Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

В сила от 01.12.2009 г.
Приета с ПМС № 262 от 05.11.2009 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 13 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. редът и начинът на изграждане, поддържане, използване и развитие на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и технологичните изисквания за поддържане на нейния интегритет;
2. съставът и дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на ЕИСПП;
3. взаимодействието на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите по осигуряване функционирането на ЕИСПП;
4. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) редът и начинът за определяне и публикуване на информацията по чл. 384, ал. 4 от Закона за съдебната власт.

Чл. 2. Единната информационна система за противодействие на престъпността се състои от:
1. централна компонента (ядро) на системата и комуникационни компоненти;
2. ведомствени автоматизирани информационни системи (ВАИС) на съдебната и на изпълнителната власт, свързани с ядрото, които обработват информация за събития и обекти от наказателния процес и изпълнение на наказанията;
3. автоматизирани работни места (АРМ) за справки в ЕИСПП.


Чл. 3. (1) Органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите изграждат, поддържат и развиват ЕИСПП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Дейностите по поддържане и развитие на ЕИСПП се подпомагат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт и Българския институт за стандартизация.


Чл. 4. (1) Методическото ръководство на ЕИСПП и взаимодействието между органите и институциите по чл. 3, ал. 1 се осъществяват от Междуведомствения съвет по чл. 383, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), наричан по-нататък "Междуведомствения съвет".
(2) Взаимодействието на органите и институциите по чл. 3, ал. 1 се осъществява при спазване на принципите за:
1. ведомствена независимост;
2. прилагане на общи стандарти и технологични регламенти;
3. съгласувана защита на ЕИСПП.


Чл. 5. (1) Взаимодействието на органите и институциите по чл. 3, ал. 1 се осъществява чрез изпълнение на нормативно определените им задължения, както и чрез прилагане на приетите от Междуведомствения съвет стандарти за информационно взаимодействие и обмен на данни, технологични регламенти и конкретни решения.
(2) Стандартите на ЕИСПП се изготвят от прокуратурата на Република България и след съгласуване с органите и институциите по чл. 3 ал. 1 се внасят за приемане от Междуведомствения съвет.
(3) Поддържането и разпространението на стандартите на ЕИСПП се извършват от прокуратурата на Република България.


Чл. 6. Междуведомственият съвет изпраща на всеки 6 месеца до Министерския съвет и до Висшия съдебен съвет доклад за състоянието на ЕИСПП.

Глава втора.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕИСПП


Чл. 7. (1) Прокуратурата чрез Националната следствена служба изгражда, поддържа и развива ядрото на ЕИСПП.
(2) Прокуратурата извършва изграждането и развитието на комуникационни компоненти за връзка на ядрото на ЕИСПП със свързаните ВАИС. Комуникационните компоненти се експлоатират и поддържат от съответните ведомства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Междуведомственият съвет приема типа, структурата и съдържанието на обществената информация, която се съдържа в ЕИСПП, достъпът до която не е ограничен и която следва да бъде публикувана на портала за отворени данни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Прокуратурата публикува информацията по ал. 3 след определяне на нейния тип, структура и съдържание от Междуведомствения съвет при спазване на реда и условията на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат (обн., ДВ, бр. 48 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2020 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Държавна агенция "Електронно управление" може да отправя предложения по ал. 3 до Междуведомствения съвет относно структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване.

Чл. 8. (1) За изпълнение на задълженията по чл. 378, ал. 5 и чл. 379, ал. 3 ЗСВ централните компоненти на ВАИС се свързват с ядрото на ЕИСПП за осигуряване на информация за:
1. досъдебните производства в Министерството на вътрешните работи;
2. досъдебните производства в Министерството на отбраната;
3. досъдебните производства, водени от следствените органи;
4. досъдебните производства и производствата по изпълнение на наказанията в обхвата на дейността на прокуратурата;
5. съдебните производства по наказателни дела;
6. изпълнението на наказанията и за задържаните лица;
7. (нова - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) досъдебните производства в Агенция "Митници";
8. (нова - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
(2) За нуждите на наказателния процес информация в ЕИСПП се предоставя и за:
1. съдимост на лицата - от Министерството на правосъдието и от районните съдилища;
2. български документи за самоличност - от Министерството на вътрешните работи;
3. гражданската регистрация на физически лица - от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез национална база данни "Население";
4. код по БУЛСТАТ - от Министерството на правосъдието чрез Агенцията по вписванията;
5. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) продължително пребиваващи чужденци и граждани на Европейския съюз - от Министерството на вътрешните работи чрез Автоматизирана информационна система "Единен регистър на чужденците", достъпна чрез RegiX.


Чл. 9. (1) Комуникационните канали между ядрото на ЕИСПП и комуникационните компоненти се осигуряват от Министерския съвет чрез мрежата на държавната администрация.
(2) Комуникационните канали между комуникационните компоненти и свързаните ВАИС се осигуряват от съответните ведомства и органи.

Глава трета.
СЪСТАВ, ОРГАНИ И ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Раздел I.
Състав и органи на Междуведомствения съвет


Чл. 10. (1) Междуведомственият съвет се състои от председател и членове - по един представител на: Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Прокуратурата, Националната следствена служба, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Националния статистически институт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В работата на Междуведомствения съвет без право на глас могат да участват по покана представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българския институт за стандартизация и на други институции.


Чл. 11. Председател на Междуведомствения съвет е главният прокурор или определен от него представител.


Чл. 12. (1) Дейността на Междуведомствения съвет се подпомага от Междуведомствена експертна комисия.
(2) Членовете на Междуведомствената експертна комисия се определят от ръководителите на органите и институциите по чл. 10, ал. 1.
(3) Междуведомственият съвет може да определя експертни работни групи за изпълнение на конкретни задачи.

Раздел II.
Организация на дейността на Междуведомствения съвет


Чл. 13. Междуведомственият съвет:
1. осъществява методическо ръководство на изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на ЕИСПП;
2. приема методика за определяне на информационните обекти според стандартите на ЕИСПП;
3. съгласува дейността на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите и на Националния статистически институт във връзка с ЕИСПП.


Чл. 14. (1) Междуведомственият съвет се свиква на заседания от председателя най-малко веднъж на 3 месеца с писмена покана до членовете на съвета.
(2) По изключение заседание се свиква и по предложение на член на Междуведомствения съвет по ред, определен от съвета.
(3) Заседанията се провеждат във време и на място, определени от председателя на Междуведомствения съвет.


Чл. 15. Членовете на Междуведомствения съвет се уведомяват най-малко 10 дни преди деня на провеждане на заседанието за времето и мястото на провеждане, като им се предоставят проект на дневен ред и съответните материали за разглеждане.


Чл. 16. Заседанията на Междуведомствения съвет се ръководят от председателя.


Чл. 17. Председателят предлага дневен ред за заседание на Междуведомствения съвет, който се обсъжда и гласува от членовете му.


Чл. 18. Заседание на Междуведомствения съвет се провежда, ако присъстват председателят и най-малко две трети от членовете на съвета.


Чл. 19. (1) Решенията на Междуведомствения съвет се приемат с мнозинство от половината плюс един глас от присъстващите на заседанието членове.
(2) Решенията се приемат с явно гласуване.


Чл. 20. (1) За заседанието на Междуведомствения съвет и приетите решения се изготвя протокол.
(2) Протоколът се подписва от председателя на Междуведомствения съвет. Копие от протокола се изпраща на всички членове на Междуведомствения съвет.


Чл. 21. (1) Заседанията на Междуведомствения съвет са закрити.
(2) На тях могат да присъстват експерти, определени от членовете на съвета, за подпомагане на дейността им, както и други лица, определени с решение на Междуведомствения съвет.


Чл. 22. Организацията на заседанията на Междуведомствения съвет и съхраняването на документацията за дейността му се извършват от администрацията на прокуратурата.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕИСПП


Чл. 23. (1) Компонентите по чл. 2 се изграждат, осигуряват, развиват и поддържат по реда на глава втора.
(2) Ведомствените комуникационни компоненти за връзка на ядрото на системата с ВАИС и АРМ за справки се администрират и осигуряват по линия на сигурността от съответните органи и ведомства, в които са инсталирани.
(3) Автоматизираните работни места за справки в ЕИСПП се изграждат, поддържат и администрират от органите и ведомствата, чиято дейност осигуряват, след съгласуване с Националната следствена служба по ред, определен от Междуведомствения съвет.
(4) Съгласуване на изграждането, развитието и свързването на компонентите по чл. 2 се осъществява на основата на стандартите на ЕИСПП, решения на Междуведомствения съвет и междуведомствени споразумения.


Чл. 24. (1) Централните компоненти на ВАИС и АРМ за справки се свързват с ядрото на ЕИСПП чрез ведомствените комуникационни компоненти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Органите по чл. 378, ал. 2 от Закона за съдебната власт, чиито информационни системи не са свързани с ядрото на ЕИСПП, осигуряват необходимата информация за ЕИСПП чрез АРМ към Централизираната информационна система на следствените служби (ЦИССС) до свързването им.


Чл. 25. (1) Всяко наказателно производство се идентифицира еднозначно за целия наказателен процес с идентификатор, приет като стандарт по ЕИСПП - ЕИСПП номер на наказателно производство.
(2) Делата по всяко наказателно производство се съхраняват единно - в единно дело, което се идентифицира с единния идентификатор по ал. 1.
(3) В съответното единно дело се прилага карта. Образецът на картата, както и редът и начинът за нейното изготвяне се определят от Междуведомствения съвет.
(4) Идентификаторът, единното дело и първоначалната карта по ал. 3 се създават от органа, регистрирал пръв производството.
(5) Идентификаторите на всяко наказателно производство се отразяват във ведомствените информационни системи, които се свързват с ЕИСПП, и в деловодните системи на органите и институциите по чл. 3, ал. 1.
(6) Идентификацията на наказателното производство не променя и не налага ограничения върху идентификацията на делата, които то обхваща.


Чл. 26. (1) Всеки информационен обект "престъпление" се представя и се идентифицира еднозначно преди и за целия наказателен процес в рамките на изисквания, приети като стандарт по ЕИСПП - ЕИСПП номер на престъпление.
(2) Идентификаторът се създава от органа, регистрирал пръв престъплението.


Чл. 27. (1) Органите и институциите по чл. 3, ал. 1 осигуряват еднозначно привеждане на информацията от ВАИС към стандартите на ЕИСПП.
(2) Времевите параметри за въвеждане и актуализиране на данни, постъпващи в ядрото на ЕИСПП, се определят с решения на Междуведомствения съвет и в междуведомствени споразумения.


Чл. 28. Прокуратурата на Република България планира средства за изграждане, внедряване, поддържане, експлоатация и развитие на компонентите на ЕИСПП, определени в чл. 7.


Чл. 29. (1) Органите и институциите по чл. 3, ал. 1 осигуряват условия за функциониране на ЕИСПП.
(2) Членовете на Междуведомствения съвет осигуряват прилагането на стандартите на ЕИСПП и на решенията на съвета в представляваните от тях органи и институции.
(3) Органите и институциите, свързани с поддържането и ползването на ЕИСПП, осигуряват технологичната дейност по експлоатацията на системата и експлоатационното й единодействие с ВАИС.
(4) Органите и институциите, свързани с поддържането и ползването на ЕИСПП, осигуряват централизирано администриране на поддържаните от тях компоненти на ЕИСПП и на връзката на техните системи към ядрото на ЕИСПП чрез определени от тях организационни структури, които осигуряват и внедряването, поддържането и развитието на системата в съответния орган.
(5) При обработка на класифицирана информация органите и институциите, свързани с поддържането и ползването на ЕИСПП, осигуряват централизирано администриране на сигурността съгласно нормативните актове в областта на защита на информацията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 378, ал. 4 и чл. 383, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти