Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-18 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

В сила от 07.08.2009 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 13 Април 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г.

Глава първа.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ


Чл. 1. (1) При преместване на служба в друго населено място на военнослужещите се изплаща еднократно обезщетение в процент от брутното месечно възнаграждение, определено по реда на чл. 234 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България към датата на преместването.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) Размерът на брутното месечно възнаграждение по ал. 1 се определя като сума от основното месечно възнаграждение, допълнителното месечно възнаграждение за прослужено време, допълнителното месечно възнаграждение за научнообразователна или научна степен и допълнителните месечни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба с постоянен характер към датата на преместването, изчислени като за пълен работен месец.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) В размера на брутното месечно възнаграждение по ал. 1 не се включват допълнителните възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба с постоянен характер, дължими за предходни месеци.
(4) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя в зависимост от разстоянието между населеното място, в което военнослужещият е служил, и населеното място, в което военнослужещият е преместен да служи, както следва:
1. при преместване на разстояние над 25 км до 100 км включително - 50 %;
2. при преместване на разстояние над 100 км - 100 %.
(5) За определяне разстоянието при преместване на военнослужещите се взема предвид най-късото разстояние между двете населени места.

Чл. 2. Възнаграждението по чл. 1, ал. 2 се удостоверява със служебна бележка по образец, издадена от военното формирование, където военнослужещият е служил до преместването си, съгласно приложението.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.) Обезщетението при преместване се определя, начислява и изплаща по новото местослужене въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, а за българските военнослужещи в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната - въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие. Заповедта се издава при наличие на фактическо преместване на военнослужещия в населено място, отстоящо на разстояние над 25 км от населеното място, където е бил регистриран преди преместването. Наличието на фактическо преместване се удостоверява от военнослужещия с представяне на документ за адресна регистрация в населено място по новото местослужене.


Чл. 4. Еднократното обезщетение на военнослужещите, завършили висшите военни училища, при първо назначаване на офицерски длъжности в съответствие с присвоеното им звание, при условие че са назначени в населено място, различно от населеното място, в което е постоянният им адрес, се определя и изплаща по размерите на чл. 1, като се взема предвид разстоянието от населеното място, където е регистрирано лицето по постоянен адрес, до населеното място, където е назначено на служба.


Чл. 5. На военнослужещите, приети за редовно обучение във военни академии у нас с освобождаване от длъжност, обезщетението при преместване се изплаща в размерите, определени при условията и по реда на чл. 1. След завършване на обучението на военнослужещите се изплаща обезщетение при преместване по реда и в размерите на чл. 1 при назначаване на длъжности в населено место извън мястото на обучение.


Чл. 6. (1) На военнослужещите, приети за редовно обучение във военни академии в чужбина с освобождаване от длъжност, при заминаването за обучение обезщетение при преместване не се изплаща. След завършване на обучението на военнослужещите се изплаща обезщетение при преместване по реда и в размерите по чл. 1 при назначаване на длъжности в населено место, различно от последното им местослужене.
(2) На завърналите се от обучение в чужбина военнослужещи, които са назначени временно в специален щат на министъра на отбраната, се изплаща обезщетение при преместване по реда и в размерите по чл. 1, ако бъдат назначени на длъжности в населено место, различно от последното им местослужене.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) (1) При заминаване на военнослужещите за изпълнение на военна служба в случаите по чл. 134, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с освобождаване от длъжност обезщетение при преместване не се изплаща. След завръщане от изпълнение на военна служба в случаите по чл. 134, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на военнослужещите се изплаща обезщетение при преместване по реда и в размерите по чл. 1 при назначаване на длъжности в населено място, различно от населеното място, в което са били назначени на длъжност преди заминаването им.
(2) На завърналите се от изпълнение на военна служба в случаите по чл. 134, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военнослужещи, които са назначени временно в специален щат на министъра на отбраната, се изплаща обезщетение при преместване по реда и в размерите по чл. 1, ако бъдат назначени на длъжности в населено място, различно от населеното място, в което са били назначени на длъжност преди заминаването им.

Чл. 7. На войниците, приети за редовно обучение до една година в сержантски (старшински) колежи в страната с освобождаване от длъжност, при заминаването за обучение обезщетение при преместване не се изплаща. След завършване на обучението на войниците се изплаща обезщетение при преместване по реда и в размерите по чл. 1 при назначаване на длъжности в населено место, различно от последното им местослужене.


Чл. 8. Обезщетение при преместване не се изплаща:
1. при преместване на разстояние до 25 км включително;
2. при приемане на граждани на военна служба;
3. на военнослужещи, изпратени на обучение (курсове за усъвършенстване и повишаване на квалификацията) без освобождаване от длъжност в страната или в чужбина със срок до една година;
4. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.)
5. на военнослужещи с връчени предизвестия за прекратяване на служебното правоотношение, взети в разпореждане по щатове на министъра на отбраната и зачислени за изплащане на месечното възнаграждение във военно формирование в населено място, различно от последното им местослужене;
6. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.) на българските военнослужещи, назначени на длъжности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната в населено място, различно от последното им местослужене, които не променят адресната си регистрация, или новата им адресна регистрация е на разстояние до 25 км;
7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.) при последващо преместване на военнослужещ в рамките на една година от предходното преместване освен в случаите на преместване поради преназначаване при организационно-щатни промени.


Чл. 9. Еднократното обезщетение при преместване в друго населено място на военнослужещия не се облага с данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ


Чл. 10. (1) При преместване на военнослужещия на служба в друго населено място се изплаща по една трета от размера на дължимото обезщетение по чл. 1 за всеки член от семейството му. Обезщетението се изплаща след фактическото преместване на членовете на семейството по реда на чл. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г., в сила от 19.04.2016 г.) Когато и двамата съпрузи са военнослужещи и се преместят на служба в друго населено място, двамата военнослужещи получават еднократно обезщетение за преместване на служба в друго населено място за себе си, а само единият от тях - за ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак. Обезщетението се изплаща след фактическото им преместване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г., в сила от 19.04.2016 г.) В случаите по ал. 2 военнослужещият представя декларация от съпруга/съпругата си, от която да е видно, че последният/последната не е ползвал право на еднократно обезщетение за членове на семейството.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2016 г., в сила от 19.04.2016 г.) Фактическото преместване на всеки от членовете на семейството на военнослужещия се удостоверява с документ за адресна регистрация в новото местоживеене, издаден от съответната община или кметство.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2016 г., в сила от 19.04.2016 г.) Обезщетение при преместване за членовете на семейството на военнослужещия се изплаща и ако те се преместят в друго населено място, различно от населеното място по новото местослужене на военнослужещия. Ако впоследствие семейството на военнослужещия се премести в населеното място, където е преместен той, обезщетение за членовете на семейството му не се изплаща.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 31 от 2016 г., в сила от 19.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.) Когато поради различни причини семейството не се премести в новото местослужене в срок три години от датата на назначаването на българския военнослужещ в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, обезщетение при преместване не се изплаща.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 31 от 2016 г., в сила от 19.04.2016 г.) Обезщетенията при преместване на членовете на семействата на военнослужещите се изплащат на новото местослужене въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование, в което е назначен военнослужещият.
(8) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.) Обезщетенията при преместване на членовете на семействата на българските военнослужещи в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната се изплащат въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която се водят на отчет и доволствие.


Чл. 11. Еднократното обезщетение при преместване в друго населено място за всеки член от семейството на военнослужещия не се облага с данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Глава трета.
ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА


Чл. 12. (1) При преместване на военнослужещите на служба в друго населено място, с изключение на случаите по чл. 8, т. 3 - 7, транспортните разходи за пътуването им, за пътуването на членовете на техните семейства и за превозване на покъщнината им са за сметка на военното формирование по новото местослужене.
(2) Размерът на транспортните разходи по ал. 1 се определя за пътуването в една посока по най-късото разстояние между двете населени места и за превозване на покъщнината, съгласно представени надлежно оформени разходооправдателни документи - билети и/или фактури, но на стойност не повече от:
1. при преместване на разстояние над 25 до 100 км включително - 200 лв.;
2. при преместване на разстояние над 100 до 200 км включително - 400 лв.;
3. при преместване на разстояние над 200 до 300 км включително - 600 лв.;
4. при преместване на разстояние над 300 до 500 км включително - 800 лв.;
5. при преместване на разстояние над 500 км - 1000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г., в сила от 19.04.2016 г.) На военнослужещите, завършили висшите военни училища, при първо назначаване на офицерски длъжности в съответствие с присвоеното им звание не се изплащат транспортни разходи по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

Заключителни разпоредби


§ 2. Отменя се Наредба № Н-9 от 2004 г. за условията и реда за изплащане на еднократно парично обезщетение при преместване в друго населено място на кадровите военнослужещи и членовете на техните семейства и за изплащане на порционни пари на кадровите военнослужещи и гражданските лица в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната (ДВ, бр. 36 от 2004 г.).


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 229, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2010 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2016 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 18.11.2016 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЛУЖБА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2018 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.

Приложение към чл. 2

(Доп. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)


СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
 

Военно формирование .......................

гр. (с.) .................................................................................................................. издава настоящата на .......................................................................................................................................................................

(звание, име, бащино и фамилия)
Същият за месец .......................... 20 ..... г. е получил за ................................... отработени дни
при ............................... (бр. ) работни дни за този месец:
1. Основно месечно възнаграждение за отработените дни за месеца  ................... лв.
 
2. Допълнително възнаграждение за отработените дни за месеца за:  
2.1. Прослужено време ................... лв.
2.2. Научнообразователна или научна степен ................... лв.
2.3. Специфични условия при изпълнение на военната служба с постоянен характер, в т.ч.: ................... лв.
 
- ...................................................................................................................................................................................................................
................... лв.
 
- ...................................................................................................................................................................................................................
................... лв.
 
- ...................................................................................................................................................................................................................
................... лв.
     
Началник (командир) на военно формирование .............................................................................................................................................................................
(.............................................)
(звание, подпис и фамилия)
печат
Началник на финансова служба ..........................................................................................................................................................................................
(.............................................)
(звание, подпис и фамилия)
 

Изх. № ............../.............. 20 ... г.

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти