Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЕКСПЕРТИТЕ

В сила от 07.08.2009 г.
Издаден от Инспектората към Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г., отм. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г.


Отменен с § 3 от заключителните разпоредби на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите - ДВ, бр. 66 от 28 август 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на неговата администрация и на експертите.
Чл. 2. (1) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, наричан "Инспекторат", е юридическо лице със седалище София.
(2) Бюджетът на Инспектората се приема от Народното събрание в рамките на бюджета на съдебната власт.

Чл. 3. Дейността на Инспектората се основава на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.

Чл. 4. Инспекторатът работи в сътрудничество и взаимодействие с Народното събрание, Висшия съдебен съвет, органите на съдебната власт, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, другите държавни органи и органите на местно самоуправление.

Чл. 5. Административните ръководители на органите на съдебната власт са длъжни да оказват съдействие на инспекторите и експертите, които ги подпомагат при извършване на проверките, като им осигуряват достъп до всички необходими материали.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ИНСПЕКТОРАТА


Чл. 6. (1) Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции.
(2) При осъществяване на своите правомощия главният инспектор и инспекторите са независими и се подчиняват само на закона.

Чл. 7. Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.

Чл. 8. (1) Инспекторатът има следните правомощия:
1. проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи;
2. проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
3. анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;
4. при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 3, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
5. при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3, сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и Висшия съдебен съвет;
6. прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт;
7. прави предложение за поощрение до съответния административен ръководител на съдии, прокурори и следователи за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения;
8. отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт;
9. изготвя и представя на Висшия съдебен съвет годишна програма и отчет за своята дейност;
10. обсъжда предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно Инспектората и го представя на Висшия съдебен съвет;
11. предоставя публично информация за своята дейност и публикува отчета за дейността си на страниците на Инспектората и Висшия съдебен съвет в интернет;
12. обжалва пред Върховния административен съд решенията на Висшия съдебен съвет по дисциплинарните производства по реда и условията на чл. 323 ЗСВ;
13. приема правилник за вътрешния трудов ред, вътрешни правила за документооборота и други актове в случаите, предвидени в закон.
(2) Инспекторатът приема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

Чл. 9. (1) Инспекторатът осъществява дейността си съобразно правомощията, определени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт, чрез проверки, проучване и анализи.
(2) Въз основа на действията на Инспектората по ал. 1 и в съответствие с констатациите и изводите на проверяващия екип се изготвя съответно акт за резултатите от проверката, становище, сигнал, предложение.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА

Раздел I.
Организация и ред за извършването на планови проверки


Чл. 10. (1) Инспекторатът ежегодно до края на март изготвя програма за плановите проверки.
(2) Годишната програма съдържа:
1. апелативните райони и органите на съдебната власт, в които ще бъде извършена комплексна проверка;
2. органите на съдебната власт, в които ще бъдат направени тематични и контролни проверки;
3. примерен график за извършване на проверките.
(3) Годишната програма може да бъде допълвана и изменяна с решение на Инспектората.
(4) Годишната програма се обявява на страницата на Инспектората в интернет.

Чл. 11. (1) Комплексните проверки се отнасят до цялостната дейност на органа на съдебната власт.
(2) Тематичните проверки се извършват по конкретна тема относно приложението на закона от орган на съдебната власт, съдия, прокурор или следовател.
(3) Контролните проверки се извършват след комплексна или тематична проверка, при които са дадени препоръки за преодоляване на констатирани негативни практики.

Чл. 12. (1) След приемането на годишната програма се определят екипите, които ще извършат проверките. Екипите включват инспектор и експерти, които го подпомагат.
(2) Проверките се извършват от един или повече екипи.
(3) Екипите са определят чрез жребий, провеждан от главния инспектор в присъствието на всички инспектори.

Чл. 13. След определяне на екипите главният инспектор възлага извършването на проверката със заповед, която съдържа:
1. органа на съдебната власт, съдията, прокурора или следователя, който ще бъде проверяван, задачите и срока за извършване на проверката;
2. името на проверяващия по чл. 12;
3. поименния състав на експертите, които го подпомагат;
4. срока за съставяне на акта за резултатите от проверката.

Чл. 14. (1) След като проверката бъде завършена, екипът изготвя акт за резултатите от проверката, който се подписва от инспектора.
(2) В акта се посочват заповедта за възлагане на проверката, органът на съдебната власт, съдията, прокурорът или следователят, който е проверяван, задачите и обхватът на проверката, името на проверяващия инспектор и експертите, които го подпомагат, констатациите от извършваната проверка, изводи и при необходимост препоръки и срок за изпълнението им.
(3) Към акта за резултатите от проверката се прилагат документите, изисквани и предоставени за проучване, както и съставени в хода на проверката.

Чл. 15. (1) Актът се изпраща на административния ръководител на проверявания орган на съдебната власт.
(2) Актът за резултатите от проверката се изпраща на съдия, прокурор, следовател или заместник на административния ръководител от проверявания орган на съдебната власт, когато съдържа констатации за неговата работа и препоръка да се направи предложение за налагане на дисциплинарно наказание.
(3) Получаването на акта за резултатите от проверката се удостоверява с обратна разписка, уведомление за връчване от куриерска служба или писмена разписка от лицата по ал. 1 и 2, в която са посочени датата на получаване и имената на връчителя и получателя на акта.
(4) Административният ръководител, съдията, прокурорът или следователят могат в 7-дневен срок от датата на връчването на акта да направят възражение пред главния инспектор. Възражение в същия срок може да направи и заместникът на административния ръководител, когато по отношение на него има направено предложение за налагане на дисциплинарно наказание.
(5) Актът или изготвеният въз основа на констатациите в него сигнал или предложение могат да бъдат изпратени на горестоящия административен ръководител, на Висшия съдебен съвет, на други държавни органи и органи на съдебната власт след изтичането на срока по ал. 4.
(6) Административният ръководител уведомява главния инспектор за изпълнението на препоръките, ако има такива, в срока, определен в акта за резултатите от проверката.

Чл. 16. (1) Ако възражението на лицата по чл. 15, ал. 1 и 2 във връзка с констатациите за допуснати дисциплинарни нарушения не бъде уважено, предложението за налагане на дисциплинарно наказание се изпраща:
1. до административния ръководител на съответния орган на съдебната власт, когато се предлага образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 311, т. 1 във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ;
2. до Висшия съдебен съвет, когато се предлага образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 311, т. 2 във връзка с чл. 308, ал. 1, т. 3 - 6 ЗСВ.
(2) Предложението за налагане на дисциплинарно наказание по ал. 1, т. 1 се изпраща на административния ръководител от инспектора, подписал акта.
(3) Предложението по ал. 1, т. 2 за налагане на дисциплинарно наказание се приема от Инспектората и се внася във Висшия съдебен съвет от главния инспектор.
(4) Инспекторатът или негов представител може да участва в дисциплинарното производство на Висшия съдебен съвет.

Чл. 17. Инспекторатът може да обжалва по реда на чл. 323 ЗСВ решението на Висшия съдебен съвет, с което се отхвърля предложението за налагане на дисциплинарно наказание.

Раздел II.
Организация и ред за извършването на проверки по сигнали


Чл. 18. (1) Проверките по сигнали могат да бъдат извършвани по жалби и молби на физически лица, юридически лица, държавни и административни органи, съдии, прокурори, следователи и др.
(2) Сигналите трябва да са подадени в писмен вид, да са регистрирани в деловодството на Инспектората и да са подписани от подателя.
(3) Анонимните сигнали се оставят без разглеждане от Инспектората.
(4) Проверки могат да бъдат инициирани служебно и по информация на пресата, медиите и други източници.

Чл. 19. (1) Проверката се извършва от главния инспектор или инспектор, който се подпомага от двама експерти. Проверяващият екип се определя на случайния принцип по реда на постъпването на сигнала.
(2) Главният инспектор определя със заповед реда за извършване на проверките.

Чл. 20. (1) Работата по сигнала може да протича в две фази:
1.предварително проучване;
2.проверка по реда на чл. 56 - 58 ЗСВ, ако се установи необходимост от нейното извършване.
(2) При предварителното проучване се преценява компетентността на Инспектората да разгледа всяко от повдигнатите оплаквания. При необходимост се събират допълнителни материали с оглед изясняване на фактическата обстановка, свързана с изложението в сигнала.
(3) В случай, че при предварителното проучване се установи по безспорен начин, че оплакването не е от компетентността на Инспектората или е неоснователно, се изготвя мотивирано становище, което се изпраща на жалбоподателя.
(4) Когато се констатира, че въпросът, с който е сезиран Инспекторатът, е от компетентността на друг орган, преписката се препраща по компетентност, като за това се известява жалбоподателят.
(5) Когато проблемът - предмет на сигнала, е от компетентността на Инспектората и са налице данни за допуснати нарушения, се извършва проверка по реда на чл. 56 - 58 ЗСВ, за което се издава заповед на главния инспектор по реда на чл. 13.

Чл. 21. (1) За резултатите от проверката се изготвя акт, който отговаря на изискванията по чл. 14. Жалбоподателят се уведомява за изготвянето на акта.
(2) По отношение на условията и реда за връчване на акта за резултатите от проверката, за подаване на възражението от страна на проверяваното лице, задължението на административния ръководител да уведоми главния инспектор за изпълнението на препоръките, изготвянето и внасянето на предложението за дисциплинарно наказание, участието на Инспектората в дисциплинарното производство на Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд се прилагат правилата по чл. 58 ЗСВ и чл. 15, ал. 2, 3, 4 и 6, чл. 16 и чл. 17 от правилника.

Раздел III.
Сигнали, предложения, доклади


Чл. 22. (1) Инспекторатът изпраща сигнали до организации и държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт:
1. до компетентните органи - когато констатира, че има данни за нарушения, мерките за чието отстраняване не са в рамките на неговите правомощия;
2. до административните ръководители на съответните органи на съдебната власт и до Висшия съдебен съвет - когато установи нарушения при осъществяване на дейностите по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3 ЗСВ;
3. до други органи и организации - когато възникне необходимост от това.
(2) При противоречива съдебна практика, установена при анализиране и обобщаване на делата, които са приключили с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите, Инспекторатът сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления.

Чл. 23. Инспекторатът изпраща предложения до организации и държавни органи в случаите, когато констатира необходимост от предприемане на действия от организацията или органа, до който са отправени.

Чл. 24. (1) Доклад се съставя за резултати от анализа и обобщаването на делата, които са приключили с влязъл в сила съдебен акт, както и приключилите преписки и дела на прокурорите и следователите.
(2) Докладът може да бъде изпратен на организации и държавни органи, включително и органи на съдебната власт.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ИНСПЕКТОРАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 25. Инспекторатът се състои от главен инспектор и десет инспектори.

Чл. 26. (1) При осъществяване на дейността си Инспекторатът се подпомага от администрация. Числеността на администрацията не може да надвишава два пъти и половина броя на инспекторите, включително и главния инспектор.
(2) При Инспектората, извън администрацията по ал. 1, се назначават чрез конкурс експерти, които подпомагат дейността на главния инспектор и на инспекторите.

Чл. 27. Длъжностите в Инспектората са в съответствие с длъжностно разписание и типови длъжностни характеристики.

Раздел II.
Главен инспектор. Инспектори


Чл. 28. (1) Главният инспектор и инспекторите се избират и освобождават при условия и ред, определени с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.
(2) За главен инспектор и инспектори се избират юристи с високи професионални и нравствени качества.

Чл. 29. (1) Възнаграждението на главния инспектор е равно на възнаграждението на председател на отделение във Върховния касационен съд.
(2) Възнаграждението на инспекторите е равно на възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд.
(3) Към основното трудово възнаграждение на главния инспектор и инспекторите се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна работа в размер на 2% за всяка прослужена година при условията на чл. 219 ЗСВ.
(4) На главния инспектор и на инспекторите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за извънреден труд само за изпълнение на служебни задължения в празнични и почивни дни.
(5) За всяка година на главния инспектор и инспекторите се изплащат средства за облекло в размера, определен в чл. 221 ЗСВ.
(6) Задължителното обществено и здравно осигуряване на главния инспектор и инспекторите се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
(7) Главният инспектор и инспекторите задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт и имат право на ежегоден профилактичен преглед.

Чл. 30. (1) Главният инспектор и инспекторите имат право на отпуск 30 работни дни и допълнителен отпуск по един работен ден за всеки две години юридически стаж, като общият размер на отпуска не може да надвишава 60 календарни дни.
(2) Главният инспектор и инспекторите имат право на неплатен годишен отпуск до 30 работни дни в календарна година. Този отпуск се зачита за юридически стаж.

Чл. 31. Времето, прослужено като главен инспектор или инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 5 ЗСВ. Главният инспектор и инспекторите се ползват със статута на съдии, прокурори и следователи.

Чл. 32. (1) Инспекторите могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения.
(2) Видът на наградата се определя в заповедта на главния инспектор, с която се награждава инспекторът.

Чл. 33. Главният инспектор и инспекторите ползват материалната база на органите на съдебната власт.

Чл. 34. Главният инспектор и инспекторите не може да получават възнаграждение за извършване на дейност по договор или по служебно правоотношение с държавна или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец, с изключение на научна и преподавателска дейност, участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание или органите на изпълнителната власт, участие в състави на избирателни комисии за провеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката, за членове на Европейския парламент от Република България и за местни органи, както и за упражняване на авторски права и за участие в международни проекти, включително финансирани от Европейския съюз.

Чл. 35. Главният инспектор и инспекторите следва да отговарят на условията за несъвместимост по чл. 18, ал. 1 ЗСВ.

Раздел III.
Правомощия на главния инспектор и инспекторите


Чл. 36. (1) Главният инспектор осъществява общо организационно и методическо ръководство на дейността на Инспектората, като:
1. представлява Инспектората и определя кой от инспекторите го замества при негово отсъствие;
2. се разпорежда със средствата по бюджетната сметка на Инспектората;
3. осъществява контрол върху дейността на инспекторите;
4. организира издаването на бюлетин за резултатите от проверките, който се публикува на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет;
5. сключва и прекратява споразуменията по чл. 107 КТ с главния секретар и експертите и трудовите договори със служителите от администрацията на Инспектората;
6. организира повишаване квалификацията на инспекторите, експертите и администрацията на Инспектората;
7. утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на главния секретар;
8. налага дисциплинарни наказания по реда на Кодекса на труда на главния секретар, експертите и служителите от администрацията, без да делегира тези права в случай на заместване по т. 1.
(2) Главният инспектор участва в заседанията на Висшия съдебен съвет, но не участва в гласуването.
(3) Главният инспектор представлява Инспектората пред комисиите и дисциплинарните състави на Висшия съдебен съвет и определя кой от инспекторите да го замества.

Чл. 37. (1) Всеки инспектор:
1. извършва проверки, предвидени в годишната програма на Инспектората, определени по реда на чл. 57, ал. 1 ЗСВ;
2. извършва проверки по сигнали съгласно чл. 57, ал. 2 ЗСВ;
3. изпълнява всички дейности, свързани с упражняване на правомощията на Инспектората, определени от закона и възложени от главния инспектор;
4. участва и гласува в заседанията на Инспектората по чл. 54, ал. 2 ЗСВ;
5. определен на ротационен принцип, участва в заседания на комисии на Висшия съдебен съвет;
6. представлява Инспектората и поддържа внесените от него предложения за налагане на дисциплинарни наказания пред дисциплинарните състави на ВСС, когато е определен за това от главния инспектор;
7. участва в междуведомствени работни групи за изготвянето на проекти за нормативни актове, за мониторинг по прилагането на действащото законодателство.
(2) При изпълнение на служебните си задължения главният инспектор и инспекторите се легитимират със служебна карта по образец, утвърден от главния инспектор.

Глава пета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Раздел I.
Главен секретар


Чл. 38. Администрацията на Инспектората се ръководи от главен секретар.

Чл. 39. (1) За главен секретар на Инспектората може да се назначи лице, което отговаря на изискванията по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.
(2) Главният секретар се назначава със заповед на главния инспектор след провеждането на конкурс.
(3) Главният секретар е пряко подчинен на главния инспектор на Инспектората.
(4) Докато упражнява длъжността си, главният секретар не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност.
(5) Главният секретар получава основно възнаграждение в размер 80 % от възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд.
(6) Времето, прослужено като главен секретар на Инспектората, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 5 ЗСВ.

Чл. 40. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на Инспектората, като:
1. осигурява организационната връзка между главния инспектор и администрацията в Инспектората;
2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена и служителите на Инспектората;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на Инспектората;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. подпомага главния инспектор при планиране и организиране работата на експертите;
6. отговаря за управлението на административната дейност и осъществява ръководство по отношение на човешките ресурси;
7. предлага за назначаване и освобождаване служителите на администрацията;
8. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;
9. контролира и определя реда за документооборота, координира деловодната и архивната дейност;
10. координира дейностите по събирането, съхраняването и обобщаването на информация относно дейността на органите на съдебната власт във връзка с образуването, движението и приключването на делата и преписките;
11. осигурява публикуването на ежегодния доклад за дейността на Инспектората на страницата на ВСС в интернет;
12. осигурява прозрачност и публичност на дейността на администрацията и организира достъпа до информация в съответствие с конституционните права на гражданите;
13. контролира разходите на администрацията;
14. подготвя и представя за одобряване структурата на административните звена и щатните разписания;
15. прави предложение пред главния инспектор за налагане на дисциплинарни наказания по отношение на служителите на администрацията;
16. изпълнява и други задачи, възложени му от главния инспектор.
(2) При отсъствие на главния секретар главният инспектор със заповед определя негов заместник от служителите в администрацията.

Раздел II.
Организация на административните звена и длъжности


Чл. 41. Администрацията на Инспектората е организирана в специализирана и обща администрация.

Чл. 42. Специализираната администрация е структурирана в административно звено "Експерти".

Чл. 43. (1) Общата администрация е структурирана в административни звена и длъжности, които се създават със заповед на главния инспектор и изпълняват своите функции в съответствие с определените в този правилник функционални характеристики.
(2) Административните звена и длъжности осигуряват дейността на Инспектората по въпроси от неговата компетентност и взаимодействат с администрациите в системата на съдебната и изпълнителната власт.

Раздел III.
Специализирана администрация Административно звено "Експерти"


Чл. 44. (1) Експертите са юристи с висока професионална квалификация и изисквания за нравствени качества, които подпомагат дейността на главния инспектор и на инспекторите при осъществяване на правомощията на Инспектората, възложени му с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.
(2) Експертите се назначават чрез конкурс по реда на чл. 55 - 62 и следва да отговарят на условията за несъвместимост по чл. 18, ал. 1 ЗСВ. За заемане на длъжността се изисква най-малко пет години юридически стаж.
(3) Възнаграждението на експертите при Инспектората е равно на възнаграждението на съдия в районен съд.
(4) Експертите се назначават и освобождават от главния инспектор и са на пряко негово подчинение.

Чл. 45. Експертите:
1. участват в проверки по организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи;
2. участват в проверки относно организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и по приключването на делата в установените срокове;
3. участват в изготвяне на анализи и обобщаване на дела, приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и на приключени преписки и дела на прокурорите и следователите;
4. участват в изработване на предложения до компетентните органи за изготвяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 3;
5. участват в изготвяне на сигнали и предложения до административните ръководители на органите на съдебната власт и до ВСС в случаите на констатирани нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3;
6. участват в изготвяне на предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и на административни ръководители на органите на съдебната власт;
7. участват в изготвяне на сигнали, предложения и доклади до други държавни органи във връзка с констатации при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3;
8. участват в изготвяне на проект на годишна програма за извършване на планови проверки от Инспектората;
9. участват в изготвяне на всеки три месеца на проект на доклад за резултатите от извършени проверки, направени по постъпили сигнали от граждани и юридически лица, с цел предоставянето му на ВСС;
10. участват при изготвяне на проект на годишен отчет за дейността на Инспектората;
11. участват в изготвяне на становища по въпроси, възложени от главния инспектор и инспекторите, свързани с упражняване на правомощията им;
12. участват при съгласуване за законосъобразност и/или изготвяне проекти на договори, по които страна е Инспекторатът;
13. участват при изготвяне на правни становища, документации по процедури и дейности на администрацията на Инспектората;
14. участват при изготвяне на молби, жалби, възражения и писмени бележки по съдебни дела, по които страна е Инспекторатът, и участват по дела по пълномощие от главния инспектор.

Раздел IV.
Обща администрация


Чл. 46. (1) Административните звена в общата администрация са:
1. "Финанси и бюджет";
2. "Административно-организационна дейност";
3. "Човешки ресурси и правно обслужване";
4. "Връзки с обществеността и международна дейност".
(2) Самостоятелните длъжности в общата администрация са:
1. служител по сигурността на информацията;
2. системен администратор.

Чл. 47. Административно звено "Финанси и бюджет":
1. осъществява функции и организира изпълнението на бюджета на Инспектората;
2. осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност в съответствие със Закона за счетоводството;
3. обработва и съхранява счетоводната документация и информация за дейността на Инспектората, включително счетоводните документи по обществените поръчки;
4. прилага, приключва и отчита бюджетните сметки;
5. изготвя месечни, тримесечни и годишни финансово-счетоводни отчети и баланси;
6. представя на главния инспектор и инспекторите становище за проект на годишния бюджет на Инспектората и бюджетни прогнози;
7. представя на главния инспектор и инспекторите мотивирано становище по предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджетната сметка на Инспектората;
8. осигурява дейностите по набиране и разходване на парични средства, включително изплащане на възнагражденията и разплащанията по договорите;
9. организира и отговаря за разходването на материални ресурси, осчетоводяването на документи и воденето на ведомости;
10. участва в изготвянето на поименните списъци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи.

Чл. 48. Звено "Административно-организационна дейност":
1. осъществява административно обслужване на заседанията;
а) осигурява организационно заседанията на Инспектората;
б) съхранява актовете на Инспектората и материалите към тях;
в) оформя технически приетите решения на Инспектората;
г) координира изпълнението на задачите, произтичащи от решенията на Инспектората;
д) осигурява обработване на постъпилите в Инспектората документи от Висшия съдебен съвет, от органите на съдебната власт, от министъра на правосъдието и от други органи, организации и лица;
е) изготвя пълен протокол от заседанията на Инспектората;
ж) съхранява протоколите от заседанията;
2. осигурява деловодното обслужване:
а) организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция;
б) систематизира и съхранява документите от текущия архив;
в) осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
г) експедира входящата и изходящата кореспонденция;
д) комплектува, съхранява, обработва и организира използването на текущия и архивния документационен фонд на Инспектората;
3. организира материално-техническото осигуряване на Инспектората:
а) осъществява дейности по поддържане на складовото стопанство, осигуряване хигиената на сградата и техническа поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния фонд;
б) осъществява дейности по транспортното обслужване, поддръжката и ремонта на транспортните средства;
4. осигурява техническото обслужване и поддръжката на сградата на Инспектората:
а) отговаря за строителните и ремонтните работи в сградата на Инспектората;
б) осигурява условията за снабдяването на Инспектората с техника, консумативи и обзавеждане.

Чл. 49. Звено "Човешки ресурси и правно обслужване" подпомага главния инспектор при управлението на човешките ресурси, като:
1. изготвя и актуализира проектите на длъжностното разписание и на длъжностните характеристики на главния инспектор, инспекторите и съдебните служители;
2. събира, обработва и съхранява служебна информация и трудовите досиета;
3. изготвя проекти на заповеди, договори и удостоверителни документи относно трудовите правоотношения на главния инспектор, инспекторите и съдебните служители;
4. участва в процедурите за назначаване на служители, атестиране и повишаване в ранг и в длъжност и налагане на дисциплинарни наказания;
5. изготвя проекти на документации за провеждане на обществени поръчки и за провеждане на конкурси;
6. изготвя и съгласува проекти на договори;
7. представлява Инспектората пред съдилищата на страната с изрично писмено пълномощно от главния инспектор.

Чл. 50. Административно звено "Връзки с обществеността и международна дейност":
1. осигурява връзките на Инспектората с обществеността:
а) разработва и осъществява медийната стратегия на Инспектората;
б) осигурява провеждането на информационната политика на Инспектората и координацията по нейното реализиране;
в) осигурява прозрачност и публичност на дейността на Инспектората и на неговата администрация и организира нормативно установения достъп до информация;
г) осъществява мониторинг на публикациите в пресата, свързани с дейността на Инспектората, както и с дейността на органите на съдебната власт, и ги анализира;
д) поддържа архив на медийното отразяване на работата на Инспектората;
е) организира, обобщава, подбира и предоставя периодична информация на медиите по въпросите на работата на Инспектората;
ж) подпомага главния инспектор при осъществяването на контактите му с медиите;
з) представя пред медиите официални изявления от името на главния инспектор след упълномощаване;
и) осигурява публикуването на годишния отчет за дейността на Инспектората на интернет страницата на Инспектората и на ВСС;
2. протоколна дейност:
а) подпомага организацията на протоколни представяния на Инспектората;
б) организира задграничните командировки на главния инспектор и на инспекторите;
в) изпълнява и други протоколни дейности по възлагане от главния инспектор;
г) изготвя паметна записка за всяко проведено от Инспектората мероприятие;
3. международна дейност:
а) осъществява връзката между Инспектората и съответните органи на Европейския съюз, като отговаря за изпращаните информации, доклади, анализи;
б) отговаря за входящата и изходящата международна кореспонденция на Инспектората;
в) отговаря за организацията на международни прояви в Инспектората, както и за участието на Инспектората в международни мероприятия извън Република България;
г) анализира информацията за международни прояви и практика на сходни на Инспектората институции, като предлага на обсъждане в Инспектората чуждия опит.

Чл. 51. (1) Служителят по сигурността на информацията е самостоятелна длъжност на пряко подчинение на главния инспектор и ръководи поддържането на регистратури за класифицирана информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.
(2) В изпълнение на възложените му със ЗЗКИ задачи служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ;
2. разработва план за охрана чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
4. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
5. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

Чл. 52. Системният администратор отговаря за:
1. осигуряване компютърно, мрежово и информационно на дейността на Инспектората;
2. изграждане и внедряване на автоматизирани информационни системи в Инспектората;
3. водене на оперативен отчет на наличната компютърна техника, периферни устройства, мрежово оборудване и лицензиран софтуер;
4. контрол за изправността и организацията за поддръжка и ремонт на компютърна и периферна техника, подмяна на дефектирали устройства;
5. организиране и осигуряване софтуерната и хардуерната поддръжка на компютърната техника в Инспектората;
6. изработване на технически проекти за създаване или усъвършенстване на информационни системи въз основа на функционални задания и осигуряване техническото изпълнение на нови функционалности на информационната система;
7. осигуряване технически на провеждането на обучение и семинари за работа с информационната система.

Глава шеста.
СТАТУТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИНСПЕКТОРАТА

Раздел I.
Назначаване и освобождаване на служителите


Чл. 53. (1) Експертите и служителите в администрацията на Инспектората са съдебни служители.
(2) Служителите се назначават на длъжност съгласно длъжностното разписание на администрацията на Инспектората и в съответствие с единния класификатор на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт.

Чл. 54. Не може да бъде сключен трудов договор за работа като служител в администрацията на Инспектората с лице, което:
1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до втора степен включително;
2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;
3. е народен представител;
4. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Чл. 55. (1) Конкурсът за главен секретар, за експерт и за служител в администрацията, чиято длъжност е свързана с осъществяване на правомощията на Инспектората, се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на главния инспектор.
(2) Комисията заседава в пълния си състав и приема решения с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.

Чл. 56. (1) Конкурсът се обявява от главния инспектор с писмена заповед, в която се определят:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;
3.начинът на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите;
4. необходимите документи, мястото и срокът на подаването им;
5.общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
(2) Конкурсът се оповестява с обявление в един централен или местен ежедневник и поставяне на обявлението на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.
(3) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал. 1 и кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика.

Чл. 57. (1) Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение и че не е лишен от правото да заема определена длъжност;
2. декларация от кандидата, че не членува в политическа партия;
3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж;
5. свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство;
6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Чл. 58. (1) Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността.
(2) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 7 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на Инспектората и се публикуват в интернет страницата не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.
(7) На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.
(8) Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до главния инспектор в 7-дневен срок от съобщението. В 3-дневен срок главният инспектор се произнася с окончателно решение.

Чл. 59. (1) Когато няма допуснати кандидати, главният инспектор с писмена заповед прекратява конкурсната процедура.
(2) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

Чл. 60. (1) Въз основа на проведения конкурс комисията класира кандидатите според резултатите.
(2) Резултатът от конкурса се съобщава на участващите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

Чл. 61. (1) В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на главния инспектор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.
(2) Трудовото правоотношение възниква с лицето, предложено от главния инспектор измежду лицата по чл. 61, ал. 1.
(3) По възникване на трудовото правоотношение се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда.

Чл. 62. На назначения съдебен служител се връчва индивидуална длъжностна характеристика, съобразена с утвърдените типови длъжностни характеристики на експертите и на служителите в администрацията.

Чл. 63. Освобождаването на съдебните служители и закрилата при уволнение се извършва при условията и по реда на глава шестнадесета, раздел I от Кодекса на труда.

Раздел II.
Права на съдебните служители


Чл. 64. Съдебните служители имат право да получават по установения за това ред трудово възнаграждение, определено за заеманата длъжност.

Чл. 65. При изпълнение на служебните си задължения в почивни и празнични дни по разпореждане на главния инспектор съдебният служител получава допълнително възнаграждение в размер, определен от ВСС, при условията на глава седма, раздел II на Кодекса на труда.

Чл. 66. Съдебните служители имат право на платен годишен отпуск и на допълнителен платен годишен отпуск за работа в извънработно време и за изпълнение на допълнителни задължения в размери, определени от ВСС.

Чл. 67. На съдебните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

Чл. 68. Съдебен служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от десет брутни месечни възнаграждения.

Чл. 69. (1) Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
(2) Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт и имат право на ежегоден профилактичен медицински преглед.

Чл. 70. При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец, утвърден от главния инспектор.

Раздел III.
Задължения на съдебните служители


Чл. 71. (1) Съдебният служител е длъжен да изпълнява задълженията си добросъвестно и точно съобразно длъжностната му характеристика и професионалната етика на съдебните служители.
(2) Съдебните служители са длъжни да спазват установеното работно време и да го използват за изпълнение на възложените им задачи.
(3) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебния служител временно - до 45 работни дни в годината, при служебна необходимост.
(4) При служебна необходимост съдебният служител е длъжен да изпълнява служебните си задължения и извън работното време.

Чл. 72. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, на юридическите лица и на държавата.
(2) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да имат поведение, което да не уронва престижа на съдебната власт.

Раздел IV.
Атестиране, рангове, повишаване в ранг


Чл. 73. Атестирането на съдебните служители има за цел:
1. установяване равнището на професионална квалификация на съдебните служители, както и съответствието й с изискванията на длъжностната характеристика;
2. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
4. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.

Чл. 74. Атестирането обхваща период от една прослужена година. За съдебни служители, прослужили по-малко от 6 месеца, оценката се извършва през следващата година.

Чл. 75. (1) Атестирането на ръководителите на административните звена и на служителя по сигурността на информацията се извършва от главния инспектор.
(2) Атестирането на експерти се извършва от комисия от трима членове, назначена от главния инспектор.
(3) Атестирането на служителите в администрацията се извършва от комисия от трима членове, в която задължително участват главният секретар и ръководителят на административното звено, ако има такъв.

Чл. 76. (1) Показателите, по които се оценяват съдебните служители, са:
1. срочно и качествено изпълнение на служебните задължения - от 1 до 5 точки;
2. спазване на професионалната етика - от 1 до 4 точки;
3. поведение при работа с граждани - от 1 до 4 точки;
4. способност за самостоятелна работа - от 1 до 4 точки;
5. организационни и управленски умения - от 1 до 3 точки;
6. степен на подготвеност и способност за работа с нормативни актове - от 1 до 3 точки;
7. възможности за комуникация - от 1 до 3 точки;
8. умения за работа в екип - от 1 до 3 точки;
9. инициативност, поемане на извънредна работа, проява на творчество в работата - от 1 до 3 точки;
10. оценка на прекия ръководител - от 1 до 3 точки.
(2) При атестирането се вземат предвид и получените сигнали, жалби и предложения, отнасящи се до съдебния служител.

Чл. 77. Въз основа на оценките, получени по отделните показатели, атестиращият определя обща оценка, както следва:
1. оценка 1 "Изключително изпълнение" при получени от 30 до 35 точки - атестираният изключително ефективно изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността;
2. оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" при получени от 25 до 29 точки - атестираният редовно изпълнява работата си над изискванията за длъжността;
3. оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" при получени от 20 до 24 точки - атестираният като цяло изпълнява работата на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава;
4. оценка 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение" при получени от 15 до 19 точки - атестираният изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността;
5. оценка 5 "Неприемливо изпълнение" при получени от 10 до 14 точки - оценяваният системно изпълнява работата си под нивото на изискванията за длъжността.

Чл. 78. (1) Атестиращият орган по чл. 75, ал. 1 - 3 вписва точките по отделните показатели и общата оценка в протокола, подписва го и запознава атестирания със съдържанието му, като атестираният също го подписва. В случаите по чл. 75, ал. 2 и 3 общата оценка по всеки показател е средноаритметичната от оценките, дадени от всеки член на атестационната комисия.
(2) Резултатите от атестирането, отразени в атестационни протоколи, се представят на главния инспектор.

Чл. 79. (1) Съдебните служители, които не са съгласни с дадената им обща оценка, могат да подадат писмено мотивирано възражение до главния инспектор в 7-дневен срок от датата на запознаване със съдържанието на формуляра.
(2) Редът за възражение по ал. 1 се прилага и в случаите на атестиране по чл. 75, ал. 1.

Чл. 80. Главният инспектор се произнася в 7-дневен срок по възражението с мотивирана оценка. Той може да потвърди или да повиши с една степен общата оценка.

Чл. 81. (1) Рангът е израз на равнището на професионална квалификация на съдебния служител.
(2) Ранговете на съдебните служители имат пет степени, подредени в йерархичен ред, като най-ниският ранг е V (пети), а най-високият - I (първи).
(3) Притежаването на по-висок ранг е условие за възнаграждение с по-висок размер.

Чл. 82. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки не по-ниски от "оценка 2".
(2) Предсрочно повишаване в ранг може да се извърши извън установения срок при оценка 1 - "изключително изпълнение".
(3) Повишаването в ранг се извършва със заповед на главния инспектор.

Чл. 83. (1) При първоначално назначаване съдебният служител получава минималния ранг за съответната длъжност, който е определен по класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт.
(2) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност се запазва придобитият ранг, освен ако не е по-нисък от определения за новата длъжност минимален ранг.
(3) При преминаване от Инспектората в орган на съдебната власт съдебният служител запазва придобития ранг, освен ако не е по-нисък от определения за новата длъжност минимален ранг.

Глава седма.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ


Чл. 84. Административните звена в Инспектората в изпълнение на своите функции и възложените им задачи изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, информации, проекти на решения по конкретни въпроси, проекти на вътрешни административни актове.

Чл. 85. (1) Документите, изпратени до Инспектората от държавни органи, от юридически лица или от физически лица, се завеждат в регистратурата във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Организацията, редът и начинът на движение на служебните преписки се определят от правила за документооборота, утвърдени от главния инспектор.

Чл. 86. Изходящите от Инспектората документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа имената и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

Чл. 87. Ръководителите на съответните структурни звена докладват на главния секретар всички въпроси, по които е нужно да се организира обща координация.

Чл. 88. (1) Служителите в Инспектората могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения.
(2) Видът на наградата се определя в заповедта на главния инспектор, с която се награждава служителят.

Глава осма.
ОФОРМЯНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ИНСПЕКТОРАТА.ОБЩИ ПРАВИЛА


Чл. 89. (1) При провеждане на заседанията на Инспектората се съставя протокол, който се подписва от главния инспектор и от лицето, което го е изготвило.
(2) След подписването на протокола могат да се правят само технически поправки след съгласуване с главния инспектор.
(3) Протоколът се съхранява от главния секретар и се ползва само в сградата на Инспектората. Сроковете за съхранение са посочени във вътрешните правила за документооборота.

Чл. 90. Приетите решения се оформят технически от администрацията на Инспектората до 3 дни след приемането им, освен ако Инспекторатът е определил друг срок.

Чл. 91. Инспекторатът има кръгъл печат с изображение на герба на Република България и с изписани думите "Република България. Инспекторат към Висшия съдебен съвет".

Чл. 92. Достъпът на външни лица в сградата на Инспектората е ограничен и се разрешава след издаване на пропуск от охраната или след представяне на документ, разрешаващ влизането.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът е приет от Инспектората на основание чл. 55, ал. 5 от Закона за съдебната власт.

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" и отменя Правилника за организация на дейността на администрацията на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издаден от Висшия съдебен съвет (ДВ, бр. 9 от 2008 г.).

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти