Logo Четвъртък, 26 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

В сила от 09.10.2009 г.
Приета с ПМС № 235 от 01.10.2009 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се урежда редът за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

Чл. 2. (1) Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма води и поддържа регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, и осъществява дейности по вписванията в него.
(2) Информацията в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, се съхранява в специализиран информационен масив - част от единната административна информационна система на Комисията за защита на потребителите.

Раздел II.
Обхват и съдържание на регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения


Чл. 3. В регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, се вписват:
1. юридически лица;
2. чуждестранни юридически лица.


Чл. 4. В регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, се вписват следните данни и обстоятелства:
1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
2. наименование;
3. правноорганизационна форма;
4. седалище и адрес на управление;
5. списък на електронните адреси и/или домейн имена, на които юридическото лице не желае да се получават непоискани търговски съобщения.


Чл. 5. Информацията в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, е публична.

Раздел III.
Регистрация в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения


Чл. 6. Регистрацията се извършва от Комисията за защита на потребителите с адрес: София 1000, пл. Славейков 4А.


Чл. 7. (1) Регистрацията на юридическите лица се извършва въз основа на заявление, подадено от лицето или от негов упълномощен представител.
(2) Заявлението може да се подаде по следните начини:
1. на място на адрес: София 1000, пл. Славейков 4А;
2. по пощата на адрес: София 1000, пл. Славейков 4А;
3. по електронен път на адрес info@kzp.bg.


Чл. 8. Заявление-образец в електронна форма се публикува на официалната интернет страница на Комисията за защита на потребителите - www.kzp.bg.


Чл. 9. Заявлението, подадено по електронен път, се подписва от заявителя с електронен подпис.


Чл. 10. Задължителни реквизити на заявлението са:
1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);
2. правноорганизационна форма;
3. наименование;
4. седалище и адрес на управление;
5. адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, телефон и факс;
6. електронен адрес за кореспонденция;
7. органи на управление и представителство;
8. пълен списък на фирмени електронни адреси и/или домейн имена, на които юридическото лице не желае да се получават непоискани търговски съобщения;
9. декларация (удостоверение) за собственост върху електронния пощенски адрес и/или домейна;
10. вид на вписването - първоначална регистрация, промяна или заличаване.


Чл. 11. В случай че заявлението е редовно попълнено и подадено, в срок до 7 дни от подаването му заявителят ще получи на посочения от него електронен адрес съобщение от КЗП, потвърждаващо вписването. Съобщението съдържа датата и номера, под който заявлението е вписано в регистъра.

Раздел IV.
Промяна на вписани данни и заличаване на запис в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения


Чл. 12. Юридически лица, вписани в регистъра, които желаят да променят, да допълнят или частично да заличат заявените от тях електронни адреси и/или домейн/домейни, или други посочени от тях и публикувани данни, подават ново заявление по чл. 8, като в полето "вид на заявлението" вписват "промяна".


Чл. 13. Юридически лица, вписани в регистъра, желаещи да заличат вписването си, подават ново заявление по чл. 8, като в полето "вид на заявлението" вписват "заличаване" и посочват номера и датата на вписването си.

Раздел V.
Достъп до регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения


Чл. 14. Достъпът до вписаните в регистъра обстоятелства е свободен и безплатен и се осъществява чрез официалната страница на Комисията за защита на потребителите в интернет, която съдържа електронна препратка към актуалната пълна версия на регистъра.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти