ГДИН.


Чл. 8. (1) Щатните служители на съвета се ръководят от заместник-председателя и са със статут на държавни служители по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
(2) Щатните служители по ал. 1 се определят с длъжностното разписание на ГДИН, като задължително се включват служители от отдел "Пенитенциарен център" и учебните центрове за професионално обучение и за повишаване на професионалната квалификация.


Чл. 9. (1) В пленарния състав на съвета се включват по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на здравеопазването, един представител на Висшия адвокатски съвет, по един прокурор от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, по един съдия от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
(2) В пленарния състав се включват и не повече от петима представители на неправителствени организации и общественици.
(3) Поименният състав по ал. 1 се определя със заповед на министъра на правосъдието по предложение на ръководителите на ведомствата и институциите по ал. 1. Със заповедта може да се определят и заместници на членовете на съвета, ако такива са предложени.
(4) За своята дейност председателят на съвета и членовете на пленарния състав не получават възнаграждение.
(5) Към съвета могат да се привличат и специалисти от различни научни области.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ


Чл. 10. (1) Съветът е постоянно действащ орган, който осъществява своята дейност на редовни и извънредни открити заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат най-малко два пъти в годината и се свикват от председателя на съвета.
(3) Извънредно заседание се свиква по инициатива на председателя на съвета, по писмено искане на най-малко една трета от членовете му или по решение, взето на последното заседание на съвета.
(4) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изпраща на членовете на съвета заедно с всички материали най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(5) Заседанието се ръководи от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
(6) Заседанията на съвета са редовно проведени, ако в тях участват най-малко две трети от членовете му. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание не по-късно от три дни.
(7) Със съгласието на всички присъстващи членове на съвета на заседанието могат да се обсъждат и въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред.
(8) На заседанието могат да присъстват и лицата по чл. 9, ал. 5, предварително поканени от председателя, които не участват в гласуването, а имат право на съвещателен глас.


Чл. 11. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва след приключването му от председателя и от протоколчика. Копие от протокола се предоставя в 7-дневен срок от заседанието на министъра на правосъдието.
(2) Когато членовете на съвета изразят особено мнение по някой от разгледаните въпроси, то се отбелязва в протокола.
(3) Членът на съвета, изразил особено мнение, е длъжен в 5-дневен срок от провеждането на заседанието да представи писмени мотиви, които се прилагат към протокола. Ако мотивите не бъдат представени в този срок, се счита, че особеното мнение е оттеглено.


Чл. 12. (1) Решенията на съвета се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Съветът приема:
1. решения;
2. становища;
3. препоръки;
4. доклади.

Глава пета.
РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ И ЗАПЛАЩАНЕ


Чл. 13. (1) Предложения за привличане на специалисти за изпълнение на определена дейност могат да правят министърът на правосъдието, председателят и заместник-председателят на съвета, както и всеки негов член.
(2) Предложението по ал. 1 се внася за разглеждане в съвета по реда на чл. 10, който се произнася с решение по реда на чл. 12, ал. 1.
(3) При избор на специалист с решението съветът определя задачите за изпълнение, срока за тяхното изпълнение и възнаграждението на специалиста.


Чл. 14. (1) С всеки привлечен специалист главният директор на ГДИН сключва граждански договор, в който се уреждат възложените задачи, срокът за тяхното изпълнение и възнаграждението на специалиста, съгласно решението на съвета и законодателството в страната.
(2) Необходимите средства по ал. 1 се осигуряват от бюджета на ГДИН или от средствата, набрани от Държавно предприятие "Фонд затворно дело".

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава от министъра на правосъдието на основание чл. 33, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти