Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ФОНДОВЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г.)

В сила от 08.12.2009 г.
Приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) С наредбата се уреждат процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (ЕС), включващи:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) администриране на сигнали за нередности;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) администриране на нередности, което включва установяване, регистриране, докладване, корективни действия, последващото им проследяване и приключване;
3. контрола върху прилагането на процедурите по т. 1 и 2.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Процедурите по чл. 1 се прилагат за:
1. предприсъединителните фондове, инструменти и програми;
2. съфинансираните със средства от ЕС фондове, инструменти и програми през програмен период 2007 - 2013 г.;
3. фондовете, инструментите и програмите през програмен период 2014 - 2020 г., останали извън обхвата на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ) (обн., ДВ, бр. 57 от 2016 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.).


Чл. 3. Отговорни за прилагането на процедурите по чл. 1 са:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) по чл. 1, т. 1 - ръководителите на администрациите, част от които са структурите, представени в Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, наричан по-нататък "Съвета", както и ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми по чл. 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) по чл. 1, т. 2 - ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми;
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) по чл. 1, т. 3 - председателят на Съвета и директорът на дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи, наричана по-нататък "дирекция АФКОС".

Глава втора.
АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Служителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми по чл. 2, са задължени да подават сигнали за нередности до ръководителя на структурата и/или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали в съответната институция.


Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) При наличие или съмнение за свързаност по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лице по чл. 5, отговорно за проверката на получения сигнал, с лице, за което се отнася сигналът за нередност, информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми по чл. 2;
2. ресорния заместник-министър или ръководител на ведомство;
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) директора на дирекция АФКОС;
4. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Всяко лице, подало сигнал за нередност, е защитено по силата на действащото законодателство от уволнение или понасяне на друг негативен ефект вследствие и като резултат от подаването на сигнал за нередност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Служителите, отговорни за проверката на получени сигнали за нередности в съответната институция, са защитени от уволнение или понасяне на друг негативен ефект вследствие и като резултат от администрирането на сигналите, включително при изготвянето на експертното си становище по случая.


Чл. 8. Сигналите за нередности могат да бъдат:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) сигнал извън съответната администрация - от външни контролни органи, от средствата за масово осведомяване, от отделни лица. Сигнали за нередности са и окончателните доклади на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз";
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) сигнал в рамките на съответната администрация - от вътрешни контролни органи, от звеното за вътрешен одит, от служител вследствие на изпълнение на заложените в контролната среда проверки и други;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) устни или писмени сигнали - могат да бъдат подавани и анонимно; служителят, приел устен сигнал, го документира и предава на компетентната структура или звено.


Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) (1) Ръководителите на ведомствата и на административните структури, представени в Съвета, както и ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, осигуряват възможност за подаване на сигнали за нередности на своите интернет страници, на посочена електронна поща, телефон, факс или по друг начин, който съответната администрация е оповестила на официалната си интернет страница.
(2) Постъпилите сигнали се регистрират в деловодната система на съответната администрация.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Всеки сигнал за нередност, който не се отнася до дейността на административната структура, в която е получен, се препраща до тази, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) В случаите, в които сигналите за нередност съдържат информация за подозрение за измама, в която участват органите по чл. 6, т. 1 и 2, сигналът се препраща на съответните правоохранителни органи с копие до директора на дирекция АФКОС.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми по чл. 2, поддържат регистър на всички получени сигнали за нередности.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Регистърът на сигналите за нередности съдържа следната информация: дата и регистрационен номер на сигнала, номер и наименование на проекта, програмата, по която е финансиран, описание на нарушението, източник на сигнала, етап на проверката, предприети действия, заключение, регистрационен номер на акта по чл. 14, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Ръководителите на ведомствата и администрациите, част от които са структурите, представени в Съвета, както и структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми по чл. 2, изпращат копие от регистъра за сигнали, записан на електронен носител, до дирекция АФКОС в сроковете по чл. 17, ал. 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Когато за съответния период няма регистрирани нови сигнали за нередности и/или промяна по вече регистрирани сигнали, съответните структури уведомяват писмено за това обстоятелство дирекция АФКОС, без да изпращат копие от регистъра на сигналите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014 - 2020, Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020 и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 информацията за сигналите се въвежда в модул "Проверки", подмодул "Сигнали за нередности" в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в РБ 2014 - 2020 (ИСУН 2020). Служителят, на когото е възложено извършването на проверката по сигнала, или служителят по нередностите в съответния административен орган в срок до три работни дни от възлагането въвежда обстоятелствата, подлежащи на вписване в ИСУН 2020. Обстоятелства, открити на по-късен етап и подлежащи на вписване, се въвеждат в срок до три работни дни от откриването им.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случаите по ал. 5 регистърът се генерира автоматично чрез справка от електронната система и предоставя информацията за сигналите като съдържание и форма съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За Фонд "Солидарност" на ЕС 2014 - 2020 регистърът на сигналите за нередности се поддържа в електронен формат съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ. Служителят, на когото е възложено извършването на проверката по сигнала, или служителят по нередностите в съответния административен орган в срок до три работни дни от възлагането въвежда обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистър на постъпилите сигнали и установените нередности, поддържан в електронен формат, съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ. Обстоятелства, открити на по-късен етап и подлежащи на вписване, се въвеждат в срок до три работни дни от откриването им.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми следят за своевременното актуализиране и попълване на информацията за сигналите за нередност.
(9) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми по чл. 2, образуват отделна преписка по всеки сигнал, в която относимите документи се подреждат в хронологичен ред.


Чл. 12. (1) По всеки сигнал се правят проверки за установяване достоверността на изложените в него обстоятелства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Проверката по сигнала за нередност приключва в срок до 3 месеца от датата на получаването му с писмения акт по чл. 14, ал. 1 на компетентния административен орган относно наличие или липса на нередност.

Глава трета.
АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

Раздел I.
Установяване на нередности (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) (1) Компетентните органи по установяване на нередности са:
1. ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, посочени в чл. 2;
2. съдът.
(2) Ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, посочени в чл. 2:
1. утвърждават или предлагат за утвърждаване от ръководителите на ведомствата и администрациите, част от които са структурите, вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности в ръководените от тях администрации;
2. организират поддържането на регистри за нередности, в които се регистрират всички установени случаи на нередности по съответната програма, инструмент или фонд по чл. 2.
(3) Регистрите по ал. 2, т. 2 съдържат: национален идентификационен номер на нередността, програмата, по която е финансиран проектът, номер на проекта/договора, замесени лица, регистрационен номер на акта по чл. 14, ал. 1, дата на вписване на нередността в регистъра, квалификация и кратко описание на нередността, състояние на случая (активен, прекратен, приключен).
(4) Ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, посочени в чл. 2, изпращат копие от регистъра за нередности, записан на електронен носител, до дирекция АФКОС в сроковете по чл. 17, ал. 3.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) За Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014 - 2020, Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020 и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 информацията за нередностите се въвежда в срок до три работни дни от датата на издаване на акта по чл. 14, ал. 1 в модул "Проверки", подмодул "База данни нередности" в ИСУН 2020.
(2) В случаите по ал. 1 регистърът се генерира автоматично чрез справка от електронната система и предоставя информацията за нередностите като съдържание и форма съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ.
(3) За Фонд "Солидарност" на ЕС 2014 - 2020 регистърът за нередности се поддържа във формат съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ, като информацията за нередностите се въвежда в срок до три работни дни от датата на издаване на акта по чл. 14, ал. 1.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) (1) Наличието или липсата на нередност се обективира в писмен акт на компетентния административен орган по чл. 13, ал. 1, т. 1 или в съдебен акт, който представлява първата писмена оценка, съдържаща мотивирано заключение въз основа на конкретни факти, че е извършена нередност, без да се засяга възможността това заключение впоследствие да бъде преразгледано или отменено в хода на развитието на административната или съдебната процедура.
(2) Препис от акта по ал. 1 се предоставя на засегнатите лица.
(3) Установените по реда на ал. 1 нередности незабавно се вписват в регистъра за нередности. Междинните звена регистрират нередността незабавно след получаване на национален идентификационен номер на нередността от Управляващия орган.
(4) Регистрирането на нередност не се обвързва с начина и с момента на възстановяване на средства по нередността.
(5) В случаите на установена нередност ръководителите по чл. 13, ал. 1, т. 1 предприемат необходимите корективни действия по конкретния случай на нарушение.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми по чл. 2, поддържат досие за всеки случай на установена нередност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Досието на нередността съдържа цялата относима документация, събрана във връзка със съответния случай на нередност, и задължително включва:
1. преписката по сигнала за нередност съгласно чл. 11, ал. 5;
2. документацията по извършената проверка, в т. ч. всички писмени доказателства по случая;
3. акта за установяване на нередността съгласно чл. 14, ал. 1;
4. извадки от одиторски доклади, когато е приложимо;
5. всякакъв вид кореспонденция, свързана с установяването на нередността, включително относимата кореспонденция с бенефициентите;
6. информация, свързана със съдебни дела и действия на правоохранителните органи, когато е приложимо;
7. финансова информация за нередността, включително за възстановяването на дължимите суми;
8. друга приложима информация.
(3) Досието по нередността носи националния идентификационен номер, под който е регистрирана съответната нередност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) В случаите на делегиране на правомощия от Управляващ орган на Междинно звено досиетата по установените нередности се поддържат от съответното Междинно звено.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Всеки нов случай на нередност по програма САПАРД, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство се регистрира последователно в регистъра за нередности под поставен от Държавен фонд "Земеделие" национален идентификационен номер, определян по начин, указан във вътрешните правила за работа на Агенция САПАРД и Разплащателната агенция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Всеки нов случай на нередност по Структурните фондове и Кохезионния фонд се регистрира последователно в регистъра за нередности под поставен от Управляващия орган определен национален идентификационен номер.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Всеки нов случай на нередност по програмите ФАР и ИСПА (КФ Регламент 1164/94) се вписва в регистъра за нередности под предоставен от дирекция АФКОС национален идентификационен номер.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Всеки нов случай на нередност по преходния финансов инструмент, частта за Шенген от Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение (Инструмента Шенген), двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС между Република България - Република Гърция и Република България - Румъния за програмен период 2007 - 2013 г., двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България - бивша Югославска република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция за програмен период 2007 - 2013 г., Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", Фонд "Солидарност" на ЕС 2014 - 2020, многонационални и други програми, съфинансирани от бюджета на ЕС, се вписват в регистъра за нередности под национален идентификационен номер, поставен от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За всяка нова нередност по програмите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014 - 2020 и Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020 и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 ИСУН 2020 генерира пореден национален идентификационен номер.

Раздел II.
Докладване на нередности


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) (1) Структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми по чл. 2, прилагат вътрешни правила за докладване на нередности, утвърдени по реда на чл. 13, ал. 2, т. 1.
(2) Структурите по ал. 1 класифицират случаите на нередности според механизма на докладването по следните признаци:
1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) нередности, попадащи под прага за докладване до ОЛАФ, който е 10 000 евро финансово изражение на нередността от европейското финансиране, с изключение на Програма САПАРД, където прагът е 4000 евро финансово изражение на нередността от европейското финансиране и програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС (2007 - 2013), при които не се прилага правилото за праг;
2. нередности, попадащи в изключенията за докладване до ОЛАФ, съгласно приложимото законодателство на ЕС;
3. нередности, подлежащи на докладване до ОЛАФ.
(3) Всички случаи по ал. 2 се докладват до дирекция АФКОС на тримесечна база в следните срокове:
1. за първото тримесечие на текущата година - 30 април на текущата година;
2. за второто тримесечие на текущата година - 31 юли на текущата година;
3. за третото тримесечие на текущата година - 31 октомври на текущата година;
4. за четвъртото тримесечие на текущата година - 31 януари на следващата година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Сроковете по ал. 3 не се прилагат за програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС (2007 - 2013), за които се прилага чл. 19 от Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ, L 170, 29.06.2007 г.).
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Случаите на нередности по ал. 2, т. 3 се докладват незабавно на дирекция АФКОС, когато има основание да се счита, че:
1. те биха имали бързо отражение извън територията на страната;
2. те представляват нова неправомерна практика.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) (1) Структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, докладват до дирекция АФКОС в сроковете по чл. 17, ал. 3 всички нови случаи на нередности по чл. 17, ал. 2, т. 1 и 2, последващите действия и промените по вече докладвани в предходни периоди случаи на нередности.
(2) Случаите на нередности по чл. 17, ал. 2, т. 1 и 2 се докладват, както следва:
1. за оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд - до дирекция АФКОС и до ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите чрез въвеждането им в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН);
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) за Инструмента Шенген, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС между Република България - Република Гърция и Република България - Румъния за програмен период 2007 - 2013 г., двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България - бивша Югославска република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция за програмен период 2007 - 2013 г., Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", многонационални и други програми, съфинансирани от бюджета на ЕС - до дирекция АФКОС чрез изпращане на уведомление на хартиен носител съгласно приложение № 1;
3. за програмите ФАР, ИСПА (КФ Регламент 1164/94), САПАРД и Преходния финансов инструмент - до дирекция АФКОС и до националния ръководител чрез изпращане на уведомление на хартиен носител съгласно приложение № 2;
4. за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" - до дирекция АФКОС на електронен носител чрез изпращане на копие от регистъра за нередностите;
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) за Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014 - 2020 и Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020 - до дирекция АФКОС чрез въвеждането им в ИСУН 2020;
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) за Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 - до дирекция АФКОС и до ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите чрез въвеждането им в ИСУН 2020.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, докладват всички нови случаи на нередности, последващите действия и промените по вече докладвани случаи на нередности по чл. 17, ал. 2, т. 3 по електронен път до дирекция АФКОС и чрез предоставения от ОЛАФ достъп до електронната система за управление на нередности (IMS) в сроковете по чл. 17, ал. 3 съгласно приложимото законодателство на ЕС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За Фонд "Солидарност" на ЕС 2014 - 2020 всички нови случаи на нередности, последващите действия и промените по вече докладвани случаи на нередности се докладват на национално ниво до дирекция АФКОС в сроковете по чл. 17, ал. 3 на електронен носител чрез изпращане на копие от регистъра за нередностите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато за съответния период няма установени случаи на нередности и/или регистрираните в предходни периоди нередности са приключени, съответните структури декларират тези обстоятелства пред дирекция АФКОС.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато за съответния период няма настъпила съществена промяна по вече докладвани нередности, съответните структури декларират това обстоятелство пред дирекция АФКОС.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При докладване по ал. 1, 2, 3 и 4 и при деклариране по ал. 5 и 6 структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, изпращат в сроковете по чл. 17, ал. 3 писмо до дирекция АФКОС съгласно приложение № 3.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014 - 2020, Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020 и за Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 информацията по ал. 7 се генерира чрез справка от ИСУН 2020.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Междинните звена по Структурните фондове и Кохезионния фонд, когато има такива, докладват до дирекция АФКОС чрез управляващите органи.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) (1) Дирекция АФКОС проверява получените уведомления за нередности по чл. 18, ал. 3 за съответствие с изискванията на ОЛАФ относно попълването на уведомленията и при необходимост ги връща за коригиране. В срок до 3 работни дни уведомленията с отразените корекции се изпращат на дирекция АФКОС.
(2) Дирекция АФКОС изпраща на ОЛАФ в рамките на втория месец считано от края на всяко тримесечие всички проверени и коригирани уведомления за нередности по чл. 18, ал. 3. За предприсъединителните инструменти и за Преходния финансов инструмент информацията се изпраща и на съответните генерални дирекции на Европейската комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Дирекция АФКОС незабавно докладва на ОЛАФ случаите по чл. 17, ал. 5.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Едновременно с изпращането до ОЛАФ дирекция АФКОС предоставя информацията по чл. 19, ал. 2 и 3 и на:
1. националния ръководител, когато се отнася до програми, съфинансирани по предприсъединителни фондове на ЕС;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите, когато се отнася до програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, и до програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС (2007 - 2013);
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) министъра на земеделието, храните и горите като компетентен орган по смисъла на чл. 2а от Закона за подпомагане на земеделските производители - по отношение на контрола върху дейността на Разплащателната агенция при извършването на всички плащания със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Предоставянето на информацията по ал. 1 се извършва, като дирекция АФКОС осигурява достъп до електронната система за управление на нередности, предоставена от ОЛАФ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Дирекция АФКОС дава методически указания на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, по прилагането на процедурите по чл. 1, т. 1 и 2.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Дирекция АФКОС предоставя обобщена информация за докладваните до ОЛАФ случаи на нередности на годишна база в доклада за дейността на Съвета.

Раздел III.
Използване на информационни системи за докладване и наблюдение на нередности (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За целите на докладването, отчитането и наблюдението на случаите на установени нередности управляващите органи/междинните звена на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, използват модула "Нередности" в ИСУН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За целите на докладването, отчитането и наблюдението на случаите на установени нередности Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020, Отговорният орган на Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014 - 2020 и Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020 използват ИСУН 2020.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За докладването на нередности до ОЛАФ се използва системата за управление на нередности IMS (Irregularity Management System).
(2) Националните информационни системи се съвместяват със системата за управление на нередности IMS с цел улесняване на процедурата по докладване на нередности до ОЛАФ.
(3) Ползването на системата за управление на нередности IMS се координира на национално ниво от дирекция АФКОС в съответствие с указанията на ОЛАФ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В IMS сумите се посочват в евро.

Раздел IV.
Корективни действия и проследяване на регистрираната нередност (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


Чл. 28. При установяване и регистриране на нередност органите, отговорни за прилагането на чл. 1, т. 2, са длъжни:
1. да уведомят компетентните органи в случаите на подозрение за извършено престъпление;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) след установяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства да предприемат корективни действия в сроковете, предвидени във вътрешните правила по чл. 13, ал. 2, т. 1 по доброволно и/или принудително възстановяване на средствата, дължими към Европейския съюз и националния бюджет;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) да осигурят проследяване изпълнението на корективните действия - при наличието на такива, в т.ч. на възстановяването на дължимите суми и за хода на съдебни и/или други процедури;
4. да уведомят за нарушения на бюджетната дисциплина финансовите контролни органи, когато е приложимо.


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)

Раздел V.
Приключване на нередност


Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Решение за приключване на процедурата по администриране на нередност се обективира в писмен акт на органите, отговорни за прилагането на чл. 1, т. 2, в случаите на:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) възстановяване от бенефициента на недължимо платените и надплатените суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, включително лихвите върху тях;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) приключване на започнатата процедура по административноправен или съдебен ред с влязъл в сила административен/съдебен акт;
3. приключила административна процедура на контролен орган, без в това число да се включват органите, администриращи европейски средства - когато проверката на административния орган или на органа, оторизиран да направи ревизия на заключението, е приключила, без да са установени нарушения;
4. при изпълнение на задължения на бенефициента, неизпълнението на които е било основание за регистриране на нередността;
5. заличаване на длъжника от търговския регистър;
6. когато нередността е открита преди извършване на плащания по проекта от управляващия орган/междинното звено и бенефициентът поеме финансовите последици от нередността или поиска да бъде прекратен договорът за безвъзмездна финансова помощ;
7. (нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) установяване на факти, опровергаващи основанията за установяване на нередността - случаят се приключва чрез прекратяване;
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) отпадане на възможността за принудително събиране на недължимо платените и надплатените суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, включително лихвите върху тях.
(2) Решение за приключване на нередност се взема в случаите по ал. 1, при условие че започнатите по наказателноправен ред процедури са приключени с влязъл в сила съдебен акт.
(3) При възникване на нови обстоятелства разглеждането на случая може да бъде възобновено.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) При осъществяване на дейността си Дирекция АФКОС:
1. извършва административни проверки и контрол относно прилагането на процедурата за администриране на получените сигнали и установени нередности в административните структури, отговарящи за управлението и/или контрола на средствата от ЕС, включително изпълнението на задълженията на съответните отговорни лица;
2. извършва проверки относно спазването на други допълнителни изисквания съгласно разпоредбите на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г.;
3. (нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) инициира проверки съгласно компетентността на органите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, като при необходимост служители на дирекцията присъстват при извършване на проверките;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) анализира резултатите от административните проверки по т. 1 - 3.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) При осъществяване на административно-контролните си функции дирекция АФКОС извършва първоначални и последващи документални проверки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Първоначалните проверки се извършват във всички структури, администриращи европейски фондове, инструменти и програми. Проверките се извършват от служители на дирекция АФКОС след писмено уведомление до проверяваната административна структура от директора на дирекцията. В писменото уведомление се посочват целите, срокът, обхватът, мястото на проверката, името и длъжността на лицата, които следва да извършват проверката.
(3) При необходимост в проверките могат да участват външни експерти.


Чл. 33. (1) За резултатите от проверките се изготвя доклад с констатации, препоръки и срокове за изпълнение. Докладът се изпраща на ръководителя на административната структура, който в 15-дневен срок може да даде писмено становище.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) В случай че ръководителят на проверяваната административна структура не изпрати писмено становище в срока по ал. 1, докладът се счита за окончателен.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) В едномесечен срок от постъпването на писменото становище се изготвя окончателен доклад. При необходимост директорът на дирекция АФКОС може да назначи допълнителна проверка за изясняване становището на ръководителя на съответната структура, след която в едномесечен срок се изготвя окончателен доклад.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) В зависимост от констатациите в окончателния доклад директорът на дирекция АФКОС:
1. дава препоръки на ръководителя на проверяваната административна структура и съответни срокове за тяхното изпълнение;
2. при наличие на данни за извършено нарушение изпраща сигнал до компетентните органи за търсене на административнонаказателна и/или дисциплинарна отговорност по съответния ред;
3. при наличие на данни за извършено престъпление изпраща сигнал до съответните правоохранителни органи.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) В случай че докладът по ал. 1 съдържа констатации относно нередност и/или съмнение за измама, в която участва ръководителят на проверяваната структура, докладът се предоставя само на председателя на съвета и/или на съответните правоохранителни органи.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Ръководителят на проверяваната административна структура в срок до два месеца от даване на препоръките е длъжен писмено да уведоми директора на дирекция АФКОС за предприетите действия във връзка с изпълнението им.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Служители от дирекция АФКОС извършват последващи проверки по спазване и изпълнение на препоръките, направени в доклада по чл. 33.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) При извършване на проверки по чл. 31 и 32 от дирекция АФКОС служителите в проверяваните административни структури са длъжни съобразно своите правомощия:
1. да оказват съдействие на проверяващите;
2. да осигуряват на проверяващите свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация, включително до съхраняваната на електронен носител;
3. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) да предоставят в определените от проверяващите срокове изисканата информация, включително справки, сведения, копия на документи и други, които се отнасят до предмета на проверката.

Допълнителни разпоредби


Параграф единствен. По смисъла на наредбата:
1. "Нередност" съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95, означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
2. Специфични определения за нередност, касаещи отделните фондове и програми, са посочени в съответните за тях основни регламенти, както следва: за Структурните фондове и Кохезионния фонд - в Регламент 1083/2006, за програмите от ОСП - в Регламент 1848/2006, за Европейския фонд за рибарство - в Регламент 1198/2006;
3. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) "Подозрение за измама" е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности "по отношение на разходите" е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
а) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или бюджети, управлявани пряко от или от името на Европейския съюз;
б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.
4. "Сигнал за нередност" е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум следва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административно звено и описание на нередността.
5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) "Структури, администриращи европейски фондове, инструменти и програми" са административните структури, които изпълняват функции на Агенция САПАРД, изпълнителни агенции по програма ФАР, Изпълнителна агенция по инструмента "Шенген", управляващи органи по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство, Управляващ орган по Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94, Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз за програмен период 2007 - 2013, Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020, Отговорен орган на Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014 - 2020 и на Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020, Координиращ орган на дейностите, финансирани от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз, междинни звена по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Европейския фонд за рибарство, Национален партниращ орган по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз, Оперативната програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн и Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Национално звено за контакт по Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа и Национално информационно звено по Оперативната програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.
6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.) Националният идентификационен номер се съставя, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) за оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд - от инициали на оперативната програма (за Оперативна програма "Техническа помощ" - ОПТП, за Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" - ОПРК, за Оперативна програма "Регионално развитие" - ОПРР, за Оперативна програма "Транспорт" - ОПТР, за Оперативна програма "Околна среда" - ОПОС, за Оперативна програма "Административен капацитет" - ОПАК, за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - ОПЧР), от последните две цифри от годината на регистрация, от инициали на фонда (за Европейския фонд за регионално развитие - РР, за Европейския социален фонд - СФ, за Кохезионния фонд - КФ), от поредния номер на регистрираната нередност, поредния номер на уведомлението; отделните елементи се разделят с дясна наклонена черта, пример: ОПТП/11/РР/004/1;
б) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) за програмите ФАР и ИСПА - от инициалите на страната (BG), от последните две цифри от годината на регистрация, от поредния номер на уведомлението за годината, от инициали на програмата (за ФАР - PH, за ИСПА - IS), от поредния номер на уведомлението; отделните елементи се разделят с дясна наклонена черта, пример: BG/11/002/PH/1;
в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) за преходния финансов инструмент, Инструмента Шенген, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС между Република България - Република Гърция и Република България - Румъния за програмен период 2007 - 2013 г., двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България - бивша Югославска република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция за програмен период 2007 - 2013 г., Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", многонационални програми и други, съфинансирани от бюджета на ЕС - от инициалите на страната, от последните две цифри от годината на регистрация, от поредния номер на уведомлението за годината, от инициалите на програмата, от поредния номер на уведомлението; отделните елементи се разделят с дясна наклонена черта;
г) (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) за Фонд "Солидарност" на ЕС 2014 - 2020, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014 - 2020 и Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020 - от инициалите на фонда и добавена цифра 20 след тях (за Фонд "Солидарност" на ЕС - ФС20, за Фонд "Убежище, миграция и интеграция" - ФУМИ20, за Фонд "Вътрешна сигурност" - ФВСИ20); от последните две цифри от годината на установяване на нередността, от поредния номер на регистрираната нередност за фонда от четири символа; от поредния номер на уведомлението, започващ от 1; отделните елементи се разделят с дясна наклонена черта, пример: ФС20/17/0001/1;
д) (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) за Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 от инициалите на програмата и добавена цифра 20 след тях (ОПХР20); от последните две цифри от годината на установяване на нередността; от инициалите на фонда от два символа (ФН); от поредния номер на регистрираната нередност за програмата от четири символа; от поредния номер на уведомлението, започващ от 1; отделните елементи се разделят с дясна наклонена черта, пример: ОПХР20/17/ФН/001/1.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 13 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 OT 2010 Г.)

§ 116. В Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г., навсякъде думите "отдел "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи" се заменят с "дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г.)

§ 23. В Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм., бр. 5 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в текста думите "Европейските общности" се заменят с "Европейския съюз".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2011 Г.)

§ 136. В Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите "съвета АФКОС" се заменят със "съвета".
2. Навсякъде думите "Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" са заменят с "Дирекция "Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 13 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г.)

§ 43. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението се утвърждават вътрешните правила по чл. 13, ал. 2, т. 1 за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 13 МАРТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ФОНДОВЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.03.2018 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 18, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


ТРИМЕСЕЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕРЕДНОСТИ
Идентификация на уведомлението
Страна членка: България
Идентификационен номер  
за страната членка: БГ/ХХ/ХХХ/ХХ/Х
Тримесечие: XX/XX
Дата на изпращане:  
Административен отдел в страната членка:
Лице за контакт: Име: Тел.:
Факс: e-mail:
Детайли относно нередността
1. Описание на дейността
1.1. Име на програмата:
1.2. Дата на решението на Европейската комисия:
1.3. Приоритетна ос и операция:
1.4. Име на проекта:
1.5. Номер на проекта:
2. Нарушена разпоредба
2.1. Нарушена разпоредба на Общността:
2.2. Нарушена национална разпоредба:
3. Дата и източник на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност:
3.1. Дата на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност:
3.2. Източник на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност:
4. Начин на разкриване на нередността
5. Вид нередност
5.1. Квалификация на нередността:
(a) Установена липса на нередност
(б) Нередност
(в) Подозрение за измама
(г) Установена измама
5.2. Приложени практики при извършване на нередността:
5.3. Тези практики разглеждат ли се като нови Да ( ) Не ( ) Не зная ( )
5.4. Ако да, изпратено ли е известие до:
Комисията:
Да ( ) Дата и референтен номер:
Не ( ) Неизвестно ( )
Страни членки:
Да ( ) Дата и референтен номер:
Не ( ) Неизвестно ( )
6. Участват ли други страни Да ( ) Не ( )
(Отбележете съответната страна/страни)
6.1. Ако да, изпратено ли е известие до съответните страни:
Да ( ) Дата и референтен номер:
Не ( ) Неизвестно ( )
7. Период на нередност
7.1. Дата, на която, или дати, между които е извършена нередността:
8. Власти или органи
8.1. Власти или органи, които са съставили официалния доклад за нередността:
8.2. Власти или органи, отговорни за последващи административни или съдебни действия:
9. Дата на установяване на нередността:
10. Идентификация на участващите физически и юридически лица или други участващи предприятия
10.1. Физически лица:
- Име:
- Фамилия:
- Адрес:
- Пощенски код:
- Град:
- Страна:
- Функция:
10.2. Юридически лица:
- Име:
- Адрес на регистрация:
- Пощенски код:
- Страна:
10.3. Други предприятия:
- Име:
- Адрес на регистрация:
- Пощенски код:
- Страна:
Финансови аспекти
11. Общ размер и разпределение между източниците на финансиране
11.1. Обща стойност на операцията:
11.2. Финансиране от Общността:
11.3. Финансиране от страната членка:
11.4. Финансиране от страна на бенефициента
12. Естество и размер на установените като неправомерни разходи
12.1. Естество на разходите:
12.2. Обща сума на разходите:
от които:
Разходи на Общността:
Разходи на страната членка:
13. Сума, която би била неправомерно платена, ако нередността не е била разкрита:
14. Финансови последици
14.1. Сума на извършените плащания по т. 12.2:
Дял на Общността:
Дял на страната членка:
14.2. Сума на разходите по т. 12.2, които още не са извършени:
Дял на Общността:
Дял на страната членка:
14.3. Преустановено плащане:
Да [ ] Сума: Не [ ], Неизвестно [ ]
15. Възможност за възстановяване:
16. Общ размер на възстановената сума:
16.1. Дял на Общността:
16.2. Дял на страната членка:
17. Обща сума, подлежаща на възстановяване:
17.1. Дял на Общността:
17.2. Дял на страната членка:
Етап на процедурата
18. Предприети действия от страната членка
18.1. Междинни мерки:
19. Административни процедури:
20. Съдебни процедури:
21. Причини за отменяне на процедурите за възстановяване:
21.1. Известена ли е Комисията преди вземане на решението за отменяне на процедурата за възстановяване
Да ( ) Дата и референтен номер:
Не ( ) Не зная ( )
22. Отменени ли са наказателните процедури
Да ( ) Не ( ) Не е известно ( )
23. Приключване на процедурите
23.1. Комисията известена ли е за административни или съдебни решения или основните моменти от тях, касаещи приключване на процедурите:
Да ( ) Дата и референтен номер:
Не ( ) Не е известно ( )
24. Наложени наказания (административни и/или съдебни):
25. Допълнителни забележки:
Дата, печат и подпис на ръководителя на Управляващия орган:


Приложение № 2 към чл. 18, ал. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


QUARTERLY COMMUNICATION OF IRREGULARITIES
IDENTIFICATION OF COMMUNICATION
Applicant Country:
Case Number: BG/XX/XXX/X/X
Quarter: XX/XX
Date Sent:
Administrative Department in Applicant Country:
Contact Point: Name: Phone:
  Fax: E-mail:
DETAILS OF IRREGULARITY
1. Description of Operation
1.1. Name of programme:
1.2. Commission Decision approving the programme:
1.3. Name of measure and title of project:
1.4. Applicant country’s project number:
2. Provision Infringed
2.1. Community provision infringed:
2.2. National provision infringed:
3. Date of First Information Leading to Suspicion of Irregularity:
3.1. Source of first information leading to suspicion of irregularity:
4. Manner in which Irregularity was discovered:
5. Type of Irregularity:
5.1. Qualification of Irregularity:
(a) No irregularity ( )
(b) Irregularity ( )
(c) Suspected Fraud ( )
(d) Established Fraud ( )
5.2. Practices employed in committing the irregularity:
5.3. Are these practices considered new? Yes ( ) No ( )
6. Are other Countries involved? Yes ( ) No ( )
6.1. If yes, has notification been sent?
Yes ( ) Date and reference: No ( ) Not known ( )
7. Period of Irregularity
7.1. Date on which, or dates between which, the irregularity was committed:
8. Authorities or Bodies
8.1. Authorities or bodies which drew up the official report on the irregularity:
8.2. Authorities or bodies responsible for administrative or judicial follow-up:
9. Date on which the Official Report on the Irregularity was drawn up:
10. Name and Address of Natural and Legal Persons Involved
10.1. Natural Persons:
- Name:
- First Name:
- Address:
- Postal Code:
- City:
- Country:
- Function:
10.2. Legal Persons:
- Name:
- Registered Office:
- Postal Code:
- Country:
FINANCIAL ASPECTS
11. Total Amount and Distribution between Sources of Financing
11.1. Total amount of the operation:
11.2. Community financing:
11.3. Applicant country financing:
11.4. Private financing:
12. Nature and Amount of the Expenditure Found to be Irregular
12.1. Nature of the expenditure:
12.2. Total amount of the expenditure:
12.3. Community expenditure:
12.4. Applicant country expenditure:
12.5. Private expenditure:
13. Amount which would have been wrongly paid if the Irregularity had not been discovered:
14. Financial consequences
14.1. Amount of expenditure under 12.2 not yet paid:
14.2. Amount EU:
14.3. Amount of Applicant country:
14.4. Has payment been suspended? Yes ( ) No ( ) Not known ( )
15. Possibility of Recovery:
16. Total Amount Recovered:
16.1. Community share:
16.2. Applicant country share:
17. Total Amount to be Recovered:
17.1. Community share:
17.2. Applicant country share:
18. Date of Special Report in accordance with Section F - 7.5.2 of the Multi-
Annual Financing Agreement (where relevant):
STAGE OF PROCEDURES
19. Action by Applicant country
19.1 Interim measures:
20. Administrative Proceedings:
21. Judicial Proceedings:
22. Reasons for any abandonment of recovery proceedings:
22.1. Was the Commission notified before the decision to abandon the recovery procedure was taken?
Yes ( ) Date and reference: No ( ) Not known ( )
23. Have criminal proceedings been abandoned?
Yes ( ) No ( ) Not known ( )
24. Termination of Procedures
25. Penalties imposed (administrative and/or judicial):
26. Additional observations:


Приложение № 3 към чл. 18, ал. 7

(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., предишно Приложение № 3 към чл. 18, ал. 6 - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)


Относно: Докладване на нередности за ____ тримесечие на 20___ г. по програма / фонд/ инструмент "__________"
1. Регистрирани нови случаи на нередности:

1.1.* Случаи, подлежащи на докладване до ОЛАФ:

1.2. Случаи, неподлежащи на докладване до ОЛАФ:

1.2.1.* Под прага за докладване:

1.2.2.* Изключения от докладване:

2. Последващи действия, промени по вече докладвани нередности в предходни периоди:

2.1.* Случаи, подлежащи на докладване до ОЛАФ:

2.2. Случаи, неподлежащи на докладване до ОЛАФ:

2.2.1.* Под прага за докладване:

2.2.2.* Изключения от докладване:

3. Няма последващи действия, промени по вече докладвани нередности в предходни периоди:

3.1.* Случаи, подлежащи на докладване до ОЛАФ:

3.2. Случаи, неподлежащи на докладване до ОЛАФ:

3.2.1.* Под прага за докладване:

3.2.2.* Изключения от докладване:

4. Всички нередности, докладвани до момента до дирекция АФКОС в предходни периоди, са приключени:
 
0 Да
 
0 Не
 
0 Няма нередности, докладвани до момента до дирекция АФКОС.
5. Електронната версия на актуализирания регистър за нередности е записана на CD и е приложена към писмото.
______________
* В т. 1.1, т. 1.2.1, т. 1.2.2, т. 2.1, т. 2.2.1, т. 2.2.2, т. 3.1, т. 3.2.1 и т. 3.2.2 се посочват националните идентификационни номера на случаите или се изписва "няма".


Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти