Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ

В сила от 01.10.2009 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.76 от 25 Септември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба урежда реда за водене и съхраняване на регистъра на имуществените отношения на съпрузите, както и за предоставяне на достъп, извършване на справки и издаване на удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства.

Чл. 2. Дейностите по чл. 1 се извършват от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък "Агенцията".


Чл. 3. (1) Регистърът на имуществените отношения на съпрузите, наричан по-нататък "регистъра", е единна централизирана електронна база данни, съдържаща информация за брачните договори и за приложимия законов режим на имуществените отношения на съпрузите.
(2) В регистъра се вписват и промените на режима на имуществените отношения между съпрузите, както и изменението и прекратяването на брачния договор, отбелязани в акта за сключен граждански брак.


Чл. 4. (1) Длъжностното лице по гражданското състояние във всеки случай на съставяне или отбелязване на промени в акт за сключен граждански брак незабавно изпраща уведомление по чл. 19, ал. 2 от Семейния кодекс (СК) до териториалното звено на Агенцията по седалището на съответния окръжен съд, в района на който се намира общината или кметството.
(2) Районът на действие на службите по регистрация в съответното териториално звено съвпада с района на окръжния съд.


Чл. 5. (1) Агенцията поддържа структурирани данни за дейностите, свързани с воденето и съхраняването на регистъра.
(2) Данните по ал. 1 съдържат информация за извършените регистрации, като всеки запис:
1. съдържа номер и описание на действието на длъжностното лице, момент на извършването му и резултат от действието;
2. осигурява възможност за установяване на извършени в него промени;
3. осигурява възможност за търсене по съответен период.
(3) Достъп до данните по ал. 1 могат да имат само служители, определени от изпълнителния директор на Агенцията.


Чл. 6. (1) Агенцията създава самостоятелна обособена информационна система, чрез която се води и съхранява регистърът.
(2) Агенцията отговаря за верността на данните, въведени от уведомлението по чл. 7, ал. 1, в електронната система на регистъра.

Глава втора.
УВЕДОМЛЕНИЕ


Чл. 7. (1) Уведомлението по чл. 19, ал. 2 СК съдържа полета, обединени в групи, като всяко уведомление съдържа задължително следните групи:
1. група "Акт за сключен граждански брак", в която се посочват: дата и място на сключване на брака, номер на акта, дата на съставянето му, серия и номер на издаденото удостоверение за сключен граждански брак и име на длъжностното лице по гражданското състояние;
2. група "Регистрация", в която се отбелязва дали уведомлението е за сключен брак и за определения режим на имуществените отношения, за промяна в режима на имуществените отношения, за прекратяване на брака или за друго обстоятелство; в случай че бракът се прекратява поради унищожаване или развод, същото се отбелязва в съответното поле;
3. група "Данни за съпрузите", в която се посочват данни за съпрузите, както следва: име (след брака), ЕГН/ЛНЧ и гражданство;
4. група "Режим на имуществените отношения", в която се отбелязва един от следните режими: "законов режим на общност", "законов режим на разделност", "договорен режим"; в случай че е избран договорен режим, договорът и/или изменението на договора се индивидуализират, като се посочват номер на договора, том, регистрационен номер, дата, както и име на нотариуса, номер, под който е вписан в регистъра на Нотариалната камара, и районът му на действие; при повече от един акт за промяна в брачния договор се попълва и добавя само т. 4 от страница втора на уведомлението, като страницата става неразделна част от подаваното уведомление;
5. група "Данни за уведомителя" със следните полета:
а) поле "Качество на уведомителя", в което се отбелязва едно от следните качества: "кмет", "длъжностно лице по гражданското състояние въз основа на заповед за възлагане" или "друго лице в предвидените от закон случаи";
б) поле "Име", в което се посочва името на уведомителя;
в) поле "Адрес", в което се посочват държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сградата, където е адресът на съответната община/кметство/район;
6. поле "Забележка", в което се посочват други обстоятелства, относими към режима на имуществените отношения на съпрузите;
7. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Заповед за възлагане на длъжностното лице по гражданското състояние";
б) поле "Други документи", в което се отбелязват останалите документи, приложени към уведомлението;
8. група "Подпис", съдържаща населено място, собствено и фамилно име и подпис на уведомителя, печат на общината/кметството; когато уведомлението се подава по електронен път, това поле не се попълва.
(2) Всички полета в уведомлението задължително се попълват от уведомителя. По отношение индивидуализацията на сключения брачен договор, в случай че е избран договорен режим, се попълват само полетата, за които в удостоверението се съдържат данни. Поле "Забележка" се попълва само при необходимост.
(3) Когато лицето няма ЕГН или ЛНЧ, съответното поле, предвидено за посочването му, не се попълва. В този случай се попълва само датата на раждане във формат "ГГММДД" и държавата, чийто гражданин е лицето.
(4) Към уведомлението се прилага заповед за възлагане в случаите, когато то е подадено от длъжностно лице по гражданското състояние, на което е възложено изпълнението на съответните функции.


Чл. 8. Агенцията осигурява чрез интернет страницата на регистъра достъп за попълване и изпращане на уведомлението по електронен път чрез електронен подпис, както и достъп до образеца на уведомление при изпращането му на хартиен носител.


Чл. 9. (1) Уведомлението по чл. 7, ал. 1 се изпраща на Агенцията незабавно, но не по-късно от края на следващия работен ден след изготвяне или отбелязване на промяната в акта за сключен граждански брак.
(2) Уведомлението се регистрира в информационната система на регистъра с пореден входящ номер за съответната дата.


Чл. 10. Вписването в регистъра се извършва служебно въз основа на уведомлението по чл. 7, ал. 1 по образец съгласно приложението.

Глава трета.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Партиди


Чл. 11. За всеки акт за сключен граждански брак се води отделна партида в електронна форма.


Чл. 12. (1) Партидата се състои от всички въведени обстоятелства от уведомлението по чл. 7, ал. 1.
(2) В партидата се съдържа информация в структуриран вид за въведените обстоятелства от акта за сключен граждански брак.
(3) По партидата се съхранява електронен образ на уведомлението и на приложените към него документи.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се систематизира и организира хронологично за всяка регистрация с възможност за проследяване на историята на регистрациите.


Чл. 13. (1) Информацията по партидата се структурира в полета.
(2) Полетата се попълват въз основа на уведомлението по чл. 7, ал. 1 и въз основа на автоматично генериран входящ номер от информационната система на регистъра.
(3) Полетата се обединяват в групи, а групите - в раздели, както следва:
1. раздел "Обща информация", който обединява полета, съдържащи данни относно акта за сключен граждански брак и данни за съпрузите, групирани във:
а) група "Данни за съпрузите";
б) група "Данни относно акта за сключен граждански брак";
2. раздел "Режим на имуществените отношения", който съдържа полетата относно избрания режим на имуществени отношения;
3. раздел "Прекратяване на брака", който съдържа полетата относно основанието за прекратяване на брака.
(4) По партидата се визуализират само разделите, групите и полетата, в които има вписани обстоятелства.
(5) В случаите, когато лице е сключвало граждански брак повече от един път, се осигурява връзка с партидите, открити по съответните актове за граждански брак.

Раздел II.
Поправяне на грешки


Чл. 14. (1) Грешки при вписване на обстоятелства, допуснати при пренасяне на информация в регистъра от подадени уведомления, включително и при неправилно сканиране и прикачване на уведомления и документи в информационната система на регистъра, се установяват служебно от съответния служител на Агенцията.
(2) В случаите по ал. 1 служителят съставя и подписва констативен протокол, в който описва допуснатата грешка и посочва входящия номер на уведомлението, във връзка с което е допуснатата грешката, и незабавно я поправя.


Чл. 15. (1) Грешки във вписани в регистъра обстоятелства, допуснати поради грешки в уведомлението, се поправят чрез подаване в Агенцията на ново уведомление от длъжностното лице по гражданското състояние от съответната община или кметство.
(2) В новото уведомление се отразява изрично, че е за поправка на регистрирано уведомление, в което е допусната грешка, като се посочва входящият му номер в регистъра.


Чл. 16. (1) Когато грешката е установена от друго лице, то подава до съответния служител на Агенцията искане за поправяне на грешка. Искането се подава по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията.
(2) Грешка, допусната от служител на Агенцията, се поправя по реда на чл. 14, ал. 2.
(3) Грешка, допусната поради грешка в уведомлението, се поправя по реда на чл. 15. В този случай лицето по ал. 1, установило грешката, отправя искане до длъжностното лице по гражданското състояние от съответната община или кметство за изпращане на ново уведомление.


Чл. 17. Всички документи, свързани с процедурата по поправяне на грешки, се съхраняват в регистъра по реда, предвиден в глава четвърта.

Глава четвърта.
СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА


Чл. 18. Необходимите мерки за гарантиране сигурността на системите на регистъра и на съдържащата се в тях информация се определят със заповед на изпълнителния директор на Агенцията, като:
1. съдържащата се в регистъра информация се съхранява едновременно най-малко на две места с различно географско разположение;
2. въвеждането на данни в системата се извършва само от надлежно оправомощени служители;
3. промени на въведените данни се извършват от лицата по т. 2.


Чл. 19. Документите, подадени на хартиен носител, се съхраняват от Агенцията в съответното териториално звено по подаване на уведомлението.


Чл. 20. Агенцията архивира базата данни на регистъра, като осигурява възможност за разчитане на съдържащата се в нея информация.

Глава пета.
ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ. ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА


Чл. 21. (1) Всяко териториално звено на Агенцията извършва справки и издава удостоверения относно вписаните в регистъра обстоятелства.
(2) Агенцията осигурява възможност за извършване на справки и чрез отдалечен достъп до съдържащата се в регистъра информация. Достъпът се осъществява чрез справки в базата данни чрез интернет страницата на регистъра.


Чл. 22. (1) Справки за вписани в регистъра обстоятелства се извършват и удостоверения се издават срещу заплащане на държавна такса съгласно чл. 19, ал. 4 СК.
(2) Таксите за предоставяните от Агенцията услуги могат да се заплащат и по електронен път.


Чл. 23. (1) Справки от регистъра могат да се извършват по:
1. номер на акта за сключен граждански брак;
2. име на съпруг;
3. ЕГН/ЛНЧ на съпруг;
4. входящ номер на уведомлението.
(2) В отделните партиди на регистъра справки могат да се извършват по всяко вписано обстоятелство.
(3) Справките са устни и писмени. Писмената справка представлява разпечатка на хартиен носител на извършена устна справка по вписани в регистъра обстоятелства.
(4) Справките се извършват присъствено - в съответното териториално звено на Агенцията, или неприсъствено - чрез интернет страницата на регистъра.


Чл. 24. (1) Удостоверения от регистъра се издават за посочено лице или акт за граждански брак:
1. относно актуалния регистриран режим на имуществени отношения, избран от съпрузите;
2. за посочен период относно регистрираните режими на имуществени отношения, избрани от съпрузите;
3. за всички извършени вписвания относно регистрираните режими на имуществени отношения, избрани от съпрузите.
(2) Удостоверенията съдържат данни за акта за сключен граждански брак, за съпрузите и за избрания от тях режим на имуществени отношения.


Чл. 25. (1) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно от съответния служител във всяко териториално звено на Агенцията, както и по електронен път в електронна форма.
(2) Справките и удостоверенията, издадени на хартиен носител, се подписват и подпечатват от служител на Агенцията.
(3) Удостоверенията, издадени в електронна форма, се подписват с електронен подпис и се изпращат по електронен път.

Допълнителни разпоредби


§ 1. При прекратяване на брака поради смърт информацията за закриването на партидата в системата на регистъра се въвежда служебно въз основа на осигурения достъп до данните по § 2.

Заключителни разпоредби


§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на Семейния кодекс Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя на Агенцията по вписванията безплатен достъп до данните от автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението на национално равнище.
(2) Редът, начинът и обхватът на данните, до които се предоставя достъп, се определят съгласно споразумение между Агенцията по вписванията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


§ 3. (1) За съществуващите към момента на влизане в сила на Семейния кодекс бракове не се представя уведомление по чл. 7, ал. 1.
(2) При промяна на режима на имуществените отношения на съществуващи към момента на влизане в сила на Семейния кодекс бракове се представя уведомление по чл. 7, ал. 1 за сключен брак и определения режим на имуществените отношения.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 19, ал. 5 от Семейния кодекс.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.


§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2009 г.


Приложение към чл. 10

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти