Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., попр. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) С наредбата се регламентират условията и редът за издаване на комплексни разрешителни по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за изграждането и експлоатацията на нови и за експлоатация и съществени промени на действащи инсталации и съоръжения, за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към ЗООС.
(2) С наредбата се определят и:
1. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) съдържанието и формата на заявленията за издаване на комплексни разрешителни;
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) редът и начинът за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ);
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) редът и начинът за преразглеждане, актуализиране и отменяне на издадени комплексни разрешителни;
4. редът и начинът на отчитане на емисиите на вредни вещества;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) условията за мониторинга по чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7 ЗООС и задължението за предоставяне на съответната информация за органите, отговорни за извършването на контрола по чл. 120, ал. 5 ЗООС;
6. (нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) съдържанието и формата на информацията по чл. 123в, т. 1 от ЗООС.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)

Чл. 2. (1) Комплексно разрешително се издава при спазване на следния ред:
1. подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително;
2. разглеждане и проверка на постъпилото заявление, допълване на заявлението, при необходимост, и осигуряване достъп на заинтересуваните лица до заявлението, включително в държавите, засегнати от дейността на инсталациите в случай на трансграничен пренос;
3. издаване на комплексното разрешително и осигуряване достъп на заинтересуваните лица до разрешителното, включително в държавите, засегнати от дейността на инсталациите в случай на трансграничен пренос.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При разглеждане на постъпилото заявление компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС извършва проверка дали операторът е планирал/осъществил необходимите мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването съгласно изискванията на наредбата, като обръща внимание на следните критерии:
1. оценка на възможностите за намаляване потреблението на енергия, вода и суровини;
2. оценка на мерките за оптимизиране на производствения процес;
3. оценка на мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, а където това е невъзможно - на потенциала за тяхното оползотворяване.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС издава комплексното разрешително, след като с проверката по ал. 2 установи, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) операторът е планирал/осъществил необходимите мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването чрез прилагане на най-добрите налични техники по смисъла на ЗООС;
2. експлоатацията на инсталациите и съоръженията няма да предизвика нарушаване на нормите за качество на околната среда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НДНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ЗА НДНТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Операторът на инсталация по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 ЗООС определя НДНТ за съответната инсталация въз основа на заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия или описани в референтни документи за НДНТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) При определяне на НДНТ съгласно чл. 123, ал. 4 и ал. 5, т. 1 ЗООС се вземат предвид:
1. използването на нискоотпадъчна технология;
2. използването на по-малко опасни вещества;
3. оползотворяването на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е възможно;
4. сравнимите процеси, съоръжения или методи на експлоатация, прилагани успешно в промишлен мащаб;
5. технологичният напредък и промените в научните познания и разбирания;
6. видът, количеството и въздействието на изпусканите емисии;
7. датата за пускане в експлоатация на нови или действащи инсталации;
8. периодът, необходим за внедряване на най-добрите налични техники;
9. видът и ефективното потребление на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергия;
10. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) необходимостта от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда и рисковете за нея;
11. необходимостта от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последствията за околната среда;
12. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) информация, публикувана от публични международни организации.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))
(4) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС операторите/възложителите определят НДНТ при процедурите по чл. 99а ЗООС.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Министерството на околната среда и водите публикува на интернет страницата си заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, в срок до 3 дни от влизането им в сила, като писмено уведомява за това компетентния орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС.

Глава трета.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Заявлението за издаване на комплексно разрешително на инсталации и съоръжения по приложение № 4 към ЗООС се подава в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Заявлението за издаване на комплексно разрешително се подава от оператора в един екземпляр на електронен и на хартиен носител със съдържанието и във формата съгласно приложение № 1 заедно със съответните документи и декларация за достоверност на данните по приложение № 1. Операторът осигурява еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Заявлението за издаване на комплексно разрешително задължително съдържа и предложения за собствен мониторинг в обхвата на разпоредбите на чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7 ЗООС.
(6) Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) договор с водоснабдително дружество;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) информация за платена такса за издаване на комплексно разрешително и дата на заплащане;
3. когато оператор на действаща инсталация е задължен да изпълни влязла в сила нормативна уредба по околна среда, сроковете за чието изпълнение не са изтекли към датата на срока за издаване на разрешителното - програма за привеждане в съответствие за действащи инсталации със съдържанието и формата, определени в приложение № 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) в случаите на действащи инсталации или части от тях по чл. 9а, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - актуални протоколи от анализи на работна среда.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС изисква по служебен път решенията по ОВОС или за преценка за неизвършване на ОВОС, актуално разрешително за водовземане, актуално разрешително за заустване на отпадъчни води, виза за проектиране, скица на поземления имот или извадка от действащ подробен устройствен план и в случаите по ал. 6, т. 4 - утвърден план за управление на разтворителите от предходната година, а в случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС - писма за съгласуване по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 3 от 2018 г.), решенията и разрешителните съгласно нормативната уредба по околна среда, които се издават преди или по време на изграждането на съоръженията/инсталациите на площадката.


Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При наличие на държавна или служебна тайна операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При наличие на производствена или търговска тайна, определена със закон, операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на съответния закон.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган взема необходимите мерки за запазване на тайната.

Глава четвърта.
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО


Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При проверките по чл. 122а, ал. 1 ЗООС ИАОС изисква становища от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и басейнова дирекция.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Проверките на място по чл. 122а, ал. 1 ЗООС се извършват от упълномощени със заповед длъжностни лица от ИАОС и съответната РИОСВ. След извършена проверка на място се съставя протокол, който се прилага към заявлението.
(5) При необходимост в проверките по ал. 4 вземат участие и упълномощени със заповед длъжностни лица от съответната басейнова дирекция.


Чл. 7. (1) Операторът допълва заявлението, когато с проверките по чл. 6 са установени непълноти съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 за съдържание и форма и/или несъответствия съгласно протокола по чл. 6, ал. 4.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Допълненото заявление по чл. 122а, ал. 3 ЗООС се подава до компетентния орган съгласно чл. 4, ал. 1 и 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Изпълнителната агенция по околна среда предоставя заявлението/допълненото заявление на електронен носител в съответната община по местонахождението на инсталацията. Изпълнителната агенция по околна среда и общината/общините осигуряват достъп до заявлението/допълненото заявление съгласно чл. 122а, ал. 5 от ЗООС чрез своята интернет страница.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Обявление за процедурата и условията за достъп по чл. 122а, ал. 5 ЗООС до заявлението се публикува на интернет страниците на ИАОС и на общината (общините) по местонахождението на инсталацията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Обявлението по ал. 4 съдържа информация за:
1. обстоятелството, че решението е предмет на консултации с други държави членки, когато е приложимо;
2. оператора на инсталацията;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) вида на възможното решение - за изграждане и/или експлоатация на инсталация;
4. дейността, която се извършва/ще се извършва в инсталацията;
5. компетентния орган за вземането на решение;
6. органите, от които може да бъде получена информация, както и срока и мястото за получаването и;
7. органите, до които могат да се подават забележките, разясненията и възраженията на заинтересуваните лица, както и срока и мястото за подаването им;
8. посочване на времето и мястото или средствата, чрез които съответната информация ще се предостави.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) При подадено заявление за издаване на комплексно разрешително от оператор на инсталация или съоръжение в друга страна - членка на Европейския съюз, които могат да предизвикат трансграничен пренос на замърсяване на територията на Република България, министърът на околната среда и водите предоставя достъп на обществеността по местонахождение на очакваното замърсяване.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Глава пета.
ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТМЕНЯНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2019 Г.)

Глава пета.
ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ, ОТМЯНА И ИЗМЕНЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Техническата оценка по чл. 123б, ал. 1 ЗООС посочва и приложимата НДНТ. В случай на трансгранично въздействие техническата оценка се изпраща на засегнатата държава заедно с решението съгласно чл. 127, ал. 1 ЗООС.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В 14-дневен срок от получаване на информация по ал. 1 от друга страна - членка на Европейския съюз, министърът на околната среда и водите организира предоставянето и на засегнатата общественост.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Комплексното разрешително по чл. 117 ЗООС се издава от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС със съдържанието и формата съгласно приложение № 3.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган отчита резултатите от:
1. извършена ОВОС, в т.ч. условията и мерките в решението по ОВОС или в решението, с което е преценено да не се извършва ОВОС, и оценката по чл. 99а ЗООС, при издаване на комплексно разрешително за инсталация, към която се прилагат изискванията на глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС;
2. консултациите със заинтересованите лица, в т.ч. с държавите, засегнати от дейността на инсталацията в условията на трансгранично въздействие.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Проектите на комплексни разрешителни се съгласуват от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) За действащи инсталации или за части от тях в срока по чл. 122а, ал. 6 ЗООС съответната РИОСВ изготвя становище относно наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, с които се гарантира изпълнението на условията в проекта на разрешителното.
(5) В случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС в срока по чл. 122а, ал. 6 ЗООС съответната РИОСВ изготвя становище относно наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, с които се гарантира изпълнението на условията в проекта на разрешителното.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) След съгласуване на проекта по чл. 122а, ал. 6 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС в срок 5 дни писмено уведомява оператора за изготвения проект, като му изпраща екземпляр от него.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В срок 5 дни от уведомяването по чл. 122а, ал. 6 ЗООС операторът има право да направи писмени бележки, разяснения и възражения по проекта на разрешително до компетентния орган.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) При изпратени в срока по ал. 7 писмени бележки, разяснения и възражения по проекта на разрешително от страна на оператора, при необходимост ИАОС ги разглежда и насрочва среща за консултации с оператора. За протичането и резултатите от срещата представител на ИАОС съставя протокол. Протоколът се прилага към техническата оценка по чл. 8.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) След изтичането на срока по ал. 7, ако не са представени бележки, разяснения и възражения или след срещата за консултации по ал. 8, при необходимост ИАОС, предлага на оператора да представи преди изтичането на срока по чл. 122а, ал. 7 ЗООС програма за привеждане в съответствие или актуализиране на вече представената програма, като писмено посочва условията от проекта на разрешително, за спазването на които следва да бъдат предложени мерки и сроковете за тяхното изпълнение.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че са спазени изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС и на наредбата, органът по чл. 120, ал. 1 ЗООС издава с решение комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и 2 ЗООС.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че операторът не може да осигури необходимите условия, които да гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на закона, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС отказва с решение издаването на комплексно разрешително. В случаите по чл. 118, ал. 1 ЗООС компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС уведомява за това органа, компетентен по издаване на разрешение за строеж.
(3) Гарантиране на съответствието по ал. 2 за действащи инсталации и съоръжения се осъществява по и доказва чрез програмата за привеждане в съответствие във вида и формата съгласно приложение № 2 и чрез наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, чрез които ще се изпълняват условията в разрешителното. Програмата съдържа дейности за изпълнение на условията и сроковете в комплексното разрешително.
(4) В случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС съответствието по ал. 2 се гарантира от наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, чрез които ще се изпълняват условията в разрешителното.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случаите по ал. 2, когато несъответствието с изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС и на наредбата бъде отстранено, операторът има право да подаде до компетентния орган ново заявление за издаването на комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В случаите по чл. 124, ал. 4 от ЗООС компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС с решение отменя решението за издаване на комплексно разрешително.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Преди отмяната на комплексното разрешително операторът осъществява необходимите дейности в изпълнение на чл. 121, т. 8 от ЗООС, които са определени в условията на разрешителното за случаите на прекратяване на дейността или на част от нея. След приключване на дейностите операторът уведомява съответната РИОСВ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В срок до 10 дни от уведомяването по ал. 2 РИОСВ потвърждава изпълнението на дейностите по прекратяване на дейността или на част от нея с констативен протокол, потвърждаващ, че на площадката не се извършва дейност в обхвата на приложение № 4 към ЗООС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Директорът на РИОСВ представя в ИАОС уведомлението по ал. 2 и констативния протокол по ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Независимо от срока по ал. 3 и 4 решението за отменяне се издава от компетентния орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС в срок до един месец от подаване на уведомлението по ал. 2.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) При промяна на оператора на всички инсталации по издадено комплексно разрешително новият оператор е длъжен в 5-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС, като представи доказателства за промяната.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В срок 10 дни от получаване на уведомлението по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС писмено потвърждава промяната на новия оператор. Изпълнителният директор на ИАОС отразява обстоятелствата на промяната в регистъра по чл. 129, ал. 2, т. 6 от ЗООС и информира МОСВ, РИОСВ и басейновата дирекция.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че не се установи промяната по ал. 1, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС подготвя мотивиран отказ за промяна на оператора.
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Новият оператор по ал. 1 е отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително и на изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС, и на тази наредба.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) При промяна на оператора на част от инсталация/инсталации по издадено комплексно разрешително компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС актуализира комплексното разрешително съгласно чл. 126, ал. 1 и 2 от ЗООС.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по ал. 6 компетентният орган издава решение за:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) комплексно разрешително - на новия оператор за инсталацията/инсталациите, за която/които е установена промяна на оператора;
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) актуализиране на комплексното разрешително на оператора, на когото е издадено разрешителното, като от обхвата му отпада инсталацията/инсталациите по т. 1, след влизане в сила на решението по т. 1.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Изпълнителният директор на ИАОС издава комплексното разрешително по чл. 117 ЗООС в 3 екземпляра на хартиен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 14 дни от издаването на комплексното разрешително на оператора и на съответната РИОСВ се предава по един оригинал на хартиен носител и копие на електронен носител. От оригиналните екземпляри на комплексното разрешително може да се издават преписи по съответния ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 2 копие от комплексното разрешително на хартиен и електронен носител се предава в МОСВ и в съответната басейнова дирекция.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случаите по чл. 11, ал. 1 в срок 10 дни от издаването на решението ИАОС предоставя по електронна поща в МОСВ копие на техническата оценка по чл. 8, ал. 1.

Глава шеста.
ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ, ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2019 Г.)

Глава шеста.
ОЦЕНКА НА ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ, ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ


Чл. 16. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2018 г., в сила от 20.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) (1) Информация за планирана промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС се подава в ИАОС съгласно приложение № 5 след приключването на процедурата по глава шеста от ЗООС, когато такава се изисква.
(2) В срока по чл. 123г от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС установява наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда и уведомява оператора за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС или за липсата на необходимост от провеждане на процедура.
(3) В срока по чл. 123г от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС писмено информира оператора за липсата на необходимост от провеждане на процедура по реда на чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС, когато предвид информацията по ал. 1 не е необходима промяна на условия или поставяне на нови условия в комплексното разрешително. Изпълнителният директор на ИАОС отразява тези обстоятелства в регистъра по чл. 129, ал. 2, т. 6 от ЗООС и информира МОСВ, РИОСВ и басейновата дирекция.
(4) Извън случаите по ал. 3, в срока по чл. 123г от ЗООС въз основа на информацията съгласно приложение № 5 изпълнителният директор на ИАОС установява наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда и уведомява оператора за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС.
(5) За започване на процедура по актуализация на комплексно разрешително по реда на чл. 126, ал. 1 от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС изисква от оператора да представи информацията в обхвата на чл. 126, ал. 1 от ЗООС и информация по приложение № 6.
(6) Информацията по ал. 5 се представя от оператора в ИАОС в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
(7) Наличието на съответствие на планирана промяна в работата на инсталация с нормативната уредба по околна среда, необходимостта от актуализиране на разрешителното и условията за това се съгласуват със съответните РИОСВ и с басейнова дирекция, при необходимост.
(8) За съгласуването по ал. 7 ИАОС изпраща в срок до 2 дни представената информация по служебен път на съответните РИОСВ и басейнова дирекция и изисква писмени становища в срок до 5 дни от датата на изпращането.
(9) Изпълнителната агенция по околна среда обобщава получените становища в срок до 15 дни от получаване на информацията по ал. 5 и изготвя предложение за конкретни промени в комплексното разрешително. В срок до един ден предложението се изпраща по служебен път на органите, представили становища, както и на оператора, внесъл информацията по ал. 5, и се изискват становища по предложените промени в условията на комплексното разрешително, включително относно необходимостта от провеждане на среща по ал. 10, в срок до 3 дни.
(10) Предложението по ал. 9 се обсъжда на среща, организирана от ИАОС в срок до 25 дни от получаване на информацията по ал. 5. В срещата участват представители на органите, представили становища, и на оператора, представил информацията по ал. 5. За срещата представител на ИАОС съставя протокол за взетите решения по отношение на:
1. актуализирането на комплексното разрешително във връзка с чл. 126, ал. 1 от ЗООС;
2. конкретни промени, включително допълнения, в условията на комплексното разрешително.
(11) За участие в срещата по ал. 10 длъжностните лица от ИАОС и от съответните РИОСВ и басейнова дирекция се упълномощават от съответните директори.
(12) При необходимост ИАОС организира проверка на място от упълномощени длъжностни лица от ИАОС, от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) (1) Въз основа на предложението на ИАОС по чл. 16, ал. 9 и/или на протокола по чл. 16, ал. 10 изпълнителният директор на ИАОС издава решение по чл. 126, ал. 1 от ЗООС за актуализиране на комплексното разрешително в срока по чл. 126, ал. 2 от ЗООС, освен в случаите по чл. 124, ал. 8 от ЗООС, когато при актуализирането се прилага чл. 123а, ал. 3 от ЗООС.
(2) В случаите по чл. 126, ал. 1, т. 5 от ЗООС, когато се прилага чл. 124, ал. 8 от ЗООС, в срок до 5 дни от получаването на становищата по чл. 16, ал. 9 и/или от приключването на срещата по чл. 16, ал. 10 изпълнителният директор на ИАОС изготвя проект на решение за актуализация на комплексното разрешително и съвместно с общината по местонахождение на инсталацията осигуряват обществен достъп до него по реда на чл. 122а, ал. 5 от ЗООС и чл. 7, ал. 3 и 4.
(3) В срок до 10 дни от приключването на обществения достъп изпълнителният директор на ИАОС издава решение за актуализиране на комплексното разрешително.
(4) Решението за актуализиране на комплексно разрешително се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.
(5) Предаването на решението за актуализиране на комплексно разрешително на оператора, на МОСВ и на съответните РИОСВ и басейнова дирекция се извършва по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.
(6) Всяко актуализиране на комплексно разрешително по реда на чл. 126, ал. 1 от ЗООС се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б от ЗООС, като информацията се добавя в края на съществуващата техническа оценка. Информацията включва хода на протичане на актуализирането на комплексното разрешително и мотивите за промяна на всяко условие. В техническата оценка се вписват всички нови условия и всички стари текстове на променените условия.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) (1) Преразглеждане на комплексно разрешително по чл. 124, ал. 2 и 5 от ЗООС се извършва:
1. в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 от ЗООС - незабавно, след установяване на необходимост от промяна на поставените в разрешителното емисионни ограничения или включване в условията на разрешителното на нови емисионни ограничения;
2. в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗООС - след установяване на наличието на съответните обстоятелства и представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и доказателства за прилагането на НДНТ;
3. в останалите случаи по чл. 124, ал. 2 и 5 от ЗООС - при влезли в сила:
а) нови нормативни разпоредби по отношение на изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 3 от ЗООС - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и на доказателства за прилагането на НДНТ;
б) нови нормативни разпоредби, различни от разпоредбите по букви "а" и "в" в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 4 от ЗООС - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и на доказателства за прилагането на НДНТ;
в) заключения за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗООС, свързани с основната дейност на дадена инсталация - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и/или доказателства за прилагането на НДНТ, включително за съответствие с приетите заключения или за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3, буква "в" се представя от оператора в срок 9 месеца от публикуването на решение на Европейската комисия за приемане на заключение за НДНТ в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя от оператора в ИАОС на хартиен носител и на електронен носител.
(4) Необходимостта от актуализиране на разрешителното и условията, при които да бъде разрешена дейността, се съгласуват със съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(5) За съгласуването по ал. 4 ИАОС в срок до 2 дни от получаването на информацията по ал. 3 изпраща информацията на електронен носител, включително по служебен път, на съответните РИОСВ и басейнова дирекция и изисква писмени становища в срок 7 дни от датата на изпращането.
(6) Изпълнителната агенция по околна среда обобщава в срок до 5 дни от получените становища по ал. 5 и изготвя предложение за конкретни промени в комплексното разрешително. В срок до един ден предложението се изпраща по електронна поща на органите, представили становища, и на оператора, внесъл информацията по ал. 3, и се изискват становища в срок до 3 дни по предложените промени в условията на комплексното разрешително, включително относно необходимостта от провеждане на среща по ал. 7.
(7) Предложението по ал. 6 се обсъжда на среща, организирана от ИАОС в срок до 7 дни от представените становища по ал. 6. В срещата участват представители на органите, изразили становища, и на оператора, предоставил информацията по ал. 3. За срещата представител на ИАОС съставя протокол за взетите решения по отношение на:
1. необходимост от актуализиране на комплексното разрешително във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 1 - 5 и ал. 5 от ЗООС; в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗООС решението се основава на мотивирано приемане/неприемане на представените от оператора съгласно ал. 1, т. 3, буква "в" доказателства за прилагане на НДНТ, като компетентният орган съобразява условията на комплексното разрешително със заключенията от влязлото в сила решение на Европейската комисия;
2. конкретни промени, включително допълнения, в условията на комплексното разрешително, в т.ч. за привеждане в съответствие с влязло в сила решение на Европейската комисия за приемане на НДНТ.
(8) За участие в срещите по ал. 7 длъжностните лица от ИАОС и от съответните РИОСВ и басейнова дирекция се упълномощават от съответните директори.
(9) При необходимост ИАОС организира проверка на място от упълномощени длъжностни лица от ИАОС и от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(10) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС приключва преразглеждането със заключение относно необходимостта от актуализиране на комплексното разрешително въз основа на протокола по ал. 7 и/или на предложението на ИАОС по ал. 6, като уведомява писмено за това оператора, МОСВ и съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(11) Преразглеждането приключва в срок до един месец от представянето на информацията по ал. 3

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) (1) Решението за актуализиране на комплексното разрешително по чл. 124, ал. 2 и 5 от ЗООС се издава в срок до 20 дни от приключване на преразглеждането с изключение на случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 от ЗООС.
(2) В случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 от ЗООС, в срока по ал. 1 ИАОС изготвя проект на решение за актуализиране на комплексното разрешително.
(3) В случите по ал. 2 ИАОС съвместно с общината по местонахождение на инсталацията осигуряват обществен достъп до проекта по реда на чл. 122а, ал. 5 от ЗООС и чл. 7, ал. 3 и 4.
(4) В срок до 10 дни от приключването на обществения достъп до проекта на решение по ал. 2 изпълнителният директор на ИАОС издава решение за актуализиране на комплексното разрешително.
(5) При необходимост в срока по ал. 1 ИАОС провежда консултации с оператора на инсталацията.
(6) Решението за актуализиране на комплексно разрешително се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.
(7) Предаването на решението за актуализиране на комплексно разрешително на оператора, МОСВ и на съответните РИОСВ и басейнова дирекция се извършва по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.
(8) Всяко актуализиране на комплексно разрешително се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б от ЗООС, като информацията се добавя в края на съществуващата техническа оценка. Информацията включва хода на протичане на преразглеждането и актуализирането на комплексното разрешително и мотивите за промяна на всяко условие. В техническата оценка се вписват всички нови условия и всички стари текстове на променените условия.

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите на съвместяване на процедури по чл. 124, ал. 2 от ЗООС и по чл. 126, ал. 1 от ЗООС се прилагат изискванията и сроковете на чл. 16 - 18г.

Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Редът и начинът за провеждане на обща процедура по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, с издаване на комплексно разрешително, са регламентирани в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.).

Глава седма.
ПРИЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Контролът по изпълнението на условията в издадено комплексно разрешително или решението по реда на чл. 99, ал. 5 от ЗООС се извършва от РИОСВ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Операторът на инсталацията изготвя и представя за съгласуване плана по чл. 123в, т. 3 от ЗООС в срока, определен в условията на комплексното разрешително.


Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Операторът на инсталацията или съоръжението представя на РИОСВ, на чиято територия осъществява дейността си, годишния доклад по чл. 123в, т. 6 от ЗООС, изготвен по образец, публикуван на интернет страницата на МОСВ, в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася докладът, на хартиен и електронен носител.
(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Регионалната инспекция по околната среда и водите изпраща годишния доклад по ал. 1 за становище по компетентност на съответната басейнова дирекция и изисква писмено становище в срок до 14 дни от датата на изпращането.
(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Въз основа на доклада по ал. 1 и становището по ал. 2 директорът на РИОСВ може да изисква от оператора да отстрани допуснати неточности или пропуски.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Регионалните инспекции по околната среда и водите изпращат ежегодно по електронен път в ИАОС одобрените годишни доклади по ал. 1 до един месец след одобряването на съответния годишен доклад, за което информира оператора.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Изпълнителната агенция по околна среда поддържа вътрешна информационна система, съдържаща докладите по ал. 1.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Глава осма.
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


Чл. 22. (1) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Достъпът до регистъра по чл. 129 ЗООС се осигурява чрез страницата на МОСВ в интернет.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Решението, липсата на необходимост от провеждане на процедура за случаите по чл. 123г от ЗООС, решението по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, разрешителното, мотивите за решението, както и информацията за участието на обществеността във вземането на решение при получаването им от друга страна членка във връзка с възможно трансгранично замърсяване се публикуват в регистъра по чл. 129 от ЗООС на страницата на МОСВ в интернет.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Информацията за поддържане на регистъра по чл. 129, ал. 4 ЗООС се изпраща от директора на РИОСВ до изпълнителния директор на ИАОС едновременно с доклада по чл. 20, ал. 4.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Програма за привеждане в съответствие" е документ, съдържащ една или повече технически мерки за изпълнение на влязла в сила нормативна уредба по околна среда, сроковете за чието изпълнение не са изтекли към датата за издаване на разрешителното.
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) "Значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда" е въздействие върху околната среда или човешкото здраве, при което е налице поне едно от изброените в т. ІІ А.1, 2 или 4 от приложение № 5 обстоятелства.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Наредбата въвежда разпоредби на глави първа и втора и приложение 3 на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ, L 334, 17/12/2010).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Министърът на околната среда и водите утвърждава методики за подпомагане на операторите на действащи и на нови инсталации.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)

§ 33. В шестмесечен срок от влизането в сила на постановлението директорите на РИОСВ отменят с решение издадените комплексни разрешителни за инсталации извън обхвата на приложение № 4 към ЗООС и едновременно с това уведомяват операторите какви разрешения/разрешителни следва да им бъдат издадени съгласно нормативната уредба по околна среда.

§ 34. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на: § 4; § 6, т. 3; § 11, т. 1 и 2; § 12, т. 2; § 15, т. 2; § 17, т. 5; § 19, т. 2, буква "а", т. 3, букви "б" - "д", т. 4, 5, 9 и 15; § 20, т. 9, буква "б"; § 21, т. 1, 2, 4 и т. 8, буква "б"; § 22; § 23, т. 1; § 24, 28 и 30, които влизат в сила от 7 януари 2014 г. за операторите съгласно § 98, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 32 от 2012 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 11 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2018 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 8 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2019 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2019 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, т. 1, т. 3, буква "б", т. 4 - 7, т. 9 - 18, § 2, т. 6, буква "б", подбуква "бб", т. 7, т. 10, букви "г" и "д", т. 11 - 17, § 3, т. 1, 2 и т. 5, буква "б", които влизат в сила на 28 август 2019 г.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

Заявление за издаване на комплексно разрешително

(Образец)

I. Нетехническо резюме на заявление за издаване на комплексно разрешително.

A. Обща информация.
1. По заявлението.
2. По дейността, за която се подава заявление.
2.1.1. (зал. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
2.1.2. Адрес за кореспонденция.
2.1.3. Адрес на централното управление.
2.1.4. Регистрационен номер.
2.1.5. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията.
2.1.6. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността.
2.1.7. Име на оператора.
2.2. Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 към ЗООС.

Б. Резюме и разрешителни.
1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявление.
1.1. Кратко описание на дейността.
1.2. Посочва се броят на работните часове и дни в рамките на една седмица за дейността.
1.3. Планирана дата за начало на строителните работи.
1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство.
1.5. Планирана дата на пускане в експлоатация.
1.6. Обобщени схеми, представящи планираната употреба на суровини, спомагателни материали, вода и енергия.
1.7. Информация, описваща използването на НДНТ и/или планираните действия, за постигане нивото на НДНТ, включително:
1.7.1. обстоятелства по чл. 123а, ал. 3 от ЗООС;
1.7.2. обстоятелства по чл. 123а, ал. 5 от ЗООС;
1.7.3. за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
1.8. Основание за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително.
1.9. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните програми (за оценка на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани при попълване на заявлението.
2. Разрешителни.
2.1. Компетентен орган по издаване на виза за проектиране и за издаване на разрешение за строеж.
2.1.1. (зал. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
2.2. Пречиствателна станция, в която ще се третират отпадъчните води от дейността - когато подателят на заявлението за издаване на комплексно разрешително предава отпадъчни води от работата на инсталациите за пречистване от друга фирма.
2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон и електронна поща на дружеството, в чиято пречиствателна станция постъпват отпадъчните води.
2.2.2. Схемата на канализация с мястото/местата на включване на отпадъчните води към канализационната система на приемника им и копие от договора между подателя и съответната фирма.
2.3. Компетентен орган за речния басейн.
2.3.1. (зал. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
2.3.2. Схема на канализацията и мястото/местата на заустване.
2.4. Решение за утвърждаване на окончателна площадка.
3. Кратък преглед на основното замърсяване на околната среда по отношение на:
3.1. Въздух.
3.2. Отпадъци.
3.3. Отпадъчни води.
3.4. Шум.
3.5. Риск от аварии с опасни химични вещества.
4. Становища на заинтересуваните юридически лица към датата на подаване на заявлението.

II. Информация от заявлението за издаване на комплексно разрешително, която ще се оценява от компетентния орган, издаващ разрешителното.
1. Местоположение на площадката, за която се подава заявление за издаване на комплексно разрешително.
1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс.
1.2. Лице за контакти.
1.3. Длъжност на лицето за контакти.
1.4. Схема на местоположението на всички сгради, съоръжения и дейности на площадката.
1.5. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината.
1.6. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.
2. Системно управление по околна среда.
2.1. Политика на фирмата по околна среда.
2.2. Система за управление по околна среда.
2.3. Докладване за управлението по околна среда.
2.4. Добри управленски практики.
3. Използване на НДНТ.
За всяка инсталация в обхвата на приложение № 4 към ЗООС се представя информация за прилаганата/планираната техника относно:
3.1. Прилагане на чл. 123а, ал. 5 от ЗООС.
3.2. Съответствие с приложимо заключение за най-добра налична техника, прието с решение на Европейската комисия.
3.3. При липса на съответствие по т. 2 - информация и доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
3.4. Описание на технологичните съоръжения (тези, в които се извършват производствени процеси).
3.5. Описание на всички пречиствателни съоръжения/техники за намаляване на емисиите.
3.6. Информация за:
3.6.1. употребявани количества суровини, опасни химични вещества, енергия, вода;
3.6.2. изпускани количества/концентрации на отпадъчни газове/води, отпадъци, риск от аварии.
4. Използвани ресурси.
4.1. Вода.
4.2. Енергия.
4.3. Суровини, спомагателни материали и горива.
4.3.1. Списък на резервоарите за съхранение.
5. Емисии във въздуха.
5.1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни газове.
5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници.
5.3. Неорганизирани емисии.
5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха.
5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.
5.6. Контрол и измервания.
6. Емисии на вредни и опасни вещества във водите.
6.1. Производствени отпадъчни води.
6.1.1. Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води.
6.1.2. Емисии.
6.1.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.1.4. Контрол и измерване.
6.2. Охлаждаща вода.
6.2.1. Пречиствателни съоръжения за охлаждащи води (след използването им за охлаждане).
6.2.2. Емисии.
6.2.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.2.4. Контрол и измерване.
6.3. Битово-фекални отпадъчни води.
6.3.1. Пречиствателни съоръжения за битово-фекални отпадъчни води.
6.3.2. Емисии.
6.3.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.3.4. Контрол и измерване.
6.4. Дъждовни води.
6.4.1. Разделяне на потоците на дъждовните води.
6.4.2. Пречиствателни съоръжения за дъждовни води.
6.4.3. Емисии.
6.4.4. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.4.5. Контрол и измерване.
7. Управление на отпадъците.
7.1. Образуване и третиране на образуваните отпадъци.
7.2. Приемане и третиране на приетите отпадъци.
7.3. Предварително съхраняване на отпадъци.
7.4. Инсталации, съоръжения и технологии за третиране на отпадъци.
7.5. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците.
8. Шум.
8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум.
8.2. Емисии.
8.3. Контрол и измерване.
8.4. Докладване на нивата на шум.
9. Опазване на почвите и подземните води. Информация в обхвата, изискван от чл. 122, ал. 2, т. 11 и 12 от ЗООС.
9.1. Опазване на подземните води.
9.1.1. Наличие на площадката на дейности и вещества, имащи отношение към изискванията за проучване, ползване и опазване на подземните води, в т.ч.:
9.1.1.1. пряко и непряко отвеждане, инжектиране и реинжектиране в подземните води;
9.1.1.2. дейности, които могат да доведат до непряко отвеждане.
9.1.2. Характеристика на подземните води по данни от:
9.1.2.1. извършено хидрогеоложко проучване включително сравнение със стандартите за качество и/или праговите стойности за подземните води;
9.1.2.2. извършен мониторинг на подземните води на площадката.
9.1.3. План за собствен мониторинг на подземните води.
10. Преходни режими на работа на инсталациите, за които се подава заявление (пускане, спиране, внезапни спирания и др.).
11. Аварийно планиране.
12. Декларация за достоверност на данните.

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 6, т. 3


Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително
(Образец)
 
Таблица 1. Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително
 
Дейности Инвес- Начало Край Резултати Метод
по   тиции на дей- на дей- от дей- за
ред   (в лв.) ността ността ността контрол
      (дата)      
             
             
Дейности: Описание на дейността (дейности-
  те), които трябва да се извършат,
  за да се приведат инсталациите
  в съответствие с нормативната
  уредба по околна среда.
Инвестиции: Инвестиции за дейността.
Начало: Дата (месец/година), когато се
  планира началото на дейността.
Приключване: Дата (месец/година), когато се
  планира приключването на дей-
  ността или въвеждането в екс-
  плоатация.
Резултат  
от дейността: Да се опише специфичният резул-
  тат (пример: намаляването на
  емисиите).
Метод за Описание на начина, по който
контрол: може да се контролира извър-
  шената дейност.


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

Комплексно разрешително

(Образец)

Условие № 1. Речник на използваните термини.
Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително.
Условие № 3. Обхват.
3.1. При необходимост - срок на разрешителното съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗООС.
Условие № 4. Капацитет на инсталациите.
Условие № 5. Управление на околната среда. Докладване.
Условие № 6. Тълкуване.
Условие № 7. Уведомяване.
Условие № 8. Използване на ресурси.
8.1. Използване на вода.
8.2. Използване на енергия.
8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.
Условие № 9. Емисии в атмосферата.
9.1. Работа на пречиствателното оборудване.
9.2. Емисии от точкови източници.
9.3. Неорганизирани емисии.
9.4. Интензивно миришещи вещества.
9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.
9.6. Условия за собствен мониторинг.
Условие № 10. Емисии на отпадъчни води.
10.1. Производствени отпадъчни води.
10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.1.2. Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения.
10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води.
10.1.4. Условия за собствен мониторинг.
10.2. Охлаждащи води.
10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.2.2. Емисионни норми.
10.2.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемник на заустваните охлаждащи води.
10.2.4. Условия за собствен мониторинг.
10.3. Битово-фекални води.
10.3.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.3.2. Емисионни норми.
10.3.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемник на заустваните битово-фекални води.
10.3.4. Условия за собствен мониторинг.
10.4. Дъждовни води.
10.4.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.4.2. Емисионни норми.
10.4.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците.
10.4.4. Условия за собствен мониторинг.
Условие № 11. Управление на отпадъците.
11.1. Образуване и третиране на образуваните отпадъци.
11.2. Приемане и третиране на приетите отпадъци.
11.3. Предварително съхраняване на отпадъци.
11.4. Анализи на отпадъците.
Условие № 12. Шум.
Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.
13.1. Опазване на почвата.
13.1.1. Мерки за опазване на почвата от замърсяване.
13.1.2. Условия за мониторинг на почвата.
13.2. Опазване на подземните води.
13.2.1. Мерки за опазване на подземните води от замърсяване.
13.2.2. Условия за мониторинг на подземните води.
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии.
Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други).
Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.


Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))


Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

Информация за планирана промяна


I А. Кратко техническо описание на промяната, включително за коя от инсталациите, разрешени в комплексното разрешително, се отнася.
I Б. Във връзка с чл. 16, ал. 1 - информация за изпълнение на разпоредбите на глава шеста, раздел IIІ от ЗООС.
II А. Когато е планирана промяна в инсталация в обхвата на приложение № 4 към ЗООС, се представя информация за преценка на наличието на значително отрицателно въздействие върху околната среда или човешкото здраве, както следва:
1. Предвидено увеличение на количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад за безопасност по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.
2. Наличие на въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда.
3. Изменение на физическите параметри на емисиите (температура, налягане, вискозитет, агрегатно състояние, размер и форма на частиците, плътност, цвят и др.) или на начина на изпускането им, включително местоположение или параметри на изпускащите устройства или точките на заустване, или увеличаване над пределно допустимите норми на изпусканите вещества по вид или количество.
4. При наличие на изменения/увеличения по т. 3 се представя заключение за очаквано:
4.1. увеличаване броя на засегнатото от емисиите на вредни вещества в околната среда население;
4.2. увеличаване на емисиите (вид и/или количество) в отпадъчните води или газове към вече засегнатото население;
4.3. въздействие върху допълнителен (друг) воден обект.
5. При наличие на изменения/увеличения по т. 3 на емисии в атмосферата и във връзка с т. 4.1 и 4.2 операторът представя математическо моделиране на приноса на емисиите във въздуха преди и след осъществяване на промяната към концентрациите на вредни вещества в приземния слой на атмосферата. Прилагат се ползваните входни данни и DAT файлове.
Забележка. За моделирането преди промяната се използват емисионните ограничения, поставени в разрешителното.
ІІ Б. Предвидено увеличение на капацитета, което само по себе си достига праговите стойности, определени в приложение № 4 към ЗООС.
II В. Оценка на необходимостта от промяна на условия или от поставяне на нови условия в издаденото комплексно разрешително във връзка с планирана промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС:

Изменение в
резултат от
промяната

(ДА/НЕ)

Информация за промени в изброените аспекти на работата на
инсталациите спрямо разрешените в условията на КР

 

1. Промяна на използваните термини и съкращения.

 

2. Инсталации, обхванати от разрешителното.

2.1. Изграждане на нови промишлени инсталации/промяна в действащите.

2.2. Промяна във вида (включително нови такива) или количеството на произвежданите продукти.

 

3. Капацитет на инсталациите.

3.1. Промени в наличния капацитет на действащи инсталации след реализирането на планираната промяна/мярка.

3.2. Капацитет на нови инсталации - обект на планираната промяна/мярка.

 

4. Използване на ресурси - промени в употребата на ресурси след изпълнението на планираната промяна/мярка:

 

4.1. Използване на вода - консумацията на водата за производствени нужди за единица продукт.

 

4.2. Използване на енергия - консумацията на енергия (топло- и електроенергия) за единица продукт.

 

4.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

4.3.1. видът и/или консумацията на суровините, спомагателните материали и горивата за единица продукт;

4.3.2. промени в съхранението на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

 

5. Емисии в атмосферата.

5.1. Работа на пречиствателното оборудване - промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнението на планираната промяна/мярка:

5.1.1. видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови такива или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи такива);

5.1.2. ефективността на съществуващите след изпълнение на инвестиционната мярка пречиствателни съоръжения, в случай че са поставени условия към ефективността.

5.2. Емисии от точкови източници - промени в емисиите от точкови източници след изпълнение на планираната промяна/мярка:

5.2.1. изпускащите устройства (изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи, промяна във височината и др.);

5.2.2. източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);

5.2.3. количеството (дебитът) на отпадъчните газове;

5.2.4. вид и концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове.

5.3. Условия за мониторинг - промяна в изискванията за мониторинг на отпадъчните газове след изпълнение на планираната промяна/мярка.

5.4. Промени в неорганизираните емисии и интензивно миришещите вещества след изпълнението на инвестиционната мярка - източници и вид.

 

6. Емисии на отпадъчни води:

6.1. Работа на пречиствателните станции/съоръжения:

6.1.1. промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнение на планираната промяна/мярка:

6.1.2. видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови такива или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи такива);

6.1.3. ефективността на съществуващите пречиствателни съоръжения след изпълнението на инвестиционната мярка, в случай че са поставени условия към ефективността.

 

6.2. Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения.

Промени в емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води след изпълнението на планираната промяна/мярка:

6.2.1. източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);

6.2.2. количеството (дебитът) на отпадъчните води;

6.2.3. показателите за качество на отпадъчните води (включително вид и концентрации);

6.2.4. точките на заустване на отпадъчните води във водни обекти и/или канализационната система на населените места, изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи.

6.3. Условия за мониторинг - изискванията за мониторинг на показателите за качество и количество на отпадъчните води след изпълнение на планираната промяна/мярка.

 

7. Управление на отпадъците - промени в управлението на отпадъците след изпълнение на планираната промяна/мярка:

7.1. видът или количеството на образуваните на площадката отпадъци; оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци;

7.2. обезвреждането на отпадъци;

7.3. видът или количеството на приеманите за третиране отпадъци;

7.4. площадките за предварително съхраняване, включително максимално количество на отпадъците, които могат да бъдат съхранявани на площадките.

 

8. Шум - промени по отношение на шума след изпълнение на планираната промяна/мярка - звуковата мощност и нивото на шума по границите на площадката и мястото на въздействие след изпълнение на инвестиционната мярка.

 

9. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване - промени в опазването на подземните води и почвите след изпълнение на планираната промяна/мярка:

9.1. Подземни води:

9.1.1. показателите за качество на подземните води;

9.1.2. дейностите по опазване на подземните води от замърсяване;

9.1.3. честотата на мониторинг.

9.2. Почви:

9.2.1. показателите за качество на почвите;

9.2.2. дейностите по опазване на почвите от замърсяване;

9.2.3. честотата на мониторинг.

 

10. Наличие на площадката на нови опасни вещества съгласно определението в ЗООС.

 

11. Предотвратяване и действия при аварии - промени в предотвратяването и действията при аварии след изпълнението на инвестиционната мярка:

11.1. видът и количествата на класифицираните като опасни вещества съгласно ЗЗВВХВС;

11.2. аварийният план и/или докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии, съответно докладът за безопасност.

 

12. Преходни и анормални режими на работа - промени в работа на инсталацията при преходни режими (пускане, спиране, внезапни спирания и др.) след изпълнението на инвестиционната мярка.

 

13. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

13.1. прекратяване експлоатацията на инсталации или на части от тях за определен период в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка;

13.2. извеждане от експлоатация на инсталацията, свързана с окончателното прекратяване на дейности, демонтиране на съоръжения или комуникации и почистване на терени в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка."


Приложение № 6 към чл. 16, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г., предишно Приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3, изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)


I. Информация за промени в изброените аспекти на работата на инсталациите спрямо разрешените в условията на КР, както следва:
1. Промяна на използваните термини и съкращения.
2. Изграждане на нови промишлени инсталации/промяна в действащите:
  2.1. Промяна във вида (включително нови такива) или количеството на произвежданите продукти.
3. Капацитет на новите инсталации.
4. Промени в наличния капацитет на действащи инсталации след реализирането на инвестиционната мярка.
5. Промени в употребата на ресурси след изпълнението на инвестиционната мярка:
  5.1. Консумацията на водата за производствени нужди - за единица продукт.
  5.2. Консумацията на енергия (топло- и електроенергия) - за единица продукт.
  5.3. Видът и/или консумацията на суровините, спомагателните материали и горивата - за единица продукт.
6. Промени в съхраняването на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.
7. Емисии в атмосферата:
  7.1. Промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнението на инвестиционната мярка:
  7.1.1. Видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи съоръжения);
  7.1.2. Ефективността на съществуващите след изпълнение на инвестиционната мярка пречиствателни съоръжения, в случай че са поставени условия към ефективността.
  7.2. Промени в емисиите от точкови източници след изпълнението на инвестиционната мярка:
  7.2.1. Изпускащите устройства (изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи, промяна във височината и др.);
  7.2.2. Източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);
  7.2.3. Количеството (дебитът) на отпадъчните газове;
  7.2.4. Видът и концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове;
  7.2.5. Изискванията за мониторинг на отпадъчните газове.
  7.3. Промени в неорганизираните емисии и интензивно миришещите вещества след изпълнението на инвестиционната мярка - източници и вид.
8. Емисии на отпадъчни води:
  8.1. Промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнението на инвестиционната мярка:
  8.1.1. Видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи съоръжения);
  8.1.2. Ефективността на съществуващите пречиствателни съоръжения след изпълнението на инвестиционната мярка, в случай че са поставени условия към ефективността.
  8.2. Промени в емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води след изпълнението на инвестиционната мярка:
  8.2.1. Източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);
  8.2.2. Количеството (дебитът) на отпадъчните води;
  8.2.3. Показателите за качество на отпадъчните води (включително вид и концентрации);
  8.2.4. Точките на заустване на отпадъчните води във водни обекти и/или канализационната система на населените места - изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи;
  8.2.5. Изискванията за мониторинг на показателите за качество и количество на отпадъчните води.
9. Промени в управлението на отпадъците след изпълнението на инвестиционната мярка:
  9.1. Видът или количеството на образуваните на площадката отпадъци.
  9.2. Видът или количеството на приеманите за третиране отпадъци.
  9.3. Площадките за предварително съхраняване, включително максимално количество на отпадъците, които могат да бъдат съхранявани на площадките.
  9.4. Транспортирането на отпадъците.
  9.5. Оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци.
  9.6. Обезвреждането на отпадъци.
10. Промени по отношение на шума след изпълнението на инвестиционната мярка:
  10.1. Звуковата мощност и нивата на шума по границата на площадката и в мястото на въздействие след изпълнението на инвестиционната мярка.
  10.2. Изискванията за мониторинг (включително честота).
11. Промени в опазването на подземните води и почвите след изпълнението на инвестиционната мярка:
  11.1. Подземни води:
  11.1.1. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
  11.1.2. На показателите за качество;
  11.1.3. На дейностите по опазване на подземните води;
  11.1.4. На показателите и честота на мониторинга.
  11.2. Почви:
  11.2.1. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
  11.2.2. На показателите за качество;
  11.2.3. На дейностите по опазване на подземните води;
  11.2.4. На показателите и честота на мониторинга.
12. Наличие на площадката на нови опасни вещества по смисъла на § 1, т. 54, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗООС.
13. Промени в предотвратяването и действията при аварии след изпълнението на инвестиционната мярка:
  13.1. Видът и количествата на опасните вещества по смисъла на § 1, т. 54, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗООС.
  13.2. Аварийният план и/или докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии, съответно докладът за безопасност.
14. Промени в работа на инсталацията при преходни режими (пускане, спиране, внезапни спирания и други) след изпълнението на инвестиционната мярка.
15. Промени, свързани със:
  15.1. Прекратяване експлоатацията на инсталации или на части от тях за определен период от време в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка.
  15.2. Извеждане от експлоатация на инсталацията, свързана с окончателното прекратяване на дейности, демонтиране на съоръжения или комуникации и почистване на терени в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка.
II. За аспектите на работата на инсталацията, за които съгласно т. I операторът е информирал за наличие на промяна, се представя:
1. Информация за тези аспекти съгласно съответните раздели на заявлението за издаване на комплексно разрешително.
2. Предложения за нови условия или промяна на съществуващите в разрешителното.
3. Оценка на оператора за съответствие на всеки от аспектите на промяната и предложенията по т. II.2 с действащите нормативни изисквания, включително списък на нормативните актове, съответствието с които е оценено.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти