Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.4. "ДРЕБНОМАЩАБЕН КРАЙБРЕЖЕН РИБОЛОВ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 06.10.2009 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. "Дребномащабен крайбрежен риболов" на Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство (ЕФР).

Чл. 2. Безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. "Дребномащабен крайбрежен риболов" се предоставя като премии за рибари и собственици на риболовни кораби. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката:
подобряване управлението и контрола върху условията на достъп до определени риболовни зони;
поощряване на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти;
насърчаване на доброволните стъпки, насочени към намаляване на риболовното усилие и към съхранението на ресурсите;
насърчаване използването на технологични иновации, които не увеличават риболовното усилие;
подобряване на професионалните умения и обучение по безопасност.


Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 2371/2002, относно трайното опазване и експлоатацията на рибните ресурси в рамките на Общата политика по рибарство и аквакултура на ЕС (OВ C 203 E, 27.08.2002, стр. 284), Регламент на Комисията (ЕО) № 26/2004 относно Регистъра на риболовните кораби на Общността (OВ L 5, 09.01.2004, стр. 25) и Регламент на Съвета (ЕО) № 104/2000 относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултура (OВ L 17, 21.01.2000, стр. 22).


Чл. 4. (1) За всяка мярка от приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" се кандидатства с отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от Приоритетна ос № 1 с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби по ОПРСР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват


Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за премии на рибари и собственици на риболовни кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1:
сектор 01 - подобряване управлението и контрола върху условията на достъп до определени риболовни зони;
сектор 02 - поощряване на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти;
сектор 03 - подобряване на професионалните умения и обучение по безопасност.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение съгласно глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от размера на изчислените премии, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % от държавния бюджет на Република България.
(2) Размерът на финансовата помощ се изчислява съгласно условията и реда, указани в приложение № 2.
(3) Намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 20.


Чл. 8. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектори 01 и 02 е еднократно по един проект за целия програмен период.


Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Европейската общност.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) За подпомагане по сектори 01 и 02 са допустими само кандидатите по ал. 1, които са асоциации на собственици на риболовни кораби с дължина до 12 м или признати по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) организации на производители на продукти от риболов с кораби с дължина до 12 м.
(3) За подпомагане по сектор 03 са допустими кандидатите по ал. 1, които са собственици на риболовни кораби, регистрирани в регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
(4) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. притежават валидно разрешително за стопански риболов по чл. 17 ЗРА;
2. притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за годината на кандидатстване в предвидените от ЗРА случаи;
3. нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
4. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд "Земеделие" (ДФ "Земеделие");
5. едноличните търговци и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, ако са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
6. не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност;
7. не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);
8. вписани са в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(5) Изискванията по ал. 4, т. 3 - 8 се прилагат съответно и за лицата, които са овластени да представляват кандидата и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.
(6) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които са били или в момента се намират в процедурата по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ, при установено нарушение на разпоредбите по чл. 30 и 31.
(7) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на асоциации или признати организации с по-малко от 50 членове.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 11. (1) Проектите по реда на тази наредба трябва да се отнасят за риболовни кораби с габаритна дължина до 12 м, регистрирани в регистъра на риболовните кораби на ИАРА.
(2) Проектите по реда на тази наредба се реализират на територията на Република България.


Чл. 12. За всеки проект кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1.


Чл. 13. Безвъзмездна финансова помощ за проекти по сектори 01 и 02 се предоставя само след изтичане на срока на действие, указан в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА по чл. 16, в която се определят конкретните условия и сроковете за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, в съответствие с прилагането на общата политика по рибарство на Европейския съюз.

Раздел V.
Допустими премии


Чл. 14. (1) Допустими за финансиране са премии по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1 и одобрени с договора по чл. 19, ал. 2.
(2) Безвъзмездна финансова помощ, предназначена за постигане целите по чл. 2, се предоставя:
1. по сектори 01 и 02 - премии за стриктно изпълнение на условията, посочени в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА по чл. 16,
2. по сектор 03 - премии за компенсиране на загуба на доходи за времето за участие в следните видове обучения:
а) по безопасност за млади рибари с продължителност не повече от 10 дни;
б) по извършване на отговорен риболов;
в) по използване на нови технологии.


Чл. 15. Изпълнението на условията, посочени в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА по чл. 16 за сектори 01 и 02 и обученията по сектор 03, е допустимо след датата на подписване на договора по чл. 19, ал. 2.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 16. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) За сектори 01 и 02 заповедта по ал. 1 съдържа конкретните условия и срокове, които трябва да се спазват за получаване на премия.
(3) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронните страници на ИАРА, Министерството на земеделието и храните и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.


Чл. 17. (1) Кандидатите подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на кораба или по адрес на седалището на признатата асоциация или организация.
(2) За проекти, за които обстоятелствата по ал. 1 попадат в териториалния обхват на повече от едно ТЗ, заявлението се подава в едно от тях.
(3) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(4) Заявлението за кандидатстване и всички придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. представят се в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(5) При подаване на документите в ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените документи към заявлението за кандидатстване.
(6) При непълнота на документите съгласно приложение № 1 заявлението се връща от ИАРА на кандидата за отстраняване на непълнотите, който може да ги отстрани в срок 14 дни.
(7) В случаите по ал. 6 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде прието в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.
(8) При приемане на заявлението служителят издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.


Чл. 18. (1) В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване, в ИАРА:
1. се извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. се одобрява или отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ИАРА заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията по тази наредба и критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.
(2) В случаите на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти кандидатът се уведомява писмено, като в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) В случай че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, но не повече от един месец от датата на получаване на искането от съответния орган или институция.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивиран писмен отказ.
(5) Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от експертна комисия за оценка на проектите (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти.
(7) Експертната комисия за оценка на проектите (ЕКОП) изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед одобрява/отхвърля проекта съгласно разпоредбите по чл. 18, за което уведомява кандидата с мотивирано писмо.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът или упълномощеното от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безмъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.
(5) По сектор 03 към договора по ал. 2 се прилага програма на обучението.


Чл. 20. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли 90% от определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет по приложение № 3, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните проекти по реда на ал. 1 с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 21. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 19, ал. 2.


Чл. 22. (1) При кандидатстване за плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане (по образец), утвърден от изпълнителния директор на РА, в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на проекта и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 4).
(2) Заявката за плащане се подава след изпълнение на всички дейности, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора по чл. 19, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя на помощта. В случай на представяне на заверени от ползвателя на помощта копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) В РРА - РА се извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта или негов пълномощник.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 документите се връщат на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение, от което са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава номер на заявката.


Чл. 23. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълнението на дейностите, посочени в договора по чл. 19, ал. 2, РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи;
3. изплаща безвъзмездната финансова помощ на ползвателя на помощта;
4. изпраща уведомително писмо на ползвателя на помощта за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 и 2 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ЦУ на РА писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности и непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности - със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на РА може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. при проверките по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 се установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените дейности;
3. ползвателят на помощта не отстрани нередностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 23, ал. 2.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.


Чл. 25. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 26. (1) Одобреният проект по сектори 01 и 02 се изпълнява съгласно сроковете, посочени в заповедта по чл. 16 и съгласно договора по чл. 19, ал. 2.
(2) Одобреният проект по сектор 03 се изпълнява в срок до 12 месеца.
(3) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора по чл. 19, ал. 2.


Чл. 27. Ползвателят на помощта е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията по тази наредба и приложимото национално и общностно законодателство.


Чл. 28. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, РА, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички ползватели и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 29.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, ползвателят на помощта е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целият набор от изискана документация и информация, свързани с проекта (изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката).
(4) Ползвателят на помощта е длъжен да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.


Чл. 29. (1) Ползвателите са длъжни да водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като водят отделна аналитична счетоводна сметка за безвъзмездната помощ, която са получили от ЕФР за период 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 19, ал. 2.
(2) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 19, ал. 2 ползвателят на безвъзмездната финансова помощ е длъжен да съхранява всички оригинални документи, свързани с проектните дейности, които се изискват в оригинал при подаване на заявление за кандидатстване или заявката за плащане.


Чл. 30. При неспазване на условията по чл. 26 - 29 вкл. ИАРА, в качеството на управляващ орган на ОПРСР, взема решение относно обявяването на получена по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ за изискуема и се открива процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 31. (1) Служителите на ИАРА осъществяват последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 16, ал. 2.
(2) Лицата, които участват в избора, финансирането и контрола на дейностите по проектите, нямат право да разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 32. С цел осигуряване на публичност и прозрачност на електронната страница на ИАРА за всеки проект се публикува следната информация:
1. име на ползвателя и наименование на проекта;
2. приоритетна ос, мярка и дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
2. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006.
3. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на ползвателя на помощта.
4. "Дребномащабен крайбрежен риболов" е риболовът, извършван от риболовни кораби с габаритна дължина до 12 м, които не са съоръжени с влачещ риболовен уред.
5. "Кандидат" е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
6. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
7. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от фонда, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
8. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
9. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
10. "Отговорен риболов" е система от правила, които регламентират методите и средствата за улов на риба и други водни организми и изискванията за тяхното ползване, с цел запазване на устойчивото им развитие.
11. "Ползвател на помощта" е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на публична помощ.
12. "Безвъзмездна финансова помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на премия.
13. "Премия" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на еднократна субсидия.
14. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
15. "Призната организация" е организация, регистрирана по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 104/2000 относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултура (OВ L 17, 21.01.2000, стр. 22) или Наредба № 41 от 2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
16. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
17. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
18. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на рибни и аквакултурни продукти.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - РА.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5Списък с членовете на асоциации на собственици на риболовни кораби под 12 метра и признати организации на производители на продукти от риболов с кораби под 12 метра към ................................. (дата)
 
Име, презиме, фамилия на собственика на риболовен кораб CFR номер на риболовния кораб Външна маркировка на риболовния кораб Обща дължина на риболовния кораб (метри) Дата на приемане в асоциацията Подпис
             
             
             
             
             


Приложение № 2 към чл. 7, ал.1

Методика за определяне на размера на премиите по мярка 1.4. "Дребномащабен крайбрежен риболов" на Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот", установена с Документа за определяне на премиите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)

1. Изчисление на размера на премията за сектори 01 "Подобряване на управлението и контрола върху условията на достъп до определени риболовни зони" и 02 "Поощряване организацията на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти".
Първа стъпка:
Изчислението на размера на премията за един член на призната организация се извършва по формула (1):

(1) Pam = Wna * Dy,

където:
Рam е размер на премията за един член на призната организация, лв.;
Wna - средна стойност на Wn за двата вида риби по таблица 1 в зависимост от дължината на риболовния кораб, лв./ден;
Dy - брой календарни дни в годината на подаване на заявление за кандидатстване, дни.
Таблица 1. Определяне на среден дневен нетен доход на собственик на риболовен кораб, извършващ риболов в Черно море:


  Калкан Цаца
  лв./ден лв./ден
Кораби до 12 м 18,80 2,90
Кораби над 12 м 9,00 7,50

Възможните стойности за Dy са 365 или 366 в зависимост от това, дали годината, когато се прави изчислението, не e или е високосна.
За 2008 г.: Dy е 366 дни;
Wna за риболовни кораби с дължина до 12 метра - 10,80 лв./ден.
Изчисленият по формула (1) размер на премията за 2008 г. е 3993,00 лв.
Втора стъпка:
Изчислението на окончателния размер на премията за призната организация се извършва по формула (2):

(2) Рa= Pam * Na,

където:
Рa е размер на премията за една призната организация, лв.;
Pam - размер на премията за един член на призната организация, изчислен по формула (1), лв.;
Na - брой на членовете на признатата организация, брой.

2. Изчисление на размера на премията за сектор 03 "Подобряване професионалните умения и обучение по безопасност".
2.1. Изчисляването на премиите за собствениците на риболовни кораби.
Първа стъпка:
Размерът на индивидуалната премия за кораб, която се предоставя на корабособственика, се определя съобразно таблица 1 в зависимост от дължината на риболовния кораб и вида риба, за които е в действие забрана или ограничение за улов.
Втора стъпка:
Окончателно изчисление на размера на премията, използва се формула (3).

(3) РE= Wna * DE,

където:
РE е размер на премията за времето на обучение, лв.;
Wna - средна стойност на двата вида риби по таблица 3 в зависимост от дължината на риболовния кораб, лв./ден;
Wna за 2008 г. е, както следва:
- за риболовни кораби с дължина до 12 метра - 10,80 лв./ден;
- за риболовни кораби с дължина над 12 метра - 8,20 лв./ден;
DE - продължителност на обучението, дни.
2.2. Изчисляване на премиите за членовете на екипажа на риболовни кораби.
При изчисляване на компенсацията за членове на екипажа на риболовния кораб се използват ставките за минимална работна заплата за страната, валидни за периода, за който се изплаща компенсацията, като се използва формула (4).

(4) Рem= Wm * Dem,

където:
Рem e размер на премията за член на екипажа на риболовен кораб за времето на обучение, лв.;
Wm - дневна ставка за минимална работна заплата за страната, валидна за периода, за който се изплаща компенсацията, лв./ден;
Dem - продължителност на обучението, дни.


Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1, буква "а"


Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност: Коефициент на точките за оценка
1. Поощряване организацията на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти; *1
2. Подобряване професионалните умения и обучение по безопасност; *0,8
3. Насърчаване използването на технологични иновации;  
(по селективни риболовни техники, надхвърлящи регламентираните изисквания в законодателството на Общността или иновации за защита на риболовните уреди и уловите от хищници), които не повишават риболовното усилие; *0,5
4. Други операции; *0,4
Точки за оценка:  
1. над 150 члена - 100 точки  
2. От 100 до 150 члена в асоциацията или организацията на производителите - 50 точки  
3. От 50 до 100 члена в асоциацията или организацията на производителите - 20 точки  
Максимален брой точки 100  


Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти