Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2011 Г.)

В сила от 01.11.2009 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 20 Юни 2017г., доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г., отм. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018г.


Отменена с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента - ДВ, бр. 32 от 13 април 2018 г., в сила от 17.04.2018 г.

Глава първа.
ПРЕДМЕТ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) условията и редът за издаване на лиценз и за извършване на дейност като платежна институция и дружество за електронни пари;
2. условията и редът за издаване на лиценз и за извършване на дейност като оператор на платежна система;
3. изискванията към предоставяните в БНБ отчети от доставчиците на платежни услуги, операторите и участниците в платежни системи.

Глава втора.
ПЛАТЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ

Раздел I.
Издаване на лиценз за платежна институция


Заявление за издаване на лиценз (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.)
Чл. 2. (1) Заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция се подава писмено до Управителния съвет на БНБ чрез управителя и подуправителя, ръководещ управление "Банково".
(2) Заявлението съдържа наименование, седалище и адрес на управление на заявителя и изчерпателно изброяване на платежните услуги, които заявителят възнамерява да извършва.


Необходими документи

Чл. 3. (1) Към заявлението се прилагат следните документи относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на учредяване се представя и заверен препис от решението на учредителното събрание за създаване на дружеството и от протокола от заседанието за избор на управителни органи;
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) документи, удостоверяващи, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи, съответстващ на видовете платежни услуги, които заявителят възнамерява да извършва; за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че паричните вноски са внесени по набирателна сметка, а за непарични вноски се прилагат документи по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г.) декларация и документи от акционерите/съдружниците за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) единен идентификационен код;
5. изчерпателно описание на дейността на заявителя и одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
6. бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, които включват най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността;
б) изчерпателно описание на всички дейности, които заявителят възнамерява да извършва;
в) правила и процедури за извършване на дейността, обхващащи заявителя, неговите клонове и представители;
г) определяне на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена платежната институция, обхващащи заявителя, неговите клонове и представители;
д) прогнозен бюджет за първите три години от дейността, основан на реалистични разчети;
е) ресурсна осигуреност за извършване на дейността;
7. правила за управление на дейността, като платежна институция, обхващащи дейността на заявителя, неговите клонове и представители, които включват:
а) управленска структура и нива на отговорност;
б) системи и процедури за установяване, управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена платежната институция;
в) механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;
г) програма за мерките срещу изпиране на пари, в изпълнение на задълженията, установени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, както и в Регламент № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща паричните преводи;
д) проект на вътрешни правила за мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
е) мерки за осигуряване на непрекъсваемост и надеждност при предоставяне на платежни услуги;
ж) процедури за прилагане на защитни мерки по чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
з) организация и управление на информационната система, включително начина за защита на информацията и данните на клиентите;
8. описание на организационната структура на заявителя, включително:
а) информация за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива; за съществуващи към момента на подаване на заявлението представители и клонове се подава и информацията по чл. 7;
б) условия за възлагане на дейности на подизпълнители, ако такова се предвижда;
в) взаимодействие на заявителя с други доставчици на платежни услуги и/или платежни системи;
9. списък с акционерите/съдружниците и притежаваните от тях акции/дялове от капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ за самоличност;
10. списък на лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на заявителя;
11. списък на лицата, с които заявителят се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните институции;
12. списък на лицата, управляващи и представляващи заявителя, на членовете на неговите органи за управление и надзор и на лицата, управляващи и представляващи неговите клонове и представители;
13. списък на адресите, където заявителят ще извършва платежни услуги, включително чрез клон или представител;
14. декларация за съответствие на помещенията, в които ще извършва платежни услуги, включително чрез клонове или представители, на изискванията за сигурност и противопожарна безопасност съгласно действащото законодателство;
15. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) данни и документи по чл. 5 за управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор;
16. (нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) данни и документи по чл. 6 за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие или с които заявителят се намира в тесни връзки;
17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) данни и документи по чл. 7 за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива;
18. (нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) документ за платена такса съгласно чл. 49.
(2) Заявлението за лиценз се подписва от лицата, управляващи и представляващи заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Приложените документи се представят на български език или в легализиран превод.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Приложените документи се предоставят в оригинал или в заверен от заявителя препис, като при поискване заявителят е длъжен да представи оригинала на документа.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Приложените документи се предоставят на хартиен и електронен носител.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Документ по ал. 1 може да бъде заменен с нотариално заверена декларация в случаите, когато правната система на чуждата държава не предвижда издаването на такъв, което се удостоверява от съответните компетентни органи на тази държава с официален документ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., отм., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Заявителят е длъжен незабавно писмено да информира БНБ при настъпване на промени в информацията, съдържаща се в заявлението и в приложените към него документи, настъпили след подаване на заявлението.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Българската народна банка може да изисква представянето на допълнителни документи с цел да бъдат установени обстоятелствата, необходими за извършване на преценка налице ли са условията за издаване на лиценз.

Изисквания за квалификация, професионален опит и добра репутация

Чл. 4. (1) Управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор могат да бъдат физически лица, които:
1. имат висше образование;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) имат поне 5-годишен професионален опит, от които три години управленски опит в предприятие от банковия или финансовия сектор, в сравними с банка институции или сравними с банка дружества по смисъла на § 1, т. 2 - 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (ДВ, бр. 36 от 2009 г.);
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
4. не са били през последните две години член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не са включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма; и
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация въз основа на събраните за тях данни от въпросника-декларация по чл. 5, т. 2 и други документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Изискванията по ал. 1, т. 3 - 7 се прилагат и за физическите лица, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, както и за лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Изискванията по ал. 1, т. 3 - 7 се прилагат и за лицата, управляващи и представляващи клонове и представители на заявителя.
(4) При промяна в лицата по ал. 1, 2 и 3 следва да бъдат спазени всички изисквания на този член, като платежната институция уведомява БНБ в срок до 7 дни от извършване на промяната и прилага съответните документи, изисквани за тези лица, съгласно наредбата.


Данни за управляващите и представляващите заявителя, за членовете на неговите органи за управление и надзор

Чл. 5. За лицата, управляващи и представляващи заявителя, за членовете на неговите органи за управление и надзор и за лицата, управляващи и представляващи неговите клонове и представители, се представят следните данни:
1. имена и лични данни по документ за самоличност, националност, постоянен и настоящ адрес;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) попълнен въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация съгласно приложението;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) свидетелство за съдимост, издадено преди не повече от три месеца, считано от датата на подаване на заявлението, а в случаите, когато лицето не е български гражданин - друг аналогичен документ;
4. заверен препис от диплома за завършено образование;
5. декларация, удостоверяваща спазването на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 6, както и че лицето не е било осъждано за умишлено престъпление в държава, на която не е гражданин;
6. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
7. когато е представител на юридическо лице - заверен препис-извлечение от решението на компетентния орган за определянето му за участие в управителен или надзорен орган на платежната институция.


Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие или с които заявителят се намира в тесни връзки

Чл. 6. (1) За всяко физическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на дружеството-заявител, се представят:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) данните, документите и декларациите по чл. 5, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) декларация и документи за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) декларация за:
а) финансовото му състояние, притежаваното имущество, вида и размера на доходите му за последните 3 години и техните източници;
б) вида и размера на поетите от него задължения, учредени залози и ипотеки в полза на трети лица, издадени гаранции и други подобни задължения.
(2) За всяко юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на дружеството-заявител, се представят следните данни и документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) единен идентификационен код; за чуждестранно лице се представя аналогичен идентификационен номер;
2. заверен препис от устава/дружествения договор и други документи по учредяването на дружеството;
3. изчерпателно описание на дейността на юридическото лице и одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуването му, освен ако не е новоучредяващо се дружество;
4. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
5. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г.) декларация и документи за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
6. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) данните, документите и декларациите по чл. 5, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 за лицата, управляващи и представляващи юридическото лице;
7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или учредителния договор за придобиването на акции (дялове) в капитала на дружеството заявител;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) списък с акционерите (съдружниците) на юридическото лице до действителен собственик; структура и разпределение на капитала му между акционери (съдружници);
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) декларация от управляващите и представляващите юридическото лице за обстоятелствата по ал. 1, т. 5 спрямо тях като физически лица.
(3) Българската народна банка може да поиска представяне на данните и документите по ал. 1 и 2 и за лица, чието участие в капитала на заявителя не е квалифицирано.
(4) При прехвърляне на акции/дялове в капитала на платежната институция ал. 1 и 2 се прилагат съответно, като документите се представят преди извършване на прехвърлянето.
(5) Заявителят представя в БНБ документите по ал. 1 и 2 и за лицата, с които се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1 , т. 10 от Закона за кредитните институции, както и при промяна в тези лица, в 7-дневен срок от извършване на промяната.


Представители и клонове на платежна институция

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) (1) Когато лицензирана от БНБ платежна институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез представител на територията на Република България, представя в БНБ следната информация и документи:
1. наименование, седалище и адрес на управление на представителя;
2. единен идентификационен код на представителя;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи представителя, и документи по чл. 5 за тези лица, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 4;
4. декларация, че правилата и процедурите по чл. 3, ал. 1, т. 7 обхващат и представителя, който платежната институция желае да регистрира.
(2) Когато представителят е лицензирана от БНБ институция, платежната институция може да представи на БНБ само информация за датата и номера на вече представена в БНБ информация съгласно изискванията на друг нормативен акт, която отговаря на съдържанието и обема на изискваната по ал. 1 информация.
(3) Когато лицензирана от БНБ платежна институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез клон или чрез представител на територията на друга държава членка, представя в БНБ следната информация и документи:
1. информация и документи по ал. 1, т. 1, 3 и 4;
2. описание на услугите, които платежната институция ще извършва чрез представителя или клона;
3. идентификационен или данъчен номер на представителя или клона, издаден от съответния орган в държавата членка, в която е установен;
4. описание на организационната структура на представителя или клона, включително броя на офисите и служителите и начина на отчитане към платежната институция;
5. описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще бъдат използвани от представителя или клона, които включват:
а) процедури за идентифициране на клиентите;
б) процедури за съхраняване на документи;
в) процедури за идентифициране на съмнителни операции и тяхното докладване;
г) процедури за разграничаването на операции с различни нива на риск и мерките за проверка на съответните клиенти;
д) мерки за обучението на служителите на представителя или клона за спазване на правилата за мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
6. описание на процедурите за контрол над представителя или клона относно спазването на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
7. данни за контакт с клона или представителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Вписването, отказът за вписване и заличаването на представител или клон на платежна институция от БНБ във водения от нея регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково", на основанията, предвидени в чл. 26 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(5) В регистъра при БНБ се вписват и платежните институции, които ще извършват дейност чрез представител, клон или директно на територията на друга държава членка след изпълнение изискванията на чл. 29 от Закона за платежните услуги и платежните системи и на тази наредба.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Българската народна банка поддържа списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, които извършват на територията на Република България включените в лиценза им платежни услуги чрез клон, представител или директно, за които са изпълнени изискванията на чл. 30 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(7) Представител на платежна институция не може да предоставя платежни услуги чрез трети лица.
(8) При промяна в данните по ал. 1 и 3 платежната институция предоставя съответната информация и документи в БНБ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.


Централно звено за контакт

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) (1) Платежна институция, лицензирана в друга държава членка, която предоставя платежни услуги на територията на Република България чрез представители, следва да установи централно звено за контакт в Република България, в случай че:
1. броят на представителите, чрез които платежната институция извършва дейност на територията на Република България, надвишава пет; или
2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) стойността на извършените платежни операции на територията на Република България чрез представител за предходната календарна година надвишава 2 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Платежната институция възлага на централното звено за контакт комуникацията със и докладването на информация на БНБ относно дейността на представителите на платежната институция на територията на Република България, включително и предоставяне на статистически данни относно предоставените платежни услуги на територията на Република България, както и представянето на БНБ на отчета по чл. 48, ал. 1.
(3) Платежната институция предоставя на БНБ следната информация и документи във връзка с установяването на централно звено за контакт:
1. наименование, седалище и адрес на управление на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт;
4. данни за контакт с централното звено за контакт.
(4) При промяна в данните по ал. 3 платежната институция предоставя съответната информация и документи в БНБ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Платежната институция предоставя на БНБ информацията и документите по ал. 3 в срок до един месец считано от настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1.

Раздел II.
Капитал на платежна институция


Общи положения

Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) В началния капитал по чл. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи, с който платежната институция трябва да разполага към момента на получаване на лиценз, се включват елементите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) По всяко време на извършване на дейността платежната институция е длъжна да разполага със собствен капитал на неконсолидирана и на консолидирана основа в размери, които не могат да спадат под по-голямата от стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) Когато платежната институция принадлежи към същата група, към която принадлежи и друга платежна институция, кредитна институция, инвестиционен посредник, дружество за управление на активи или застрахователно дружество, елементите, изпълняващи условията за собствен капитал, не могат да бъдат използвани повече от веднъж при изчисляването му. Това изискване се прилага и когато платежната институция осъществява допълнителни дейности по чл. 18 от Закона за платежните услуги и платежните системи.


Елементи на собствения капитал

Чл. 9. (1) Собственият капитал на платежната институция на неконсолидирана основа се образува от следните елементи:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) внесен и регистриран капитал, който напълно покрива загубите, възникващи от обичайната дейност и при несъстоятелност или ликвидация и се изплаща след всички останали вземания;
2. фонд "Резервен" по смисъла на чл. 246 от Търговския закон, с изключение на премийните резерви, свързани с привилегировани акции с натрупващ се дивидент;
3. други резерви с общо предназначение, заделени от печалбата след облагането и;
4. неразпределената печалба от минали години;
5. резервите от преоценка на недвижими имоти, в които се помещава платежната институция;
6. сумите, привлечени от платежната институция чрез безсрочни дългово-капиталови (хибридни) инструменти и други финансови инструменти, както и безсрочни привилегировани акции с натрупващ дивидент, при условие че тези инструменти отговарят на следните специфични изисквания:
а) сумите по тях са платени изцяло;
б) изплащането им не е ограничено със срок;
в) изплащането им не е обезпечено под никаква форма от платежната институция;
г) в случай на ликвидация или несъстоятелност на платежната институция изплащането им е допустимо, след като се удовлетворят изцяло вземанията на всички останали кредитори;
д) вземанията по тези инструменти относно главницата не могат да станат изискуеми без писмено разрешение на БНБ;
е) условията, при които тези средства са привлечени от платежната институция, и дават правото да отлага изплащането на лихвения доход по тях, ако тя не е формирала печалба или печалбата и е недостатъчна;
7. сумите, привлечени като подчинен срочен дълг, както и срочни привилегировани акции с натрупващ се дивидент и подчинени срочни дългово-капиталови (хибридни) инструменти, при условие че тези инструменти отговарят на следните специфични изисквания:
а) сумите по инструментите са платени изцяло;
б) изплащането им не е обезпечено под никаква форма от платежната институция;
в) първоначалният им срок до падежа е не по-къс от 5 години;
г) предсрочното им изплащане не може да се извърши без предварително писмено разрешение на БНБ;
д) договорът не може да предвижда възможност за предсрочна изискуемост на инструментите;
е) в случай на ликвидация или несъстоятелност на платежната институция изплащането им е допустимо, след като се удовлетворят изцяло вземанията на всички останали кредитори;
8. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) инструментите по чл. 9а.
(2) Неразпределената печалба по ал. 1, т. 4 може да се включи в собствения капитал, след като годишният финансов отчет е приет от общото събрание на дружеството и са приспаднати сумите за изплащане на дивиденти и другите отчисления.
(3) Веднъж включена като елемент на собствения капитал, неразпределената печалба от минали години може да се използва за дивиденти само с одобрение на БНБ.
(4) През последните 5 години до падежа размерът на инструментите по ал. 1, т. 7 се включва в собствения капитал с намаление от 20 на сто годишно. След падежа те се изключват изцяло при изчисляването на собствения капитал.
(5) Алинея 4 се прилага и по отношение на падежите на изплащане на лихви или други договорени доходи по инструментите по ал. 1, т. 7.
(6) Сумите по ал. 1, т. 6 и 7 могат да бъдат включени в собствения капитал след разрешение от БНБ, издадено въз основа на писмено заявление, придружено със съответните документи, доказващи наличието на изискванията по този член. Срокът за произнасяне е 30-дневен.
(7) Платежната институция не може да включва в собствения капитал:
1. резерви от хеджиране на парични потоци от позиции, оценявани преди това по амортизирана стойност, и от хеджиране на парични потоци, свързано с прогнозни транзакции;
2. печалби и загуби от пасиви, оценявани по справедлива стойност;
3. нереализираната печалба от инвестиционни имоти и от финансови инструменти на разположение за продажба.
(8) Сумата по ал. 1 се намалява със:
1. загубата за текущата и минали години;
2. балансовата стойност на притежаваните от платежната институция собствени акции;
3. стойността на нематериалните активи;
4. нереализираната загуба от финансовите инструменти на разположение за продажба;
5. балансовата стойност на инвестициите в акции или друга форма на дялово участие, когато представляват над 10 на сто от внесения капитал на платежна институция, както и инвестициите в дългово-капиталови (хибридни) инструменти и в подчинен срочен дълг в кредитни институции, в които платежната институция има участие над 10 на сто от внесения капитал, за всеки отделен случай, когато те не са консолидирани в баланса и;
6. балансовата стойност на инвестициите в акции или друга форма на дялово участие в капитала, в дългово-капиталови (хибридни) инструменти и в подчинен срочен дълг в банка или финансова институция по Закона за кредитните институции, в случай че общата им сума надвишава 10 на сто от собствения капитал на платежната институция преди намаленията по тази точка и по т. 5 от тази алинея;
7. балансовата стойност на всички инвестиции в акции или друга форма на дялово участие, представляващи 10 и над 10 на сто от внесения капитал на неконсолидирано предприятие, различно от тези по т. 5.
(9) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) Сумите по ал. 8, т. 5, 6 и 7 се приспадат в съотношение 50 % от разликата между общата сума на позициите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по ал. 8, т. 1, 2 и 3 и 50 % от общата сума на позициите по ал. 1, т. 5, 6 и 7, а когато съответното намаление превишава общата сума на позициите по ал. 1, т. 5, 6 и 7, превишението се приспада от разликата между общата сума на позициите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по ал. 8, т. 1, 2 и 3.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) Собственият капитал на платежна институция на консолидирана основа се образува съгласно ал. 1 - 8, като към него се прибавят, респективно извадят, следните елементи:
1. малцинствените участия;
2. репутацията;
3. разликите от трансформиране на отчети в друга валута;
4. други елементи, допустими от действащото законодателство при консолидация.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) Когато елементите по ал. 9, т. 2, 3 и 4 са положителни (дебитни) позиции, с тях се намалява консолидираният собствен капитал. Когато са отрицателни (кредитни) позиции, те се добавят към консолидирания капитал.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) Малцинствените участия по ал. 9, т. 1 в дъщерни банкови и небанкови предприятия, които са обект на пълна консолидация, се отчитат към съответния елемент на капитала на платежната институция в зависимост от характера на малцинствените участия.


Изисквания към инструментите, признавани за капитал

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) В капитала на платежната институция могат да се включват и безсрочни инструменти, които отговарят на следните изисквания:
1. условията, уреждащи инструмента, позволяват платежната институция при необходимост да прекрати за неопределен срок изплащането на лихви или дивиденти без право на натрупване на неизплатените суми; платежната институция задължително прекратява такива плащания, ако е в нарушение на капиталовите изисквания, уредени в чл. 8, ал. 2;
2. условията, уреждащи инструмента, предвиждат главницата и неизплатените лихви или дивиденти да позволяват покриване на загуби и да не възпрепятстват рекапитализиране на платежната институция, при спазване на механизмите, разработени за целта от Европейския банков орган;
3. при несъстоятелност или ликвидация на платежната институция изплащането на инструментите е допустимо, след като се удовлетворят изцяло вземанията по инструментите, посочени в чл. 9, ал. 1, т. 6 и 7;
4. изпълнени са другите условия по чл. 9, ал. 1, т. 6.
(2) Инструментите по ал. 1 могат да съдържат една или повече кол опции, упражними по преценка на емитента, но не по-рано от изтичането на 5 години от датата на емисията.
(3) В случай че условията, уреждащи инструментите, по преценка на БНБ предвиждат умерени стимули за обратното им изкупуване от платежната институция, тази възможност не може да бъде използвана преди изтичането на 10 години от датата на емисията.
(4) Инструментите могат да бъдат изкупени обратно или изплатени само след предварително писмено разрешение от страна на БНБ, при условие че искането е направено по инициатива на платежната институция и не засяга съществено финансовото състояние или изпълнението на изискванията за собствен капитал. В този случай БНБ може да изиска от платежната институция замяната им с инструменти по ал. 1 от същото или по-добро качество или с акции или дялове по чл. 9, ал. 1, т. 1.
(5) Българската народна банка може да изиска прекратяването на плащанията по ал. 1, т. 1 в зависимост от финансовото състояние и изпълнението на изискванията за собствен капитал на платежната институция. Прекратяването не засяга правото на платежната институция след съответно уведомление до БНБ да замени изплащането на лихви или дивиденти с акции или дялове по чл. 9, ал. 1, т. 1, при условие че този механизъм и позволява да запази финансовите си ресурси и ако БНБ не е възразила в 7-дневен срок.
(6) Българската народна банка може да разреши обратното изкупуване или изплащане на инструменти по ал. 1 при изменение в приложимото данъчно или надзорно третиране на такива инструменти, което не е било предвидено към датата на емисията.
(7) Включването на инструментите по ал. 1 в капитала се разрешава от БНБ въз основа на писмено заявление, придружено със съответните документи, доказващи наличието на изискванията по този член. Срокът за произнасяне е 30-дневен.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Към този член се прилагат съответно насоките на Комитета на европейските банкови надзорни органи за хибридните инструменти.

Лимити при определяне размера на собствения капитал

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) Общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 5, 6 и 7 не може да превишава разликата между общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3.
(2) Сумите по чл. 9, ал. 1, т. 7 не могат да превишават 50 % от разликата между общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3.
(3) По отношение на общата сума на елементите на чл. 9, ал. 1, т. 8 се прилагат следните лимити:
1. инструментите, които се конвертират при извънредни ситуации и могат да бъдат конвертирани по всяко време по инициатива на БНБ в позиции по чл. 9, ал. 1, т. 1, при предварително определени съотношения и на основание, свързано с финансовото състояние или изпълнението на изискванията за собствен капитал на емитента, не могат общо да надвишават 50 % от разликата между общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3;
2. всички останали инструменти не могат да надвишават 35 % от разликата между общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3, а заедно с инструментите от т. 1 - 50 % от разликата между общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3;
3. инструментите, чиито разпоредби предвиждат стимули за обратно изкупуване от страна на платежната институция, не могат да надвишават:
а) 15 % от разликата между общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3;
б) заедно с инструментите от т. 2 - 35 % от разликата между общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3, и
в) заедно с инструментите от т. 1 и 2 - 50 % от разликата между общата сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3.


Отчети за собствения капитал

Чл. 10. (1) Платежната институция съставя отчет за собствения капитал въз основа на баланса на неконсолидирана основа към последната дата на всяко тримесечие. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до 15-о число на месеца, следващ отчетния период.
(2) Платежната институция представя отчет за собствения капитал на консолидирана основа на всяко шестмесечие до 30 дни след края на отчетния период.
(3) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчета за собствения капитал.


Допълнителни сведения

Чл. 11. (1) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) Платежната институция е длъжна да уведоми БНБ за допълнителните дейности по чл. 18 от Закона за платежните услуги и платежните системи, които възнамерява да извършва в срок до 7 дни, преди да започне извършването им.
(2) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)


Контрол за верността на данните

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)

Задължения за предоставяне на информация от платежна институция

Чл. 13. Дружество, лицензирано да извършва дейност като платежна институция, е длъжно да представя на БНБ годишни финансови отчети, заверени от специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, в срок до 7 дни от получаването на одиторския доклад, но не по-късно от 15 април на календарната година, следваща годината, за която отчетът се отнася, както и междинни финансови отчети, в срок до края на календарния месец, следващ отчетния шестмесечен период.

Глава трета.
ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ

Раздел I.
Издаване на лиценз за опериране на платежна система по глава шеста, раздел III от Закона за платежните услуги и платежните системи


Заявление за издаване на лиценз (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.)

Чл. 14. Заявлението за издаване на лиценз за оператор на платежна система се подава писмено до Управителния съвет на БНБ чрез управителя и подуправителя, ръководещ управление "Банково". Заявлението съдържа:
1. наименование на платежната система;
2. наименование, седалище и адрес на управление на заявителя;
3. изчерпателно описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва;
4. наименование, седалище и адрес на управление на участниците в системата.


Необходими документи

Чл. 15. (1) Към заявлението се прилагат следните документи относно заявителя:
1. заверен препис от устава, а за дружество в процес на учредяване се представя и заверен препис от решението на учредителното събрание за създаване на дружеството и от протокола от заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че изискуемият капитал съгласно чл. 95, ал. 1, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи е изцяло внесен; за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че паричните вноски са внесени по набирателна сметка, а за непарични вноски - документи по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г.) декларация и документи за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) единен идентификационен код;
5. изчерпателно описание на дейността на заявителя и одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, освен ако заявителят не е новоучредяващо се дружество;
6. стратегия и бизнес план на заявителя за дейността във връзка с опериране на платежната система за период не по-малко от три години от функционирането и, които съдържат:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността, основани на реалистични разчети и демонстриращи възможностите на заявителя да използва финансови и технически ресурси, системи и процедури, осигуряващи надлежно извършване на дейността, за която желае да бъде лицензиран;
б) анализ на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен операторът на платежната система и/или участниците в нея, принципи за управление на риска и мерки срещу финансовите рискове;
в) описание на техническата и ресурсна обезпеченост за дейностите на системата, включително осигуряване на подходяща компютърна, информационна, счетоводна и деловодна система;
г) описание на организационните предпоставки за осъществяване дейностите на системата, включващи организационна схема и щатна структура на дружеството, както и списък с лица за контакт, които ще получават известия, подавани от БНБ;
7. правила за управление на дейността по опериране на платежната система, които включват:
а) управленска структура и нива на отговорност;
б) системи и процедури за установяване, управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен операторът на платежна система или участниците в нея;
в) механизми за вътрешен контрол, включително административни и счетоводни процедури;
г) мерки за осигуряване на непрекъсваемост и надежност при предоставяне на платежни услуги;
8. описание на организацията и управлението на информационната система, включително начина за защита на информацията и данните на клиентите, обхващащи заявителя и участниците в платежната система;
9. описание на организационната структура и правила за определяне и контрол на отговорностите;
10. описание на системите и процедурите за установяване, управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен операторът на платежната система и/или участниците в нея;
11. описание на системите и механизмите за вътрешен контрол, административните и счетоводните процедури, което включва методите и средствата за ефективно наблюдение и контрол на рисковете, включително и риска от използване на системата за изпиране на пари и финансиране на тероризма;
12. правила на платежната система и проект на писмено споразумение, съдържащо общи правила и стандартни процедури за извършване на преводи, което ще бъде сключено между всички участници в платежната система, или проект на двустранно споразумение, което ще се сключи между оператора на платежната система и всеки един от другите участници в системата;
13. списък с акционерите и притежаваните от тях акции от капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ за самоличност;
14. списък на лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на заявителя;
15. списък на лицата, с които заявителят се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните институции;
16. списък на лицата, управляващи и представляващи заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор;
17. декларация за съответствие на помещенията, в които ще се извършва дейност, на изискванията за сигурност и противопожарна безопасност съгласно действащото законодателство;
18. данни и документи за управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор, както и за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие или с които заявителят се намира в тесни връзки;
19. (нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г.) документ за платена такса съгласно чл. 49.
(2) Ако операторът на платежна система, осигуряваща окончателност на сетълмента, възнамерява освен управлението на платежна система да извършва по занятие и други дейности, към заявлението за издаване на лиценз се прилага искане за разрешение за извършване на тези дейности.
(3) За заявлението и приложените към него документи се прилага чл. 3, ал. 2 - 6.
(4) (Новa - ДВ, бр. 102 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.)

Изисквания за квалификация, професионален опит и добра репутация

Чл. 16. (1) В управителните и надзорните органи на оператора на платежна система могат да участват физически лица, които:
1. имат висше образование;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) имат поне 5-годишен професионален опит, от които три години управленски опит в предприятие от банковия или финансовия сектор, в сравними с банка институции или в сравними с банка дружества по смисъла на § 1, т. 2 - 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
4. не са били през последните две години член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не са включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма; и
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация въз основа на събраните за тях данни от въпросника-декларация по чл. 5, т. 2 и други документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Изискванията по ал. 1, т. 3 - 7 се прилагат и за физическите лица, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, както и за лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя.
(3) При промяна в лицата по ал. 1 и 2 следва да бъдат спазени всички изисквания на този член, като операторът на платежна система уведомява БНБ в срок до 7 дни от извършване на промяната и прилага съответните документи, изисквани за тези лица, съгласно наредбата.


Данни за лицата, отговорни за управлението и надзора над заявителя

Чл. 17. За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор, се представят документите и информацията по чл. 5.


Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие или с които заявителят се намира в тесни връзки

Чл. 18. (1) За всяко физическо или юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на дружеството-заявител, се представят документите и информацията по чл. 6.
(2) Българската народна банка може да поиска представяне на данните и документите по чл. 6, ал. 1 и 2 и за лица, чието участие в капитала на заявителя не е квалифицирано.
(3) При прехвърляне на акции в капитала на оператора на платежна система ал. 1 и 2 се прилагат съответно, като документите се представят преди извършване на прехвърлянето.
(4) Заявителят представя в БНБ документите по чл. 6, ал. 1 и 2 и за лицата, с които се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните институции, както и при промяна в тези лица, в 7-дневен срок от извършване на промяната.

Раздел II.
Изисквания за осигуряване на технически, организационни и функционални възможности


Съобразяване с изискванията

Чл. 19. С цел осигуряване на безпроблемно предоставяне на услуги от платежната система операторът на платежна система трябва през целия период на дейността си да отговаря на определените технически, организационни и функционални изисквания.


Помещения

Чл. 20. (1) Операторът на платежната система осигурява подходящи помещения за осъществяване на дейността си. Помещенията са подходящи, ако са технически оборудвани по начин, който осигурява надеждното извършване на всички бизнес процеси в рамките на предоставяне на услуги при функциониране на платежната система.
(2) Ако операторът на платежна система използва наети помещения, наемният договор трябва да бъде с определен срок, който е не по-кратък от три години.


Техническа обезпеченост

Чл. 21. (1) Операторът на платежна система трябва да притежава подходяща техническа база.
(2) Техническата база е подходяща, ако позволява постоянна, надеждна и стабилна поддръжка на бизнес процесите по предоставяне услугите на платежната система.


Оперативни процедури

Чл. 22. (1) Операторът на платежна система определя и осигурява прилагането на оперативни процедури, които следва да се извършват в отделните фази на приемане и обработка на нареждания, сетълмент на вземания и задължения, изпращане на информация до участниците в платежната система и до агента по сетълмент, както и правилата и процедурите за действие при извънредни ситуации.
(2) Ангажираните с изпълнение на оперативните процедури служители се уведомяват за тях и обучават с оглед надлежното им изпълнение.


Система за вътрешен контрол и управление на риска

Чл. 23. (1) Операторът на платежна система осигурява адекватно функциониране на системата за вътрешен контрол и управление на риска.
(2) Функционирането на системата за вътрешен контрол и управление на риска е адекватно, ако функциите по управление на риска, по вътрешен контрол и по осъществяване на ежедневните операции са независими и отделени една от друга, като отговорностите на ангажираните с отделните работни процедури служители са ясно дефинирани.

Раздел III.
Изисквания към правилата за управление на рисковете


Обхват

Чл. 24. (1) Правилата за дейност на всяка платежна система следва ясно и конкретно да определят начините за управление на риска и за контрол в платежната система, а също правата и задълженията на участниците в нея и на оператора на платежната система както в нормални, така и в извънредни ситуации.
(2) С правилата по ал. 1 операторът на платежната система трябва да:
1. определи принципите за управление на рисковете, присъщи на съответната платежна система;
2. определи критериите за участие в системата;
3. осигури възможности за извършване на сетълмент в съответствие със сроковете по чл. 64 - 66 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
4. осигури, че активите, използвани за сетълмент на приетите от системата нареждания, са изложени на възможно най-малък риск;
5. покрие технически и организационни критерии, включващи:
а) мерки за предотвратяване на злоупотреба и изтичане на информация;
б) висока степен на сигурност и оперативна надеждност, както и способност за противодействие на неоторизирани въздействия;
в) мерки, които осигуряват навременно приключване обработката на приети от системата нареждания, включително в случай на извънредна ситуация;
г) мерки срещу използването на платежната система за изпиране на пари и за финансиране на тероризма.


Управление на финансови рискове

Чл. 25. (1) Финансовите рискове са сетълмент-риск и системен риск.
(2) Сетълмент-риск е рискът, че сетълментът в платежна система няма да се осъществи поради невъзможност на участник в платежната система да изпълни своите задължения. Сетълмент-рискът може да възникне както като кредитен, така и като ликвиден риск.
(3) Кредитен риск е рискът, че участник в платежна система няма да бъде в състояние да изпълни изцяло свое задължение, нито когато то стане изискуемо, нито в по-късен момент.
(4) Ликвиден риск е рискът, че участник в платежна система няма да може да изпълни свое задължение изцяло и в срок, без да бъде неплатежоспособен, тъй като той може да изпълни задължението в по-късен момент.
(5) Платежната система следва да има ясно дефиниран способ за определяне вземанията и задълженията между участниците в системата както в нормални, така и в извънредни ситуации, така че ясно да очертава сетълмент-рисковете, присъщи на системата, както и излагането на участниците в нея на тези рискове.
(6) Системен риск е рискът, че невъзможността на участник в платежна система да изпълни в срок своите функции и задължения по отношение на другите участници ще създаде невъзможност други участници да изпълнят своите изискуеми задължения. Системният риск може да възникне като сетълмент-риск или като операционен риск.


Управление на операционни рискове

Чл. 26. (1) Операционни рискове са рисковете, които произтичат от използването на информационни и други технологии, както и от оборудване, персонал и организационни процедури от страна на оператора и участниците в платежната система.
(2) Операторът на платежна система подробно определя целите и подходящите мерки за осигуряване сигурността на системата и операционната надеждност на системните компоненти, като се съобразява с ефективните стандарти в съответната област.
(3) Операторът на платежна система осигурява сигурен и надежден способ за предаване нарежданията на участниците в платежната система, за определяне взаимните вземания и задължения между участниците и за довеждане до знанието на тези участници и на агента по сетълмент на резултатите от това определяне. Операторът на платежна система дефинира посочените фази в операционни правила, адресирани към участниците в платежната система.
(4) Операторът на платежна система и участниците в платежната система осигуряват адекватни резервни технически способи за навременно приключване на дневната обработка дори при повреда в основно оборудване.
(5) Резервните технически способи и процедури се подлагат на регулярна проверка както от оператора на платежна система, така и от участниците в платежната система.
(6) Неделима част от операционните правила на системата представлява план за работа при извънредни ситуации, разработващ сценарии за действие, ако при оперирането на платежната система се появят операционни проблеми.
(7) Участниците в платежната система се запознават с процедурите и правилата по ал. 3 и 4, като предварително писмено се уведомяват за всяко изменение в тях.

Раздел IV.
Одит на операторите на платежни системи


Одиторски доклад

Чл. 27. (1) Одиторският доклад за извършване одит на операциите на оператора на платежна система се изготвя от специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.
(2) Операторът на платежна система изпраща в БНБ одитирания си годишен финансов отчет и одиторския доклад, както и доклада по ал. 1 в срок до 7 дни от получаване на одиторските доклади, но не по-късно от 5 месеца след края на календарната година, за която се отнасят.


Прилoжение към одиторския доклад

Чл. 28. (1) Неразделна част от доклада за одит на операциите на оператора на платежна система представлява приложение към него със съдържанието по ал. 2 - 9.
(2) Приложението включва доклад за спазване на правилата по управление на риска. Обяснителните бележки към индивидуалните категории рискове съдържат най-малко:
1. определяне на отделните видове риск, на които е изложен операторът на платежна система поради природата на неговата дейност;
2. мнението на одитора по управлението на всеки вид риск;
3. констатирани недостатъци по отделните видове рискове и мнение на одитора относно адекватността на системата за вътрешен контрол;
4. обяснения относно изпълнението на одиторските препоръки от предходната година;
5. препоръки на одитора за подобрение на процедурите и политиката по управление на отделните видове рискове.
(3) Одиторът анализира управлението на отделните рискове, като за тази цел преценява дали операторът на платежна система е въвел политика по управление на риска, вътрешни процедури за идентифициране и оценка на рисковете, процедури за наблюдение прилагането на мерки за управление на риска, както и дали компетенциите относно операции, свързани с отделни рискове, са били третирани в подходящи вътрешни актове.
(4) Приложението включва доклад за функционирането на отдела за вътрешен контрол на оператора на платежна система, съдържащ кратко описание на функциите на отдела с мнението на одитора относно адекватността на функциониране на отдела, идентифициране на недостатъци, както и препоръки за подобрение на неговата дейност.
(5) Приложението съдържа обяснителни бележки, разглеждащи съобразяването с препоръките на одитора от предходни години за подобрения в дейността на вътрешния контрол.
(6) Приложението съдържа доклад за качеството на информационната система, обслужваща дейността на платежната система, за чието опериране е лицензирано дружеството ­ оператор на платежна система. Преценката на одитора се допълва с констатации и препоръки, третиращи следните области:
1. ефективно функциониране на информационната система;
2. съответствие между дейността на информационната система и формулираните бизнес цели на дружеството ­ оператор на платежна система;
3. политика и организация на сигурността и защитата на информационната система и базата данни;
4. адекватност на общия, системния и други видове контрол; и
5. технологична инфраструктура.
(7) Приложението включва мнението на одитора относно точността на подаваните в БНБ отчети съгласно тази наредба.
(8) Приложението съдържа обяснителни бележки във връзка с всички съществени бизнес събития, настъпили след датата на изготвяне на баланса.
(9) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указания формата и минималния обхват на одиторския доклад.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ (ОТМ. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2011 Г.)

Раздел I.
Отчетност относно електронни пари (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)

Раздел II.
Отчетност на операторите на платежни системи (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)


Задължение на оператора на платежна система за предоставяне на информация

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)


Задължение на оператора на платежна система за незабавно уведомяване

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)

Раздел III.
Отчетност на участниците в платежните системи (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)

Раздел IV.
Отчетност на доставчиците на платежни услуги (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)

Глава пета.
ДРУЖЕСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ (НОВА - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2011 Г.)

Раздел I.
Издаване на лиценз за дружество за електронни пари (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)


Заявление за издаване на лиценз (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.)

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) Заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари се подава писмено до Управителния съвет на БНБ чрез управителя и подуправителя, ръководещ управление "Банково".
(2) Заявлението съдържа наименование, седалище и адрес на управление на заявителя и изчерпателно описание на дейността по издаване на електронни пари, която заявителят възнамерява да извършва.


Необходими документи

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) Към заявлението се прилагат следните документи относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на учредяване се представя и заверен препис от решението на учредителното събрание за създаване на дружеството и от протокола от заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че е внесен изискуемият капитал съгласно чл. 77а, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи; за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че паричните вноски са внесени по набирателна сметка, а за непарични вноски се прилагат документи по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г.) декларация и документи от акционерите/съдружниците за произхода на средствата, с които са направени вноските срещу записаните акции, съответно дялове, или с които същите са придобити;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) единен идентификационен код;
5. изчерпателно описание на дейността на заявителя и одитирани финансови отчети за последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
6. бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, които включват най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността;
б) изчерпателно описание на всички дейности, които заявителят възнамерява да извършва;
в) правила и процедури за извършване на дейността, обхващащи заявителя, неговите клонове и представители;
г) определяне на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложено дружеството за електронни пари, обхващащи заявителя, неговите клонове и представители;
д) прогнозен бюджет за първите три години от дейността, основан на реалистични разчети;
е) ресурсна осигуреност за извършване на дейността;
7. правила за управление на дейността като дружество за електронни пари, обхващащи дейността на заявителя, неговите клонове и представители, които включват:
а) управленска структура и нива на отговорност;
б) системи и процедури за установяване, управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложен заявителят;
в) механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;
г) програма за мерките срещу изпиране на пари в изпълнение на задълженията, установени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и в Регламент № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи;
д) проект на вътрешни правила за мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
е) мерки за осигуряване на непрекъсваемост и надеждност при издаване на електронни пари или при предоставяне на платежни услуги;
ж) процедури за прилагане на защитни мерки по чл. 77г от Закона за платежните услуги и платежните системи;
з) организация и управление на информационната система, включително начина за защита на информацията и данните на клиентите;
8. описание на организационната структура на заявителя, включително:
а) информация за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива; за съществуващи към момента на подаване на заявлението представители и клонове се подава и информацията по чл. 39;
б) условия за възлагане на дейности на подизпълнители, ако такова се предвижда;
в) взаимодействие на заявителя с други доставчици на платежни услуги и/или платежни системи;
9. списък с акционерите/съдружниците и притежаваните от тях акции/дялове от капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ за самоличност;
10. списък на лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на заявителя;
11. списък на лицата, с които заявителят се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните институции;
12. списък на лицата, управляващи и представляващи заявителя, на членовете на неговите органи за управление и надзор и на лицата, управляващи и представляващи неговите клонове и представители;
13. списък на адресите, където заявителят ще издава електронни пари или ще извършва платежни услуги, включително чрез клонове, както и на адресите, където ще разпространява и изкупува обратно електронни пари чрез представители;
14. декларация за съответствие на помещенията, в които заявителят ще издава електронни пари или ще извършва платежни услуги, включително чрез клонове, както и на помещенията, в които ще разпространява и изкупува обратно електронни пари чрез представители, на изискванията за сигурност и противопожарна безопасност съгласно действащото законодателство;
15. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) данни и документи по чл. 37 за управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор;
16. (нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) данни и документи по чл. 38 за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие или с които заявителят се намира в тесни връзки;
17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) данни и документи по чл. 39 за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива;
18. (нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) документ за платена такса съгласно чл. 49.
(2) Заявлението за лиценз се подписва от лицата, управляващи и представляващи заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Приложените документи се представят на български език или в легализиран превод.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Приложените документи се предоставят в оригинал или в заверен от заявителя препис, като при поискване заявителят е длъжен да представи оригинала на документа.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Приложените документи се предоставят на хартиен и електронен носител.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Документ по ал. 1 може да бъде заменен с нотариално заверена декларация в случаите, когато правната система на чуждата държава не предвижда издаването на такъв, което се удостоверява от съответните компетентни органи на тази държава с официален документ.
(7) (Отм., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Заявителят е длъжен незабавно писмено да информира БНБ при настъпване на промени в информацията, съдържаща се в заявлението и в приложените към него документи, настъпили след подаване на заявлението.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) Българската народна банка може да изисква представянето на допълнителни документи с цел да бъдат установени обстоятелствата, необходими за извършване на преценка налице ли са условията за издаване на лиценз.


Изисквания за квалификация, професионален опит и добра репутация

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) Управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор могат да бъдат физически лица, които:
1. имат висше образование;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) имат поне 5-годишен професионален опит, от които три години управленски опит в предприятие от банковия или финансовия сектор, в сравними с банка институции или в сравними с банка дружества по смисъла на § 1, т. 2 - 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
4. не са били през последните две години член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не са включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма; и
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация въз основа на събраните за тях данни от въпросника-декларация по чл. 5, т. 2 и други документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Изискванията по ал. 1, т. 3 - 7 се прилагат и за физическите лица, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, както и за лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Изискванията по ал. 1, т. 3 - 7 се прилагат и за лицата, управляващи и представляващи клонове и представители на заявителя.
(4) При промяна в лицата по ал. 1, 2 и 3 следва да бъдат спазени всички изисквания на този член, като дружеството за електронни пари уведомява БНБ в срок до 7 дни от извършване на промяната и прилага съответните документи, изисквани за тези лица, съгласно наредбата.


Данни за лицата, отговорни за управлението и надзора над заявителя

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите органи за управление и надзор, се представят документите и информацията по чл. 5.


Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие или с които заявителят се намира в тесни връзки

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) За всяко физическо или юридическо лице, което притежава или е записало пряко или косвено квалифицирано дялово участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на дружеството заявител, се представят документите и информацията по чл. 6.
(2) Българската народна банка може да поиска представяне на данните и документите по чл. 6, ал. 1 и 2 и за лица, чието участие в капитала на заявителя не е квалифицирано.
(3) При прехвърляне на акции/дялове в капитала на дружество за електронни пари ал. 1 и 2 се прилагат съответно, като документите се представят преди извършване на прехвърлянето.
(4) Заявителят представя в БНБ документите по чл. 6, ал. 1 и 2 и за лицата, с които се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните институции, както и при промяна в тези лица, в 7-дневен срок от извършване на промяната.


Представители и клонове на дружество за електронни пари

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) (1) Дружество за електронни пари не може да издава електронни пари чрез представители.
(2) Дружество за електронни пари може да разпространява и изкупува обратно електронни пари и да предоставя платежни услуги чрез представители.
(3) Когато лицензирано от БНБ дружество за електронни пари възнамерява да извършва на територията на Република България чрез представител посочените в ал. 2 дейности, представя в БНБ следната информация и документи:
1. наименование, седалище и адрес на управление на представителя;
2. единен идентификационен код на представителя;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи представителя, и документи по чл. 37 за тези лица, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 36;
4. декларация, че правилата и процедурите по чл. 35, ал. 1, т. 7 обхващат и представителя, който дружеството за електронни пари желае да регистрира.
(4) Когато представителят е лицензирана от БНБ институция, дружеството за електронни пари може да представи на БНБ само информация за датата и номера на вече представена в БНБ информация съгласно изискванията на друг нормативен акт, която отговаря на съдържанието и обема на изискваната по ал. 1 информация.
(5) Когато дружеството за електронни пари възнамерява да извършва дейност чрез клон или да извършва посочените в ал. 2 дейности чрез представител на територията на друга държава членка, предоставя следната информация и документи:
1. информация и документи по ал. 3, т. 1, 3 и 4;
2. описание на услугите, които дружеството за електронни пари ще извършва чрез представителя или клона;
3. идентификационен или данъчен номер на представителя или клона, издаден от съответния орган в държавата членка, в която е установен;
4. описание на организационната структура на представителя или клона, включително броя на офисите и служителите и начина на отчитане към дружеството за електронни пари;
5. описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще бъдат използвани от представителя или клона, които включват:
а) процедури за идентифициране на клиентите;
б) процедури за съхраняване на документи;
в) процедури за идентифициране на съмнителни операции и тяхното докладване;
г) процедури за разграничаването на операции с различни нива на риск и мерките за проверка на съответните клиенти;
д) мерки за обучението на служителите на представителя или клона за спазване на правилата за мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
6. описание на процедурите за контрол над представителя или клона относно спазването на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
7. данни за контакт с клона или представителя.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Вписването, отказът за вписване и заличаването на представител или клон на дружество за електронни пари от БНБ във водения от нея регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково", на основанията, предвидени в чл. 77е от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) В регистъра при БНБ се вписват и дружествата за електронни пари, лицензирани в Република България, които извършват дейност директно или чрез клон или извършват посочените в ал. 2 дейности чрез представител на територията на друга държава членка след изпълнение на изискванията по чл. 77е от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Българската народна банка поддържа списък на дружествата за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност директно или чрез клон или извършват посочените в ал. 2 дейности чрез представител на територията на Република България, за които са изпълнени изискванията по чл. 77е от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Представител на дружество за електронни пари не може да извършва дейностите по ал. 2 чрез трети лица.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) При промяна в данните по ал. 3 и 5 дружеството за електронни пари предоставя съответната информация и документи в БНБ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.


Централно звено за контакт

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) (1) Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, което извършва на територията на Република България дейностите по чл. 39, ал. 2 чрез представители, следва да установи централно звено за контакт в Република България, в случай че:
1. броят на представителите, чрез които дружеството за електронни пари извършва дейност на територията на Република България, надвишава пет; или
2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) стойността на извършените платежни операции и/или разпространените електронни пари на територията на Република България чрез представител за предходната календарна година надвишава 2 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Дружеството за електронни пари възлага на централното звено за контакт комуникацията със и докладването на информация на БНБ относно дейността на представителите на дружеството за електронни пари на територията на Република България, включително и предоставяне на статистически данни относно предоставените платежни услуги и разпространените електронни пари на територията на Република България, както и представянето на БНБ на отчета по чл. 48, ал. 2.
(3) Дружеството за електронни пари предоставя на БНБ следната информация и документи във връзка с установяването на централно звено за контакт:
1. наименование, седалище и адрес на управление на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт;
4. данни за контакт с централното звено за контакт.
(4) При промяна в данните по ал. 3 дружеството за електронни пари предоставя съответната информация и документи в БНБ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Дружеството за електронни пари предоставя на БНБ информацията и документите по ал. 3 в срок до един месец считано от настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1.

Раздел II.
Капитал на дружество за електронни пари (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)


Общи положения

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) В началния капитал по чл. 77а от Закона за платежните услуги и платежните системи, с който дружеството за електрони пари трябва да разполага към момента на получаване на лиценз, се включват елементите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) По всяко време на извършване на дейността дружеството за електронни пари е длъжно да разполага със собствен капитал на неконсолидирана и на консолидирана основа в размери, които не могат да спадат под по-голямата от стойностите по чл. 77а или по чл. 77б, ал. 2 - 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(3) За собствения капитал на дружество за електронни пари се прилагат съответно разпоредбите на чл. 9, и .
(4) Когато дружеството за електронни пари принадлежи към същата група, към която принадлежи и друго дружество за електронни пари, кредитна институция, платежна институция, инвестиционен посредник, дружество за управление на активи или застрахователно или презастрахователно дружество, елементите, изпълняващи условията за собствен капитал, не могат да бъдат използвани повече от веднъж при изчисляването му. Това изискване се прилага и когато дружеството за електронни пари осъществява допълнителни дейности по чл. 77д от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(5) Когато дружеството за електронни пари извършва някоя от допълнителните дейности по чл. 77д от Закона за платежните услуги и платежните системи и стойността на електронните пари в обращение не е предварително известна, дружеството за електронни пари може да изчисли размера на собствения капитал въз основа на представителен дял, за който се предполага, че ще се използва за издаване на електронни пари, ако такъв представителен дял може да бъде разумно оценен въз основа на исторически данни и по задоволителен начин.
(6) Когато дружеството за електронни пари не е извършвало стопанска дейност продължителен период от време, изискванията за размер на собствения капитал се изчисляват въз основа на прогнозни данни за електронните пари в обращение, подкрепени от представения бизнес план, които подлежат на корекции в този бизнес план.


Отчети за собствения капитал

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) Дружеството за електронни пари съставя отчет за собствения капитал въз основа на баланса на неконсолидирана основа към последната дата на всяко тримесечие. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до 15-о число на месеца, следващ отчетния период.
(2) Дружеството за електронни пари представя отчет за собствения капитал на консолидирана основа на всяко шестмесечие до 30 дни след края на отчетния период.
(3) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчета за собствения капитал.


Допълнителни сведения

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) (1) Дружеството за електронни пари е длъжно да уведоми БНБ за допълнителните дейности по чл. 77д от Закона за платежните услуги и платежните системи, които възнамерява да извършва, в срок до 7 дни преди да започне извършването им.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)


Контрол за верността на данните

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)


Задължения за предоставяне на информация от дружеството за електронни пари

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) Дружество, лицензирано да извършва дейност като дружество за електронни пари, е длъжно да представя на БНБ годишни финансови отчети, заверени от специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, в срок до 7 дни от получаването на одиторския доклад, но не по-късно от 15 април на календарната година, следваща годината, за която отчетът се отнася, както и междинни финансови отчети в срок до края на календарния месец, следващ отчетния шестмесечен период.

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ (НОВА - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2011 Г.)


Задължение на операторите на платежни системи, платежните институции и дружествата за електронни пари за незабавно уведомяване (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента незабавно уведомяват БНБ:
1. ако платежоспособността им е застрашена;
2. ако са предприели съществен преглед и/или осъвременяване на информационните системи или ако са започнали разработването на нов пакет услуги, които в значителна степен засягат състоянието на информационната технология, при промени, свързани с функционалността на платежната система, както и при промени, свързани с наличността и сигурността на извършваните от тях допълнителни дейности по предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги;
3. за извършени тестове на оборудването;
4. за резултатите от анализи, извършени във връзка с присъщите на системата операционни и сетълмент рискове;
5. при неплатежоспособност или прекратяване на участници в системата;
6. при възникване на проблеми при функционирането на платежната система или при възникване на проблеми, свързани с наличността и сигурността на извършваните от тях допълнителни дейности, освен оперирането на платежните системи с окончателност на сетълмента, за които са лицензирани, когато тези дейности представляват предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги;
7. при всякакви други събития, които могат да имат отношение към оперирането на платежната система или към наличността и сигурността на извършваните допълнителни дейности по предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги.
(2) Платежните институции и дружествата за електронни пари незабавно уведомяват БНБ в следните случаи:
1. ако платежоспособността им е застрашена;
2. ако собственият капитал на платежната институция е спаднал под по-голямата от стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона за платежните услуги и платежните системи, съответно собственият капитал на дружеството за електронни пари е спаднал под по-голямата от стойностите по чл. 77а или по чл. 77б, ал. 2 - 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

Отчетност на операторите на платежни системи (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за операциите на всяка оперирана от тях платежна система с окончателност на сетълмента за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ на годишна база отчет за дейността на всяка оперирана от тях платежна система с окончателност на сетълмента във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.
(3) Операторите на платежни системи предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор за всяко тримесечие на календарната година отчет за извършените от тях допълнителни дейности освен оперирането на платежните системи с окончателност на сетълмента, за които са лицензирани, когато тези дейности представляват предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги от доставчици на платежни услуги. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчетите по ал. 1 - 3.

Отчетност на участниците в платежните системи

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Участниците в платежните системи с окончателност на сетълмента предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за изпълнени нареждания за превод към платежните системи за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указание формата и съдържанието на отчета по ал. 1.

Отчетност на доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Доставчиците на платежни услуги предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за предоставените от тях платежни услуги за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Издателите на електронни пари предоставят на БНБ за нуждите на платежния надзор отчет за издадените, разпространените и изкупените обратно от тях електронни пари за всяко тримесечие на календарната година. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до края на месеца, следващ отчетния тримесечен период. Издателите на електронни пари, които предоставят и платежни услуги, представят на БНБ отчета по ал. 1 за тези услуги.
(3) Доставчиците на платежни услуги предоставят на БНБ на годишна база отчет за предоставените от тях платежни услуги във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията. Отчетът се представя в управление "Банково" на БНБ до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, определя с указание формата и съдържанието на отчетите по ал. 1 - 3.


Контрол за верността на данните и допълнителни сведения

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Българската народна банка може да изисква от лицата - обект на платежен надзор, допълнителна информация и да предприема други мерки за проверка на данните в отчетите по чл. 10, 41, 46, 47 и 48.

Глава седма.
ТАКСИ (НОВА - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г.)


Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2011 г.) За административните разходи, свързани с разглеждането на заявленията и документите за издаване на лицензи по реда на тази наредба, БНБ събира такси, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г.) за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция - 8000 лв.;
2. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за опериране на платежна система по глава шеста, раздел III от Закона за платежните услуги и платежните системи - 50 000 лв.;
3. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари - 10 000 лв.

Глава осма.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И ДОКУМЕНТИ (НОВА - ДВ, БР. 91 ОТ 2017 Г.)


Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) (1) Заявителят не представя документи и информация по чл. 5, 17 и 37, когато лицата, управляващи и представляващи заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор, са членове на управителния съвет (съвета на директорите) или надзорния съвет на лицензирана от БНБ банка или са членове на Управителния съвет на БНБ.
(2) Заявителят не представя документи и информация по чл. 6, ал. 2 и 5, чл. 18, ал. 1 и 4 и чл. 38, ал. 1 и 4, когато юридическото лице, което притежава или е записало квалифицирано дялово участие, или с което заявителят се намира в тесни връзки, е БНБ или лицензирана от БНБ банка.
(3) Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за лицата по ал. 1 и 2 за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 5, чл. 10, ал. 2, чл. 10, ал. 4, т. 8, чл. 22, ал. 2, чл. 25, ал. 5, чл. 94, ал. 2, чл. 95, ал. 1, т. 8 и § 10 от Закона за платежните услуги и платежните системи, приета е с Решение № 86 от 16 юли 2009 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 ноември 2009 г.


§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 16 от 2005 г. за електронните платежни инструменти (ДВ, бр. 81 от 2005 г.).


§ 3. Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, издава указания по прилагането на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г.)

§ 3. Лицата, подали заявление за издаване на лиценз за платежна институция, по което Българската народна банка не се е произнесла към датата на влизане на тази наредба в сила, представят данните и документите по § 1 и § 2 в едномесечен срок от тази дата.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2 във връзка с § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 122 от 21.12.2010 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2011 Г.)

§ 11. Тази наредба въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 95/7/ЕО (ОВ, L 319/1 от 5 декември 2007 г.);
2. Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ, L 267/7 от 10 октомври 2009 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2011 Г.)

§ 12. Тази наредба се издава на основание чл. 77, ал. 3, чл. 77а, ал. 2, чл. 77б, ал. 7 и § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи, приета е с Решение № 25 от 30.03.2011 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 30 април 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г.)

§ 6. Лицата, подали заявление за издаване на лиценз по реда на тази наредба, по което БНБ не се е произнесла към датата на влизането и в сила, в едномесечен срок от тази дата представят документ, удостоверяващ платена такса съгласно чл. 49.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2014 Г.)

§ 2. Кредитна институция, лицензирана в друга държава членка, която към датата на влизане на тази наредба в сила извършва чрез представител на територията на Република България включените в лиценза и платежни услуги по изпълнение на налични парични преводи, представя в БНБ информацията по чл. 7, ал. 1 за всички свои представители, включени в регистъра по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи, в шестмесечен срок от тази дата.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 25, ал. 5 и § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 15 от 13.03.2014 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2016 Г.)

§ 17. Лицата, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция по реда на тази наредба, по което БНБ не се е произнесла към датата на влизането и в сила, в едномесечен срок от тази дата представят данните и документите по § 5 за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива.

§ 18. Лицата, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари по реда на тази наредба, по което БНБ не се е произнесла към датата на влизането и в сила, в едномесечен срок от тази дата представят данните и документите по § 14 за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г.)

§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2, чл. 25, ал. 5, чл. 77, ал. 3 и чл. 94, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 131 от 10 ноември 2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2017 Г.)

§ 13. Отчетите по чл. 46, ал. 1 и 3, чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 и 2 за 2018 г. се представят в управление "Банково" на БНБ на шестмесечна база до края на месеца, следващ отчетния шестмесечен период.

§ 14. Кредитни институции, лицензирани в други държави членки, които към датата на влизане на тази наредба в сила са извършвали чрез представители на територията на Република България включените в лиценза им платежни услуги по изпълнение на налични парични преводи, са длъжни да приведат в съответствие с наредбата дейността си до 1 април 2018 г., до която дата БНБ поддържа списък на техните представители, при спазване на изискванията на чл. 22 от Закона за кредитните институции и представяне от кредитната институция на информацията по чл. 7, ал. 1.

§ 15. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2 и ал. 4, т. 8, чл. 22, ал. 2, чл. 25, ал. 5, чл. 77, ал. 3 и чл. 113 от Закона за платежните услуги и платежните системи, приета е с Решение № 84 от 8.06.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 юли 2017 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Приложение към чл. 5, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

ВЪПРОСНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ

 за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ

 

1. Общи данни

1.1. Наименование и ЕИК на дружеството, което желае да получи лиценз:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

1.2. Наименование и ЕИК на клона/представителя на лицето по т. 1.1 или на лицензирана платежна институция или дружество за електронни пари, съответно наименование и ЕИК на лицензираната платежна институция или дружество за електронни пари:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(в случай че се попълва от лицата, управляващи и представляващи клонове или представители на дружеството по т. 1.1 или на лицензирана платежна институция или дружество за електронни пари, съгласно чл. 25 от Закона на платежните услуги и платежните системи)

1.3. Длъжност на лицето, което управлява и представлява дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя на лицето по т. 1.2): ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.4. Дата, от която се заема тази длъжност: ______________________________________

___________________________________________________________________________

1.5. Отговорности, задължения и правомощия, свързани с позицията:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Лични данни на лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лични данни на лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2)

2.1. Име, презиме и фамилия: __________________________________________________

2.2. Дата и място на раждане: __________________________________________________

2.3. ЕГН/ЕНЧ: _______________________________________________________________

2.4. Националност: ___________________________________________________________

2.5. Пол: ____________________________________________________________________

2.6. Постоянен адрес: _________________________________________________________

2.7. Настоящ адрес, в случай че е различен от постоянния: _________________________

2.8. Телефонен номер: ________________________________________________________

2.9. E-mail адрес: _____________________________________________________________

2.10. Променяно ли е името Ви?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(Ако "да" - попълнете информацията в т. 2.10.1 - 2.10.3.)

2.10.1. Предишно име: ______________________________________________________

2.10.2. Дата на промяна (дд/мм/гггг): __________________________________________

2.10.3. Причина за промяната: _______________________________________________

3. Образование и професионална квалификация

3.1. Образование:

3.1.1. Вид образование (посочете най-високата придобита образователно-квалификационна степен и специалността, за която тя е придобита):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.1.2. Учебно заведение, година на придобитата образователно-квалификационна степен:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.2. Владеене на чужди езици:

 

 

Език

Степен на владеене (Степен на владеене на чужд език съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците.)

 

 

 

 

 

 (При владеене на повече от 2 чужди езика добавете допълнителни полета.)

 

3.3. Професионална квалификация:

3.3.1. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за квалификация:

_________________________________________________________________________

3.3.2. Придобита квалификация, дата на придобиване, организация, издала сертификата за квалификация: _________________________________________________________________________

(за допълнителна информация продължете списъка)

4. Професионален опит

4.1. Месторабота:

___________________________________________________________________________

4.1.1. Заемана длъжност: ____________________________________________________

4.1.2. Период (дд/мм/гггг)

 

 

От

До

 

 

 

 

4.1.3. Адрес на местоработата, тел. номер и електронен адрес:

___________________________________________________________________________

4.2. Месторабота: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.2.1. Заемана длъжност: _____________________________________________________

4.2.2. Период (дд/мм/гггг)

 

 

От

До

 

 

 

 

4.2.3. Адрес на местоработата, тел. номер и електронен адрес: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(за допълнителна информация продължете списъка)

5. Информация за дружествата, в които лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2), притежава/е притежавало през последните 5 години квалифицирано дялово участие в капитала

5.1.1. Наименование и ЕИК на дружеството, седалище и адрес на управление:

_______________________________________________________________________

5.1.2. Процент на участие в капитала, брой акции/дялове и обща номинална сума в левове:

 

 

Дял (%)

Брой акции/

дялове

Обща номинална сума (лв.)

 

 

 

 

 

5.1.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг): ___________________________

5.1.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): __________________________________________

5.1.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

_________________________________________________________________________

 

5.1.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете какви и за какви задължения.)

_________________________________________________________________________

5.1.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

________________________________________________________________________

5.2.1. Наименование и ЕИК на дружеството, седалище и адрес на управление:

________________________________________________________________________

5.2.2. Процент на участие в капитала, брой акции/дялове и обща номинална сума в левове:

 

 

Дял (%)

Брой акции/

дялове

Обща номинална сума (лв.)

 

 

 

 

 

5.2.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг): __________________________

5.2.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): _________________________________________

5.2.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

_________________________________________________________________________

5.2.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете какви и за какви задължения.)

__________________________________________________________________________

5.2.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете номер и дата на приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

___________________________________________________________________________

(за допълнителна информация продължете списъка)

6. Информация за дружества, върху които лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2), упражнява/или е упражнявало контрол през последните 5 години

6.1. Наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, ЕИК:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.2. Начин на упражняване на контрол върху дружеството:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.3. Начална дата, от която упражнявате контрол (дд/мм/гггг): _______________________

6.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг): _______________________________________________

6.5. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

___________________________________________________________________________

6.6. На дружеството били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете какви и за какви задължения.)

__________________________________________________________________________

6.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

___________________________________________________________________________

(за допълнителна информация продължете списъка)

7. Информация за финансовата дисциплина/коректност на лицето, което управлява и представлява или което е член на орган за управление и надзор на дружеството по т. 1.1 (съответно лицето, което управлява и представлява клона/представителя по т. 1.2)

7.1. Имате ли/имали ли сте просрочени задължения?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на тези задължения, както и към кого са тези задължения (държава, община, банка, трети лица.)

____________________________________________________________________________

7.2. По какъв начин са погасени задълженията Ви по т. 7.1?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7.3. Срещу Вас водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

___________________________________________________________________________

7.4. Налагани ли са Ви административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида на наложеното наказание.)

____________________________________________________________________________

7.5. Към настоящия момент има ли започнато административнонаказателно производство срещу Вас за нарушения на данъчното законодателство?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното производство, както и на какъв етап се намира то.)

____________________________________________________________________________

7.6. Посочете размера на платените от Вас данъци за облагане на доходите на ФЛ през последните 2 години:

 

 

Година

Размер (хил. лв.)

 

 

 

 

 

 

8. Информация за финансовата дисциплина/коректност на дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя по т. 1.2)

8.1. Има ли/имало ли е дружеството просрочени задължения?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на тези задължения, както и към кого са тези задължения (държава, община, банка, трети лица.)

____________________________________________________________________________

8.2. По какъв начин са погасени задълженията на дружеството по т. 8.1?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8.3. Срещу дружеството водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

____________________________________________________________________________

8.4. Налагани ли са на дружеството административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида на наложеното наказание)

___________________________________________________________________________

8.5. Към настоящия момент има ли образувано административнонаказателно производство срещу дружеството за нарушения на данъчното законодателство?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното производство и на какъв етап се намира то)

__________________________________________________________________________

9. Взаимоотношения с компетентни органи

9.1. Налагани ли са административни наказания или принудителни административни мерки за нарушение на законови и подзаконови нормативни актове, приложими за дейността на предприятия от банковия или финансовия сектор, сравними с банка институции или сравними с банка дружества, на Вас или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции ("Длъжности с ръководни функции" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изискванията във връзка с изпълнение на техните функции.); 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане на наказанието или мярката и органа, който го е издал.)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9.2. Знаете ли за висящо производство за налагане на административни наказания или принудителни административни мерки по т. 9.1?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата на образуване на производството; органът, който го е образувал.)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9.3. Били ли сте освобождаван въз основа на приложена принудителна административна мярка от длъжност с ръководни функции на предприятие от банковия или финансовия сектор, сравнима с банка институция или сравнимо с банка дружество?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, основание за освобождаване от длъжност, дата и номер на акта за освобождаване от длъжност и органа, който го е издал.)

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9.4. Отказвано ли е издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отказал да издаде лиценз; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, основание за отказа; номер и дата на акта, с който е отказан лицензът.)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9.5. Отнеман ли е лиценз или образувано ли е производство за отнемане на лиценз на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отнел лиценза; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; основание за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е отнет лицензът.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.6. Отказвано ли е или заличавано ли е вписване в регистър на дружество, извършващо дейност, подлежаща на регистрационен режим от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на Вас като физическо лице или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, отказал или заличил регистрацията, основание за отказа или заличаването, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.7. Били ли сте на длъжност с ръководни функции или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество или в дружество, което към настоящия момент се намира в производство по несъстоятелност?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност; номер и дата на решението, с което е обявена несъстоятелността, съответния номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9.8. Било ли е прекратено по решение на съда дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, номер и дата на решението, с което е прекратена дейността на дружеството.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.9. Оценявана ли е Вашата квалификация, професионален опит и добра репутация (надеждност и пригодност) от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава за заемане на длъжност с ръководни функции или за придобиване на дялово участие?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете органа, извършил оценката, основанието за нейното извършване и резултата от нея.)

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.10. Отказвано ли Ви е заемането на длъжност с ръководни функции или придобиване на дялово участие от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете органа, постановил отказа, и основанието за него.)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Допълнителна информация

10.1. Имате ли финансови задължения към дружеството по т. 1.1 (или клона/представителя по т. 1.2)?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете вида и размера на тези задължения.)

____________________________________________________________________________

10.2. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на трудовото законодателство?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование на работодателя, основанието за налагане на дисциплинарното наказание, както и вида му.)

_____________________________________________________________________________

10.3. Извън случаите по т. 10.2 освобождаван ли сте от длъжност с ръководни функции?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете причините за освобождаването.)

__________________________________________________________________________

10.4. Знаете ли за образувано срещу вас висящо наказателно производство за престъпление от общ характер?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете правна квалификация на престъплението, дата и място на образуване на производството.)

________________________________________________________________________

10.5. Получавали ли сте модифицирано одиторско мнение (съответно заверка с резерви или отказ от заверка) при извършен одит на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано дялово участие?

 

 

Да

Не

 

 

 

 

(При отговор "да" - посочете наименование и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, причините за модифицираното одиторско мнение.)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10.6. Посочете друга допълнителна информация, която смятате за съществена:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

С настоящото декларирам, че:

1. Давам изричното си съгласие за обработване от БНБ на данните и информацията, съдържащи се в този въпросник.

2. Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са верни и точни и не ми е известно да съществува друга информация, представянето на която би повлияло върху декларираните обстоятелства.

3. Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ съгласно чл. 3, ал. 5 от Наредба № 16 от 2009 г. на БНБ за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

4. Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.

Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и за целите на Наредба № 16 на БНБ от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

 

Дата (дд/мм/гггг): _______________                                    Подпис: ____________________

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти