Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

Приет с ПМС № 232 от 28.09.2009 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г., отм. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 274 от 28 октомври 2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" - ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят структурата, функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от двама заместник изпълнителни директори.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията администрира приходи от наеми от имущество, такси и други дейности и услуги, извършвани от агенцията.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война. Единната електронна съобщителна мрежа осигурява електронни съобщения за нуждите на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица - разпоредители с бюджетни средства, създадени със специален закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията развива и управлява центрове за данни, регистри, автоматизирани информационни и управляващи системи, включително необходимото оборудване, когато такива са изградени в изпълнение на проекти и програми в областта на електронното управление и информационното общество, както и да управлява нужния преносен капацитет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от 04.06.2011 г.) Агенцията създава, експлоатира, поддържа и развива защитени съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП), включващи инсталираните за съобщителните нужди на националната сигурност мощности, които се обслужват от персонал, заемащ специфични длъжности.
(4) Агенцията осигурява електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и осигурява електронни съобщения за управление при обявяване на по-високи степени на бойна готовност на въоръжените сили и при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията изгражда и създава условия за функционирането на защитена интегрирана електронна среда на държавното управление в мирно време, при бедствия - по смисъла на Закона за защита при бедствия, и за нуждите на националната сигурност при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" - по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията развива и поддържа център за действие при инциденти в мрежовата и информационната сигурност.
(10) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на административните органи.
(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията развива и поддържа централизирани и интегрирани информационни системи и услуги, облачни технологии и електронни съобщения за нуждите на електронното управление и подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в изпълнението на стратегии и програми за развитие на електронното управление в Република България.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Изпълнителният директор на агенцията е орган на изпълнителната власт, който изпълнява, координира и контролира провеждането на държавната политика в областта на осъществяването на електронни съобщения за осигуряване на държавното управление и националната сигурност на Република България съвместно със съответните компетентни органи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Изпълнителният директор се назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министър-председателя. Заместник изпълнителните директори се назначават от изпълнителния директор съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Със заповед изпълнителният директор определя функции и делегира правомощия на заместник изпълнителните директори.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие поради командировка или ползване на законоустановения отпуск се изпълняват от заместник изпълнителния директор, определен със заповед на изпълнителния директор.


Чл. 5. Изпълнителният директор:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.) организира дейността на агенцията по изграждането, поддръжката, развитието, експлоатацията и управлението на ЕЕСМ;
2. управлява предоставеното му от Министерския съвет държавно имущество;
3. осъществява правомощията на орган по назначаването на държавни служители в състава на агенцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.) осигурява използването на ЕЕСМ при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и за нуждите на националната сигурност при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. отговаря за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;
6. сключва трудовите договори със служителите от администрацията на агенцията;
7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.) представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегоден доклад за дейността на агенцията;
8. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на агенцията;
9. обосновава и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията бюджета на агенцията;
10. може да създава експертни съвети към агенцията;
11. възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
12. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.) издава заповеди и решения;
13. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И СЪСТАВ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Структурата на агенцията включва: обща администрация, организирана в три дирекции; звено за вътрешен одит; звено по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП); финансов контрольор и специализирана администрация, организирана в девет дирекции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от 04.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Общата численост на персонала в административните звена на агенцията е 521 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и на административните звена в агенцията е посочена в приложението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията осъществява териториалната си компетентност в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на СОСП чрез дирекциите "ЕСМИС Сердика", "ЕСМИС Тракия" и "ЕСМИС Дунав".

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 7. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на агенцията за точното спазване на разпоредбите на нормативните актове.


Чл. 8. Главният секретар се назначава от изпълнителния директор.


Чл. 9. (1) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена в агенцията, както и между административните звена;
2. организира разпределението на задачите между административните звена, като създава условия за ефективна работа;
3. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) ръководи процеса по въвеждането и експлоатирането на автоматизирани системи в работата на агенцията;
5. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.)
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
7. организира подготовката на бюджета на агенцията;
8. изготвя ежегоден доклад за дейността на администрацията, който се представя за утвърждаване от изпълнителния директор;
9. представлява агенцията в случаите, в които е упълномощен изрично от изпълнителния директор по проблеми, свързани с функционирането на администрацията;
10. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор.
(2) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от изпълнителния директор на агенцията директор на дирекция.

Раздел III.
Звено за вътрешен одит


Чл. 10. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на изпълнителния директор на агенцията.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол и оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор на агенцията;
5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
6. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
7. изготвя и представя на изпълнителния директор на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Раздел IV.
Финансов контрольор


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване на разход, както и осъществява контрол по приходите съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и вътрешните правила за изграждането и функционирането на системата за финансово управление на агенцията.
(2) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор.

Раздел V.
Звено по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.)


Чл. 12. (1) Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, ръководи звеното по сигурността на информацията и отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и криптографската сигурност.
(2) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
(3) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:
1. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства, провежда и контролира изпълнението на мероприятията от плана в мирно време, при военно или друго извънредно положение;
2. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;
3. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители от агенцията за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;
4. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в агенцията;
5. организира и провежда обучението на служителите в агенцията за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;
6. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
7. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в агенцията;
8. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) предлага на изпълнителния директор задължителните специфични изисквания за сигурност на АИС, които подлежат на утвърждаване от Държавна агенция "Национална сигурност"; преди въвеждане в експлоатация на АИС организира извършване на комплексна оценка на сигурността им и издаване на сертификати за сигурност;
9. организира и поддържа защита на комуникационната и информационната среда от нерегламентиран достъп до информацията, която се създава, обработва и предава по мрежите, изграждани и поддържани от агенцията, чрез изграждане на Система за защита на комуникационната и информационната среда за обмен на класифицирана информация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.) Звеното по сигурността на информацията и ОМП подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените му със ЗЗКИ задължения, като:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;
4. организира, провежда и контролира изпълнението на конкретните мерки за физическа сигурност, свързани с физическия достъп и охрана на обектите на агенцията и използването на техническите средства.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г.) В областта на отбранително-мобилизационната подготовка звеното по сигурността на информацията и ОМП:
1. поддържа и актуализира планове, програми и инструкции за подготовка и привеждане на агенцията в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г.) изготвя обосновани и актуализирани разчети по военновременните запаси, необходими за осъществяване на електронни съобщения, осигурявани от агенцията при бедствия и при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
3. организира оповестяването на личния състав на агенцията при привеждане в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) организира и контролира изпълнението на Инструкцията за охраната и пропускателния режим в СОСП и складовите бази от състава на дирекциите "ЕСМИС Сердика", "ЕСМИС Дунав" и "ЕСМИС Тракия";
5. организира работата на пунктовете за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната власт, разпределени на агенцията с акт на Министерския съвет.

Раздел VI.
Обща администрация


Чл. 13. (1) Общата администрация осигурява технически изпълнението на правомощията на изпълнителния директор и функциите на специализираната администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.) Общата администрация е организирана в 3 дирекции:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) дирекция "Човешки ресурси, правно и административно обслужване";
2. дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет";
3. дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки (УСОП)".


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) Дирекция "Човешки ресурси, правно и административно обслужване":
1. в областта на управлението на човешките ресурси:
а) разработва проекти на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управление на човешките ресурси в агенцията;
б) (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от 04.06.2011 г.) съвместно с дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет" планира разходите за труд, в т.ч. осигурителните разходи на агенцията;
в) изготвя длъжностното и поддържа в актуален вид поименното разписание на длъжностите на служителите в агенцията;
г) организира дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси в агенцията по реда на Кодекса на труда и на Закона за държавния служител;
д) изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето, прекратяването и регистрирането на служебните и трудовите правоотношения със служителите в агенцията, съхранява трудовите и служебните досиета на служителите;
е) (изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от 04.06.2011 г.) отчита отпуските, издава и заверява служебните и трудовите книжки, приема болнични листове и ги предава в дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет", подготвя документи за пенсиониране на служителите, отговаря за въвеждането на информация в Единната информационна система за управление на човешките ресурси и извършва вписванията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;
ж) осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
з) планира и организира всички видове обучение на служителите в агенцията с цел осигуряване на кариерното им развитие и по-висока ефективност;
и) координира и подпомага прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на длъжностите на служителите в агенцията и прилага системата за заплащане и други придобивки на служителите в агенцията;
к) осигурява безопасни и здравословни условия на труд в агенцията;
2. в областта на правното обслужване:
а) осигурява в правно-нормативно отношение дейността на агенцията;
б) осъществява процесуалното представителство на изпълнителния директор и на агенцията;
в) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.) дава правни становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове и индивидуалните административни актове на изпълнителния директор в областта на електронните съобщителни мрежи и информационните системи и осигурява законосъобразното им издаване;
г) (нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.) изготвя отговори и становища по запитвания, молби, жалби, предложения от физически и юридически лица, свързани с функциите и дейността на изпълнителната агенция;
д) (нова - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.) участва в процедури по назначаване на служители и съгласува или дава становища по законосъобразността на граждански и трудови договори, сключвани в изпълнителната агенция.
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.) в областта на административното обслужване:
а) организира и осъществява общото ръководство на документооборота и деловодната дейност на агенцията;
б) систематизира и съхранява документите от текущия архив, осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
в) (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.)
г) осъществява връзките с обществеността и информационната и представителната дейност на агенцията.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет":
1. в областта на финансово-счетоводните дейности:
а) организира и осъществява цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;
б) осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;
в) разработва и прилага документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на агенцията, и участва в организацията, изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол;
г) следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходването на бюджетните и целевите средства при спазване на финансовата дисциплина;
д) осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията;
е) съставя годишния финансов отчет на агенцията;
ж) подпомага изпълнителния директор на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства;
2. в областта на бюджетните дейности:
а) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на агенцията като второстепенен разпоредител с бюджет;
б) организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на агенцията;
в) подготвя предложения за корекции по бюджета на агенцията и изготвя анализи и справки по изпълнението на бюджета и целевите финансирания на агенцията;
г) осигурява, проверява и комплектува необходимите документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма по бюджета на агенцията и планира и извършва пълни и частични инвентаризации на материалните и нематериалните активи, парични средства и разчети;
д) поддържа текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи на агенцията и осигурява условия за проверки и финансов контрол от компетентните органи;
е) (отм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.)


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.) Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки":
1. в областта на управлението на собствеността:
а) организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени на агенцията;
б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) организира и планира поддръжката и ремонта на предоставените на агенцията недвижими имоти, съоръжения и движими вещи;
в) (зал. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.)
г) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на агенцията с оглед постигане на максимална ефективност;
д) подпомага изпълнителния директор на агенцията за опазване на собствеността и предотвратяване на разхищения и злоупотреби със стоково-материални ценности;
е) участва в разработването на поименните списъци, инвестиционни програми и документация за капиталовите разходи на агенцията;
2. в областта на снабдяването и обществените поръчки:
а) планира, организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване на агенцията с техника, транспортни средства, инвентар, консумативи и др.;
б) планира и организира процедурите за обществените поръчки в агенцията и следи за тяхното законосъобразно провеждане;
в) участва в организирането на доставката, съхраняването и разпределянето на работно и специално работно облекло;
г) (доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г.) осигурява съвместно със специализираната администрация функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене на агенцията;
д) организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградния фонд на агенцията.

Раздел VII.
Специализирана администрация


Чл. 16. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на изпълнителния директор на агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Специализираната администрация е организирана в 9 дирекции:
1. дирекция "Инженерно-технически системи";
2. дирекция "Електронна съобщителна мрежа";
3. дирекция "Развитие на електронната съобщителна инфраструктура";
4. дирекция "Информационни системи";
5. дирекция "Мрежова и информационна сигурност";
6. дирекция "Пространствени данни";
7. дирекция "ЕСМИС Сердика";
8. дирекция "ЕСМИС Дунав";
9. дирекция "ЕСМИС Тракия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Дирекциите по ал. 2 могат да поддържат изнесени работни места, когато това е необходимо с оглед на осъществяването на функциите им. Откриването и закриването на изнесените работни места се извършва от изпълнителния директор по предложение на директора на съответната дирекция по ал. 2.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Дирекция "Инженерно-технически системи" подпомага изпълнителния директор, като:
1. планира, администрира и развива инженерно-техническите системи (ИТС) на агенцията;
2. организира, координира и участва в строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности;
3. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на агенцията;
4. контролира дейностите по експлоатация и поддръжка на ИТС на защитените СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на агенцията;
5. разработва планове за развитие, подмяна и ремонт на ИТС в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на агенцията;
6. планира и организира дейностите по обезпечаване на ИТС в СОСП и възлите на ЕЕСМ с необходимите материални ресурси и дълготрайни активи за осигуряване на експлоатационната им дейност;
7. разработва правила, инструкции и процедури за експлоатацията на ИТС в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на агенцията;
8. оказва методическа помощ на СОСП и дирекциите по чл. 18 и 18д при експлоатацията на поверените им ИТС;
9. координира и подпомага методически проекти и дейности, свързани с доставката и ползването на електроенергия;
10. планира и участва в разработването и съгласуването на проекти за строително-монтажни дейности и ремонти в агенцията, като координира и контролира тяхното изпълнение;
11. организира воденето и актуализирането на паспортизацията на инженерно-техническите съоръжения в СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на агенцията съвместно с дирекциите по чл. 18 и 18д;
12. участва в разработването на план за използване на ИТС при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
13. осигурява функционирането и поддръжката на системите за пожароизвестяване и пожарогасене в СОСП и прилежащите им недвижими имоти и складови бази съвместно с дирекциите по чл. 16, ал. 2.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Дирекция "Електронна съобщителна мрежа" (ЕСМ) подпомага изпълнителния директор, като:
1. управлява, поддържа, експлоатира и развива ЕЕСМ;
2. развива и поддържа денонощен дежурен център за централизирано наблюдение, администриране и управление на ЕЕСМ и кабелната инфраструктура на агенцията, за обслужване на потребителите на мрежата, както и приема и координира всички сигнали, свързани с денонощните режими и дейности на агенцията;
3. координира и контролира дейностите, свързани с ползването, поддръжката, експлоатацията и развитието на ЕЕСМ;
4. извършва диагностика, локализиране, регистрация и отстраняване на настъпили повреди и прекъсвания по ЕЕСМ съвместно с дирекциите по чл. 17 и 18д;
5. изготвя и актуализира правила за използване на ЕЕСМ и правила, инструкции, указания, процедури, планове и други документи, свързани с поддръжката, експлоатацията и развитието й, съвместно с дирекциите по чл. 16, ал. 2;
6. осигурява сигурността, надеждността и качеството на електронните съобщения, предоставяни от ЕЕСМ;
7. анализира състоянието на ЕЕСМ и предлага мерки за повишаване на сигурността, надеждността, независимостта и качеството на предоставяните електронни съобщения;
8. създава и поддържа актуална информация за мрежовата инфраструктура, системите и потребителите на ЕЕСМ и води експлоатационно-техническа документация на всички елементи от мрежовата инфраструктура;
9. изготвя технически задания, свързани с развитието на ЕЕСМ;
10. изготвя и изпълнява годишни планове за ремонти, развитие и модернизация на ЕЕСМ;
11. проучва и изготвя експертни становища за техническите възможности за включване на нови потребители към ЕЕСМ;
12. осигурява възможност на потребителите на ЕЕСМ да осъществяват наблюдение и управление на собствените си комуникационни и информационни системи по предоставената им преносна среда, като отговорностите на страните се регламентират в споразумения;
13. изготвя становища при съгласуване на инвестиционни проекти, свързани с развитието на ЕЕСМ, съвместно с дирекция "РЕСИ";
14. участва в учения и в разработването на план за използване на ЕЕСМ при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
15. оповестява личния състав на агенцията при привеждане в готовност за работа при бедствия и при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
16. осигурява предвидените електронни съобщения при бедствия и при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
17. подпомага потребителите на ЕЕСМ във връзка с определяне на потребностите им от електронни съобщения и оптимизира ЕЕСМ за ефективното й ползване.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Дирекция "Развитие на електронната съобщителна инфраструктура" (РЕСИ) подпомага изпълнителния директор, като:
1. предлага, разработва, реализира, координира и консултира национални и международни проекти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);
2. организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по изграждане и развитие на електронната съобщителна инфраструктура на агенцията;
3. координира и контролира дейностите по свързване на електронната съобщителна инфраструктура на агенцията към инфраструктури на съседни държави;
4. организира, координира и управлява участието на агенцията в програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, международни фондове и програми, в областта на електронните съобщения;
5. извършва проучвания и анализи на технологични подходи, архитектури, оперативни и функционални решения при изграждане на информационни и комуникационни системи;
6. подготвя становища и предложения за стимулиране на изследователски и развойни проекти и проучвания, които допринасят за развитие на ИКТ;
7. създава и поддържа актуална информацията за електронната съобщителна инфраструктура и за свързаността на потребителите на ЕЕСМ;
8. участва в изготвянето и актуализирането на правила, процедури, планове и други документи, свързани с развитие, модернизация и ремонти на ЕЕСМ;
9. участва в изготвянето на технически задания и проекти за разширяване на инфраструктурата на ЕЕСМ съвместно с останалите дирекции по чл. 16, ал. 2;
10. контролира съгласуването на проекти, свързани с електронната съобщителна инфраструктура на агенцията, и дава становища при съгласуване на проекти от други организации;
11. участва в изготвянето на експертни становища, свързани с осигуряване на технически възможности за включване на нови потребители към ЕЕСМ, съвместно с останалите дирекции по чл. 16, ал. 2;
12. съдейства на органите по чл. 3, ал. 1 при подготовката на планове и проекти за изграждане и развитие на собствените им мрежи.


Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Дирекция "Информационни системи" (ИС) подпомага изпълнителния директор, като:
1. развива и поддържа центрове за данни и информационни системи и предоставя облачни услуги за нуждите на електронното управление;
2. поддържа, администрира и развива електронни системи и услуги, когато такива са изградени в изпълнение на проекти и програми в областта на информационните и комуникационните технологии;
3. развива, поддържа и експлоатира информационните системи на агенцията и тяхното интегриране с информационните системи на други министерства и ведомства;
4. развива, поддържа и обновява компютърното оборудване и аксесоари, използвани в центровете за данни, както и за нуждите на агенцията;
5. извършва консултация и обучение на служителите на агенцията по ползването на компютърната техника и информационните системи на агенцията;
6. разработва инструкции за ползване на компютрите и информационните системи на агенцията, както и на компютрите и информационните системи, изградени за предоставяне на облачни услуги;
7. осигурява защитата на компютрите и информационните системи на агенцията и на тези, изградени за предоставяне на облачни услуги, от зловредни и нерегламентирани действия срещу тях;
8. следи за спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност при ползването на компютрите и информационните системи в агенцията и в центровете за данни;
9. поддържа и предоставя специална среда-полигон за извършване на проверки и тестове на прототипи на облачни услуги;
10. предлага, разработва, реализира и координира национални и международни проекти в областта на информационните и комуникационните системи;
11. извършва проучвания и анализи на технологични подходи, архитектури, оперативни и функционални решения при изграждане на информационни и комуникационни системи и центрове за данни и участва в дефинирането на изискванията за тяхната функционалност и проектирането им;
12. подготвя становища и предложения за стимулиране на изследователски и развойни проекти и проучвания;
13. определя изискванията и планира развитието на свързаността на центровете за данни към ЕЕСМ и интернет съвместно с останалите дирекции по чл. 16, ал. 2.


Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" (МИС) подпомага изпълнителния директор, като изпълнява функциите на Национален център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност. Дирекцията:
1. развива Центъра за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност;
2. подпомага органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица - разпоредители с бюджетни средства, при иницииране на събитие или заявка;
3. анализира, координира и управлява инциденти, уязвимости и данни, събрани при анализ на инциденти, свързани с умишлени атаки;
4. оказва методическа помощ на органите по чл. 3, ал. 1 при изграждане, внедряване и поддържане в актуално състояние на системи за управление на информационната сигурност съгласно националните и международно признатите стандарти в тази област;
5. изготвя и разпространява информационни бюлетини във връзка с мрежовата и информационната сигурност;
6. изготвя и разпространява информация, свързана с осигуряване на сигурна информационна среда;
7. изготвя и разпространява правила, инструкции и други документи във връзка с инциденти в мрежовата и информационната сигурност;
8. участва в процесите на планиране, подготовка и провеждане на международни и национални учения в областта на мрежовата и информационната сигурност;
9. участва в подготовката на проекти на стратегически документи и на нормативни актове в областта на мрежовата и информационната сигурност;
10. осъществява връзки и сътрудничество с европейски и други международни структури и организации в областта на мрежовата и информационната сигурност;
11. уведомява и взаимодейства със съответните компетентни органи при установени случаи на компютърни престъпления;
12. е национална точка за контакт с други центрове и международни организации в областта на мрежовата и информационната сигурност.


Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Дирекция "Пространствени данни" (ПД) подпомага изпълнителния директор, като:
1. организира, координира, осъществява и контролира дейностите в областта на пространствените данни, свързани с изпълнението на националното законодателство и законодателството на Европейския съюз в областта на пространствените данни;
2. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в изпълнението на държавната политика за създаване на инфраструктурата за пространствените данни в съответствие с националното законодателство и законодателството на Европейския съюз;
3. участва в разработването и реализирането на концептуални документи за изграждането и развитието на Национален портал за пространствени данни;
4. организира и осъществява дейности по достъп и поддържане на регистри и масиви на Националния портал за пространствени данни;
5. осигурява изграждането, администрирането и поддръжката на Националния портал за пространствени данни съвместно с дирекция "ИС";
6. подпомага председателя и секретаря на Междуведомствения съвет по пространствени данни;
7. осъществява методическа помощ и консултации на органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и организациите, които по силата на нормативен акт събират, създават и поддържат актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия, по отношение на дейности, свързани с подготовката и предоставянето на пространствените данни съгласно националното законодателство и законодателството на Европейския съюз;
8. участва в работата на комитетите към Европейската комисия по въпросите и дейностите, свързани с пространствените данни, и инициативата за глобален мониторинг на околната среда и сигурността и координира участието на българските представители в съответните работни групи;
9. участва в експертни съвети и комисии по реализиране на проекти и дейности, свързани с обмен на пространствена информация между институциите на национално ниво, които по силата на нормативен акт събират, създават и поддържат актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия, с държавни институции на други страни - членки на ЕС, и с европейски институции;
10. осъществява връзки и сътрудничество със сходни европейски структури в областта на пространствените данни и предоставянето на услуги за данните в областта на околната среда;
11. изготвя предложения за годишен план и годишен бюджет за изпълнение на проекти и дейности в областта на пространствените данни и предоставянето на услуги за данните в областта на околната среда;
12. разработва правила, инструкции, указания, процедури, планове и други документи за поддръжка и експлоатация на Националния портал за пространствени данни съвместно с дирекция "ИС".

Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Агенцията осъществява териториалната си компетентност в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на СОСП и електронната съобщителна инфраструктура, които са част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на "извънредно положение", "военно положение" и/или "положение на война", чрез:
1. дирекция "ЕСМИС Сердика", която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на електронната съобщителна инфраструктура, СОСП и складови бази, разположени на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Софийска и София-град, Перник, Видин, Враца и Монтана;
2. дирекция "ЕСМИС Дунав", която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на електронната съобщителна инфраструктура, СОСП и складови бази, разположени на територията на областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен, Търговище и Силистра;
3. дирекция "ЕСМИС Тракия", която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане и експлоатация на електронната съобщителна инфраструктура, СОСП и складови бази, разположени на територията на областите Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Чл. 18е. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) В рамките на регионалната си компетентност дирекциите по чл. 18д:
1. осъществяват дейности по поддръжка и експлоатация на ЕЕСМ и активното оборудване в защитени СОСП, включително необходимите профилактични и контролни измервания и настройки, съвместно с дирекция "ЕСМ";
2. участват в дейностите по планиране и развитие на инженерно-техническите системи и съоръжения, включително необходимите профилактични и контролни измервания, настройки и строително-монтажни и демонтажни работи, съвместно с дирекция ИТС;
3. осъществяват дейности по изграждане, поддръжка и ремонт на електронната съобщителна инфраструктура на агенцията съвместно с дирекция "РЕСИ";
4. осъществяват дейности по осигуряване на предвидените електронни съобщения при бедствия и при обявяване на режими "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" съвместно с дирекция "ЕСМ";
5. поддържат в актуално състояние експлоатационно-техническата документация на всички съоръжения и системи на СОСП и електронната съобщителна инфраструктура;
6. участват в проучване на техническите възможности за включване на нови потребители към ЕЕСМ и изготвят мотивирани предложения за развитието й съвместно с дирекциите "ЕСМ" и "РЕСИ";
7. подпомагат дирекция "ИС" да осъществява наблюдение и техническо обслужване на оборудването в центровете за данни;
8. участват в изготвянето на проектите на годишни планове за ремонти, развитие и модернизация на електронната съобщителна инфраструктура, възлите и системите на СОСП и ЕЕСМ;
9. участват в подготовката и съгласуването на инструкции, указания, процедури, правила, планове и други документи, свързани с поддръжката, експлоатацията и развитието на СОСП и ЕЕСМ;
10. подпомагат експлоатацията на пунктове за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната власт, разположени в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
11. участват в анализиране на състоянието на елементите от ЕЕСМ и кабелната инфраструктура в териториалния обхват на дейност на дирекцията и предлагат мерки за повишаване на сигурността, надеждността, независимостта и качеството на предоставяните електронни съобщения;
12. осъществяват поддръжка и актуализиране на документи, свързани със системата за управление на информационната сигурност, съгласно европейските и международно признатите стандарти в тази област, както и изпълняват изискванията на политиката за сигурност на информацията и прилагане на механизмите за защита и контрол на информацията съвместно с дирекция "МИС";
13. подпомагат органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица - разпоредители с бюджетни средства, при повишаване нивото на мрежовата и информационната им сигурност съвместно с дирекция "МИС".

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Чл. 19. Изпълнителният директор на агенцията организира работата на администрацията чрез вътрешни правила и заповеди.


Чл. 20. Структурата на административните звена се утвърждава от изпълнителния директор по предложение на главния секретар.


Чл. 21. (1) Дирекциите осъществяват своите функции в съответствие с функционалните си характеристики.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от главния секретар.
(3) Директорите представят на главния секретар ежегоден доклад за дейността на подчинените им структурни звена.


Чл. 22. (1) Работното време на служителите, работещи при условията на редовно работно време в агенцията, е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Административното обслужване на физически и юридически лица се извършва от 9,00 до 17,30 ч. Служителите на агенцията, извършващи административно обслужване, прилагат изискванията, утвърдени с вътрешните правила за организация на административното обслужване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) Работното време по ал. 1 е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.) В зависимост от характера и условията на работа организацията на работа на служителите в агенцията е:
1. редовно работно време;
2. ненормирано работно време;
3. работа по график;
4. време на разположение.


Чл. 23. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в акта за привличането им и в сключения с тях договор от изпълнителния директор.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия със заповед на изпълнителния директор.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г.)


Чл. 25. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана и други специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в агенцията, се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди на изпълнителния директор на агенцията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2010 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от 2 август 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 19 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.06.2011 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила 7 дни след обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 8 ЮЛИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2011 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 август 2011 г. с изключение на разпоредбата на § 5, която влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 2 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2012 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 16 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.11.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 29 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2015 Г.)

§ 10. Параграф 5 влиза в сила от 15 май 2015 г., а § 6 - от 1 юни 2015 г.

Приложение към чл. 6, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 02.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от 04.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 01.06.2015 г.)


Обща численост на персонала в административните звена на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - 521 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителни директори

2

Звено за вътрешен одит

2

Финансов контрольор

1

Звено по сигурността на информацията и ОМП

8

Главен секретар

1

Обща администрация

39

в т.ч.:

 

дирекция "Човешки ресурси, правно и административно обслужване"

16

дирекция "Финанси, счетоводство и бюджет"

12

дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"

11

Специализирана администрация

467

в т.ч.:

 

дирекция "Инженерно-технически системи"

26

дирекция "Електронна съобщителна мрежа"

65

дирекция "Развитие на електронната съобщителна инфраструктура"

19

дирекция "Информационни системи"

36

дирекция "Мрежова и информационна сигурност"

21

дирекция "Пространствени данни"

13

дирекция "ЕСМИС Сердика"

112

дирекция "ЕСМИС Дунав"

86

дирекция "ЕСМИС Тракия"

89  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти