Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 18 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2013 Г.)

Издадена от министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.34 от 4 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2020г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) С тази наредба се уреждат редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на информация на органите на съдебната власт от Регистъра на населението - Национална база данни "Население", включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Информацията по чл. 1 се предоставя безвъзмездно на органите на съдебната власт само за служебни цели съобразно законоустановените им правомощия и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).

Раздел II.
Взаимодействие между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и органите на съдебната власт (Загл. изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

Раздел II.
Взаимодействие между Министерството на регионалното развитие и органите на съдебната власт (Загл. изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" предоставя на органите на съдебната власт информация от Регистъра на населението - Национална база данни "Население".
(2) Предоставената информация по ал. 1 съдържа следните данни:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) ЕГН (история);
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. промени в имената;
4. пол;
5. гражданство;
6. месторождение;
7. акт за раждане (номер, дата и място на съставяне на акта);
8. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) постоянен адрес (история);
9. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) настоящ адрес (история);
10. документ за самоличност;
11. правни ограничения;
12. семейно положение;
13. акт за брак/съдебно решение за развод (номер, дата и място на съставяне на акта/постановяване на решението);
14. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) данни за смърт (дата на смърт, място на смърт, номер, дата и място на съставяне на акта);
15. ЕГН, имена, гражданство и индикация, дали са живи следните роднини:
а) съпруг/съпруга;
б) майка;
в) баща;
г) братя/сестри;
д) деца.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя на органите на съдебната власт чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2012 г.) (1) Информация в електронен вид на технически носител се предоставя от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Прокуратурата на Република България и на Висшия съдебен съвет за обслужване дейността на бюрата за съдимост.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.) Предоставянето на информацията по ал. 1 за нуждите на бюрата за съдимост се извършва веднъж месечно по писмено искане на Висшия съдебен съвет. Обемът на предоставената информация е следният: ЕГН, име (собствено, бащино и фамилно), месторождение, гражданство, постоянен адрес, настоящ адрес, ЕГН и имена на родителите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.) Информацията по ал. 1 за нуждите на Прокуратурата на Република България се предоставя чрез отделен достъп с програмен интерфейс. Обемът на предоставените данни е следният: ЕГН, име (собствено, бащино и фамилно), месторождение, гражданство, постоянен адрес и настоящ адрес. Прокуратурата на Република България предоставя на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" списък с IP адреси, от които програмният интерфейс ще бъде използван, като попълва заявление по образец съгласно приложение № 1.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Предоставянето на данни по чл. 3 чрез справки през интернет се извършва по защитен канал с ползване на квалифицирани електронни подписи, издадени в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.) Данни от Регистъра на населението - Национална база данни "Население" за извършване на справки се предоставят само на служители, оправомощени от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
(3) Обхватът на предоставените данни се определя от целите, за които данните се ползват от органите на съдебната власт при изпълнение на служебните им задължения.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с органите на съдебната власт изгражда защитения канал по чл. 5, ал. 1 и организира режима за достъп на оправомощените служители по чл. 5, ал. 2, регистрира цифровите сертификати, отговарящи на условията за квалифициран електронен подпис.
(2) Органите на съдебната власт осигуряват техническите условия и средства за получаване на данните по чл. 3.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Административните ръководители на органите на съдебната власт предоставят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за оправомощените служители по чл. 5, ал. 2, като попълват заявление по образец съгласно приложение № 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) При необходимост от прекратяване на достъпа на оправомощените служители по чл. 5, ал. 2 административните ръководители на органите на съдебната власт незабавно писмено информират Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", като посочват дата и причина за прекратяването. Достъпът се прекратява задължително при прекратяване на трудовото правоотношение със служителя; при промяна на длъжността и служебните задължения, които не изискват извършване на справки в РН - НБД "Население"; ползване на отпуск за повече от три месеца (вкл. в случаите на временна неработоспособност).

Раздел III.
Осъществяване на контрол


Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Контролът за достъпа по чл. 3 и чл. 4, ал. 3 до Регистъра на населението - Национална база данни "Население" се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване въз основа на извадка, формирана периодично на случаен принцип от всички лица, проверени от органите на съдебната власт за съответния период.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.) Органите на съдебната власт се задължават в срок един месец от получаване на извадката по чл. 8 да предоставят информация за основанието за осъществения достъп до личните данни на конкретното лице.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.) В случай на констатиран необоснован достъп, както и при непредставяне на информация в срока по чл. 9, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване незабавно уведомява писмено административния ръководител на съответния орган на съдебната власт за търсене на отговорност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) При многократно констатирани нарушения по ал. 1 Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да преустанови достъпа на конкретното лице и да уведоми Комисията за защита на личните данни.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата административните ръководители на органите на съдебната власт създават необходимата организация за прилагането й.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 385, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2013 Г.)

§ 9. В наименованието и навсякъде в текста на наредбата, както и в приложението към чл. 7 думите "Национална база данни "Население" се заменят с "Регистъра на населението - Национална база данни "Население". Навсякъде в текста на наредбата думите "Министерството на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с "Министерството на регионалното развитие".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2013 Г.)

§ 12. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2015 Г.)

§ 1. В наименованието на раздел II и навсякъде в наредбата думите "Министерството на регионалното развитие" се заменят с "Министерството на регионалното развитие и благоустройството".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2020 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2020 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)


ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп (чрез програмен интерфейс) до Регистъра на населението - Национална база данни "Население"
 
Във връзка с изпълнение на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни "Население", предоставяме следните IP адреси, от които програмният интерфейс ще бъде използван.
 
IP адрес Местонахождение
    (наименование на прокуратурата)
Дата: ................................
....................... (ПОДПИС/ПЕЧАТ)
  .................................
  ИМЕ (собствено и фамилно)
  ................................
 

(ДЛЪЖНОСТ)Приложение № 2

(Предишно приложение към чл. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)


ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп до Регистъра на населението - Национална база данни "Население
 
Във връзка с изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни "Население" моля да бъде предоставен достъп до Национална база данни "Население" на следните служители от..............................................
Име ЕГН Длъжност Телефон e-mail
  (собствено,        
  бащино,        
  фамилно)        
           
           
           
           
На горепосочените служители е издаден квалифициран електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 
Дата: ....................................
 
....................................................................
    ПОДПИС/ПЕЧАТ
   
......................................................................
    ИМЕ: собствено
    и фамилно
   
......................................................................
    (ДЛЪЖНОСТ -
    административен
    ръководител на
    съответния орган на
    съдебната власт)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти