Logo Вторник, 23 Юли
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., попр. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират условията и редът за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения, както и при съществената им промяна за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) С наредбата се определят и:
1. съдържанието и формата на заявленията за комплексни разрешителни;
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) редът и начинът за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ);
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) редът и начинът за преразглеждане, изменение, актуализиране и отменяне на издадени комплексни разрешителни;
4. редът и начинът на отчитане на емисиите на вредни вещества;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) условията за мониторинга по чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7 ЗООС и задължението за предоставяне на съответната информация за органите, отговорни за извършването на контрола по чл. 120, ал. 5 ЗООС.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)

Чл. 2. (1) Комплексно разрешително се издава при спазване на следния ред:
1. подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително;
2. разглеждане и проверка на постъпилото заявление, допълване на заявлението, при необходимост, и осигуряване достъп на заинтересуваните лица до заявлението, включително в държавите, засегнати от дейността на инсталациите в случай на трансграничен пренос;
3. издаване на комплексното разрешително и осигуряване достъп на заинтересуваните лица до разрешителното, включително в държавите, засегнати от дейността на инсталациите в случай на трансграничен пренос.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При разглеждане на постъпилото заявление компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС извършва проверка дали операторът е планирал/осъществил необходимите мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването съгласно изискванията на наредбата, като обръща внимание на следните критерии:
1. оценка на възможностите за намаляване потреблението на енергия, вода и суровини;
2. оценка на мерките за оптимизиране на производствения процес;
3. оценка на мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, а където това е невъзможно - на потенциала за тяхното оползотворяване.
(3) Компетентният орган по чл. 120 ЗООС издава комплексното разрешително, след като с проверката по ал. 2 установи, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) операторът е планирал/осъществил необходимите мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването чрез прилагане на най-добрите налични техники по смисъла на ЗООС;
2. експлоатацията на инсталациите и съоръженията няма да предизвика нарушаване на нормите за качество на околната среда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НДНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ЗА НДНТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Операторът на инсталация по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 ЗООС определя НДНТ за съответната инсталация въз основа на заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия или описани в референтни документи за НДНТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) При определяне на НДНТ съгласно чл. 123, ал. 4 и ал. 5, т. 1 ЗООС се вземат предвид:
1. използването на нискоотпадъчна технология;
2. използването на по-малко опасни вещества;
3. оползотворяването на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е възможно;
4. сравнимите процеси, съоръжения или методи на експлоатация, прилагани успешно в промишлен мащаб;
5. технологичният напредък и промените в научните познания и разбирания;
6. видът, количеството и въздействието на изпусканите емисии;
7. датата за пускане в експлоатация на нови или действащи инсталации;
8. периодът, необходим за внедряване на най-добрите налични техники;
9. видът и ефективното потребление на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергия;
10. необходимостта от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда;
11. необходимостта от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последствията за околната среда;
12. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) информация, публикувана от публични международни организации.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))
(4) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС операторите/възложителите определят НДНТ при процедурите по чл. 99а ЗООС.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Министерството на околната среда и водите публикува на интернет страницата си заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, в срок до един месец от влизането им в сила, като писмено уведомява за това компетентния орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС.

Глава трета.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Заявленията за издаване на комплексно разрешително на инсталации и съоръжения по приложение № 4 към ЗООС се подават в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) Заявленията за издаване на комплексно разрешително се подават на електронен и на хартиен носител, като заявленията на хартиен носител са в 4 екземпляра със съдържанието и формата, определени в приложение № 1, заедно със съответните документи и декларация за достоверност на данните, изискуеми съгласно същото приложение. При различия в данните на хартиения и електронния носител се приемат данните на хартиения носител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Операторът представя към заявлението и информация за изпълнение на разпоредбите на глава шеста и на глава седма, раздел I от ЗООС. Резултатите от извършена ОВОС и заключенията от оценката на риска от големи аварии с опасни вещества с описание на мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях може да се включат в заявлението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Заявлението за издаване на комплексно разрешително задължително съдържа и предложения за собствен мониторинг в обхвата на разпоредбите на чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7 ЗООС.
(6) Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) договор с водоснабдително дружество;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) информация за платена такса за издаване на комплексно разрешително и дата на заплащане;
3. когато оператор на действаща инсталация е задължен да изпълни влязла в сила нормативна уредба по околна среда, сроковете за чието изпълнение не са изтекли към датата на срока за издаване на разрешителното - програма за привеждане в съответствие за действащи инсталации със съдържанието и формата, определени в приложение № 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) в случаите на действащи инсталации или части от тях по чл. 9а, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - актуални протоколи от анализи на работна среда.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС изисква по служебен път решенията по ОВОС или за преценка за неизвършване на ОВОС, актуално разрешително за водовземане, актуално разрешително за заустване на отпадъчни води, виза за проектиране, скица на поземления имот или извадка от действащ подробен устройствен план и в случаите по ал. 6, т. 4 - утвърден план за управление на разтворителите от предходната година, а в случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС, решенията и разрешителните съгласно нормативната уредба по околна среда, които се издават преди или по време на изграждането на съоръженията/инсталациите на площадката.


Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При наличие на държавна или служебна тайна операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При наличие на производствена или търговска тайна, определена със закон, операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на съответния закон.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган взема необходимите мерки за запазване на тайната.

Глава четвърта.
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО


Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При проверките по чл. 122а, ал. 1 ЗООС ИАОС изисква становища от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и басейнова дирекция.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Проверките на място по чл. 122а, ал. 1 ЗООС се извършват от упълномощени със заповед длъжностни лица от ИАОС и съответната РИОСВ. След извършена проверка на място се съставя протокол, който се прилага към заявлението.
(5) При необходимост в проверките по ал. 4 вземат участие и упълномощени със заповед длъжностни лица от съответната басейнова дирекция.


Чл. 7. (1) Операторът допълва заявлението, когато с проверките по чл. 6 са установени непълноти съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 за съдържание и форма и/или несъответствия съгласно протокола по чл. 6, ал. 4.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Допълненото заявление по чл. 122а, ал. 3 ЗООС се подава до компетентния орган съгласно чл. 4, ал. 1 и 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Изпълнителната агенция по околна среда предоставя един екземпляр от заявлението/допълненото заявление на хартиен носител в съответната община по местонахождението на инсталацията. Изпълнителната агенция по околна среда и общината (общините) осигуряват достъп съгласно чл. 122а, ал. 5 ЗООС до хартиения екземпляр, включително предоставят копие по електронен път при поискване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Обявление за процедурата и условията за достъп по чл. 122а, ал. 5 ЗООС до заявлението се публикува на интернет страниците на ИАОС и на общината (общините) по местонахождението на инсталацията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Обявлението по ал. 3 съдържа информация за:
1. обстоятелството, че решението е предмет на консултации с други държави членки, когато е приложимо;
2. оператора на инсталацията;
3. вида на възможното решение - за изграждане и/или експлоатация на инсталация, или за изменение на комплексно разрешително;
4. дейността, която се извършва/ще се извършва в инсталацията;
5. компетентния орган за вземането на решение;
6. органите, от които може да бъде получена информация, както и срока и мястото за получаването и;
7. органите, до които могат да се подават забележките, разясненията и възраженията на заинтересуваните лица, както и срока и мястото за подаването им;
8. посочване на времето и мястото или средствата, чрез които съответната информация ще се предостави.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) При подадено заявление за издаване на комплексно разрешително от оператор на инсталация или съоръжение в друга страна - членка на Европейския съюз, които могат да предизвикат трансграничен пренос на замърсяване на територията на Република България, министърът на околната среда и водите предоставя достъп на обществеността по местонахождение на очакваното замърсяване.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Глава пета.
ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ, ОТМЯНА И ИЗМЕНЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Техническата оценка по чл. 123б, ал. 1 ЗООС посочва и приложимата НДНТ. В случай на трансгранично въздействие техническата оценка се изпраща на засегнатата държава заедно с решението съгласно чл. 127, ал. 1 ЗООС.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В 14-дневен срок от получаване на информация по ал. 1 от друга страна - членка на Европейския съюз, министърът на околната среда и водите организира предоставянето и на засегнатата общественост.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Комплексното разрешително по чл. 117 ЗООС се издава от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС със съдържанието и формата съгласно приложение № 3.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган отчита резултатите от:
1. извършена ОВОС, в т.ч. условията и мерките в решението по ОВОС или в решението, с което е преценено да не се извършва ОВОС, и оценката по чл. 99а ЗООС, при издаване на комплексно разрешително за инсталация, към която се прилагат изискванията на глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС;
2. консултациите със заинтересованите лица, в т.ч. с държавите, засегнати от дейността на инсталацията в условията на трансгранично въздействие.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Проектите на комплексни разрешителни се съгласуват от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) За действащи инсталации или за части от тях в срока по чл. 122а, ал. 6 ЗООС съответната РИОСВ изготвя становище относно наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, с които се гарантира изпълнението на условията в проекта на разрешителното.
(5) В случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС в срока по чл. 122а, ал. 6 ЗООС съответната РИОСВ изготвя становище относно наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, с които се гарантира изпълнението на условията в проекта на разрешителното.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) След съгласуване на проекта по чл. 122а, ал. 6 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС в срок 7 дни писмено уведомява оператора за изготвения проект, като му изпраща екземпляр от него.
(7) В срок 10 дни от уведомяването по чл. 122а, ал. 6 ЗООС операторът има право да направи писмени бележки, разяснения и възражения по проекта на разрешително до компетентния орган.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При изпратени в срока по ал. 7 писмени бележки, разяснения и възражения по проекта на разрешително от страна на оператора ИАОС ги разглежда и насрочва среща за консултации с оператора. За протичането и резултатите от срещата представител на ИАОС съставя протокол. Протоколът се прилага към техническата оценка по чл. 8.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) След изтичането на срока по ал. 7, ако не са представени бележки, разяснения и възражения или след срещата за консултации по ал. 8, при необходимост ИАОС, предлага на оператора да представи преди изтичането на срока по чл. 122а, ал. 7 ЗООС програма за привеждане в съответствие или актуализиране на вече представената програма, като писмено посочва условията от проекта на разрешително, за спазването на които следва да бъдат предложени мерки и сроковете за тяхното изпълнение.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че са спазени изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС и на наредбата, органът по чл. 120, ал. 1 ЗООС издава с решение комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и 2 ЗООС.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че операторът не може да осигури необходимите условия, които да гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на закона, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС отказва с решение издаването на комплексно разрешително. В случаите по чл. 118, ал. 1 ЗООС компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС уведомява за това органа, компетентен по издаване на разрешение за строеж.
(3) Гарантиране на съответствието по ал. 2 за действащи инсталации и съоръжения се осъществява по и доказва чрез програмата за привеждане в съответствие във вида и формата съгласно приложение № 2 и чрез наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, чрез които ще се изпълняват условията в разрешителното. Програмата съдържа дейности за изпълнение на условията и сроковете в комплексното разрешително.
(4) В случаите по чл. 118, ал. 3 ЗООС съответствието по ал. 2 се гарантира от наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктовете за собствен мониторинг, чрез които ще се изпълняват условията в разрешителното.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случаите по ал. 2, когато несъответствието с изискванията на глава седма, раздел II от ЗООС и на наредбата бъде отстранено, операторът има право да подаде до компетентния орган ново заявление за издаването на комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Когато операторът прекрати дейност по приложение № 4 към ЗООС или част от нея, в резултат на което на площадката, за която е издадено комплексното разрешително, не са налични инсталации в обхвата на приложението, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС отменя с решение решението за издаване на комплексно разрешително.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Преди отмяната на комплексното разрешително операторът осъществява необходимите дейности в изпълнение на чл. 121, т. 8 от ЗООС, които са определени в условията на разрешителното за случаите на прекратяване на дейността или на част от нея. След приключване на дейностите операторът уведомява съответната РИОСВ.
(3) В срок един месец от уведомяването по ал. 2 РИОСВ потвърждава изпълнението на дейностите по прекратяване на дейността или на част от нея с констативен протокол, потвърждаващ, че на площадката не се извършва дейност в обхвата на приложение № 4 към ЗООС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Директорът на РИОСВ представя в ИАОС уведомлението по ал. 2 и констативния протокол по ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 3 решението за отмяна се издава от компетентния орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС в срок един месец от представянето на уведомлението и констативния протокол по ал. 4.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При промяна на оператора на всички инсталации по издадено комплексно разрешително новият оператор е длъжен в 14-дневен срок да уведоми компетентния орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС, като представи доказателства за промяната.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 20 дни от получаване на уведомлението по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС издава решение за изменение на комплексното разрешително. Предаването на екземпляри от решението на оператора, МОСВ, РИОСВ и басейновата дирекция се извършва в съответствие с чл. 15, ал. 2 и 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случай че не се установи промяната по ал. 1, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС подготвя мотивиран отказ за промяна на оператора.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) При промяна на оператора на част от инсталация/инсталации по издадено комплексно разрешително компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС преразглежда и актуализира комплексното разрешително съгласно чл. 124, ал. 2, т. 2 и чл. 126, ал. 4 ЗООС.
(6) В случаите по ал. 5 компетентният орган издава решение за:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) комплексно разрешително - на новия оператор за инсталацията/инсталациите, за която/които е установена промяна на оператора;
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) актуализиране на комплексното разрешително на оператора, на когото е издадено разрешителното, като от обхвата му отпада инсталацията/инсталациите по т. 1, след влизане в сила на решението по т. 1.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Изпълнителният директор на ИАОС издава комплексното разрешително по чл. 117 ЗООС в 3 екземпляра на хартиен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 14 дни от издаването на комплексното разрешително на оператора и на съответната РИОСВ се предава по един оригинал на хартиен носител и копие на електронен носител. От оригиналните екземпляри на комплексното разрешително може да се издават преписи по съответния ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 2 копие от комплексното разрешително на хартиен и електронен носител се предава в МОСВ и в съответната басейнова дирекция.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В случаите по чл. 11, ал. 1 в срок 10 дни от издаването на решението ИАОС предоставя по електронна поща в МОСВ копие на техническата оценка по чл. 8, ал. 1.

Глава шеста.
ОЦЕНКА НА ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ, ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Информация за планирана промяна по чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗООС се подава съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 след приключване на процедурите по глава шеста на ЗООС, в случай че такива се изискват.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) При преценката по чл. 126, ал. 1 ЗООС се установява наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда.
(3) Преразглеждане на комплексно разрешително се извършва:
1. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 ЗООС - незабавно, след установяване на необходимост от промяна на поставените в разрешителното емисионни ограничения или включване в условията на разрешителното на нови емисионни ограничения;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 2 ЗООС - след представяне на информацията по приложение № 6 и доказателства за прилагането на НДНТ;
3а. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 3 ЗООС - след установяване наличието на съответните обстоятелства и представяне от оператора на информацията по приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3 и доказателства за прилагането на НДНТ;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) в останалите случаи по чл. 124, ал. 2 ЗООС - при влезли в сила:
а) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) заключения за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, свързани с основната дейност на дадена инсталация - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3 и/или доказателства за прилагането на НДНТ, включително за съответствие с приетите заключения или за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5 ЗООС;
б) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) нови нормативни разпоредби по отношение на изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 4 ЗООС - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и на доказателства за прилагането на НДНТ;
в) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) нови нормативни разпоредби, различни от разпоредбите по букви "а" и "б" в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 5 ЗООС - след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и на доказателства за прилагането на НДНТ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 16 от 2018 г., в сила от 20.02.2018 г.) Информацията по ал. 3, т. 4, буква "а" се представя от оператора в срок 9 месеца от публикуването на решение на Европейската комисия за приемане на заключение за НДНТ в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Информацията по ал. 3, т. 3, 3а и 4 се представя от оператора в ИАОС в 3 екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Наличието на съответствие на планирана промяна в работата на инсталация с нормативната уредба по околна среда, необходимостта от актуализиране или изменение на разрешителното и условията за това се съгласуват със съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) За съгласуването по ал. 6 ИАОС изпраща по един екземпляр от представената информация, включително по електронна поща, на съответните РИОСВ и басейнова дирекция, като изисква писмени становища в срок 7 дни от датата на изпращането.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) ИАОС обобщава получените становища и изготвя предложение за конкретни промени в комплексното разрешително. Предложението се изпраща по електронна поща на органите, представили становища, и на оператора, внесъл информацията по ал. 5.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Предложението по ал. 8 се обсъжда на среща, организирана от ИАОС. В срещата участват представители на органите, представили становища, и на оператора, представил информацията по ал. 5. За срещата представител на ИАОС съставя протокол за взетите решения по отношение на:
1. необходимост от актуализиране на комплексното разрешително във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 2 - 6 и ал. 5 ЗООС или изменение на комплексното разрешително във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 1 ЗООС; в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 6 и ал. 5 ЗООС решението се основава на мотивирано приемане/неприемане на представените от оператора съгласно ал. 3, т. 4, буква "а" доказателства за прилагане на НДНТ;
2. конкретни промени, включително допълнения, в условията на комплексното разрешително, в т. ч. за привеждане в съответствие с влязло в сила решение на Европейската комисия за приемане на НДНТ.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) За участие в срещите по ал. 9 длъжностните лица от ИАОС и от съответните РИОСВ и басейнова дирекция се упълномощават от съответните директори.
(11) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(12) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При необходимост ИАОС организира проверка на място от упълномощени длъжностни лица от ИАОС, от съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС приключва преразглеждането със заключение относно необходимостта от актуализиране/изменение на комплексното разрешително въз основа на протокола по ал. 9, като уведомява писмено за това оператора, МОСВ и съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(14) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(15) Преразглеждането приключва в срок един месец от представянето на информацията по ал. 5.
(16) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) В случаите по чл. 124, ал. 2, т. 2 ЗООС, ако в резултат от промяната не се осигурява съответствие с нормативната уредба по околна среда, компетентният орган мотивирано отказва да актуализира комплексното разрешително.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 45 дни от уведомяването по чл. 16, ал. 13 ИАОС изготвя проект на решение за изменение на комплексното разрешително.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 1 проектът се съгласува със съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срока по ал. 1 ИАОС съвместно с общината по местонахождение на инсталацията осигуряват обществен достъп до проекта съгласно чл. 122а, ал. 5 ЗООС и чл. 7, ал. 3 и 4.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 20 дни от приключване на обществения достъп компетентният орган по чл. 120, ал. 1 ЗООС издава решение за изменение на комплексното разрешително.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Решението по ал. 5 се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Предаването на решението за изменение на комплексно разрешително на оператора, МОСВ и на съответните РИОСВ и басейнова дирекция се извършва по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 10 дни от издаването на решението за изменение ИАОС изготвя и изпраща на лицата по ал. 7 обобщен вариант на комплексното разрешително, в който са записани окончателните текстове на променените условия, в резултат на всички извършени от издаването на разрешителното промени. Обобщеният вариант на комплексното разрешително започва със съответната си заглавна страница. Обобщеният вариант се изпраща по електронна поща.
(9) Променените условия в текста на обобщения вариант се отбелязват, като непосредствено след номера на конкретното условие в скоби се постави информация за решението, с което е променено.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Всяко изменение на комплексно разрешително се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б ЗООС, като информацията се добавя в края на вече съществуващия документ. Информацията включва хода на протичане на преразглеждането и изменението на комплексното разрешително и мотивите за промяна на всяко условие. В техническата оценка се вписват всички нови условия и всички стари текстове на променените условия.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) При актуализиране на комплексно разрешително в случаите по чл. 123а, ал. 3 ЗООС срокът за предоставяне на проекта на решение за актуализиране на обществен достъп не се включва в срока по чл. 126, ал. 4 ЗООС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) При необходимост в срока по чл. 126, ал. 4 ЗООС ИАОС провежда консултации с оператора на инсталацията.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Решението за актуализиране на комплексно разрешително се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Предаването на решението за актуализиране на комплексно разрешително на оператора, МОСВ и на съответните РИОСВ и басейнова дирекция се извършва по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В срок 10 дни от издаването на решението за актуализиране ИАОС изготвя и изпраща на лицата по ал. 6 обобщен вариант на комплексното разрешително, в който са записани окончателните текстове на променените условия, в резултат на всички извършени от издаването на разрешителното промени. Обобщеният вариант на комплексното разрешително започва със съответната си заглавна страница. Обобщеният вариант се изпраща по електронна поща.
(8) Променените условия в текста на обобщения вариант се отбелязват, като непосредствено след номера на конкретното условие в скоби се постави информация за решението, с което е променено.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) Всяко актуализиране на комплексно разрешително се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б ЗООС, като информацията се добавя в края на вече съществуващия документ. Информацията включва хода на протичане на преразглеждането и актуализирането на комплексното разрешително и мотивите за промяна на всяко условие. В техническата оценка се вписват всички нови условия и всички стари текстове на променените условия.

Глава седма.
ПРИЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*)) (1) Контролът по изпълнението на условията в издаденото комплексно разрешително се извършва от съответната РИОСВ.
(2) Операторът на инсталацията изготвя и представя за съгласуване плана по чл. 125, ал. 1, т. 3 ЗООС в срока, определен в условията на комплексното разрешително.


Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Операторът на инсталацията или съоръжението представя на РИОСВ и на басейновата дирекция, на чиято територия осъществява дейността си, годишния доклад по чл. 125, ал. 1, т. 6 ЗООС, изготвен по образец, публикуван на интернет страницата на МОСВ, в срок 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася докладът, на хартиен и електронен носител.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Регионалните инспекции по околната среда и водите изпращат ежегодно по електронен път в ИАОС годишните доклади по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Изпълнителната агенция по околна среда поддържа вътрешна информационна система, съдържаща докладите по ал. 1.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Глава осма.
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


Чл. 22. (1) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Достъпът до регистъра по чл. 129 ЗООС се осигурява чрез страницата на МОСВ в интернет.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(5) Решението, включително разрешителното, мотивите за решението, както и информацията за участието на обществеността във вземането на решение при получаването им от друга страна членка във връзка с възможно трансгранично замърсяване, се публикуват на страницата на МОСВ в интернет.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Информацията за поддържане на регистъра по чл. 129, ал. 4 ЗООС се изпраща от РИОСВ едновременно с доклада по чл. 20, ал. 2.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Програма за привеждане в съответствие" е документ, съдържащ една или повече технически мерки за изпълнение на влязла в сила нормативна уредба по околна среда, сроковете за чието изпълнение не са изтекли към датата за издаване на разрешителното.
2. "Значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда" е въздействие върху околната среда или човешкото здраве, при което е налице поне едно от изброените в т. II А.1, 2, 3 или 5 от приложение № 5 обстоятелства.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Наредбата въвежда разпоредби на глави първа и втора и приложение 3 на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ, L 334, 17/12/2010).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.


§ 3. Министърът на околната среда и водите утвърждава методики за подпомагане на операторите на действащи и на нови инсталации и дава указания по прилагането на наредбата.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)

§ 33. В шестмесечен срок от влизането в сила на постановлението директорите на РИОСВ отменят с решение издадените комплексни разрешителни за инсталации извън обхвата на приложение № 4 към ЗООС и едновременно с това уведомяват операторите какви разрешения/разрешителни следва да им бъдат издадени съгласно нормативната уредба по околна среда.

§ 34. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на: § 4; § 6, т. 3; § 11, т. 1 и 2; § 12, т. 2; § 15, т. 2; § 17, т. 5; § 19, т. 2, буква "а", т. 3, букви "б" - "д", т. 4, 5, 9 и 15; § 20, т. 9, буква "б"; § 21, т. 1, 2, 4 и т. 8, буква "б"; § 22; § 23, т. 1; § 24, 28 и 30, които влизат в сила от 7 януари 2014 г. за операторите съгласно § 98, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 32 от 2012 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 11 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2018 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 8 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2019 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*), изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Заявление за издаване на комплексно разрешително

(Образец)

I. Нетехническо резюме на заявление за издаване на комплексно разрешително.
A. Обща информация.
1. По заявлението.
2. По дейността, за която се подава заявление.
2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронна поща на собственика на дейността.
2.1.2. Адрес за кореспонденция.
2.1.3. Адрес на централното управление.
2.1.4. Регистрационен номер.
2.1.5. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят инсталациите и съоръженията.
2.1.6. Наименование и адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността.
2.1.7. Име на оператора.
2.2. Категория на промишлената дейност съгласно приложение № 4 към ЗООС.
Б. Резюме и разрешителни.
1. Кратко описание на дейността, за която се подава заявление.
1.1. Кратко описание на дейността.
1.2. Посочва се броят на работните часове и дни в рамките на една седмица за дейността.
1.3. Планирана дата за начало на строителните работи.
1.4. Производствен капацитет и планиран обем на годишно производство.
1.5. Планирана дата на пускане в експлоатация.
1.6. Обобщени схеми, представящи планираната употреба на суровини, спомагателни материали, вода и енергия.
1.7. Информация, описваща използването на НДНТ и/или планираните действия, за постигане нивото на НДНТ, включително:
1.7.1. обстоятелства по чл. 123а, ал. 3 от ЗООС;
1.7.2. обстоятелства по чл. 123а, ал. 5 от ЗООС;
1.7.3. за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
1.8. Основание за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително.
1.9. Справка за нормативните актове, инструкциите, изчислителните програми (за оценка на приноса към концентрациите в околната среда), които са използвани при попълване на заявлението.
2. Разрешителни.
2.1. Компетентен орган по издаване на виза за проектиране и за издаване на разрешение за строеж.
2.1.1. Наименование, адрес, телефон, факс и електронна поща на компетентния орган по издаване на виза за проектиране, на чиято територия се извършва или ще се извършва дейността.
2.2. Пречиствателна станция, в която ще се третират отпадъчните води от дейността - когато подателят на заявлението за издаване на комплексно разрешително предава отпадъчни води от работата на инсталациите за пречистване от друга фирма.
2.2.1. Наименование, адрес, факс, телефон и електронна поща на дружеството, в чиято пречиствателна станция постъпват отпадъчните води.
2.2.2. Схемата на канализация с мястото/местата на включване на отпадъчните води към канализационната система на приемника им и копие от договора между подателя и съответната фирма.
2.3. Компетентен орган за речния басейн.
2.3.1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронна поща на басейновата дирекция.
2.3.2. Схема на канализацията и мястото/местата на заустване.
2.4. Решение за утвърждаване на окончателна площадка.
3. Кратък преглед на основното замърсяване на околната среда по отношение на:
3.1. Въздух.
3.2. Отпадъци.
3.3. Отпадъчни води.
3.4. Шум.
3.5. Риск от аварии с опасни химични вещества.
4. Становища на заинтересуваните юридически лица към датата на подаване на заявлението.

II. Информация от заявлението за издаване на комплексно разрешително, която ще се оценява от компетентния орган, издаващ разрешителното.
1. Местоположение на площадката, за която се подава заявление за издаване на комплексно разрешително.
1.1. Наименование, пълен адрес, телефон, факс.
1.2. Лице за контакти.
1.3. Длъжност на лицето за контакти.
1.4. Схема на местоположението на всички сгради, съоръжения и дейности на площадката.
1.5. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината.
1.6. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.
2. Системно управление по околна среда.
2.1. Политика на фирмата по околна среда.
2.2. Система за управление по околна среда.
2.3. Докладване за управлението по околна среда.
2.4. Добри управленски практики.
3. Използване на НДНТ.
За всяка инсталация в обхвата на приложение № 4 към ЗООС се представя информация за прилаганата/планираната техника относно:
3.1. Прилагане на чл. 123а, ал. 5 от ЗООС.
3.2. Съответствие с приложимо заключение за най-добра налична техника, прието с решение на Европейската комисия.
3.3. При липса на съответствие по т. 2 - информация и доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
3.4. Описание на технологичните съоръжения (тези, в които се извършват производствени процеси).
3.5. Описание на всички пречиствателни съоръжения/техники за намаляване на емисиите.
3.6. Информация за:
3.6.1. употребявани количества суровини, опасни химични вещества, енергия, вода;
3.6.2. изпускани количества/концентрации на отпадъчни газове/води, отпадъци, риск от аварии.
4. Използвани ресурси.
4.1. Вода.
4.2. Енергия.
4.3. Суровини, спомагателни материали и горива.
4.3.1. Списък на резервоарите за съхранение.
5. Емисии във въздуха.
5.1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни газове.
5.2. Емисии на отпадъчни газове от точкови източници.
5.3. Неорганизирани емисии.
5.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха.
5.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.
5.6. Контрол и измервания.
6. Емисии на вредни и опасни вещества във водите.
6.1. Производствени отпадъчни води.
6.1.1. Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води.
6.1.2. Емисии.
6.1.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.1.4. Контрол и измерване.
6.2. Охлаждаща вода.
6.2.1. Пречиствателни съоръжения за охлаждащи води (след използването им за охлаждане).
6.2.2. Емисии.
6.2.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.2.4. Контрол и измерване.
6.3. Битово-фекални отпадъчни води.
6.3.1. Пречиствателни съоръжения за битово-фекални отпадъчни води.
6.3.2. Емисии.
6.3.3. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.3.4. Контрол и измерване.
6.4. Дъждовни води.
6.4.1. Разделяне на потоците на дъждовните води.
6.4.2. Пречиствателни съоръжения за дъждовни води.
6.4.3. Емисии.
6.4.4. Въздействие върху качеството на приемащите водни обекти.
6.4.5. Контрол и измерване.
7. Дейности по управление на отпадъците.
7.1. Образуване на отпадъци.
7.2. Приемане на отпадъци.
7.3. Предварително съхраняване на отпадъци.
7.4. Транспортиране на отпадъци.
7.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци.
7.5.1. Инсталации, съоръжения и технологии.
7.6. Обезвреждане на отпадъци.
7.6.1. Инсталации, съоръжения и технологии.
7.7. Контрол и измерване.
7.8. Анализи.
7.9. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците.
8. Шум.
8.1. Шумоизолация или капсуловане на източниците на шум.
8.2. Емисии.
8.3. Контрол и измерване.
8.4. Докладване на нивата на шум.
9. Опазване на почвите и подземните води. Информация в обхвата, изискван от чл. 122, ал. 2, т. 11 и 12 от ЗООС.
9.1. Опазване на подземните води.
9.1.1. Наличие на площадката на дейности и вещества, имащи отношение към изискванията за проучване, ползване и опазване на подземните води, в т.ч.:
9.1.1.1. пряко и непряко отвеждане, инжектиране и реинжектиране в подземните води;
9.1.1.2. дейности, които могат да доведат до непряко отвеждане.
9.1.2. Характеристика на подземните води по данни от:
9.1.2.1. извършено хидрогеоложко проучване включително сравнение със стандартите за качество и/или праговите стойности за подземните води;
9.1.2.2. извършен мониторинг на подземните води на площадката.
9.1.3. План за собствен мониторинг на подземните води.
10. Преходни режими на работа на инсталациите, за които се подава заявление (пускане, спиране, внезапни спирания и др.).
11. Аварийно планиране.
12. Декларация за достоверност на данните.

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 6, т. 3


Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително
(Образец)
 
Таблица 1. Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително
 
Дейности Инвес- Начало Край Резултати Метод
по   тиции на дей- на дей- от дей- за
ред   (в лв.) ността ността ността контрол
      (дата)      
             
             
Дейности: Описание на дейността (дейности-
  те), които трябва да се извършат,
  за да се приведат инсталациите
  в съответствие с нормативната
  уредба по околна среда.
Инвестиции: Инвестиции за дейността.
Начало: Дата (месец/година), когато се
  планира началото на дейността.
Приключване: Дата (месец/година), когато се
  планира приключването на дей-
  ността или въвеждането в екс-
  плоатация.
Резултат  
от дейността: Да се опише специфичният резул-
  тат (пример: намаляването на
  емисиите).
Метод за Описание на начина, по който
контрол: може да се контролира извър-
  шената дейност.


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)

Комплексно разрешително
(Образец)

Условие № 1. Речник на използваните термини.
Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително.
Условие № 3. Обхват.
3.1. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При необходимост - срок на разрешителното съгласно чл. 124, ал. 1 ЗООС.
Условие № 4. Капацитет на инсталациите.
Условие № 5. Управление на околната среда.
Условие № 6. Тълкуване.
Условие № 7. Уведомяване.
Условие № 8. Използване на ресурси.
8.1. Използване на вода.
8.2. Използване на енергия.
8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.
Условие № 9. Емисии в атмосферата.
9.1. Работа на пречиствателното оборудване.
9.2. Емисии от точкови източници.
9.3. Неорганизирани емисии.
9.4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Интензивно миришещи вещества.
9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.
9.6. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Условия за собствен мониторинг.
Условие № 10. Емисии на отпадъчни води.
10.1. Производствени отпадъчни води.
10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.1.2. Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения.
10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води.
10.1.4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Условия за собствен мониторинг.
10.2. Охлаждащи води.
10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.2.2. Емисионни норми.
10.2.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемник на заустваните охлаждащи води.
10.2.4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Условия за собствен мониторинг.
10.3. Битово-фекални води.
10.3.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.3.2. Емисионни норми.
10.3.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемник на заустваните битово-фекални води.
10.3.4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Условия за собствен мониторинг.
10.4. Дъждовни води.
10.4.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.4.2. Емисионни норми.
10.4.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците.
10.4.4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Условия за собствен мониторинг.
Условие № 11. Управление на отпадъците.
11.1. Образуване на отпадъци.
11.2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Приемане на отпадъци за третиране.
11.3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Предварително съхраняване на отпадъци.
11.4. Транспортиране на отпадъците.
11.5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци.
11.6. Обезвреждане на отпадъците.
11.7. Контрол и измерване на отпадъците.
11.8. Анализи на отпадъците.
11.9. Документиране и докладване.
Условие № 12. Шум.
Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.
13.1. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Опазване на почвата.
13.1.1. Мерки за опазване на почвата от замърсяване.
13.1.2. Условия за мониторинг на почвата.
13.2. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Опазване на подземните води.
13.2.1. Мерки за опазване на подземните води от замърсяване.
13.2.2. Условия за мониторинг на подземните води."
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии.
Условие № 15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други).
Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.


Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г. (*))


Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)

Информация за планирана промяна

I А. (Предишен раздел I – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Кратко техническо описание на промяната, включително за коя от инсталациите, разрешени в комплексното разрешително, се отнася.

I Б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Във връзка с чл. 16, ал. 1 - информация за изпълнение на разпоредбите на глава шеста, раздел IIІ от ЗООС.

II А. Ако е планирана промяна в инсталация в обхвата на приложение № 4 към ЗООС, се представя информация за преценка на наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда съгласно § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗООС, както следва:
1. Предвидено увеличение на капацитета, което само по себе си достига праговите стойности, определени в приложение № 4 към ЗООС.
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) Предвидено увеличение на количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад за безопасност по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.
2.1. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
2.2. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
3. Наличие на въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда.
4. Изменение на физическите параметри на емисиите (температура, налягане, вискозитет, агрегатно състояние, размер и форма на частиците, плътност, цвят и др.) или на начина на изпускането им (включително местоположение или параметри на изпускащите устройства или точките на заустване) или увеличаване на изпусканите вещества по вид или количество.
5. При наличие на измененията/увеличенията по т. 4 се представя заключение за очаквано:
5.1. увеличаване броя на засегнатото от емисиите на вредни вещества в околната среда население;
5.2. увеличаване на емисиите (вид и/или количество) в отпадъчните води или газове към вече засегнатото население;
5.3. въздействие върху допълнителен (друг) воден обект.
6. При наличие на изменения/увеличения по т. 4 на емисии в атмосферата и във връзка с т. 5.1 и 5.2 операторът представя математическо моделиране на приноса на емисиите във въздуха преди и след осъществяване на промяната към концентрациите на вредни вещества в приземния слой на атмосферата. Прилагат се ползваните входни данни и DAT файлове.
Забележка. За моделирането преди промяната се използват емисионните ограничения, поставени в разрешителното.

II Б. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)


Приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)


I. Информация за промени в изброените аспекти на работата на инсталациите спрямо разрешените в условията на КР, както следва:
1. Промяна на използваните термини и съкращения.
2. Изграждане на нови промишлени инсталации/промяна в действащите:
  2.1. Промяна във вида (включително нови такива) или количеството на произвежданите продукти.
3. Капацитет на новите инсталации.
4. Промени в наличния капацитет на действащи инсталации след реализирането на инвестиционната мярка.
5. Промени в употребата на ресурси след изпълнението на инвестиционната мярка:
  5.1. Консумацията на водата за производствени нужди - за единица продукт.
  5.2. Консумацията на енергия (топло- и електроенергия) - за единица продукт.
  5.3. Видът и/или консумацията на суровините, спомагателните материали и горивата - за единица продукт.
6. Промени в съхраняването на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.
7. Емисии в атмосферата:
  7.1. Промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнението на инвестиционната мярка:
  7.1.1. Видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи съоръжения);
  7.1.2. Ефективността на съществуващите след изпълнение на инвестиционната мярка пречиствателни съоръжения, в случай че са поставени условия към ефективността.
  7.2. Промени в емисиите от точкови източници след изпълнението на инвестиционната мярка:
  7.2.1. Изпускащите устройства (изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи, промяна във височината и др.);
  7.2.2. Източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);
  7.2.3. Количеството (дебитът) на отпадъчните газове;
  7.2.4. Видът и концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове;
  7.2.5. Изискванията за мониторинг на отпадъчните газове.
  7.3. Промени в неорганизираните емисии и интензивно миришещите вещества след изпълнението на инвестиционната мярка - източници и вид.
8. Емисии на отпадъчни води:
  8.1. Промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след изпълнението на инвестиционната мярка:
  8.1.1. Видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи съоръжения);
  8.1.2. Ефективността на съществуващите пречиствателни съоръжения след изпълнението на инвестиционната мярка, в случай че са поставени условия към ефективността.
  8.2. Промени в емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води след изпълнението на инвестиционната мярка:
  8.2.1. Източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);
  8.2.2. Количеството (дебитът) на отпадъчните води;
  8.2.3. Показателите за качество на отпадъчните води (включително вид и концентрации);
  8.2.4. Точките на заустване на отпадъчните води във водни обекти и/или канализационната система на населените места - изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи;
  8.2.5. Изискванията за мониторинг на показателите за качество и количество на отпадъчните води.
9. Промени в управлението на отпадъците след изпълнението на инвестиционната мярка:
  9.1. Видът или количеството на образуваните на площадката отпадъци.
  9.2. Видът или количеството на приеманите за третиране отпадъци.
  9.3. Площадките за предварително съхраняване, включително максимално количество на отпадъците, които могат да бъдат съхранявани на площадките.
  9.4. Транспортирането на отпадъците.
  9.5. Оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци.
  9.6. Обезвреждането на отпадъци.
10. Промени по отношение на шума след изпълнението на инвестиционната мярка:
  10.1. Звуковата мощност и нивата на шума по границата на площадката и в мястото на въздействие след изпълнението на инвестиционната мярка.
  10.2. Изискванията за мониторинг (включително честота).
11. Промени в опазването на подземните води и почвите след изпълнението на инвестиционната мярка:
  11.1. Подземни води:
  11.1.1. На пунктовете за мониторинг;
  11.1.2. На показателите за качество;
  11.1.3. На дейностите по опазване на подземните води;
  11.1.4. На показателите и честота на мониторинга.
  11.2. Почви:
  11.2.1. На пунктовете за мониторинг;
  11.2.2. На показателите за качество;
  11.2.3. На дейностите по опазване на подземните води;
  11.2.4. На показателите и честота на мониторинга.
12. Наличие на площадката на нови опасни вещества по смисъла на § 1, т. 54, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗООС.
13. Промени в предотвратяването и действията при аварии след изпълнението на инвестиционната мярка:
  13.1. Видът и количествата на опасните вещества по смисъла на § 1, т. 54, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗООС.
  13.2. Аварийният план и/или докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии, съответно докладът за безопасност.
14. Промени в работа на инсталацията при преходни режими (пускане, спиране, внезапни спирания и други) след изпълнението на инвестиционната мярка.
15. Промени, свързани със:
  15.1. Прекратяване експлоатацията на инсталации или на части от тях за определен период от време в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка.
  15.2. Извеждане от експлоатация на инсталацията, свързана с окончателното прекратяване на дейности, демонтиране на съоръжения или комуникации и почистване на терени в резултат на изпълнението на инвестиционната мярка.
II. За аспектите на работата на инсталацията, за които съгласно т. I операторът е информирал за наличие на промяна, се представя:
1. Информация за тези аспекти съгласно съответните раздели на заявлението за издаване на комплексно разрешително.
2. Предложения за нови условия или промяна на съществуващите в разрешителното.
3. Оценка на оператора за съответствие на всеки от аспектите на промяната и предложенията по т. II.2 с действащите нормативни изисквания, включително списък на нормативните актове, съответствието с които е оценено.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти