Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИТЕ КОТЛИ И НА КЛИМАТИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 1 И ЧЛ. 28, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ ЗА ТЯХ

В сила от 10.11.2009 г.
Издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма

Обн. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009г., отм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Е-РД-04-1 от 14 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност - ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в сгради;
2. условията и редът за извършване на проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради;
3. съдържанието на проверката за енергийната ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации и редът за документирането й;
4. условията и редът за създаване, поддържане и ползване на база данни по чл. 29 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Чл. 2. Проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради има за цел да установи нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да идентифицира мерки за нейното повишаване.


Чл. 3. Проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 23 и/или чл. 34 ЗЕЕ и са вписани в съответния публичен регистър на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) по чл. 23, ал. 4 или чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ.

Глава втора.
ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ

Раздел I.
Условия и задачи на проверката


Чл. 4. (1) На проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност, както следва:
1. на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, включително;
2. на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
3. на природен газ с номинална мощност над 100 kW.
(2) За водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна ефективност включва и еднократна оценка на отоплителната инсталация.


Чл. 5. Основните задачи на проверката за енергийна ефективност на водогрейните котли са:
1. оценяване съответствието на съществуващата настройка, експлоатация и поддръжка на котела с изискванията на производителя;
2. оценяване на действителните енергийни характеристики на котела;
3. изготвяне на препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики на котела за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и емисиите въглероден диоксид;
4. осигуряване на информация за съставяне и поддържане на база данни за състоянието на водогрейните котли.

Раздел II.
Съдържание на проверката за енергийна ефективност на водогрейните котли


Чл. 6. Проверката за енергийна ефективност на водогрейните котли включва изпълнението на следните основни дейности:
1. идентификация на котела;
2. визуална проверка на котела;
3. оценка на поддръжката на котела;
4. проверка на функционалността на работа на котела;
5. оценка на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране;
6. оценка на енергийните характеристики на котела;
7. съставяне на доклад за резултатите от проверката.


Чл. 7. (1) Идентификацията на котела включва следните основни данни:
1. вид гориво;
2. клас на котела по топлинна мощност (

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти